Se ha denunciado esta presentación.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 22
1 de 22

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Valsts «biznesa plāns», par ko vienojas sabiedrība un kas ataino valsts izaugsmes modeli:
- kur tiks veikti ieguldījumi, lai nodrošinātu ekonomikas pašpietiekamību, produktivitātes pieaugumu un valsts konkurētspēju,
- kā tiks nodrošināta sinerģija starp investīciju mērķiem un līdzsvarota attīstība.

Valsts «biznesa plāns», par ko vienojas sabiedrība un kas ataino valsts izaugsmes modeli:
- kur tiks veikti ieguldījumi, lai nodrošinātu ekonomikas pašpietiekamību, produktivitātes pieaugumu un valsts konkurētspēju,
- kā tiks nodrošināta sinerģija starp investīciju mērķiem un līdzsvarota attīstība.

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó

Más de Pārresoru kordinācijas centrs (PKC)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

 1. 1. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam Pārresoru koordinācijas centrs Pēteris Vilks, Alise Vītola 2013. gada 27. marts
 2. 2. Kas ir NAP2020? • Valsts «biznesa plāns», kas parāda valsts izaugsmes modeli – kur tiks veikti ieguldījumi, lai nodrošinātu ekonomikas pašpietiekamību, produktivitātes pieaugumu un valsts konkurētspēju, – kā tiks nodrošināta sinerģija starp investīciju mērķiem un līdzsvarota attīstība. • «Sabiedriskais līgums» – Sabiedrība vienojas par kopīgo redzējumu vidēja termiņa attīstībai, lai nodrošinātu ilgtermiņa prognozējamību nozaru, biznesa un katra indivīda lēmumu pieņemšanā 2
 3. 3. NAP2020 vieta plānošanas hierarhijā 3 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija «Latvija 2030» Saeimas konceptuālais dokuments «Latvijas izaugsmes modelis. Cilvēks pirmajā vietā.» Nacionālā reformu programma stratēģijas «ES 2020» īstenošanai Nozaru politikas attīstības plānošanas dokumenti Reģionu un novadu attīstības plānošanas dokumenti Valdības deklarācija un Valdības rīcības plāns Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
 4. 4. NAP 2020: prioritāšu izvirzīšana • NAP2020 prioritāšu pamatojuma ziņojums - esošās situācijas analīze: Latvija2030 mērķu sasniegšanas pakāpes analīze (gap analysis), neaizmirstot mērķus «ES 2020» īstenošanai • Ziņojuma tapšanā izmantoti jaunākie pieejamie pētījumi, tostarp ziņojums «Latvijas konkurētspējas novērtējums 2011» 4
 5. 5. NAP 2020: būtiskākie izaicinājumi • Prioritāšu pārbagātība • Ēnu ekonomika un korupcijas riski • Vājš ražojošais sektors • Nožēlojams inovāciju sniegums • Augsta nevienlīdzība • Izglītības kvalitāte un atbilstība darba tirgum • Reģionu sociāli ekonomiskās attīstības atšķirības • Demogrāfija, imigrācija, emigrācija u.c. 5
 6. 6. Metodoloģija • Vispārējais princips – uzdevumu kopums ir samērojams ar valstij pieejamajiem finanšu, tajā skaitā, Eiropas Savienības atbalsta resursiem un neapdraud valsts fiskālo stabilitāti • Darbību atlases kritēriji: 6 atbilst Latvija 2030 un Eiropa 2020 konkrēti un precīzi, sniedz risinājumu izmaksu un ieguvumu bilance ir pozitīva, izmaksas ir samērīgas uzlabo kvalitāti, pieejamības vai samazina izmaksas papildu ieguvumi valsts attīstībai nerada draudus videi, ir ilgtspējīgi stratēģiski nozīmīgi Latvijas starptautiskās konkurētspējas pieaugums uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas pieaugums uzlabo nodarbinātību, samazina bezdarbu izmanto kultūras, dabas, infrastruk tūras un cilvēkresursus mazina sociālekonomiskās atšķirības mazina ienākumu nevienlīdzību mazina depopulāciju un novecošanos
 7. 7. Lēmumu pieņemšana Līdz šim notikušas trīs sabiedriskās apspriešanas: * 459 priekšlikumi par prioritāšu pamatojuma ziņojumu; * >600 priekšlikumi par NAP2020 melnrakstu; * >3000 priekšlikumi par NAP2020 projektu. Ikdienas tikšanās ar iesaistītajām pusēm, informācija masu medijiem Sabiedriskās apspriešanas Tikšanās ar iesaistītajām pusēm Vadības grupa kā padomdevējs un konsultants procesa laikā Darba grupu ieguldījums prioritāšu izvēršanā, nosakot stratēģiskos mērķus un nepieciešamo rīcību Vadības grupa Trīs darba grupas Regulāri ziņojumi Ministru kabinetā un Saeimas komisijās Regulāri neformālie semināri ministriem un koalīcijas partneriem Ministru kabineta sēdes Parlamentārā procedūra 7
