Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Próximo SlideShare
Bai tap thuc_hanh_excel_2010
Bai tap thuc_hanh_excel_2010
Cargando en…3
×
1 de 12

Bài Tập Thực Hành Excel 2007 - luyên Thi chứng chỉ

2

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Bài Tập Thực Hành Excel 2007 - luyên Thi chứng chỉ
Bài Tập Thực Hành Excel 2007 - luyên Thi chứng chỉ
Giáo trình excel 2007, tài liệu excel 2007,2010,2013
Video tự học excel 2007, word 2007,powerpoint 2007

Video hướng dẫn thực hành tại
https://www.youtube.com/watch?v=ZayH8_iueuk&list=PL36ofY-AZi-HLrniWhIjzf0cY3tE9GjM0&index=1

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Bài Tập Thực Hành Excel 2007 - luyên Thi chứng chỉ

 1. 1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 01 1 Laäp Baûng Baùo caùo Baùn haøng ôû trang tính Sheet1 B C D A E F BAÙO CAÙO BAÙN HAØNG (TUAÀN LE TÖØ 7 ÑEÁN 14-12-1998) 1 2 3 STT HÖÔÙNG DA N 4 1 FD12 Ñóa meàm 1.2Mb 5 Thuøng 1 Tröôùc khi nhaäp ngaøy 5 2 CD74 Ñóa CD 740Mb 5 Thuøng phaøi baám: 6 3 CD74 Ñóa CD 740Mb 12 Thuøng [Start] 7 4 FD14 Ñóa meàm 1.4Mb 7 Thuøng  Control Panel 8 5 FD12 Ñóa meàm 1.2Mb 6 Thuøng  Regional & 9 6 HD32 Ñóa cöùng 3.2Mb 3 Caùi Language Options 10 7 HD32 Ñóa cöùng 3.2Mb 2 Caùi  Date 11 8 FD14 Ñóa meàm 1.4Mb 10 Thuøng Ñeå bieát phaûi go Ngaøy 12 9 CD74 Ñóa CD 740Mb 4 Thuøng hay Thaùng tröôùc 13 10 FD12 Ñóa meàm 1.2Mb 20 Thuøng 2 Muoán hieån th daáu 14 TOÅNG COÄNG tieáng Vieät ngay luùc go , baám: MA SOÁ MAËT HAØNG NGAØY ÑÔN GIAÙ 12-12-98 12-13-98 12-14-98 12-14-98 120 200 200 YEÂU CAÀU [OB] Excel Options 1 Ban haønh coâng thöùc tính giaù tr ôû coät Thaønh tieàn vaø Toång coäng, trong ñoù  Advanced Thaønh tieàn = Soá löôïng x Ñôn giaù Boû khoâng choïn 2 Ñnh daïng Baûng bieåu nhö Ma u Allow editting directly 3 Löu Baûng tính vôùi teân taäp tin laø BTEXCEL01.XLSX in cells 2 Laäp Baûng Tính toaùn ôû trang tính Sheet2 A B Z = 1 0,25 2 3 4 11 12 TOÅNG COÄNG X Y C D X+Y X-Y YEÂU CAÀU 1 Nhaäp soá lieäu tuøy yù vaøo coät X vaø Y (9 doøng) 2 Tính giaù trò caùc coät X + Y, X - Y,… vaø Toång coäng 3 Ñnh daïng Baûng bieåu nhö Ma u (Soá coù daïng theo kieåu Comma Style coù 2 soá leû) LÖU YÙ Trong caùc baøi taäp, daáu chaám (.) ñöôïc duøng ñeå phaân caùch soá leû 140 12-10-98 12-11-98 125 THAØNH TIEÀN 12-07-98 12-07-98 12-08-98 12-09-98 G H SOÁ LÖÔÏNG 120 XY 200 120 E F G X/Y 125 140 H I X2+Y3 (X+Y)% (X+Y)Z
 2. 2. TRUNG TAÂM TIN HOÏC BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 2 A B C D E F G H I J BAÛNG LÖÔNG CAÙN BOÄ COÂNG NHAÂN VIEÂN 1 2 THAÙNG 8/2004 3 STT HOÏ VAØ TEÂN CHÖÙC VUÏ LCB NGAØY COÂNG PCCV LÖÔNG TAÏM ÖÙNG COØN LAÏI 4 1 Nguyeãn Vaên Thaønh TP 35.700 25 100.000 5 2 Leâ Thò Dung NV 21.000 24 70.000 6 3 Traàn Vaên Ñang NV 15.000 27 70.000 7 4 Phan Ñình Phuøng TP 37.400 27 100.000 8 5 Hoà Thò Caån NV 19.000 24 70.000 9 6 Löu Vaên Lang NV 20.000 25 