Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
การบริหาร ความขัดแย้ง ความสามารถและการพัฒนาเชาว์อารมณ์
ภาวะผู้นำ Leadership <ul><li>การที่บุคคลหนึ่งหรือผู้นำ พยายามที่จะใช้ </li></ul><ul><li>กำลังสมอง </li></ul><ul><li>กำลัง...
การบริหารความขัดแย้ง ความต้องการต่าง ๆ ( Needs )  ของมนุษย์นั้น จะมีความ สัมพันธ์กับความรู้สึก หรืออารมณ์ ( Emotion )
สรรพสิ่งทั้งหลายตั้งอยู่บนความขัดแย้ง   อะตอม มีอีเลคตรอนและโปรตรอนซึ่งขัดแย้งกัน   อะตอม  โมเลกุล  สารประกอบ ...
เป็นการต่อสู้ของบุคคล เพื่อให้ได้ตามความต้องการ ความปรารถนา ความคิดและความสนใจของบุคคล ที่ไปด้วยกันไม่ได้หรือที่เป็นไปในทา...
แนวคิด เกี่ยวกับ ความ ขัดแย้ง ในองค์กร 1. โบราณดั้งเดิม ( Traditional ) ความขัดแย้งทุกชนิดเป็นเครื่องทำลาย เป็นสิ่ง เลวร...
แนวคิด เกี่ยวกับ ความ ขัดแย้ง ในองค์กร ( ต่อ ) 3. ปฏิกริยาสัมพันธ์ ( Interactions ) มองความขัดแย้งในแง่ดีและสร้างสรรค์ โ...
การศึกษา ตัวแบบ พฤติกรรมมนุษย์ กับความ ขัดแย้ง มนุษย์ Man ตามแบบจิตวิทยาวิเคราะห์ ( Psychoanalytic Man ) ตามแบบพฤติกรรมนิย...
ลักษณะ ความ ขัดแย้ง ในองค์กร ความขัดแย้งระหว่างบุคคล - บุคคล <ul><li>ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน </li></ul><ul><li>ค...
เหตุแห่งความ ขัดแย้งภาย ในตนเอง ของมนุษย์ กิเลส กับคุณธรรม <ul><li>ความหงุดหงิด - ความสงบ </li></ul><ul><li>ความโลภ - ...
เหตุแห่งความ ขัดแย้งภาย ในตนเอง ของมนุษย์ ( ต่อ ) ความรู้สึกและอารมณ์กับระบบเหตุผล <ul><li>โกรธอยากฆ่า - เราไม่มีสิทธิ์ฆ...
เหตุแห่งความ ขัดแย้ง ระหว่าง มนุษย์ด้วยกัน เพราะผลประโยชน์ เพราะความรักและคนรัก เพราะความคิดเห็นและความเชื่อ เพราะศักดิ์ศร...
การจัดสรรทรัพยากร ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายของบุคคลกับองค์การ ความไม่สัมพันธ์ระหว่าง คำสั่งทางการ - ไม่เป็นทางการ ลักษณ...
แย่งกันกิน แย่งคู่พิศวาส แย่งอำนาจ กันปกครอง แย่งถิ่นกันอยู่ 4 ย เหตุทะ เลาะกัน ในองค์กร
ป้องกันการหยุดนิ่งอยู่กับที่ ทำให้คนแสวงหาแนวคิดใหม่ / แนวทางแก้ไขพัฒนา บังคับให้คนสำรวจ ตรวจสอบความคิดของตัวเอง ก่อให้เ...
คนทำงานหมดกำลังใจ ท้อแท้ เบื่อหน่าย เกิดความเครียด บางคน ย้าย - ลาออก /  ขาดกำลังคน / หน่วยงานอ่อนแอ สัมพันธภาพของความ...
การคลี่คลาย ภาวะขัดแย้ง ในตัวเอง อดกลั้น การใช้ความนิ่งด้วยการวางใจเป็นกลาง การวิเคราะห์และสรุปหลักธรรม การตัดสินใจเด็ดเดี...
วิธีแก้ ปัญหา ความขัดแย้ง วิธี แพ้ – แพ้ ( Lose – Lose Conflict Solution ) วิธีชนะ – ชนะ ( Win – Win Conflict Solution...
การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ด้วยวิธี แพ้ - แพ้ ประชุมปรึกษาหารือกัน - เจรจาต่อรอง ให้มีคนกลางหรือ ที่ปรึกษาจัดการแก้ปัญหา ...
การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ด้วยวิธี ชนะ - ชนะ หาวิธีการที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ทั้งในด้านเป้าหมาย และวิธีการ โดยใช้วิธีที่ส่งเส...
การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ด้วยวิธี ชนะ - แพ้ ใช้เสียงข้างมาก หรือแลกผลประโยชน์กัน การใช้อำนาจในการบังคับบัญชา การตัด สินใจ...
