Competencias basicas prat 2010

Nuria Alart
Nuria AlartEducation
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
AJUNTAMENT PRAT DEL LLOBREGAT
Departament d’Educació. SE. Inspecció Educativa: Sra. Dolors Gispert
Núria Alart: www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com
Aprenentatge tradicional versus aprenentatge competencial
1. Reflexions prèvies
2. Educació obligatòria: Educació Infantil, Primària i Secundària
3. Les competències bàsiques en els currículums actuals
4. La competència digital
5. Bones pràctiques a l’aula
Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. 09
1. Societat del coneixement.
2. Coneixement exponencial i/o obsolet.
3. Ús de les TIC/TAC per a l’aprenentatge
4. Aprenentatge per a tota la vida
5. Educació oberta a l’entorn
6. Qualitat internacional
7. Construcció del coneixement compartit ...
PREGUNTES SOBRE EDUCACIÓ
1. Què voldríeu que sabessin els vostres fills/es en acabar
l’escolaritat obligatòria per a la seva vida futura?
2. Quines feines penseu que faran d’aquí 20 anys?
3. Què estem fent a les aules?
4. Què hem d’ensenyar?
Gerent de benestar a
l’empresa, recicladors
ambientals,
tecnoagricultor,
bioinformàtic, polícia del
clima, dissenyador de
vídeo jocs, fabricant de
parts del cos, avatar o
professor virtual...
Professions al 2020
Javier Martínez Aldaondo (Enquesta) Newsletter.
Catenaria
-Treball en equip.
-Comunicació/idiomes
-Autoestima
-Proactivitat
-Aprendre a aprendre...
Les CB com a referent curricular
•Els referents teòrics de les competències són els decrets d’ordenació dels ensenyaments de
l’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
• Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil. Decret 181/2008,
de 9 de setembre https://www.gencat.cat/diari/5216/08247053.htm
• Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments de l'educació primària: https://www.gencat.cat/diari/4915/07176074.htm
• Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO)
https://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm
Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. Juny 2009
Canvi en el model educatiu
MODEL CENTRAT
EN L’ENSENYANT
MODEL CENTRAT EN
L’APRENENTATGE DE
L’ESTUDIANT
VOCABULARI
CAPACITATS
COMPETÈNCIA
CONEIXEMENT
HABILITAT
“Aprendre com anar en bicicleta” versus
“Aprendre de què es tracta d’anar en bicicleta”(D. Perkins)
Rodes, manillar, pedals...
equilibri, força...
Capaç de fer, modificar.
Apte d’utilitzar coneixement
per entendre la realitat
Quan ho apliques tot.
CAPACITATS EIX 1
Aprendre a ser i a actuar
de forma cada vegada
més autònoma
CAPACITATS EIX 1
Aprendre a ser i a actuar
de forma cada vegada
més autònoma
CAPACITATS EIX 2
Aprendre a pensar
i a comunicar
CAPACITATS EIX 2
Aprendre a pensar
i a comunicar
Aprendre a descobrir
i a tenir iniciativa
CAPACITATS EIX 3
Aprendre a descobrir
i a tenir iniciativa
CAPACITATS EIX 3
Aprendre a conviure
i a habitar el món
CAPACITATS EIX 4
Aprendre a conviure
i a habitar el món
CAPACITATS EIX 4
OBJECTIUSOBJECTIUS
ÀREES:
1. Descoberta d’un mateix
i dels altres
2. Descoberta de l’entorn
3. Comunicació i
llenguatges
CRITERIS
D’AVALUACIÓ
Elements del currículum. Decret 181/2008, de 9 de setembre. Ordenació
dels ensenyaments del segon cicle de l’Educació Infantil
CAPACITATS EIX 1
Aprendre a ser i a actuar
de forma cada vegada
més autònoma
CAPACITATS EIX 1
Aprendre a ser i a actuar
de forma cada vegada
més autònoma
CAPACITATS EIX 2
Aprendre a pensar
i a comunicar
CAPACITATS EIX 2
Aprendre a pensar
i a comunicar
Aprendre a descobrir
i a tenir iniciativa
CAPACITATS EIX 3
Aprendre a descobrir
i a tenir iniciativa
CAPACITATS EIX 3
Aprendre a conviure
i a habitar el món
CAPACITATS EIX 4
Aprendre a conviure
i a habitar el món
CAPACITATS EIX 4
Ensenyament-aprenentage globalitzat
DESCOBERTA
DE L’ENTORN
DESCOBERTA
D’UN MATEIX
I DELS ALTRES
COMUNICACIÓ I
LLENGUATGES
Ensenyament-aprenentatge globalitzat
ESPAIS D’APRENENTATGE
Ensenyament-aprenentatge globalitzat
ACTIVITATS
SIGNIFICATIVES
ACTIVITATS
INTERESSANTS
Aprendre a ser
i actuar de
forma cada vegada
més autònoma
Capacitats (I)
Seguretat afectiva i emocional
Coneixement
i domini del
cos
Hàbits
bàsics
d’autonomia
Capacitats (II)
• Pensar
• Crear
• Elaborar
explicacions
• Iniciar
habilitats
matemàtiques
Progressar en la
comunicació i
l’expressió per
mitjà de diversos
llenguatges
Aprendre a
pensar i a
comunicar
Capacitats (III)
• Participar
en activitats
socials i
culturals
• Observar i
explorar
l’entorn
• Mostrar
iniciativa
• Identificar
els perills
Aprendre a
descobrir
i a tenir
iniciativa
Capacitats (IV)
Resolució
pacífica de
conflictes
Conviure en
la diversitat
Comportar-
se d’acord
amb unes
pautes de
convivència
Aprendre a
conviure i
habitar el món
Col—laboració
amb el grup
Relació entre capacitats i competències
Personals
Comunicatives
Metodològiques
Convivencials
Competènciesbàsiques
Ser i actuar
Pensar i comunicar
Descobrir
Conviure
Capacitats
Desenvolupament integral
INFANTIL PRIMÀRIA
Marc de referència
Marc europeu
UNESCO, 1999
Cal revisar, actualitzar i replantejar...Cal revisar, actualitzar i replantejar...
Els coneixements que són rellevants
Les metodologies i estratègies d’aula
El sistema d’avaluació
Les finalitats de
l’educació obligatòria
educar persones que
Tinguin
coneixement
sobre el món
Disposin de
Les eines per
Comprendre’l
Puguin
habitar-lo
I millorar-lo
Què entenem per competència?
Al mateix temps i de forma
interrelacionada
Com
Mobilitzar actituds, habilitats i
coneixements
Per mitjà de
En un context determinatA on
De forma eficaçDe quina manera
D’efectuar tasques o fer front a
situacions diverses
Per a què
És la capacitat o habilitatQuè
Ref: A. Zabala
Què hem d’entendre per competències?
“La capacitat que tenen els alumnes de posar
en pràctica d’una manera integrada
coneixements, habilitats i actituds de caire
transversal que serveixen per a resoldre
problemes diversos de la vida real”.
Generalitat de Catalunya 2004
Les competències bàsiques es basen en:
Integració dels continguts
Enfocament globalitzador
Renovació metodològica
Competències docents
Sistema d’avaluació
L’aprenentatge per competències suposa uns canvis en les pràctiques
docents que no es poden decretar
Esquema per facilitar la reflexió
Coneixement i gaudi de la
diversitat del fet artístic i
cultural
Actitud respectuosa i
participativa en
manifestacions culturals i
artístiques
Expressió i comunicació a
través dels llenguatges i
mitjans artístics
Coneixement, comprensió i valoració
crítica de diferents manifestacions culturals
i artístiques, tradicionals o no, utilitzant-les
com a font d'enriquiment i gaudi i
considerant-les com a part del patrimoni de
cada cultura. També inclou la capacitat per
crear produccions artístiques pròpies o
expressar continguts a través de diferents
mitjans artístics
2. Competència
artística i cultural
Comprensió oral
Comprensió escrita
Expressió oral
Expressió escrita
Interacció en situacions
comunicatives
Plurilingüisme
Interculturalitat
Capacitat de saber comunicar oralment
(conversar, escoltar i expressar-se), per
escrit i amb els llenguatges audiovisuals,
fent servir les tecnologies de la
comunicació, amb gestió de la diversitat de
llengües, amb l'ús de diferents suports i
tipus de text, adequació a les diferents
funcions i contextos socials i culturals
1. Competència
comunicativa
lingüística i
audiovisual
Trets distintiusDefinició
Competències
bàsiques
Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. Juny 2009
Organització, comprensió,
expressió i raonament
matemàtic per descriure la realitat
Plantejament i resolució de problemes
quotidians
Habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar
els números, les informacions que es
presenten en forma numèrica i els aspectes
espacials de la realitat. Inclou les operacions
bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i
raonament matemàtic, problemes i situacions
relacionats amb la vida quotidiana, el
coneixement científic i el món laboral i social
4. Competència
matemàtica
