Competències Bàsiques 2

Nuria Alart
Nuria AlartEducation
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2 Núria Alart [email_address] / www.xtec.cat/~nalart Abril 2009
ÍNDEX ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. Què entenem per competència? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
Què hem d’entendre per competència? ,[object Object],Generalitat de Catalunya 2004
Per què hem de parlar de competències? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el coneixement com ara:
Vivim en societat. Aprenem interactuant
És la que mobilitza adequadament determinats coneixements, habilitats, estratègies ... de manera integrada per resoldre eficaçment els problemes, les necessitats que li genera una situació determinada en contextos concrets. Té la capacitat de construir en cada situació un projecte d’acció. Té la capacitat de comprendre, reflexionar ... Disposa d’ uns sabers suficients, potents i eficaços i d’un saber fer. PERSONA COMPETENT
Què vol dir ser competent?
Natació Ciclisme EXEMPLES Necessitem uns procediments (tècniques) Exercici de papallona, crol,… Exercicis d’equilibri amb cons,.. Necessitem unes habilitats ( saber fer) Coordinació, força, resistència, equilibri, Les habilitats s’aprenen gràcies als procediments
2. DE QUINA MANERA PODEM ENSENYAR I/O APRENDRE?
COGNICIÓ EMOCIÓ És necessari que es treballin els continguts (llengua, matemàtiques,….) juntament amb les emocions  (reconèixer allò que senten vers als demés, a l’entorn, enfrontar-se als problemes, conflictes, a les penes, …) L’emoció i la cognició treballen juntes
Les endorfines ( endògen = interior) que segreguem són les principals responsables de multitud d’estats d’ànim = felicitat. Hem d’intentar identificar totes aquelles situacions que les generin per a un millor aprenentatge. (J.M. Gaona)
Exemple: Csikszentmihalyi (psicòleg americà ) els corredors assoleixen un estat d’elevació anímica, per: 1. Tenir un objectiu com: guanyar la cursa, participar o bé acabar-la. 2. Concentrar-se al màxim. 3. Gaudir d’allò que s’està fent, admirar el paisatge, la natura, el sol, l’aire pur,… L’exercici per si sol millorarà el nostre estat d’ànim sempre que la pràctica ens sigui motivadora i ens agradi. Pot ser: el ball, salsa, hip-hop, tennis, futbol, .... L’augment d’exercici genera efectes positius sobre la capacitat de comprendre, especialment a la facultat memorística, a la rapidesa de reacció i a l’agilitat intel·lectual. (JM Gaona) Altres formes de produir endorfines: l’alimentació, la música, el massatge, .. COGNICIÓ EMOCIÓ
No puc… no en sé ni en sabré mai… no sóc capaç de resoldre-ho… IMPEDIMENT PER ASSOLIR UNA COMPETÈNCIA No entenc res,… no sé com fer-ho, no sóc capaç de acabar-ho …
MOTIVACIÓ  INTERESSOS ALUMNES = MOMENT EVOLUTIU ENSENYAR ÉS MOTIVAR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],MOTIVAR és inspirar interès per la matèria i/o treball a fer.
Com podem motivar a l’alumnat per l’aprenentatge? Quines estratègies utilitza? DOCENT MOTIVACIÓ ALUMNAT Quines habilitats utilitza? A L’ALUMNAT S’HAN DE POTENCIAR: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
“ Capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles, es recolza en coneixements i també en valors , habilitats, experiència…” PROCESSOS COGNITIUS PROCESSOS EMOCIONALS EDUCACIÓ EMOCIONAL INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Per una prenentatge multinivell i/o multimodal Múltiples propostes de presentació de la informació. Auditiva, visual i/o kinestèsica Múltiples propostes de tasques Múltiples maneres d’implicació de l’alumnat Múltiples maneres d’avaluació
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (Goleman) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES HOWARD GARDNER INTRAPERSONAL + INTERPERSONAL INTEL·LIGÈNCIA
MUSICAL LOGICOMATEMÀTICA LINGÜÍSTICA VISUALESPACIAL INTRAPERSONAL CINESTÈSICACORPORAL INTERPERSONAL NATURALISTA VUIT INTEL·LIGÈNCIES Sensibilitat especial pel llenguatge parlat i escrit Capacitat de produir i apreciar ritmes, tons, timbres… Capacitat de reconèixer i manipular espais. Sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat . Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Capacitat d’autoestima i automotivació. Capacitat de percebre i comprendre als altres
A S P E C T E S C O M U N S IM i CB
Els fonaments psicopedagògics 1. Aprenentatge per competències 2. Aplicacions didàctiques de la teoria de les IM S’INSPIREN Plantejaments socioconstructivistes Vigotsky Zona ZDP Ausubel A. significatiu Kilpatrick Projectes Decroly C. interès Montessori A. actiu Bastida ; estructura temporal que ajuda a l’aprenentatge
Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner
Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 %  5 %
Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi  Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
[object Object],Un currículum per a l’adquisició  de les competències bàsiques Alumnes del segle XXI, docents del segle XX i centres pensats al segle XIX.
Disseny del nou currículum  S’entén per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers Currículum: S’entén per currículum el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