70.000 10 7 Cao Nguyeät Queá NV 15.600 26 70.000 11 8 Döông Ninh Chaâu NV 14.500 24 70.000 12 9 Ñaøo Caåm Tuù NV 25.000 24 70.000 13 10 Ngoâ Coâng Baèng PP 31.000 27 90.000 14 TOÅNG COÄNG YEÂU CAÀU 1 Ban haønh coâng thöùc tính caùc giaù trò coøn thieáu theo qui öôùc: Löông = Ngaøy coâng x LCB + PCCV Taïm öùng = 35% Löông vaø ñöôïc laøm troøn ñeán haøng ngaøn Coøn laïi = Löông - Taïm öùng 2 Ñònh daïng Baûng bieåu nhö Maãu (rieâng coät Löông, soá coù daïng #,##0 VND) 3 Löu Baûng tính vôùi teân taäp tin laø BTEXCEL02.XLSX LÖU YÙ Trong caùc baøi taäp, daáu chaám (.) ñöôïc duøng ñeå phaân caùch soá leû, daáu phaåy (,) phaân caùch haøng ngaøn HÖÔÙNG DAÃN 1 Caùc Nuùt ñònh daïng soá naèm trong nhoùm leänh [Home] Number Daïng tieàn teä, ví duï $ 2,575.30 Daïng phaàn traêm, ví duï 4% Daïng coù daáu phaân caùch haøng ngaøn, ví duï 2,547.50 Taêng soá leû Giaûm soá leû 2 Muoán ñoåi ñôn vò tieàn teä, thay daáu $ baèng VND chaúng haïn, tröôùc khi ñònh daïng phaûi khai baùo baèng caùch baám: [Start] Control Panel  Regional and Language Options  Currency Currency symbol: VND (Kyù hieäu tieàn teä) Positive currency format: 1.1 VND (Daïng soá döông) Negative currency format: (1.1 VND) (Daïng soá aâm) Baám nuùt Apply vaø OK 3 Haøm laøm troøn ROUND(Soá seõ laøm troøn, Soá soá leû) Soá soá leû: Neáu ghi 1, 2, 3, ... laø laøm troøn coù 1, 2, 3, … soá leû Ví duï, oâ H4 coù giaù trò laø 120.54 Neáu ghi -1, -2, -3, ... laø laøm troøn ñeán haøng chuïc, traêm, ngaøn, … Coâng thöùc =ROUND(H4,1) seõ cho keát quaû laø 120.5 (chæ laáy 1 soá leû)
 3. 3. TRUNG TAÂM TIN HOÏC BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 3 A B C D E F G 1 BAÛNG THAØNH TÍCH VAÄN ÑOÄNG VIEÂN 2 STT TEÂN MA SOÁ GIÔØ XUAÁT PHAÙT GIÔØ ÑEÁN ÑÍCH THÔØI LÖÔÏNG HAÏNG 3 1 THANH 100A 7:00:00 7:10:01 4 2 HAØ 101B 7:02:00 7:11:20 5 3 VAÂN 103A 7:05:00 7:15:30 6 4 NGOÏC 104C 7:02:00 7:05:50 7 5 LIEÂN 105D 7:02:00 7:10:01 8 6 PHONG 106C 7:05:00 7:10:01 9 7 DU NG 107B 7:00:00 7:07:20 10 8 NAM 108C 7:05:00 7:10:01 11 9 MINH 109D 7:00:00 7:20:00 12 10 HUØNG 110B 7:05:00 7:09:25 YEÂU CAÀU 1 Ban haønh coâng thöùc tính THÔØI LÖÔÏNG (Soá giaây Vaän ñoäng vieân chaïy töø ñieåm xuaát phaùt veà tôùi ñích) 2 Cheøn theâm coät ÖU TIEÂN vaø THAØNH TÍCH tröôùc coät Haïng vaø ban haønh Coâng thöùc tính theo qui öôùc sau: ÖU TIEÂN laø soá giaây se giaûm tuøy theo Khu vöïc cuûa Vaän ñoäng vieân (Khu vöïc laø kyù töï cuoái cuûa Ma soá) Neáu ôû Khu vöïc A, khoâng giaûm Neáu ôû Khu vöïc B, giaûm 1 giaây Neáu ôû Khu vöïc C, giaûm 1.5 giaây Neáu ôû Khu vöïc D, giaûm 2 giaây THAØNH TÍCH = Thôøi löôïng - Öu tieân 3 Duøng haøm RANK ñeå xeáp haïng caùc vaän ñoäng vieân theo Thaønh tích cuûa hoï 4 Duøng leänh [Home] Font  Fill Color ñeå ñnh daïng Baûng Thaønh tích nhö ma u 5 Löu Baûng tính vôùi teân taäp tin laø BTEXCEL03.XLSX HÖÔÙNG DA N 1 Coät Giôø Xuaát phaùt vaø Giôø ñeán Ñích, thöïc chaát laø kieåu Ngaøy giôø. V theá, bieåu thöùc Giôø ñeán Ñích - Giôø Xuaát phaùt se cho keát quaû laø soá ngaøy. Muoán tính soá giaây, phaûi nhaân theâm Soá Giaây trong 1 Ngaøy 2 Caùch cheøn 1 coät Choïn 1 oâ, taïi v trí caàn cheøn. Ví duï caàn cheøn 1 coät tröôùc coät Haïng (G), choïn G3, G4 hoaëc baát kyø oâ naøo ôû coät G [Home] Cells Insert  Insert Sheet Columns
