Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Competències intel·ligències a l'aula web 2.0

 1. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I LES INTEL·LIGÈNCIES A L’AULA WEB 2.0 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart Maig 2010
 2. Competències bàsiques Intel·ligències Múltiples Web 2.0 a l’aula ??? Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 3. Normativa actual educació El govern de l’estat: Estableix els aspectes bàsics del currículum o ensenyaments mínims per a tot l’estat Llei Orgànica d’Educació del 2006 (LEC) Generalitat de Catalunya: Estableix l'ordenació dels ensenyaments de l’educació obligatòria a través de Decrets 142 i 143/2007, de 26 de juny. Centres educatius: En el marc de la seva autonomia elaboren el seu propi projecte curricular per adequar-lo a les necessitats concretes de l’alumnat. Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 4. La fesomia de Catalunya, les seves necessitats i les seves perspectives de futur no són les mateixes que fa 20 anys Canvis socials Canvis Econòmics: Canvis demogràfics. Societat del coneixement Arribada de nouvinguts. Impacte: canvis tecnològics Augment de natalitat... Globalització. Nova Economia El coneixement es troba a la ment de les persones. Si som capaços de gestionar-lo entre tots, podrem donar respostes integrals, col·lectives i personals, als nous reptes. Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 5. Decrets 142/2007 i 143/2007 es defineixen: Les competències bàsiques Decret 181/2008 Les capacitats ENS INTERESSA SABER: Què s’ha d’ensenyar? Quines programacions? Què hem d’aprendre? Com? Quan? Quin horari? Alumnat? Conèixer el seu desenvolupament ENS PREOCUPEM PER: biològic, psicològic,… Orientar Interessos, motivacions, Personalment. Acadèmicament. Professionalment Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 6. Probablement la major dificultat no està en els continguts específics d’una matèria, sinó en integrar-los dins de processos més generals. Fátima Romero Inspectora d’Educació Un aspecte cabdal de la tasca del professorat és l’avaluació. Sovint està anquilosada en rutines i procediments que no permeten valorar l’assoliment de nous objectius i la utilització de nous mètodes, en particular tots els relacionats amb les TIC Ferran Ruiz Consell d’avaluació de Catalunya (CEJ. Verdaguer) Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 7. Ens adonem que: 1. Alguna cosa no funciona prou bé. Resultats, problemes, proves... 2. La necessitat d’adquirir nous coneixements, metodologies, estratègies... Formació, assessorament... 3. La formació amb nous coneixements també requereix una aplicació diferent de la que hem fet sempre. Acompanyament, assessorament... 4. Canviar i fer serà una opció d’equip. Font: Universitat C. de l’educació (CEJ. Verdaguer) Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 8. Tecnificació de les aules Dotació aules d’acollida Pla 1x 1
 9. Creixement exponencial del coneixement Comunicar Compartir Xarxes socials Col·laborar Confiar Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 10. Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 11. Reunions de treball a la Seu Google
 12. http://www.youtube.com/nuriaalart#p/u/28/IVrmN0ejsZY Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 13. COMPETÈNCIES EXIGIDES A UN ASPIRANT A UN LLOC DE TREBALL Capacitat de comunicar-se oralment, per escrit Capacitat de gestionar la informació fent ús de les NTIC Capacitat per planificar i organitzar-se Capacitat de resoldre problemes /situacions Capacitat d’adaptar-se a noves situacions Tenir confiança i control d’un mateix Capacitat d’observar, identificar, analitzar, sintetitzar, ... Capacitat de prendre decisions Tenir coneixements professionals i actualitzar-los permanentment Estar motivat per seguir aprenent, per millorar, ... Tenir iniciativa, ser creatiu i innovador Ser sensat i mantenir compromisos ètics Ser autònom Aparició de nous Ser responsable en los compromisos sectors laborals Ser tolerant amb els altres i amb un mateix. Ser respectuós. Ser empàtic Tenir capacitat de concentració Saber cooperar i treballar en equip Gaudir d’una