Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Please Read

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Please Read

  1. 1. 1. ൈദവ ി പു റെമ മ ാേരാടം നി ു ൾ ാർ ിക്ക ത്. 2. ന കൽ ിക്കണം തി വിേരാധിക്കണം. 3. എ തികൂലമായാലു ം സതയ്െമ പറയാവ. ൂ 4. യു ക്തിദീശേയാടു ം സദു പേദശം മു േഖനയു ം സ ാർഗതിെലക്ക് ക്ഷണി ക. 5. മിയിെല ജ ക്കളം പക്ഷികളം നി ു ു െള േപാലു സമഹ ൂ ൾ ആണ്. 6. പരദ ഷണം പറയ ത്. ൂ 7. മ ു ളളവെര പരിഹസിക്ക ത്. 8. അസയ അ ത്. ൂ 9. ചാര ിയു ം ഒളി ു േകൾക്കലു ം അ ത്.10. ക സാക്ഷി പറയ ത്.11. സതയ് ി ് സക്ഷി പറയാൻ മടിക്ക ത്.12. സംസാരി ംേബാൾ ശബ്◌ം താഴ് ്ദ ണം.13. പ ഷമായി സംസാരിക്ക ത്.14. ആളകേളാട് െസൗമയ്മായ വാ കൾ പറയണം. ു15. മിയിൽ വിനയേ ാെട നടക്കണം.16. നട ിൽ അഹ അ ത്.17. അഹ ാരം അ ത്.18. അനാവശയ് കാരയ് ളിൽ മു ഴക ത്. ു19. മെ ാരാളെട െത ു കൾ കഴിയു ു മാ ് െചയയ്ണം.20. മ ു വേരാട് ഔദാരയ്േ ാെട െപ മാറണം.21. അതിഥികെള സൽക്കരിക്കണം.22. പാവ ൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ േ രി ിക്കണം.23. അനാഥകെള സംരക്ഷിക്കണം.24. േചാദിച്ചു വ വെര ആ ിക്കളയ ത്.25. വിഷമി വെര കെ ി സഹായിക്കണം.26. െചയത ഉപകാരം എടു ് പറയ ത്.27. വിശ സിേച്ചൽപിച്ച വസക്കൾ തിരിേച്ചലിക്കണം. ്പ28. കരാർ ലംഘിക്ക ത്.29. തി െയ ന െകാ ് തിേരാധിക്കണം.30. ന യിൽ പരസരം സഹകരിക്കണം. ്പ31. തി യിൽ സഹകരിക്ക ത്.32. നീതി വർ ിക്കണം.33. വിധി കൽപി ംേബാൾ നീതിയ സരിച്ച് വിധിക്കണം.34. ആേരാടം അനീതി െചയയ് ത്. ു35. അളവിലു ം ക്ക ിലു ം കര്ി ിമം കാണിക്ക ത്.36. സതയ്വു ം അസതയ്വു ം കൂ ിക്കലർ ത്
  2. 2. 37. വ കർക്ക് കൂ ു നിൽക്ക ത്.38. സതയ് ിൽനി ് വയ്തിചലിക്ക ത്.39. പി ക്ക് അ ത്.40. അനയ് ്െറ ധനം അനയ്ായമായി തി ത്.41. അനാഥകളെട ധനം അപഹരിക്ക ത്. ു42. ധനം ധർ ൂ ടിക്ക ത്.43. ലഹരി ഉപേയാഗിക്ക ത്.44. മദയ്ം കഴിക്ക ത്.45. ൈക ലി അ ത്.46. പലിശ അ ത്.47. വയ്ഭിചാരെ സമീപിക്ക ത്.48. െകാലപാതകം അ ത്.49. ചത് കളിക്ക ത്. ൂ50. മ ു വർക്ക് പാഠം ആകും വിധം കു വളികെള ശിക്ഷിക്കണം.51. ഊഹ ൾ അധികവു ം കളവണ്; ഊഹ ൾ െവടിയണം.52. തി ക, കുടി ക, അധികമാക