Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Природни източници на въглеводороди

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Природни източници на въглеводороди

 1. 2. 1. Източници на енергия <ul><li>Най-общо източниците на енергия могат да се диференцират в две групи: възобновяеми и невъзобновяеми . а/ Първата група, невъзобновяеми източници , включва тези източници, които не могат да бъдат възстановени в първоначалния си вид, т.е. за тяхното получаване се изисква продължителен период от време. Към тях се отнасят традиционните енергоизточници: твърди горива (въглища), течни горива (петрол и петролни продукти), природен газ , ядрени горива . </li></ul>
 2. 3.
 3. 4. Алтернативни източници на енергия <ul><li>Слънчева </li></ul><ul><li>На вятъра </li></ul><ul><li>На морските вълни. </li></ul><ul><li>На приливите и отливите </li></ul><ul><li>Геотермална </li></ul><ul><li>Биоенергия </li></ul>
 4. 5. 2. Основни източници на енергия <ul><li>Въглеводородни горива – въглища, нефт. </li></ul><ul><li>Ядрена енергия </li></ul><ul><li>Енергия на водата </li></ul>
 5. 6. Относителен дял на енергоизточниците изразен в проценти( % )
 6. 7.
 7. 9. Твърди горива <ul><li>Въглища( каменни, дървени) </li></ul><ul><li>Кокс </li></ul><ul><li>Торф </li></ul>
 8. 10. в/ По-важни характеристики на твърдите горива Вид гориво Неорганични примеси в % Влага в % Калоричност в kJ/kg на суха органична маса антрацит 10 -40 0,5 32600 черни 5 -30 0,5 -7 34000 кафяви 10-30 15 -20 25000 -28000 лигнитни 20 -30 20 -40 15000 -23000 торф 5 -10 > 50 16000 -17000 дърва 2 -4 20 -60 15000 -16000
 9. 11. 4. Течни горива а/ Нефт/земно масло/; б/продукти на нефта <ul><li>Петролеев етер </li></ul><ul><li>Бензин </li></ul><ul><li>Керосин </li></ul><ul><li>Дизел </li></ul><ul><li>Мазут и др. </li></ul>
 10. 12. Течни горива <ul><li>Керосин </li></ul><ul><li>Бензин </li></ul><ul><li>Нафта </li></ul><ul><li>Битум </li></ul>
 11. 13.
 12. 14. НЕФТОПРОДУКТИ, ПОЛУЧАВАНЕ И УПОТРЕБА ПРОЦЕС НЕФТОПРОДУКТИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА: ДЕСТИЛАЦИЯ РЕКТИФИКАЦИЯ 20-60 0 С – ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР ДО 120 0 С – ЛЕК БЕНЗИН ЕКСТРАГЕНТ, РАЗТВОРИТЕЛ, ЗА КРЕКИНГ РЕКТИФИКАЦИЯ РЕФОРМИНГ ДО 200 0 С - БЕНЗИНИ БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ РЕКТИФИКАЦИЯ КЕРОСИН (ТУРБИННО ГОРИВО)- 175-275 0 С ТУРБИННИ ДВИГАТЕЛИ НА САМОЛЕТИ РЕКТИФИКАЦИЯ ДИЗЕЛОВО ГОРИВО – 250-400 0 С ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ РЕКТИФИКАЦИЯ МАЗУТ КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ, ГОРЕНЕ В ПЕЩИ КРЕКИНГ ВЪГЛЕВОДОРОДИ ЗА СИНТЕЗ, ПРОПАН-БУТАН ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ-( ПОЛИЕТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН) ВАКУУМ ДЕСТИЛАЦИЯ СМАЗОЧНИ МАСЛА-НАД 300 0 С , МАЗУТ, ГАЗОВЕ, АСФАЛТ МАШИННИ МАСЛА, СИНТЕЗ, ПОКРИТИЯ
 13. 15. 6. ЗЕМЕН ГАЗ <ul><li>СЪСТАВ: СО2 - до 20 %; </li></ul><ul><li>СН4 – 80-95 %; </li></ul><ul><li>Н2 S – до 10 %; </li></ul><ul><li>С2Н6 – > 0-3 %; </li></ul><ul><li>Не – до 2 %. </li></ul><ul><li>КОНВЕРСИЯ С ВОДА: </li></ul><ul><li>СН4 + Н2О  СО + 3Н2 </li></ul><ul><li>ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА СИНТЕЗ И ГОРЕНЕ. </li></ul>
 14. 16. 7. Екологични проблеми <ul><li>Изхвърляне на вредни вещества- SO2,SO3,NO2 и пепел с димните газове при изгаряне. </li></ul><ul><li>При разливи на петрол и продуктите му във водоеми или в почвата. </li></ul>
 15. 17. Равнище на вредните емисии от въглероден диоксид ( СО 2 ) на 1 тон условно гориво (т.у.г.)

×