Ref: Roser Canals 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],6. Competències d’autonomia i iniciativa personal ,[object Object],[object Object],5. Competència d’aprendre a aprendre 8. Competència social i ciutadana 4. Competència matemàtica 3. Tractament de la informació i competència digital ,[object Object],[object Object],[object Object],7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 2. Competències artística i audiovisual COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Les CCBB es basen en: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
EXEMPLES Contingut de socials: Elaboració i interpretació en petit grup cooperatiu de mapes, utilitzant diversos sistemes de representació (maqueta, plànol, planisferi,.. ), i les TIC, demostrant habilitats socials de convivència respecte i tolerància. Contingut de llengua: Creació d’un mapa mental sobre les botigues a Catalunya, en petit grup cooperatiu, observant les mormes de convivència bàsiques: respecte, tolerància, companyonia,…. Integració dels continguts
Enfocament globalitzador Les CCBB han d’exercir una funció interdisciplinar dels seus components EXEMPLE http://www.xtec.cat/ ~nalart / moltesmescoses / fem %20anuncis/ index.htm   WEBQUEST: Fem anuncis de llaminadures. Guió, temporització, representació, logo, melodia, residus, autoavaluació, empatia en l’anunci.
Renovació metodològica Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement Contestar Escoltar Copiar Ref: R.Canals
Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
Competències docents ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
EL CONTEXT A LES CCBB Situacions més o menys problemàtiques que poden ser objecte d’estudi i que generen preguntes o problemes que es poden contestar o resoldre dins d’una matèria del currículum. Exemples: Fem un telenotícies: llengües, ciències, matemàtiques, música,... ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Canvi climàtic al nostre entorn proper Ref: Departament d’Educació 2009
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per què són útils els contextos per treballar i avaluar competències?
Implicacions metodològiques ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ref: Departament d’Educació 2009
Criteris per a la selecció de contextos Ref: Departament d’Educació 8) La significació cultural, històrica, ideològica. No hi ha temes neutres.  7) La interdisciplinarietat. A quines àrees disciplinaries correspon el context? 6) Riquesa i densitat dels continguts implicats. Quantitat i qualitat dels continguts en relació a la despesa de temps. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Quines activitats són competencials? WEBQUEST: Fem un telenotíces CACERES DEL TRESOR: Valors PBL (Aprenentatge basat en problemes): Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya PROJECTES a l’AA: Sant Jordi
PBL: Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya http://www.slideshare.net/nalart/pbl-visita-cosins-catalunya Plantejament del problema. Identificació de coneixements previs, necessitats, recursos i accions que calen per resoldre el problema, Organització del procés Planificació de les fases i seqüenciació de les accions. Desenvolupament i regulació del procés per trobar respostes o explicacions (realització de les accions, localització i selecció de la informació) Formulació d’una resposta. Justificació (ús de la informació, aplicació del coneixement)
PBL: Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya http://www.slideshare.net/nalart/pbl-visita-cosins-catalunya El valor d’aquesta estratègia està en què reprodueix els passos que se segueixen en processos d’aprenentatge informal, aquelles que realitzem tots nosaltres quan aprenem autònomament al marge de l’escola Els coneixements s’adquireixren al llarg del procés de resolució del problema i prenen sentit en el context de l’activitat que es realitza
4. De quina manera podem avaluar? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
MÈTODES D’AVALUACIÓ AUTENTICA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
AVALUACIÓ COMPETENT L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben
QUÈ CAL FER??? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
FONTS EMPRADES ALART, N: (2004) L’evolució d’un hort al llarg d’un any al Baix Llobregat . Col·lecció Pau Vila.(UB) ALART, N: (2008) Aprenent amb totes les intel·ligències . WebQuest-Internet a l’Aula d’Acollida: una experiència d’èxit. Edu21 ALART,N I RUAIX, J: (2008): Recursos TIC per a la tutoria en l’educació secundària: una visió pràctica a partir de la multiplicitat d’intel·ligències dels alumnes. UOC ALART, N: www.xtec.cat/~nalart ALART, N: presentacions: http://www.slideshare.net/nalart ALART, N: vídeos: http ://www.youtube.com/nuriaalart CANALS, R: Desplegament del curriculum per competències . 2008 GARDNER, H:(2005) Las cinco mentes del futuro . Paidós. MONEREO, C: Competències i els nous currículums . 2008 SANMARTÍ, N : Què comporta aplicar un currículum orientat al desenvolupament de competències . 2008 ZABALA, A i ARNAU, L: Cómo aprender y enseñar competències . Graó. Barcelona. 2007
1 de 47

