Acreditat sesión grupal

 1. ACREDITA T AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L EXPERIÈNCIA LABORAL O VIES NO FORMALS
 2. Acreditació de competències Catàleg de Qualificacions Professionals Certificat de Títols i PQPI professionalitat Administració laboral Administració educativa
 3. FASES DEL PROCÉS !   1ª FASE PREINSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ !   2ª FASE ASSESSORAMENT !   3ª FASE INSCRIPCIÓ I PAGAMENT !   4ª FASE AVALUACIÓ !   5ª FASE ACREDITACIÓ
 4. FASE PREINSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ Preinscripció per a un màxim de dues qualificacions professionals del mateix àmbit. SI 2 qualificacions --> indicar una com a prioritària. NO assistència a la sessió informativa comporta exclusió de la convocatòria. Preinscrits admesos han de presentar documentació justificativa en el centre o seu assignat per a formalitzar la inscripció
 5. FASE ASSESSORAMENT !   Autoavaluació de la pròpia competència !   Concreció de l historial laboral i/o formatiu !   Recollida de noves evidències, si és el cas. L’Assessor/a elaborarà l’informe orientatiu no vinculant sobre la conveniència de que l’aspirant accedeixi , o no, a la següent fase.
 6. FASE AVALUACIÓ ! Comissió examina tota la documentació i emet 1er Dictamen Vinculant !   NEGATIU -> No continua al procés !   POSITIU-> Pasa recollida evidències: ! Entrevista professional ! Simulació pràctica ! Simulació telemàtica ! Observació en el lloc de treball
 7. FASE ACREDITACIÓ !   Si Dictamen Final POSITIU Informació complementar formació
 8. ÀMBIT DEPENDÈNCIA !   QP Atenció sociosanitària a persones en el domicili SSC089_2 (nivell 2) !   QP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SSC320_2 (Nivell 2)
 9. ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI !   UC0249_2: Desenvolupar intervencions d atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d atenció sociosanitària. !   UC0250_2: Desenvolupar intervencions d atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d atenció sociosanitaria. !   UC0251_2: Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i el funcionament de la unitat convivencial.
 10. ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS !   UC1016_2: Preparar i donar suport a les intervencions d atenció a les persones i el seu entorn en l àmbit institucional indicades per l equip interdisciplinar. !   UC1017_2: Desenvolupar intervencions d atenció física dirigides a persones dependents en l àmbit institucional. !   UC1018_2: Desenvolupar intervencions d atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l àmbit institucional. !   UC1019_2: Desenvolupar intervencions d atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l àmbit institucional.
 11. INSCRIPCIÓ I PAGAMENT Un cop finalitzada l’etapa d’assessorament es realitzarà el pagament per: - UC assessorada - o que l’aspirant vulgui avaluar. !   Ordinari 20€ !   Bonificat -50% = 10€ !   Exempt GRATUÏT
 12. INSCRIPCIÓ I PAGAMENT BONIFICACIONS EXEMPCIONS !   F. nombroses categoria !   F. nombroses categoria general especial !   Grau de minusvalidesa del 33% !   F. monoparentals !   Víctimes d’actes terroristes !   Mesures privatives de llibertat !   Situació legal de !   Situació d’atur sense cap desocupació (atur) tipus de prestació
 13. DOCUMENTACIÓ !   Curriculum Vitae Europeu !   Certificat d'empresa !   Certificats de formació on consti el nombre d'hores i els continguts !   Portafoli (apartat expectatives formatives de l aspirant) http://www.instarradell.cat