amplia cultura general. Ref: Arànega Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 14. Nadius digitals? Immigrant digitals? M.Prensky,2006 Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 15. Alumnat segle XXI Adaptació M. Prensky (2006) Professorat metodologies transmissives Prefereixen rebre informacions ràpides i de diferents Prefereixen ensenyar lentament i amb control de la fonts multimèdia informació Processen imatges, sons i vídeos abans que textos Donen la informació en text abans que multimèdia. Accedeixen a la informació per mitjà d’hipervincles Proporcionen informació lineal, lògica i seqüencial Són multitasques Ensenyen només una sola tasca a la vegada Aprenen el més important amb utilització instantània Segueixen “al peu de la lletra” el programa d’estudi i i coses divertides i/o emotives exàmens. Els agrada interactuar simultàneament amb altres Fan treballar a l’alumnat individualment i persones independentment. Aprenen en el moment “Ara” Ensenyen per “si de cas” “perquè toca” Intercanvien informació a la xarxa: música, jocs, Intercanvien la informació presencial. Centre de recursos, vídeos, pel·lícules, etc biblioteca, etc. Interessos pels vídeojocs a la xarxa positius No tenen interès per les aportacions positives dels vídeojocs. Els agrada i valoren l’autoavaluació i Segueixen en avaluacions individuals heteroavaluació. Els agrada compartir, publicar, comunicar als blogs, Els agrada col·leccionar informació i guardar gelosament fotos (Flickr), vídeo (Youtube),.. les seves produccions. Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 16. Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 17. No podem confondre innovació amb utilització de les TIC/TAC Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 18. La tecnologia és una eina no la solució Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 19. Ha canviat la manera de relacionar-se
 20. NOVES ALFABETITZACIONS Comunicació a través del llenguatge Multiculturalitat: coneixement, audiovisual: interpretar, utilitzar, apreci i respecte per la cultura valorar i produir imatges per a aprendre, pròpia i la dels altres. per a comunicar-se... Gestió de la informació i us de les tecnologies (TIC / TAC) apropiades Cultura de la globalització: coneixement i comprensió de les interrelacions entre fenòmens i processos que tenen lloc a escala global, regional i local. Coll, C. (2006). Lo básico en la educación básica.
 21. Canvi de paradigma: Les claus del treball educatiu en un marc competencial Construïm coneixement, construïm comunitat Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 22. Què entenem per competència? PARAULA CLAU Capacitat, saber fer, metodologia, avaluació... Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 23. DEFINICIÓ DE COMPETÈNCIA Art 8 Decret 142/2007 , Art 7 Decret 143/2007 S'entén per competència “la capacitat d'utilitzar els coneixements (sabers) i habilitats (procediments), de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació (actituds i valors)” Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 24. Què entenem per competència? Què És la capacitat o habilitat Per a què D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses De quina manera De forma eficaç A on En un context determinat Per mitjà de Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Com Al mateix temps i de forma Ref: A. Zabala interrelacionada Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 25. Estructura de les competències Saber. Coneixement Saber fer. Destreses. Representacions internes Són observables. Evidències Saber conviure, voler. Actuació personal Actituds, valors, creences. i professional Extern,espai físic Ref: Alejandro Campos i Jesús Mª Goñi. La competència és un agregat d’elements diferenciats. (Wiki: competències. A Basterra) http://www.youtube.com/watch?v=oH-B-m7jCQ0 Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 26. Integració dels continguts COMPETÈNCIA Mobilització i aplicació de coneixements, habilitats i actituds per a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia. Els tres tipus de continguts - conceptes, procediments i actituds - no s’aprenen de manera aïllada, sinó integrats com a recursos que es mobilitzen en relació amb situacions de l’entorn. Ref: Grup tècnic pràctica reflexiva Departament d’Educació
