Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng

N

Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng

ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
sss
Trêng ®¹i häc B¸ch khoa hµ néi
Khoa c«ng nghÖ ho¸ häc
Bé m«n m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp hãa chÊt- dÇu khÝ
********************************
®å ¸n m«n häc II
§Ò tµi :
TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng bån chøa x¨ng
Gi¸o viªn híng dÉn : ThS Vò Hång Th¸i
Sinh viªn thùc hiÖn : D Huy TuÊn
Kho¸ : 43
3
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
Hµ Néi th¸ng 12-2002
trêng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi
khoa c«ng nghÖ ho¸ häc
bé m«n m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nhiÖp ho¸ chÊt dÇu khÝ
*******  *******
thiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc II
Hµ Néi : ngµy..... th¸ng..... n¨m 2002.
§Ò tµi.
TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng bån chøa x¨ng h×nh trô n»m
ngang cho cöa hµng x¨ng dÇu cã thÓ tÝch lµ 60m3
.
Yªu
cÇu: .................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................
Sinh viªn thùc hiÖn Gi¸o viªn híng dÉn
D Huy TuÊn ThS Vò Hång Th¸i
Më ®Çu
4
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
Ngµy nay víi viÖc kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn víi tèc ®é chãng mÆt th×
c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng còng t¨ng rÊt nhanh. §Æc biÖt ë níc ta t¨ng
nhanh nhÊt lµ xe g¾n m¸y cßn c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ .
V× vËy viÖc cung cÊp nhiªn liÖu cho xe g¾n m¸y ( chñ yÕu lµ x¨ng )
lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ®©y còng lµ mét ngµnh kinh doanh cung cÊp x¨ng b¸n lÎ
cho c¸c ph¬ng tiÖn xe g¨n m¸y b»ng c¸ch bè trÝ c¸c tr¹m b¸n lÎ x¨ng dÇu
däc c¸c ®êng cã mËt ®é xe qua l¹i cao. ChÝnh v× thÕ ta cÇn ph¶i thiÕt kÕ hîp
lý c¸c bån chøa x¨ng ë c¸c tr¹m b¸n lÎ ®ã ®¶m b¶o ®îc viÖc nhËp hµng tõ
c¸c xe bån vµ viÖc b¸n lÎ x¨ng cho c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng . §Ó thiÕt kÕ
hîp lý ®ßi hái ngêi thiÕt kÕ ph¶i hiÓu râ vÒ tÝnh chÊt vËt lý còng nh tÝnh chÊt
ho¸ häc cña x¨ng , ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bån chøa ®Ó t×m lo¹i vËt liÖu chÕ
t¹o thÝch hîp vµ tÝnh to¸n ®ñ bÒn cho c¸c bån chøa ®ã . CÇn chó ý ®Õn tÝnh
phßng ch¸y næ vµ tÝnh ®éc h¹i cña x¨ng , bè trÝ hîp lý c¸c bån chøa sao cho
diÖn tÝch vµ kh«ng gian chiÕm chç lµ Ýt nhÊt .
KÕt hîp víi c¸c yÕu tè kh¸c vµ viÖc thiÕt kÕ hîp lý c¸c bån chøa x¨ng
cã thÓ ®em l¹i ®îc nhiÒu lîi Ých vÒ kinh tÕ cho ®Êt níc nãi chung vµ c¸c chñ
cöa hµng nãi riªng .
5
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
