Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sesión orientación 2º de ESO 2017

11.764 visualizaciones

Publicado el

Sesión de información académica para 2º de ESO

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Sesión orientación 2º de ESO 2017

 1. 1. MAIO 2017 IES A SARDIÑEIRA Mónica Diz Besada SESIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 2º DE ESO
 2. 2. ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO
 3. 3. Despois da ESO que? Co título de ESO Bacharelato Formación Profesional de grao medio Ensinanzas medias de Réxime Especial Sin o título de ESO FP Básica (entre 15 e 17 anos) Probas de acceso a ciclos medios de FP (17 anos) Proba libre de graduado en ESO (18 anos) ESA – Educación Secundaria de Adultos (18 anos)
 4. 4. COMO SE ESTRUTURA 3º E 4º DE ESO 3º ESO 4º ESO  Bioloxía e Xeoloxía (2h)  Física e Química (2h)  Xeografía e Historia (3h)  Lingua Castelá e Literatura (3h)  Lingua Galega e Literatura (3h)  Primeira Lingua Estranxeira (3h)  Educación Física (2h)  Música (2h)  Tecnoloxía (2h)  Educación Plástica, Visual e Audiovisual (2h)  Titoría (1h) ELIXIR UNHA  Matemáticas académicas (4h)  Matemáticas aplicadas (4h) ELIXIR UNHA  Segunda Lingua Estranxeira (2h)  Cultura Clásica (2h) ELIXIR UNHA  Relixión (1h)  Valores Éticos (1h) OPCIÓN DE ENSINANZAS ACADÉMICAS (Acceso a Bacharelato) OPCIÓN DE ENSINANZAS APLICADAS (Acceso a FP)  Xeografía e Historia (3h)  Lingua Castelá e Literatura (3h)  Lingua Galega e Literatura (3h)  Matemáticas Académicas (4h)  Primeira Lingua Estranxeira (3h)  Educación Física (2h)  Titoría (1h) ELIXIR DÚAS  Bioloxía e Xeoloxía (3h) (*)  Economía (3h) (*)  Física e Química (3h) (*)  Latín (3h) (*) • Xeografía e Historia (3h) • Lingua Castelá e Literatura (3h) • Lingua Galega e Literatura (3h) • Matemáticas Aplicadas (4h) • Primeira Lingua Estranxeira (3h) • Educación Física (2h) • Titoría (1h) ELIXIR DÚAS  Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional (3h) (*)  Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial (3h) (*)  Tecnoloxía (3H)* ELIXIR DÚAS  Artes Escénicas e Danza (3h)  Cultura Científica (3h)  Cultura Clásica (3h)  Educación Plástica, Visual e Audiovisual (3h)  Filosofía (3h)  Música (3h)  Segunda Lingua Estranxeira (3h)  Tecnoloxías da Información e a Comunicación (3h)  Unha materia troncal non cursada da súa opción (3h) (*) ELIXIR UNHA  Relixión (1h)  Valores Éticos (1h)
 5. 5. AVALIACIÓN FINAL DE ESO Ao rematar a 4º de ESO haberá que realizar unha avaliación individualizada na que se comprobará o logro dos obxectivos desta etapa. Pódese realizar pola opción de ENSINOS ACADÉMICOS ou ENSINOS APLICADOS Para presentarse á proba hai que superar todas as materias de ESO ou ter un máximo de 2 materias suspensas, sempre que non sexan simultaneamente LC, LG e Mat. Superación da proba: acadar como mínimo un 5 sobre 10 Haberá un exame das materias troncais de 4º de ESO e unha específica a elixir de calquera curso, excepto Educación Física, Valores éticos e Relixión.
 6. 6. PROMOCIÓN E TITULACIÓN EN ESO Poderase repetir o mesmo curso unha soa vez. Poderase repetir dúas veces como máximo dentro da etapa. Excepcionalmente, un alumno ou alumna poderá repetir unha segunda vez (tripitir) en 4º curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa. Os alumnos promocionarán de curso cando superasen todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en 2 materias como máximo. Repetirase curso con avaliación negativa en 3 ou máis materias, ou en 2 materias que sexan Lingua Galega e Literatura / Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas de forma simultánea. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da ESO consideraranse como materias distintas. Quen promocione sen superar todas as materias deberán matricularse das materias non superadas, seguirán os programas de reforzo que establezcan.
