Se ha denunciado esta presentación.

NAP2020: Vadības grupas diskusija par 1.redakciju (9.sēde - 27.06.2012.)

0

Compartir

Próximo SlideShare
NAP2020 melraksts
NAP2020 melraksts
Cargando en…3
×
1 de 14
1 de 14

Más Contenido Relacionado

NAP2020: Vadības grupas diskusija par 1.redakciju (9.sēde - 27.06.2012.)

 1. 1. Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 Vadības grupas diskusija par 1. redakciju – turpinājums (9.sēde) Pēteris Vilks, Jānis Zvīgulis, Māra Sīmane Pārresoru koordinācijas centrs 2012.gada 27.jūnijs
 2. 2. Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme» - precizējumi, par ko jāvienojas (1) Rīcības virziens „Izcila uzņēmējdarbības vide” • Mērķis 1 Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, optimāli samazinot administratīvo slogu, mazinot ēnu ekonomikas īpatsvaru tautas saimniecībā, mazinot korupciju, nodrošinot prognozējamu nodokļu politiku, efektivizējot tieslietu sistēmas darbību, kā arī paaugstinot valsts pārvaldes darbības efektivitāti. 2
 3. 3. Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme» - precizējumi, par ko jāvienojas (2) Rīcības virziens „Attīstīta pētniecība un inovācija” • Mērķis 1 Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā 1,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta 2020. gadā (un 3% apmērā – 2030. gadā), mērķtiecīgi sekmējot pētniecības un inovācijas pārnesi uzņēmējdarbībā • Mērķis 2 Veicināt inovatīvu, starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu un ieviešanu ražošanā, komercializējot Latvijā vai ārpus tās radītas zināšanas, šādi paaugstinot minēto produktu izlaides apjoma īpatsvaru tautas saimniecībā. 3
 4. 4. Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme» - precizējumi, par ko jāvienojas (3) Rīcības virziens „Attīstīta pētniecība un inovācija” • Rīcības virziena rādītāji – Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars tautas saimniecībā – Inovatīvo produktu izlaides kopapjoma īpatsvars tautas saimniecībā – Privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā 2020. gadā sasniedz vismaz 50% no kopējiem ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā – Zinātnieku skaita pieaugums privātajā sektorā – Zinātnieku īpatsvars iedzīvotāju vidū – Jauno zinātnieku absolventu skaits – Starptautisko patentu skaita dinamika – Publikāciju skaits starptautiski citējamos avotos – Privātā sektora pasūtījumu apjoms (LVL) zinātniskajās institūcijās visā pasaulē – Privāto pasūtījumu no visas pasaules apjoms (LVL) Latvijas zinātniskajām institūcijām 4
 5. 5. Darba kārtība Turpinām diskusiju par NAP 2020 virsbūvi  diskusijas par prioritātēm  Prioritātes mērķa formulējums  Raksturojošais/-ie indikators/-i  Rīcības virzienu kopums  Par katru rīcības virzienu (14)  Mērķis/-i  Rīcības virziena indikators/-i  Gatavošanās diskusijām par uzdevumiem
 6. 6. Diskusijas noteikumi 1. Virzāmies secīgi par NAP2020 līmeņiem 2. Pirms runājiet, nosauciet savu vārdu 3. Īsi raksturojiet iebildumu un izsakiet konkrētu priekšlikumu 4. Ja nevaram panākt vienošanos, aicinām balsot 5. Variet izteikt savu īpašo viedokli 6. Mēs protokolēsim viedokļus un par domstarpībām informēsim Ministru kabinetu
 7. 7. Par katru prioritāti  Prioritātes mērķa/-u formulējums  Raksturojošais/-ie indikators/-i  Rīcības virzienu kopums  Par katru rīcības virzienu (14)  Mērķis/-i  Rīcības virziena indikators/-i
 8. 8. Tautas saimniecības izaugsme – starptautiski konkurētspējīga un ilgtspējīga ekonomika valsts izaugsmei un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai Augstražīga un Tautas eksportspējīga Izcila Attīstīta saimniecības Energo- uzņēmēj- pētniecība attīstību efektivitāte ražošana un atbalstoša starptautiski darbības un un enerģijas konkurētspējīgi kvalitatīva pakalpojumi vide inovācijas izglītība ražošana 8
 9. 9. Izaugsmi atbalstošas teritorijas – iespēju robežās līdzvērtīgi dzīves un darba apstākļi neatkarīgi no dzīvesvietas, reģionu starptautiskā konkurētspēja un savdabība Pārvaldības Ekonomiskās optimizācija Pakalpojumu atbilstoši aktivitātes pieejamība Dabas un apdzīvojuma veicināšana līdzvērtīgu dzīves kultūras kapitāla reģionos – un darba efektīva struktūrai un teritoriju teritoriju apstākļu apsaimniekošana potenciāla ekonomiskās radīšanai izmantošana attīstības prognozēm 9
 10. 10. Cilvēka drošumspēja – spēcīga vidusšķira + tautas ataudze valstī, kur katram ir iespējas gādā par savu, savu tuvinieku un Latvijas attīstību Stabili pamati Cilvēku Kompetenču tautas Cienīgs darbs Vesels cilvēks sadarbība un attīstība ataudzei piederība LV 10
 11. 11. EM par RV «Energoefektivitāte un enerģijas ražošana» • Mērķis 1 Palielināt vietējo energoresursu īpatsvaru kopējā apjomā un nodrošināt tautas saimniecības izaugsmei nepieciešamo energoresursu ilgtspējīgu izmantošanu par konkurētspējīgām cenām • Alternatīva: Nodrošināt tautas saimniecībai nepieciešamo energoresursu efektīvu izmantošanu, veicinot resursu tirgu pieejamību, sektoru energointesitātes samazināšanos un vietējo energoresursu īpatsvaru kopējā patērētajā apjomā • Rīcības virziena darbības rādītāji – Panākt enerģijas ietaupījumu 0.668 Mtoe 2020. gadā salīdzinot ar 2008. gadu (2010. gadā bruto iekšzemes enerģijas patēriņš – 4.54 Mtoe) Pārbaudām šo rādītāju pēc FEI prognozes! 11
 12. 12. IZM par RV «Kompetenču attīstība» Kompetences (vienskaitlī) attīstības galvenais mērķis drošumspējas kontekstā ir: „Nodrošināt ikvienu iedzīvotāju ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai, kā arī veicina pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopj veselīga dzīvesveida paradumus, sekmē sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, izkopj prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivē izglītībai mūža garumā, veicina radošo un intelektuālo spēju attīstību un pilnveido moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes.” IZM piedāvā papildu rādītājus: - Nepārtraukta dalība pieaugušo izglītībā 25-64 gadi (EUROSTAT) - Svešvalodu zināšanas (skaits vai līmenis) (EUROSTAT) 12
 13. 13. NAP2020 pirmā redakcija – PKC piedāvājums 13
 14. 14. Avots: office.microsoft.com Paldies par darbu!

×