รูปแบบ การบริหาร ความขัดแย้ง ในองค์การ วิธีการสร้างสิ่งเร้า วิธีการลดความขัดแย้ง วิธีการให้เห็นผลความขัดแย้ง 1 2 3
รูปแบบ การบริหาร ความขัดแย้ง ในองค์การ วิธีการ สร้างสิ่งเร้า ให้มีที่ปรึกษาภายนอก /  บุคคลที่สามมาช่วยขจัดปัญหาความขัดแย...
รูปแบบ การบริหาร ความขัดแย้ง ในองค์การ วิธีการลด ความขัดแย้ง การจัดให้แต่ละกลุ่มได้เห็นถึงข้อดีของอีกกลุ่มหนึ่ง ให้มีการเผ...
รูปแบบ การบริหาร ความขัดแย้ง ในองค์การ วิธีการให้เห็น ผลความขัดแย้ง 1. บังคับหรืออ่อนข้อ 1.1 ใช้อำนาจบังคับ 1.2 สร้างคว...
ทักษะ ในการ บริหาร ความขัดแย้ง ในองค์กร 1. ทักษะการพูดและการฟัง <ul><li>การฟังอย่างวิเคราะห์ / อดทน </li></ul><ul><li>ศ...
ทักษะ ในการ บริหาร ความขัดแย้ง ในองค์กร 4. ความเป็นคนที่มีความยืดหยุ่น <ul><li>ใจเปิดกว้าง </li></ul><ul><li>รับฟังความคิ...
อารมณ์ เป็นสภาวะทางจิตใจที่มีผลจาก การตอบสนองต่อตัวกระตุ้น หรือสิ่งเร้า ทั้งที่มาจาก ภายใน  เช่น ความ สบาย ความเจ็บปวด คว...
ชนิดของ อารมณ์ ดี ไม่ดี <ul><li>ยิ้มแย้ม แจ่มใส </li></ul><ul><li>รื่นเริง เบิกบาน </li></ul><ul><li>มีอารมณ์ขัน </li></ul...
- ความสามารถทาง อารมณ์ - วุฒิภาวะทางอารมณ์ - อัจฉริยะภาพทาง อารมณ์ - เชาว์ทางสังคม - ความเฉลียวฉลาด ทางอารมณ์ - ปรีช...
IQ EQ Intelligent Quotient ระดับสติปัญญาในการเรียนรู้ ช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน Emotional Quotient ระดับวุฒิภาวะทางอา...
สิ่งเร้าจาก ภายใน สิ่งเร้าจาก ภายนอก พฤติกรรม ของมนุษย์ สิ่งเร้าจาก ภายนอก สมองส่วนหน้า รับรู้ สมองส่วนความคิด ความจำ ความ...
วงจรของการเกิดและการพัฒนา EQ สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายใน ความคิด ความรู้สึก เกิดอารมณ์ รู้เท่าทัน ไม่รู้เท่าทัน ส่งเสริม...
ทิศทางการ แสดงออก ทางอารมณ์ อารมณ์โกรธ ก้าวร้าว ทิศทางไป ข้างหน้า อารมณ์กลัวหวาดผวา ทิศทาง ถอยหลัง อารมณ์ดี เพลิดเพลิน ทิศ...
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ กับ สภาพร่างกาย อารมณ์ สภาพทางกาย <ul><li>อารมณ์โกรธ </li></ul><ul><li>อารมณ์เศร้า </li></ul><ul...
กลวิธีเสริม สร้างความ สามารถทาง เชาว์อารมณ์ รู้อารมณ์ของตนเอง การจัดการกับอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา สร้างพลังให้ตนเอง 1 2 3
รู้อารมณ์ ตนเอง ฝึกสติ ฝึกคิดทบทวน วิธีกำกับความคิด ของตนเอง นึกคิดทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาใน อดีตถึงปัจจุบัน หายใจเข้าลึก ...
การจัดการ กับอารมณ์ ที่ไม่พึง ปรารถนา วิธีที่ 1 วิธีที่ 3 วิธีที่ 2 วิธีระงับและควบคุมอารมณ์ ปรับความคิด ผ่อนคลายความเค...
วิธีระงับ และควบคุม อารมณ์ สำรวจอารมณ์ที่เกิดขึ้น – ใช้วิธีการฝึกสติ คาดการณ์ถึงผลดี / ผลเสียของการแสดงอารมณ์นั้น ๆ พย...
วิธี ปรับ ความคิด ขจัดความคิด ที่ทำให้เกิด อารมณ์ที่ไม่ พึงปรารถนา คิดแต่ในทางไม่ดี คิดแบบตำหนิหรือโทษตัวเองร่ำไป คิดคาดเอ...
