Publicidad

Charla orientación 3º eso 2014

Orientadora educativa en Xunta de Galicia
27 de May de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Charla orientación 3º eso 2014

 1. ORIENTACIÓN 3º ESO IES TERRA DE SONEIRA (VIMIANZO) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Maio 2014 MÓNICA DIZ BESADA
 2. QUE ESTUDAR SE NON ACADAS O TÍTULO EN 4º E NON PODES REPETIR? Con 18 anos cumpridos antes do 31 de decembro Con menos de 18 anos E.S.A. Educación Secundaria de Adultos FP Básica (Antiguo PCPI) Proba libre para o graduado. 2 convocatorias: Xuño e setembro Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio.
 3. OPCIÓNS CON TÍTULO Bacharelato Ciclos formativos de Grao Medio Ensinanzas Especiais
 4. OPCIÓNS CON TÍTULO DE ESO  Antes de configurar o teu itinerario de 4º de ESO debes de coñecer os estudos posteriores que podes realizar.  Imos coñecer: - Os estudos universitarios - O bacharelato. - A formación profesional. - As ensinanzas especiais.
 5. OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS AGRÚPANSE EN 5 RAMAS DE COÑECEMENTO 5 ramas de coñecemento Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñaría e arquitectura Ciencias da Saúde Ciencias
 6. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS Ciencias Ambientais Ciencias do Mar Química Bioloxía Física Matemáticas Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Materias de 1º de Bacharelato: Matemáticas Física e Química Bioloxía e Xeoloxía
 7. GRADOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS DA SAÚDE Mediciña Odontoloxía Podoloxía Enfermería Psicoloxía Fisioterapia Nutrición Humana e Dietética Farmacia Óptica e Optometría Terapia Ocupacional Logopedia Veterinaria Materias de 1º de Bacharelato: Matemáticas Física e Química Bioloxía e Xeoloxía
 8. GRADOS UNIVERSITARIOS: RAMA ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA Arquitectura Arquitectura Naval Enxeñaría Agraria Enxeñaría Agrícola e do medio rural Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias Enxeñaría Forestal Enxeñaría Forestal e do medio natural Enxeñaría civil Tecnoloxía da enxeñaría civil Enxeñaría da Edificación Enxeñaría Informática Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría de Organización Industrial Enxeñaría Química Enxeñaría en Química Industrial Enxeñaría de procesos químicos industriais Enxeñaría Mecánica Enxeñaría da Enerxía Enseñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Enxeñaría en Propulsión e Servicios do Buque Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo Enxeñaría Mariña Enxeñaría de Obras Públicas Enxeñaría do Deseño Industrial e o desenvolvemento do produto Enxeñaría xeomática e Topografía Materias de 1º de Bacharelato: Matemáticas Física e Química Debuxo Técnico ou Tecnoloxía Industrial
 9. GRADOS UNIVERSITARIOS: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS Xornalismo Publicidade e Relacións Públicas Mestre: Educación Infantil, Educación Primaria Educación Social Consultoría e Xestión da Información Pedagoxía Comunicación Audiovisual Relacións Laborais e RH Ciencias Políticas e da Administración Comercio Traballo Social Dereito Turismo Economía Administración e Dirección de Empresas Ciencias empresariais Ciencias da Actividade Fisica e do Deporte (Proba específica de acceso) Socioloxía Xeografía e Ordenación do Territorio Dirección e Xestión Pública DOBRES TITULACIÓNS: Dereito e Administración e Dirección de empresas. Informática e Administración e Dirección de empresas. Turismo e Ciencias Empresariais. Materias de 1º de Bacharelato: Matemáticas aplicadas ás CCSS Economía Latín nalgúns graos (Ciencia Política, Dereito, Xornalismo, Xeografía) Tamén a algúns graos se pode acceder: - Co bacharelato de artes - Co bacharelato de ciencias.
