Se ha denunciado esta presentación.

NAP2020 ieviešanas novērtējums

0

Compartir

1 de 22
1 de 22

NAP2020 ieviešanas novērtējums

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

NAP2020 mērķi tiek sasniegti caur atbalstāmo darbību un pasākumu iekļaušanu budžeta attīstības daļā. Jau nākamajā gadā NAP2020 īstenošanai budžetā atvēlēti 122.7 miljoni eiro jeb 86.2 miljoni latu. 2014.gada budžeta papildu finansējuma pieprasījumi jeb jaunās politikas iniciatīvas vairāk 50% apmērā paredzēti NAP2020 realizācijai, kas iezīmē stabilu un skaidru NAP2020 īstenošanas un uzraudzības gaitu turpmāko septiņu gadu garumā.

NAP2020 mērķi tiek sasniegti caur atbalstāmo darbību un pasākumu iekļaušanu budžeta attīstības daļā. Jau nākamajā gadā NAP2020 īstenošanai budžetā atvēlēti 122.7 miljoni eiro jeb 86.2 miljoni latu. 2014.gada budžeta papildu finansējuma pieprasījumi jeb jaunās politikas iniciatīvas vairāk 50% apmērā paredzēti NAP2020 realizācijai, kas iezīmē stabilu un skaidru NAP2020 īstenošanas un uzraudzības gaitu turpmāko septiņu gadu garumā.

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó

Más de Pārresoru kordinācijas centrs (PKC)

