Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Handlingsprogram 2014-2018
Miljöpartiet de gröna i Borås
1
Grön politik för ett grönare Borås. Miljöpartiet i Borås vill verka för att utveckla
Borås Stad för framtiden. Vi vill mod...
Barn och Unga
Att satsa på våra unga är den bästa investeringen vi kan göra. Alla politiska beslut borde
först analyseras ...
Bo och Leva
Bostadsbristen har utvecklats till en riktig bostadskris som drabbar kommuner i hela landet, därför är en
ambi...
Cykel, bil och kollektivtrafik
För ett smartare resande och framtida generationers skull vill ställa om trafiken. Vi vill ...
Demokrati och Lika rätt
Borås ska vara en kommun där alla är välkomna. Vi vill utöka medborgarinflytandet och ge fler
möjl...
Ekonomi och Upphandling
Miljöpartiets arbete för långsiktig hållbarhet är vår ekonomiska politik. Ordet ekonomi betyder
fr...
Energi och Miljö
Miljöpartiet de Gröna vill att alla Sveriges kommuner tar ett ökat ansvar inom klimat- och
energiområdet....
En stad för alla
Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag...
Fritid och Folkhälsa
Otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan. Politikens ansvar är att motverka detta gen...
Grön Arbetsmarknad
Gröna investeringar i välfärd och förnybar energi skapar nya jobb. Fungerande skola, vård och
äldreomso...
Grön Stad
Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett
fossilbränsle...
Kultur och Möten
Kulturen är det som binder samman olika grupper och individer i samhället. Kulturen skapar
kreativitet oc...
Landsbygdsutveckling
För att klara livet i staden måste vi också utveckla landsbygden. Ett fungerande samspel mellan stad ...
Mat
Bra mat från ekologiskt jordbruk borde vara en självklarhet. Att maten är både god och hälsosam samt
producerats utan ...
Skola och Utbildning
Sverige behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill se till ...
Äldre
Miljöpartiet de Gröna anser att utvecklingen av vård och omsorg inom Sveriges kommuner ska
prioriteras. Det är vikti...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Miljöpartiet i Borås - Handlingsprogram 2014 - 2018

725 visualizaciones

Publicado el

Detta är miljöpartiet i Borås Handlingsplan för Borås 2014 - 2018.

Grön politik för ett grönare Borås. Miljöpartiet i Borås vill verka för att utveckla Borås Stad för framtiden. Vi vill modernisera Borås och skapa en och långsiktigt hållbar grön stad. Vi ska göra det med en positiv syn på stadens
möjligheter att förena ett levande kulturliv med integration och jämställdhet, och ett starkt näringsliv med en levande landsbygd och natur. Så bygger vi grunden för en levande grön stad där alla kan mötas på jämlika villkor.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

Miljöpartiet i Borås - Handlingsprogram 2014 - 2018

 1. 1. Handlingsprogram 2014-2018 Miljöpartiet de gröna i Borås 1
 2. 2. Grön politik för ett grönare Borås. Miljöpartiet i Borås vill verka för att utveckla Borås Stad för framtiden. Vi vill modernisera Borås och skapa en och långsiktigt hållbar grön stad. Vi ska göra det med en positiv syn på stadens möjligheter att förena ett levande kulturliv med integration och jämställdhet, och ett starkt näringsliv med en levande landsbygd och natur. Så bygger vi grunden för en levande grön stad där alla kan mötas på jämlika villkor. Avsnitt: ● Barn och Unga s. 3 ● Bo och Leva s. 4 ● Cykel, bil och kollektivtrafik s. 5 ● Demokrati och Lika rätt s. 6 ● Ekonomi och Upphandling s. 7 ● Energi och Miljö s. 8 ● En stad för alla s. 9 ● Fritid och Folkhälsa s. 10 ● Grön Arbetsmarknad s. 11 ● Grön Stad s. 12 ● Kultur och Möten s. 13 ● Landsbygdsutveckling s. 14 ● Mat s. 15 ● Skola och Utbildning s. 16 ● Äldre s. 17 2
