Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
‫מדינת ישראל‬‫המזכירות הפדגוגית‬               ‫משרד החינוך, התרבות והספורט‬             ‫לשכת...
WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī                                      ...
WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī                                      ...
WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī                                      ...
WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī                                      ...
WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī                                      ...
WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī                                      ...
WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī                                      ...
WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī                                      ...
WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī                                      ...
‫מתמטיקה בשפה הערבית לכיתה ה )מיצ"ב(, נוסח א‬
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Math 2007 a[1]

455 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Math 2007 a[1]

 1. 1. ‫מדינת ישראל‬‫המזכירות הפדגוגית‬ ‫משרד החינוך, התרבות והספורט‬ ‫לשכת המנהלת הכללית‬ ‫אגף המפמ"רים‬ qOz«dÝ≈ WÃËœ ‫אגף הערכה ומדידה‬ W¹uÐd²Ã« W¹—UðdJ ë W{U¹dÃ«Ë W UI¦Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë WÄUFë …d¹b*« V²JÄ s¹eÂd*« 5A²H*« r Á ”UOIÃ«Ë rOOI²Ã« r Á ‫כיתה + מס כיתה‬ ‫מס ת"ז‬ ‫שם משפחה‬ ‫מקצוע‬ ‫שם פרטי‬ ‫סמל מוסד‬ ‫שם ביה"ס‬ Ò Ò fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī Ò Ò ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה‬ √ WGOBë Ò ‫נוסח א‬ ‫ מס התלמיד/ה באלפון‬Ø WLzUIë w W?ØVÃUDë rÁ— Ò ___________________ ‫ שם התלמיד/ה‬Ø W?ØVÃUDë rÝ« Ò ___________________ ‫ הכיתה‬Ø nBë Ò Ò ___________________ ‫ שם ביה"ס‬Ø WÝ—b*« rÝ« ___________________ ‫ היישוב‬Ø …bK³Ã« 2005 ‫תשס"ו‬ ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī 2005 ‫‰ 5002 ≠ דצמבר‬Ë_« Êu½U ”UOIK� W¹dDI�« WDK��«¢ v�≈ ¢WOÝUL)« WD)«¢  U½Uײ�«Ë ¢˜U�²O*«¢  U½Uײ�UÐ W¹UMF�« WO�u¾�� XKI²½« 2005 d³L�¹œ dNý s� «—U³²Ž« * ¢©U�«—® WOÐd²�« w� rOOI²�«Ë