วิธีผ่อน คลาย ความเครียด ร้องไห้ พูดระบายความรู้สึก หัวเราะ จินตนาการถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุข ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นกี...
การสร้าง พลังให้ ตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเจตคติที่ดีในทุก ๆ ด้าน มีเป้าหมาย มีความหวัง มีความพยายาม มองโลกในแง่ดี เ...
ลักษณะ เชาว์อารมณ์ และพฤติกรรม ที่นำไป สู่ความ สำเร็จ ขยันและประหยัด ยืนหยัด อดทน ทำตนเชื่อถือได้ อ่อมน้อมถ่อมตน รู้จักปร...
ลักษณะ เชาว์อารมณ์ พฤติกรรม ที่นำไป สู่ความ ล้มเหลว ไม่เข้าใจผู้อื่น ไม่ประมาณตน ไม่เดียงสาต่อการมีสำนึกรับผิดชอบ โลภโมโทส...
ลักษณะ เชาว์อารมณ์ พฤติกรรม ที่นำไป สู่ความ ล้มเหลว ทำตัวหัวไม้ ไร้สัจธรรม ใจคอคับแคบ คบคนไม่เลือก คิดคดล่อลวง สุรุ่ยสุร่า...
สวัสดี
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Controversymanage

2.156 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación

Controversymanage

 1. 1. การบริหาร ความขัดแย้ง ความสามารถและการพัฒนาเชาว์อารมณ์
 2. 2. ภาวะผู้นำ Leadership <ul><li>การที่บุคคลหนึ่งหรือผู้นำ พยายามที่จะใช้ </li></ul><ul><li>กำลังสมอง </li></ul><ul><li>กำลังกาย และ </li></ul><ul><li>กำลังใจ </li></ul>จูงใจหรือดลใจ ให้ผู้ตาม กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความประสงค์ของตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม การจูงใจหรือดลใจ เช่นนั้น จะต้องไม่ เป็นการบังคับ ตลอดจนได้รับความ ยินยอมจากผู้ตามด้วย เพื่อ และ
 3. 3. การบริหารความขัดแย้ง ความต้องการต่าง ๆ ( Needs ) ของมนุษย์นั้น จะมีความ สัมพันธ์กับความรู้สึก หรืออารมณ์ ( Emotion )
 4. 4. สรรพสิ่งทั้งหลายตั้งอยู่บนความขัดแย้ง  อะตอม มีอีเลคตรอนและโปรตรอนซึ่งขัดแย้งกัน  อะตอม  โมเลกุล  สารประกอบ  สสาร  สสาร  พืช  สัตว์  มนุษย์  โลก ธรรมชาติ แห่งความ ขัดแย้ง จักรวาลอยู่บนความขัดแย้ง <ul><li>แรงเหวี่ยงจากศูนย์กลาง </li></ul><ul><li>แรงดูดระหว่างมวล </li></ul>โลกตั้งอยู่บนความขัดแย้ง <ul><li>แรงดึงดูดเข้าหาศูนย์กลาง - แรงเหวี่ยงออกจากศูนย์กลาง </li></ul>ชีวิตตั้งอยู่บนความไม่พอดีของความขัดแย้ง <ul><li>ความขัดแย้งระหว่างภาวะที่อยากจะเป็นกับภาวะที่เป็นอยู่ </li></ul>ความขัดแย้งในตัวมนุษย์เอง  ตัณหา - ศักดิ์ศรี  กิเลส - สำนึกคุณธรรม  โลภ - เกียรติ  โกรธ - ความสงบสุข
 5. 5. เป็นการต่อสู้ของบุคคล เพื่อให้ได้ตามความต้องการ ความปรารถนา ความคิดและความสนใจของบุคคล ที่ไปด้วยกันไม่ได้หรือที่เป็นไปในทางตรงกันข้าม ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องเผชิญ กับเป้าหมายที่ไม่สามารถทำให้ทุกฝ่ายพอใจได้ ความขัดแย้ง ( Conflict ) เป็นการรับรู้ที่บุคคลสองกลุ่มไม่ตรงกันในเรื่องพฤติ กรรมหรือจุดมุ่งหมายไม่ว่าการรับรู้จะถูกต้องหรือไม่ก็ ตาม เกิดความรู้สึกว่า ต้องมีการต่อสู้ เพื่อให้ได้รับชัยชนะ และแพ้กันไปข้างหนึ่ง ความไม่เห็นด้วยระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไป หรือกลุ่ม บุคคลเกิดขึ้นจากความจริงที่ว่า เขาต้องแบ่งสันปันส่วน ทรัพยากรต่าง ๆ หรือกิจกรรมการทำงาน หรือเกิดจาก ความแตกต่างในฐานะตำแหน่งเป้าหมาย คุณค่าและการ รับรู้
