2010 6 nast 2

M
Хүн орчин хичээлийн нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах дадлага ажил,[object Object]
Сэдэлжүүлэлт,[object Object],  Хүн өөрийгөө хүрээлж байгаа олон янзын обьектуудын дундаас өөртөө сонирхолтой, өөрийн хэрэгцээг хангахад чиглэсэн, амьдралын чухал ач холбогдолтой зүйлийг бусдаас илүү түргэн тусгаж, түүн дээрээ өөрийн ухамсар сэтгэцийн үйлээ дайчлан төвлөрүүлдэг зүй тогтолтой. Хүүхдийн танин мэдэхүйн онцлогт тохируулан уншихаас илүүтэй сонирхолтой байдлаар сэдэл төрүүлсэн асууулт, ярилцлага, ажиглалт туршилтаар учир шалтгааныг олж мэдэх, хийж бүтээх хүслийг төрүүлэхүйц дасгал даалгаварХичээл заалтыг ажиглалтын аргаар үнэлэх зэрэг аргуудыг өргөн ашиглах,[object Object]
Хамрах хүрээг тодорхойлохдоо:,[object Object],Боловсролын түвшин, ангийг тодорхойлсон байх,[object Object],Тухайн насны суралцагчид болон ангийн хөгжлийн түвшин, онцлогийг тодорхойлсон байх,[object Object],Суралцагчдын өмнөх төсөөллийг судалж тодорхойлсон байх,[object Object],  Сургалтын хөтөлбөрийг чанартай сайн боловсруулахын урьдчилсан нөхцөл нь тухайн хөтөлбөрөөр хичээллэх гэж байгаа суралцагчдын өмнөх төсөөлөл (амьдралаас олж авсан мэдлэг, чадвар, туршлага)-ийг судлах явдал юм. Мөн түүнчлэн хамтарч ажиллах суралцагчид, хамт олны хөгжлийн түвшин, онцлогт нийцүүлэн хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйгээ боловсруулдаг тул дээрх асуудлуудыг багш зайлшгүй шийдсэн байх учиртай. ,[object Object]
Хэрэгцээг тодорхойлохдоо:,[object Object],Суурь хэрэгцээг тодорхойлсон байх,[object Object],Танин мэдэхүйн хэрэгцээг тодорхойлсон байх,[object Object],Суралцагчийнхөгжихбатасралтгүйсуралцах, хийжбүтээх, нийгэмшин иргэншиххэрэгцээгхангахад сургалтынхөтөлбөр чиглэгдсэн байх учиртай. ,[object Object],  Хүний хөгжлийн хэрэгцээг хамгийн товчхоноор оршинбайх (биемахбодын), мэдэхбүтээх (оюунухааны), нийгэмшиххарилцаандсуралцаххэрэгцээгэжхураангуйлантодорхойлжболохбөгөөддараахшалгууруудаарбагш тухайн хичээлийн хөтөлбөртөө тохирохыг сонгонтусгахшаардлагатай байдаг. Үүнд:Биебялдар, эрүүлмэндийнхөгжлийншалгуурууд (Сэтгэлзүйнболонбиемахбодынэрүүлмэнд-сэтгэлханамж, өвчнөөс,[object Object]
сэргийлэх, зөвхооллох, ариунцэвэрсахих, хөдөлгөөнтбайдал, биеийнхөдөлгөөнийхөгжил-булчингийнбагарынсарвууныхөгжил, тохиолдожболохослооссэргийлэхчадвар),[object Object],Оюуныхөгжлийншалгуурууд (Хэлярианы-ярих, бичих, сонсох, ойлгох, логикматематикийн-тооцоохийх, асуудалшийдвэрлэх, загварчлах, турших, зурагтөсөлзохиох, оронзайн-зурах, дуурайлгах, урлах, чимэглэххэвлүүлэх, зохионбүтээх, хөгжмийн-дуулах, хөгжимсонсох, нотыгойлгох,зохиохгэхмэтчадвар),[object Object],Нийгэмшлийншалгуурууд (Өөртөөитгэлтэйбайх, харилцаа, харилцаатогтоох, сэтгэлхөдлөлөөхянах, шийдвэргаргах, төлөвлөх, сэтгэлийнтаагүйбайдлынзохицуулалт, бусдыгойлгох, мэдээлэлболовсруулах, асуудалшийдвэрлэхгэхмэтчадвар),[object Object]
