Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sesión orientación 4º ESO

Sesión de orientación académica en 4º de ESO

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Sesión orientación 4º ESO

 1. 1. SESIÓN de INFORMACIÓN ACADÉMICA 4º ESO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES A Sardiñeira Maio 2017 Mónica Diz Besada
 2. 2. PUNTOS A TRATAR  Opcións do sistema educativo  Bacharelato LOMCE  Ciclos de FP  Universidade: ◦ O acceso. ◦ Os graos.  Ensinanzas Especiais.
 3. 3. QUE ESTUDAR DESPOIS DE 4º DE ESO?
 4. 4. A FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
 5. 5. CARACTERÍSTICAS Organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS: “Conxunto de ciclos formativos con características e contidos afíns a un sector productivo”. Dentro de cada familia profesional ofértanse CICLOS DE GRAO MEDIO e CICLOS DE GRAO SUPERIOR. Contidos organizados en MÓDULOS PROFESIONAIS de número é variable
 6. 6. RÉXIMES E MODALIDADES RÉXIME ORDINARIO -Matrícula por curso completo -Horario matutino -Asistencia obrigatoria -Duración:2000h – dous cursos RÉXIME ADULTOS -Matrícula parcial / modular. -Horario vespertino -Modalidades: • Presencial • A distancia • Dual - Duración: 2000h - dous cursos+ un trimestre PROBAS LIBRES - Idade mínima: 18 (CM) ou 20 anos (CS) - Cumprir algún dos requisitos de acceso directo. - Experiencia laboral. ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS -Idade mínima: 18 anos. -Experiencia laboral.
 7. 7. OS MÓDULOS Formación e Orientación Laboral Empresa e Iniciativa emprendedora Proxecto (nos CS) Formación Profesional Específica Formación en Centros de Traballo (FCT)
 8. 8. O MÓDULO DE FCT  Realización de prácticas nunha empresa na fase final do ciclo.  Duración de 3 meses  É preciso superar todos os módulos para acceder ás practicas en empresa.  Non é remunerado.  Pódese convalidar se se acredita ter traballado alomenos un ano no sector relacionado.  Ofértanse bolsas de desprazamento.
 9. 9. Pódese repetir a matrícula en cada módulo 2 veces como máximo. Utilízase a nota numérica para todos os módulos excepto para o de FCT que se avalía con APTO ou NON APTO. Avaliación continua con exames trimestrais e con posibilidade de recuperar os módulos pendentes nunha proba extraordinaria en xuño. Os que teñan módulos pendentes non poderán ir á FCT polo que recibirán ensinanzas de recuperación durante o período ordinario que dura a FCT e posteriormente realizarán as prácticas. A AVALIACIÓN (Asistencia obrigatoria)
 10. 10. ACCESO Á FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA ACCESO DIRECTO PROBA DE ACCESO TITULACIÓN E SAÍDAS CICLOS DE GRAO MEDIO - Título de ESO ou equivalente. - Nota media de 4º. 17 anos cumpridos no ano da proba Obtense o Título de TÉCNICO. Acceso ao mercado laboral. Acceso directo aos Ciclos de grao Superior CICLOS DE GRAO SUPERIOR - Título CM (Preferencias na mesma familia profesional) - Título de BACH. ou equivalente (Vinculacións preferentes entre os CS e as modalidades de Bach) - Nota media. 19 anos cumpridos no ano da proba Obtense o Título de TÉCNICO SUPERIOR. Acceso ao mercado laboral. Acceso directo aos graos universitarios.
 11. 11. REQUISITOS DE ACCESO a Ciclos Medios: a) Estar en posesión dos seguintes títulos: Título de ESO. Título Profesional Básico (FP Básica) Título de Bacharelato Título universitario Título de Técnico Superior de Formación Profesional (ciclo superior) e)Ter superada unha proba de acceso e ter 17 anos cumpridos no ano de realización de dita proba.