Habilitats per a la cerca,
tractament i comunicació de la informació
i per a
transformar-la en coneixement
Ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació
com a mitjà d’informació i
comunicació i també de
producció de coneixement
Actitud crítica i reflexiva per regular-ne l’ús
Cerca, captació, selecció, registre i
processament de la informació, amb l'ús de
tècniques i estratègies diverses segons la font
i els suports que s'utilitzin (oral, escrit,
audiovisual, digital) amb una actitud crítica i
reflexiva. Requereix el domini de llenguatges
específics bàsics (textual, numèric, icònic,
visual, gràfic i sonor)
3. Tractament
de la informació
i
competència
digital
Trets distintiusDefinició
Competències
bàsiques
Pràctica de valors personals, socials i
democràtics
Control emocional
Presa de decisions
Realització de projectes
Adquisició de la consciència i aplicació d'un
conjunt de valors i actituds personals
interrelacionades, com la responsabilitat, la
perseverança, el coneixement de si mateix i
l'autoestima, la creativitat, l'autocrítica, el control
emocional, la capacitat d'elegir, d’imaginar
projectes i portar endavant les accions, d'aprendre
de les errades i d'assumir riscos
6. Competència
d’autonomia i
iniciativa
personal
Coneixement de les pròpies capacitats
d’aprenentatge i d’autoregulació
Ús de les habilitats i tècniques
d’aprenentatge
Actitud positiva envers l’aprenentatge
Habilitats per conduir el propi aprenentatge i ésser
capaç de continuar aprenent de manera cada
vegada més eficaç i autònoma d'acord amb els
propis objectius i necessitats
5. Competència
d’aprendre a
aprendre
Trets distintiusDefinició
Competències
bàsiques
Habilitats socials i de
convivència i coeducació.
Participació i exercici de la
ciutadania en una societat
plural
Comprensió de la realitat
social actual
Capacitat per comprendre la realitat social en què
es viu, afrontar la convivència i els conflictes
emprant el judici ètic basat en els valors i
pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania,
actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció
de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud
constructiva, solidària, responsable davant el
compliment dels drets i obligacions cívics i
respectuosa amb la diversitat.
8. Competència
social i ciutadana
Comprensió i interpretació de la
vida, el món físic i les seves
interaccions
Nocions i experiències
(processos i metodologies)
científiques i tecnològiques
Pràctica de valors per la cura del
medi ambient i la salut
Mobilització de sabers que han de permetre a
l’alumnat comprendre les relacions que
s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer
un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura
del medi ambient, realitzar un consum racional i
responsable i protegir la salut individual i col·lectiva
com elements clau de la qualitat de vida de les
persones. Inclou també el desenvolupament i
aplicació del pensament cientificotècnic per
interpretar la informació, predir i prendre decisions.
7. Competència en
el coneixement i
la interacció amb
el món físic
Trets distintiusDefinició
Competències
bàsiques
DefinimDefinim ““competcompetèències bncies bààsiquessiques””
CONEIXEMENTS = continguts conceptuals SABER
HABILITATS = continguts procedimentals SABER FER
ACTITUDS = continguts actitudinals SABER SER I SABER ESTAR
COMPETÈNCIES
Competència = aplicació de coneixements, habilitats i
actituds a la resolució de problemes en contextos diferents
amb qualitat i eficàcia.
Bàsiques = per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i
problemes de la vida quotidiana.
“el bàsic per a tots i el màxim per a cadascú”
Font: R.Canals
CURRÍCULUM
COMPETÈNCIES
BÀSIQUES
OBJECTIUS
CONTINGUTS
MÈTODES
PEDAGÒGICS
CRITERIS
D’AVALUACIÓ
CONCEPTES
PROCEDIMENTS
ACTITUDS
TRANSVERSALITAT:
Entesa com el criteri per a la selecció de continguts i opcions
metodològiques que generin contextos globals d’aprenentatge des
d’un enfocament interdisciplinari de les àrees i/o matèries.
FUNCIONALITAT:
Entesa com el criteri per establir i prioritzar opcions metodològiques que
fomentin l’aplicació dels aprenentatges en diferents situacions i
contextos reals, concrets i propers a l’alumnat
AUTONOMIA DE L’ALUMNAT:
Entesa com el criteri que afavoreixi les estratègies didàctiques que facin
protagonista a l’alumnat com ara: la comunicació d´objectius, la presa
de decisions, la corresponsabilitat en l’avaluació en les activitats
d’ensenyament/aprenentatge...
Funcionalitat dels aprenentatges
•ENTESA com l’aplicació dels coneixements en diferents situacions i
contextos.
•COMPORTA: la capacitat de l’alumnat per transferir uns coneixements
o habilitats apresos en unes situacions concretes a la comprensió de
situacions no analitzades explícitament a l’aula.
•IMPLICA: crear situacions didàctiques que permetin desenvolupar
estratègies per fer la seva transferència i facilitar la interpretació dels
problemes a diferents escales espacials i temporals i que ajudin a la presa
de decisions.
Funcionalitat dels aprenentatges
S’AFAVOREIX amb propostes que:
Donin rellevància a la contextualització
Prioritzin els aprenentatges que tinguin un grau important de
significativitat.
Seleccionin els continguts que donin una millor resposta a la
formació d’una ciutadania activa.
Reflexionin sobre els valors associats als diferents tipus
d’actuacions.
Finalitat d’un model didàctic, UP, UD, activitat d’aprenentatge...
Coneix les seves capacitats (Autoconsciència)
Planifica el seu aprenentatge
(Autogestiona)
Comprèn com aprèn
(Metaaprenentatge)
Analitza i sintetitza
(Aprendre a aprendre)
Avalua
Autoreflexió
Crea
Adaptació T. Bloom. Taxonomia dels objectius de l’educació
Un currículum orientat a promoure el desenvolupament de competències
Transversalitat del coneixement
Les competències bàsiques
Disciplinars
Es fonamenten
en una disciplina
Transversals
Es fonamenten en
vàries disciplines
Integrar els diferents tipus de
continguts que són objecte
d’aprenentatge.
Relacionar diferents tipus
de continguts disciplinaris i
metadisciplinaris
Integrar coneixements
conceptuals, procedimentals i
actitudinals.
en planificar la programació, és necessari
Metadisciplinars
No es sustenten en
cap disciplina concreta
La integració del coneixement
Interdisciplinarietat
Treballar de forma
connectada
i/o relacionada
de la mateixa àrea de diferents àrees
suposa
els continguts de diverses disciplines
COMPETÈNCIA
Mobilització i aplicació de coneixements, habilitats
i actituds per a la resolució de problemes en contextos
diferents amb qualitat i eficàcia.
Els tres tipus de continguts - conceptes, procediments i
actituds - no s’aprenen de manera aïllada, sinó integrats com a
recursos que es mobilitzen en relació amb situacions de l’entorn.
Integració dels continguts
Fomentar que l'alumnat prengui consciència de
L’ALUMNAT PODRÀ CONTINUAR APRENENT
Responsabilitat de totes les matèries
si
que és
el propi procés
d’aprenentatge
l’aprenentatge s’enriqueix si es
comunica i es comparteix amb altres
ADQUIREIX EINES I ESTRATÈGIES PER APRENDRE
Això implica
Autonomia dels aprenentatges
és
la manera en la que es COMBINEN
a través de
processos cognitius
Les tasques integren activitats i exercicis que persegueixen un producte
social rellevant (coneixement en acció)
Exemple Tasca: Preparar un prospecte sobre la utilització del transport públic
En una Webquest la tasca constitueix la part més important. Ofereix a
l’alumnat una fita i un enfocament i concreta les intencions curriculars del
dissenyador/a. Una tasca ben dissenyada és atractiva, possible de realitzar i
fomenta entre l’alumnat el pensament més enllà de la comprensió mecànica.
Una WebQuest és una estrategia d’investigació guiada, amb recursos principalment
d’Internet. Obliga a la utilizació d’habilitats cognitives d’ alt nivell. Preveu el treball
cooperatiu, la responsabilitat individual i l’autonomía dels alumnes.
Prioritza la transfomació de la informació. Inclou una avaluació autèntica
Exemples WebQuest