 3. 3. Barn och Unga Att satsa på våra unga är den bästa investeringen vi kan göra. Alla politiska beslut borde först analyseras utifrån hur de påverkar våra barn. Borås Stad arbetar redan aktivt med att stärka barn och ungas inflytande, och detta arbete måste utvecklas ytterligare. Just nu vill vi särskilt satsa på stöd till familjer där det förekommer våld, droger eller psykisk ohälsa och på unga vuxna som står utanför arbetsmarknad och studier. ● Att Borås Stad fortbildar sin personal inom barnomsorg i mångfald och normkritik ● Att anställa en barnrättsstrateg i kommunen ● Att utöka inflytandet för barn under 12 år ● Att verka för utökade resurser till verksamheter som arbetar med barn och unga som lider av psykosocial ohälsa ● Att barn och ungas arbetsmiljö prioriteras ● Att Borås Stads Ungdomsråd ska vara representerat i de utredningar och kommittéer rådet önskar ● Att Borås Stad främjar insatser som syftar till att bryta segregation mellan barngrupper ● Att Borås Stad erbjuder stöd till familjer där det förekommer våld, droger eller psykisk ohälsa ● Att utöka samtalsstödet på ungdomsmottagningen ● Att utevistelse i skog och natur ska vara en viktig del i förskolans verksamhet ● Att främja ungas kulturskapande och kulturutövande genom att skapa mötesplatser och infrastruktur som möjliggör detta ● Att Borås Stad erbjuder barn och unga möjligheten att åka på kollo, komma ut i naturen och andra meningsfulla aktiviteter ● Att Borås Stad arbetar för att alla barn, oavsett sina föräldrars inkomst, har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid ● Att ge barn och unga kunskap om miljöfrågor - alla skolor och förskolor skall ha ett Miljöledningssystem som Grön Flagg eller motsvarande 3
 4. 4. Bo och Leva Bostadsbristen har utvecklats till en riktig bostadskris som drabbar kommuner i hela landet, därför är en ambitiös bostadspolitik som ökar byggandet av nya bostäder mycket viktigt. Vi vet också att parkeringsplatser innebär en stor merkostnad och tar upp stor yta när nya bostäder byggs. Därför satsar vi på en utbyggd kollektivtrafik i kombination med fler cykelparkeringar och bilpooler. ● Att tydliga strategier tas fram för hållbart byggande ● Att satsa på förskönande av yttermiljön i de olika stadsdelarna ● Att uppmuntra byggandet av fler bostäder anpassade för stora familjer ● Att uppmuntra byggandet av fler bostäder anpassade för kollektivboende ● Att uppmuntra kreativ arkitektur som tar tillvara kulturella och biologiska aspekter (såsom ex ”hundertwasser”) ● Att främja blandade upplåtelseformer i både fastighets och stadsdelsnivå ● Att Borås Stad och de kommunala bostadsbolagen ska starta lokala bilpoler som kan användas av de boende och allmänheten ● Att Borås Stad aktivt uppmuntrar stadsodling ● Att genom nybyggnation skapa en större variation av bostäder i varje stadsdel ● Att Borås Stad ska verka för att fler bostäder byggs som är socialt hållbara, med hyresnivåer som är anpassade till brukarbehovet ● Att livscykelanalyser och livscykelkostnader är obligatoriska vid nybyggnation ● Att bygga energisnåla hus ● Att ta tillvara på äldre bebyggelse, även industribebyggelse som kan konverteras till bostäder ● Att uppmuntra kreativ arkitektur med exempelvis modulbyggen i trä, för kostnadseffektiva bostäder ● Att Borås Stad upprättar en plan för social och ekologisk resiliens ● Att Borås stad inför gratis/reducerat bygglov för lågenergihus eller passiv hus ● Att AB bostäder möjliggör att hyresgästerna kan städa och jobba gemensamt i hyreshusen 4
 5. 5. Cykel, bil och kollektivtrafik För ett smartare resande och framtida generationers skull vill ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter. Allt fler börjar cykla och gå och lämnar därmed bilen hemma. Färre bilar och p-platser minskar klimatutsläppen samtidigt som det frigör ytor till bostäder, parker och cykelvägar. För att fler ska välja att cykla och gå krävs det politiska prioriteringar Cykelvägarna måste bli bättre, säkrare och få mer plats. Det ska vara enkelt att cykla, gå och åka kollektivt i Borås! ● Att Borås Stad ska satsa på bättre framkomlighet för kollektivtrafiken ● Att märka och tydliggöra gång- och cykelbanor ● Att Borås Stad