Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Organización das probas de acceso á universidade 2013

2.345 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Organización das probas de acceso á universidade 2013

 1. 1. ORGANIZACIÓNDAS PAU 2013PREINSCRIPCIÓN EMATRÍCULAIES TERRA DE SONEIRASesión informativa 2º BacharelatoMAIO 2013MÓNICA DIZ BESADA
 2. 2. DATAS IMPORTANTES ANTES DAS PAUENTREGA DE NOTAS DE2º BACH28 de maio ás 10´25h.MATRÍCULA NAS PAU Do 28 ao 30 de maio, na secretaríado IES, ata as 11´00h.PUBLICACIÓN DALISTAXE DEMATRICULADOS ERECLAMACIÓN SEPROCEDE3 de xuño a partir das 9´00h. (haique revisar os datos contidos naslistaxes)MATRÍCULAEXTRAORDINARIA10 de xuño de 9´00h a 14´00h (paraquen titule en Bach. despois dasreclamacións)DATAS E LUGAR DOSEXAMES12, 13, 14 de xuño no IES Agra deRaíces (Cee)PRESENTACIÓN O 1º día ás 9´00h
 3. 3. XESTIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA AS PAUSOLICITAR O TÍTULO DEBACHARELATOMATRÍCULA NAS PAU- Cubrir a instancia- Cubrir o impreso de abono detaxas segundo a copia que seadxunta e pagar nunha dasentidades colaboradoras:• Tarifa normal: 49´82 eu.• Tarifa familia numerosa: 24´94(xeral) ou gratuíta (especial)- Fotocopia do DNI.- Fotocopia compulsada carnéfª numerosa- Cubrir o impreso para amatrícula e asinalo.- Impreso de abono das taxas(pagar nuha entidadecolaboradora):• Tarifa normal: 63´67 eu.• Tarifa familia numerosa: 31´84(xeral) ou gratuíta (especial).- Fotocopia DNI.- Fotocopia compulsada carnéfª numerosa.
 4. 4. DOCUMENTACIÓN PARA ASPAU DNI ou pasaporte. Bolígrafo. Material para Debuxo. Diccionarios Latín e Grego.- Non está permitido teléfonos móbiles ninoutros dispositivos electrónicos agáscalculadora non programable.
 5. 5. O IMPRESO DAS PAUNA FASE XERAL NA FASE ESPECÍFICA Escoller entre: Hª DE ESPAÑAOU Hª DA FILOSOFÍA. Escoller IDIOMA ESTRANXEIRO(Inglés, Francés, Alemán,Portugués e Italiano). Exención LINGUA GALEGA. Escoller unha MATERIA DEMODALIDADE. Escoller unha, dúas, tresou catro MATERIAS DEMODALIDADE, diferentesda escollida na fase xeral.ATENCIÓN ao escribir o CORREO ELECTRÓNICO e o TELF.MÓBIL.
 6. 6. DATAS IMPORTANTES DESPOIS DAS PAUPUBLICACIÓN DASCUALIFICACIÓNSEn internet o 21 de xuño a partir das20´00hSOLICITUDE DERECLAMACIÓN OU DOBRECORRECCIÓN (1º prazo)Do 22 ao 26 de xuño (a través deNERTA)SOLICITUDE DERECLAMACIÓN Á DOBRECORRECCIÓN (2º prazo)Do 1 ao 3 de xullo. (a través deNERTA)PUBLICACIÓN DASCUALIFICACIÓNSDEFINITIVAS4 de xullo a partir das 15´00h.PREINSCRIPCIÓN NAUNIVERSIDADEDo 25 ao 5 de xullo – OrdinariaDo 8 ao 9 de xullo – ExtraordinariaMATRÍCULA NAUNIVERSIDADEAo longo do mes de xullopublicaranse sucesivos listados deadmitidos con tres días para amatrícula
 7. 7. PROCEDEMENTO PARA APREINSCRIPCIÓN NA UNIVERSIDADE Un único impreso onde se indicará por orde depreferencia ata un máximo de 5 titulaciónsdiferentes, podendo chegar ata 10 se titulaciónsiguais en diferentes centros. Atención aos códigos da titulación. En setembro non se ofertarán titulacións que teñanesgotadas as prazas pola matrícula de xuño. A través de NERTA ou entregando a documentaciónnos LERDS de cada universidade.