 27. Competències bàsiques: Sabers competencials http://www.youtube.com/nuriaalart#p/u/29/IGRIROx5tik Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 28. El currículum ha de garantir que a l´acabar l´ensenyament obligatori tot l’alumnat tingui un bon domini de certes competències COMPETÈNCIES 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual COMUNICATIVES 2. Competències artística i cultural 3. Tractament de la informació i competència digital COMPETÈNCIES 4. Competència matemàtica METODOLÒGIQUES 5. Competència d’aprendre a aprendre COMPETÈNCIES PERSONALS 6. Competències d’autonomia i iniciativa personal COMPETÈNCIES 7. Competència en el coneixement i la interacció amb ESPECÍFIQUES PER el món físic CONVIURE I 8. Competència social i ciutadana HABITAR EL MÓN Ref: R. Canals Referents clau per al desplegament del currículum per competències: TRANSVERSALITAT, FUNCIONALITAT, AUTONOMIA Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 29. Dialogar Apreciar i gaudir amb l’art Generar idees Treballar la creativitat Expressar sentiments Gaudir Participar en la llegint vida cultural Emocions Vivències i opinions Raonar Processar i gestionar Cercar Argumentar Seleccionar Interpretar Registrar Analitzar Tractar Expressar i LA INFORMACIÓ Dibuixos Imma Palahí comunicar
 30. Resoldre problemes Plantejar-se Aprendre preguntes dels errors Autoavaluar-se Adquirir criteris propis Autoconeixement Perseverança Responsabilitat Ser conscient de les pròpies capacitats Valorar interessos personals i Identificar grupals Expressar idees preguntes Percebre l’espai físic Comprendre Construir, acceptar i diferents Obtenir practicar normes de punts de conclusions convivència vista
 31. Les CCBB es basen en: Integració dels continguts Enfocament globalitzador Renovació metodològica Competències docents Sistema d’avaluació Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 32. Quina imatge és més propera a l’ensenyament-aprenentatge competencial. Quines imatges heu escollit? Per què? Què ens cal per a millorar l’educació?... Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 33. Aprenentatge competencial Permet la participació de tothom i la inclusió en el grup. Promou la presa de decisions, i la construcció de criteri. Dóna resposta a un repte, un dubte, un conflicte, un problema... Afavoreix la interacció entre iguals i l’aprenentatge col·laboratiu. Integra sabers, procediments, i actituds en una mateixa activitat. Motiva la resposta activa la implicació en el propi aprenentatge. Permet la reflexió posterior i fa visible el procés d’aprenentatge. Estimula l’autoconsciència i la millora personal ... Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 34. A partir l’experiència personal Durant aquest curs… Quin ha estat el moment en que t’has sentit més eficient, millor professional, més identificat amb la tasca docent i en consonància amb la finalitat de la teva feina educativa? Quina era la situació? Què vas fer? Com et vas sentir?… Per què? Què creus que vas demostrar…? a) Coneixements b) Procediments c) Actituds personals d) Valors compartits Font: N. Lorenzo, 2009 Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 35. El currículum per competències 10 IDEES CLAU http://www.youtube.com/watch?v=p5MmOnRq6Ik Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 36. En què consisteix la intel·ligència del nostre alumnat? Els agrada llegir i Els atrau les operacions Líders naturals amb escriure matemàtiques models positiu de rol Una comprensió especial pel món natural Gran percepció respecte a la seva Gran habilitat esportiva i persona amb fortes fites moviments corporals Creen objectes artístics Toquen instruments musicals fantàstics amb força destressa De tots aquest alumnat qui seria el més intel·ligent? De tots aquest alumnat qui seria el més intel·ligent? Cadascu és únic Contribucions valuoses a la cultura humana Diferent Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 37. …”Quan no era l’últim de la classe, és que n’era