 12. 12. A PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO •REQUISITO: Cumprir 17 anos antes do 31 de Decembro. •MATRÍCULA NA PROBA: Do 13 ao 23 de marzo de 2017 •DATA DA PROBA : 31 de maio 2017. PARTES DA PROBA •Sociolingüística: -Lingua Galega -Lingua Castelá -Ciencias Sociais •Matemática. •Científico- técnica: -Tecnoloxía -Ciencias da natureza
 13. 13. REQUISITOS DE ACCESO a Ciclos Superiores: • Título de Bacharelato--- preferencias • Título deTécnico de Formación Profesional (ciclo medio) --- preferencias • Título universitario • Título deTécnico Superior de Formación Profesional (ciclo superior). a) Estar en posesión dos seguintes títulos: • Parte común: Exame de LINGUA CASTELÁ, LINGUA GALEGA E MATEMÁTICAS • Parte específica: organízase en tres opcións A, B e C, en función do ciclo superior ao que desexes acceder, e dentro da opción elixida escolleranse dúas materias. OpciónA: Economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés), e filosofía e cidadanía Opción B: DebuxoTécnico, tecnoloxía industrial e física. • Opción C: Ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía. c)Ter superada unha proba de acceso e ter 19 anos cumpridos no ano de realizar a proba.
 14. 14. PREFERENCIAS NO ACCESO ÓS CICLOS SUPERIORES MODALIDADES DE BACHARELATO PREFERENTE: Para o acceso aos ciclos superiores, terán prioridade os alumnos/as que cursaron unha determinada modalidade de bacharelato vinculada. ENLACE para ver as vinculacións entre as modalidades de bacharelato e os ciclos superiores. CICLOS MEDIOS DA MESMA FAMILIA PROFESIONAL: Os alumnos que soliciten praza nos ciclos superiores por ter un título de técnico medio, terán prioridade se cursaron un ciclo medio da mesma familia profesional.
 15. 15. Oferta de Ciclos de FP en Galicia  26 familias profesionais.  143 ciclos formativos. ◦ 64 ciclos medios. ◦ 79 ciclos superiores.
 16. 16. OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR (En paréntesis sinálase a modalidade de bacharelato preferente para acceder aos CS) Actividades agrarias (Bach. Ciencias) CM Produción agroecolóxica CM Produción agropecuaria CM Traballos forestais e conservación do medio natural CM Xardinaría e floraría CS Paisaxismo e Medio rural CS Xestión forestal e do medio natural CS Grandaría e asistencia en sanidade animal Actividades físicas e deportivas (Calquera bacharelato) CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural CS Animación de actividades físicas e deportivas Administración e xestión (Bach. Humanidades e CCSS) CM Xestión administrativa CS Administración e finanzas CS Asistencia á dirección Artes Gráficas (Bach. Ciencias) CM Impresión en artes gráficas CM Preimpresión en artes gráficas CS Deseño e produción editorial (tamén Bach.Artes) CS Produción en industrias de artes gráficas
 17. 17. Comercio e márketing (Bach. Humanidades e CSS) CM Actividades comerciais CS Transporte e loxística CS Márketing e publicidade CS Xestión de vendas e espazos comerciais CS Comercio Internacional Edificación e obra civil (Bach. Ciencias) (Bach. Artes) CM Obras de interior, decoración e rehabilitación CS Proxectos de obra civil CS Proxectos de edificación CS Realización e plans de obra (Debuxo Técnico) Electricidade e electrónica (Bach. Ciencias) CM Equipos electrónicos de consumo CM Instalacións de telecomunicacións CM Instalacións eléctricas e automáticas CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CS Mantenemento electrónico CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Automatización e robótica industrial Enerxia e auga (Bach. Ciencias) CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CS Enerxías renovables