inleder försök med cykelpooler ● Att Borås upprättar en plan om strategisk parkeringspolitik som verkar för ett bilfritt centrum och med anslutningar till kollektivtrafik ● Att behålla kollektivtrafikens knutpunkt i centrum ● Att införa fria skolkort för alla skolbarn ● Att införa avgiftsfri kollektivtrafik på helgdagar för Boråsarna ● Att bilpooler som kan sammutnyttjas mellan kommun och allmänhet införs ● Att det ska vara enkelt att cykla och gå till och från sin bostad och lätt att leva utan bil i hela Borås tätort ● Att fler gator i centrum görs bilfria eller till gårdsgator ● Att binda ihop samt utöka gång- och cykelbanor ● Att införa Mobility management som planeringsmetod för att utgå från människan och barriärer istället för vägar och logistik ● Att Borås Stad skapar fler pendelparkeringsplatser för cykel och bil 5
 6. 6. Demokrati och Lika rätt Borås ska vara en kommun där alla är välkomna. Vi vill utöka medborgarinflytandet och ge fler möjligheten att delta i våra politiska val. Därför vill vi att Borås ska verka för att bli försökskommun för rösträtt vid 16 års ålder i kommunvalen och utveckla arbetet med medborgardialog i Borås Stad. ● Att Borås Stad verkar för likvärdighet i kommunens verksamheter och mellan stadsdelarna ● Att Borås Stad ska verka för att bli försökskommun för rösträtt vid 16 års ålder i kommunvalet ● Att fortsätta utveckla arbetet med medborgardialog och medborgardelaktighet ● Att medborgarbudget införs i Borås Stad ● Att kommunens verksamhet genomsyras av FNs konvention för mänskliga rättigheter och FNs konvention för barnens rättigheter ● Att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla kommunens verksamheter och en jämn könsfördelning bör eftersträvas på alla nivåer i kommunal verksamhet ● Att västtrafikkort ska ingå i försörjningstödet för att undvika att människor isoleras ● Att inkludera ensamföräldrar i begreppet familj, till exempel vid förmånliga priser till kommunala verksamheter ● Att Borås Stad ansluter sig till ICORN, som hjälper författare på flykt ● Att ett pilotprojekt av Toleransprojektet, som arbetar emot intolerans bland unga i destruktiva miljöer, startar i Borås ● Att arbetet med att hjälpa och stödja utsatta barn och familjer ska prioriteras ● Att utöka stödet till och samarbetet med Kvinnojouren i Borås ● Att införa ett kriscentra för män i Borås Stad ● Att utöka stödet till och samarbetet med RFSL i Borås ● Att Borås Stad tydligare arbetar med hemlöshet enligt principen "boende först" ● Att familjer som har försörjningsstöd och samtidigt sommararbetande ungdomar får behålla sitt försörjningsstöd ● Att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all verksamhet inom Borås Stad ● Att göra en riktad lönesatsning på de, ofta kvinnodominerade, yrkesgrupper inom stadens verksamhet som har lägst löner ● Att motverka diskriminering vid kommunens anställningsprocesser ● Att Borås Stad arbetar för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ● Att Borås Stad utökar arbetet med vänstäder och ger möjlighet att bli vänstad med städer, exempelvis Buzau i Rumänien ● Att inrätta en kommunal rotationsprincip med en maxtid för kommunalt förtroendevalda ● Att Borås Stad tillsätter en strateg för mänskliga rättigheter 6
 7. 7. Ekonomi och Upphandling Miljöpartiets arbete för långsiktig hållbarhet är vår ekonomiska politik. Ordet ekonomi betyder fritt översatt ”att hushålla med resurser”. Miljöpartiet förespråkar en kretsloppsekonomi. Vad som görs i kommunen har i förlängningen också inverkan på människor och miljö i vår omvärld, när vi agerar lokalt måste vi därför också tänka globalt. Vi verkar för att hitta möjligheter så att investeringar i människor skall kunna räknas och avskrivas som de investeringar som görs i t.ex. byggnader. ● Att Borås ska arbeta för att bli mindre beroende av konjunktursvängningar och ekonomisk tillväxt ● Att Borås Stad i upphandlingar ska ställa tydliga krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ● Att