 6. 6. แนวคิด เกี่ยวกับ ความ ขัดแย้ง ในองค์กร 1. โบราณดั้งเดิม ( Traditional ) ความขัดแย้งทุกชนิดเป็นเครื่องทำลาย เป็นสิ่ง เลวร้าย และเป็นสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อองค์กร ผู้บริหารควรกำจัดหรือหลีกเลี่ยงให้ไกล การแก้ปัญหามี 2 วิธี คือ การเอาชนะ และการ ประณีประนอม 2. พฤติกรรมศาสตร์ ( Behavioral Science ) ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ เกิดจากความ สัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์และกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งแตก ต่างกัน ความขัดแย้งจึงเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้ง อาจเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อองค์กรได้ การแก้ไขควรศึกษาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข ความขัดแย้ง เพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่เป็นประ โยชน์ต่อองค์กร
 7. 7. แนวคิด เกี่ยวกับ ความ ขัดแย้ง ในองค์กร ( ต่อ ) 3. ปฏิกริยาสัมพันธ์ ( Interactions ) มองความขัดแย้งในแง่ดีและสร้างสรรค์ โดยถือว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่จำเป็น และ ควรกระตุ้นให้เกิดผลของความก้าวหน้า การบริหาร การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เป็นหน้าที่สำคัญ ของนักบริหารที่จะต้องยอม รับว่ามีความขัดแย้ง และกระตุ้นเพื่อการแก้ไข
 8. 8. การศึกษา ตัวแบบ พฤติกรรมมนุษย์ กับความ ขัดแย้ง มนุษย์ Man ตามแบบจิตวิทยาวิเคราะห์ ( Psychoanalytic Man ) ตามแบบพฤติกรรมนิยม ( Behavioristic Man ) ตามแบบมนุษยนิยม ( Humanistic Man ) ตามแบบที่ต้องการจะคงอยู่ ( Existential Man ) 1 2 3 4 ในฐานะที่เป็นระบบ ( Man as a system ) 5
 9. 9. ลักษณะ ความ ขัดแย้ง ในองค์กร ความขัดแย้งระหว่างบุคคล - บุคคล <ul><li>ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน </li></ul><ul><li>ความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา </li></ul>ความขัดแย้งระหว่างบุคคล - กลุ่ม <ul><li>ความไม่เข้าใจของบุคคลกับกลุ่ม </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดการแตกแยก และ แยก </li></ul><ul><li>ตัวจากลุ่ม </li></ul>ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม – องค์กร หรือ องค์กรกับองค์กร <ul><li>เช่น สหภาพแรงงานกับโรงงาน / การขัดแย้ง </li></ul><ul><li>ในด้านผลกระโยชน์ </li></ul>1 3 2
 10. 10. เหตุแห่งความ ขัดแย้งภาย ในตนเอง ของมนุษย์ กิเลส กับคุณธรรม <ul><li>ความหงุดหงิด - ความสงบ </li></ul><ul><li>ความโลภ - เมตตา </li></ul><ul><li>พยาบาท - อภัย </li></ul><ul><li>โลภ - เสียสละ </li></ul><ul><li>ตระหนี่ - เอื้อเฟื้อ ฯลฯ </li></ul>ความอยากอันไม่สิ้นสุดกับข้อจำกัด เฉพาะตน <ul><li>อยากรวย - ความขี้เกียจ </li></ul><ul><li>อยากสำเร็จ - ไม่ชอบฝึกฝน </li></ul><ul><li>อยากยิ่งใหญ่ - ความใจแคบ ฯลฯ </li></ul>ความเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง <ul><li>การเปลี่ยนแปลงบุคลิกใหม่ตามบทใหม่ </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่งตัวตามฐานะหน้าที่ </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนสไตล์การพูด </li></ul>1 3 2
 11. 11. เหตุแห่งความ ขัดแย้งภาย ในตนเอง ของมนุษย์ ( ต่อ ) ความรู้สึกและอารมณ์กับระบบเหตุผล <ul><li>โกรธอยากฆ่า - เราไม่มีสิทธิ์ฆ่าใคร </li></ul><ul><li>เย้ายวนอารมณ์ - กลัวเอดส์ </li></ul>เพราะต้องการเลือกคุณกับคุณ หรือโทษกับโทษ <ul><li>มนุษยธรรม กับ หน้าที่ตามกฎหมาย </li></ul><ul><li>เลิกเหล้า ลงแดง - ตับแข็ง </li></ul>5 4