 2. 2. WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬ 2005 ‫תשס"ו‬ Ò ¨VÃUDKà …—UL²Ý« ÆrzöLë lÐdLë qš«œ × l{  Ò Ú Ó XMÐ bÃË øXMÐ Â√ bÃË X½√ q¼ .1 ørÒKF²ð W³FýË n Ò Í√ w Ò .2‡¼ Í5 œ Í5 à Í5 » Í5 √ Í5 Í5 ◊5 Õ5 “5 Ë5 ‡¼5 œ5 Ã5 »5 √5 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī Ò ¨VÃUDë Íe¹eŽ Æ©nB½Ë WŽUÝ® WIOÁœ 90 ÊUײÄô« …bÄ ÔÒ .WK¾Ý_«Ë s¹—ULҲë lOLł qŠ Ò Ô ÆÊUײÄô« WÁ—Ë vKŽ  UÐU (« lOLł V²ÂÔ«  Î Ó Ó ÆÊUײÄô« rOK ð q³Á «b=Oł pðUÐUł≈ h×  « ÆŸuM2 W³ÝU(« WÃü« ‰ULF²Ý« ÆVOðdҲë V Š WK¾Ý_« sŽ WÐUłùUÐ UÄeKÄ X à ΠÆpÃcà hB *« ÊUJ*« w UN³²Â« ¨WÐUłù« WÐU²Â UNO pMÄ VÓKD¹ w²Òë WK¾Ý_« w Ò Ô ¨ UÐUł≈ …bŽ 5Ð sÄ W×O× …bŠ«Ë WÐUł≈ —UO²š« UNO pMÄ VÓKD¹ w²Òë WK¾Ý_« w Ò  Ô Æ «cJ¼ ¨UN³½U−Ð ÍcÒë lÐd*« qš«œ × …—Uý≈ l{Ë WÐUłù« d²š« Ò 1 ‰U¦*« ? 14 + 5 s¹dLҲë W−O²½ w¼ UÄ 5 9 19 20 2 ‰U¦*« `O× dOž `O× Æ¢”¢ ·d(UÐ √b³ð ¢ÂöÝ¢ WLK Æ√ `O× dOž `O× Æ¢»¢ ·d(UÐ wN²Mð ¢WÄö Ò ÃUТ WLK ƻ Ó Ó ] Ò  vKŽ 5MײLLKÃË  UMײLLKà WNłuÄ w¼Ë dÂc*« WGOBÐ WÐu²JÄ ÊUײÄô« «c¼ w  ULOKFҲë Æ¡«uÝ bŠ > Ó Ò Ò °ÕU−Më pà vML²½ 2 ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò
 3. 3. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī W?ØVÃUDë rÁ— WLzUIë w2005 ‫תשס"ו‬ s¹—ULҲë Ôa ½ ÓpÔMJLÔ¹ ÆÒÍœuLŽ qÚJAÐ  UÐU (« ¡«dłù ÊUJÄ 1 ‰«R Ò Ã« √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī 2¨368 + 476 = __________ 2 ‰«R Ò Ã« 2¨007 – 357 = __________ 3 ‰«R Ò Ã« 504 × 7 = __________3 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬
 4. 4. WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬ 4 ‰«R Ò Ã« 2005 ‫תשס"ו‬ 19 × 30 = __________ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī 5 ‰«R Ò Ã« 325 : 5 = __________ 6 ‰«R Ò Ã« 816 : 4 = __________ 7 ‰«R Ò Ã« 23 – 3 × (4 + 2) = __________ 4‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò
 5. 5. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī W?ØVÃUDë rÁ— WLzUIë w 8 ‰«R Ò Ã«2005 ‫תשס"ו‬ Ò ]  Æ28 œbFÚKà ÊUOÃËÓ√ ÊöÄUŽ UL¼ Ê«œbFë tO ÍcÒë bÚMӳë vKŽ dýÓ√ Ô ÓÓ  Ú = 2¨7 2¨8 8 ¨ 20 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī 5 ¨ 23 9 ‰«R Ò Ã« Î Ì Ó ÆsOF³ÝË WŁöŁË ·ô¬ …dAŽ œbFë ÂUÁ—_UÐ V²ÂÔ« Ó  10 ‰«R Ò Ã« ørN ] ÃUÐ UNOÃ≈ —UAÔ*« WDÚIMKà rzö*« œbFë u¼ UÄ Æœ«bŽ√ rOI² Ä pÄUÄ√ Ú   ^ Ô ©ÆW×O×Bë WÐUłù« lÐdÄ qš«œ × l{® ] Ò Ú Ó 2¨000 2¨100 2¨060 2¨070 2¨080 2¨0905 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬
 6. 6. WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬ 11 ‰«R Ò Ã« 2005 ‫תשס"ו‬ Æ 2¨120 œbFÚKà WLzöLë WDIMë vÃ≈ dOA¹ ULNÝ rÝ—Ô«  ^ Ô ÎÚ Ó 2¨000 2¨100 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī 12 ‰«R Ò Ã« ÆrzöLë œbFë qLÂÓ√ Ó   Ú 6 × ____ + 6 = 60 .√ 6 × ( ____ + 6) = 60 .» 6‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò
 7. 7. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī W?ØVÃUDë rÁ— WLzUIë w 13 ‰«R Ò Ã«2005 ‫תשס"ו‬ WÓK¾Ý_« sŽ ÔWÐUłù« pMJLÔ¹ ÆrzöÄ œbFÐ qLÂÓ√ Ì Ú  Ú ÊËbÐ WÓ×ÓH]Bë Ác¼ w Æs¹dL]²Kà WIOÁ]bë  UÐUłù« »U Š  393 : 7 < 393 : _______ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī 14 ‰«R Ò Ã« ø 584 − 7 sŽ 584 + 7 b¹e¹ rJÐ Ú Ó Ó ÚÓ ______________ :»«u−ë 15 ‰«R Ò Ã« ø 1, 795 + 19 ¨ sŽ Ú Ó 1¨ 895 + 19 , Ó ÚÓ b¹e¹ rJÐ ______________ :»«u−ë 16 ‰«R Ò Ã« _______________ ø 10 vKŽ 1¨954 rO Ið sŽ ZÔ²ÚM¹ ÍcÒë wÁU³Ã« u¼ UÄ Æ√ Ó ø 10 vKŽ 1¨954 rO Ið ÊËbÐ wÁU³Ã« œU−¹≈ sJ1 nO ƻ Ô Ô Ó7 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬
 8. 8. WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬ 17 ‰«R Ò Ã« 2005 ‫תשס"ו‬ ÆdðU œ 5 nBë w cOLÚKð qJà r=KFLë vDŽ√ Ò Ò  Ò Æ«ÎcOLÚKð 30 nBë w błu¹  Ò Ò øcOÄö]²Ã« lOL−à r=KFLë vDŽ√ «d² œ r  Î √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī Æ«d² œ __________ ∫ »«u−ë Î 18 ‰«R Ò Ã« ÆWŽUÝ 24 ©qOÒKÃ«Ë —UNÒMë® ÂuOë w Î Î øŸu³Ý_« w ©błu¹® WŽUÝ r ÆWŽUÝ _______ ∫»«u−ë Î 19 ‰«R Ò Ã« Æ «uMÝ 5 wÄUÝ dLŽË WMÝ 35 wÄUÝ ÂÔ√ dLŽ Ì Ô Î = Ô øtðbÃË UÄbMŽ wÄUÝ ÂÔ√ dLŽ ÊU r Æ√ ÔÚÓ = Ô Æ __________ ∫»«u« øWMÝ 20 wÄUÝ dLŽ `³B¹ UÄbMŽ wÄUÝ ÂÔ√ dLŽ ÊuJOÝ r ƻ ÔÚ Ô Ú Ô = Ô Ô Æ __________ ∫»«u« 8‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò
 9. 9. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī W?ØVÃUDë rÁ— WLzUIë w 20 ‰«R Ò Ã«2005 ‫תשס"ו‬ ∫w¼ „—UÄ U½uÒKë vÃ≈ ‰ušbë nOÃUJð Ò Ô „—UÄ U½uà öÁUý 20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —U³JKà ‰ušbë …dÂcð dFÝ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī Î Ò öÁUý 30 ÆÆÆÆÆÆÆÆ œôËúà ‰ušbë …dÂcð dFÝ Î Ò Æ©œôË√Ë —U³Â® ’U ý√ 8 sÄ WŽuL−Ä „—UÄ U½uÒKë vÃ≈ XÓK Ë   Ï Ú ÆWŽuL−Lë w —U³Jë œbŽË œôË_« œbFà sO²HK² Ú Ä sÚOÓ²ÒO½UJÄ≈ V²ÂÔ«   ÚÓÓ Ó Ô ÆWŽuL−Lë tF b²Ý ÍcÒë mK³Lë V²Â« ¨WÒO½UJÄ≈ q vÃ≈ W³ ÒMÃUÐ ÔÔ Ó Ó Ò ∫√ WO½UJÄù« Ò ÆœôË√ ____ Ë —U³Â ____ ÊuJ¹ Ê√ sJL¹ ’U ý√ 8 sÄ WŽuL−Ä w Ó  ÆöÁUý ____ WŽuL−Lë Ác¼ l Ó bÓ²Ý Î Ô Ó ∫» WO½UJÄù« Ò ÆœôË√ ____ Ë —U³Â ____ ÊuJ¹ Ê√ sJL¹ ’U ý√ 8 sÄ WŽuL−Ä w Ó  ÆöÁUý ____ WŽuL−Lë Ác¼ l Ó bÓ²Ý Î Ô Ó9 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬
 10. 10. WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬ 21 ‰«R Ò Ã« 2005 ‫תשס"ו‬ ÆÃÆ‘ 6¨000 UNMLŁ WłöŁ VODš WKzUŽ  d²ý « Æ√ Î Ò Ú ÆW¹ËU ²Ä Ì◊U Á√ 6 w mK³*« wÁUÐ XF œË «bI½ mK³*« nB½ XF œ Ô Ú Î Ó Ú Ó  Ó Ò Ô øW¹ËU ²*« ◊U Á_« sÄ Ìj Ú Á q w VODš WKzUŽ XF œ rÂ Ú ÆqÁUý ________ ∫WÐUłù« √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī ÆÃÆ‘ 6¨000 UNÔMLŁ WłöŁ UC¹√ Ê«u{— WKzUŽ  d²ý « Æ» Î Ò Î Ú ÆW¹ËU ²Ä Ì◊U Á√ 6 sÄ qÁ√ w mK³*« wÁUÐ XF œË «bI½ mK³*« nB½ XF œ Ô Ò Ú Î Ó Ú   Ì Ó Ò Ô WKzUŽ sÄ d¦Â√ W¹ËU ²*« ◊U Á_« ÓsÄ j Ú Á q w Ê«u{— WKzUŽ XF œ q¼ Ú Ò øUNMÄ qÁ√ Â√ VODš Æp²ÐUł≈ Õdý « _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 22 ‰«R Ò Ã« _______ øÍœUÄdë ÊuÒKÃUÐ ÊuÓKÄ rÝdë w w²Òë …d¼Òeë sÄ ¡eł Í√ Æ√ Ò Ò  ] Ô Ò  Ó  Ò ÆrÝdKà WLzö*« WKL« vKŽ dýÓ√ Æ» Ò  Ú = ÆnBÒMë sÄ dÓ³ÂÓ√ ÍœUÄdë ÊuÒKÃUÐ ÊuK*« ¡e« Ó  Ú Ò Ò  ] Ô ÆnBÒMë ÍËU ¹ ÍœUÄdë ÊuÒKÃUÐ ÊuK*« ¡e« Ô Ò Ò  ] Ô ÆnBÒMë sÄ dÓG Ú Ó √ ÍœUÄdë ÊuÒKÃUÐ ÊuK*« ¡e« Ó  Ò Ò  ] Ô ÆnBÒMë sÄ dG Ú Ó √ Ë√ dÓ³ÂÓ√ ÍœUÄdë ¡e« ÊU «–≈ ·dF½ Ê√ sJ1 ô Ó  ÓÓ Ó Ú Ò Ò Ô  ÚÔ 10‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò
 11. 11. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī W?ØVÃUDë rÁ— WLzUIë w 23 ‰«R Ò Ã«2005 ‫תשס"ו‬ ÆrÝdë w w²Òë »uKIë WÒOL 1 ÊuÓÃ Ò   = 5 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī 24 ‰«R Ò Ã« Æ 1 sÄ dÓG Ú Ó √ «d  V²ÂÔ« Î 4 ._______ ∫»«u−ë 25 ‰«R Ò Ã« ∫—u  WŁöŁ pÄUÄ√ 3 6 3 7 5 4 __________ ÆWŁöҦë —u Jë 5Ð sÄ d³ÂÓ_« d Jë V²ÂÔ« Æ√   ÓÓÚ Ó  __________ ÆWŁöҦë —u Jë 5Ð sÄ dG Ú Ó_« d Jë V²ÂÔ« Æ»   Ó Ó Ó11 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬
 12. 12. WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬ 26 ‰«R Ò Ã« 2005 ‫תשס"ו‬ . = Ë√ < Ë√ > WLzö*« …—Uýù« s¹d Ú Jë 5Ð VÔ²ÂÔ« Ó  ÚÓ Ó Ú Æ√ 3 4 10 5 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī__________________________________________ ∫p²ÐUł≈ Õdý « Æ»___________________________________________________ 27 ‰«R Ò Ã« Î Î ÆUÂd²AÄ UDzUŠ Íd Ú ¹Ë bOFÝ s¼œ Ô Ó Ó ÆjzU×ë 3 Íd Ú ¹ s¼œË ¨jzU×ë 1 bOFÝ s¼œ Ô 8 4 Æp²ÐUł≈ q=KŽ øjzU×ë q UFÄ UM¼œ q¼ Ó ] Î Ó____________________________________________________________________________________________________________ 28 ‰«R Ò Ã« 5 2 + = __________ 9 9 12‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò
 13. 13. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī W?ØVÃUDë rÁ— WLzUIë w 29 ‰«R Ò Ã«2005 ‫תשס"ו‬ 1 3 1 – = __________ 4 4 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī 30 ‰«R Ò Ã« 7 1 + = __________ 12 3 31 ‰«R Ò Ã« Æ 1 ÍËU ¹ ÍcÒë d Ú Jë vKŽ dý√ Ô  Ó Ò 3 3 1 6 9 3 3 1 913 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬
 14. 14. WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬ 32 ‰«R Ò Ã« 2005 ‫תשס"ו‬ ÆÊUMŠ vÃ≈ UNMÄ UFÐUÞ 220 XDŽÓ√ ÆlÐUÞ 500 UMOà lÄ ÊUÂ Î Ú Ó Ú Ì Ó  Ò Ó ÆWL¹d sÚOÐË UNÓMOÐ ÍËU Ò²ÃUÐ lЫuDë WÒOIÐ UMOà XL ] Á Ó øWL¹d  cš√ UFÐUÞ rÂ Ú Î √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī ÆUFÐUÞ ________ ∫»«u−ë Î 33 ‰«R Ò Ã« ÆX¹Òeë sÄ «bŠ«Ë «dÚ²à Êu−²ÚM¹ Êu²¹“  UÄ«džuKO 4 q sÄ Æ√ Ó  Î Î Ô ÚÓ Ò øX¹]eë sÄ  «dÚ²à 6 ÃU²½ù ÃU²×½ Êu²¹]eë sÄ UÄ«džuKO rÂ Ó   Ó  Î ÆUÄ«džuKO _______ ∫»«u« Î ÆX¹Òeë sÄ «bŠ«Ë «dÚ²à Êu−²ÚM¹ Êu²¹“  UÄ«džuKO 4 q sÄ Æ» Ó  Î Î Ô ÚÓ Ò øÊu²¹Òeë sÄ UÄ«džuKO 12 sÄ Êu−²ÚM¹ ÌX¹“ dÚ²à rÂ Ó  Î Ô Ó Æ «d²à ________ ∫»«u« 14‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò
 15. 15. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī W?ØVÃUDë rÁ— WLzUIë w 34 ‰«R Ò Ã«2005 ‫תשס"ו‬ ø‚ËbMBë «c¼ wMÚ³Ä ^ y Ó ]Ó Ô «cN VFJÄ r sÄ ÆVFJÄ Ò sÄ ∫»«u−ë √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī 35 ‰«R Ò Ã« Æ© «d²LO²MÝ® rÝ 5 u¼ lÐdÄ lÚK{ ‰uÞ ]Ó Ô   Ô ]ÓÔ Ô Ô ølÐdLë jO×Ä u¼ UÄ ÆrÝ ________ ∫»«u−ë 36 ‰«R Ò Ã« ÆrÝ 4 u¼ sOÁU Ò Ã« ÍËU ²Ä Y]KÓ¦Ä w …bŽUIë ‰uÞ ÚÓ ÓÔ Ô  Ô ÆrÝ 16 u¼ Y]KÓ¦Lë jO×Ä Ô Ô Ô øY]KÓ¦Lë w ‚UÝ q ‰uÞ u¼ UÄ Ô Ò ÆrÝ ___________ ∫»«u−ë rÝ 415 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬
 16. 16. WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬ 37 ‰«R Ò Ã« 2005 ‫תשס"ו‬ Æ©«d²LO²MÝ® rÝ 20 tDO×Ä qOD² Ú Ä vKŽ qBÚ% YO×Ð rÝdë qLÂÓ√ Æ√ Î Ô Ô Ô Ô Ó Ò   Ú ÆqODÓ² Ú LÚKà ÂuÝdÓ*« lKCë ©dOBIð Ë√ WÃUÞ≈® dOOÚGð ÂbŽ V−¹ ¨t³Ó²½« Ô Ú  Ò    Ó ÓÓ  Ó Ú rÝ 1rÝ 1 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī rÝ 4 Æ©2rÝ® «cN UFÐdÄ 20 t²ŠU Ä qOD² Ú Ä vKŽ qBÚ% YO×Ð rÝdë qLÂÓ√ Æ» ÎÒ Ô Ô Ô Ó Ò   Ú ÆqODÓ² Ú LÚKà ÂuÝdÓ*« lKCë ©dOBIð Ë√ WÃUÞ≈® dOOÚGð ÂbŽ V−¹ ¨t³Ó²½« Ô Ú  Ò    Ó ÓÓ  Ó Ú rÝ 1rÝ 1 rÝ 4 16 ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò
 17. 17. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī W?ØVÃUDë rÁ— WLzUIë w 38 ‰«R Ò Ã«2005 ‫תשס"ו‬ ÆW×O×Bë WÐUłù« lÐdÄ qš«œ × l{ Æ√ ] Ò Ú Ó ÆW¹ËU Ó²Ä Ÿö{_« Í“«u²Ä U¹«Ë“ lOLłË W¹ËU Ó²Ä qOD² Ú Ô *« U¹«Ë“ lOLł  Ô ÓÔ Ô  Ô Ó Ô ÆW¹ËU Ó²Ä 5FÔ*« U¹«Ë“ lOLłË W¹ËU Ó²Ä Ÿö{_« Í“«u²Ä U¹«Ë“ lOLł  Ô ] Ó Ô  Ô ÓÔ Ô ÆW¹ËU Ó²Ä 5FÔ*« U¹«Ë“ lOLłË W¹ËU Ó²Ä lÐdÔ*« U¹«Ë“ lOLł  Ô ] Ó Ô  Ô ]Ó Ô √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī ÆW¹ËU Ó²Ä lÐdÔ*« U¹«Ë“ lOLłË W¹ËU Ó²Ä qOD² Ú Ô *« U¹«Ë“ lOLł  Ô ]Ó Ô  Ô Ó Ô ÆW×O×Bë WÐUłù« lÐdÄ qš«œ × l{ Æ» ] Ò Ú Ó ÆW¹ËU Ó²Ä Ÿö{_« Í“«u²Ä Ÿö{√ lOLłË W¹ËU Ó²Ä qOD² Ú Ô *« Ÿö{√ lOLł  Ô ÓÔ  Ô  Ô Ó  Ô ÆW¹ËU