el penúltim… Obtús per a l’aritmètica …. Profundament negat per a l’ortografia, incapaç de memoritzar les dates i de localitzar els llocs geogràfics, … mandrós … Jo no entenia res… Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 38. INTEL·LIGÈNCIA Principis del s.XX A. Binet Crea el primer instrument Posteriorment: Stanford-Binet, Spearman, Thurtone, Guilford, Catell,… CONCEPTE D’INTEL·LIGÈNCIA ABANS Una Invariable Quantificable Innata/heredada Pràctica educativa = Ensenyament igual per a tothom CONCEPTE D’INTEL·LIGÈNCIA ARA És múltiple És educable És una capacitat Es pot desenvolupar Pot variar segons les experiències Pràctica educativa = Ensenyament més personalitzat
 39. La teoria de les Intel·ligències Múltiples La capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural. RESOLDRE, GENERAR, ORGÀNICA Howard CREAR Gardner MÚLTIPLE Vídeos Intel·ligències Múltiples , Aplicació a l’aula a Georgia Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 40. Dibuixos: GRAIM Capacitat de controlar els moviments Capacitat de produir i corporals i de apreciar ritmes, tons, manipular objectes Capacitat d’autoestima Capacitat de percebre i timbres… amb habilitat. i automotivació. comprendre als altres Capacitat de Capacitat Capacitat de Sensibilitat situar-se un mateix d’identificació del reconèixer Sensibilitat als especial pel en relació llenguatge i manipular patrons llenguatge parlat i característiques natural. espais. lògics o numèrics. escrit existencials
 41. CÒRTEX CEREBRAL- INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- SITUACIÓ Logicomatemàtica: l. frontal esquerre i parietal dret Lingüística: l.temporal esquerra Naturalista: l.parietal esquerra i frontal A:Broca y Wernicke Intrapersonal: l.frontal, PARIETAL parietals i sistema límbic FRONTAL OCCIPITAL TEMPORAL Existencial: l.temporal CEREBEL Visualespacial: regions Musical: l.temporal dret posteriors de l’hemisferi dret Cinestèsicacorporal: cerebel, Interpersonal: l.frontals, temporals ganglis basals escorça motriu (hemisferi dret) i sistema límbic Font: T. Armstrong
 42. Howard Gardner http://www.slideshare.net/nalart/intelligncies-mltiples-08 Ref. A. Sala Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 43. http://www.slideshare.net/nalart/competncies-bsiques-i-intelligncies-mltiplesaspectes-comuns
 44. http://www.slideshare.net/nalart/i-ara-qu-orientaci-3338287 Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 45. Com podem treballar amb IM i CB? Canviar el “xip” Activitats docent tothom és intel·ligent, diversitat d’activitats, + 1 intel·ligència, materials, combinació pròpia, ... avaluacions, treball d’habilitats socials, reflexió aprenentatge.. Perfils d’IM Qüestionaris, observacions, família, valoracions, Ambients d’aula autoavaluacions, decoracions aula, conductes expliquem a l’alumnat, disruptives,
 46. Donaré possibilitats d’elecció a l’alumnat Avaluaré utilitzant altres intel·ligències que la lingüística Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 47. Utilitzaré els meus coneixements sobre les IM per fer sorgir talents, potencialitats i augmentar l’autoestima de l’alumnat Encoratjaré l’alumnat a reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 48. L’aula un espai viu Tinc capacitats. Les mostro. Les valoren. Tinc un lloc Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 49. METODOLOGIES COMPETENCIALS QUE DESENVOLUPEN INTEL·LIGÈNCIES Cooperatiu Racons Estudi de casos Portafolis Projectes Contractes PBL TIC/TAC Eines 2.0, WQ, Wiki, Caceres, blocs,vídeo,... Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 50. C. Coneixement i la interacció C. comunicativa, ling. C. social i ciutadana: amb el món físic: interacció audiovisual: conversar i Interacció amb els demés, manipulativa i sensorial amb els escoltar. Expressar-se per normes de convivència, elements del món físic escrit, i diferents llenguatges consciència de diversitat,… audiovisuals C. Autonomia i iniciativa personal: aplicació de C.Tractament de valors i actituds la informació i c. personals. digital:gestionar Projectes la informació, ús individuals o de les TIC col·lectius C. matemàtica: Comprendre, utilitzar i relacionar C. Aprendre a aprendre: Consciència C. Artística i cultural: els números. i control de les pròpies capacitats i observació i expressió Resoldre problemes coneixements. Autoavaluació. creativa