Definició d’una tasca
Acció o conjunt d’accions orientades a la resolució d’una situació problema, dins d’un
context definit, mitjançant la combinació de tots els sabers disponibles que permetran
l’elaboració d’un producte rellevant.
Un exercici o conjunt d’accions orientades a la comprovació del domini adquirit en la
utilització d’un determinar coneixement
Definició d’exercici
Definició d’activitat
L’acció o conjunt d’accions orientades a l’adquisició d’un nou coneixement o la utilització
d’algun coneixement d’una manera diferent.
SELECCIÓ DELS CONTINGUTS
problemes
socials
Interessos
alumnat
Enfocament
disciplinar
És recomenble que la presentació
I el disseny dels continguts
es contextualitzi es problematitzi
es pot fer
a partir de a partir desegons
però
però
però
CONTEXTUALITZAR + SITUACIONS PROBLEMA
Les situacions-problema requereixen la mobilització de recursos diversos
per a que una persona pugui desenvolupar-se amb èxit. La resposta
adequada depèn del context i de les pràctiques socials de les situacions.
Canvi climàtic?
TIPUS
Notícies: diaris, revistes, ràdio, TV
Anàlisi d’imatges
Problemes, dilemes morals,…
Les preguntes s’han de presentar situades dins un context
Per què són útils els contextos per treballar i avaluar competències?
Connecten els continguts amb la realitat
Anem a comprar i utilitzem l’euro
Situació objecte d’estudi que generen preguntes i
que es poden resoldre des d’una o vàries
matèries i/o àrees del currículum
http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/santpons/index.htm
Enfocament globalitzador
Les CCBB han d’exercir una funció interdisciplinar
dels seus components
http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/fem%20anuncis/index.htm
WEBQUEST: Fem
anuncis de
llaminadures.
Guió, temporització,
representació, logo, melodia,
residus, autoavaluació, empatia
en l’anunci.
Què és un problema?
PROBLEMA
Situació del
món real Proporcionar
coneixement
Resultats
avaluables
Permeti la col·laboració
entre l’alumnat
Permet pensar
la situació
Transformació informació
en coneixement
Cercar i interpretar informació
Contextualitzat
Significatiu
Tenir més
d’una solució
COMENCEM PLANTEJANT UN PROBLEMA
No és un problema
No és un
problema
Un conjunt
d’exercicis
Desconnectat
del món real
Què no exigeix
pensar
Una única
solució
Què es pugui respondre,
pregunta i resposta
Desconnectada dels
coneixements previs
No
contextualitzada
Problemes exemple
Com ens protegim del mosquit tigre
Creació i gestió d’una botiga
Què fem en una tempesta a la muntanya?
Fem un programa de TV
1. CONTEXT: Característiques.
2. OBJECTIUS DIDÀCTICS
3. CONTINGUTS D’APRENENTATGE
4. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ
5. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES
6. CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ADAPT. CURRICULARS
7. CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO
8. CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE/ÀREA/MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
9. CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES/ÀREES
10. ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS
La programació d’un projecte, pla de centre, àrea/matèria per a un cicle o curs
El referents normatiu és el Decret 142 i/o 143/2007
Com programem a l’aula?
AVALUACIÓ COMPETENT I AUTÈNTICA
L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu
coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben
Plantilla per fer un portafoli
https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/
MÈTODES D’AVALUACIÓ AUTÈNTICS
Observació del professorat
Elaboració de projectes
Experiments
Demostracions
Productes escrits
Recerques
Debats
Simulacions
Apunts de classe
Revisió i discussió de
documents
Valoració del treball fet
Autoavaluació,
heteroavaluació
Rúbrica d’avaluació
Examen oral
Valoració del dossier
Portafoli...
Webquest: Com fer un portafoli
http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htm
Com avaluarem?
Ho ha assolit tot
molt bé
Recorda forçaRecorda pocGairebé no en
sap gens
Vocabulari
La preparació i la
posta en escena
és excel·lent
La preparació i la
posta en escena és
correcta
Mínim de posta
en escena i
preparació
No s’ho han
preparat
Teatralitza.
cions
La recerca
d’informació ha
estat excel·lent
Es nota que han fet
una bona recerca
Han buscat un
mínim
d’informació
Han buscat
poca informació
Recerca
informació
El seu treball en
grup ha estat
molt bo
Demostren que
han treballat força
en grup
Han treballat poc
en grup
No han estat
capaços de
treballar en grup
Treball en
grup
Les presenta
totes i amb un
treball de qualitat
Les presenta totes
i amb un mínim de
correcció
Presenta la
majoria però a
mínims
No les ha
presentat totes
Dossier,
fitxes
TotalExcel·lentBéJustIncomplet
Complet= 0 punts Just= 1 punt Bé= 1,5 punts Excel·lent= 2 punts
Registrar els progressos de cada alumne/a
Comunitat Catalana de Webquest https://sites.google.com/site/webquestcathome/
Encoratjarem l’alumnat a reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge
Processar i gestionar
Cercar Seleccionar
Registrar
Analitzar
Tractar
LA INFORMACIÓ
WEB 2.0
(PLE) http://www.youtube.com/watch?v=a9zSd5Gs6Mw
Contribuir, compromís, companyia, cor, cos,
COMPETÈNCIA DIGITAL
Ha canviat la manera de relacionar-se
LA WEB 2.0. QUÈ ÉS? ENTREM?
La web 2.0 és com un escenari en el què convergeixen els usuaris, les eines,
els serveis i els mitjans, un nou escenari on podem interactuar amb els
continguts i on la clau és participar, conversar i interactuar (Educastur, 2007)
Versió Internet Fabada http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/19/dWnEcbo1gj4
EVOLUCIÓ
Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0
Aules
virtuals
Entorns
virtuals
Entorns personals
d’aprenentatge (PLE)
Web semàntica
http://www.lacatedralonline.es/innova/system/Document/attachments/3651/original/Mapa-Web20-LC.pdf
I UTILITZEN...
Què fem a l’aula amb els portàtils?
El model cerebral: neurones-nodes-persones
Xarxes= connexions neuronals
Personalment Entorn social
Wiki: Wispace
Podcast: Podsonoro
Videos: Youtube
Microblogging: Twiter
Mapes: Google maps
Xarxes socials: Espurn@
Blogs: Blogger
Fotos: Flickr
Mapes conceptuals: Freemind
...
WebQuest
Caceres del Tresor
Treball per projectes
Treball per portafolis
Treball per tallers
PBL/ABP
Treball amb mapes mentals
Treball per àmbits d’aprenentatge
Treball per geolocalitzacions ....
Metodologies competencials que desenvolupen intel·ligències
Treball a través de les TIC/TAC
Eines web 2.0:
Metodologies
Treball comú a l’aula
tenim en comú
BÀSIQUES I UNIVERSALS
Tractament de la diversitat i gestió de l’aula
El treball en grup cooperatiu
La cooperació entre iguals
La diversificació de tasques
Activitats multinivell: diferents
estils d’aprenentatge,
múltiples intel·ligències,
activitats de reforç i/o ampliació
L’augment de l’interès i motivació
de l’alumnat i participació activa.
Uns resultats més significatius i aplicables
El desenvolupament d’habilitats
comunicatives i de gestió de la informació
Les estratègies d’aprendre a aprendre.
La inclusió escolar i la cohesió social.
Orientacions per al desplegament del currículum. C. Social. (Pàg. 35)Catalunya
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/ciencies_socials_eso.pdf
Exemples (Educació infantil,primària i secundària)
Com vivien les nostres avis/àvies quan eren petits?
Per què serveix el cor al cervell?
En què hem de pensar o observar per saber si un
animal és vertebrat o és un invertebrat?
Exemples de preguntes curtes
Justifica perquè un arbre que fa 10 anys pesava 10 Kg i ara en pesa 100.
Per què les geleres de les muntanyes estan retrocedint?
Neus Sanmartí, agost 2009
http://phobos.xtec.cat/xarxacb/intranet/
Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació.
Orientacions per al desplegament del Curríulum. 09
MOLTES GRÀCIES!
AJUNTAMENT PRAT DEL LLOBREGAT
Departament d’Educació. SE. Inspecció Educativa: Sra. Dolors Gispert
Núria Alart: www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com
1 de 68