Ó²Ä 5FÔ*« Ÿö{√ lOLłË W¹ËU Ó²Ä Ÿö{_« Í“«u²Ä Ÿö{√ lOLł  Ô ] Ó  Ô  Ô ÓÔ  Ô ÆW¹ËU Ó²Ä 5FÔ*« Ÿö{√ lOLłË W¹ËU Ó²Ä lÐdÔ*« Ÿö{√ lOLł  Ô ] Ó  Ô  Ô ]Ó  Ô ÆW¹ËU Ó²Ä lÐdÔ*« Ÿö{√ lOLłË W¹ËU Ó²Ä qOD² Ú Ô *« Ÿö{√ lOLł  Ô ]Ó  Ô  Ô Ó  Ô 39 ‰«R Ò Ã« Ì ] Ô  Î øVFJLà ©U Î öž® «—UA²½« dNE¹ pÄUÄ√ w²Òë ÂuÝdë sÄ rÝ— Í√ Ô Ô  Ò Ó  ^ 3 1 4 217 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬
 18. 18. WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī ‫מיצ"ב‬ 40 ‰«R Ò Ã« 2005 ‫תשס"ו‬ ÆVOðdÒ²ÃUÐ 100 ≠ 1 sÄ œ«bŽ_« ÊuÃuI¹Ë …dz«œ w Êu K−¹ UNO W³Fà w œôË√ VFK¹ Î Î Ú Ó Ì Ò Æ«bŠ«Ë «œbŽ Á—Ëœ w bÃË q ‰uI¹ dÄUÝ v OŽ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī dOÄ√ W¹«b³Ã« bLŠ√ nÝu¹ ∫‰U¦*« ¨"1" :dOÄ√ ‰uI¹ ¨"2" :nÝu¹ ‰uI¹ ¨"3" :bLŠ√ ‰uI¹ ¨"4" :dÄUÝ ‰uI¹ ¨"5" :v OŽ ‰uI¹ ¨"6" :dOÄ√ ‰uI¹ ¨"7" :nÝu¹ ‰uI¹ .«cJ¼Ë "8" :bLŠ√ ‰uI¹ 18‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬ √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò
 19. 19. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w ¡ULMÃ«Ë WŽU−Më fO¹UIÄ ÊUײī W?ØVÃUDë rÁ— WLzUIë w2005 ‫תשס"ו‬ ∫WK¾Ý_« sŽ Vł√ Ú __________ :»«u« ø9 œbFë ‰uIÓOÝ sÄ Æ≈ Ó Ó __________ :»«u« ø20 œbFë ‰uIÓOÝ sÄ Æ» Ó Ó ø 5 vKŽ WL Ië q³Ið UNÃuIÓOÝ w²Òë œ«bŽ_« lOLł ÍcÒë bÃuë u¼ sÄ ÆÃ Ó  Ô Ô Ó √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UO{U¹dë w ÊUײī __________ ∫»«u« .1 __________ ∫»«u« ø49 œbFë ‰uIÓOÝ sÄ Æœ Ó Ó øbLŠ√ tÔÃuIÓOÝ ÍcÒë wÃUҲë œbFë u¼ UÄ Æ63 œbFë bLŠ√ ‰uIÓOÝ Æ?¼ Ó Ô Ó Ô Ó __________ ∫»«u« .1 _____________________________ Æ»«u« XÚ dŽ nO Õdý « .2 Ó __________________________________________________ __________________________________________________ ÆnÝu¹ tÃuIÓOÝ 94 sÄ d³Â√ «œbŽ V²ÂÔ« ÆË Ó Î __________ ∫»«u« .1 _____________________________ Æ»«u« XÚ dŽ nO Õdý « .2 Ó Ó Ó __________________________________________________ __________________________________________________ Ò °W¹UNMë19 √ WGOBë ≠ fÄU)« nBKà  UÒO{U¹Òdë w ÊUײī Ò Ò Ò ‫מבחן במתמטיקה לכיתה ה — נוסח א‬
 20. 20. ‫מתמטיקה בשפה הערבית לכיתה ה )מיצ"ב(, נוסח א‬

×