Se ha denunciado esta presentación.

Jauno psihoaktīvo vielu izplatība

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 10
1 de 10

Jauno psihoaktīvo vielu izplatība

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Jauno psihoaktīvo vielu izplatības problemātika pēdējos gados vienlīdz aktuāla ir praktiski visās Eiropas valstīs, tikai populārāko jauno narkotiku veidi katrā no valstīm atšķiras. Ja, piem., Lielbritānijā izplatīts ir ketamīns, mefedrons, GHB (pārsvarā izklaides narkotikas), tad Latvijā tie ir Spice veida produkti (halucinogēni).
Farmakoloģisku un toksikoloģisku datu trūkums liedz identificēt jauno psihoaktīvo vielu ilgtermiņa lietošanas ietekmi uz veselību, bet esošie dati liecina, ka dažas no šīm vielām rada problēmas, kuru novēršanai nepieciešama klīniska iejaukšanās.
Pašlaik valstis izmēģina vairākus kontroles pasākumus, lai reaģētu uz jauno narkotiku problēmu.
Mazāk izstrādāta, bet vienlīdz svarīga ir vajadzība noteikt un ieviest atbilstošus pieprasījuma mazināšanas pasākumus.

Jauno psihoaktīvo vielu izplatības problemātika pēdējos gados vienlīdz aktuāla ir praktiski visās Eiropas valstīs, tikai populārāko jauno narkotiku veidi katrā no valstīm atšķiras. Ja, piem., Lielbritānijā izplatīts ir ketamīns, mefedrons, GHB (pārsvarā izklaides narkotikas), tad Latvijā tie ir Spice veida produkti (halucinogēni).
Farmakoloģisku un toksikoloģisku datu trūkums liedz identificēt jauno psihoaktīvo vielu ilgtermiņa lietošanas ietekmi uz veselību, bet esošie dati liecina, ka dažas no šīm vielām rada problēmas, kuru novēršanai nepieciešama klīniska iejaukšanās.
Pašlaik valstis izmēģina vairākus kontroles pasākumus, lai reaģētu uz jauno narkotiku problēmu.
Mazāk izstrādāta, bet vienlīdz svarīga ir vajadzība noteikt un ieviest atbilstošus pieprasījuma mazināšanas pasākumus.

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Jauno psihoaktīvo vielu izplatība