 4. 4. TRUNG TAÂM TIN HOÏC BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 4 A B C D E F G H I J 1 2 BAÛNG TÍNH TIEÀN KHAÙCH SAÏN STT TEÂN PHOØNG NGAØY ÑEÁN NGAØY ÑI SOÁ TUAÀN CHAÜN ÑÔN GIAÙ TUAÀN SOÁ NGAØY LEÛ ÑÔN GIAÙ NGAØY THAØNH TIEÀN 3 1 Quang L1B 10/05/94 23/06/94 4 2 Ngoïc L2A 23/07/94 11/08/94 5 3 Vu L1C 12/06/94 19/06/94 6 4 Traàn L1B 26/05/94 07/06/94 7 5 Phaïm L2B 19/08/94 25/08/94 8 6 Nguye n L2C 12/08/94 22/09/94 9 7 Tröông L1A 23/09/94 05/10/94 10 8 Ngoâ L2B 13/09/94 27/10/94 11 9 Sôû L1C 24/11/94 26/12/94 12 10 Haøn L2C 24/11/94 26/12/94 13 11 Döông L2A 24/11/94 26/12/94 14 12 Toáng L1A 24/11/94 26/12/94 A B C D BAÛNG ÑÔN GIAÙ 1 2 STT PHOØNG TUAÀN NGAØY 3 1 L1A 140.000 28.000 4 2 L1B 115.000 23.000 5 3 L1C 90.000 18.000 6 4 L2A 120.000 24.000 7 5 L2B 95.000 19.000 8 6 L2C 70.000 14.000 YEÂU CAÀU 1 Nhaäp 2 baûng bieåu vaøo trang Sheet1 vaø Sheet2. Tröôùc khi nhaäp, phaûi xaây döïng tieâu chuaån kieåm tra (Data Validation) taïi coät: PHOØNG Chæ goàm danh saùch L1A,L1B,L1C,L2A,L2B,L2C NGAØY ÑI Ngaøy ñeán TUAÀN & NGAØY Soá nguyeân döông 2 Ñaët teân trang Sheet1 laø Khach San vaø trang Sheet2 laø Bang Gia 3 Ñaët teân vuøng Bieåu giaù trong Baûng Ñôn giaù laø DonGia 4 Ban haønh coâng thöùc tính caùc soá lieäu coøn thieáu theo qui öôùc sau: SOÁ TUAÀN CHAÜN = Soá tuaàn ôû taïi khaùch saïn khoâng laáy soá leû SOÁ NGAØY LEÛ = Soá ngaøy (chöa ñuû 1 tuaàn) ôû taïi khaùch saïn (=Phaàn dö cuûa pheùp chia giö a Toång soá ngaøy ôû KS & 7) Döïa vaøo Teân phoøng vaø Baûng ñôn giaù, duøng haøm VLOOKUP tm Ñôn giaù tuaàn vaø Ñôn giaù ngaøy (Söû duïng teân vuøng vöøa ñaët) THAØNH TIEÀN = Soá Tuaàn chaün x Ñôn giaù Tuaàn + Soá Ngaøy leû x Ñôn giaù Ngaøy 5 Ñnh daïng baûng bieåu nhö ma u 6 Duøng ñnh daïng coù ñieàu kieän (Conditional Formatting), toâ ñaäm TEÂN khaùch haøng coù THAØNH TIEÀN  600000 ñoàng HÖÔÙNG DA N 1 Haøm laáy phaàn Nguyeân INT(Soá) Ví duï, oâ C3 coù giaù tr laø 3.21 Coâng thöùc =INT(C3) se cho keát quaû laø 3 2 Haøm tính phaàn Dö MOD(Soá b chia, Soá chia) Ví duï oâ C1 coù giaù tr laø 15, oâ C2 laø 2 th coâng thöùc =MOD(C1,C2) cho keát quaû laø 1 (15 chia 2 ñöôïc 7 coøn dö 1) 3 Haøm Tm kieám theo chieàu doïc VLOOKUP(Gía tr Doø, Vuøng Tham chieáu, Soá Thöù töï Coät se laáy keát quaû, Caùch tm 0/1) Vuøng Tham chieáu phaûi baét ñaàu baèng coät chöùa Giaù tr Doø