utreda om något av de kommunala bolagen kan drivas som allmänintressebolag ● Att endast företag med avtal i nivå med svenska kollektivavtal ska få uppdrag av kommunen ● Att främja alternativa och mer hållbara ekonomiska modeller t.ex delande ekonomi och cirkulär ekonomi ● Att andelen rättvisemärka produkter ska öka ● Att Borås Stad ska inhandla närproducerade och ekologiska livsmedel ● Att skapa hållbara strukturer och ekonomiska incitament för miljöriktigt beteende ● Att kommunen har en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet med en långsiktigt god hushållning ● Att Borås Stad arbetar med ett socialt investeringsperspektiv, vilket betyder att det förebyggande arbetet mot ohälsa och utanförskap ökas och effektiviseras för att på sikt ge minskade kommunala kostnader ● Att det ska finnas Antidiskrimineringsklausuler vid upphandling ● Att stärka de förtroendevaldas insyn och inflytande över kommunens upphandlingar 7
 8. 8. Energi och Miljö Miljöpartiet de Gröna vill att alla Sveriges kommuner tar ett ökat ansvar inom klimat- och energiområdet. De ska vara enkelt att göra miljö- och klimatsmarta val. Vi vill agera offensivt och vara i framkant inom området och ta en aktiv roll för ett hållbart Sverige. ● Att tillgängligheten till återvinningscentraler ökar ● Att alla Borås Stads enheter ska arbeta för att bli Grön Flagg-certifierade ● Att Borås Stad ska motverka användandet av skadliga kemikalier som används i kommunens verksamhet ● Att kommunala bostadsbolag ska ha individuell mätning av energi- och vatten förbrukning i varje lägenhet ● Att stadens fastigheter och mark i högre utsträckning ska utnyttjas för produktion av förnybar energi och stadsodling ● Att Borås Stad ska vara mycket restriktiv med dispenser från strandskyddet i kommunen ● Att försiktighetsprincipen skall följas gällande strålning från elektronisk och digital teknik ● Att fler biogasstationer etableras samt att öka stadens produktion av biodrivmedel ● Att Borås ska arbeta aktivt för att återanvända/återbruka så mycket som möjligt som kommer in till stadens återvinningscentraler ● Att Borås Energi och Miljö satsar på förnybar energi ● Att Borås Stad aktivt uppmuntrar samåkningsystem, både inom och utom kommunens verksamhet ● Att utveckla system med fastighetsnära insamling av avfall ● Att minska energiåtgången i den kommunala verksamheten med 25% till år 2020 ● Att fortbilda Borås Stads personal och politiker i miljöfrågor samt sopsortering och minskad förbrukning ● Att Borås Stad bygger fler laddningsstaioner för el-bilar och el-cyklar ● Att användningen av solenergi skall utvecklas vidare. Solfångare, av olika slag, skall byggas på kommunens anläggningar för att öka den förnybara energin och inspirera privata aktörer 8
 9. 9. En stad för alla Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan förföljelse, krig, svält och naturkatastrofer. Alla människor ska vara välkomna till Borås. Medmänskligheten bär vi tillsammans! ● Att Borås Stad antar en nollvision när det gäller främlingsfientlighet och rasism ● Att arbeta för att underlätta situationen för EU-migranter som befinner sig i staden ● Att ta ett aktivt och medmänskligt ansvar för ensamkommande, asylsökande flyktingbarn samt att stadens flyktingmottagande i allmänhet ska vara generöst och värdigt ● Att på ett bättre sätt ta tillvara på kompetensen hos nyanlända ● Att svenskundervisningen för flyktingar integreras mer i näringsliv och arbetsmarknad ● Att SFI utvecklas och ges ökade resurser och i högre grad ska vara arbetsintegrerande ● Att Borås Stad påbörjar ett arbete med faddrar till nyanlända medborgare ● Att Borås Stad vid behov erbjuder skyddat boende för HBTQ-personer ● Att rusta upp områden med låg socioekonomisk standard till moderna, miljövänliga områden ● Att starta upp urbana utvecklingsprojekt i flera av stadens stadsdelar ● Att Borås Stad främjar och utvecklar småskalig verksamhet där människor möts i sina fastigheter och bostadsområden ● Att tillgängliggöra kommunens hemsida på flera språk ● Att stödja särskilda verksamheter för kvinnor med rötter i andra kulturer ● Att driva en aktiv integrationspolitik och involverar alla samhällets aktörer 9
