Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Similar a Competència digital 1(20)

Publicidad

Competència digital 1

 1. COMPETÈNCIA DIGITAL 1 SE PRAT DEL LLOBREGAT 10 de febrer de 2011 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat , nalart@twitter.com
 2. “La presència de les TIC per si soles no aporten millores si no s’incorporen pensant en el seu potencial transformador que porten inclòs en els processos educatius. Hem d’aconseguir que els ordinadors, i les tecnologies, es facin invisibles dintre de la classe” (Gros, 2000). 2
 3. Propera generació 3 What is nex generation ? http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/6/-dBT9mmizL8
 4. Generalització de la utilització 4
 5. 5
 6. Competents digitals? Escola 2.0: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/58/5twD62vbc2w Nativos digitales: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/55/LWVEL9AFUh0 6
 7. Habilitats digitals: cercar, seleccionar, comparar, contrastar, analitzar, sintetitzar, organitzar, avaluar, criticar, defensar, reorganitzar, generar, crear... Genís Roca: http://www.youtube.com/watch?v=aCDEg-5GhTg&feature=related 7
 8. “Cal considerar que les tecnologies de la informació i la competència digital no es poden considerar a banda de les altres competències. Han de ser contemplades dintre del projecte educatiu del centre i assumir-les en totes les àrees curriculars” (J.Vivancos, 2008). 8 La meva classe: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/4/m3J-h4DaAE0
 9. 9 Ens agradi o no ens agradi....
 10. 10 El més important és començar. Tothom ha d’aprendre!
 11. Internet ens serveix per: Obrir finestres al món: comunicar, col·laborar, compartir, confiar... Portar el món a sobre Utilitzar múltiples llenguatges Crear la teva pròpia xarxa personal d’aprenentatge/social 11
 12. Qui té un blog? Qui té una pàgina web? Heu editat a la Wiquipèdia? Quins comptes teniu? Quants programes us heu baixat i instal·lat? ... 12 Litoral versió Internet: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/100/dWnEcbo1gj4
 13. CONTEXTOS I EINES DIGITALS Coneixements Capacitats Actituds 13
 14. Recursos útils a consultar Normativa vigent: Llei Orgànica d'Educació http://www.xtec.cat/crp-pallarsjussa/loe/LOEcatala.pdf Decret d'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil <https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5216/08247053.pdf> Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària <https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4915/07176074.pdf> Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'ESO <https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4915/07176092.pdf> Decret d'ordenació dels ensenyaments del batxillerat <https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5183/08190087.pdf> Recursos i materials: Portal CURRÍCULUM I ORGANITZACIÓ <http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php> 14
 15. 15
 16. Competència digital ISTE (International Society for Technology Education) divideix competència digital en 6 dimensions (2007): Creativitat i innovació Comunicació i col.laboració Recerca i processament de dades Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions Ciutadania digital Conceptes i procediments tecnològics 16
 17. Exemples d'acreditació al món educatiu de la competència digital a EUROPA: Gran Bretanya: National Curriculum valora els següents aspectes: -Ser eficient en la cerca d'informació. -Desenvolupar idees i dissenyar projectes. -Intercanviar i compartir informació. -Revisar, modificar i avaluar els processos d'ensenyament/aprenentatge. França: va valorant progressivament habilitats relacionades amb l'ús de lesTIC Certificat Oficial d'Informàtica i Internet (B2i) CATALUNYA Les proves de l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC) avaluen la competència digital, és a dir, l'aplicació dels coneixements, habilitats i actituds que es tenen en l'àmbit de les TIC per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència, per sobre del coneixement de programari concret. A més, s'incorporen continguts relacionats amb la cultura digital, les bones pràctiques i el civisme digital. 17
 18. OBJECTIU DELS ESTÀNDARDS DE LA UNESCO DELS DOCENTS: Adquirir les capacitats necessàries per arribar a: -Ser competents per utilitzar les tecnologies de la informació; -Cercar, analitzar i avaluar la informació; -Solucionar problemes i prendre decisions; -Utilitzar de manera creativa i eficaç eines de productivitat; -Comunicar, col·laborar, publicar i produir; -Esdevenir ciutadans/es informats/des, responsables i amb capacitat de contribuir a la societat. 18
 19. COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT. Antecedents: LOE (2006): educació basada en competències. Finalitat: és aprendre a transformar la informació en coneixement. Característiques: 1. Cercar, seleccionar i processar informació 2. Domini llenguatges específics 3. Ser crítics i efectius en la selecció, tractament i utilització de la informació 19 4 Dimensions: Aprendre sobre, amb, de les i per a les TIC.