 5. 5. TRUNG TAÂM TIN HOÏC Trang 7/15 BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 5 A B C D E F G H I BAÛNG CHI TIEÁT BAÙN HAØNG 1 2 HOÙA ÑÔN MAËT HAØNG ÑÔN GIAÙ CÖÛA HAØNG 1 CÖÛA HAØNG 2 TOAØN COÂNG TY 3 SOÁ LÖÔÏNG THAØNH TIEÀN SOÁ LÖÔÏNG THAØNH TIEÀN SOÁ LÖÔÏNG THAØNH TIEÀN 4 R401 45 31 25 5 MA02 125 12 38 6 I503 300 6 7 7 A404 60 8 2 8 Q805 220 4 10 9 R806 90 25 9 10 Q507 170 11 8 11 A408 60 24 16 12 I509 300 18 20 13 I510 300 22 15 14 MA11 125 30 25 15 I512 300 9 11 16 R413 45 15 26 23 A420 60 11 31 A B C D E F 1 BAÛNG TOÅNG HÔÏP 2 TÆ GIAÙ 15.200 3 MA SOÁ MAËT HAØNG ÑÔN GIAÙ TOÅNG COÄNG 4 USD SOÁ LÖÔÏNG USD VND SL 5 A4 CPU 486 DX4/133 AMD 60 0 6 I5 CPU 586/133 Intel 300 0 7 R4 RAM SIMM 4MB 45 0 8 R8 RAM SIMM 8MB 90 0 9 MA MAINBOARD (No name) 125 0 10 Q5 QUANTUM IDE 540 ME 170 0 11 Q8 QUANTUM IDE 840 ME 220 0 YEÂU CAÀU 1 Nhaäp 2 baûng bieåu vaøo trang Sheet1 vaø Sheet2. Ñaët teân caùc trang tính laàn löôït laø ChiTiet vaø TongHop 2 Ban haønh coâng thöùc tính caùc soá lieäu coøn thieáu theo qui öôùc sau: MAËT HAØNG & ÑÔN GIAÙ Döïa vaøo 2 kyù töï ñaàu cuûa Ma soá, tm teân Maët haøng & Ñôn giaù töông öùng THAØNH TIEÀN = Ñôn giaù x Soá löôïng TOÅNG COÄNG Tính Toång Soá löôïng vaø Giaù tr (theo USD & VND) cho töøng Maët haøng 3 Ñnh daïng baûng bieåu nhö ma u 4 Ve Ñoà th daïng Coät (Column), bieåu die n Doanh thu (theo USD) caùc Maët haøng 5 Löu Baûng tính vôùi teân taäp tin laø BTEXCEL05.XLSX HÖÔÙNG DA N Caùch ve ñoà th: 1 Choïn vuøng soá lieäu A5:A11 vaø E5:E11 2 Nhaép nuùt [Insert] Chart  Column 3 Choïn ñoà th daïng Coät (tham khaûo Giaùo trnh Office Excel 2007, Chöông 7)
 6. 6. TRUNG TAÂM TIN HOÏC Trang 8/15 BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 6 A B C D E F G H I BAÛNG ÑIEÅM 1 2 STT HOÏ & TEÂN TOAÙN LYÙ HOÙA ÑIEÅM TB XEÁP LOAÏI XEÁP HAÏNG 3 3 2 1 4 1 Nguyeãn Vaên Laâm 7 8 6 5 2 Leâ Tuù Leä 7 6 7 6 3 Laâm Tuù Trinh 9 8 9 7 4 Nguyeãn Nhö Ngoïc 4 7 5 8 5 Vuõ Ñình Khoâi 6 5 7 9 6 Ñoaøn Thu Thuûy 10 10 10 10 7 Laâm Phöông Traân 8 7 9 11 8 La Thò Ngoïc 6 4 3 12 9 Nguyeãn Ngoïc Nhö 10 8 9 13 10 Phaïm Thò Hoa 2 8 10 A B C 1 TOÅNG KEÁT XEÁP LOAÏI 2 ÑIEÅM XEÁP LOAÏI SOÁ LÖÔÏNG 3 0 Yeáu 4 5 Trung Bình 5 7 Khaù 6 8 Gioûi 7 10 Xuaát saéc Trung Bình 0% Yeáu 0% PHAÂN LOAÏI HOÏC VIEÂN YEÂU CAÀU 1 Nhaäp 2 baûng bieåu vaøo trang tính Sheet1 & Sheet2. Tröôùc khi nhaäp, phaûi xaây döïng tieâu chuaån kieåm tra (Validation) taïi coät ñieåm Toaùn, Lyù vaø Hoùa: Soá döông coù giaù trò töø 0 ñeán 10 2 Ban haønh coâng thöùc tính caùc soá lieäu coøn thieáu theo qui öôùc sau: ÑIEÅM TB = Toång ñieåm / Toång Heä soá caùc Moân hoïc. Trong ñoù, Heä soá töøng Moân ghi ôû doøng 3 vaø Toång ñieåm = Toång caùc tích giöõa Ñieåm töøng moân vaø Heä soá cuûa moân töông öùng XEÁP LOAÏI Döïa vaøo Ñieåm trung bình, xeáp loaïi Yeáu, Khaù, Gioûi, … XEÁP HAÏNG Döïa vaøo Ñieåm trung bình, xeáp haïng 1, 2, 3, … SOÁ LÖÔÏNG Ñeám soá hoïc vieân xeáp loaïi Yeáu, Trung bình, … 3 Duøng AutoFilter, giaáu, chæ hieån thò caùc hoïc vieân coù ñieåm trung bình töø 8 ñeán 9 4 Ñònh daïng baûng bieåu nhö maãu 5 Duøng ñònh daïng coù ñieàu kieän (Conditional Formatting), toâ maøu ñoû HOÏ & TEÂN hoïc vieân xeáp haïng nhaát. Hoïc vieân xeáp haïng 2 & 3 toâ maøu xanh. 6 Veõ ñoà thò daïng Baùnh 3 chieàu, bieåu dieãn tæ leä xeáp loaïi hoïc vieân 7 Löu Baûng tính vôùi teân taäp tin laø BTEXCEL06.XLSX Khaù Gioûi 0% 0% Xuaát saéc 0%