 1. 1. Jauno psihoaktīvo vielu izplatība Sigita Sniķere Pārresoru koordinācijas centrs 2014.gada 24.marts
 2. 2. Jaunās psihoaktīvās vielas • Situācija narkotiku jomā Eiropā pašlaik atrodas pārmaiņu posmā,t.i., rodas ‘jaunas’ problēmas, kas apdraud narkotiku politiku un prakses modeļus – parādās jaunas sintētiskās narkotikas un to lietošanas veidi • Parasti jaunās psihoaktīvās vielas ir smēķējami augu maisījumi, kuriem mēdz būt pievienoti sintētiskie kanabinoīdi • Farmakoloģisku un toksikoloģisku datu trūkums liedz identificēt jauno psihoaktīvo vielu ilgtermiņa lietošanas ietekmi uz veselību, bet esošie dati liecina, ka dažas no šīm vielām rada problēmas, kuru novēršanai nepieciešama klīniska iejaukšanās • Pašlaik valstis izmēģina vairākus kontroles pasākumus, lai reaģētu uz jauno narkotiku problēmu • Mazāk izstrādāta, bet vienlīdz svarīga ir vajadzība noteikt un ieviest atbilstošus pieprasījuma mazināšanas pasākumus Eiropas 2013.gada ziņojums par narkotikām, EMCDDA
 3. 3. Lietotāju mērķa grupa • Ņemot vērā jauno psihoaktīvo vielu dažādību, šo vielu lietotāju grupa nav homogēna – piem., Dānijā un Lielbritānijā jauno narkotiku lietošana novērota galvenokārt izklaides vietu apmeklētāju vidū, turpretīm citviet šīs vielas lieto pārsvarā personas ar opioīdu lietošanas pieredzi.
 4. 4. Jauno narkotiku izplatība Latvijā 15 gadus vecu jauniešu kohorta (ESPAD 2011)  vismaz reizi dzīves laikā lietojuši 11% skolēnu  jaunās narkotikas pamēģinājuši 16% 15 g.v. skolēnu Rīgā, 15% Pierīgas reģionā un 8% citviet 15 gadus vecu jauniešu kohorta (ESPAD pilotprojekts, 2013)  vismaz reizi dzīves laikā lietojuši 15% skolēnu  Nav vērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības ne pēc dzimuma, ne apdzīvotas vietas Izklaides vietu apmeklētāji (2012)  vismaz reizi dzīves laikā pamēģinājuši 18% izklaides vietu apmeklētāju  jauno narkotiku izplatība ir aptuveni divreiz augstāka vīriešu vidū: 23% vs 13%  jaunās narkotikas netiek izmantotas izklaides kontekstā  92% jauno narkotiku pamēģinātāju lietojuši arī marihuānu/hašišu
 5. 5. Jauno narkotiku izplatības iemesli  Epidemioloģisko tendenču datu analīze 15 gadus vecu jauniešu kohortā 2011.gadā liecināja par pieaugošu marihuānas pamēģināšanu un lietošanu  2011.gadā kaut reizi marihuānu pamēģinājuši 24% 15.g.v. skolēnu, t.i., par 6% vairāk nekā 2007.gadā  Šādas tendences marihuānas izplatībā iepriekš tika novērotas arī citās Eiropas valstīs un tās ļāva prognozēt, ka tuvāko gadu laikā marihuānas pamēģināšana 15g.v. jauniešu vidū varētu sasniegt pat 30%  Parādoties tirgū marihuānai līdzīgām, bet lētākām narkotikām, jaunieši izvēlas pieejamāko produktu – jaunās psihoaktīvās vielas. Sekojoši marihuānas pamēģināšanas/lietošanas rādītāji skolēnu vidū, visticamāk, tik strauji nepieaugs
 6. 6. Marihuānas pamēģināšana 15 g.v. skolēnu vidū, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1995 1999 2003 2007 2011 Latvija Igaunija Īrija Lielbritānija Čehija
 7. 7. Rīcības virzieni narkotiku izplatības ierobežošanai Pieprasījuma mazināšana jeb profilakse Piedāvājuma ierobežošana jeb pieejamības mazināšana Kaitējuma mazināšana Lai gan minētie rīcības virzieni Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam ir paredzēti, pasākumi īstenojami esošā valsts budžeta līdzekļu ietvaros
 8. 8. Priekšlikumi rīcībai Pieprasījuma mazināšana  Neskatoties uz plāniem ieviest veselības mācības kursu profesionālās izglītības iestādēs un pastiprināti apgūt tēmu arī vispārizglītojošās mācību iestādēs, papildus nepieciešams izstrādāt narkotiku profilakses programmu, paredzot noteiktas aktivitātes mācību iestādēs visu vecuma grupu skolēniem (universālā un selektīvā profilakse, Drug education programms)  Saistībā ar šo izglītojami sociālo zinību skolotāji, izglītības psihologi par to, kā runāt ar jauniešiem par narkotiku problemātiku  Paralēli, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, izglītojami arī vecāki jautājumos par to, kā identificēt narkotiku lietošanu, kur vērsties pēc palīdzības u.tml.
 9. 9. Priekšlikumi rīcībai  Pieejama psiholoģiskā palīdzība jauniešiem draudzībā vidē situācijā, ja konstatēti atkārtoti jauno psihoaktīvo vielu lietošanas gadījumi  Rekomendācijas masu medijiem komunikācijai par jauno psihoaktīvo vielu jautājumiem  Pastiprināti jautājuma risināšanā iesaistāmas jomas nevalstiskās organizācijas intervenču organizēšanai jauno narkotiku tirdzniecības vietu tuvumā (uzlīmes, informācijas lapas, pircēju uzrunāšana). Starp NVO ne tikai Stop Drugs, arī Dia+logs, Latvijas Sarkanais krusts u.c., kuriem pieejams ielu darbinieku tīkls  Pieejama medicīniskā/sociālā rehabilitācija situācijā, ja identificēta regulāra vielu lietošana un agrīna intervence nav sniegusi rezultātu
 10. 10. Priekšlikumi rīcībai Kaitējuma mazināšana  Apzinoties, ka jauno narkotiku izplatība turpinās būt aktualitāte, nepieciešamas arī iniciatīvas / priekšlikumi kaitējuma mazināšanai, t.i., sekmēt nekaitīgu/ mazāk kaitīgu vielu lietošanas vidi un lietošanas veidus Piedāvājuma ierobežošana  IeM kompetencē