 10. GRADOS UNIVERSITARIOS: ARTES E HUMANIDADES Historia Historia da Arte Belas Artes Filoloxía: clásica. Filosofía Humanidades Información e documentación Linguas estranxeiras Ciencias da cultura e difusión cultural Español: Estudos Ligüísticos e literarios. Inglés: Estudos lingüísticos e literarios. Estudos de Galego e Español. Lingua e literatura: Españolas, Galegas, Inglesas, Modernas. Linguas Estranxeiras Traducción e interpretación Xeografía e historia Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e literarios. Materias de 1º de Bacharelato: Latín Grego A algúns graos tamén se pode acceder: - Co bacharelato de artes. - Co bacharelato de humanidades con matemáticas aplicadas ás CCS e Economía.
 11. BACHARELATO  Organízase en 3 modalidades: - Ciencias e Tecnoloxía - Humanidades de Ciencias Sociais - Artes  Ten dous cursos de duración.  Ofértanse 3 tipos de materias: - Comúns ás tres modalidades. - Propias de modalidade (3 materias específicas de cada modalidade). - Optativas (1 materia, que pode ser unha propia de modalidade)
 12. AS MATERIAS COMÚNS DE BACHARELATO 1º BACHARELATO -CC. para o Mundo Contemporáneo -Filosofía e Cidadanía -Lingua Galega e Literatura I -Relixión/ atención educativa -Educación Física -Lingua Castelá e Literatura I -Lingua Estranxeira 2º BACHARELATO -Historia de España -Lingua Castelá e Literatura II -Lingua Galega e Literatura II -Lingua Estranxeira -Historia da Filosofía -Relixión/ atención educativa
 13. AS MATERIAS PROPIAS DE MODALIDADE DE 1º DE BACHARELATO (Escoller 3 materias) CIENCIAS E TECNOLOXÍA HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES Matemáticas Física e Química Bioloxía e xeoloxía Matemáticas Física e Química Debuxo Técnico Tecnoloxía Industrial Hª do Mundo Contemporáneo. Economía Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais Hª do Mundo Contemporáneo. Grego Latín Cultura Audiovisual Debuxo Artístico Debuxo Técnico Volume Cultura Audiovisual Análise Musical Anatomía aplicada Linguaxe e práctica musical Este intinerario é adecuado para estudos superiores relacionados coas ciencias e as ciencias da sáude. Este intinerario é adecuado para estudos superiores tecnolóxicos e relacionados coas enxeñerías e a arquitectura Este itinerario é adecuado para estudos superiores relacionados coas ciencias sociais e xurídicas Este itinerario é adecuado para estudos superiores relacionados coas humanidades Este itinerario é adecuado para estudos relacionados coas artes plásticas e o deseño Este itinerario é adecuado para estudos superiores relacionados coas artes escénicas e musicais.
 14. AS MATERIAS OPTATIVAS (ESCOLLER UNHA) 1º BACHARELATO  Antropoloxía  2ª Lingua estranxeira  Literaturas Hispánicas  Música  Tecnoloxía da información e da comunicación 2º BACHARELATO  Ética e Filosofía do Dereito  Métodos Estatísticos e Numéricos  Xeografía e Historia de Galicia  Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía  2ª Lingua Estranxeira  Literatura Galega do Século XX e da Actualidade
 15. ESTRUTURA DA FORMACIÓN PROFESIONAL  A familia profesional: é o nome que enmarca unha actividade nun determinado campo de traballo. Actualmente hai 23 familias de formación profesional.  Dentro de cada familia hai ciclos formativos: recollen un conxunto de destrezas orientadas ó exercicio dunha profesión concreta. Cada familia ten diferentes ciclos formativos de grao medio ou de grao superior, que se corresponden con cada profesión.  Cada ciclo formativo comprende unha serie de módulos. Son as materias de contido teórico e práctico que terías que estudar.
 16. OS MÓDULOS Formación e Orientación Laboral Empresa e Iniciativa emprendedora Proxecto (nos CS) Formación Profesional Específica Formación en Centros de Traballo (FCT)
 17. ACCESO AOS CICLOS ACCESO DIRECTO PROBA DE ACCESO TITULACIÓN E SAÍDAS CICLOS DE GRAO MEDIO - Título de ESO ou equivalente. - Nota media de 4º. 17 anos cumpridos no ano da proba - Nota media da proba. Título de TÉCNICO. Acceso ao mercado laboral ou aos CS mediante proba. CICLOS DE GRAO SUPERIOR - Título de BACHARELATO ou equivalente. Hai vinculacións preferentes entre os CS e as modalidades de Bach. 19 anos cumpridos no ano da proba, ou 18 no caso de ter un CM dalgunha familia profesional do mesmo grupo Título de TÉCNICO SUPERIOR. Acceso ao mercado laboral ou aos graos universitarios.