Recomendados

Competencies i TACCompetencies i TAC
Competencies i TACJordi Vivancos
5.9K vistas27 diapositivas
LES TIC A L'AULALES TIC A L'AULA
LES TIC A L'AULAguest7135306
6.8K vistas31 diapositivas
Recursos TIC-TACRecursos TIC-TAC
Recursos TIC-TACximochust
24.5K vistas46 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PLE - PLNPLE - PLN
PLE - PLNxavier suñé
4.3K vistas30 diapositivas
Webquest i caceres del tresorWebquest i caceres del tresor
Webquest i caceres del tresorTeresa Torné
2.9K vistas24 diapositivas
Eportafoli 2Eportafoli 2
Eportafoli 2Nuria Alart
6.2K vistas78 diapositivas
Les TICLes TIC
Les TIClourdes.domenech
19.9K vistas31 diapositivas

La actualidad más candente(20)

PLE - PLNPLE - PLN
PLE - PLN
xavier suñé4.3K vistas
Webquest i caceres del tresorWebquest i caceres del tresor
Webquest i caceres del tresor
Teresa Torné2.9K vistas
Eportafoli 2Eportafoli 2
Eportafoli 2
Nuria Alart6.2K vistas
Les TICLes TIC
Les TIC
lourdes.domenech19.9K vistas
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
PERE MARQUES1.4K vistas
De les TIC a les TACDe les TIC a les TAC
De les TIC a les TAC
Jordi Vivancos2.4K vistas
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiu
tura1.1K vistas
Aprendre aprendre amb recursos digitalsAprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitals
Jordi Vivancos1.2K vistas
Tic tac a l'aulaTic tac a l'aula
Tic tac a l'aula
Sílvia Zurita312 vistas
Avantatges i desavantatges de les tic a l´aulaAvantatges i desavantatges de les tic a l´aula
Avantatges i desavantatges de les tic a l´aula
inmaculadamastomas4.5K vistas
Power apren definitiuPower apren definitiu
Power apren definitiu
LAIASU386 vistas
Recursos digitals a l'aulaRecursos digitals a l'aula
Recursos digitals a l'aula
nuria_alonso240 vistas

Destacado

Ntics en claseNtics en clase
Ntics en clasemariana affronti
2.2K vistas54 diapositivas
Web Social y EducaciónWeb Social y Educación
Web Social y Educaciónfernandoposada
6.3K vistas40 diapositivas
Aprender en la Escuela 2.0Aprender en la Escuela 2.0
Aprender en la Escuela 2.0Francisco Muñoz
49.2K vistas46 diapositivas

Destacado(20)