 7. 7. As Medidas de Atención á Diversidade en ESO son: - Desdobres, agrupamentos, reforzos, apoios. - Programas de Mellora da Aprendizaxe e o Rendimento en 2º e 3º ESO (PMAR)
 8. 8. Os PMAR Programas de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento CARACTERÍSTICAS REQUISITOS Un cambio na metodoloxía de ensino a favor daqueles alumnos e alumnas, que por causas diversas, atópanse con dificultades para ir superando a ESO, NON IMPUTABLES Á SÚA FALTA DE ESFORZO. •Preferentemente presentar dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables a falta de estudo ou esforzo. •Ter repetido cando menos un curso en calquera etapa. •Ter cursado 1º curso de ESO non estar en condicións de promocionar ao 2º curso. •Ter cursado 2º curso de ESO e non estar en condicións de promocionar ao 3º curso. •Aqueles alumnos que, cursando 3º ESO, non estean en condicións de promocionar ao 4º curso, poderán incorporarse a un PMAR para repetir 3º curso. Organízase un grupo entre 5 e 10 alumnos/as ós cales se lle ofrecen axudas especiais para que poida superar esas dificultades e así poder superar todas as materias. Poden durar un ou dous cursos. As principais materias organízanse en ámbitos que agrupan varias materias e son impartidos por un só profesor. Os criterios de promoción son os mesmos que en ESO. Non se pode promocionar co ámbito SL co CT suspensos, porque cada un destes ámbitos son tres materias.
 9. 9. HORARIO de 2º CURSO de PMAR
 10. 10. HORARIO de 3º CURSO de PMAR
 11. 11. OBXECTIVOS • Preparación para estudos superiores. • Orientar vocacionalmente acorde coas preferencias e aptitudes. ACCESO •Co título de ESO, preferentemente pola opción de ensinos académicos. MODALIDADES CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES TITULACIÓN  Superación de todas e cada unha das materias.  A nota media será a media das materias de 1º e 2º de Bacharelato. SAÍDAS - Graos universitarios (previa superación dunha proba de acceso - ABAU) - Ciclos formativos de grao superior. - Estudos superiores de Ensinanzas de Réxime Especial e Ensinanzas Deportivas. CARACTERÍSTICAS DO BACHARELATO
 12. 12. Modalidades e materias de Bacharelato Ciencias: Física e Química Bioloxía e Xeoloxía Matemáticas Debuxo Técnico Tecnoloxía Industrial Humanidades e Ciencias Sociais: Latín Economía Grego Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais Historia Literatura Artes: Cultura Audiovisual Debuxo artístico Análise Musical Linguaxe e práctica musical Deseño Fundamentos da Arte
 13. 13. E despois do bacharelato que? BACHARELATO CICLOS SUPERIORES DE FP UNIVERSIDADE ESTUDOS SUPERIORES DE RÉXIME ESPECIAL
 14. 14. QUE GRAOS UNIVERSITARIOS PODEMOS ESTUDAR CON CADA MODALIDADE DE BACHARELATO?
 15. 15. CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES Ciencias Ambientais Ciencias do Mar Química Bioloxía Física Matemáticas Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Mediciña Odontoloxía Podoloxía Enfermería Psicoloxía Fisioterapia Nutrición Humana e Dietética Farmacia Óptica e Optometría Terapia Ocupacional Logopedia Veterinaria Arquitectura Enxeñarías Historia Xeografía Historia da Arte Belas Artes Filoloxías, linguas estranxeiras, estudos lingüísticos. Filosofía Humanidades Información e documentación Ciencias da cultura e difusión cultural Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e literarios. Xornalismo Publicidade e Relacións Públicas Mestre: Educación Infantil, Educación Primaria Educación Social Consultoría e Xestión da Información Pedagoxía Comunicación Audiovisual Relacións Laborais e RH Ciencias Políticas e da Administración Comercio Traballo Social Dereito Turismo Economía Administración e Dirección de Empresas Ciencias empresariais Ciencias da Actividade Fisica e do Deporte Socioloxía Xeografía e Ordenación do Territorio Dirección e Xestión Pública Estudos de Artes Plásticas. Estudos superiores de Deseño. Belas Artes. Historia da Arte. Estudos superiores de Música. Estudos superiores de Danza. Arte dramática. Algúns graos de humanidades e ciencias sociais.