Recomendados

Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia por
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaÀngels Miret Rial
4.5K vistas43 diapositivas
Curriculum Eso I Competencies Basiques por
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiquesmcunille
7.8K vistas26 diapositivas
Competències por
CompetènciesCompetències
CompetènciesDavid Heras
825 vistas6 diapositivas
Competències bàsiques por
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiquesNuria Alart
7.1K vistas52 diapositivas
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar por
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clarxavier suñé
1.7K vistas32 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

nous curriculums - salou por
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salouatallada
571 vistas23 diapositivas
Programacio per competencies por
Programacio per competenciesProgramacio per competencies
Programacio per competencieshospitaletcrp
12.5K vistas27 diapositivas
Disseny Curricular Loe1 por
Disseny Curricular Loe1Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
384 vistas23 diapositivas
Competències por
CompetènciesCompetències
CompetènciesManuela Rubio
7.3K vistas66 diapositivas
Jornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus Sanmartí por
Jornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus SanmartíJornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus Sanmartí
Jornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus SanmartíServei Educatiu del Vallès Oriental II
2.6K vistas33 diapositivas
Eportafoli 2 por
Eportafoli 2Eportafoli 2
Eportafoli 2Nuria Alart
6.2K vistas78 diapositivas

La actualidad más candente(20)

nous curriculums - salou por atallada
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
atallada571 vistas
Programacio per competencies por hospitaletcrp
Programacio per competenciesProgramacio per competencies
Programacio per competencies
hospitaletcrp12.5K vistas
Eportafoli 2 por Nuria Alart
Eportafoli 2Eportafoli 2
Eportafoli 2
Nuria Alart6.2K vistas
Avis Cerdanyola 08 por RoserCanals
Avis Cerdanyola 08Avis Cerdanyola 08
Avis Cerdanyola 08
RoserCanals1.1K vistas
Competencies bàsiques por David Heras
Competencies bàsiquesCompetencies bàsiques
Competencies bàsiques
David Heras48.8K vistas
Competències bàsiques. Neus Sanmartí por torrents
Competències bàsiques. Neus SanmartíCompetències bàsiques. Neus Sanmartí
Competències bàsiques. Neus Sanmartí
torrents7.5K vistas
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic... por Cristina Yáñez
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
Cristina Yáñez862 vistas
Instruments Projecte por RoserCanals
Instruments ProjecteInstruments Projecte
Instruments Projecte
RoserCanals7K vistas
Diversitat IM por Nuria Alart
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
Nuria Alart2.5K vistas
IM Orientació Tutor por Nuria Alart
IM Orientació TutorIM Orientació Tutor
IM Orientació Tutor
Nuria Alart608 vistas
IM i CB Assessors Centre por Nuria Alart
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors Centre
Nuria Alart1.1K vistas

Destacado

Im aula 2015 por
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015Nuria Alart
2.4K vistas60 diapositivas
PBL Esport Preferit (Aula acollida) por
PBL Esport Preferit (Aula acollida)PBL Esport Preferit (Aula acollida)
PBL Esport Preferit (Aula acollida)Nuria Alart
775 vistas26 diapositivas
Aules inclusives por
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusivesNuria Alart
2.6K vistas54 diapositivas
Com millorar la pràctica docent por
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docentNuria Alart
1.6K vistas12 diapositivas
Formació en competències por
Formació en competènciesFormació en competències
Formació en competènciesCESIRE - Dept d'Educació - GENCAT
504 vistas26 diapositivas
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns por
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comunsCompetències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comunsNuria Alart
10.4K vistas14 diapositivas

Destacado(19)