Ntics en claseNtics en clase
Ntics en clase
mariana affronti2.2K vistas
Web Social y EducaciónWeb Social y Educación
Web Social y Educación
fernandoposada6.3K vistas
Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0
Virtual Educa - Las aplicaciones Web 2.0
Guillermo Lutzky8K vistas
Aprender en la Escuela 2.0Aprender en la Escuela 2.0
Aprender en la Escuela 2.0
Francisco Muñoz49.2K vistas
Proyecto TIC en un centro educativoProyecto TIC en un centro educativo
Proyecto TIC en un centro educativo
mdmsanchezs0120.5K vistas
Intel·ligències Múltiples a l'aulaIntel·ligències Múltiples a l'aula
Intel·ligències Múltiples a l'aula
Nuria Alart2.2K vistas
Intel·ligències Múltiples 2010Intel·ligències Múltiples 2010
Intel·ligències Múltiples 2010
Nuria Alart4.5K vistas
Aplicaciones Educativas De Las Redes SocialesAplicaciones Educativas De Las Redes Sociales
Aplicaciones Educativas De Las Redes Sociales
Juan José de Haro284.2K vistas
Como hacer un blog, utilizando WordPressComo hacer un blog, utilizando WordPress
Como hacer un blog, utilizando WordPress
University of Puerto Rico6.2K vistas
Pla TACPla TAC
Pla TAC
Xavier Rosell7.2K vistas
94 Aplicaciones Educativas 2.094 Aplicaciones Educativas 2.0
94 Aplicaciones Educativas 2.0
Anna García Sans878.6K vistas
BlogsBlogs
Blogs
cbpg670 vistas

Similar a Competències Bàsiques 2

Metodologies VoluntarisMetodologies Voluntaris
Metodologies VoluntarisNuria Alart
1.6K vistas73 diapositivas
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiquesNuria Alart
7.1K vistas52 diapositivas
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiquesVicent
2.7K vistas52 diapositivas
Eivissa Aa 1Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1Nuria Alart
500 vistas50 diapositivas
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IMNuria Alart
2.5K vistas93 diapositivas
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors CentreNuria Alart
1.1K vistas78 diapositivas

Similar a Competències Bàsiques 2(20)

Metodologies VoluntarisMetodologies Voluntaris
Metodologies Voluntaris
Nuria Alart1.6K vistas
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
Nuria Alart7.1K vistas
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
Vicent2.7K vistas
Eivissa Aa 1Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1
Nuria Alart500 vistas
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
Nuria Alart2.5K vistas
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors Centre
Nuria Alart1.1K vistas
IM Orientació TutorIM Orientació Tutor
IM Orientació Tutor
Nuria Alart608 vistas
Competències Segle XXICompetències Segle XXI
Competències Segle XXI
Nuria Alart7.7K vistas
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu890 vistas
6 barrets6 barrets
6 barrets
josam2001416 vistas
IM i CB tecnòlegsIM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegs
Nuria Alart1.4K vistas
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
rivorubeo1K vistas
Presentació 1r d'eso alumnesPresentació 1r d'eso alumnes
Presentació 1r d'eso alumnes
capdellevant213 vistas
Construir l'aula del futurConstruir l'aula del futur
Construir l'aula del futur
teresa terrades pons2.2K vistas
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Àngels Miret Rial4.5K vistas
El centroEl centro
El centro
jesteveg2K vistas

Más de Nuria Alart

Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiplesNuria Alart
1.1K vistas59 diapositivas
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docentNuria Alart
1.6K vistas12 diapositivas
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015Nuria Alart
2.4K vistas60 diapositivas
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusivesNuria Alart
2.6K vistas54 diapositivas
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Nuria Alart
10.3K vistas29 diapositivas

Más de Nuria Alart(20)

IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
Nuria Alart3K vistas
Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiples
Nuria Alart1.1K vistas
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docent
Nuria Alart1.6K vistas
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015
Nuria Alart2.4K vistas
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusives
Nuria Alart2.6K vistas
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
Nuria Alart10.3K vistas
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoria
Nuria Alart7K vistas
Tecnologies inteligenciesTecnologies inteligencies
Tecnologies inteligencies
Nuria Alart5.6K vistas
Jornada emocional act digitalsJornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitals
Nuria Alart1.2K vistas
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdah
Nuria Alart21.8K vistas
Calendari im ccbb 2013Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013
Nuria Alart34.6K vistas
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativa
Nuria Alart1.6K vistas
Portafoli licPortafoli lic
Portafoli lic
Nuria Alart9K vistas
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
Nuria Alart16.5K vistas
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurna
Nuria Alart800 vistas
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologies
Nuria Alart2.6K vistas
Calendari intel·ligències 2012Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012
Nuria Alart19.8K vistas
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wq
Nuria Alart21K vistas
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012
Nuria Alart3.8K vistas