 20. La competència digital a la LOE Es desenvolupa en la cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i estratègies diverses. Requereix el domini de llenguatges específics bàsics i de les seves pautes de decodificació i transferència. Suposa l'aplicació en distintes situacions i contextos del coneixement dels diferents tipus d'informació. Implica anar desenvolupant metodologies de treball que afavoreixin que puguin esdevenir persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i efectives en la selecció, tractament i utilització de la informació. 20
 21. Components de la competència digital Competència informacional Competència tecnològica o informàtica Alfabetitzacions múltiples Competència cognitiva genèrica Ciutadania digital 21
 22. La Integració de les TIC en el currículum gira entorn dos grans eixos: Els equipaments TIC Maquinari: ordinadors, PDI i perifèrics Programari: programari lliure. Tenir en compte: el manteniment informàtic i l'assessorament El professorat Canvi metodològic: La metodologia i tecnologia han d'avançar conjuntament 22 Ha d'estar motivat, col·laborador, actualitzat i tenir competències en matèries TIC.
 23. Competència digital Localitzar Revisar Classificar Col·laborar Utilitzar Dissenyar Estructurar Avaluar 23 Necessitem eines i recursos per desenvolupar les habilitats digitals
 24. Competència transversal i metodològica És imprescindible la feina en equip i la col·laboració entre tots els membres del claustre i de la direcció. Cal destacar a Catalunya el Pla TAC segons la proposta del 24 Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 25. Diagnosticar l'estat actual d'implantació de les TAC en el centre. Definir la visió del centre pel que fa a les TAC per a un horitzó temporal concret Identificar les prioritats. Planificar els objectius, les estratègies i les activitats TAC a mig termini Identificar els recursos necessaris. Assignar tasques i responsabilitats als diferents actors. Aplicació del Pla. Avaluar el procés i establir nous objectius. 25
 26. El Pla TAC comportarà la presa de decisions sobre qüestions diverses com: Ensenyament/aprenentatge · Com garantir la inclusió digital per a tot l'alumnat del centre. · Com avaluar l'adquisició de la Competència Digital. · Com aprofitar les tecnologies per innovar els processos d'ensenyament/aprenentatge. . Com es veuen modificats els continguts i la metodologia didàctica quan tot l’alumnat disposa d'accés a Internet... Recursos/tecnologies · Com poden facilitar les tecnologies una millor comunicació amb i entre la comunitat educativa. . Com gestionar els recursos tecnològics per garantir el seu aprofitament òptim. . Quins efectes organitzatius i de gestió comporta la implantació d'una intranet de centre. · Quines implicacions metodològiques comporta l'adopció d'un EVEA. 26 . Quins usos de les tecnologies que no es fan actualment al centre serien desitjables.