 18. ACCESO AOS CICLOS DE GRAO MEDIO  Teñen acceso directo os que acaden o título de ESO ou equivalente. Terase en conta a media acadada en 4º de ESO.  De non ter titulación requerida pódese acceder coa superación dunha proba de acceso e con 17 anos cumpridos antes do 31 de Decembro. Terase en conta a nota acadada na proba.  As probas convócanse todos os cursos e son gratuítas.  Despois de cursar un ciclo medio podes acceder a un ciclo superior mediante proba de acceso.
 19. A PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO •REQUISITO: Cumprir 17 anos antes do 31 de Decembro. •MATRÍCULA NA PROBA: Febreiro-marzo •DATA DA PROBA: Maio. PARTES DA PROBA •Sociolingüística: -Lingua Galega -Lingua Castelá -Ciencias Sociais •Matemática. •Científico- técnica: -Tecnoloxía -Ciencias da natureza
 20. ACCESO ÓS CICLOS DE GRAO SUPERIOR  Teñen acceso directo os que acaden o bacharelato ou equivalente. Para cada ciclo establécense bacharelatos preferentes. Accédese por nota media do expediente.  De non ter a titulación requerida pódese acceder mediante proba de acceso e con 19 anos cumpridos antes do 31 de decembro.  Os que teñen un ciclo de grao medio poden estar exentos dunha parte da proba e presentarse con 18 anos.  Despois de cursar un ciclo de grao superior podes acceder directamente a un grao universitario.
 21. OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR (En paréntesis sinálase a modalidade de bacharelato recomendable para acceder aos CS) Actividades agrarias (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Produción agroecolóxica CM Produción agropecuaria CM Traballos forestais e conservación do medio natural CM Xardinaría e floraría CS Paisaxismo e Medio rural CS Xestión e organización de empresas agropecuarias CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos Actividades físicas e deportivas (Calquera bacharelato) CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural CS Animación de actividades físicas e deportivas Administración e xestión (Bach. Ciencias e Tecnoloxía/ Humanidades e CCSS) CM Xestión administrativa CS Administración e finanzas CS Secretariado Artes Gráficas (Bach. Ciencias e Tecnoloxía/ Artes) CM Impresión en artes gráficas CM Preimpresión en artes gráficas CS Deseño e produción editorial CS Produción en industrias de artes gráficas
 22. Comercio e márketing (Bach. Ciencias e Tecnoloxía/ Humanidades e CSS) CM Comercio CS Comercio internacional CS Xestión comercial e márketing Edificación e obra civil (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Obras de interior, decoración e rehabilitación CS Proxectos de obra civil CS Proxectos de edificación CS Realización e plans de obra Electricidade e electrónica (Bach. Ciencias e tecnoloxía) CM Equipos electrónicos de consumo CM Instalacións de telecomunicacións CM Instalacións eléctricas e automáticas CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CS Mantenemento electrónico CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Automatización e robótica industrial Enerxia e auga (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CS Enerxías renovables
 23. Fabricación mecánica (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Mecanizado CM Soldadura e caldeirería CS Construcións metálicas CS Deseño en fabricación mecánica CS Programación da produción en fabricación mecánica Hostelería e turismo (Algúns por Bach. Humanidades e CCSS / algúns por Ciencias e Tecnoloxía) CM Cociña e gastronomía CM Servicios de restauración CS Animación turística CS Axencias de viaxes e xestión de eventos CS Dirección de cociña CS Dirección de servizos de restauración CS Guía, información e asistencia turísticas CS Xestión de aloxamentos turísticos Imaxe e son (Algúns por Bach. Humanidades e CCSS / algúns por Ciencias e Tecnoloxía) CM Laboratorio de imaxe CS Animación 3D, xogos e contornos CS Iluminación, captación e tratamento da imaxe. CS Produción de audiovisuais e espectáculos CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos Imaxe persoal (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Caracterización CM Estética persoal e decorativa CM Peiteado e estética capilar CS Estética integral e benestar CS Estilismo e dirección de peiteado