Im aula 2015 por Nuria Alart
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015
Nuria Alart2.4K vistas
PBL Esport Preferit (Aula acollida) por Nuria Alart
PBL Esport Preferit (Aula acollida)PBL Esport Preferit (Aula acollida)
PBL Esport Preferit (Aula acollida)
Nuria Alart775 vistas
Aules inclusives por Nuria Alart
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusives
Nuria Alart2.6K vistas
Com millorar la pràctica docent por Nuria Alart
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docent
Nuria Alart1.6K vistas
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns por Nuria Alart
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comunsCompetències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns
Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns
Nuria Alart10.4K vistas
Escola virtual 3 d espurna por Nuria Alart
Escola virtual 3 d espurnaEscola virtual 3 d espurna
Escola virtual 3 d espurna
Nuria Alart523 vistas
Nous reptes xxi por Nuria Alart
Nous reptes xxiNous reptes xxi
Nous reptes xxi
Nuria Alart567 vistas
Inteligencias multiples por Nuria Alart
Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiples
Nuria Alart1.1K vistas
Meteorologia webquest por Nuria Alart
Meteorologia webquestMeteorologia webquest
Meteorologia webquest
Nuria Alart717 vistas
Practica docent competencial por Nuria Alart
Practica docent competencialPractica docent competencial
Practica docent competencial
Nuria Alart901 vistas
Inteligencies 2012 por Nuria Alart
Inteligencies 2012Inteligencies 2012
Inteligencies 2012
Nuria Alart2.8K vistas
IM creativitat i motivació 16 por Nuria Alart
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
Nuria Alart3K vistas
Eportafoli tarragona por Nuria Alart
Eportafoli tarragonaEportafoli tarragona
Eportafoli tarragona
Nuria Alart7.1K vistas
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare por SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
SlideShare2M vistas
What to Upload to SlideShare por SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
SlideShare14.4M vistas
Getting Started With SlideShare por SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
SlideShare4M vistas

Similar a Competencias basicas prat 2010

Sessio1 por
Sessio1Sessio1
Sessio1Manuela Rubio
6.3K vistas59 diapositivas
6 barrets por
6 barrets6 barrets
6 barretsjosam2001
416 vistas27 diapositivas
competències bàsiques por
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiquesVicent
2.7K vistas52 diapositivas
Les competències bàsiques por
Les competències bàsiquesLes competències bàsiques
Les competències bàsiquesmarclia
2.3K vistas23 diapositivas
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul... por
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Edualter
1.1K vistas37 diapositivas
Conferencia sencera por
Conferencia senceraConferencia sencera
Conferencia senceraCarme Barba
327 vistas86 diapositivas

Similar a Competencias basicas prat 2010(20)

6 barrets por josam2001
6 barrets6 barrets
6 barrets
josam2001416 vistas
competències bàsiques por Vicent
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
Vicent2.7K vistas
Les competències bàsiques por marclia
Les competències bàsiquesLes competències bàsiques
Les competències bàsiques
marclia2.3K vistas
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul... por Edualter
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Edualter1.1K vistas
Conferencia sencera por Carme Barba
Conferencia senceraConferencia sencera
Conferencia sencera
Carme Barba327 vistas
Competències per conviure i habitar el món por mcasas52
Competències per conviure i habitar el mónCompetències per conviure i habitar el món
Competències per conviure i habitar el món
mcasas52572 vistas
Competències bàsiques por rivorubeo
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
rivorubeo1K vistas
Menorca2008 Final por jesteveg
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
jesteveg8.2K vistas
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina por parcaigues
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaPower point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
parcaigues966 vistas
Competencies I Ed. FíSica por Ull Esportiu
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu890 vistas
Unitat didàctica: Els vertebrats por LAURA CEAMANOS
Unitat didàctica: Els vertebratsUnitat didàctica: Els vertebrats
Unitat didàctica: Els vertebrats
LAURA CEAMANOS3.6K vistas
Cacera tresor por lolimo
Cacera tresorCacera tresor
Cacera tresor
lolimo294 vistas
Presentació 1r d'eso alumnes por capdellevant
Presentació 1r d'eso alumnesPresentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnes
capdellevant213 vistas
Competències Bàsiques 2 por Nuria Alart
Competències Bàsiques 2Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2
Nuria Alart3K vistas
Competències bàsiques. breu i clar por Beatriz Comella
Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clar
Beatriz Comella722 vistas
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies por mcunille
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNciesXerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
mcunille7.9K vistas
Què vol dir treballar per competències? por Ramon Grau
Què vol dir treballar per competències?Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?
Ramon Grau7.2K vistas
Eportafoli 2012 por Nuria Alart
Eportafoli 2012Eportafoli 2012
Eportafoli 2012
Nuria Alart3.8K vistas

Más de Nuria Alart

Portafolis digital aula 2014 por
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Nuria Alart
10.3K vistas29 diapositivas
Portafolis digital tutoria por
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaNuria Alart
7K vistas19 diapositivas
Tecnologies inteligencies por
Tecnologies inteligenciesTecnologies inteligencies
Tecnologies inteligenciesNuria Alart
5.6K vistas80 diapositivas
Jornada emocional act digitals por
Jornada emocional act digitalsJornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitalsNuria Alart
1.2K vistas21 diapositivas
Individualitats propostes tdah por
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdahNuria Alart
21.8K vistas29 diapositivas
Calendari im ccbb 2013 por
Calendari im ccbb 2013Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013Nuria Alart
34.6K vistas15 diapositivas

Más de Nuria Alart(19)

Portafolis digital aula 2014 por Nuria Alart
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
Nuria Alart10.3K vistas
Portafolis digital tutoria por Nuria Alart
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoria
Nuria Alart7K vistas
Tecnologies inteligencies por Nuria Alart
Tecnologies inteligenciesTecnologies inteligencies
Tecnologies inteligencies
Nuria Alart5.6K vistas
Jornada emocional act digitals por Nuria Alart
Jornada emocional act digitalsJornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitals
Nuria Alart1.2K vistas
Individualitats propostes tdah por Nuria Alart
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdah
Nuria Alart21.8K vistas
Calendari im ccbb 2013 por Nuria Alart
Calendari im ccbb 2013Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013
Nuria Alart34.6K vistas
Orientació educativa por Nuria Alart
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativa
Nuria Alart1.6K vistas
Avaluació competencial maig 2012 por Nuria Alart
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
Nuria Alart16.5K vistas
Intelligencies, competencies espurna por Nuria Alart
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurna
Nuria Alart800 vistas
Intel·ligències i tecnologies por Nuria Alart
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologies
Nuria Alart2.6K vistas
Intel·ligències múltiples famílies por Nuria Alart
Intel·ligències múltiples famíliesIntel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famílies
Nuria Alart23K vistas
Calendari intel·ligències 2012 por Nuria Alart
Calendari intel·ligències 2012Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012
Nuria Alart19.8K vistas
Rúbriques i portafolis wq por Nuria Alart
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wq
Nuria Alart21K vistas
Caceres del tresor competencials 2012 por Nuria Alart
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012
Nuria Alart3.8K vistas
Intel ligències múltiples sabadell 2012 por Nuria Alart
Intel ligències múltiples sabadell 2012Intel ligències múltiples sabadell 2012
Intel ligències múltiples sabadell 2012
Nuria Alart1K vistas
Caceres del tresor por Nuria Alart
Caceres del tresorCaceres del tresor
Caceres del tresor
Nuria Alart3.6K vistas
La pràctica docent competencial por Nuria Alart
La pràctica docent competencialLa pràctica docent competencial
La pràctica docent competencial
Nuria Alart966 vistas
Eportafoli lleida por Nuria Alart
Eportafoli lleidaEportafoli lleida
Eportafoli lleida
Nuria Alart1.8K vistas