 8. 8. NAP2020: stratēģija 8 EKONOMIKAS IZRĀVIENS IKP uz 1 iedzīvotāju EUR pēc pirktspējas paritātes Summārais ienākumu nevienlīdzības koeficients Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Ekonomikas izrāviens, kas nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu un valsts ilgtspējīgu attīstību līdz 2020. gadam, panākot vidējo ikgadējo iekšzemes kopprodukta izaugsmi vismaz 5% apjomā. Virsmērķa sasniegšanas stratēģiskie rādītāji
 9. 9. Tautas saimniecības izaugsme 9 PRIORITĀTES MĒRĶIS: • Ilgtspējīga Latvijas ekonomikas izaugsme ar pieaugošu valsts konkurētspēju starptautiskajos tirgos MĒRĶA SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJI: Apstrādes rūpniecības daļa % IKP Preču un pakalpojumu eksports % no IKP Produktivitāte apstrādes rūpniecībā Ieguldījumu pētniecībā un attīstībā % no iekšzemes kopproduktā Dabas resursu izmantošanas produktivitāte
 10. 10. Cilvēka drošumspēja 10 PRIORITĀTES MĒRĶIS: • Radīt spēcīgu vidusšķiru un nodrošināt tautas ataudzi Latvijā – valstī, kur ikkatram cilvēkam ir iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un Latvijas attīstību MĒRĶA SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJI: Iedzīvotāju skaits Latvijā Iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzība Atpūtai un kultūrai izlietotā mājsaimniecību patēriņa daļa Iedzīvotāju apmierinātības ar dzīvi indekss
 11. 11. Izaugsmi atbalstošas teritorijas 11 PRIORITĀTES MĒRĶIS: •Radīt līdzvērtīgākas darba iespējas un dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem, izmantojot teritoriju attīstības potenciālus un unikālos resursus • Stiprināt Latvijas reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko lomu MĒRĶA SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJI: Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos Iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju reģionālā dispersija Rīgas plānošanas reģiona iedzīvotāju īpatsvars valstī
 12. 12. NAP2020 stratēģiskā daļa
 13. 13. NAP – vīzija vai realitāte? Dienas Bizness, 15.10.2012. 13
 14. 14. Indikatīvais finanšu resursu sadalījums, milj./LVL NAP2020, sadalījumā pa rīcības virzieniem 14 398.07 131.17 118.58 204.23 325.31 529.68 1498.24 1129.12 1021.82 766.70 1236.24 870.90 0 500 1000 1500 2000 Cienīgs darbs Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats Kompetenču attīstība Stabili pamati tautas ataudzei Vesels un darbspējīgs cilvēks Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi Izcila uzņēmējdarbības vide Energoefektivitāte un enerģijas ražošana CILVĒKADROŠUMSPĒJA IZAUGSMI ATBALSTOŠAS TERITORIJAS TAUTASSAIMNIECĪBAS IZAUGSME
 15. 15. 15 NAP 2020 pa prioritātēm, milj. LVL 0 2000 4000 6000 8000 10000 Kopā CILVĒKA DROŠUMSPĒJA IZAUGSMI ATBALSTOŠAS TERITORIJAS TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSME Kopā CILVĒKA DROŠUMSPĒJA IZAUGSMI ATBALSTOŠAS TERITORIJAS TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSME Valsts budžeta finansējums 1418.44 502.33 638.39 277.73 ES SF finansējums (Kohēzija, ELFLA/EJZF) 3897.83 630.25 1700.67 1566.90 Cits ārvalstu finansējums (CEF, Horizon, EEZ u.c.) 1441.62 14.83 0.29 1426.50 Pašvaldību finansējums 130.11 17.95 63.56 48.60 Privātais finansējums 1342.06 12.00 754.13 575.93 3895,66 3157,04 1177,36 8230,06
 16. 16. NAP2020 teritorijas attīstības plānošanai – uzdevumi un darbības 16 • 98 konkrēti uzdevumi • 93 sasniedzamie rezultāti • NAP2020 darbības un to plānotais finansējums – NAP2020 indikatīvā finanšu pamatojuma dokuments (atrodams www.nap.lv)