Último

4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
13 vistas5 diapositivas
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 vistas6 diapositivas
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 vistas48 diapositivas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
47 vistas1 diapositiva

Último(8)

4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 vistas
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 vistas
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 vistas
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 vistas
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 vistas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 vistas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 vistas
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 vistas

Competències Bàsiques 2

 • 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2 Núria Alart [email_address] / www.xtec.cat/~nalart Abril 2009
 • 2.
 • 3. 1. Què entenem per competència? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
 • 4.
 • 5.
 • 6. Vivim en societat. Aprenem interactuant
 • 7. És la que mobilitza adequadament determinats coneixements, habilitats, estratègies ... de manera integrada per resoldre eficaçment els problemes, les necessitats que li genera una situació determinada en contextos concrets. Té la capacitat de construir en cada situació un projecte d’acció. Té la capacitat de comprendre, reflexionar ... Disposa d’ uns sabers suficients, potents i eficaços i d’un saber fer. PERSONA COMPETENT
 • 8. Què vol dir ser competent?
 • 9. Natació Ciclisme EXEMPLES Necessitem uns procediments (tècniques) Exercici de papallona, crol,… Exercicis d’equilibri amb cons,.. Necessitem unes habilitats ( saber fer) Coordinació, força, resistència, equilibri, Les habilitats s’aprenen gràcies als procediments
 • 10. 2. DE QUINA MANERA PODEM ENSENYAR I/O APRENDRE?
 • 11. COGNICIÓ EMOCIÓ És necessari que es treballin els continguts (llengua, matemàtiques,….) juntament amb les emocions (reconèixer allò que senten vers als demés, a l’entorn, enfrontar-se als problemes, conflictes, a les penes, …) L’emoció i la cognició treballen juntes
 • 12. Les endorfines ( endògen = interior) que segreguem són les principals responsables de multitud d’estats d’ànim = felicitat. Hem d’intentar identificar totes aquelles situacions que les generin per a un millor aprenentatge. (J.M. Gaona)
 • 13. Exemple: Csikszentmihalyi (psicòleg americà ) els corredors assoleixen un estat d’elevació anímica, per: 1. Tenir un objectiu com: guanyar la cursa, participar o bé acabar-la. 2. Concentrar-se al màxim. 3. Gaudir d’allò que s’està fent, admirar el paisatge, la natura, el sol, l’aire pur,… L’exercici per si sol millorarà el nostre estat d’ànim sempre que la pràctica ens sigui motivadora i ens agradi. Pot ser: el ball, salsa, hip-hop, tennis, futbol, .... L’augment d’exercici genera efectes positius sobre la capacitat de comprendre, especialment a la facultat memorística, a la rapidesa de reacció i a l’agilitat intel·lectual. (JM Gaona) Altres formes de produir endorfines: l’alimentació, la música, el massatge, .. COGNICIÓ EMOCIÓ
 • 14. No puc… no en sé ni en sabré mai… no sóc capaç de resoldre-ho… IMPEDIMENT PER ASSOLIR UNA COMPETÈNCIA No entenc res,… no sé com fer-ho, no sóc capaç de acabar-ho …
 • 15.
 • 16.
 • 17. “ Capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles, es recolza en coneixements i també en valors , habilitats, experiència…” PROCESSOS COGNITIUS PROCESSOS EMOCIONALS EDUCACIÓ EMOCIONAL INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
 • 18. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Per una prenentatge multinivell i/o multimodal Múltiples propostes de presentació de la informació. Auditiva, visual i/o kinestèsica Múltiples propostes de tasques Múltiples maneres d’implicació de l’alumnat Múltiples maneres d’avaluació
 • 19.
 • 20. MUSICAL LOGICOMATEMÀTICA LINGÜÍSTICA VISUALESPACIAL INTRAPERSONAL CINESTÈSICACORPORAL INTERPERSONAL NATURALISTA VUIT INTEL·LIGÈNCIES Sensibilitat especial pel llenguatge parlat i escrit Capacitat de produir i apreciar ritmes, tons, timbres… Capacitat de reconèixer i manipular espais. Sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat . Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Capacitat d’autoestima i automotivació. Capacitat de percebre i comprendre als altres