 12. 12. เหตุแห่งความ ขัดแย้ง ระหว่าง มนุษย์ด้วยกัน เพราะผลประโยชน์ เพราะความรักและคนรัก เพราะความคิดเห็นและความเชื่อ เพราะศักดิ์ศรี เพราะความแตกต่างในมาตรฐานวิถีชีวิต 1 2 3 4 5
 13. 13. การจัดสรรทรัพยากร ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายของบุคคลกับองค์การ ความไม่สัมพันธ์ระหว่าง คำสั่งทางการ - ไม่เป็นทางการ ลักษณะโครงสร้างขององค์การ ความแตกต่างในด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ลักษณะความไม่สัมพันธ์ระหว่างงานปฏิบัติ กับ ความสามารถ - ความคิด สาเหตุของความขัดแย้งภายในองค์กร 1 2 3 4 5 6
 14. 14. แย่งกันกิน แย่งคู่พิศวาส แย่งอำนาจ กันปกครอง แย่งถิ่นกันอยู่ 4 ย เหตุทะ เลาะกัน ในองค์กร
 15. 15. ป้องกันการหยุดนิ่งอยู่กับที่ ทำให้คนแสวงหาแนวคิดใหม่ / แนวทางแก้ไขพัฒนา บังคับให้คนสำรวจ ตรวจสอบความคิดของตัวเอง ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ เป็นการตรวจสอบความสามารถของตนอยู่เสมอ การขัดแย้งภายนอก จะกระตุ้นให้เกิดความกลมเกลียวภายในองค์กร ผลดีของความขัดแย้งภายในองค์กร 1 2 3 4 5 6
 16. 16. คนทำงานหมดกำลังใจ ท้อแท้ เบื่อหน่าย เกิดความเครียด บางคน ย้าย - ลาออก / ขาดกำลังคน / หน่วยงานอ่อนแอ สัมพันธภาพของความเป็นมิตรภาพ ระหว่างบุคคลลดลง บรรยากาศของความเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างบุคคลหมดไป และเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้น มีแรงต่อต้าน ทำให้การทำงานขาดความร่วมมือไม่สามารถทำงานเป็น ทีมได้ ความร่วมมือร่วมใจกันหมดไป ผลเสียของความขัดแย้งภายในองค์กร 1 2 3 4
 17. 17. การคลี่คลาย ภาวะขัดแย้ง ในตัวเอง อดกลั้น การใช้ความนิ่งด้วยการวางใจเป็นกลาง การวิเคราะห์และสรุปหลักธรรม การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว การสร้างพลัง 1 2 3 4 5
 18. 18. วิธีแก้ ปัญหา ความขัดแย้ง วิธี แพ้ – แพ้ ( Lose – Lose Conflict Solution ) วิธีชนะ – ชนะ ( Win – Win Conflict Solution ) วิธีชนะ – แพ้ ( Win – Lose Conflict Solution ) 1 2 3
 19. 19. การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ด้วยวิธี แพ้ - แพ้ ประชุมปรึกษาหารือกัน - เจรจาต่อรอง ให้มีคนกลางหรือ ที่ปรึกษาจัดการแก้ปัญหา ใช้กฎ ระเบียบ แก้ปัญหาความขัดแย้ง ใช้วิธีการไกล่เกลี่ย - พบกันครึ่งทาง ชะลอการตัดสินใจ - ซื้อเวลา 1 2 3 4 5
 20. 20. การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ด้วยวิธี ชนะ - ชนะ หาวิธีการที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ทั้งในด้านเป้าหมาย และวิธีการ โดยใช้วิธีที่ส่งเสริมให้มีส่วนรวมใน การตัดสินใจ โดยมุ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้วิธีการให้มีการตัดสินปัญหาร่วมกัน เป็นการใช้ขั้นตอนของการแก้ปัญหา ให้ทุกฝ่าย ร่วมกันพิจารณาว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร มี แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง และมีวิธี ใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด 1 2
 21. 21. การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ด้วยวิธี ชนะ - แพ้ ใช้เสียงข้างมาก หรือแลกผลประโยชน์กัน การใช้อำนาจในการบังคับบัญชา การตัด สินใจของฝ่ายบริหาร - ประธาน การข่มขู่ให้กลัวโดยการสร้างเงื่อนไข การเสนอนโยบายแลกเปลี่ยน เช่นให้ฝ่าย หนึ่งถอนแลกกับสิ่งตอบแทนอื่น / ย้ายไป ตำแหน่งอื่น 1 2 3 4