 10. 10. Fritid och Folkhälsa Otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan. Politikens ansvar är att motverka detta genom en samhällsutveckling som främjar allas hälsa. Att främja folkhälsa är att styra samhället mot långsiktig hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det kräver en politik som ser samhällets ansvar och som ger människor möjlighet till livskvalitet och hälsa. En stor del av Borås invånare engagerar sig ideellt. Engagemang skapar nya livschanser samtidigt som det stärker samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin. Miljöpartiet vill ge föreningslivet ökat inflytande och se till att fritidsverksamheten erbjuds alla i kommunen, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnicitet eller funktion. ● Att Borås Stad gör de särskilda satsningar som behövs för att minska den psykiska ohälsan ● Att stödja och utveckla grön rehabilitering kopplad till naturvård och trädgårdar ● Att kommunen märker ut paddelleder ● Att ledare inom idrotts och föreningsliv erbjuds utbildning i normkritik och HBTQ ● Att jobba med långsiktighet i den sociala investeringsfonden ● Att skapa fler och längre vandringsleder, typ vildmarksleden, och att underhålla de befintliga ● Att Borås Stads föreningsbidrag, så långt de är möjligt, ska gå till föreningar som erbjuder verksamhet för alla ● Att Borås Stad tillser att ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt genomsyrar all verksamhet ● Att krogar som diskriminerar ska förlora sitt serveringstillstånd ● Att Borås Stad har jämställda villkor för flickors och pojkars idrottande och fritidsintressen ● Att ekonomiskt och praktiskt stödja ungdomars egna initiativ för en aktiv fritid ● Att Borås ska ha ett sammanhållet och aktivt arbete för ökad folkhälsa ● Att föreningsbidrag inte ska användas till att uppmuntra tidig elitsatsning ● Att ge föreningsbidrag till organisationer som arbetar med föräldrastöd och föräldrainflytande 10
 11. 11. Grön Arbetsmarknad Gröna investeringar i välfärd och förnybar energi skapar nya jobb. Fungerande skola, vård och äldreomsorg är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Vi vill att fler människor ska arbeta i och för en bättre välfärd. Vi vill också sänka trösklarna till jobben genom att satsa på vidareutbildningar och praktikplatser som gör det lättare för unga att få sitt första jobb. ● Att normalarbetstiden för kommunens anställda sänks ● Att Borås Stad ska sänka arbetstiden med bibehållen lön för de yrkesgrupper som mest behöver det ● Att Borås Stad ska stödja olika arbetstidsmodeller för att öka de anställdas möjlighet att påverka sin egen arbetstid och vardag ● Att möjlighet att arbeta heltid eller deltid ska erbjudas dem som önskar och att delade turer ska undvikas i så stor mån som möjligt ● Att fria arbetskläder erbjuds till de som behöver det ● Att Borås Stad arbetar enligt principen lika lön oavsett kön ● Att Borås Stad främjar småföretagande ● Att små och medelstora företag med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar profil stöds ● Att främja små och medelstora företag att etableras genom att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler ● Att ta fram fler lärlingsplatser inom kommunen och tillsammans med Borås näringsliv ● Att Borås Stad som arbetsgivare ska jobba och vara en förebild för arbetsplatser fria från diskriminering och med god arbetsmiljö ● Att negativ stress innefattas när man värderar en god arbetsmiljö inom kommunens verksamheter ● Att Borås Stad uppmuntrar lokal handel och centrumhandel ● Att extra satsningar görs för gruppen unga vuxna i åldern 19-25 , såsom exempelvis arbetslöshetssatsningar och skapande av mötesplatser som kan ge en meningsfull vardag ● Att alla gymnasieungdomar i Borås Stad fortsatt erbjuds feriejobb ● Att Borås Stad tar initiativ till att i samarbete med Arbetsförmedlingen skapa lokala arbetsförmedlingar för unga, så kallade Startcentraler ● Att öka förutsättningarna för ”Gröna jobb” till exempel inom återbruk, skötsel av gröna ytor, hantverk, ekologisk produktion samt bruk och utveckling av miljöteknik ● Att kraftfullt satsa på fler jobb åt unga och nyanlända invandrade 11