 • 21. A S P E C T E S C O M U N S IM i CB
 • 22. Els fonaments psicopedagògics 1. Aprenentatge per competències 2. Aplicacions didàctiques de la teoria de les IM S’INSPIREN Plantejaments socioconstructivistes Vigotsky Zona ZDP Ausubel A. significatiu Kilpatrick Projectes Decroly C. interès Montessori A. actiu Bastida ; estructura temporal que ajuda a l’aprenentatge
 • 23. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner
 • 24. Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
 • 25. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 • 26. Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
 • 27.
 • 28. Disseny del nou currículum S’entén per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers Currículum: S’entén per currículum el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
 • 29.
 • 30.
 • 31. EXEMPLES Contingut de socials: Elaboració i interpretació en petit grup cooperatiu de mapes, utilitzant diversos sistemes de representació (maqueta, plànol, planisferi,.. ), i les TIC, demostrant habilitats socials de convivència respecte i tolerància. Contingut de llengua: Creació d’un mapa mental sobre les botigues a Catalunya, en petit grup cooperatiu, observant les mormes de convivència bàsiques: respecte, tolerància, companyonia,…. Integració dels continguts
 • 32. Enfocament globalitzador Les CCBB han d’exercir una funció interdisciplinar dels seus components EXEMPLE http://www.xtec.cat/ ~nalart / moltesmescoses / fem %20anuncis/ index.htm   WEBQUEST: Fem anuncis de llaminadures. Guió, temporització, representació, logo, melodia, residus, autoavaluació, empatia en l’anunci.
 • 33. Renovació metodològica Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement Contestar Escoltar Copiar Ref: R.Canals
 • 34. Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40. Quines activitats són competencials? WEBQUEST: Fem un telenotíces CACERES DEL TRESOR: Valors PBL (Aprenentatge basat en problemes): Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya PROJECTES a l’AA: Sant Jordi
 • 41. PBL: Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya http://www.slideshare.net/nalart/pbl-visita-cosins-catalunya Plantejament del problema. Identificació de coneixements previs, necessitats, recursos i accions que calen per resoldre el problema, Organització del procés Planificació de les fases i seqüenciació de les accions. Desenvolupament i regulació del procés per trobar respostes o explicacions (realització de les accions, localització i selecció de la informació) Formulació d’una resposta. Justificació (ús de la informació, aplicació del coneixement)
 • 42. PBL: Ens visiten els nostres cosins i volen conèixer Catalunya http://www.slideshare.net/nalart/pbl-visita-cosins-catalunya El valor d’aquesta estratègia està en què reprodueix els passos que se segueixen en processos d’aprenentatge informal, aquelles que realitzem tots nosaltres quan aprenem autònomament al marge de l’escola Els coneixements s’adquireixren al llarg del procés de resolució del problema i prenen sentit en el context de l’activitat que es realitza
 • 43.
 • 44.
 • 45. AVALUACIÓ COMPETENT L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben
 • 46.
 • 47. FONTS EMPRADES ALART, N: (2004) L’evolució d’un hort al llarg d’un any al Baix Llobregat . Col·lecció Pau Vila.(UB) ALART, N: (2008) Aprenent amb totes les intel·ligències . WebQuest-Internet a l’Aula d’Acollida: una experiència d’èxit. Edu21 ALART,N I RUAIX, J: (2008): Recursos TIC per a la tutoria en l’educació secundària: una visió pràctica a partir de la multiplicitat d’intel·ligències dels alumnes. UOC ALART, N: www.xtec.cat/~nalart ALART, N: presentacions: http://www.slideshare.net/nalart ALART, N: vídeos: http ://www.youtube.com/nuriaalart CANALS, R: Desplegament del curriculum per competències . 2008 GARDNER, H:(2005) Las cinco mentes del futuro . Paidós. MONEREO, C: Competències i els nous currículums . 2008 SANMARTÍ, N : Què comporta aplicar un currículum orientat al desenvolupament de competències . 2008 ZABALA, A i ARNAU, L: Cómo aprender y enseñar competències . Graó. Barcelona. 2007