 22. 22. รูปแบบ การบริหาร ความขัดแย้ง ในองค์การ วิธีการสร้างสิ่งเร้า วิธีการลดความขัดแย้ง วิธีการให้เห็นผลความขัดแย้ง 1 2 3
 23. 23. รูปแบบ การบริหาร ความขัดแย้ง ในองค์การ วิธีการ สร้างสิ่งเร้า ให้มีที่ปรึกษาภายนอก / บุคคลที่สามมาช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้ง ให้สองฝ่ายได้ตกลงปรึกษากัน เพื่อหาข้อยุติชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสีย จัดโครงสร้างองค์การใหม่ / เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ / สร้างทีมงานใหม่ / ย้ายแผนก / ย้ายบุคคล การแข่งขันให้สิ่งล่อใจ ค่าตอบแทนทำให้เกิดความสนใจไปในสิ่งนั้น 1 2 3 4 เลือกผู้บริหารที่เหมาะสม / เปลี่ยนงานที่เหมาะกับสถานการณ์ 5
 24. 24. รูปแบบ การบริหาร ความขัดแย้ง ในองค์การ วิธีการลด ความขัดแย้ง การจัดให้แต่ละกลุ่มได้เห็นถึงข้อดีของอีกกลุ่มหนึ่ง ให้มีการเผชิญหน้า พบปะสังสรรค์ จัดงานร่วมกัน ให้หัวหน้าทั้งสองกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 1 2 3
 25. 25. รูปแบบ การบริหาร ความขัดแย้ง ในองค์การ วิธีการให้เห็น ผลความขัดแย้ง 1. บังคับหรืออ่อนข้อ 1.1 ใช้อำนาจบังคับ 1.2 สร้างความสงบโดยไม่จัดการความขัดแย้ง 1.3 หลีกหนีจากการตัดสินใจ / เผชิญหน้า 1.4 ใช้เสียงส่วนใหญ่ / ใช้กฎระเบียบของ องค์กร 2. ประนีประนอม 2.1 จัดการเลือกคนที่ขอบพอกันตกลงกันได้ให้อยู่ด้วยกัน 2.2 ไม่พูดถึงความขัดแย้งเลย พูดถึงความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม ย้ำความจงรักภักดี 2.3 ขจัดความขัดแย้งด้วยการถอนตัว
 26. 26. ทักษะ ในการ บริหาร ความขัดแย้ง ในองค์กร 1. ทักษะการพูดและการฟัง <ul><li>การฟังอย่างวิเคราะห์ / อดทน </li></ul><ul><li>ศิลปะการโน้มน้าวชักจูงใจ </li></ul>2. การมองถึงแก่นของความขัดแย้ง <ul><li>มองปัญหาทะลุ / โปร่งใส </li></ul><ul><li>มองเห็นความต้องการ / ความอิจฉาริษยา </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>3. ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา <ul><li>สามารถเผชิญกับความก้าวร้าว / แตกต่าง / </li></ul><ul><li>ประชดประชัน </li></ul><ul><li>- มีความมั่นคงในอารมณ์ </li></ul>
 27. 27. ทักษะ ในการ บริหาร ความขัดแย้ง ในองค์กร 4. ความเป็นคนที่มีความยืดหยุ่น <ul><li>ใจเปิดกว้าง </li></ul><ul><li>รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ฯลฯ </li></ul>5. มีใจเป็นธรรม <ul><li>มองบุคคลด้วยความยุติธรรม </li></ul><ul><li>มีเมตตากรุณา / เป็นที่พึ่งได้ ฯลฯ </li></ul>6. มีข้อมูลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง <ul><li>มีเทคนิควิธีในการแก้ปัญหา </li></ul>( ต่อ ) 7. การพัฒนาเชาว์อารมณ์ ( EQ )
 28. 28. อารมณ์ เป็นสภาวะทางจิตใจที่มีผลจาก การตอบสนองต่อตัวกระตุ้น หรือสิ่งเร้า ทั้งที่มาจาก ภายใน เช่น ความ สบาย ความเจ็บปวด ความคิด จินตนาการ ภายนอก เช่น ผู้คน อุณหภูมิ เสียง แสง ดินฟ้า อากาศ ฯลฯ
 29. 29. ชนิดของ อารมณ์ ดี ไม่ดี <ul><li>ยิ้มแย้ม แจ่มใส </li></ul><ul><li>รื่นเริง เบิกบาน </li></ul><ul><li>มีอารมณ์ขัน </li></ul><ul><li>มองโลกในแง่ดี </li></ul><ul><li>ชอบช่วยเหลือผู้อื่น </li></ul><ul><li>สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ </li></ul><ul><li>หงุดหงิด ขี้รำราญ </li></ul><ul><li>โมโหง่าย </li></ul><ul><li>เครียด </li></ul><ul><li>มองโลกในแง่ร้าย </li></ul><ul><li>เข้ากับผู้อื่นไม่ได้ </li></ul><ul><li>หน้าบึ้งตึง คิ้วขมวด </li></ul><ul><li>เบื่อหน่ายสิ่งรอบตัว </li></ul><ul><li>ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ขว้างปา / ด่าทอ ฯลฯ </li></ul>