 12. 12. Grön Stad Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle. Att planera och bygga energisnålt och med så lite behov av transporter som möjligt, både av människor och gods, hjälper oss på sikt att nå målen. ● Att Borås Stad utökar de mötesplatser och offentliga rum som inte kostar pengar ● Att rusta upp Norrby och Hässleholmens allmänna ytor och göra dem levande och attraktiva ● Att Borås Stad ser över möjligheten att ha “kanaler” inom staden ● Att Borås ska arbeta för stadsplanering som utgår ifrån att man kan klara sig utan bil i staden ● Att lokala småföretagare ska främjas med bra och kostnadseffektiva lokaler ● Att Borås Stad ska vara restriktiv med att upplåta mark åt kommersiella reklampelare ● Att lokal handel och centrumhandeln uppmuntras och att etablering av externa köpcentrum motverkas ● Att utveckla stadsnära odling i bostadsområden, underlätta odling av lokal matproduktion samt att ta fram en odlingsplan ● Att Borås utreder möjligheten att skapa en stiftelse som genom äganderätt till Viskan kan ägna kraft åt att samla resurser för dess sanering och bevarande ● Att Borås ska värna om stadens grönområden ● Att bygga ett promenadstråk längs Viskan ● Att det ska finnas större tillgång till Wifi i kommunens allmänna områden ● Att tillgången till offentliga toaletter som är gratis och hygieniska blir större ● Att aspekter av minskat trafikbuller tas med i stadsplaneringen ● Att Borås Stad tar fram en trädplan för skötsel och bevarande av träd i innerstaden ● Att tillgängliggöra Krokshallsberget för möten, näringsliv och aktiviteter ● Att Borås Campus blir bilfritt ● Att verka för en ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbar turist- och evenemangsstad 12
 13. 13. Kultur och Möten Kulturen är det som binder samman olika grupper och individer i samhället. Kulturen skapar kreativitet och leder till samhällsutveckling och höjd livskvalité. Kulturen och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla grupper i samhället oavsett ålder, kön och ekonomi. ● Att skapa mötesplatser likt Mötesplats Norrby i fler kommundelar ● Att ledare inom kulturliv erbjuds utbildning i normkritik, mångfald ● Att Textilmuseet ska bli hela Sveriges textilmuseum och finansieras med statliga medel, d.v.s. få ett nationellt uppdrag ● Att underlätta för olika kulturella utövare att jobba uppsökande t.ex. på skolor, arbetsplatser och omsorgsboenden ● Att införa lagliga graffitiväggar i Borås ● Att stödja fria grupper, musiker och konstnärer ● Att "sjuhäradskonsten" får en plats i konstmuseets verksamhet ● Att fortsatt anordna en street-art festival i Borås Stad ● Att Borås Stad uppmuntrar till kulturverksamhet genom att sänka avgiften för kulturskolan ● Att Borås Stad stärker bibliotekens och skolbibliotekens roll genom attraktiva öppettider och kulturella aktiviteter ● Att kultur- och musikskolorna arbetar uppsökande i kommunens skolor ● Att Borås Stad utökar kulturskolan för att innefatta fler kulturella uttryck ● Att Borås Stad fortsätter satsa på kulturturism ● Att alla barn och unga ska ges möjligheten att ägna sig åt kultur, oberoende av familjens ekonomi eller i vilken stadsdel man bor ● Att besök på Borås Stads museers basutställningar ska vara avgiftsfria ● Att skapa flera centra för kultur genom satsningar på befintlig och ny kulturverksamhet ● Att Borås Stad fortsatt ska anorda skulpturbienalen ● Att Borås Stad ska upprusta stadsteatern och skapa en repetitionsscen för att möjliggöra för fler uppsättningar 13