 51. METODOLOGIES COMPETENCIALS El currículum prioritza les estratègies i metodologies que possibiliten un plantejament transversal dels continguts per això proposa la realització de projectes de treball interdisciplinaris - la construcció compartida del coneixement a través del treball cooperatiu - l´ús de la llengua en la reconstrucció i comunicació del coneixement -la recerca, selecció, organització i interpretació de la informació (WQ, caceres del tresor, blocs, eines web 2.0) - un plantejament del coneixement aplicat a la resolució de situacions- problema. (PBL) -el treball per projectes, ... Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 52. Escoltar Discutir Copiar Parlar Reconstrucció Transmissió i compartida del Reproducció del coneixement coneixement Treball individual Treball cooperatiu Contestar Preguntar
 53. EL CONTEXT Situacions més o menys problemàtiques que poden ser objecte d’estudi i que generen preguntes o problemes que es poden contestar o resoldre dins d’una matèria del currículum. Exemples: Què ha passat al nostre entorn proper? Canvi climàtic? TIPUS Notícies: diaris, revistes, ràdio, TV Anàlisi d’imatges Problemes, dilemes morals,… http://www.slideshare.net/nalart/competncies-bsiques-i-la-seva-avaluaci-el-context Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 54. Situació objecte d’estudi que generen preguntes i que es poden resoldre des d’una o vàries matèries i/o àrees del currículum http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/telenoticies/index.htm Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 55. Implicacions metodològiques La verbalització: indispensable per fer emergir les representacions que l’alumnat es fa i per incidir en el seu desenvolupament. Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 56. Implicacions metodològiques La discussió i el treball en petit grup i en el grup classe. Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 57. DEFINICIÓ WQ • Una WebQuest és una estrategia d’investigació guiada, amb recursos principalment d’Internet. • Obliga a la utilizació d’habilitats cognitives d’ alt nivell. • Preveu el treball cooperatiu, la responsabilitat individual i l’autonomía dels alumnes. • Prioritza la transfomació de la informació. • Inclou una avaluació autèntica Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 58. AVALUACIÓ COMPETENT I AUTÈNTICA L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 59. MÈTODES D’AVALUACIÓ AUTENTICA Observació del professor/a Elaboració de projectes Experiments Demostracions Productes escrits Recerques Debats Revisió i discusió de documents Observació directa de l’aplicació dels coneixements Valoració del treball fet Autoavaluació Rúbrica d’avaluació Examen oral Valoració del dossier Portfoli Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 60. http://www.slideshare.net/nalart/avaluacio-competencial Proximitat Rellevància (identitari) Portafolis Textos en col·laboració Simulacions WQ Projectes Escolar Extra-escolar Problemes tradicionals Cooperació Exercicis Casos de pensament Font: C. Monereo Irrellevància (impersonal) Llunyania Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 61. DIARIS DE CLASSE El diari de classe es centra en tècniques d’observació i registre dels esdeveniments per part de l’estudiant. Els permet sintetitzar els seus pensaments i els seus fets. Els sensibilitza sobre les seves pròpies maneres d’aprendre. (metacognició) Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 62. AVALUACIÓ PORTFOLI/ PORTAFOLI com a sistema d’ensenyament i aprenentatge Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. Barberà, 2005 “Col·lecció de materials seleccionats amb la intenció d’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-ho” Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 63. Considerar les competències bàsiques com a eix del procés educatiu implica rol del canvi de professorat canviar metodologies manera implica d’aprendre de l’alumnat modificar les programacions dels centres per recollir els mètodes de treball amb les competències bàsiques a l’aula: altres espais continguts de les àrees o matèries altres temps escolars. Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. Juny 2009