 17. 17. NAP2020 Latvijas teritorijās Atbilde uz resursu koncentrāciju 9+21* • Prioritātes Cilvēka drošumspēja un Tautas saimniecības izaugsme pamatā adresētas uz visu Latvijas teritoriju! • Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (elektronizācijas iespējas, klientu apkalpošanas centri ("attīstības aģentūras")) (40,03 milj. LVL) • Atbalsts austrumu pierobežas infrastruktūrai (48 milj. LVL) • Uzņēmējdarbības atbalsta publiskā infrastruktūra piekrastē (33,25 milj. LVL) • Ārstnieciskā personāla piesaiste reģioniem, mazās lauku skolas, kā arī IKT lauku teritorijām (107 milj. LVL) • Mobilitāte - pasākumi pagastu un ciemu savienojumam vismaz divreiz dienā ar reģionālās un nacionālās nozīmes centriem, maršruta tīkla pārskatīšana (24,52 milj. LVL) • Vietējo autoceļu segu un tiltu atjaunošana, t.sk. lauku attīstībai (105 milj. LVL) • Reģionālo autoceļu segumu atjaunošana/rekonstrukcija (331,5 milj. LVL) • Kooperācija lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā, resursu izmantošanas produktivitāte (76,51 milj. LVL) • Meliorācija un plūdu risku mazināšana lauku teritorijās (60 milj. LVL) • Kultūras pieminekļu un dabas objektu infrastruktūras attīstība un atjaunošana (65 milj. LVL) • Reģionu kapacitāte darbā ar uzņēmējiem (1,5 milj. LVL) • VUGD teritoriālo struktūrvienību tīkls (25,03 milj. LVL) *Kopējie plānotie ieguldījumi ar dažādas intensitātes publisko (ES finanšu resursu, valsts un pašvaldību budžeta) un privāto līdzfinansējumu 17
 18. 18. NAP2020 Latvijas teritorijās Pilsētvides aktivitāte • Potenciālā pilsētvides aktivitāte orientēta un atbalstu ekonomiskās aktivitātes veicināšanai – NAP uzdevums (127) rīcības virzienā “Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi” • Industriālo zonu izveide, atjaunošana, paplašināšana un publiskās infrastruktūras pielāgošana investīciju piesaistei apstrādes rūpniecībā, t.sk. publiskās satiksmes infrastruktūras attīstība un atbalsts nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumu izveidei (Pilsētvides aktivitāte) Indikatīvi paredzētais finansējums ieguldījumiem darbības īstenošanai: 207 milj. LVL 18
 19. 19. NAP2020 Latvijas teritorijās Ieguldījumi, kas plānoti Rīgā un tās aglomerācijā* • Nacionāla mēroga kultūras un sporta infrastruktūra (stadions, modernās mākslas muzejs, akustiskā koncertzāle) (100 milj. LVL) • Radošais kvartāls un dizaina popularizēšana (4 milj. LVL) • Rīgas ostas molu rekonstrukcija (15 milj. LVL) • Pieejas kanāls Rīgas ostā (15 milj. LVL) • A-R dzelzceļa koridors, Rīgas un Daugavpils dzelzceļa mezgla modernizācija (74 milj. LVL) • RailBaltic (t.sk. galvenās līnijas savienojums ar lidostu Rīga (termināls dzelzceļa ievadam), Daugavas šķērsojums (dzelzceļa tilts) Rīgas pilsētas teritorijā, Saulkalnes šķērsojums (t.sk. autoceļu infrastruktūra), savienojums ar Rīgas ostu (590 milj. LVL- kopējā provizoriskā projekta summa) • Lidostas "Rīga" infrastruktūra (36,4 milj. LVL) • Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalna teritorijā (10 milj. LVL) • Rīgas tiltu, pārvadu un tuneļu izbūve un rekonstrukcija (105,9 milj. LVL) • Rīgas sabiedriskā transporta uzlabošana (90 milj. LVL) • Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (81,8 milj. LVL) • Plūdu risku mazināšana, hidrotehniskās būves -pilsētu aglomerācijā (t.sk. Rīga) (24 milj. LVL) *Kopējie plānotie ieguldījumi ar dažādas intensitātes publisko (ES finanšu resursu, valsts un pašvaldību budžeta) un privāto līdzfinansējumu 19
 20. 20. 20 NAP2020 teritorijas attīstības plānošanai • Uzsvars uz ekonomiskās aktivitātes atraisīšanu & nodarbinātības veicināšanu (prognozes nesola strauju darba vietu pieaugumu) • Iedzīvotāju rīcībspējas celšana – motivējam ikvienu meklēt risinājumus (t.sk. atbalsts vietējām iniciatīvām) • Sadarbība darba vietu un pakalpojumu pieejamībai (lielā daļā Latvijas teritoriju – «inteliģentā saraušanās» nevis depopulācija)
 21. 21. 21 NAP2020 teritorijas attīstības plānošanai • Publisko resursu ieguldījumu stratēģija • Ieguldījumu atdeves plānošana- papildinātība/sinerģija • Plānotās aktivitātes (iezīmētās un konkurencē pieejamās)
 22. 22. Vairāk par NAP2020 www.nap.lv 22

×