 18. 18. Fabricación mecánica (Bach. Ciencias) CM Mecanizado CM Soldadura e caldeirería CS Construcións metálicas CS Deseño en fabricación mecánica CS Programación da produción en fabricación mecánica CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros Hostalería e turismo (Algúns por Bach. Humanidades e CCSS / algúns por Ciencias) CM Cociña e gastronomía CM Servicios de restauración CS Dirección de cociña (Bach. de Ciencias) CS Dirección de servizos de restauración (Bach. de Ciencias) CS Guía, información e asistencia turísticas (Bach. Hum. e CCSS) CS Xestión de aloxamentos turísticos (Bach. Hum. e CCSS) CS Axencias de viaxes e xestión de eventos (Bach. Hum. e CCSS) Imaxe e son (Bach.Ciencias) CM Vídeo dis-jockey e son CS Animación 3D, xogos e contornos interactivos CS Iluminación, captación e tratamento da imaxe. CS Produción de audiovisuais e espectáculos CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos Imaxe persoal (Bach. Ciencias e Humanidades e CCSS) CM Caracterización CM Estética persoal e decorativa CM Peiteado e estética capilar CS Estética integral e benestar (Bach. Ciencias) CS Estilismo e dirección de peiteado (Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) CS Asesoría da imaxe persoal e corporativa (Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) CS Caracterización e maquillaxe profesional(Bach. Ciencias e Hum. e CCSS)
 19. 19. Industrias alimentarias (Bach. Ciencias) CM Aceites de oliva e viños CM Elaboración de produtos alimentarios CS Procesos e calidade na industria alimentaria CS Vitivinicultura Informática e comunicacións (Bach. Ciencias) CM Sistemas microinformáticos e redes CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web Instalación e mantemento (Bach. Ciencias) CM Mantemento electromecánico CM Instalacións de produción de calor CM Instalacións frigoríficas e de climatización CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Prevención de riscos profesionais (Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) Madeira, moble e cortiza (Bach. Ciencias) (Bach. Artes) CM Carpintaría e moble CS Deseño e amoblamento
 20. 20. Marítimo- pesqueiras (Bach. Ciencias) CM Mergullo a media profundidade CM Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CM Operacións de cultivo acuícola CM Transporte marítimo e pesca de altura CS Transporte marítimo e pesca de altura CS Acuicultura CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións. Química (Bach. Ciencias) CM Operacións de Laboratorio CS Laboratorio de análise e de control de calidade (cursar Química) CS Química industrial (cursar a materia de Química) CS Química ambiental (cursar a materia de Química) CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns Sanidade (Bach. de Ciencias) CM Coidados auxiliares de enfermaría CM Farmacia e parafarmacia CM Emerxencias sanitarias (Adultos) CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico CS Audioloxía protésica CS Dietética (bioloxía) CS Documentación e administración sanitarias (Bach. Ciencias e Bach. Huma. e CCSS) CS Hixiene bucodental CS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear CS Laboratorio clínico e biomédico CS Próteses dentais CS Radioterapia e dosimetría CS Saúde ambiental (Ciencias da Terra e do Medioambiente) CS Ortoprótesis e produtos de apoio
 21. 21. Servicios socioculturais á comunidade (Bach. Humanidades e CCSS) CM Atención a persoas en situación de dependencia CS Animación Sociocultural e turística CS Educación Infantil CS Integración social CS Mediación comunicativa CS Promoción de Igualdade de Xénero Textil, confección e pel CM Confección e moda CS Patronaxe e moda (Bach. Ciencias) CS Vestuario a medida e de espectáculos (Bach. Hum. e CCSS, Bach. Artes) CS Deseño técnico en textil e pel (Bach. Ciencias e Bach. Artes) CS Deseño e produción de calzado e complementos (Bach. Ciencias e Bach. Artes) Transporte e mantenemento de vehículos (Bach. Ciencias) CM Carrozaría CM Electromecánica de vehículos automóbiles CS Automoción CS Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos Seguridade e ambiente (Bach. Ciencias ) CS Educación e control ambiental CS Coodinación en protección civil e emerxencias
 22. 22. OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO Réxime Ordinario (Entre paréntese os lugares de impartición máis próximos) Actividades agrarias CM Produción agroecolóxica (Ponteareas) CM Produción agropecuaria (Boqueixón, Árzúa)) CM Aproveitamento e conservación do medio natural (Ponteareas) CM Xardinaría e floraría (Guísamo, Ponteareas) Actividades físicas e deportivas CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural (Arteixo) Administración e xestión CM Xestión administrativa (IES Fernando Wirtz, CPR Karbo, CPR López Vicuña, CPR Nebrija) Artes Gráficas CM Impresión en artes gráficas (IES Calvo Sotelo) CM Preimpresión en artes gráficas (IES Calvo Sotelo)