ത്.53. ശവം, രക്തം, പ ിമാംസം എ ിവ നിഷി മാണ്.54. ഭാഗയ് പരീക്ഷണ ൾ അ ത്.55. മിയിൽ കുഴ ം ഉ ാക്ക ത്.56. മ ഷയ്ർക്കിടയിൽ ഐകയ് ി ് മിക്കണം.57. നി ൾ പരസരം ഭി ്പ ിക്ക ത്.58. ഉച്ചനീചത േബാധം ഉ ാക ത്.59. ൈദവ ഭകതനാണ് നി ളിൽ േ ഷൻ. ്ട60. കാരയ് ൾ പരസരം കൂടിയാേലാചിക്കണം. ്പ61. ഇേ ാ ് യു ം െചയാലലാെത യു ്ത ല് ം അ ത്62. യു മരയ്ാദകൾ പലിക്കണം63. യു ിൽ നി ് പി ിരിയ ത്.64. അഭയാർ ികെള സഹായിക്കണം (സംരക്ഷിക്കണം)65. മ ു വെര കണടച്ച് അ കരിക്ക ത്. ്ണ66. െപൗേരാഹിതയ്ം പടില ല്67. സ യ്ാസം അ ത്.68. ന ത മറക്കണം69. ി( ി) സക്ഷിക്കണം ൂ70. േകാപം അടക്കി നിർ ണം71. സ തം കൂടെത അനയ് െട വീ ിൽ േവശിക്ക ത്.72. രക്ത ബ മു വർ ത ിൽ വിവാഹം അ ത്.
  3. 3. ൂ 73. മാതാക്കൾ മക്കൾക്ക് പർണമായി മു ലയ ണം. ൂ ്ണ 74. മാതാ പിതാക്കൾക്ക് ന െചയയ്ണം 75. മാതാപിതാക്കേളാട് മു ഖം ചു ളിച്ച് സംസാരിക്ക ത്. 76. മാതാപിതാക്കളെട സ കരയ് മു റിയിൽ അ വാദമിലാെത ു ല് േവശിക്ക ത്. 77. കടം വാ ു ം െകാടു ം എഴതി െവക്കണം. ു 78. കടം വീ ു വാൻ ബു ിം ു െവ ിൽ വിഷമി ിക്ക ത്. 79. രിപക്ഷം സതയ് ിെ മാനദ മല. ല് 80. സീകൾ മാനയ്മയി ഒ ക്കേ ാെട കഴിയണം. 81. മരണെ വെ സ ് കുടംബാംഗ ു ൾക്ക് അന രം നൽകണം. 82. സീകൾ ംസ വകാശം ഉ . ് 83. സീ ആയാലു ം പു ഷനായാലു ം കർ ൾക്ക് ലയ് തിഫലം ഉ . ് 84. കുടംബ ു ിെ േന ത ം പു ഷന് നൽകണം. 85. ആർ വ കാല ് ൈലംഗിക സ ർക്കം അ ത് 86. പ ിെല അൽ ത െള കുരിച്ച് ചി ിക്കണം. 87. വി ാനം േനടു വർക്ക് ഉ ത പദവി നൽകും. 88. ഭരണാധികാരികെള ാപി േനാക്കി തിരെ ്ത ടക്കണം. ു 89. ആരാധനലയ ളിൽ നി ് ആളകെള തടയ ത്. ു 90. മ ു മതസ െട ആരാധയ് വസക്കെള നി ിക്ക ത്. ്ത 91. എലാ വചകേരയു ം അംഗീകരിക്കണം. ല് 92. സതയ് ിേലക്ക് ഷണി ത് സദു പേദശേ ാട കുടിയാവണം. ു 93. ആരാധന േവളയിൽ നല വസം അണിയണം. ല് 94. മത ിൽ നിർബ ിക്കാൻ പാടില. ല് 95. ഒരാൾക്ക് കഴിയാ ത് അയാെള നിർബ ിക്ക ത്. 96. കഷപാടു കളിലു ം വിഷമതകളിലു ം ക്ഷമ ൈക െകാ ്ട ണം. 97. അനാചാര ൾെക്കതിെര േപാരാടണം. 