Хөтөлбөрийн зорилгыг тодорхойлохдоо:,[object Object],Цогц чадамжид хувь нэмэр оруулах байдлаар томьёолсон байх,[object Object],Бүлэг сэдвийн хөтөлбөрийн зорилго нь бүхэллэг байдлаар нэг өгүүлбэрээр томьёологдсон ерөнхий төлөвлөлт юм. ,[object Object],  Хүрэх түвшин, хүлээгдэж байгаа үр дүн,[object Object],Хугацааны хувьд харьцангуй урт ,[object Object],Хэмжихэд төвөгтэй ,[object Object],Суралцагч юу хийх, юу сурах ёстойг мэдэх ,[object Object],  боломжгүй,[object Object],Юунд хүрэх вэ?,[object Object]
Хөтөлбөрийн зорилтыг тодорхойлохдоо:,[object Object],Цогц чадамжид баримжаалан үнэлэгдэхүйц байдлаар томьёолсон байх,[object Object],Хөтөлбөрийн зорилт хэсэг нь хамгийн чухал хэсэг бөгөөд тодорхой төлөвлөлт буюу зорилгод хүрэх үе шат болсон алхмууд юм. бөгөөд. Тиймээс зорилт нь үнэлгээтэй ихээхэн хамааралтай тул хэмжигдэхүйц байдлаар тодорхойлогдсон байвал зохино. ,[object Object],Хугацааны хувьд харьцангуй богино ,[object Object],Хэмжих боломжтой,[object Object],Суралцагч юу хийх, юу сурах ёстойг мэдэхболомжтой,[object Object], Юу хийх вэ?,[object Object]
Зорилтыг тодорхойлохдоо дараа нь ямар болох, юх хийж сурахыг урьдчилан бодох,[object Object],Хүүхдийн амжилтыг ажиглаж, үнэлж дүгнэж болохоор тодорхойлоход анхаарах ,[object Object],Зорилгод баримжаалсан, түүнд хүрэх алхмын нэг “зорилго” байх,[object Object],Хэмжиж болохоор байх,[object Object]
Зорилт,[object Object]
Хөтөлбөрийн агуулгыг тодорхойлохдоо:,[object Object],Бүлгийн зорилго, зорилтод баримжаалан мэдлэг (шинжлэх ухааны болон үйл ажиллагааны аргын тухай мэдлэг) болон ур ухааныг тодорхойлсон байх,[object Object],Боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэгч хөтөлбөрийн агуулга нь суралцагчийн бие бялдар, нас сэтгэхүй, танин мэдэхүйн хөгжлийн хэрэгцээнд тулгуурласан, тухайн шинжлэх ухааны хэл, судлах аргад суурилсан, суралцагчийн эзэмших мэдлэг чадвар нь хэрэглээ болохоор томьёологдсон байна.,[object Object]
Хөтөлбөрийн арга зүйгээ тодорхойлохдоо:,[object Object],Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалтын оновчтой аргуудыг сонгосон байх,[object Object],Аргуудыг хэрэглэх дидактик шийдлүүдийг хичээл тус бүрт боловсруулсан байх,[object Object],Аргын төлөвлөлт нь хөтөлбөр боловсруулах хамгийн чухал үйл ажиллагаа бөгөөд зарим хөтөлбөрийн энэ хэсэгт цөөн хэдэн бүтээлч аргыг дурдах төдийгөөр жагсаах нь хөтөлбөр хэрэгжихгүй байгаагийн гол шалтгаан мөн. Хөтөлбөрийн аль ч хэсгийг томьёолоход багшаас арга зүйн ихээхэн мэдлэг, чадвар, туршлагыг шаардана. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт тухайн багшийн мэдлэг дамжуулах хандлагаас мэдлэг бүтээлгэх хандлагад шилжин өөрчлөгдөж чадаж уу, үгүй юу гэдэг нь харагдана. ,[object Object]