 24. Industrias alimentarias (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Aceites de oliva e viños CM Elaboración de produtos alimentarios CM Panadaría, repostaría e confeitaría CS Procesos e calidade na industria alimentaria CS Vitivinicultura Informática e comunicacións (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Sistemas microinformáticos e redes CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web Instalación e mantenemento (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Mantemento electromecánico CM Instalacións de produción de calor CM Instalacións frigoríficas e de climatización CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Prevención de riscos profesionais Madeira, moble e cortiza (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Carpintaría e moble CS Instalación e amoblamento CS Deseño e amoblamento
 25. Marítimo-pesqueiras (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Mergullo a media profundidade CM Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CM Operacións de cultivo acuícola CM Transporte marítimo e pesca de altura CS Navegación, pesca e transporte marítimo CS Produción acuícola CS Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque Química (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Laboratorio CS Laboratorio de análise e de control de calidade CS Química ambiental CS Química industrial Sanidade (Bach. de Ciencias e tecnoloxía) CM Coidados auxiliares de enfermaría CM Farmacia e parafarmacia CM Emerxencias sanitarias (Adultos) CS Anatomía patolóxica e citoloxía CS Audioloxía protésica CS Dietética CS Documentación sanitaria CS Hixiene bucodental CS Imaxe para o diagnóstico CS Laboratorio de diagnóstico clínico CS Próteses dentais CS Radioterapia CS Saúde ambiental
 26. Servicios socioculturais á comunidade (Bach. Humanidades e CCSS, algúns tamén por Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Atención a persoas en situación de dependencia CS Animación Sociocultural CS Educación Infantil CS Integración social CS Interpretación da lingua de signos Textil, confección e pel (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Confección e moda CS Patronaxe e moda Transporte e mantenemento de vehículos (Bach. Ciencias e Tecnoloxía) CM Carrozaría CM Electromecánica de vehículos automóbiles CS Automoción
 27. ENSINANZAS ESPECIAIS ENSINANZAS DE IDIOMAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS ENSINANZAS DEPORTIVAS Artes plásticas e Deseño Música e Danza Arte dramática Nivel básico Nivel intermedio Nivel avanzado •Ciclos medios. •Ciclos superiores. •Estudos superiores de deseño (Gráfico, Produtos, Interiores, Moda) •Estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais •Grao elemental •Grao Profesional •Estudos superiores Estudos superiores Ciclos Medios Ciclos Superiores Especialidades de: fútbol, baloncesto, balonmán, atletismo, fútbol sala.
 28. ESCOLAS DE ARTES E ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO Mestre Mateo (Santiago) Pablo Picaso (A Coruña) Ramón Falco (Lugo) Antonio Faílde (Ourense) – CS Artes aplicadas da escultura – CS Fotografía artística – CS Xoiaría artística – CS arquitetura efímera – Deseño de Moda – Deseño de Produtos – CS Artes aplicadas da escultura – CS Fotografía artística – CS Ilustración – CM Dourado e policromía artísticos – Deseño de interiores – Deseño Gráfico – CS Gravado e técnicas de estampación – CS Fotografía artística – CS Cerámica artística – CM Serigrafía artística – Deseño de interiores – Deseño Gráfico – CS Fotografía artística – CS Ilustración – CM Ebanistería artística – Deseño de interiores – Deseño Gráfico
 29. OS ITINERARIOS DE 4º DE ESO MATERIAS OBRIGATORIAS Ciencias sociais, xeografía e historia Educación física Educación ético-cívica Lingua castelá e literatura Lingua galega e literatura Matemáticas MATERIAS OPCIONAIS  1ª lingua estranxeira: inglés ou francés.  Alternativas de relixión: atención educativa ou relixión.  Tres materias troncais: BX, FQ, TEC, EPV, LAT, MUS, INF.  Unha materia optativa: - Cultura clásica. - Obradoiro de iniciativa emprendedora (OIE) - 2ª Lingua Estranxeira. - Unha materia troncal: BX, FQ, TEC, EPV, LAT, MUS, INF.
