Se ha denunciado esta presentación.

NAP2020: Vadības grupas diskusija par 1.redakciju (8.sēde - 26.06.2012.)

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 13
1 de 13

Más Contenido Relacionado

Más de Pārresoru kordinācijas centrs (PKC)

NAP2020: Vadības grupas diskusija par 1.redakciju (8.sēde - 26.06.2012.)

 1. 1. Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 Vadības grupas diskusija par 1. redakciju – turpinājums (8.sēde) Mārtiņš Krieviņš, Pēteris Vilks, Jānis Zvīgulis, Māra Sīmane Pārresoru koordinācijas centrs 2012.gada 26.jūnijs
 2. 2. 22.06.2012. NAP2020 VG izdiskutēja un vairākums atbalstīja (1) • NAP2020 virsmērķis: „Tāds ekonomikas izrāviens, kas nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu un valsts ilgtspējīgu attīstību līdz 2020. gadam, panākot vidējo ikgadējo iekšzemes kopprodukta izaugsmi vismaz 5% apjomā”; • saglabāt stratēģisko indikatoru „IKP pieaugums pēc pirktspējas paritātes līmeņa”; 2
 3. 3. 22.06.2012. NAP2020 VG izdiskutēja un vairākums atbalstīja (2) • atgriezties pie diskusijas par stratēģisko indikatoru, kas raksturo iedzīvotāju skaitu (vai papildus summārajam dzimstības koeficientam lietot arī iedzīvotāju skaita izmaiņas, kā arī – kāds ir skaitliskais mērķis). PKC sadarbībā ar LM piedāvās risinājumu; • papildināt prioritātes „Tautas saimniecības izaugsme” mērķu sasniegšanas indikatorus ar preču un pakalpojumu eksporta apjomu; • atgriezties pie diskusijas par vidi raksturojošu indikatoru – PKC piedāvā noteikt dabas resursu izmantošanas produktivitāti kā stratēģisko indikatoru; bioloģisko daudzveidību raksturojošu rādītāju- lauku putnu indeksu,(tā saglabāšanu vismaz esošajā stāvoklī, Latvija 2030) kā prioritātes „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” rīcības virziena „Dabas un kultūras kapitāla efektīva apsaimniekošana” sasniegšanas indikatoru. ; 3
 4. 4. Dabas resursu izmantošanas produktivitāte • Informācijas avots: Eiropas Savienība, Eurostat, tabula Resource productivity EUR per kg, kods – env_ac_mfa,atlases kritēŗiji – GEO: ES-27, visas sarakstā iekļautās valstis, INDIC_IL: code RP_CLV00 Resource Productivity, GDP/DMC (Single country over time; GDP chain- linked volumes, reference year 2000)MATERIAL: TOTALTIME: pieejami dati par 2001.- 2009.g. UNIT: CODE: EUR_CLV00_KG Euro per Kilogram (Euro: chain-linked volumes, reference year 2000, at 2000 exchange rates) 4 Ar dabas resursu izmantošanas produktivitāti nosaka, cik efektīvi ekonomika izmanto enerģiju un vietējos izejmateriālus un vai tās attīstība kopumā atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Svarīgi ir nodrošināt, lai ekonomika attīstās straujāk, nekā pieaug patērēto izejmateriālu apjoms. To var panākt, sekmējot saražoto produktu pārstrādes dziļumu un prioritāri attīstot apstrādes rūpniecību. Dabas resursu izmantošanas produktivitāti izsaka iekšzemes kopprodukta apjoms uz vietēji patērēto materiālu vienību, t.i., IKP/VMP, ko izsaka EUR/kg.
 5. 5. 22.06.2012. NAP2020 VG izdiskutēja un vairākums atbalstīja (3) • precizēt, kurā prioritātē runā par transporta infrastruktūru (šobrīd prioritātē „Izaugsmi atbalstošas teritorijas”, SM piedāvājums – prioritātē „Tautas saimniecības izaugsme”) – pie šī atgriezīsies beigās, kad būs izdiskutētas visas prioritātes; • izteikt prioritātes „Tautas saimniecības izaugsme” rīcības virzienu, kas runā par enerģijas ražošanu un energoefektivitāti, šādā redakcijā: „Energoefektivitāte un enerģijas ražošana”. 5
 6. 6. Darba kārtība Turpinām diskusiju par NAP 2020 virsbūvi  diskusijas par prioritātēm  Prioritātes mērķa formulējums  Raksturojošais/-ie indikators/-i  Rīcības virzienu kopums  Par katru rīcības virzienu (14)  Mērķis/-i  Rīcības virziena indikators/-i  Gatavošanās diskusijām par uzdevumiem 27. (un 28.) jūnijā
 7. 7. Diskusijas noteikumi 1. Virzāmies secīgi par NAP2020 līmeņiem 2. Pirms runājiet, nosauciet savu vārdu 3. Īsi raksturojiet iebildumu un izsakiet konkrētu priekšlikumu 4. Ja nevaram panākt vienošanos, aicinām balsot 5. Variet izteikt savu īpašo viedokli 6. Mēs protokolēsim viedokļus un par domstarpībām informēsim Ministru kabinetu
 8. 8. Par katru prioritāti  Prioritātes mērķa/-u formulējums  Raksturojošais/-ie indikators/-i  Rīcības virzienu kopums  Par katru rīcības virzienu (14)  Mērķis/-i  Rīcības virziena indikators/-i
 9. 9. Tautas saimniecības izaugsme – starptautiski konkurētspējīga un ilgtspējīga ekonomika valsts izaugsmei un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai 9 Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi Izcila uzņēmēj- darbības vide Attīstīta pētniecība un inovācijas Tautas saimniecības attīstību atbalstoša kvalitatīva izglītība Energo- efektivitāte un enerģijas ražošana
 10. 10. Izaugsmi atbalstošas teritorijas – iespēju robežās līdzvērtīgi dzīves un darba apstākļi neatkarīgi no dzīvesvietas, reģionu starptautiskā konkurētspēja un savdabība 10 Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgu dzīves un darba apstākļu radīšanai Dabas un kultūras kapitāla efektīva apsaimniekošana Pārvaldības optimizācija atbilstoši apdzīvojuma struktūrai un teritoriju ekonomiskās attīstības prognozēm
 11. 11. Cilvēka drošumspēja – spēcīga vidusšķira + tautas ataudze valstī, kur katram ir iespējas gādā par savu, savu tuvinieku un Latvijas attīstību 11 Stabili pamati tautas ataudzei Cienīgs darbs Kompetenču attīstība Vesels cilvēks Cilvēku sadarbība un piederība LV
 12. 12. NAP2020 pirmā redakcija – PKC piedāvājums 12
 13. 13. Paldies par darbu! Avots: office.microsoft.com

×