 23. 23. Comercio e márketing CM Actividades comerciais (IES Ramón Menéndez Pidal, CPR Fogar de Santa Margarita, CPR Nebrija) Edificación e obra civil CM Obras de interior, decoración e rehabilitación (Adultos en Ribadeo) Electricidade e electrónica CM Instalacións de telecomunicacións (IES Urbano Lugrís, IES Universidade Laboral de Culleredo) CM Instalacións eléctricas e automáticas (IES Calvo Sotelo, IES Universidade Laboral de Culleredo)
 24. 24. Fabricación mecánica CM Mecanizado (CIFP Someso, IES Calvo Sotelo) CM Soldadura e caldeirería (CIFP Someso, IES Calvo Sotelo) Hostelería e turismo CM Cociña e gastronomía (CIFP Paseo das Pontes, Pontedeume) CM Servicios de restauración (CIFP Paseo das Pontes, Pontedeume) Imaxe e son CM Vídeo dis-jockey e son (Santiago, Ferrol) Imaxe persoal CM Estética e Beleza (CIFP Someso) CM Peiteado e cosmética capilar (CIFP Someso)
 25. 25. Industrias alimentarias CM Aceites de oliva e viños (Rivadavia, Cambados, Ponteareas) CM Elaboración de produtos alimentarios (CIFP Paseo das Pontes) CM Panadaría, repostaría e confeitaría (Pontedeume, Santiago) Informática e comunicacións CM Sistemas microinformáticos e redes (IES Fernando Wirtz) Instalación e mantenemento CM Mantemento electromecánico (IES Urbano Lugrís) CM Instalacións de produción de calor (Ribeira) CM Instalacións frigoríficas e de climatización (IES Universidade Laboral Culleredo) Madeira, moble e cortiza CM Carpintaría e moble (CIFP Someso) CM Instalación e amoblamento (IES Calvo Sotelo)
 26. 26. Marítimo- pesqueiras CM Mantenemento e control de maquinaria de buques e embarcacións (IES Universidade Laboral de Culleredo) CM Navegación e pesca de litoral (IES Universidade Laboral de Culleredo) CM Cultivos acuícolas (Illa de Arousa) CM Operacións subacuáticas e hiperbáricas (Illa de Arousa) Química CM Operacións de Laboratorio (IES A Sardiñeira) Sanidade CM Coidados auxiliares de enfermaría (CIFP Montealto, CPR Cruz Roja, CPR Nebrija, CPR Plurilingüe Liceo La Paz) CM Farmacia e parafarmacia (CIFP Montealto, CPR Nebrija, CPR Cruz Roja )
 27. 27. Servicios socioculturais á comunidade CM Atención a persoas en situación de dependencia (CIFP Montealto) Textil, confección e pel CM Confección e moda (CIFP Paseo das Pontes) Transporte e mantenemento de vehículos CM Carrozaría (CIFP Someso) CM Electromecánica de vehículos automóbiles (CIFP Someso)
 28. 28. SOLICITUDE DE CICLOS DE FP DE GRAO MEDIO (procedemento que se levou a cabo no curso 16/17) DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS GRUPO A:Acceso Título de ESO: 70% GRUPO B:Acceso FPB: 20% GRUPO C:Acceso mediante proba: 10% PREINSCRIPCIÓN: (datas do curso pasado) Obtigatoriamente vía web. Ordinario: Do 27 de xuño ao 5 de xullo ata as 13´00h. Extraordinario: Do 1 ao 9 de setembro ata as 13´00h. MATRICULACIÓN: Xullo: período ordinario. Setembro: período extraordinario. En cada período publícanse 2 listaxes de admitidos e 2 prazos para a matrícula. Ver presentación sobre a preinscripción e matrícula en ciclos de FP en Galicia
 29. 29. PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE Debe presentarse unha única solicitude por réxime e grao podendo poñer ata un máximo de 5 peticións de ciclos e/ou centros. As peticións realízanse con códigos de centro e códigos de ciclo. Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. A solicitude é obrigatorio realizala vía web a través da páxina edu.xunta.es/ciclosadmisión Lembrar que no caso de posuír simultaneamente os requisitos para o acceso directo e mediante proba, haberá que presentar a certificación académica que acredita o acceso directo. No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.
 30. 30. INSTRUCIÓNS PARA A SOLICITUDEWEB Pódese facer con conta correo electrónico de edu.xunta.es ou sin ela. Ir á aplicación informática: www.edu.xunta.es/ciclosadmision e seguir as instrucións Logo de cubrir a solicitude a aplicación xera un impreso que se deberá gardar ou entregar, xunto coa documentación, dentro do prazo establecido, nun centro que imparta FP, para a súa validación. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada e que non precisa ser presentada nun centro educativo;neste caso a copia impresa conservarase como resgardo.