Notas

 • JaunopsihoaktīvovieluizplatībasproblemātikapēdējosgadosvienlīdzaktuālairpraktiskivisāsEiropasvalstīs,tikaipopulārākojaunonarkotikuveidikatrā no valstīmatšķiras. Ja, piem., Lielbritānijāizplatītsirketamīns, mefedrons, GHB (pārsvarāizklaidesnarkotikas), tad Latvijā tie ir Spice veidaprodukti (halucinogēni).
 • Latvijājaunonarkotikulietošanasākotnējinovērotaskolasvecumajauniešuvidū, kuriatšķirībā no pārisgadusvecākiemvienaudžiembiežākšīsvielasizvēlaslietotatkārtoti, nevistikaipamēģināt.
 • Jaunopsihoaktīvovielulietošanasizplatība 15 gadusvecuskolēnuvidūnedaudz, bet pieaug. 2013.gadā šīsvielasvismazreizidzīvēpamēģinājuši 15% minētāsvecumgrupasskolēnu.Izklaidesvieturegulāroapmeklētājuvidūjaunovielupamēģināšanaslīmenisirlīdzīgs (18%), bet katrsdesmitaisjaunāspsihoaktīvāsvielaslietojispēdējāgadalaikā.Tomērjāatzīmē, kaLatvijājaunāspsihoaktīvāsvielasnetiekizmantotasizklaidesnolūkos.
 • Jaunovielupopularitātejauniešuvidūsavāziņāsaistītaarpēdējogadulaikāpieaugošomarihuānaspamēģināšanu un lietošanu,kaspirmsvairākiemgadiemtikanovērotaarīcitvietEiropā. Jaiepriekšējāsjauniešupaaudzesbiežākizvēlējāsregulārismēķēt, riskantāveidālietotalkoholu, tad šīpaaudzebiežākatbalstamarihuānaslietošanu. 15 gaduvecumāmarihuānuvismazreizipamēģinājisjaupraktiskikatrsceturtaisjaunietis, un pētījumudatiliecina par šīsvielas 'normalizāciju’ jaunocilvēkuvidū – tāslietošanakļūstsociāliakceptējama un neretiarī par ikdienasieradumu.Parādotiestirgūlētākamlīdzīgamproduktam, kādsir Spice, skolasvecumajauniešiizvēlasfinansiālipieejamākoproduktu un pamēģinavaiuzsākjaunopsihoaktīvovielulietošanu.
 • Ņemotvērā,kajaunāspsihoaktīvāsvielasirjaunaproblēma, salīdzinošiedatiEiropaslīmenī par šovieluizplatībujauniešuvidūpagaidāmnavpieejami. Tačukopš 1995.gada apkopotāinformācijaliecina par salīdzinošiaugstunarkotiku, konkrētimarihuānas, pamēģināšanaslīmenijauagrīnāvecumā – 15 gados. LīdzīgikāČehijāaugstsmarihuānaspamēģināšanaslīmenisirarīcitāsvalstīs
 • Lai ierobežotunarkotiku, t.sk. Jaunopsihoaktīvovieluizplatību, nepieciešamarīcībatrīsvirzienos: 1) jāmazinapieprasījumsgalvenajāsriska/lietotājugrupās; 2) jāierobežopiedāvājums, mazinotšovielupieejamību, 3) jāmazinašovielulietošanasrezultātāradītaiskaitējums. Visišierīcībasvirzieninorādītītiar’Narkotikuierobežošanaspamatnostādnēs, taču to darbībuierobežotas, kapamatnosādnesizstrādātas un apstiprinātasekonomiskāskrīzesperiodā, līdzar to pasākumuīstenošanaibudžetalīdzekļinebijapiešķirti.!! NB!! Pieprasījuma un kaitējumamazināšanasaktivitātessabiedrībānedrīkstbūtkampaņveidīgas; uzsākottāsjāīstenoregulāri
 • Pastiprinātauzmanībaproblemātikaimasumedijosradajauniešiemmaldīgupriekšstatu par to, kavisilietojaunāsnarkotikas. Nostiprinotiesšādaiapziņai, pieaugvarbūtībajaunietimpašampamēģinātjaunovielulietošanu
 • ×