 16. 16. CARACTERÍSTICAS DA FP Contidos organizados en MÓDULOS PROFESIONAIS (materias) Dentro de cada familia profesional ofértanse CICLOS DE GRAO MEDIO e CICLOS DE GRAO SUPERIOR. Organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS: “Conxunto de ciclos formativos con características e contidos afíns a un sector productivo”.
 17. 17. •Título de ESO preferentemente por Ensinos Aplicados • Proba de acceso. • Título de FP Básico  Título de Bacharelato.  Proba de acceso  Título de FP Medio Acceso directo
 18. 18. ACCESO Á FORMACIÓN PROFESIONAL ACCESO DIRECTO PROBA DE ACCESO TITULACIÓN E SAÍDAS CICLOS DE GRAO MEDIO • Título de ESO pola opción de ensinos aplicados. • Título de FP Básica. 17 anos cumpridos no ano da proba Título de TÉCNICO. Acceso ao mercado laboral ou aos Ciclos de grao Superior CICLOS DE GRAO SUPERIOR • Título CM. • Título de BACHARELATO 19 anos cumpridos no ano da proba Título de TÉCNICO SUPERIOR. Acceso ao mercado laboral ou aos graos universitarios.
 19. 19. FAMILIAS PROFESIONAIS DE FP
 20. 20. OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR Actividades agrarias CM Produción agroecolóxica CM Produción agropecuaria CM Traballos forestais e conservación do medio natural CM Xardinaría e floraría CS Paisaxismo e Medio rural CS Xestión forestal e do medio natural CS Gandaría e asistencia en sanidade animal Actividades físicas e deportivas CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural CS Animación de actividades físicas e deportivas Administración e xestión CM Xestión administrativa CS Administración e finanzas CS Asistencia á dirección Artes Gráficas CM Impresión en artes gráficas CM Preimpresión en artes gráficas CS Deseño e produción editorial CS Produción en industrias de artes gráficas
 21. 21. Comercio e márketing CM Actividades comerciais CS Transporte e loxística CS Márketing e publicidade CS Xestión de vendas e espazos comerciais CS Comercio Internacional Edificación e obra civil CM Obras de interior, decoración e rehabilitación CS Proxectos de obra civil CS Proxectos de edificación CS Realización e plans de obra Electricidade e electrónica CM Equipos electrónicos de consumo CM Instalacións de telecomunicacións CM Instalacións eléctricas e automáticas CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CS Mantenemento electrónico CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Automatización e robótica industrial Enerxia e auga CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CS Enerxías renovables
 22. 22. Industrias alimentarias CM Aceites de oliva e viños CM Elaboración de produtos alimentarios CS Procesos e calidade na industria alimentaria CS Vitivinicultura Informática e comunicacións CM Sistemas microinformáticos e redes CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web Instalación e mantemento CM Mantemento electromecánico CM Instalacións de produción de calor CM Instalacións frigoríficas e de climatización CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Prevención de riscos profesionais Madeira, moble e cortiza CM Carpintaría e moble CS Deseño e amoblamento
 23. 23. Fabricación mecánica CM Mecanizado CM Soldadura e caldeirería CS Construcións metálicas CS Deseño en fabricación mecánica CS Programación da produción en fabricación mecánica CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros Hostalería e turismo CM Cociña e gastronomía CM Servicios de restauración CS Dirección de cociña CS Dirección de servizos de restauración CS Guía, información e asistencia turísticas CS Xestión de aloxamentos turísticos CS Axencias de viaxes e xestión de eventos Imaxe e son CM Vídeo dis-jockey e son CS Animación 3D, xogos e contornos interactivos CS Iluminación, captación e tratamento da imaxe. CS Produción de audiovisuais e espectáculos CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos Imaxe persoal CM Caracterización CM Estética persoal e decorativa CM Peiteado e estética capilar CS Estética integral e benestar CS Estilismo e dirección de peiteado CS Asesoría da imaxe persoal e corporativa CS Caracterización e maquillaxe profesional