 27. - CE Jacint Verdaguer . St. Sadurní d'Anoia http://www.jverdaguer.org/media/documents/plaestraTIC.pdf - IES Torre del Palau . Terrassa http://80.34.24.39/centro/iatic/enquestaiatic.pdf - CEIP Costa i Llobera – Barcelona http://www.costaillobera.org/costa/uploads/materials/DIM%20Costa%20i%20Llobera.pdf 27
 28. Las competències desenvolupen intel·ligències 28
 29. La competència digital desenvolupa totes les intel·ligències 29
 30. 30
 31. Noves competències/intel·ligències Adapt: 5 Mentes del futuro. H. Gardner 2005 1. Ètica (Transparència, moral, 2. Disciplinar (Passió, esforç, pràctica ciutadans responsables... ) constant, en més d’una disciplina...) 3. Sintètica (Resum de la informació 4. Creativa (ensenyar de diferents maneres, global...) crítiques constructives 5. Respectuosa (Diversitat, respecte als altres, saber conviure, HHSS...) 6. Col·laborativa (No competitiva, compartir, confiar... 7. Reflexiva (Meditació, 8. Cognitiva (Diversitat) 31
 32. Competència digital mapa conceptual de Jordi Adell 32 Competència digital: Jordi Adell http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/13/eAL5ZkhnBkE
 33. Àmbits de la competència digital i tractament de la informació C. Informacional C. Tecnologia i informàtica C. Alfabetitzacions múltiples Fer servir diferents habilitats Utilitzar les eines tecnològiques: Usar diferents llenguatges: sonor, coneixements, procediments... per ordinadors, càmera fotografies, visual, icònic, gràfic, còmic, crear nova informació i difondre. vídeo, “gps”, telèfon mòbil... numèric, fotogràfic... No només llenguatge lingüístic (oral i escrit) C. Cognitiva C. Ciutadania digital C. Reflexiva Transformar informació en Desenvolupar habilitats socials a Tenir una actitud crítica i reflexiva coneixements la xarxa com a la vida real: saber en el tractament de la informació i Generar nous continguts, conviure en societat. ús de les tecnologies: Per què? coneixements, solucionar Conèixer i fer valdre els drets de la Quina? Quan? problemes... ciutadania digital Font: adap. Jordi Adell, 2010 33 Tecnologia o metodologia: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/123/IJY-NIhdw_4
 34. Recordeu l’11 S? Segur que sí! Què fèieu en aquell moment? Dinar? Explicar què fèieu el dia abans i el dia després. “Ho veig i me n’oblido, ho escolto i ho recordo; ho faig i ho comprenc”. Confuci 34
 35. Competència aprendre a aprendre: pensar i reflexionar Autoconeixement, punts forts, punts febles, automotivació... Cultura de la reflexió: hem de crear una cultura reflexiva i de pensament visible 35
 36. Competència aprendre a aprendre amb la competència digital CONSCIÈNCIA I CONTROL D’UN MATEIX METACOGNICÓ -Conduir el propi aprenentatge. -Identificar els processos de pensament i aprenentatge -Adquirir consciència de les pròpies capacitats: -Reconèixer les pròpies potencialitats i carències. intel·lectuals, emocionals i físiques -Ser conscient i regular habilitats per l’aprenentatge: la -Desenvolupar competències personals: motivació, memòria, la concentració, l’atenció, la comprensió... actituds, gust per aprendre... -Ser capaç d’autoavaluar-se, heteroavaluar-se i -Descobrir els estils d’aprenentatge. autoregular-se. -Practicar hàbits, rutines... qualitats de pensament i preguntes APRENDRE A APRENDRE PER A CONSTRUIR RECURSOS I ESTRATÈGIES DIGITALS CONEIXEMENT (Autors) -Fomentar el pensament crític (R. Swartz) -Aprenentatge cooperatiu. -Desenvolupar el pensament creatiu (K. Robinson) -PBL (aprenentatge basat en problemes) -Transformar informació en coneixement (T. Bloom) -Treball per projecte, per contractes, per racons, -Desenvolupar una adequada comprensió de la realitat tallers, simulacions, casos... 36 (D. Perkins) -Mapes mentals i conceptuals - Portafolis
 37. http://www.slideshare.net/nalart/inteligencias-multiples-aula-20 Font: nalart, 2009 37 http://www.slideshare.net/nalart/preguntes-inteligencies
 38. 38 Les TIC canviaran les escoles? http://www.slideshare.net/olmillos/ticyeducacioncambiaralasescuelaspdf?from=ss_embed
 39. Currículum educatiu 39