 30. 30. - ความสามารถทาง อารมณ์ - วุฒิภาวะทางอารมณ์ - อัจฉริยะภาพทาง อารมณ์ - เชาว์ทางสังคม - ความเฉลียวฉลาด ทางอารมณ์ - ปรีชาเชิงอารมณ์ ฯลฯ EQ ความสามารถในการพัฒนาเชิงอารมณ์ ด้วยการตระหนักถึงอารมณ์ของตนเอง และ ผู้อื่น สามารถแยกแยะประเมินค่า ยอมรับ และแสดงอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม ความเป็นจริง สามารถเข้าถึงจิตใจผู้อื่น และ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รวมทั้งจัดการ กับอารมณ์ของตนเอง และยอมรับอารมณ์ ของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองโลกใน แง่ดี สามารถนำพลังแห่งอารมณ์ และความ รู้สึกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน และมีความสุขในชีวิต
 31. 31. IQ EQ Intelligent Quotient ระดับสติปัญญาในการเรียนรู้ ช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน Emotional Quotient ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ได้จากการ เรียนรู้ ช่วยให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ การงาน = =
 32. 32. สิ่งเร้าจาก ภายใน สิ่งเร้าจาก ภายนอก พฤติกรรม ของมนุษย์ สิ่งเร้าจาก ภายนอก สมองส่วนหน้า รับรู้ สมองส่วนความคิด ความจำ ความรู้สึก อารมณ์
 33. 33. วงจรของการเกิดและการพัฒนา EQ สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายใน ความคิด ความรู้สึก เกิดอารมณ์ รู้เท่าทัน ไม่รู้เท่าทัน ส่งเสริม อารมณ์ที่พึงประสงค์ อารมณ์ไม่พึงประสงค์ อารมณ์ที่ได้รับการกำกับและพัฒนา วุฒิภาวะของอารมณ์ ( EQ ) พฤติกรรมที่พึงประสงค์บุคคลมีความผาสุก จัดปรับ ขัดเกลา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
 34. 34. ทิศทางการ แสดงออก ทางอารมณ์ อารมณ์โกรธ ก้าวร้าว ทิศทางไป ข้างหน้า อารมณ์กลัวหวาดผวา ทิศทาง ถอยหลัง อารมณ์ดี เพลิดเพลิน ทิศทางขึ้น ข้างบน อารมณ์เศร้า เบื่อหน่าย ทิศทาง ลงล่าง - จ้องหน้า - ชกหน้า - ขว้างปา ฯลฯ - ขยับถอยห่าง - สะดุ้งผวา - ตาลอยมองขึ้นข้างบน – กระโดดโลดเต้น - ยกมือร้องไชโย - ตามองต่ำ – เดินคอตก - ฟุบหน้า ฯลฯ อารมณ์รักใคร่ สามัคคี เอื้ออาทร ทิศทาง ด้านข้าง - จูงมือ – แตะไหล่ – โอบไหล่ – กอด ซบไหล่ ฯลฯ อารมณ์ กังวล สับสน ทิศทางอยู่ ศูนย์กลาง <ul><li>ขมวดคิ้ว – กุมขมับ – นั่งกอดอก – เดินวนไปเวียนมา </li></ul><ul><li>ผลุดลุกผลุดนั่ง ฯลฯ </li></ul>
 35. 35. ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ กับ สภาพร่างกาย อารมณ์ สภาพทางกาย <ul><li>อารมณ์โกรธ </li></ul><ul><li>อารมณ์เศร้า </li></ul><ul><li>อารมณ์กลัว </li></ul><ul><li>อารมณ์สนุกสนาน </li></ul><ul><li>อารมณ์รัก </li></ul><ul><li>อารมณ์เกลียด / ไม่พอใจ </li></ul><ul><li>อารมณ์อาย </li></ul><ul><li>เลือดไหลไปที่มือ / ร่างกายเกร็ง </li></ul><ul><li>ร่างกายอ่อนล้า / เคลื่อนไหวช้า / ไม่มีพลัง </li></ul><ul><li>ร่างกายจะแข็งและเกร็ง / เตรียมเผชิญ </li></ul><ul><li>ร่างกายผ่อนคลาย </li></ul><ul><li>ร่างกายจะผ่อนคลาย / อ่อนโยน / มีสุข </li></ul><ul><li>แบะริมฝีปาก / จมูกเชิด </li></ul><ul><li>หลบสายตา / ไม่กล้าสู้หน้า </li></ul>