 30. OPTATIVA de 4ºESO: OBRADOIRO DE INICIATIVA EMPRENDEDORA  O emprededor: motivación por emprender, habilidades dun emprendedor.  A xeración de ideas emprendedoras: xeración e maduración de ideas.  O plan de empresa.  Características do produto ofrecido.  Os recursos humanos necesarios.  Fontes e recursos de financiación.  Posta en marcha do proxecto: trámites, obrigas, selección de persoal, axudas económicas.
 31. OPTATIVA de 4º ESO: CULTURA CLÁSICA  Mitoloxía clásica.  Relixión en Grecia e Roma.  Linguas clásicas e a súa orixe.  A organización social e cultural no mundo clásico: A educación, o matrimonio, a vestimenta, o traballo, a organización do tempo.  O vocabulario: cultismos, latinismos, palabras patrimoniais, sufixos e prefixos.  A política.  O exército.  Arte clásica.  Xogos e espectáculos.  Romanización en Europa: festas, topónimos, tradicións, ritos ligados ós ciclos da natureza.  Principais xéneros da literatura clásica.
 32. 1º CURSO DE BACHARELATO CIENCIAS E TECNOLOXÍA HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES Matemáticas Física e Química Bioloxía e xeoloxía Matemáticas Física e Química Debuxo Técnico ou Tecnoloxía Industrial Hª do Mundo Contemporáneo. Economía Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais Hª do Mundo Contemporáneo. Grego Latín Cultura Audiovisual Debuxo Artístico Debuxo Técnico Volume Cultura Audiovisual Análise Musical Anatomía aplicada Linguaxe e práctica musical Rama de ciencias e as ciencias da sáude. Rama de enxeñerías e a arquitectura Rama de ciencias sociais e xurídicas Rama de humanidades artes plásticas e o deseño E artes escénicas e musicais. 4º ESO FQ + BX FRANCÉS INFORMÁTICA OIE TECN EPV 4º ESO FQ + EPV / TECN FRANCÉS INFORMÁTICA OIE BX TECN EPV 4º ESO CALQUERA COMBINACIÓN DE MATERIAS INFORMÁTICA OIE FRANCÉS 4º ESO LATÍN FRANCÉS MÚSICA INFORMÁTICA TECN EPV OIE 4º ESO EPV 4º ESO MÚSICA
 33. ITINERARIOS NO IES TERRA DE SONEIRA ITINERARIO 1: Física e Química (obrigatoria) Bioloxía e Xeoloxía Informática Tecnoloxía Educación Plástica e Visual OPTATIVA: Francés / Inglés EPV OIE Informática Tecnoloxía BX ESTUDOS POSTERIORES: Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía Bacharelato de Artes – Vía artes plásticas e deseño (se colles EPV). Graos de Ciencias Graos de Ciencias da Saúde Graos de Enxeñarías e Arquitectura Graos relacionados con deseño e restauración (con EPV) FP: Actividades agrarias, Fisico – Deportivas, Administración e Xestión, Artes Gráficas, Comercio e márketing, Edificación e obra civil, Electricidade e electrónica, Enerxía e auga, Fabricación mecánica, hostelería e turismo, imaxe e son, imaxe persoal, industrias alimentarias, informática, mantenemento, madeira e moble, marítimo –pesqueiras, química, sanidade, textil, vehiculos. FP Artes plásticas e deseño (se colles EPV)
 34. ITINERARIOS NO IES TERRA DE SONEIRA ITINERARIO 2: Latín Francés Música Informática Tecnoloxía Educación Plástica e Visual OPTATIVA: EPV OIE Informática Música C. Clásica 2ª l. estranxeira ESTUDOS POSTERIORES: Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais Se colles Plástica (Bacharelato de Artes- vía de artes plásticas) Se colles música (Bacharelato de Artes- vía de artes escénicas, música e danza). Graos de Artes e Humanidades. Graos de Ciencias Sociais e Xurídicas. FP: Actividades fisico-deportivas, administración e xestión, comercio e márketing, algúns ciclos de hostelería e turismo, algúns ciclos de imaxe e son, servizos socioculturais, algún ciclo de Imaxe persoal, algún ciclo de sanidade, algún ciclo de mantenemento (prevención de riscos laborais). FP Artes Plásticas e deseño (se colles Plástica)
 35. SE DESEXAS MÁIS INFORMACIÓN http://monicadizorienta.blogspot.com
Publicidad