 64. El currículum prescrit Normativa LOE Decrets 142 /143 SIGNIFICATIVITAT MOTIVACIÓ PARTICIPACIÓ ACTIVA IDEES CLAU SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT FUNCIONALITAT GLOBALITZACIÓ DELS APRENENTATGES INTERACCIÓ ENTRE IGUALS Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 65. Respondre a la diversitat El producte En què ens fixem TIC/TAC Treball en equip Material divers Motivació Clima d’aula Utilitzar preguntes obertes Aprenentatge significatiu
 66. DIVERSITAT D’ALUMNAT CONTINGUTS METODOLOGIA RECURSOS AVALUACIÓ Què? Com? Petit grup Materials Motivació Quan? diversos Creativitat Gran grup Instruments TIC/TAC diversos Mapes M i/o C Individual Contextualitzats Participatives Aprendre amb els demés Preguntes Actives NEE Competències INTERCULTURALITAT SOCIALITZACIÓ socials COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 67. CONSEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES El centre del Currículum és l’alumnat i el desenvolupament de les seves capacitats. No els continguts. Capacitat de resoldre problemes per a la vida real. Aprenentatge d’experiències, actiu, significatiu i interdisciplinar. Treball en equip del professorat. Reorganització del temps i espai escolar. Organització flexible. Educació integral i inclusiva. Dimensió afectiva/emotiva. Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 68. COMPETÈNCIA DOCENT Capacitat per ... Autoconeixement positiu Descobriment, els meus punts forts, debilitats, millora, èxits Treball en grup cooperatiu i en Projecte Espurn@, projectes telemàtics, comunicar, compartir, col·laborar i xarxa confiar. Comunitat d’aprenentatge. Comunicació assertiva i Comunicació verbal i no verbal. (Gestos, mirades. Somriure, diàleg,... relacions interpersonals Conèixer les diferents intel·ligències Planificació i organització del Fer alumnes competents. Riquesa d’activitats. Interdisciplinarietat. propi treball Globalització. Dominar i dissenyar activitats Posar en pràctica escola 2.0 aprén conjuntament: pares, alumnes, professors, amb les TIC/TAC agents externs, personal no docent,.... Avaluació constant Reflexió constant d’evidències Conèixer l’alumnat Orientar-lo: personal, acadèmica i professionalment. Fer-lo pensar i gaudir. LA CLAU ESTÀ EN EL PROFESSORAT La competència docent Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 69. La web 2.0 a l’aula No podem confondre innovació amb utilització de les TIC/TAC Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 70. Metodologies competencials que desenvolupen intel·ligències Treball a través de les TIC/TAC Metodologies Eines web 2.0: WebQuest Wiki: Wispace Caceres del Tresor Podcast: Podsonoro Treball per projectes Videos: Youtube Treball per portafolis Microblogging: Twiter Treball per tallers Mapes: Google maps PBL/ABP Xarxes socials: Espurn@ Treball amb mapes mentals Blogs: Blogger Treball per àmbits d’aprenentatge Fotos: Flickr Treball per geolocalitzacions .... Mapes conceptuals: Freemind ... Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 71. http://www.lacatedralonline.es/innova/system/Document/attachments/3651/original/Mapa-Web20-LC.pdf
 72. Companys/es grup WEBQUEST WIKI Vídeos Família/ comunitat Blogs Repositoris Xarxes socials DOCENT EN XARXA Recursos impresos Web, ning Moodle Recursos digitals Web 2.0 Podcast Conferències