 40. El treball a l'aula comporta: No renunciar als èxits analògics Sumar a allò que ja ens funciona. Apropiar-se el nou context digital Maquinari, programari, continguts digitals... Centrar-se en els objectius educatius Mirada curricular, no de les eines Emprar la tecnologia ja socialitzada Usos tecnològics ja apropiats, realitat vs possibilitat Enriquir digitalment pràctiques establertes Enriquir activitats que ja dominem Font: Boris Mir - SIRE 40
 41. Ajuts en la construcció del coneixement Potencial educatiu Zona de Desenvolupament Proper (ZDP), (Vigotski) La importància que hi ha entre la distància existent d’allò que l’aprenent ja sap i allò que pot arribar a aprendre amb l’ajut d’una altra persona experta (professorat o altre alumnat). L'existència d'ajuts més indirectes, els anomenats distals (en contraposició als propers) que van des de l’elecció d’un determinat espai de l’aula fins a possibles adaptacions curriculars, passant per la selecció d’uns recursos didàctics concrets. El triangle interactiu: permet aprofundir en el concepte de la ZDP i introduir també una Zona de Desenvolupament Virtual (ZDV) és la distància entre el nivell real de desenvolupament de l’alumnat, determinat per la capacitat de resoldre de forma independent un problema, i el nivell de desenvolupament potencial que ve determinat per la resolució d’un problema mitjançant la informació obtinguda a través de la xarxa d’internet sota la supervisió del professorat o el guiatge 41 de companys amb més destresa o capacitat per resoldre-ho autònomament. Departament d’ensenyament
 42. “Ho veig i me n’oblido, ho escolto i ho recordo; ho faig i ho comprenc”. 42 Departament d’ensenyament Us pissarra interactiva: http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d006/modul_1/practica_3
 43. Els sis nivells d’habilitat del pensament en base a la interacció constant amb les TIC o bé, en l’anomenada zona de desenvolupament virtual. 43 http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d006/index Departament d’ensenyament
 44. Activitats La meva activitat d’aula i digital (multimèdia) que m’agrada explicar i té èxit. 1. Treball en petit grup (10’) Escolteu les intervencions de les altres persones del grup i preneu anotacions mentre cadascú explica la seva experiència. 2. Posada en comú. 44
 45. Competència digital Recursos multimedia = Facilitar l'exposició Serveis de comunicació = Facilitar l'intercanvi i la comunicació amb la comunitat educativa Accés a la informació = Facilitar la disposició de dades a l'instant Recursos interactius = Facilitar el treball autònom 45
 46. Quin és el vostre PLE? (Entorn personal d’aprenentatge) Font: X. Suñé i J. Muñoz 46 PLE se centra en l’usuari que crea i consumeix informació i coneixement
 47. PLE Mapa Conceptual. Jordi Adell 47 PLE Jordi Adell: http://www.youtube.com/watch?v=blzYQlj63Cc
 48. I un PLN? (Xarxa personal d’aprenentatge) La xarxa social retroalimenta la reflexió sobre l’aprenentatge 48 Font: J. Muñoz https://cacoo.com/diagrams/TxztKWm0bQLm1lnS
 49. Entorn personal d’aprenentatge (PLE) PLE: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/64/187srtzXrPQ Esteu en alguna xarxa social? Quina? Amb quina freqüència us connecteu? Per quina raó us connecteu a les xarxes socials? Heu utilitzat les xarxes socials amb finalitats educatives? Quines? Xarxes socials: J.J de Haro 49 https://sites.google.com/site/redessocialesparaorientadores/home
 50. 50
 51. Consultar Micro taller PLE http://sites.google.com/site/microtallerstac/entorn-personal-d-aprenentatge---ple-i-pln Pere Marqués http://dim.pangea.org/tecnicasdidacticascontic.htm http://www.generacionesinteractivas.org/?p=2533 Pere Marquès ens descriu sis claus per a la integració curricular de les TIC en la següent presentació: http://www.slideshare.net/peremarques/claves-para-la-integracin-educativa-de-las-tic Cal destacar els espais wiki sobre competència digital, purament col·laboratius. https://competenciadigital.wikispaces.com/ 51
 52. ACTIVITATS PROPERA SESSIÓ 1. Obrir un compte a: - “Twitter” o bé “Facebook” - Pàgina a “Ning” - Cercar amics/es i contactar... 52
 53. MOLTES GRÀCIES! Les imatges són pròpies o procedeixen de www.google.es, http://www.flickr.com/creativecommons/ agraïnt als autors/es per permetre la seva utilització. SE PRAT DEL LLOBREGAT 10 de febrer de 2011 53 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat , nalart@twitter.com
Publicidad