Оношилгоо,[object Object],  Тухайн бүлэг сэдэв, нэгж хичээл эхлэхийн өмнө сурагчдын мэдлэг, чадвар, дадал ямар түвшинд байгааг илрүүлэх,[object Object],Энэ нь тэрхүү сэдвийг заахдаа ямар түвшингээс эхлэх, ямар аргаар заахаа сонгон тодорхойлоход тусламж, лавлагаа, мэдээ болох,[object Object],Урьдаас төсөөлөх (мэдээлэлд анализ хийх),[object Object],Товч танилцах (шинэ сэдэв заахын өмнө ярилцах г.м),[object Object],Тестээр шалгалт авах (судалж дуусан болон шинээр судлах агуулгаар),[object Object],Ажиглалт хийх ,[object Object]
2010 6 nast 2
Хэрэглэгдэхүүнийг тодорхойлохдоо:,[object Object],Суралцагчдын нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон байх,[object Object],Хэрэглэгдэхүүн шаардлага хангасан, хүртээмжтэй байх,[object Object],Хэрэглэдэхүүнээ ашиглах аргаа боловсруулсан байх,[object Object],  Хөтөлбөрийг төлөвлөн боловсруулахдаа материаллаг болон сэтгэл зүйн тааламжтай орчныг бүрдүүлснээр хөтөлбөр бодит амьдралд нийцэж, хэрэгжих боломжтой. Бид хэрэглэгдэхүүн гэхлээр сурах бичиг самбар шохой төдийхнөөр явцуу хүрээнд ойлгох нь бий. Хамгийн энгийнээр бодоход л тарааж өгөх материалын хүртээмж, үзүүлэн таниулах материалын эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байдал зэрэг асуудлыг хамруулан ойлгож болох юм. Ялангуяа орчин үеийн мэдээлэл технологийг ашиглах замаар хэрэглэгдэхүүнээ бүрдүүлэх, орчны шаардлагыг хангах, түүнчлэн сонгосон хэрэглэгдэхүүнээ хэрхэн хэрэглэж ашиглах талаар тодорхой бичсэн байх хэрэгтэй.,[object Object]
Хамгийн энгийнээр бодоход л тарааж өгөх материалын хүртээмж, үзүүлэн таниулах материалын эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байдал зэрэг асуудлыг хамруулан ойлгож болох юм. Ялангуяа орчин үеийн мэдээлэл технологийг ашиглах замаар хэрэглэгдэхүүнээ бүрдүүлэх, орчны шаардлагыг хангах, түүнчлэн сонгосон хэрэглэгдэхүүнээ хэрхэн хэрэглэж ашиглах талаар тодорхой бичсэн байх хэрэгтэй.,[object Object]
Үнэлгээг тодорхойлохдоо:,[object Object],Үнэлгээ зорилго, зорилттой нийцсэн байх,[object Object],Үнэлгээний арга, хэлбэрийг тодорхойлсон байх,[object Object],Суралцагчдын танин мэдэхүйн түвшинд тохирсон даалгавар боловсруулсан байх,[object Object],Үнэлгээний даалгаврыг хэмжээсжүүлэн үнэлэх аргачлалаа боловсруулсан байх,[object Object],  Тухайн хөтөлбөрийн зорилго, зорилт үнэлэгдэхүйц, хэмжигдэхүйц байх талаар өмнө дурдагдсан. Үнэлгээний хэсэгт тэрхүү зорилго, зорилтоор томьёологдсон үр дүнд суралцагч бүр ямар түвшинд хүрэв гэдгийг танин мэдэхүйн түвшний шалгуурт нийцсэн даалгавраар илрүүлж болохоор тусгасан байвал зохино. ,[object Object]
Хөтөлбөрт үнэлгээний арга хэлбэрийг дурдах нь шаардлагад нийцэхгүй юм. Түүнчлэн суралцагч бүрийн эзэмшсэн мэдлэг чадварын түвшинг бодитой илрүүлэхүйц даалгаврыг хөтөлбөрт зайлшгүй хавсаргаж өгөх шаардлагатай. ,[object Object],Үнэлгээ нь суралцагчийн сурах үйлийг дэмжсэн байх зорилгыг өөртөө агуулдаг бөгөөд суралцагчийн ахицын байдлыг багш хэрхэн үнэлэх аргачлалыг ч хөтөлбөрт тусгах шаардлагатай. ,[object Object]
2010 6 nast 2
2010 6 nast 2
2010 6 nast 2
2010 6 nast 2
2010 6 nast 2
1 de 22