 24. 24. Marítimo-pesqueiras CM Mergullo a media profundidade CM Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CM Operacións de cultivo acuícola CM Transporte marítimo e pesca de altura CS Transporte marítimo e pesca de altura CS Acuicultura CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións. Química CM Operacións de Laboratorio CS Laboratorio de análise e de control de calidade CS Química industrial CS Química ambiental CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns Sanidade CM Coidados auxiliares de enfermaría CM Farmacia e parafarmacia CM Emerxencias sanitarias (Adultos) CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico CS Audioloxía protésica CS Dietética CS Documentación e administración sanitarias CS Hixiene bucodental CS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear CS Laboratorio clínico e biomédico CS Próteses dentais CS Radioterapia e dosimetría CS Saúde ambiental CS Ortoprótesis e produtos de apoio
 25. 25. Servicios socioculturais á comunidade CM Atención a persoas en situación de dependencia CS Animación Sociocultural e turística CS Educación Infantil CS Integración social CS Mediación comunicativa CS Promoción de Igualdade de Xénero Textil, confección e pel CM Confección e moda CS Patronaxe e moda CS Vestuario a medida e de espectáculos CS Deseño técnico en textil e pel CS Deseño e produción de calzado e complementos Transporte e mantenemento de vehículos CM Carrozaría CM Electromecánica de vehículos automóbiles CS Automoción Seguridade e ambiente CS Educación e control ambiental CS Coodinación en protección civil e emerxencias
 26. 26. A PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO •REQUISITO: Cumprir 17 anos antes do 31 de Decembro. •MATRÍCULA NA PROBA: Marzo. •DATA DA PROBA: Maio. PARTES DA PROBA •Sociolingüística: -Lingua Galega -Lingua Castelá -Ciencias Sociais •Matemática. •Científico- técnica: -Tecnoloxía -Ciencias da natureza
 27. 27. A FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA • Un nivel da FP para inciarse nunha profesión. • Dura dous cursos: 1º e 2ºQUE É? • O título de Formación Profesional Básico • O título de FP Básica ten os mesmos efectos laborais que o título de ESO e capacita para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais. QUE TITULACIÓN SE ACADA? • Ciclos de FP de Grao Medio, con preferencia para as familias profesionais relacionadas. • Inserción no mercado laboral de xeito cualificado.QUE SAÍDAS TEN? • Cumprir os 15 ou 16 anos no ano de comezo do programa. De quedar prazas vacantes pódese acceder con 17 ou máis idade. • Ter cursado o 3º ESO, excepcionalmente, ter cursado 2º ESO. • Ser proposto/a polo equipo docente. • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais. CALES SON OS REQUISITOS PARA ACCEDER?
 28. 28. OFERTA DE FP BÁSICA  Administración e xestión: Servizos administrativos  Agraria: Agroxardinaría e composicións florais Actividades agropecuarias Aproveitamentos forestais  Artes gráficas: Artes gráficas  Comercio e márketing: Servizos comerciais  Electricidade e electrónica: Electricidade e electrónica  Edificación e obra civil: Reforma e mantemento de edificios  Fabricación mecánica: Fabricación e montaxe  Hostalaría e turismo: Cociña e restauración Aloxamento e lavandaría  Informática e comunicacións: Informática e comunicacións Informática de oficina  Imaxe persoal: Peiteado e estética  Industrias alimentarias: Industrias alimentarias  Madeira, moble e cortiza: Carpintaría e moble  Marítimo-pesqueiras: Actividades marítimo-pesqueiras  Téxtil, confección e pel: Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel Tapizaría e cortinaxe  Transporte e mantemento de vehículos: Mantemento de vehículos  Vidro e cerámica: Vidraría e olaría
 29. 29. ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL ENSINANZAS DE IDIOMAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS ENSINANZAS DEPORTIVAS Artes plásticas e Deseño Música e Danza Arte Dramática Nivel básico Nivel intermedio Nivel avanzado •Ciclos medios e superiores (Escultura, xoiería, gravado, fotografía, ilustración, ebanistería, …) •Estudos superiores de deseño (Gráfico, Produtos, Interiores, Moda) •Estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais •Grao elemental •Grao Profesional •Estudos superiores Estudos superiores: Dirección de escena, escenografía, interpretación. Ciclos Medios Ciclos Superiores Especialidades de: fútbol, baloncesto, balonmán, atletismo, fútbol sala, salvamento e socorrismo.

×