98. വർഗീയത അ ത്. ്ഗ 99. ൈദവേ ാട് മാ ം ാർ ി വർക്ക് നിർഭയത ം നൽകും.100. ൈദവം കാ ണയ്വാനാണ്. അവേനാട് പാപേമാചനം േതടക. ു101. ൈദവം എലാ പാപ ല് ളം ഒ ിച്ച് മാ ് െചയയ്ു ു വനാകു .102. ൈദവ കാ ണയ്െ കുരിച്ച് നിരാശരാവ ത്.103. രാജയ്േസഹം ഈമാൻെറ(വിശ ാസ ്ന ിെ ) ഭാഗമാണ്.104. ി ഈമാൻെറ അർ ഭാഗമാണ്.105. ന കൽപിക്കണം തി വിേരാധിക്കണം.106. ഒ വൻ േരാഗിയായാൽ അവെന സ ർശിക്കണം.107. ആെര ിലു ം ക്ഷണിച്ചാൽ ആ ക്ഷണം സ ീകരിക്കണം. ു108. പരസരം കരാറകൾ പലിക്കണം. ്പ
  4. 4. 109. അതിഥികെള ആദരിക്കണം.110. അസതയ്ം മി ളിലെടേയാ ബ ൂ ു ക്കളിലു െടേയാ വ ാലു ം സ ീകരിക്ക ത്.111. ആപൽക്കരെമ ിലു ം സതയ്ം പറയു ക. വിജയം അതിലാ ത്.112. കു ികേളാട് ക ണ കാണിക്കാ വ ം വലിയവെര ബ മാനിക്കാ വ ംന ിൽ െ വനല. ല്113. വഴിയിൽ നി ് ഉപ വ െള നീ ത് വിശ ാസ ിെ ഭാഗമണ്.114. സ ം ശരീരം െകാ ു മ ു വർക്ക് േസവനം െചയയ്ു വനാണ് വിശ ാസി.115. മ ു വെര ആേക്ഷപി വ ം െതറി വിളി വ ം വിശ ാസിയല.ല്116. ഒരാൾ മെ ാരാളെട നയ്നത മറച്ചു വച്ചാൽ അ ു ൂ യ് നാളിൽ ൈദവം അവെ നയ്നതയു ം മറച്ചു ൂ െവ ം.117. തീ വിറകിെന എ േപാെല അസയ ന ൂ കെള മായ്ച്ചു കളയു ം.118. അസയാർഹരായി ര ൂ ് േപെരയു ൂ .. ധനം നല മാർഗ ല് ിൽ ചിലവഴി വ ം വി ാനം അഭയ്സി വ ം.119. ഒരാൾ കച്ചവടം പറ തിെ േമൽ നി ൾ വിലകൂ ി പരയ ത്.120. നി ൾ പരസരം നി ി ്പ കേയാ വ ി കേയാ െചയയ് ത്.121. നി ൾ പരസരം ഭീഷണിെ ട ്പ ു ത്.122. നി ൾ മരിച്ചവെ േപരിൽ അലമു റ കൂ ത്.123. മരിച്ചവെര പ ി നി ൾ കു ം പറയ ത്.124. ധനം എലാവർ ല് ം നൽകാൻ കഴിയില. എ ല് ാൽ മു ഖ സ യു ം സ ഭാവവു ം എലാവർ ല് ം നൽകാൻ കഴിയു ം.125. ഭക്തിയു ം സ ഭാവവു ം ഒ വെന സ ർഗ രാജയ്േ ്ഗ ക്കട ി ു ം.126. മലയു ല് ിൽ ജയി വനല ശക്തൻ. േകാപം വ േ ല് ാൾ അത് അടക്കി നിർ വനാണ്.127. േകാപം വ ാൽ െമൗനം പാലി ക.128. നി ൾ ആളകൾക്ക് എളു മു ു ാ ക. യാസെ ടു ത്. സേ ാഷി ി ക. െവറു ിക്ക ത്.129. മെ ാരാേളാട് സ തേയാെട പു ിരി തിൽ നി ൾക്ക് പു ണയമു . ്130. നി ളെട അട ു ു ് െകാച്ചു കു ികളെ ു ിൽ നി ളം കു ികെള േപാെലയാവു ക. ു131. നി ൾക്ക് ൾഭിച്ചി ു അ ഹ െള നി ൾ മറച്ചു െവക്ക ത്. അത് ന ി േകടാണ്.132. ലഹരിയു ാ എലാ വസക്കളം നിഷി മാണ്. ല് ു133. മദയ്ം േമച്ച ല് ിയു െട മാതാവാകു .134. ൈക ലി- പലിശ, വാ ു വെനയു ം െകാടു വെനയു ം അതിനിടയിൽ നിൽ വെനയു ം ൈദവം ശപിച്ചിരി135. പി ക്ക് സക്ഷി ൂ ക. അത് കുടംബ ബ ു െള വിേഛദിക്കാൻ േ രി ി ം.136. മു ഖസതി പറയു വെ വായിൽ മണ വാരിയിടണം.137. സ ം ൈകെകാ ്അ ാനിച്ച് ആഹരി തിേനക്കാൾ ഉ മമായ ഭക്ഷണമില. ല്