Último

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 vistas48 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
62 vistas22 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
6 vistas37 diapositivas
Pràctica 1.pdf por
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 vistas6 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
45 vistas4 diapositivas

Competencias basicas prat 2010

 • 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES AJUNTAMENT PRAT DEL LLOBREGAT Departament d’Educació. SE. Inspecció Educativa: Sra. Dolors Gispert Núria Alart: www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com Aprenentatge tradicional versus aprenentatge competencial
 • 2. 1. Reflexions prèvies 2. Educació obligatòria: Educació Infantil, Primària i Secundària 3. Les competències bàsiques en els currículums actuals 4. La competència digital 5. Bones pràctiques a l’aula Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. 09
 • 3. 1. Societat del coneixement. 2. Coneixement exponencial i/o obsolet. 3. Ús de les TIC/TAC per a l’aprenentatge 4. Aprenentatge per a tota la vida 5. Educació oberta a l’entorn 6. Qualitat internacional 7. Construcció del coneixement compartit ...
 • 4. PREGUNTES SOBRE EDUCACIÓ 1. Què voldríeu que sabessin els vostres fills/es en acabar l’escolaritat obligatòria per a la seva vida futura? 2. Quines feines penseu que faran d’aquí 20 anys? 3. Què estem fent a les aules? 4. Què hem d’ensenyar?
 • 5. Gerent de benestar a l’empresa, recicladors ambientals, tecnoagricultor, bioinformàtic, polícia del clima, dissenyador de vídeo jocs, fabricant de parts del cos, avatar o professor virtual... Professions al 2020
 • 6. Javier Martínez Aldaondo (Enquesta) Newsletter. Catenaria -Treball en equip. -Comunicació/idiomes -Autoestima -Proactivitat -Aprendre a aprendre...
 • 7. Les CB com a referent curricular •Els referents teòrics de les competències són els decrets d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, primària i secundària obligatòria. • Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil. Decret 181/2008, de 9 de setembre https://www.gencat.cat/diari/5216/08247053.htm • Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària: https://www.gencat.cat/diari/4915/07176074.htm • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO) https://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. Juny 2009
 • 8. Canvi en el model educatiu MODEL CENTRAT EN L’ENSENYANT MODEL CENTRAT EN L’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT
 • 9. VOCABULARI CAPACITATS COMPETÈNCIA CONEIXEMENT HABILITAT “Aprendre com anar en bicicleta” versus “Aprendre de què es tracta d’anar en bicicleta”(D. Perkins) Rodes, manillar, pedals... equilibri, força... Capaç de fer, modificar. Apte d’utilitzar coneixement per entendre la realitat Quan ho apliques tot.
 • 10. CAPACITATS EIX 1 Aprendre a ser i a actuar de forma cada vegada més autònoma CAPACITATS EIX 1 Aprendre a ser i a actuar de forma cada vegada més autònoma CAPACITATS EIX 2 Aprendre a pensar i a comunicar CAPACITATS EIX 2 Aprendre a pensar i a comunicar Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa CAPACITATS EIX 3 Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa CAPACITATS EIX 3 Aprendre a conviure i a habitar el món CAPACITATS EIX 4 Aprendre a conviure i a habitar el món CAPACITATS EIX 4 OBJECTIUSOBJECTIUS ÀREES: 1. Descoberta d’un mateix i dels altres 2. Descoberta de l’entorn 3. Comunicació i llenguatges CRITERIS D’AVALUACIÓ Elements del currículum. Decret 181/2008, de 9 de setembre. Ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’Educació Infantil
 • 11. CAPACITATS EIX 1 Aprendre a ser i a actuar de forma cada vegada més autònoma CAPACITATS EIX 1 Aprendre a ser i a actuar de forma cada vegada més autònoma CAPACITATS EIX 2 Aprendre a pensar i a comunicar CAPACITATS EIX 2 Aprendre a pensar i a comunicar Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa CAPACITATS EIX 3 Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa CAPACITATS EIX 3 Aprendre a conviure i a habitar el món CAPACITATS EIX 4 Aprendre a conviure i a habitar el món CAPACITATS EIX 4 Ensenyament-aprenentage globalitzat DESCOBERTA DE L’ENTORN DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES COMUNICACIÓ I LLENGUATGES
 • 14. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma Capacitats (I) Seguretat afectiva i emocional Coneixement i domini del cos Hàbits bàsics d’autonomia
 • 15. Capacitats (II) • Pensar • Crear • Elaborar explicacions • Iniciar habilitats matemàtiques Progressar en la comunicació i l’expressió per mitjà de diversos llenguatges Aprendre a pensar i a comunicar
 • 16. Capacitats (III) • Participar en activitats socials i culturals • Observar i explorar l’entorn • Mostrar iniciativa • Identificar els perills Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa
 • 17. Capacitats (IV) Resolució pacífica de conflictes Conviure en la diversitat Comportar- se d’acord amb unes pautes de convivència Aprendre a conviure i habitar el món Col—laboració amb el grup
 • 18. Relació entre capacitats i competències Personals Comunicatives Metodològiques Convivencials Competènciesbàsiques Ser i actuar Pensar i comunicar Descobrir Conviure Capacitats Desenvolupament integral INFANTIL PRIMÀRIA
 • 19. Marc de referència Marc europeu UNESCO, 1999
 • 20. Cal revisar, actualitzar i replantejar...Cal revisar, actualitzar i replantejar... Els coneixements que són rellevants Les metodologies i estratègies d’aula El sistema d’avaluació Les finalitats de l’educació obligatòria educar persones que Tinguin coneixement sobre el món Disposin de Les eines per Comprendre’l Puguin habitar-lo I millorar-lo
 • 21. Què entenem per competència? Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinatA on De forma eficaçDe quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitatQuè Ref: A. Zabala
 • 22. Què hem d’entendre per competències? “La capacitat que tenen els alumnes de posar en pràctica d’una manera integrada coneixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre problemes diversos de la vida real”. Generalitat de Catalunya 2004
 • 23. Les competències bàsiques es basen en: Integració dels continguts Enfocament globalitzador Renovació metodològica Competències docents Sistema d’avaluació L’aprenentatge per competències suposa uns canvis en les pràctiques docents que no es poden decretar
 • 24. Esquema per facilitar la reflexió Coneixement i gaudi de la diversitat del fet artístic i cultural Actitud respectuosa i participativa en manifestacions culturals i artístiques Expressió i comunicació a través dels llenguatges i mitjans artístics Coneixement, comprensió i valoració crítica de diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, utilitzant-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerant-les com a part del patrimoni de cada cultura. També inclou la capacitat per crear produccions artístiques pròpies o expressar continguts a través de diferents mitjans artístics 2. Competència artística i cultural Comprensió oral Comprensió escrita Expressió oral Expressió escrita Interacció en situacions comunicatives Plurilingüisme Interculturalitat Capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir les tecnologies de la comunicació, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l'ús de diferents suports i tipus de text, adequació a les diferents funcions i contextos socials i culturals 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual Trets distintiusDefinició Competències bàsiques Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. Juny 2009