 8. 8. PROCEDEMENTO PARA AMATRÍCULA NA UNIVERSIDADEPRIMEIRA CONVOCATORIA DE MATRÍCULA Se o solicitante aparece convocado/a para matricularse natitulación da súa primeira preferencia, deberase matricular noprazo establecido, do contrario perderá todos os seus dereitos. Se o solicitante aparece convocado/a para matricularse nunhatitulación que non sexa a de primeira preferencia, poderáesperar a matricularse nela en tanto non se peche a matrículanas titulacións solicitadas con maior preferencia. No caso de matricularse nela ou en calquera outra titulación senlímite de prazas, decae dos seus dereitos de continuar noproceso de ingreso en titulacións con límite de prazas.
 9. 9. SUCESIVAS CONVOCATORIAS DE MATRÍCULA Despois da 1ª convocatoria de matrícula podenquedar prazas vacantes como consecuencia deque algún dos alumnos convocados nonformalicen a súa matrícula. Neste caso, sobre asprazas vacantes realizarase unha reasignaciónautomática e convocaranse aos alumnos paraformalizar a matrícula, nos sucesivos prazos. As sucesivas convocatorias de matrículaanunciaranse nos LERD, na CiUG e na páxina webda CiUG.
 10. 10. NAS SUCESIVAS CONVOCATORIASPODEN DARSE 2 SUPOSTOS1º SE O ALUMNO ÉCONVOCADO PARAMATRICULARSE NA TIT. DA SÚA1ª PREFERENCIA2º SE O ALUMNO ÉCONVOCADO PARAMATRICULARSE NUNHA TIT. DEMENOR PREFERENCIADeberá facer a matrícula, poisdo contrario perderá todos osseus dereitos.Nota: Enténdese por primeirapreferencia aquela que oalumno/a solicitou no primeirolugar ou en lugares sucesivos nocaso de se esgotaren as prazas("peche") das titulacións solicitadasnas primeiras preferencias.Pode matricularse ou non.De facela, a matrículaconsiderarase firme e nonpoderá cambiarse detitulación.De non facela, poderá esperara matricularse nunha titulaciónde maior preferencia ata opeche da matrícula nestas.
 11. 11. PARA FORMALIZAR A MATRÍCULANA UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE DA CORUÑA:http://www.udc.es/matricula UNIVERSIDADE DE VIGO:https://matricula.uvigo.es/matriculaprimeiro/ UNIVERSIDADE DE SANTIAGO:http://matricula.usc.es
 12. 12. Web http://ciug.cesga.esComisión Interuniversitaria de Galicia
 13. 13. Aplicación Nerta: www.edu.xunta.es/nerta
 14. 14. SOLICITUDE DE CICLOS DE GRAO SUPERIOR(procedemento que se levou a cabo no curso 12/13)DISTRIBUCIÓN DASPRAZAS- Acceso directo: 80%- Acceso mediante proba: 20%En cada colectivo: 10% persoasdiscapacitadas e 5 % deportistas altonivel.PREINSCRIPCIÓN: •Ordinario: Do 17 de xuño ao 2 dexullo.•Extraordinario: Do 1 ao 12 desetembro.MATRICULACIÓN: •Xullo: período ordinario•Setembro: período extraordinario.
 15. 15. PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE• Debe presentarse unha única solicitude porréxime e grao, no centro elixido comoprimeira opción, podendo poñer ata unmáximo de 8 peticións de ciclos e ou centros.• A solicitude de admisión deberase presentarpor duplicado xa que unha das copias é paraa persoa interesada.DOCUMENTACIÓN: Solicitude + Fotocopia DNIcompulsada + Certificación académica.
 16. 16. IMPRESO DE SOLICITUDE CS
 17. 17. ADXUDICACIÓN DA PRAZALogo de adxudicárselle unha praza, a persoa solicitanteten dúas posibilidades:• Matricularse: deberase facer no centro adxudicado enos prazos establecidos. Estar matriculado en calqueraensinanza, implica a renuncia a seguir participandono proceso de admisión a ciclos formativos.• Renunciar á praza: deberase facer no centroadxudicado e nos prazos establecidos. A renunciaafectará a praza que lle foi adxudicada e a todas aspreferencias sinaladas en lugares posteriores a esa.Seguirase no proceso de adxudicación para aspreferencias anteriores.
 18. 18. IMPRESO DE RENUNCIA A CICLOS
 19. 19. Web coa información detodo o proceso de admisiónen FP:www.edu.xunta.es/fp

×