Recomendados

Negj hicheeliin hutulbur medeelel 6 nas por
Negj hicheeliin hutulbur medeelel 6 nasNegj hicheeliin hutulbur medeelel 6 nas
Negj hicheeliin hutulbur medeelel 6 nasmoogii102
10.6K vistas31 diapositivas
Pm332 standart por
Pm332 standart Pm332 standart
Pm332 standart ochimeg
177 vistas7 diapositivas
инновационные образовательные технологии в учебном процессе por
инновационные образовательные технологии в учебном процессеинновационные образовательные технологии в учебном процессе
инновационные образовательные технологии в учебном процессеkity90
297 vistas11 diapositivas
ссоро 1 por
ссоро 1ссоро 1
ссоро 1Вячеслав Пырков
6.1K vistas14 diapositivas
задание на практику миф por
задание на практику мифзадание на практику миф
задание на практику мифВячеслав Пырков
5.9K vistas10 diapositivas
описание опыта 142 por
описание опыта 142описание опыта 142
описание опыта 142irinaki
205 vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a 2010 6 nast 2

Project Viscard Template por
Project Viscard TemplateProject Viscard Template
Project Viscard Templatebabichsasha
222 vistas4 diapositivas
Project Viscard Template por
Project Viscard TemplateProject Viscard Template
Project Viscard Templatebabichsasha
167 vistas4 diapositivas
современные требования por
современные требованиясовременные требования
современные требованияАнастасия Ворожкова
727 vistas21 diapositivas
проект профзаболевания por
проект профзаболеванияпроект профзаболевания
проект профзаболеванияOksana Gusak
382 vistas5 diapositivas
Занятие как дидактическая система por
Занятие как дидактическая системаЗанятие как дидактическая система
Занятие как дидактическая системаsed49
7.8K vistas31 diapositivas
Метод учебного проекта por
Метод учебного проектаМетод учебного проекта
Метод учебного проектаocsumoron
7.2K vistas66 diapositivas

Similar a 2010 6 nast 2(20)

Project Viscard Template por babichsasha
Project Viscard TemplateProject Viscard Template
Project Viscard Template
babichsasha222 vistas
Project Viscard Template por babichsasha
Project Viscard TemplateProject Viscard Template
Project Viscard Template
babichsasha167 vistas
проект профзаболевания por Oksana Gusak
проект профзаболеванияпроект профзаболевания
проект профзаболевания
Oksana Gusak382 vistas
Занятие как дидактическая система por sed49
Занятие как дидактическая системаЗанятие как дидактическая система
Занятие как дидактическая система
sed497.8K vistas
Метод учебного проекта por ocsumoron
Метод учебного проектаМетод учебного проекта
Метод учебного проекта
ocsumoron7.2K vistas
проектная деятельность 1 por Irina29i
проектная деятельность 1проектная деятельность 1
проектная деятельность 1
Irina29i1.8K vistas
организация и методика выполнения проектов в физ ре por Анна Денисенко
организация и методика выполнения проектов в физ реорганизация и методика выполнения проектов в физ ре
организация и методика выполнения проектов в физ ре
Учебный проект Вся правда о шоколаде por Cever20071
 Учебный проект Вся правда о шоколаде Учебный проект Вся правда о шоколаде
Учебный проект Вся правда о шоколаде
Cever20071287 vistas
Vizitkazadvornowa por Sadvornova
VizitkazadvornowaVizitkazadvornowa
Vizitkazadvornowa
Sadvornova174 vistas
описание собственного опыта на кэ 2 por svetopusha
описание собственного опыта на кэ 2описание собственного опыта на кэ 2
описание собственного опыта на кэ 2
svetopusha2.2K vistas
Обобщение опыта и его представление por Elena_Karpenkova
Обобщение опыта и его представлениеОбобщение опыта и его представление
Обобщение опыта и его представление
Elena_Karpenkova2.8K vistas
Visitenkarte por shaidurova
VisitenkarteVisitenkarte
Visitenkarte
shaidurova233 vistas
Visitenkarte por shaidurova
VisitenkarteVisitenkarte
Visitenkarte
shaidurova197 vistas
визитная карточка проекта por shaidurova
визитная карточка проектавизитная карточка проекта
визитная карточка проекта
shaidurova735 vistas
Vizitkazadvornowa por Sadvornova
VizitkazadvornowaVizitkazadvornowa
Vizitkazadvornowa
Sadvornova203 vistas
оценка достижения планируемых результатов por DrofaUral
оценка достижения планируемых результатовоценка достижения планируемых результатов
оценка достижения планируемых результатов
DrofaUral621 vistas