 7. 7. TRUNG TAÂM TIN HOÏC BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 7 A B C D E 1 BAÛNG TOÅNG HÔÏP 2 MA SOÁ TEÂN HAØNG ÑÔN V ÑÔN GIAÙ TOÅNG SOÁ LÖÔÏNG 3 HD Sö a Höôùng Döông Thuøng 156.000 4 DA Sö a Diamond lôùn Hoäp 48.000 5 BL Bia lon ABC Thuøng 220.800 6 BC Bia chai ABC Keùt 144.000 7 DT Ñöôøng caùt traéng kg 6.200 8 DX Ñaäu xanh kg 7.400 9 G1 Gaïo thôm soá 1 kg 5.700 10 G2 Gaïo thôm soá 2 kg 4.600 A B C D E F 1 BAÛNG BAÙO CAÙO DOANH THU QUÍ 1/1997 2 MA HAØNGTEÂN HAØNG ÑÔN V ÑÔN GIAÙ SOÁ LÖÔÏNG GIAÙ XUAÁT 3 HD001 Thuøng 30 4 DA002 Hoäp 25 5 BL003 Thuøng 40 6 DT004 kg 100 7 BC005 Keùt 55 8 G1006 kg 320 9 HD007 Thuøng 20 10 DT008 kg 70 11 G2015 kg 500 12 DX016 kg 60 13 HD017 Thuøng 150 14 G2018 kg 180 15 BC019 Keùt 40 16 HD025 Thuøng 75 YEÂU CAÀU 1 Nhaäp 2 baûng bieåu vaøo trang tính Sheet1 & Sheet2. Ñoåi teân 2 trang thaønh TongHop vaø ChiTiet. 2 Ban haønh coâng thöùc tính caùc soá lieäu coøn thieáu theo qui öôùc sau: TEÂN HAØNG, ÑÔN V & ÑÔN GIAÙ Döïa vaøo 2 kyù töï ñaàu cuûa Ma Haøng, tm Teân Haøng, Ñôn v & Ñôn giaù töông öùng GIAÙ XUAÁT = Soá löôïng x Ñôn giaù TOÅNG SOÁ LÖÔÏNG Toång Soá löôïng töøng loaïi maët haøng. 3 Duøng AutoFilter treân Baûng Baùo caùo, giaáu, chæ hieån th caùc Maët haøng thoûa ma n ñieàu kieän sau: Coù soá löôïng töø 40 ñeán 100 Coù Giaù xuaát döôùi 1 trieäu vaø treân 10 trieäu 4 Saép xeáp Baûng Baùo caùo theo thöù töï Giaù xuaát giaûm daàn 5 Ñnh daïng baûng bieåu nhö ma u 6 Duøng ñnh daïng coù ñieàu kieän (Conditional Formatting) ôû Baûng Baùo caùo, toâ neàn maøu xaùm caùc doøng chaün & maøu xanh nhaït caùc doøng leû. 7 Löu Baûng tính vôùi teân taäp tin laø BTEXCEL07.XLSX
 8. 8. TRUNG TAÂM TIN HOÏC Trang 10/15 BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 8 B C D E F G A 1 LÖÔNG CÔ BAÛN 2 THAÂM NIEÂN 0 3 6 9 12 15 3 LÖÔNG CÔ BAÛN 290 310 333 359 395 410 #REF! A B C D E F H I 1 BAÛNG LÖÔNG 2 HEÄ SOÁ: 10.300 3 MAÕ NV HOÏ & TEÂN CHÖÙC VUÏ THAÂM NIEÂN LÖÔNG PHUÏ CAÁP THÖÏC LAÕNH 4 TK002 Traàn Ngoïc Ñoâng 5 BH005 Traàn Vuõ Anh Thuûy 6 TK010 Trieäu Ñaïi Baèng 7 BH008 Leâ Hoaøng Minh Hoa 8 KT013 Ngoâ Coâng Nam 9 KT006 Lyù Ngoïc Vaân Cöûu 10 TT007 Vuõ Thuïy Ñoâng Taâm 11 QC003 Leâ Thò Minh Tö 12 QC009 Döông Quang Nguõ 13 TT004 Hoà Baûo Luïc 14 BH015 Tröông Ngoïc Dung 15 BH001 Nguyeãn Ñình Thaát 16 TT014 Nguyeãn Xuaân Taây 17 BH009 Löõ Ñoâng Baùt A B C Baùn haøng Total 37% Keá toaùn Total 15% Tieáp thò Total 21% Quaûng caùo Total 