 31. 31. ADXUDICACIÓN DA PRAZA Logo de adxudicárselle unha praza, a persoa solicitante ten dúas posibilidades: 1. Matricularse: deberase facer no centro adxudicado e nos prazos establecidos. Estar matriculado en calquera ensinanza, implica a renuncia a seguir participando no proceso de admisión a ciclos formativos. 2. Renunciar á praza: deberase facer no centro adxudicado ou vía web, e nos prazos establecidos. A renuncia afectará a praza que lle foi adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en lugares posteriores a esa. Seguirase no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores.
 32. 32. COMO INFORMARSE: www.edu.xunta.es/fp
 33. 33. CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES En caso de ter que cursar un ciclo de FP na zona deVigo e Ourense podes solicitar praza nun Centro Residencial Docente  CRDVigo  CRD Ourense  CRD A Coruña - Solicitude de praza no mes de xuño, no propio centro residencial. - Hai unha valoración socioeconómica e académica. - Non se concede praza para repetir curso. - Pódese pedir para realizar Estudos:bacharelato, FP, Ens. Réxime Especial, Estudos de grao.
 34. 34. CONSULTAR A OFERTA E O DESEÑO DOS CICLOS  Ligazón FOLLETOS INFORMATIVOS.  Ligazón OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS.  Ligazón DESEÑO CURRICULAR DOS CICLOS.  LigazónVídeos explicativos dos ciclos  Ligazón SAÍDAS PROFESIONAIS DOS CICLOS  Ligazón NOTA DE CORTE CICLOS
 35. 35. O BACHARELATO
 36. 36. OBXECTIVOS • Preparación para estudos superiores. • Orientar vocacionalmente acorde coas preferencias e aptitudes. ACCESO •Co título de ESO, trala superación da proba de avaliación final pola opción de ensinanzas académicas. •Co título de Técnico de Artes Plásticas e Deseño e co título de Técnico Deportivo. MODALIDADES CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES (PLÁSTICAS E ESCÉNICAS) RÉXIMES E MODALIDADES  Ordinario  Adultos: presencial, semipresencial ou a distancia. TIPO DE MATERIAS 1. Troncais: 4 materias xerais e 2 materias de opción 2. Específicas: Educación Fisica + outras 2 ou 3 3. Libre configuración: Obrigatoria (LG), autonómica e propias do centro ou reforzo. PROMOCIÓN, REPETICIÓN E AVALIACIÓN - Repetición con máis de dúas materias suspensas, tendo en conta só as mínimas que hai que cursar. - Ao promocionar con suspensas hai que matricularse delas. - En 2º existe a posibilidade de repetir só coas suspensas. - Só se pode permanecer durante catros cursos. TITULACIÓN  Superación de todas as materias (materias mínimas que hai que cursar obrigatoriamente)  A nota media será a media de todas as materias de Bacharelato. SAÍDAS - Graos universitarios (previa superación da proba de acceso - ABAU) - Ciclos formativos de grao superior. - Estudos superiores de Ensinanzas de Réxime Especial e Ensinanzas Deportivas. CARACTERÍSTICAS DO BACHARELATO
 37. 37. OS ITINERARIOS EN BACHARELATO
 38. 38. 1º DE BACHARELATO LOMCE
 39. 39. DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE 1º DE BACHARELATO LOMCE
 40. 40. Itinerarios 1º Bacharelato no IES A Sardiñeira
 41. 41. 2º DE BACHARELATO LOMCE
 42. 42. DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE 2º DE BACHARELATO LOMCE
 43. 43. Itinerarios 2º de Bacharelato no IES A Sardiñeira
 44. 44. OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS
 45. 45. Sistema Universitario de Galicia 3 universidades 7 campus Ferrol Coruña LugoSantiago Pontevedra Ourense Vigo
 46. 46. 1º ciclo  Título de Grao correspondente  240 créditos ECTS (60 créditos por curso)  Traballo ou proxecto de grao  Formación de carácter xeral e de Capacitación para o exercicio profesional Ensinanzas de Posgrao 2º ciclo  Título de Máster  Entre 60-120 créditos ECTS  Traballo ou proxecto de máster.  Formación avanzada, Especialización académica ou profesional ou inicio en tarefas investigadoras 3º ciclo  Título de Doutor  Cursos, seminarios ou outras actividades dirixidas á formación investigadora + Tese de Doutoramento.  Formación avanzada en técnicas de investigación Ensinanzas de Grao Estrutura dos estudos superiores baseada no Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)
 47. 47. RAMAS DE COÑECEMENTO UNIVERSITARIO 5 ramas de coñecemento Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñaría e arquitectura Ciencias da Saúde Ciencias
 48. 48. Adscrición ás ramas de coñecemento universitario 1. Artes e humanidades 2. Ciencias Sociais e xurídicas 3. Enxeñaría e arquitectura 4. Ciencias 5. Ciencias da saúde As materias e as modalidades de bacharelato Os Ciclos de grao Superior Os graos Universitarios