 36. 36. กลวิธีเสริม สร้างความ สามารถทาง เชาว์อารมณ์ รู้อารมณ์ของตนเอง การจัดการกับอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา สร้างพลังให้ตนเอง 1 2 3
 37. 37. รู้อารมณ์ ตนเอง ฝึกสติ ฝึกคิดทบทวน วิธีกำกับความคิด ของตนเอง นึกคิดทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาใน อดีตถึงปัจจุบัน หายใจเข้าลึก ๆ ผ่อนลมหายใจออก / ยิ้ม ฝึกคิดอย่างมีสติ คิดว่าขณะนี้คิดอะไร อารมณ์อะไร พูดอะไร ทำอะไร สิ่งที่ตนเอง คิด - พูด - ทำ ดีหรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ ควรฝึกเป็นประจำ และสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน
 38. 38. การจัดการ กับอารมณ์ ที่ไม่พึง ปรารถนา วิธีที่ 1 วิธีที่ 3 วิธีที่ 2 วิธีระงับและควบคุมอารมณ์ ปรับความคิด ผ่อนคลายความเครียด
 39. 39. วิธีระงับ และควบคุม อารมณ์ สำรวจอารมณ์ที่เกิดขึ้น – ใช้วิธีการฝึกสติ คาดการณ์ถึงผลดี / ผลเสียของการแสดงอารมณ์นั้น ๆ พยายามควบคุมอารมณ์ด้วยวิธีต่าง ๆ - หายใจเข้า ออก - ยาว ๆ - นับ 1- 10 หรือนับต่อจนสงบ - ปลีกตัวหลีกห่างจากสถานการณ์นั้น ๆ ชั่วคราว - กำหนดลมหายใจ ให้สติอยู่ที่การหายใจ เข้า - ออก สำรวจความรู้สึกของตัวเองอีกครั้ง และชื่นชมกับการที่ตน เองสามารถผ่อนคลายอารมณ์ได้ หาวิธีพูดคุยแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป คิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมอง คิดถึงเรื่องที่ชอบที่รัก สวยงาม หรือที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ 1 2 3 4 6 7 5
 40. 40. วิธี ปรับ ความคิด ขจัดความคิด ที่ทำให้เกิด อารมณ์ที่ไม่ พึงปรารถนา คิดแต่ในทางไม่ดี คิดแบบตำหนิหรือโทษตัวเองร่ำไป คิดคาดเอาแต่สิ่งเลวร้าย ชอบคิดเดาใจคน คิดแบบทึกทักเอาหมด ย้ำคิดแต่ความผิดพลาด คิดแบบเอาความรู้สึกมาตัดสิน ชอบคิดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นตลอดเวลา
 41. 41. วิธีผ่อน คลาย ความเครียด ร้องไห้ พูดระบายความรู้สึก หัวเราะ จินตนาการถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุข ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นกีฬา กลิ่นบำบัด ธาราบำบัด ลีลาบำบัด สัมผัสบำบัด การหลับ / การงีบ ฯลฯ
 42. 42. การสร้าง พลังให้ ตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเจตคติที่ดีในทุก ๆ ด้าน มีเป้าหมาย มีความหวัง มีความพยายาม มองโลกในแง่ดี เชื่อมั่นในตนเอง ว่าตนเอง มีความ สามารถทำในสิ่งนั้นได้ ชื่นชม และศรัทธาตนเอง 1 2 3 4 5 6 7 8
 43. 43. ลักษณะ เชาว์อารมณ์ และพฤติกรรม ที่นำไป สู่ความ สำเร็จ ขยันและประหยัด ยืนหยัด อดทน ทำตนเชื่อถือได้ อ่อมน้อมถ่อมตน รู้จักประมาณตน รู้ผิดและรู้ชอบ ตั้งปณิธาน เข้าถึงจิตใจผู้อื่น ไม่โลภ รักสันโดษ เด็ดเดี่ยว มั่นคง
 44. 44. ลักษณะ เชาว์อารมณ์ พฤติกรรม ที่นำไป สู่ความ ล้มเหลว ไม่เข้าใจผู้อื่น ไม่ประมาณตน ไม่เดียงสาต่อการมีสำนึกรับผิดชอบ โลภโมโทสัน เย่อหยิ่งยะโส โป้ปดมดเท็จ คบค้าเสเพล เกียจคร้านต่องาน ก่อหนี้สินล้นพ้นตัว ขี้เหล้าเมายา หูเบาเฉาปัญญา
 45. 45. ลักษณะ เชาว์อารมณ์ พฤติกรรม ที่นำไป สู่ความ ล้มเหลว ทำตัวหัวไม้ ไร้สัจธรรม ใจคอคับแคบ คบคนไม่เลือก คิดคดล่อลวง สุรุ่ยสุร่าย ไร้อุดมการณ์ หลงการพนัน หุนหันพลันเล่น จิตใจโลเล อิจฉาริษยา นอกรีต ดื้อรั้น ( ต่อ )
 46. 46. สวัสดี

×