 • 25. Organització, comprensió, expressió i raonament matemàtic per descriure la realitat Plantejament i resolució de problemes quotidians Habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les informacions que es presenten en forma numèrica i els aspectes espacials de la realitat. Inclou les operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic, problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social 4. Competència matemàtica Habilitats per a la cerca, tractament i comunicació de la informació i per a transformar-la en coneixement Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà d’informació i comunicació i també de producció de coneixement Actitud crítica i reflexiva per regular-ne l’ús Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s'utilitzin (oral, escrit, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i reflexiva. Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) 3. Tractament de la informació i competència digital Trets distintiusDefinició Competències bàsiques
 • 26. Pràctica de valors personals, socials i democràtics Control emocional Presa de decisions Realització de projectes Adquisició de la consciència i aplicació d'un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l'autoestima, la creativitat, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d'elegir, d’imaginar projectes i portar endavant les accions, d'aprendre de les errades i d'assumir riscos 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal Coneixement de les pròpies capacitats d’aprenentatge i d’autoregulació Ús de les habilitats i tècniques d’aprenentatge Actitud positiva envers l’aprenentatge Habilitats per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d'acord amb els propis objectius i necessitats 5. Competència d’aprendre a aprendre Trets distintiusDefinició Competències bàsiques
 • 27. Habilitats socials i de convivència i coeducació. Participació i exercici de la ciutadania en una societat plural Comprensió de la realitat social actual Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària, responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics i respectuosa amb la diversitat. 8. Competència social i ciutadana Comprensió i interpretació de la vida, el món físic i les seves interaccions Nocions i experiències (processos i metodologies) científiques i tecnològiques Pràctica de valors per la cura del medi ambient i la salut Mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, realitzar un consum racional i responsable i protegir la salut individual i col·lectiva com elements clau de la qualitat de vida de les persones. Inclou també el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre decisions. 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Trets distintiusDefinició Competències bàsiques
 • 28. DefinimDefinim ““competcompetèències bncies bààsiquessiques”” CONEIXEMENTS = continguts conceptuals SABER HABILITATS = continguts procedimentals SABER FER ACTITUDS = continguts actitudinals SABER SER I SABER ESTAR COMPETÈNCIES Competència = aplicació de coneixements, habilitats i actituds a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia. Bàsiques = per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. “el bàsic per a tots i el màxim per a cadascú” Font: R.Canals
 • 30. TRANSVERSALITAT: Entesa com el criteri per a la selecció de continguts i opcions metodològiques que generin contextos globals d’aprenentatge des d’un enfocament interdisciplinari de les àrees i/o matèries. FUNCIONALITAT: Entesa com el criteri per establir i prioritzar opcions metodològiques que fomentin l’aplicació dels aprenentatges en diferents situacions i contextos reals, concrets i propers a l’alumnat AUTONOMIA DE L’ALUMNAT: Entesa com el criteri que afavoreixi les estratègies didàctiques que facin protagonista a l’alumnat com ara: la comunicació d´objectius, la presa de decisions, la corresponsabilitat en l’avaluació en les activitats d’ensenyament/aprenentatge...
 • 31. Funcionalitat dels aprenentatges •ENTESA com l’aplicació dels coneixements en diferents situacions i contextos. •COMPORTA: la capacitat de l’alumnat per transferir uns coneixements o habilitats apresos en unes situacions concretes a la comprensió de situacions no analitzades explícitament a l’aula. •IMPLICA: crear situacions didàctiques que permetin desenvolupar estratègies per fer la seva transferència i facilitar la interpretació dels problemes a diferents escales espacials i temporals i que ajudin a la presa de decisions.
 • 32. Funcionalitat dels aprenentatges S’AFAVOREIX amb propostes que: Donin rellevància a la contextualització Prioritzin els aprenentatges que tinguin un grau important de significativitat. Seleccionin els continguts que donin una millor resposta a la formació d’una ciutadania activa. Reflexionin sobre els valors associats als diferents tipus d’actuacions.
 • 33. Finalitat d’un model didàctic, UP, UD, activitat d’aprenentatge... Coneix les seves capacitats (Autoconsciència) Planifica el seu aprenentatge (Autogestiona) Comprèn com aprèn (Metaaprenentatge) Analitza i sintetitza (Aprendre a aprendre) Avalua Autoreflexió Crea Adaptació T. Bloom. Taxonomia dels objectius de l’educació
 • 34. Un currículum orientat a promoure el desenvolupament de competències
 • 35. Transversalitat del coneixement Les competències bàsiques Disciplinars Es fonamenten en una disciplina Transversals Es fonamenten en vàries disciplines Integrar els diferents tipus de continguts que són objecte d’aprenentatge. Relacionar diferents tipus de continguts disciplinaris i metadisciplinaris Integrar coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals. en planificar la programació, és necessari Metadisciplinars No es sustenten en cap disciplina concreta La integració del coneixement
 • 36. Interdisciplinarietat Treballar de forma connectada i/o relacionada de la mateixa àrea de diferents àrees suposa els continguts de diverses disciplines
 • 37. COMPETÈNCIA Mobilització i aplicació de coneixements, habilitats i actituds per a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia. Els tres tipus de continguts - conceptes, procediments i actituds - no s’aprenen de manera aïllada, sinó integrats com a recursos que es mobilitzen en relació amb situacions de l’entorn. Integració dels continguts
 • 38. Fomentar que l'alumnat prengui consciència de L’ALUMNAT PODRÀ CONTINUAR APRENENT Responsabilitat de totes les matèries si que és el propi procés d’aprenentatge l’aprenentatge s’enriqueix si es comunica i es comparteix amb altres ADQUIREIX EINES I ESTRATÈGIES PER APRENDRE Això implica Autonomia dels aprenentatges
 • 39. és la manera en la que es COMBINEN a través de processos cognitius
 • 40. Les tasques integren activitats i exercicis que persegueixen un producte social rellevant (coneixement en acció) Exemple Tasca: Preparar un prospecte sobre la utilització del transport públic En una Webquest la tasca constitueix la part més important. Ofereix a l’alumnat una fita i un enfocament i concreta les intencions curriculars del dissenyador/a. Una tasca ben dissenyada és atractiva, possible de realitzar i fomenta entre l’alumnat el pensament més enllà de la comprensió mecànica.
 • 41. Una WebQuest és una estrategia d’investigació guiada, amb recursos principalment d’Internet. Obliga a la utilizació d’habilitats cognitives d’ alt nivell. Preveu el treball cooperatiu, la responsabilitat individual i l’autonomía dels alumnes. Prioritza la transfomació de la informació. Inclou una avaluació autèntica