 49. 49. Existe unha estreita relación entre as modalidades de bacharelato e as ramas de coñecemento universitario ARTES:  Plásticas, imaxe e deseño.  Escénicas, música e danza. HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS  Artes e Humanidades.  Ciencias Sociais e xurídicas.  Ciencias.  Ciencias da saúde.  Enxeñería e arquitectura. MODALIDADES DE BACH RAMAS DE COÑECEMENTO
 50. 50. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS Ciencias Ambientais Ciencias do Mar Química Bioloxía Física Matemáticas Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias con materias como: Matemáticas Física e Química Bioloxía e Xeoloxía
 51. 51. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS DA SAÚDE Mediciña Odontoloxía Podoloxía Enfermería Psicoloxía Fisioterapia Nutrición Humana e Dietética Farmacia Óptica e Optometría Terapia Ocupacional Logopedia Veterinaria Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias con materias como: Matemáticas Física e Química Bioloxía e Xeoloxía
 52. 52. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA •Arquitectura Arquitectura Naval Enxeñaría Agraria Enxeñaría Agrícola e do medio rural Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias Enxeñaría Forestal Enxeñaría Forestal e do medio natural Enxeñaría civil Tecnoloxía da enxeñaría civil Enxeñaría da Edificación Enxeñaría Informática Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría de Organización Industrial Enxeñaría Química Enxeñaría en Química Industrial Enxeñaría de procesos químicos industriais Enxeñaría Mecánica Enxeñaría da Enerxía Enseñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Enxeñaría en Propulsión e Servicios do Buque Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo Enxeñaría Mariña Enxeñaría de Obras Públicas Enxeñaría do Deseño Industrial e o desenvolvemento do produto Enxeñaría xeomática e Topografía Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias con materias como: Matemáticas Física e Química Debuxo Técnico
 53. 53. GRAOS UNIVERSITARIOS: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS Xornalismo Publicidade e Relacións Públicas Mestre: Educación Infantil, Educación Primaria Educación Social Consultoría e Xestión da Información Pedagoxía Comunicación Audiovisual Relacións Laborais e RH Ciencias Políticas e da Administración Comercio Traballo Social Dereito Turismo Economía Administración e Dirección de Empresas Ciencias empresariais Ciencias da Actividade Fisica e do Deporte (Proba específica de acceso) Socioloxía Xeografía e Ordenación do Territorio Dirección e Xestión Pública Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias Sociais con materias como: Matemáticas aplicadas ás CCSS Economía Historia do Mundo Contemporáneo
 54. 54. GRAOS UNIVERSITARIOS: ARTES E HUMANIDADES Historia Historia da Arte Belas Artes Filoloxía: clásica. Filosofía Humanidades Información e documentación Linguas estranxeiras Ciencias da cultura e difusión cultural Español: Estudos Ligüísticos e literarios. Inglés: Estudos lingüísticos e literarios. Estudos de Galego e Español. Lingua e literatura: Españolas, Galegas, Inglesas, Modernas. Linguas Estranxeiras Traducción e interpretación Xeografía e historia Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e literarios. Acceso preferente por Bacharelato de Humanidades con materias como: Latín Grego Literatura Universal Acceso preferente por Bacharelato de Artes con materias como: Fundamentos da Arte Cultura audiovisual
 55. 55. REQUISITOS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE
 56. 56. A PROBA DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE ABAU
 57. 57. AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU) Ao rematar o bacharelato, para acceder á universidade, haberá que realizar unha proba de avaliación sobre as materias de 2º curso de bacharelato. A ABAU é obrigatoria só para os titulados de bacharelato. Os titulados en ciclos de FP Superior poden presentarse á parte voluntaria da ABAU para mellorar a nota de admisión na universidade. Para presentarse a esta proba hai que superar todas as materias de bacharelato Os alumnos que non superen estas probas ou que desexen mellorar a nota poderán presentarse en sucesivas convocatorias. Celebraras cando menos dúas convocatorias anuais, ordinaria e extraordinaria.