13% Thö kyù Total 14% Chart Title 1 PHUÏC CAÁP YEÂU CAÀU 2 MAÕ SOÁ CHÖÙC VUÏ HEÄ SOÁ PC 1 Nhaäp 3 baûng bieåu vaøo 3 trang tính khaùc nhau. 3 TK Thö kyù 40% Ñoåi teân trang tính thaønh LCB, BL & PC 4 KT Keá toaùn 50% 2 Ban haønh coâng thöùc tính caùc soá lieäu coøn thieáu 5 TT Tieáp thò 40% theo qui öôùc sau: 6 QC Quaûng caùo 30% CHÖÙC VUÏ Döïa vaøo 2 kyù töï ñaàu cuûa Maõ NV, 7 BH Baùn haøng 50% tìm Chöùc vuï töông öùng THAÂM NIEÂN 3 kyù töï sau cuûa cuûa Maõ NV chính laø Naêm baét ñaàu coâng taùc cuûa Nhaân vieân töông öùng so vôùi naêm thaønh laäp coâng ty (1987). Ví duï TK002, baét ñaàu coâng taùc vaøo naêm thöù 2 töùc naêm 1987 + 2 = 1989 Thaâm nieân chính laø soá naêm coâng taùc tính ñeán thôøi ñieåm hieän taïi LÖÔNG = Löông Cô baûn x Heä soá Löông Cô baûn tính döïa vaøo Thaâm nieân coâng taùc PHUÏ CAÁP = Löông x Heä soá PC Heä soá PC xaùc ñònh döïa vaøo 2 kyù töï ñaàu cuûa Maõ NV THÖÏC LAÕNH = Löông + Phuï caáp 3 Saép xeáp Baûng Löông theo Chöùc vuï vaø Teân 4 Duøng SubTotals taïo doøng Toång coäng Tieàn löông trong Baûng Löông theo nhoùm Chöùc vuï (tham khaûo Giaùo trình tr.54) 5 Ñònh daïng baûng bieåu nhö maãu 6 Döïa vaøo doøng Toång keát, veõ ñoà thò daïng Baùnh 3 chieàu, bieåu dieãn tæ leä tieàn löông töøng nhoùm Chöùc vuï 7 Löu Baûng tính vôùi teân taäp tin laø BTEXCEL8.XLSX
 9. 9. TRUNG TAÂM TIN HOÏC BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 9 A B C D E F 1 BAÛNG KEÂ HAØNG XUAÁT NHAÄP 2 ÑVT: 1.000 VND 3 MA HÑ TEÂN HAØNG SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ THUEÁ THAØNH TIEÀN 4 XBI501 40 5 XBT512 72 6 XBN522 26 7 XBI534 68 8 NK1543 34 9 XK1551 38 10 NTL564 84 11 XGX573 35 12 NBF582 250 13 XK2591 40 14 NTN604 14 15 NGD614 30 16 XGD623 120 17 XBN632 75 18 XTN643 7 A B C A B C D E 1 BAÛNG GIAÙ 1 BIEÅU THUEÁ 2 MA SOÁ TEÂN HAØNG ÑÔN GIAÙ 2 KHU VÖÏC 1 2 3 4 3 BI Baøn go Indo 252 3 TÆ LEÄ THUEÁ 10% 8% 5% 3% 4 BF Baøn Formica 258 5 BT Baøn troøn TQ 185 YEÂU CAÀU 6 BN Baøn oval Nhaät 940 1 Nhaäp 3 baûng bieåu vaøo 3 trang tính khaùc nhau. 7 K1 Keä saùch loaïi 1 835 Ñoåi teân trang tính thaønh DS, GIA & THUE 8 K2 Keä saùch loaïi 2 350 2 Ban haønh coâng thöùc tính caùc soá lieäu coøn thieáu 9 TL Tuû aùo lôùn 3.350 theo qui öôùc sau: 10 TN Tuû aùo nhoû 1.550 TEÂN HAØNG & ÑÔN GIAÙ Döïa vaøo kyù töï thöù 2 vaø 3 11 GD Gheá döïa 105 cuûa Ma HÑ, tm Teân haøng 12 GX Gheá xeáp 36 vaø Ñôn giaù töông öùng THUEÁ = Tæ leä Thueá x Soá löôïng x Ñôn giaù x ÑVT Kyù töï cuoái cuûa Ma HÑ chính laø Khu vöïc. Döïa vaøo khu vöïc, tm Tæ leä Thueá töông öùng THAØNH TIEÀN = Soá löôïng x Ñôn giaù x ÑVT 3 Trích Danh saùch môùi chæ goàm caùc maët haøng xuaát (kyù töï ñaàu cuûa Ma HÑ laø chö X) 4 Saép xeáp Baûng Keâ theo Ma HÑ 5 Ñnh daïng baûng bieåu nhö ma u 6 Löu Baûng tính vôùi teân taäp tin laø BTEXCEL9.XLSX