Más de moogii102

боловсролын хууль por
боловсролын хуульболовсролын хууль
боловсролын хуульmoogii102
4.8K vistas2 diapositivas
хүн орчин 39 por
хүн орчин 39хүн орчин 39
хүн орчин 39moogii102
739 vistas11 diapositivas
боловсролын хууль por
боловсролын хуульболовсролын хууль
боловсролын хуульmoogii102
516 vistas2 diapositivas
хоёр оронтой тоог нэгжээр нэмэгдүүлэх Tumenjargal por
хоёр оронтой тоог нэгжээр нэмэгдүүлэх Tumenjargalхоёр оронтой тоог нэгжээр нэмэгдүүлэх Tumenjargal
хоёр оронтой тоог нэгжээр нэмэгдүүлэх Tumenjargalmoogii102
700 vistas10 diapositivas
зөвөлгөө por
зөвөлгөөзөвөлгөө
зөвөлгөөmoogii102
414 vistas1 diapositiva
зөвөлгөө por
зөвөлгөөзөвөлгөө
зөвөлгөөmoogii102
304 vistas1 diapositiva

Más de moogii102(20)

боловсролын хууль por moogii102
боловсролын хуульболовсролын хууль
боловсролын хууль
moogii1024.8K vistas
хүн орчин 39 por moogii102
хүн орчин 39хүн орчин 39
хүн орчин 39
moogii102739 vistas
боловсролын хууль por moogii102
боловсролын хуульболовсролын хууль
боловсролын хууль
moogii102516 vistas
хоёр оронтой тоог нэгжээр нэмэгдүүлэх Tumenjargal por moogii102
хоёр оронтой тоог нэгжээр нэмэгдүүлэх Tumenjargalхоёр оронтой тоог нэгжээр нэмэгдүүлэх Tumenjargal
хоёр оронтой тоог нэгжээр нэмэгдүүлэх Tumenjargal
moogii102700 vistas
зөвөлгөө por moogii102
зөвөлгөөзөвөлгөө
зөвөлгөө
moogii102414 vistas
зөвөлгөө por moogii102
зөвөлгөөзөвөлгөө
зөвөлгөө
moogii102304 vistas
зөвөлгөө por moogii102
зөвөлгөөзөвөлгөө
зөвөлгөө
moogii102309 vistas
математик 5 por moogii102
математик 5математик 5
математик 5
moogii10230.3K vistas
мөөгий por moogii102
мөөгиймөөгий
мөөгий
moogii102394 vistas
зөв хооллолт por moogii102
зөв хооллолтзөв хооллолт
зөв хооллолт
moogii1029K vistas
математик цахим хичээл por moogii102
математик цахим хичээлматематик цахим хичээл
математик цахим хичээл
moogii1026.2K vistas
үзүүлэн 1 por moogii102
үзүүлэн 1үзүүлэн 1
үзүүлэн 1
moogii102617 vistas
математик цахим хичээл por moogii102
математик цахим хичээлматематик цахим хичээл
математик цахим хичээл
moogii1022.1K vistas
т авиа үсэг таниулах por moogii102
т авиа үсэг таниулахт авиа үсэг таниулах
т авиа үсэг таниулах
moogii1022.4K vistas
цэнд аюуш багш por moogii102
цэнд аюуш багшцэнд аюуш багш
цэнд аюуш багш
moogii102382 vistas
тест хүн ба орчин por moogii102
тест  хүн ба орчинтест  хүн ба орчин
тест хүн ба орчин
moogii1021.9K vistas
тест 1 por moogii102
тест 1тест 1
тест 1
moogii102253 vistas
багш ухаалаг байх нь por moogii102
багш ухаалаг байх ньбагш ухаалаг байх нь
багш ухаалаг байх нь
moogii102363 vistas
Zovlogoo por moogii102
ZovlogooZovlogoo
Zovlogoo
moogii102196 vistas
Zovlogoo por moogii102
ZovlogooZovlogoo
Zovlogoo
moogii102227 vistas

2010 6 nast 2

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.