 58. 58. Materias obxeto de exame na ABAU PARTE OBRIGATORIA:  LINGUA ESTRANXEIRA II  LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II  LINGUA GALEGA E LITERATURA II  HISTORIA DE ESPAÑA  A materia troncal xeral vinculada á modalidade de bacharelato: MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II LATÍN II FUNDAMENTOS DA ARTE II PARTEVOLUNTARIA: Un máximo de 4 materias a escoller de calquera modalidade, sempre que sexan troncais e que sexan diferentes da troncal da parte obrigatoria.  Latín II  Mat.Aplicadas CCSS II  Fundamentos da Arte II  Matemáticas II  Bioloxía  Debuxo técnico II  Física  Xeoloxía  Química  Economía da Empresa  Xeografía  Grego II  Historia da Arte  Historia da Filosofía  Artes Escénicas  Cultura Audiovisual II  Deseño
 59. 59. COMO SE CALCULA A NOTA DE ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE  NOTA DA PARTE OBRIGATORIA: Media de todos os exames. É preciso superala para acceder á universidade. Con esta nota calcularase a nota de acceso á universidade do seguinte xeito: Nota media de bacharelato x 0´6 + nota da parte obrigatoria x 0´4 = NOTA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE  NOTA DA PARTE VOLUNTARIA: Cada materia superada pode mellorar a nota de admisión a determinados graos sempre que esa materia se considere prioritaria no grado, é pondere o seu valor por 0´1 ou 0´2. (VER TÁBOAS DE PONDERACIÓN)
 60. 60. «ASTÁBOAS DE PONDERACIÓNS» DA PARTE VOLUNTARIA da ABAU * No ano 2016 Matemáticas II ponderará 0’1 para Psicoloxía
 61. 61. AS ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL Enlace web
 62. 62. Idiomas Ensinanzas artísticas Ensinanzas deportivas Artes plásticas e deseño Música e Danza Arte dramática – Nivel básico – Nivel medio – Nivel avanzado – Ciclos medios. – Ciclos superiores. – Estudos superiores de deseño. – Conservación e restauración de bens culturais. – Grao elemental – Grao Profesional – Estudos superiores. – Estudos superiores. – Ciclos medios. – Ciclos superiores.
 63. 63. IDIOMAS E.O.I. Centros especializados no ensino das diferentes linguas estranxeiras e do estado. TRES NIVEIS Nivel básico (A1 A2) : 2 cursos coa finalidade de usar o idioma a nivel cotián. Nivel Intermedio (B1 B2): 2 cursos coa finalidade de usar o idioma en situacións específicas. Nivel Avanzado (C1 C2): 2 cursos coa finalidade de conseguir o dominio do idioma oral e escrito a nivel xeral e específico. TITULACIÓN Certificación oficial. ASISTENCIA Diaria, alterna, intensiva ACCESO • Co título de ESO: Accédese directamente a A2 da primeira lingua estranxeira cursada. • Co título de bacharelato accédese directamente ao nivel intermedio da 1ª lingua estranxeira cursada (B1) MODALIDADES DE ENSINO  Oficial presencial  Libre  A distancia: ProgramaTHAT´S ENGLISH ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Monforte, Ribadeo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Carballo, Cee. IDIOMAS Inglés, francés, alemán, italiano, galego, portugués, ruso, árabe, español, xaponés, chinés.
 64. 64. ESTUDOS DE MÚSICA E DANZA GRAO ELEMENTAL Dura 4 cursos (Idade mínima de 8 anos). GRAO PROFESIONAL Dura 6 cursos. Accédese superando unha proba de aptitudes musicais ou de danza. Acádase un título que capacita para incorporarse a o mundo laboral de bandas de música, como bailarín ou en escolas de música ou danza GRAO SUPERIOR • Dura 4 cursos. • Accédese mediante proba e título de bacharel. + grao medio. • Acádase un Título equivalente a graduado universitario. CENTROS Conservatorios (elementais, profesionais e superiores), en centros autorizados e escolas de música (públicas ou privadas).
 65. 65. CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO Ciclos de grao medio Título de ESO + proba específica / proba de madurez. Ciclos de grao superior Acceso directo: bacharelato de artes plásticas, deseño e imaxe. Acceso con outro bacharelato: Superar unha proba específica: Acceso sen título de bacharelato: proba de madurez (19 anos) + proba específica. Datas: xeralmente en xuño.  Para acadar o título é preciso superar un proxecto final.  Teñen unha parte de formación práctica na empresa ao rematar os módulos no centro educativo.  Obtense o título de técnico superior que da acceso á universidade.