NAP2020 ieviešanas novērtējums

 1. 1. Valsts budžeta 2014.gadam veidošanas sasaiste ar Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritātēm Pārresoru koordinācijas centrs 2013.gada 15.oktobrī
 2. 2. JPI veidošanas un vērtēšanas process Rezultāti – NAP2020 īstenošana budžeta ietvarā Perspektīva – nākotnes izmaiņas, īstenojot NAP2020 2
 3. 3. JPI veidošanas un vērtēšanas process 3
 4. 4. NAP2020 un budžets 12 rīcības virzieni, katram paredzēta konkrēta summa 1759.01 milj. EUR Ministru prezidenta 2013.gada 18.janvāra rezolūcija Nr. 111- 1/7 – paredz izmantot NAP2020 prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara izvērsumu atbalstītām darbībām budžeta plānošanā 4
 5. 5. 5
 6. 6. Ministriju starta pozīcija, uzsākot attīstības budžeta plānošanu NAP2020 – 12 rīcības virzieni un 98 uzdevumi NAP2020 prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara izvērsums atbalstītām darbībām – NAP2020 darbības MK noteikumi Nr.867 nosaka, ka jaunās politikas iniciatīvas (JPI) tiek iesniegtas atbilstoši: – attīstības plānošanas dokumentiem – administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem 6
 7. 7. Kritēriji JPI vērtēšanai Vērtētājs Kritēriji Atbilstošais punktu skaits Atbilstība nacionālajam attīstības plānam vai valsts aizsardzības koncepcijai atbilst – 6 atbilst – 3 nav pamatojošo dokumentu – 0 FM Atbilstība citiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem un protokollēmumiem Atbilstība normatīvajiem aktiem FM /PKC Atbilstība Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību norādītajiem uzdevumiem atbilst – 3 neatbilst – 0 FM Jaunās politikas iniciatīvas vieta ministrijas 1.–5.vieta – 2 iesniegtajā jauno politikas iniciatīvu sarakstā no 6. līdz pēdējai vietai – 1 FM /PKC FM /PKC daļēji atbilst – 3 neatbilst – 0 atbilst – 3 nav pamatojošo dokumentu – 0 7
 8. 8. Atbilstība NAP2020 Kritēriji Atbilstība Nacionālajam attīstības plānam vai Valsts aizsardzības koncepcijai Atbilstošais punktu skaits atbilst – 6 daļēji atbilst – 3 neatbilst – 0 1.Vai atbilst NAP2020 prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara izvērsuma atbalstītām darbībām? 2.Vai atbilst stratēģiskajiem mērķiem (makro rādītājiem)? 3.Vai ir «fiskālā loģika» (nepārkāpj paredzēto summu)? 8
 9. 9. Pamatpieņēmumi NAP2020 ir attīstības plāns – ar fiksētu resursu daudzumu, lai īstenotu plānā noteiktos mērķus un sasniegtu rezultātus ar plānotajiem uzdevumiem No valsts budžeta 700 milj.LVL jeb 996 milj.EUR septiņu gadu periodā (izņemot ES fondu līdzfinansējums) 9
 10. 10. Ierobežoti līdzekļi – iespēju atslēga Budžeta un attīstības plānošanas principi: Ierobežotības princips Ilgtspējas princips Aizvietojamības princips Rezultativitātes princips Izmaksu efektivitātes princips Pakāpenības princips 10
 11. 11. Rezultāti – NAP2020 īstenošana budžeta ietvarā 11
 12. 12. NAP2020, VAK un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana milj. EUR 330,2 330,2 243,2 243,2 386,8 386,8 Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Valsts aizsardzības koncepcijas realizāciju Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Latvijas Nacionālā attīstības plāna realizāciju: prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme» prioritāte «Cilvēka drošumspēja» prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas» Pārējās jaunās politikas iniciatīvas, tai skaitā: -finansējums darba samaksas jautājumu risināšanai, -zinātnes bāzes finansējumam, -kultūras telpas attīstībai, -elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības īstenošanai Avots: LR Finanšu ministrija 12
 13. 13. NAP2020, VAK un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana milj. EUR 700 milj.LVL/ 996 milj.EUR fiskālā telpa 510.7 milj.LVL/ 726.6 milj.EUR 2014.-2016. gadam 189.3 milj.LVL/ 269.3 milj. EUR 2017.-2020.gadam Avots: LR Finanšu ministrijas grafiks 13
 14. 14. NAP2020 vidēja termiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošana milj. EUR Jaunās politikas iniciatīvas sadalījumā pa NAP2020 prioritātēm Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme», tai skaitā, 1)elektroenerģijas ražošanas fonda (EAF) izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai 2)ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem Prioritāte «Cilvēka drošumspēja», tai skaitā, 1)valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti 2)veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana (ambulatoro un stacionāro pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšana) 3)asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti Prioritāte «Izaugsmi atbilstošas teritorijas» tai skaitā, 1)autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam 2)administratīvā sloga samazināšana VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 3)principa «Nauda atgriežas dabā» realizācija Avots: LR Finanšu ministrija 14
 15. 15. Reemigrācijas un diasporas programma EUR Iestāde Darbības/ jaunās politikas iniciatīvas SIF Reemigrācijas atbalsta pasākumi ĀM Sadarbības ar diasporu stiprināšana, diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, vēstniecību sadarbības ar diasporu paplašināšana un Pilsonības likuma grozījumu īstenošana Reemigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana biznesa saiknes veidošana un uzturēšana ar ārvalstīs dzīvojošajiem diasporas pārstāvjiem Ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšana. Atbalsta nodrošinājums diasporai. Reemigrācijas veicināšana EM IZM VK Reemigrācijas pasākumu īstenošana attiecībā uz Latvijas valstspiederīgo absolventu piesaisti darbam valsts tiešās pārvaldes iestādēs, komunikācija ar ārvalstīs dzīvojošiem cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā 2014.gads 2015.gads 2016.gads 34 149 34 149 34 149 682 978 682 978 682 978 70 574 70 574 70 574 61 183 61 183 61 183 11 383 130 904 130 904 15
 16. 16. 100% NAP2020 Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšana Autoceļu sakārtošanas programma Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija Ārkārtas tālruņa numura 112 izsaucēja atrašanās vietas informācijas sistēmas uzturēšana Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai Dziesmu svētku procesa ilgtspējīga attīstība 16
 17. 17. 100% NAP2020, bet dārgāki nekā paredzēts Mācību priekšmeta "Svešvaloda" apguve no 1.klases Latvijas vēstniecības Indijā atvēršana un darbības nodrošināšana Dalība starptautiskajos izglītības pētījumos 17
 18. 18. Pasākumi, kas netika iekļauti NAP2020, bet veicina NAP2020 mērķu sasniegšanu Valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā Asistenta pakalpojuma nodrošināšana pašvaldībās Elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonda (EAF) izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai Personu, kuras cietušas no vardarbības un vajāšanas, personisko tiesību aizsardzība Principa "Nauda atgriežas dabā" realizācija 18
 19. 19. Secinājumi 1. NAP2020 izdevumi ir sabalansēti ar citām nepieciešamībām. 2. Lielu daļu no NAP2020 paredzētajām darbībām īstenos no 2014.-2016.gadam. 3. Papildus NAP2020 paredzētajām darbībām, atbalstītas arī citas darbības- meklējot efektīvākos risinājumus. 4. Jānodrošina mērķtiecīgāka NAP2020 uzdevumu īstenošana. 19
 20. 20. Perspektīva – nākotnes izmaiņas, īstenojot NAP2020 20
 21. 21. 2014. – pārmaiņu gads 1. Sadarbībā ar FM uzlabot nākamā gada JPI sagatavošanas un vērtēšanas metodoloģiju 2. Veikt izmaiņas plānošanas sistēmā, lai veicinātu NAP2020 efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā 2013.gada pieredzi 3. Uzstādīt monitoringa sistēmu NAP2020 izdevumiem 4. Identificēt vēl neuzsāktos NAP uzdevumus, apzināt ministriju plānus to īstenošanai 5. Panākt vienprātību par NAP fiskālās telpas noteikšanas kārtību – vai būs slēgta vai atvērta sistēma 6. ES struktūrfondu īstenošanas uzsākšana 21
 22. 22. Vairāk par NAP2020 www.pkc.gov.lv www.nap.lv Pārresoru koordinācijas centrs Adrese: Tālr.nr.: E-pasts: www: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520 +371 67082811 pkc@pkc.mk.gov.lv www.pkc.gov.lv

×