 • 43. Definició d’una tasca Acció o conjunt d’accions orientades a la resolució d’una situació problema, dins d’un context definit, mitjançant la combinació de tots els sabers disponibles que permetran l’elaboració d’un producte rellevant. Un exercici o conjunt d’accions orientades a la comprovació del domini adquirit en la utilització d’un determinar coneixement Definició d’exercici Definició d’activitat L’acció o conjunt d’accions orientades a l’adquisició d’un nou coneixement o la utilització d’algun coneixement d’una manera diferent.
 • 44. SELECCIÓ DELS CONTINGUTS problemes socials Interessos alumnat Enfocament disciplinar És recomenble que la presentació I el disseny dels continguts es contextualitzi es problematitzi es pot fer a partir de a partir desegons però però però CONTEXTUALITZAR + SITUACIONS PROBLEMA
 • 45. Les situacions-problema requereixen la mobilització de recursos diversos per a que una persona pugui desenvolupar-se amb èxit. La resposta adequada depèn del context i de les pràctiques socials de les situacions. Canvi climàtic? TIPUS Notícies: diaris, revistes, ràdio, TV Anàlisi d’imatges Problemes, dilemes morals,… Les preguntes s’han de presentar situades dins un context
 • 46. Per què són útils els contextos per treballar i avaluar competències? Connecten els continguts amb la realitat Anem a comprar i utilitzem l’euro
 • 47. Situació objecte d’estudi que generen preguntes i que es poden resoldre des d’una o vàries matèries i/o àrees del currículum http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/santpons/index.htm
 • 48. Enfocament globalitzador Les CCBB han d’exercir una funció interdisciplinar dels seus components http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/fem%20anuncis/index.htm WEBQUEST: Fem anuncis de llaminadures. Guió, temporització, representació, logo, melodia, residus, autoavaluació, empatia en l’anunci.
 • 49. Què és un problema? PROBLEMA Situació del món real Proporcionar coneixement Resultats avaluables Permeti la col·laboració entre l’alumnat Permet pensar la situació Transformació informació en coneixement Cercar i interpretar informació Contextualitzat Significatiu Tenir més d’una solució COMENCEM PLANTEJANT UN PROBLEMA
 • 50. No és un problema No és un problema Un conjunt d’exercicis Desconnectat del món real Què no exigeix pensar Una única solució Què es pugui respondre, pregunta i resposta Desconnectada dels coneixements previs No contextualitzada
 • 51. Problemes exemple Com ens protegim del mosquit tigre Creació i gestió d’una botiga Què fem en una tempesta a la muntanya? Fem un programa de TV
 • 52. 1. CONTEXT: Característiques. 2. OBJECTIUS DIDÀCTICS 3. CONTINGUTS D’APRENENTATGE 4. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ 5. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 6. CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ADAPT. CURRICULARS 7. CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO 8. CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE/ÀREA/MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 9. CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES/ÀREES 10. ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS La programació d’un projecte, pla de centre, àrea/matèria per a un cicle o curs El referents normatiu és el Decret 142 i/o 143/2007
 • 53. Com programem a l’aula?
 • 54. AVALUACIÓ COMPETENT I AUTÈNTICA L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben Plantilla per fer un portafoli https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/
 • 55. MÈTODES D’AVALUACIÓ AUTÈNTICS Observació del professorat Elaboració de projectes Experiments Demostracions Productes escrits Recerques Debats Simulacions Apunts de classe Revisió i discussió de documents Valoració del treball fet Autoavaluació, heteroavaluació Rúbrica d’avaluació Examen oral Valoració del dossier Portafoli... Webquest: Com fer un portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htm
 • 56. Com avaluarem? Ho ha assolit tot molt bé Recorda forçaRecorda pocGairebé no en sap gens Vocabulari La preparació i la posta en escena és excel·lent La preparació i la posta en escena és correcta Mínim de posta en escena i preparació No s’ho han preparat Teatralitza. cions La recerca d’informació ha estat excel·lent Es nota que han fet una bona recerca Han buscat un mínim d’informació Han buscat poca informació Recerca informació El seu treball en grup ha estat molt bo Demostren que han treballat força en grup Han treballat poc en grup No han estat capaços de treballar en grup Treball en grup Les presenta totes i amb un treball de qualitat Les presenta totes i amb un mínim de correcció Presenta la majoria però a mínims No les ha presentat totes Dossier, fitxes TotalExcel·lentBéJustIncomplet Complet= 0 punts Just= 1 punt Bé= 1,5 punts Excel·lent= 2 punts Registrar els progressos de cada alumne/a Comunitat Catalana de Webquest https://sites.google.com/site/webquestcathome/
 • 57. Encoratjarem l’alumnat a reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge Processar i gestionar Cercar Seleccionar Registrar Analitzar Tractar LA INFORMACIÓ
 • 58. WEB 2.0 (PLE) http://www.youtube.com/watch?v=a9zSd5Gs6Mw Contribuir, compromís, companyia, cor, cos, COMPETÈNCIA DIGITAL
 • 59. Ha canviat la manera de relacionar-se
 • 60. LA WEB 2.0. QUÈ ÉS? ENTREM? La web 2.0 és com un escenari en el què convergeixen els usuaris, les eines, els serveis i els mitjans, un nou escenari on podem interactuar amb els continguts i on la clau és participar, conversar i interactuar (Educastur, 2007) Versió Internet Fabada http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/19/dWnEcbo1gj4
 • 61. EVOLUCIÓ Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Aules virtuals Entorns virtuals Entorns personals d’aprenentatge (PLE) Web semàntica
 • 63. Què fem a l’aula amb els portàtils? El model cerebral: neurones-nodes-persones Xarxes= connexions neuronals Personalment Entorn social
 • 64. Wiki: Wispace Podcast: Podsonoro Videos: Youtube Microblogging: Twiter Mapes: Google maps Xarxes socials: Espurn@ Blogs: Blogger Fotos: Flickr Mapes conceptuals: Freemind ... WebQuest Caceres del Tresor Treball per projectes Treball per portafolis Treball per tallers PBL/ABP Treball amb mapes mentals Treball per àmbits d’aprenentatge Treball per geolocalitzacions .... Metodologies competencials que desenvolupen intel·ligències Treball a través de les TIC/TAC Eines web 2.0: Metodologies
 • 65. Treball comú a l’aula tenim en comú BÀSIQUES I UNIVERSALS
 • 66. Tractament de la diversitat i gestió de l’aula El treball en grup cooperatiu La cooperació entre iguals La diversificació de tasques Activitats multinivell: diferents estils d’aprenentatge, múltiples intel·ligències, activitats de reforç i/o ampliació L’augment de l’interès i motivació de l’alumnat i participació activa. Uns resultats més significatius i aplicables El desenvolupament d’habilitats comunicatives i de gestió de la informació Les estratègies d’aprendre a aprendre. La inclusió escolar i la cohesió social. Orientacions per al desplegament del currículum. C. Social. (Pàg. 35)Catalunya http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/ciencies_socials_eso.pdf
 • 67. Exemples (Educació infantil,primària i secundària) Com vivien les nostres avis/àvies quan eren petits? Per què serveix el cor al cervell? En què hem de pensar o observar per saber si un animal és vertebrat o és un invertebrat? Exemples de preguntes curtes Justifica perquè un arbre que fa 10 anys pesava 10 Kg i ara en pesa 100. Per què les geleres de les muntanyes estan retrocedint? Neus Sanmartí, agost 2009 http://phobos.xtec.cat/xarxacb/intranet/
 • 68. Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. 09 MOLTES GRÀCIES! AJUNTAMENT PRAT DEL LLOBREGAT Departament d’Educació. SE. Inspecció Educativa: Sra. Dolors Gispert Núria Alart: www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com