 66. 66. ACCESO AOS CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO CICLOS DE GRAO MEDIO CICLOS DE GRAO SUPERIOR ACCESO DIRECTO •Título de ESO + proba específica. •Co bacharelato de artes. •Con outro bacharelato + proba específica. ACCESO SEN TÍTULO Proba de madurez ou proba de acceso a ciclos medios (17 anos ) + proba específica. Proba de madurez ou proba de acceso a ciclos superiores (19 anos) + proba específica.
 67. 67. Escolas de artes Escolas de artes Mestre Mateo (Santiago) Pablo Picasso (A Coruña) Ramón Falcón (Lugo) Antonio Faílde (Ourense) Ciclos das familias de artes plásticas e deseño. – CS Artes aplicadas da escultura – CS Fotografía artística – CS Xoiaría artística – CS arquitetura efímera – CS Artes aplicadas da escultura – CS Fotografía artística – CS Ilustración – CM Dourado e policromía artísticos – CS Gravado e técnicas de estampación – CS Fotografía artística – CS Cerámica artística – CM Serigrafía artística – CS Fotografía artística – CS Ilustración – CM Ebanistería artística
 68. 68. ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO Finalidade Innovación industrial. Duración 3 cursos + proxecto final de fin de carreira. Acceso 1. Directo: co título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño. 2. Co título de Bacharelato: Proba específica 3. Sen tít. de Bach.: proba de madureza (18 anos) + proba específica Datas Xeralmente en xuño Especialidades 1. Deseño Gráfico: Coruña, Lugo, Ourense. 2. Deseño de Productos: Santiago. 3. Deseño de Interiores: Coruña, Lugo, Ourense 4. Deseño de Moda: Santiago Titulación Título Superior de Deseño (na especialidade) equivalente a Graduado Universitario.
 69. 69. CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS Grao universitario Formación para a conservación do patrimonio artístico. Acceso • Directo: co título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño. • Mediante proba específica: co título de bacharelato. • Mediante proba de madureza (18 anos) + proba específica: sen título de bacharelato. Especialidades Arqueoloxía, pintura, escultura, documento gráfico, textiles,mobiliario. Única escola en Galicia En Pontevedra, coas especialidades de Escultura, Pintura e Arqueoloxía.
 70. 70. ARTE DRAMÁTICA Grao universitario Cunha duración de 4 anos. Acceso •Bacharelato + proba específica para cada especialidade. •De non ter o Bacharel: Proba de madureza (18 anos) + proba específica. Onde estudar ESAD deVigo Especialidades Dirección de escena e dramaturxia Escenografía Interpretación A proba específica 1º Análise dun texto teatral. 2ºVarias probas prácticas diferentes en función da especialidade.
 71. 71. ENSINANZASTÉCNICO - DEPORTIVAS • Formación de adestradores, monitores e técnicos deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva. FINALIDADE • Título de Técnico Deportivo nunha especialidade deportiva. Dous niveis: • 1º nivel: Iniciación técnica e táctica para programar, adestrar nunha fase inicial ou acompañar aos xogadores ás competicións, participar na organización de competicións e actividades e colaborar como auxiliar dun adestrador de nivel superior. • 2º nivel:Perfeccionamento técnico e táctico para programar, dirixir adestramentos, dirixir a deportistas e equipos, participar no desenvolvemento de competicións e colaborar como auxiliar dun Técnico Superior. GRADO MEDIO • Título de Técnico Superior nunha especialidade deportiva. Capacita para dirixir e coordinar a técnicos deportivos, planificar e dirixir o adestramento dos deportistas e equipos de alta competición, xestionar escolas deportivas. • Este título dá acceso a estudos universitarios. GRADO SUPERIOR
 72. 72. ENSINANZASTÉCNICO - DEPORTIVAS TÍTULOS • Grao Medio: ESO + proba específica. Sen titulación: 17 anos + proba específica + proba de madureza. • Grao Superior: Bacharelato + tít. técnico medio. Sen titulación: 19 anos + proba madureza en xuño. REQUITOS DE ACCESO • Adestramento a equipos, deportistas, dirixir actividades no campo da saúde e do turismo deportivo POSTOS DE TRABALLO

×