 14. 14. Landsbygdsutveckling För att klara livet i staden måste vi också utveckla landsbygden. Ett fungerande samspel mellan stad och landsbygd, där landsbygden inte bara ses som en producent till staden, utan finns också för sin egen skull, måste utvecklas. ● Att kollektivtrafiken ska på ett eller annat sätt innefatta alla i Borås Stad ● Att bygga ut bredbandsnätet på landsbygden ● Att underlätta för biogasproduktion på landsbygden ● Att bevara och restaurera Borås ängar, åkrar och betesmarker för att bevara den bioologiska och kulturella mångfalden ● Att underlätta för mötesplatser och lokaler, typ bygdegårdar, som gör att engagerade människor kan bedriva verksamhet på landsbygden ● Att ett alternativ såsom ”bondens marknad” finns för att uppmuntra de som har företag som marknadsför närproducerade och ekologiska varor ● Att det vid busshållplatser på landet bör finnas möjlighet att enkelt kunna ställa sin cykel på ett säkert sätt ● Att Borås samordnar skyddet av arter, biotoper och naturområden med grannkommuner för att skapa större skyddsområden ● Att turistnäringen i kommunen utvecklas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, genom ekoturism och kulturturism ● Att en landsbygdsfond inrättas för utveckling av landsbygden och prioriterade områden som livsmedel, förnyelsebar energi som tillexempel biogas ● Att skogens ekonomiska betydelse inte får överordnas skogens övriga värden ● Att där förnyelsebar energi byggs ska boende och verkande i närheten ha möjlighet att bli andelsägare ● Att göra riktade satsningar för att främja småföretagande på lansbygden ● Att stärka arbetet för att säkra biologisk mångfald samt att ge det arbetet utökade resurser ● Att arbeta för ett rikare landskap genom att främja ett lämpligt betestryck av olika arter på stadens jordbruksmarker 14
 15. 15. Mat Bra mat från ekologiskt jordbruk borde vara en självklarhet. Att maten är både god och hälsosam samt producerats utan gifter och inte behöver färdats runt halva jordklotet borde givetvis vara en självklarhet. Men för oss som är oroliga för tillsatser, genmanipulation, djurens villkor och hur maten påverkar klimatet är det ibland svårt att känna matglädje. Miljöpartiet har politik för en bättre mat! ● Att maten i kommunen är säsongsanpassad i syfte att gynna närproduktion och klimatsmart mat ● Att Borås Stad endast ska upphandla miljömärkt fisk ● Att allt kött som serveras i kommunens verksamhet ska vara ekologiskt ● Att maten som serveras ska lagas från grunden och i möjligaste mån tillagas nära verksamheten ● Att man inom kommunens verksamheter alltid ska kunna välja vegetarisk eller vegansk mat ● Att all mat i Borås Stads verksamheter ska vara 100% ekologisk år 2025 ● Att kommunala verksamheter arbetar för att minska matsvinnet och att de avdelningar som lyckas väl får ökade medel ● Att det ska finnas ett ökat utbud av frukt, grönt och andra hälsofrämjande varor i skolkafeteriorna ● Att förskolor av pedagogiska skäl ska ha möjlighet att laga sin egen mat ● Att mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska bli mer klimatvänlig och som ett led i detta ska konsumtionen av grönsaker, frukt och baljväxter successivt öka, vegetariska alternativ framhävas samt att lokalt producerad och ekologisk mat ska väljas ● Att det i Borås Stads samtliga verksamheter alltid ska finnas ett vegetariskt alternativ vid måltiderna ● Att det ska finnas minst en vegetarisk måltid i veckan kommunala verksamheter ● Att erbjuda all måltidspersonal i kommunalt finansierad verksamhet kompetensutveckling om vilken mat som är lämplig ur klimatsynpunkt samt inspiration för att höja kvaliteten på maten som serveras ● Att det ska framgå vilka kostval som är mest klimatvänliga ● Att aktivt arbeta vidare med S.M.A.R.T-metoden i kommunalt finansierad verksamhet som ett sätt att besluta om hur en klimatvänlig och hälsosam meny ska se ut 15