 10. 10. TRUNG TAÂM TIN HOÏC Trang 12/15 BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 10 A B C D E F G 1 2 TÆ GIAÙ 15.200 3 STT MAÕ SOÁ TEÂN HAØNG NGAØY BAÙN SOÁ LÖÔÏNG 4 USD VND 5 1 CDR 12/08/1996 12 960 6 2 CPU 15/08/1996 2 2.000 7 3 CDR 03/09/1996 3 240 8 4 SCA 08/09/1996 1 540 9 5 MOD 14/09/1996 15 15.000 10 6 CPU 23/09/1996 24 24.000 11 7 CDR 02/10/1996 7 560 12 8 CPU 15/10/1996 18 18.000 13 9 CDR 22/10/1996 9 720 14 10 CDR 05/11/1996 14 1.120 15 11 MOD 13/11/1996 8 8.000 16 12 CPU 30/11/1996 30 30.000 A B C D E 1 BAÛNG TOÅNG HÔÏP 2 STT MAÕ SOÁ TEÂN HAØNG ÑÔN GIAÙ USD 3 1 CDR CD ROM 80 4 2 CPU COMPUTER 1.000 5 3 SCA SCANNER 540 6 4 MOD MODEM 120 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 TÌNH HÌNH BAÙN HAØNG NAÊM 1996 YEÂU CAÀU 1 Nhaäp 2 baûng bieåu vaøo trang Sheet1 vaø Sheet2. Tröôùc khi nhaäp, phaûi xaây döïng tieâu chuaån kieåm tra (Validation) taïi coät: MAÕ SOÁ Chæ goàm danh saùch CDR,CPU,SCA,MOD ÑÔN GIAÙ & SOÁ LÖÔÏNG Soá nguyeân döông NGAØY BAÙN Töø 1/1/1996 ñeán 31/12/1996 2 Ban haønh coâng thöùc tính caùc giaù trò coøn thieáu theo qui öôùc: TEÂN HAØNG Döïa theo Maõ soá, xaùc ñònh teân Haøng hoùa töông öùng THAØNH TIEÀN (USD) = Ñôn giaù x Soá löôïng Trong ñoù, Ñôn giaù ñöôïc xaùc ñònh theo Maõ soá THAØNH TIEÀN (VND) .= Thaønh tieàn (USD) x Tæ giaù USD Toång giaù trò theo USD cuûa töøng maët haøng 3 Trích Danh saùch môùi chæ goàm caùc maët haøng baùn vaøo thaùng 9 vaø thaùng 10 4 Ñònh daïng baûng bieåu nhö maãu 6 Döïa vaøo coät Thaønh tieàn (USD), veõ ñoà thò daïng Ñöôøng cong trôn (Smooth Line), bieåu dieãn tình hình baùn haøng trong naêm 1996 7 Löu Baûng tính vôùi teân taäp tin laø BTEXCEL10.XLSX HÖÔÙNG DAÃN Caùch ñònh daïng Soá treân Truïc Toïa ñoä: Choïn Truïc Toïa ñoä, baám phaûi vaø choïn leänh Format Axis… Trong hoäp thoaïi Format Axis, baám phieáu Axis Options ÔÛ muïc Major unit, choïn Fixed, goõ böôùc nhaûy 1 vaø choïn ñôn vò laø Months Baám tieáp phieáu Number (ñònh daïng soá) Goõ d/m ôû hoäp Format Code, baám nuùt Add Boû choïn Link to Source, baám Custom ôû Category vaø choïn d/m ôû danh saùch Type THAØNH TIEÀN - 12/8 12/9 12/10 12/11
 11. 11. TRUNG TAÂM TIN HOÏC BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL 11 A B C D E F G H I J 1 2 BAÙO CAÙO DOANH THU QUÍ 1/97 NGAØY XUAÁT MAÕ HÑ TEÂN HAØNG TOÅNG SOÁ HOÄP SOÁ THUØNG SOÁ HOÄP LEÛ THAØNH TIEÀN CHUYEÂN CHÔÛ TOÅNG COÄNG TIEÀN GIAÛM 3 07-Thg1-97 YC108A 128 5 8 284.000 5.680 289.680 - 4 03-Thg2-97 YS115A 159 6 15 322.500 6.450 328.950 25.800 5 10-Thg1-97 YD109D 325 13 13 783.900 23.517 807.417 - 6 25-Thg2-97 YS120B 432 18 - 864.000 4.320 868.320 69.120 7 15-Thg1-97 YS110D 456 19 - 912.000 27.360 939.360 - 8 17-Thg2-97 YD118C 432 18 - 1.036.800 10.368 1.047.168 82.944 9 23-Thg1-97 YC112E 485 20 5 1.068.500 26.713 1.095.213 - 10 14-Thg2-97 YT117B 532 22 4 1.224.400 6.122 1.230.522 97.952 11 07-Thg3-97 YS122A 642 26 18 1.289.400 25.788 