 73. WEB 2.0 Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 74. Classificació de les WebQuest personals i les competències bàsiques http://www.xtec.cat/~nalart/ Núria Alart CCBB WEBQUEST interdisiciplinars i competencials que desenvolupen IM COMUNICATIVES -Fem anuncis. – Som els protagonistes d’un còmic. –Fem un telenotícies. –De Nador a Lingüística, Vic. –Vols fer un treball de Harry Potter. – Fem una revista intercultural. – La gota audiovisual i artísitca d’aigua de Chopin. – Volem fer una desfilada de models. METODOLÒGIQUES -Com preparar un menjar amb pocs diners i reciclant? –Què necessitem per esmorzar? matemàtica, digital i –Cerquem una casa sostenible. –Quin cotxe em compro. –Jocs tradicionals. aprendre a aprendre Totes les WebQuest treballen la competència digital. PERSONALS -Ens presentem. -Els meus records. –Com està la meva germana. –Podcast sobre les autonomia i iniciativa nostres emocions. –Quin són els oficis i valors que es treballen en un circ? CONVIURE HABITAR -Fem de meteoròlegs/es. –Com evoluciona un hort? –Hortifruitilàndia. –Pot passar un EN EL MÓN social i terratrèmol al teu poble o ciutat? –Com es fa el comportatge? –Què fem a la fira de Sant ciutadana, Ponç? –Animals en perill d’extinció. Per què floreixen els arbres a la primavera? –La coneixement del món tardor. –L’hivern Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 75. La WebQuest + Caceres del Tresor http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/terratremol%20ciutat/index.htm Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 76. Caceres del Tresor: Què passa a la tardor? Què ha passat al bosc? Una Cacera del tresor és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. Algunes inclouen una "Gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés. Un recurs educatiu amb moltes possibilitats didàctiques, competèncials i es poden treballar totes les intel·ligències. Permeten treballar diferents continguts segons els ritme d’aprenentatge de l’alumnat. Consta de cinc parts: 1. Títol. 2. Introducció. 3. Preguntes. 4. La gran pregunta. 5. Recursos http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/tardor/index.htm Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 77. Els blogs Lloc web compost per entrades organitzades cronologicament amb actualització freqüent. Llistat de tasques, enllaços, diari, escriptura reflexiva, comentaris, exposar i intercanviar idees. És una eina de publicació i comunicació que està preparada per organitzar i emmagatzemar informació. http://blocs.xtec.cat/aulaacollidaolorda/ Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 78. Els vídeos Utilització didàctica del vídeo: Transmissor d’informació. Instrument: motivador, d’avaluació, de comunicació, de producció i creativitat, d’anàlisi del context proper, .... http://www.youtube.com/nuriaalart Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 79. Els podcast Es tracta d’arxius d’audio que es poden escoltar amb qualsevol reproductor compatible amb els diferents formats existents: mp3, ogg, etc. Es poden escoltar en llocs sense cobertura. És una eina que permet publicar un so (cançó, text llegit) a una web, blog, moodle, etc. http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/podcast/index.htm Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 80. Google docs http://es.calameo.com/read/000089677ce37e09bb29b https://docs.google.com/Doc?docid=0ASb8aUsY1abDZGRzazR0c3BfNjZnamtrOWNkdA&hl=en Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 81. Geolocalitzacions Mapa de les llengües FMAtlas, Wikimapia http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/mapes/ Mapes col·laboratius Paisatges sonors http://earth.google.es/ Gexoko koloreak: Herbari virtual utilitzant diverses eines, fent el que s’anomena un mashup (remescla) Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 82. Wiki És un lloc web col·laboratiu que pot ser editat per diferents usuaris. Aquest poden crear, editar, borrar o modificar el contingut d’una pàgina web, de manera interactiva, fàcil i ràpida, aquestes facilitats fan de la wiki una eina afectiva per a l’escriptura col·laborativa. Quan algú edita una pàgina wiki, els canvis apareixen immediatament en la web, sense passar per cap tipus de revisió prèvia. http://joanaraspall.wikispaces.com/ Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 83. Microbloging: Twitter www.twitter.com Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 84. 10 utilitzacions de Twitter en educació (Font: Steve Wheeler) 1.Taules d’anuncis Twit. Comunicar canvis a l’alumnat. 2. Síntesi d’articles, capítols llibre, etc. 3. Compartir enllaços. 4. Seguir a un personatge: BarackObama. 5. Crear un compte a un personatge famós del passat. Cervantes. 