 16. 16. Skola och Utbildning Sverige behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill se till att den elev som behöver extra stöd får det i tid, utan byråkratiska omvägar. Lärartätheten måste öka och läraryrket ska värderas som ett av våra allra viktigaste yrken. ● Att öka lärartätheten samt minska barn/-elevgrupperna i skola och förskola ● Att bullerproblemen i skolan minskas i första hand genom förebyggande åtgärder, i andra hand genom bullerdämpande åtgärder ● Att Borås Stad fortbildar lärare inom områden som inte är ämnesspecifika så som HBTQ, normkritik och jämställdhet ● Att kompetensutveckla lärarna i Borås Stad när det gäller IKT:s pedagogiska möjligheter ● Att ge alla elever möjlighet till dator och/eller iPad i tidig ålder och använda dem med ett tydligt pedagogiskt syfte ● Att elever på gymnasienivå ska få sitta med i skolans ledningsgrupp ● Att skolmaten så långt de är möjligt ska lagas på respektive enhet ● Att vuxenutbildning ska erbjudas året runt och inte vara terminsberoende ● Att alla skolor ska arbeta aktivt utifrån handlingsprogram mot kränkande särbehandling ● Att läromedel som används i skolor ska vara offentligt finansierade och inte komma från privata företag och organisationer ● Att låta barnen få göra läxorna på fritids samt under vissa tider ge tillgång till läxhjälp ● Att elever i skolan erbjuds ett brett kulturutbud ● Att stödpersonal såsom specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och administratörer anställs i tillräcklig omfattning ● Att säkerställa att tillräcklig kompetens finns för att säkerställa elevers psykiska och psykosociala hälsa ● Att lärarnas administration minskas ● Att Borås Stad arbetar för att höja de kommunalt anställda lärarnas löner ● Att det en dag i veckan enbart serveras vegetarisk mat på kommunens förskolor och skolor ● Att skolan uppmuntrar eleverna till större delaktighet i skolan och i samhället ● Att föräldrar ska kunna välja skola men skolor ska inte kunna välja elever ● Att Borås Stad aktivt arbetar för att skolan och förskolan verkar för jämställdhet i undervisningen 16
 17. 17. Äldre Miljöpartiet de Gröna anser att utvecklingen av vård och omsorg inom Sveriges kommuner ska prioriteras. Det är viktigt att för oss att det egna självbestämmandet sätts i framkant i planeringen av den vård och omsorg den enskilde behöver och att egenmakten är stor. Alla är inte stöpta i samma form, därför måste olika alternativ finnas inom äldreomsorgen. Det ska vara värdigt att åldras i Sverige idag. ● Att fler former av boenden för äldre erbjuds i kommunen ● Att ha flerspråkig personal på kommunens boenden ● Att öka möjligheterna till aktiviteter för äldre bland annat genom att skapa fler mötesplatser ● Att Borås Stad fortsatt ska stödja de äldres frivilligorganisationer ● Att öka de äldres självbestämmande över sitt boende ● Att organisera bort oönskad ensamhet ● Att man inom kommunens verksamhet ska arbeta för att samboende par ska ha större möjlighet att få flytta till samma boende, så kallad "samboendegaranti" ● Att möjliggöra fler upplevelser inom omsorgerna, till exempel närhet till djur och natur, dofter från matlagning samt kulturell och mänsklig närhet ● Att utforma avtalen med privata vårdgivare så att en minimibemanning säkras ● Att Borås Stad fortsättningsvis satsar på kompetensutveckling av vårdpersonalen och öka deras medinflytande ● Att äldreomsorgen skall vara inriktad i högre grad på att möta de äldres önskemål och behov ● Att äldre skall erbjudas att själva kunna välja bland olika alternativ för hur de skall bo och vilken form av vård de vill ha ● Att det skall finnas olika former av äldreboende, belägna mitt i staden och på landsbygden ● Att det skall finnas äldreboenden där man kan behålla sitt husdjur, delta i köksarbetet, odla, städa m.m. ● Att vi anser att äldrevården och den sociala omsorgen skall skötas huvudsakligen av kommunen. Samtidigt ser vi positivt på kooperativa och andra alternativa, icke vinstdrivande lösningar 17

×