1.315.188 - 12 21-Thg2-97 YD119C 578 24 2 1.387.800 13.878 1.401.678 111.024 13 16-Thg3-97 YD125E 821 34 5 1.971.900 49.298 2.021.198 - 14 12-Thg3-97 YT123C 895 37 7 2.059.900 20.599 2.080.499 - 15 28-Thg2-97 YC121B 1.054 43 22 2.325.400 11.627 2.337.027 186.032 16 01-Thg2-97 YV114A 976 40 16 2.544.000 50.880 2.594.880 203.520 17 15-Thg3-97 YV124B 1.005 41 21 2.621.400 13.107 2.634.507 - 18 09-Thg2-97 YT116E 1.259 52 11 2.897.900 72.448 2.970.348 231.832 19 29-Thg1-97 YC113E 1.345 56 1 2.959.300 73.983 3.033.283 - 20 22-Thg1-97 YC111B 2.130 88 18 4.691.400 23.457 4.714.857 - B A C D A 1 BAÛNG GIAÙ 1 PHÍ VAÄN CHUYEÅN 2 MAÕ HAØNG TEÂN HAØNG ÑÔN GIAÙ SÆ ÑÔN GIAÙ LEÛ 2 KHU VÖÏC PHÍ CHUYEÂN CHÔÛ 3 YS Söõa chua Nguyeân chaát 2.000 2.300 3 A 2,0% 4 YD Söõa chua Daâu 2.400 2.700 4 B 0,5% 5 YC Söõa chua Chanh 2.200 2.500 5 C 1,0% 6 YV Söõa chua Vaûi 2.600 3.000 6 D 3,0% 7 YT Söõa chua Döùa 2.300 2.500 7 E 2,5% YEÂU CAÀU 1 Nhaäp 3 baûng bieåu vaøo 3 trang khaùc nhau. Ñoåi teân trang tính laø Bao cao, Gia vaø Van Chuyen 2 Ban haønh coâng thöùc tính caùc giaù trò coøn thieáu theo qui öôùc: TEÂN HAØNG Döïa vaøo 2 kyù töï ñaàu cuûa Maõ HÑ, xaùc ñònh Teân haøng töông öùng SOÁ THUØNG Tính soá thuøng chaün (khoâng laáy soá leû), bieát raèng moãi thuøng chöùa 24 hoäp SOÁ HOÄP LEÛ Tính soá hoäp coøn thöøa sau khi ñaõ xeáp caùc hoäp vaøo thuøng THAØNH TIEÀN =24 x Soá thuøng x Ñôn giaù Sæ + Soá hoäp Leû x Ñôn giaù Leû Trong ñoù, Ñôn giaù Sæ vaø Leû ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo Teân haøng CHUYEÂN CHÔÛ = Phí Chuyeân chôû x Thaønh tieàn, trong ñoù, Phí Chuyeân chôû ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo kyù töï cuoái cuûa Maõ HÑ TOÅNG COÄNG = Thaønh tieàn + Chuyeân chôû TIEÀN GIAÛM Giaûm 8% Thaønh tieàn ñoái vôùi loaïi haøng baùn vaøo thaùng 2 COØN LAÏI = Toång coäng - Tieàn Giaûm 3 Trích danh saùch môùi goàm nhöõng Maët haøng baùn trong thaùng 1 vaø 3 vaø ôû khu vöïc E (kyù töï cuoái cuûa Maõ HÑ laø Khu vöïc) 4 Saép xeáp Baûng Baùo caùo taêng daàn theo Thaønh tieàn 5 Ñònh daïng Baûng bieåu nhö Maãu 6 Veõ ñoà thò daïng Quan heä (Scatter), bieåu dieãn moái töông quan cuûa Chuyeân Chôû (x) theo Thaønh tieàn (y). Theâm ñöôøng xu theá (TrendLine) daïng ña thöùc baäc 2 (Polynomial) & cho hieån thò Phöông trình (Display equation on chart) [Chart Tools-Layout] Analysis Trendline  More Trendline Options… Trong Hoäp thoaïi Format Trendline, baám phieáu Trendline Options, choïn loaïi ña thöùc (Polynomial) baäc 2 (Order) vaø choïn hieån thò Phöông trình (Display Equation on chart) 7 Löu Baûng tính vôùi teân taäp tin laø BTEXCEL11.XLSX B
 12. 12. K COØN LAÏI 289.680 303.150 807.417 799.200 939.360 964.224 1.095.213 1.132.570 1.315.188 1.290.654 2.021.198 2.080.499 2.150.995 2.391.360 2.634.507 2.738.516 3.033.283 4.714.857 PHÍ CHUYEÂN CHÔÛ CAÙO DOANH THU QUÍ 1/97

×