Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Www.bangchak.co.th sunny bangchak-download_sunny-bangchak-overview

1.306 visualizaciones

Publicado el

จำหน่ายและออกแบบพลังงานแสงแดด

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Www.bangchak.co.th sunny bangchak-download_sunny-bangchak-overview

 1. 1. รายละเอียดโครงการโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 2. 2. ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ที่ตาบลบางกระสั้น อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางสะดวก เพียง 5 กิโลเมตรจากจุดลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ – บางปะอิน ด้านหน้าโครงการติดถนนทางหลวงหมายเลข 3442 พื้นที่โครงการเกือบ 500 ไร่ ติดกับศูนย์ผลิตไบโอดีเซลและศูนย์จ่ายน้ามันบางปะอินของบริษัท บางจากฯกาลังการผลิตโครงการฯ ติ ด ตั้ ง แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ข นาด 280-290 วั ต ต์ ต่ อ แผง กว่ า150,000 แผง รวมกาลังการผลิตติดตั้ง 44 เมกะวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 3. 3. ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้โดยหลักจะขึ้นกับความเข้มของแสงอาทิตย์ ซึ่งความเข้มของแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาของวันจะมีค่าแตกต่างกัน โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าจะเริ่มผลิตได้ตั้งแต่ 6 โมงเช้า และจะมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเพิ่มขึ้นตามความเข้มแสงอาทิตย์จนสูงสุดอยู่ในช่วงเที่ยงของวัน หลังจากนั้นก็จะลดลงจนหยุดการผลิ ต ในประมาณ 6โมงเย็ น ประมาณการว่ า โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากเซลล์แสงอาทิตย์ บางปะอินจะผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 70 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 1 หมื่นครัวเรือน 19 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 4. 4. อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 5. 5. 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ บางปะอิ น ได้ เ ลื อ กใช้ แ ผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Multi Crystalline Silicon Solar Cell)ของบริษัท SUNTECH จากประเทศจีน ซึ่งได้รับความเชื่อถือในตลาดโลก และมีสัดส่วนทางการตลาดติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้มีอายุของการพัฒนาเทคโนโลยีมานานกว่า 30 ปี ทาให้มั่นใจได้ว่าจะมีประสิทธิภ าพในการผลิตไฟฟ้า ได้ยาวนานตามที่ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รับประกันไว้ที่ 25 ปี โดยประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 0.8 โดยหลังจาก 25 ปีแล้วแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะยังสามารถใช้งานได้ แต่ประสิทธิภาพจะเหลือประมาณร้อยละ 80ของแผงใหม่ ซึ่งบริษัทฯอาจตัดสินใจในการส่งแผงกลับไป รีไซเคิลที่บริษัทผู้ผลิตเพื่อผลิตเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่ต่อไปการที่โครงการมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวม 44 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าปริมาณไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายให้การไฟฟ้ารวม 38 เมกะวัตต์ เนื่องจากในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า จะมีการสูญเสียในระบบอั น เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น จากอุ ณหภู มิข องแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ ใ นสภาพการใช้งานจริงที่สูงกว่าอุณหภูมิมาตรฐานที่กาหนดไว้ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ ต ามก าลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง (25องศาเซลเซี ย ส) รวมถึ งการสูญ เสี ย พลั งงานในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโรงไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 6. 6. 2. อินเวอร์เตอร์เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แต่ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (เหมือนไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย)ซึ่งไม่ สามารถส่งมาใช้งานตามบ้านเรือ นทั่ว ไปได้ จึงต้อ งมี อุ ปกรณ์เพื่ อ แปลงกระแสไฟฟ้าจาก ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งก็คืออินเวอร์เตอร์โดยมีหลักการทางานด้วยการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในการสลับการเปิดปิดวงจรเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจากที่ไหลทิศทางเดียว (กระแสตรง)ให้เป็นไหลกลับไปกลับมา (กระแสสลับ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์ บางปะอิน ได้คัดเลือกใช้ อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ SMA จากประเทศ เยอรมันนี ซึ่งถือได้ว่าเป็น อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในโลกรายหนึ่ง โดยโครงการติดตัง ้ อินเวอร์เตอร์ขนาด 630 กิโลวัตต์ จานวนประมาณ 60 เครื่อง 22 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 7. 7. 3. หม้อแปลงไฟฟ้าเนื่ อ งจากระบบส่ งไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า ที่ จ่า ยไฟฟ้ า ไปตามภู มิ ภ าคต่า งๆ ของประเทศไทย เป็นระบบไฟฟ้าแรงสูง (แรงดันไฟฟ้าสูง ) แต่ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากอินเวอร์เตอร์ เป็นไฟฟ้าแรงดันต่า ไม่เหมาะสาหรับส่งจ่ายผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าเนื่องจากจะมีการสูญเสียมาก จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้เป็น22 กิโลโวลท์ และ 115 กิโลโวลท์ เพื่อให้เหมาะสมแก่การส่งผ่านระบบสายส่งของการไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวคือหม้อแปลงไฟฟ้า โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ บางปะอิ น ใช้ห ม้อ แปลงไฟฟ้ าของบริษัท ทัสโก้ ทราโฟจากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล และมียอดส่งออกหม้อแปลงอันดับต้นของประเทศ 23 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 8. 8. การทางานของโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 9. 9. แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรง อินเวอร์เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันต่า หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันสูง สายส่ง25 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 10. 10. ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK

×