  5. 5. 138. ഭാത ാർ ന ക്ഴി ാൽ അ െ ആഹാരം അേന ഷിക്കാെത നി ൾ വി മിക്ക ത്.139. െതാഴിലാളികെള െകാ ് പണിെയട ിച്ച് അർഹമായ കൂലി െകാടക്കാ ു ു വ മായി അ യ് നാളിൽ ഞാൻ ശ ു തയിലായിരി ം.140. വി ാനം വിശ ാസിയു െട കള ു േപായ സ ാകു . അത് േനടു വൻ അതീവ ഭാഗയ്വാൻ.141. അധികാരം അനർഹരിൽ ക ാൽ നി ൾഅ യ്നാൾ തീക്ഷി ക.142. ഭരണാധികാരിയു െട വ െനെയക്കാൾ കടു വ നയില. ല്143. മർ ിതെ ാർ ന നി ൾ സക്ഷി ൂ ക. അവ ം അലാ ല് വി ം ത ിൽ യാെതാ മറയു ം ഇല. ല്144. നി ളിൽ േ ഷൻ ഭാരയ്േയാട് ന ്ട ായി വർ ി വനാണ്.145. കനയ്കയു െട അ വാദമിലാെത അവെള വിവാഹം കഴിച്ച് െകാടു ക്ക ത്. ല്146. വിവാഹം നി ൾ പരസയ് െ ടു ണം.147. ഭാരയ്യു െട രഹസയ് ൾ പു റ ് പറയു പു ഷന് അ യ്നാളിൽ ഏ വു ം നീചമായ സ്ഥാനമാ ത്. ു148. ൈദവം ഏ വു ം െവറേ ാെട അ വധിച്ച കാരയ്മാണ് വിവാഹ േമാചനം.149. നി ൾ കഴിയു ം വിവഹ േമാചനം െചയയ് ത്. നി ളത് െചയയ്േ ു ാൾ ൈദവ സിംഹാസനം േപാലു ം വിറ ം150. സ ം ഭാരയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകു തിൽ േപാലു ം നി ൾക്ക് തിഫലമു . ്151. സദ് യായ ഭാരയ്യാണ് ഐഹികവിഭവ ളിൽ ഏ വു ം ഉ മമായത്.152. ൈദവ ീതി മാതാപിതാക്കളെട ു പിയിലാണ്. ൈദവ േകാപം മാതാപിതാക്കളെട ്ത ു േകാപ ിലാണ്.153. ൈദവം ഏ വു ം േവഗം തിഫലം നൽകു ത് ദാന ി ം കുടംബ ബ ു ം േചർ തി മാണ്.154. ൈദവം ഏ വു ം േവഗം ശിക്ഷ നൽകു ത് കുടു ംബ ബ ം വിേഛദി തിനാണ്.155. അടു ബ ു ക്കൾക്ക് ആവശയ്മായിരിെക്ക മ ു വർക്ക് െചയയ്ു ദാനം സ ീകരിക്കെ ടകയില. ു ല്156. നി ൾ ദാരി െ ഭയെ ടേ ു ാൾ ൻൽകു ദാനമാണ് ദാന ളിൽ ഉ മം.157. ദരി ന് ൻൽകു ദാനം ഒ തിഫലം നൽകു . ദരി നായ ബ ു വി ദാനം ര ് തിഫലം നൽകു . ദാന ിെ ംബ ം േചർ തിെ ം.158. മതം ഗുണകാഷയാകു .159. മത ിൽ നി ൾ പാ ഷയ്ം ഉ ാക്ക ത്.160. ു ണഹതയ്യു ം ശി ഹതയ്യു ം നി ൾ നട ത്.161. അനാധ ം അഗതി ം വഴി േപാക ം അവ െട അവകാശ ൾ നലക ്കു162. മരിച്ചവെര ചീ പറയ ത്163. കറിയിൽ അലം െവ ്പ ം െചർ ി ാെന ിലു ം അയൽകാരെന ക ക.