6. Micro trobades entre els subscrits a un compte Twiter. 7. Micro relats d’escriptura col·laborativa i progressiva. 8. Twits en llengües estrangeres i traducions 9. Començar un “meme” tema i seguir agregant (Tweming) 10. Animar a l’alumnat a trobar un amic/a d’un altre país i conversar regularment per a conèixer la seva cultura. Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 85. Línies del temps Prehistòria (Fins a Edat antiga 3.500 Edat Mitjana 476 Edat Moderna Edat contempor. 3.500 AC) AC fins a 476 DC DC a 1492 DC 1492 fins a 1789 DC 1789 fina ara Resum d’un tema, autobiografia, relat d’un Timetoast.com, SmartDraw.com, personatge històric, músic, pintor... Fer un timerime.com… currículum vitae...per a totes les àrees o matèries Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 86. Xarxes socials. Comunitat d’aprenentatge. Espurn@ http://espurna.ning.com/ Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 87. Storytelling. Pechakuchas Storytelling http://www.youtube.com/watch?v=nnPoB2u0xFY&feature=related Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 88. Els vídeojocs a l’ESO http://www.3rdworldfarmer.com/ http://www.softonic.com/s/zoo-tycoon Word Farmer Zoo tycoo Gestionar una plantació amb una quantitat de Zoo tycoo. Construcció i gestió diners. Presa de decisions com: escollir tipus de d’un zoològic conreu, el bestiar, compra d’eines i estris, gestió de problemes; plagues, epidèmies,… Conclusions del treball: http://5centims5.blogspot.com/ Ramon Barlam. Projecte Espurn@ Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 89. Entorns virtuals 3D. Second Life Taller de PDI, aprenentatge de llengües, storytelling,… Escola virtual Espurn@ http://espurna.ning.com/group/escolavirtualespurna Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 90. Mapes conceptuals i/o mentals MAPA MENTAL MAPA CONCEPTUAL És un diagrama, gràfic i/o dibuix Es centre en conceptes, utilitzat per representar les s’estructura de manera paraules, idees, tasques o jeràrquica, començant conceptes lligats i distribuïts i pels conceptes més ordenats radialment al voltant importants als més d’una paraula clau o ideea particulars. Les central. Les connexions es característiques d’un presenten d’una manera gràfic mapa conceptual són la radial, no lineal. Un mapa mental jerarquització (ordenació no té cap ordre establert pot dels conceptes), l’impacte constar d’una paraula o imatge visual i la simplificació central o conepte, al seu voltant (selecció dels conceptes CmapsTools, FreeMind, Inspiration... es dibuixen de 5 a 10 idees més importants). principals que es refereixen al tema central i d’aquestes es dibuixen més idees. Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 91. Karaoke. “Dot.sub” www.dot.sub.com Un Karaoke és una manera de cantar en playback, seguint la lletra de la cançó impresa sobre una pantalla, amb diferents imatges o vídeos que segueixen la lletra de la cançó. http://www.espurna.cat/kalidoscopi/mod/glossary/view.php?id=319 ESO http://www.espurna.cat/kalidoscopi/mod/glossary/view.php?id=363 Primària Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 92. Trencaclosques http://www.jigsawplanet.com/ Sonor:“GenMagic” JigsawPlanet és una eina divertida que ens permet crear trencaclosques a partir d’una imatge pròpia. El trencaclosques creat, pot tenir diferents graus de dificultats Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 93. Repositoris d’ensenyament-aprenentatge personals Programes instal.lats en el USB, que ens permeten portar a sobre nostre el programari més habitual. http://espurna.ning.com/group/einesportables http://www.codigos-qr.com/tag/quickmark/ Codis QR QuickMark i més … Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
 94. Moltes gràcies! Professora de Secundària IES Olorda Professora de Pedagogia de la Universitat de Barcelona Formadora del Departament d’Educació Formadora de l’ICE de la Universitat de Barcelona Coordinadora del grup de recerca de les IM: GRAIM Membre de la Comunitat Catalana de WebQuest Membre del Projecte Espurn@ Imatges: Núria Alart Núria Alart, www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat
Publicidad