Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน**************************************ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท ...
ขอบข่ ายของโครงงาน1. เป็ นกิจกรรมการศึกษาที่ให้นกเรี ยนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบติดวยตนเอง โดยอาศัย หลักวิชา การ         ...
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน

 1. 1. ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน**************************************ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท ให้นักเรียนค้นหาขอบข่ายของโครงงานแต่ละประเภท เป็นข้อๆ (ค้นจากห้องสมุด / อินเทอร์เน็ต) แล้วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรียมมา พร้อมเขียน แหล่งที่มา หรือ Address ของwebsite ที่นักเรียนค้นหาข้อมูลเหล่านั้นด้วยประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาเช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุกโครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้- การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา- การพัฒนาเครื่องมือ- การทดลองทฤษฎี- การประยุกต์ใช้งาน- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 2. 2. ขอบข่ ายของโครงงาน1. เป็ นกิจกรรมการศึกษาที่ให้นกเรี ยนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบติดวยตนเอง โดยอาศัย หลักวิชา การ ั ั ้ทางทฤษฎี ตามเนื้อหาโครงสร้างงานนั้น ๆ หรื อจากประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมาแล้ว2. นักเรี ยนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้วยตนเอง หรื อเป็ นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เป็ นภาคเรี ยนหรื อมากกว่าก็ได้3. นักเรี ยนเป็ นผูพิจารณาริ เริ่ มสร้างสรรค์ คัดเลือกโครงงาน ที่จะศึกษา ค้นคว้า ปฏิบติดวย ้ ั ้ตนเอง ตามความถนัด สนใจและความพร้อม4. นักเรี ยนเป็ นผูเ้ สนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบติงาน และการ แปรผล ัรายงานต่อครู อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ ดาเนินงานร่ วมกัน ให้บรรลุตามจุดหมาย ที่กาหนด ไว้5. เป็ นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยนตามวัยและสติปัญญา รวมทั้งการใช้จ่ายเงินดาเนินงานด้วยแหล่ งที่มาhttp://www.slideshare.net/minniebrownberry/ss-13664748http://www.yupparaj.ac.th/CAI/CAI2005/33102/plan2/know1.htmhttp://fic.nectec.or.th/nsc14_Objectivehttp://banh01.wordpress.com/2011/02/09สื บค้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

×