  6. 6. 164. മി തരിശാക്കി ഇട ത്.165. നാെള അ യ്നാൾ ആെണ ിലു ം കയയ്ിലു മരം ന ു പിടി ി ക.166. ഒ മു സിം നടപിടി ി ല് ു െചടിയിൽ നി ം ആര് ആഹരിചാലു ം (േമാഷാവ് ്ട ആെണ ിലു ം)ന യാൾക്ക് തിഭലം ഉ . ്167. ഒഴകു ു നദിയു െട തീര ് ആെണ ിലു ം ജലം ദു ർവയ്യം െചയയ് ത് .168. െക ി നില ജല ിൽ മ ൂ െമാഴിക്ക ത്.169. മര ൾ അനാവശയ്മായി മു റിക്ക ത്.170. അകര്മം ക ാൽ കയ് െകാ ു തടയു ക.171. തിേരാധ ിന് ആവശയ്െമന്കിൽ ആയു ധം എടക്കാം ു172. യു ിൽ ,സീകെളയു ം, കു ികെളയു ം, േരയു ം,മ ു മത ളിെല പു െരാഹിതെരയു മ് ഉപ വിക്ക ത്.173. നിരപരാധികൾ അകര്മ ിന് അർഹരല ല്174. ഭല ക്ഷ ൾ നശി ിക്ക ത്.175. നാ ിൽ കുഴ ം ഉ ാക്ക ത്.176. ഒ വിഭാഗേ ാടു അമർഷം അവേരാട് അനീതി കാണി തിന് കാരണമാവ ത്.177. മത ിെ കാരയ് ിൽ ബല േയാഗം അ ത്.178. ജീവികെള തീ െകാ ു ശിക്ഷിക്ക ത്.179. നിരപരാധിെയ െകാ വെന ഈ േലാകെ മു ഴവൻ േപെരയു ം െകാ ു വന് ലയ്മായി കണക്കാക്കണം.180. ഒ മ ഷയ്െന രക്ഷിച്ചാൽ ഈ േലാകെ മു ഴവൻ േപെരയു ം രക്ഷിച്ചതിന് ു ലയ്ം.181. അമു സിമിേനാട് നീതി പു ലർ ല് ക,ന െചയയ്ക . ു182. എലാവർകും ന ല് െചയയ്ക ു183. ജീവ ജാല ൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ അതി ം പു നയ്മു ന്ട. ്184. ഒരാെള കൂലിക്ക് വിളിച്ചാൽ ആദയ്ം കൂലി അയാെള അറിയി ക.185. െതാഴിലാളിക്ക് വിയർ ു ആറു തി മു ന്പ് കൂലി െകാടു ക.186. കരാർ ലന്ഖിക്ക ത്.187. ിതയ്െ േജാലി ഭാരം കുറയക.188. ഇസാമിക രാജയ് ല് ് അമു സിംകെള അടിച്ചമര്ത ത്. ല്189. അവേരാട് കഴിവി തീതമായ നികുതി ചു മ ു കേയാ േമാശമായി െപ മാറകേയാ അ ത്.190. സകാ ് ദാരി യ്െ അവകാശമാണ്.ഔദാരയ്മല. ല്

×