PhÇn I
Tæng quan vÒ x¨ng dÇu
C«ng nghÖ chÕ biÕn dÇu má ®îc xem nh ®îc b¾t ®Çu tõ n¨m 1859.
Khi ë níc Mü «ng Edwin Drake khai th¸c ®îc dÇu th« . ChØ mét n¨m sau
®ã th× kh«ng chØ riªng ë níc Mü mµ c¸c níc kh¸c còng ®· t×m ra dÇu má .
Tõ ®ã s¶n lîng dÇu khai th¸c ngµy cµng t¨ng nhanh . Theo thèng kª ë b¶ng
sau .
Lîng dÇu th« (kh«ng kÓ khÝ ®èt ) ®· khai th¸c ®îc trªn thÕ giíi .
N¨m S¶n lîng( triÖu tÊn)
1860 0,1
1880 4,2
1900 19,9
1920 96,9
1930 296,5
1945 354,6
1950 524,8
1955 770,1
1960 1051,5
1965 1503,2
1970 2336,2
1975 2709,1
1980 3067,1
1985 3624,0
1990 3700,0
1995 2982,0
1997 (Riªng ë ViÖt Nam ) 10,1
6
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
Tõ c¸c sè liÖu trªn cho thÊy , thÕ giíi ®· khai th¸c vµ chÕ biÕn mét l-
îng dÇu khæng lå vµ víi tèc ®é t¨ng trëng hµng thËp niªn rÊt nhanh .
Ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ t¨ng trëng nhanh trë thµnh ngµnh c«ng
nghiÖp mòi nhän nh»m ®¸p øng hai môc tiªu chÝnh .
Cung cÊp c¸c s¶n phÈm n¨ng lîng cho nhu cÇu vÒ nhiªn liÖu ®éng c¬,
nhiªn liÖu c«ng nghiÖp vµ c¸c s¶n phÈm vÒ dÇu mì b«i tr¬n .
Cung cÊp c¸c ho¸ chÊt c¬ b¶n cho ngµnh tæng hîp ho¸ dÇu vµ ho¸
häc t¹o ra sù thay ®æi lín vÒ c¬ cÊu ph¸t triÓn c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm cña
ngµnh ho¸ chÊt, vËt liÖu.
ë ViÖt Nam, dÇu khÝ ®· ®îc ph¸t hiÖn vµ ngµy 26/6/1986 tÊn dÇu ®Çu
tiªn ®· khai th¸c ®îc tõ má B¹ch Hæ. TiÕp theo nhiÒu má dÇu khÝ ë thÒm
lôc ®Þa phÝa Nam ®· ®i vµo khai th¸c nh má §¹i Hïng, má Rång, má R¹ng
§«ng. N¨m 1994 chóng ta ®· khai th¸c ®îc 6,7 triÖu tÊn dÇu, n¨m 1995 lµ
7,5 triÖu tÊn, n¨m 1997 lµ 10,1 triÖu tÊn. Níc ta ®· b¾t ®Çu tiÕn hµnh x©y
dùng nhµ m¸y chÕ biÕn dÇu ®Çu tiªn víi c«ng suÊt 6 triÖu tÊn/n¨m.
C¸c s¶n phÈm chÝnh trong läc dÇu
KhÝ
LPG( khÝ ho¸ láng )
X¨ng «t«
S¶n phÈm nhÑ X¨ng m¸y bay
X¨ng c«ng nghiÖp
Nhiªn liÖu ph¶n lùc
ChÊt ®èt d©n dông
Dung m«i pha s¬n
Nhiªn liÖu Diezen
DÇu nhên cäc sîi
S¶n phÈm TB DÇu nhên m¸y
DÇu tuabin
DÇu thuû lùc
C¸c dÇu nhên kh¸c
7
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
DÇu c«ng nghiÖp
DÇu nhên ®éng c¬
S¶n phÈm nÆng DÇu hép sè
S¶n phÈm nÆng C¸c dÇu kh¸c
S¸p mÒm
DÇu c¾t gät kim lo¹i
DÇu cÆn FO
Petrolactum
Trong sè c¸c s¶n phÈm läc dÇu, X¨ng ®éng c¬ lµ s¶n phÈm quan
träng nhÊt. Nã lµ hçn hîp cña x¨ng chng s¬ bé, x¨ng cr¨cking, x¨ng
refoming vµ alkylat, kÕt hîp víi mét sè phô gia nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu
ho¹t ®éng cña ®éng c¬ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn vËn hµnh thùc tÕ vµ c¶ trong
c¸c ®iÒu kiÖn tån chøa, dù tr÷ kh¸c nhau …
C¸c yªu cÇu ®èi víi chÊt lîng x¨ng .
- BËt m¸y tèt .
- §éng c¬ ho¹t ®éng kh«ng bÞ kÝch næ.
- Khëi ®éng nhanh vµ kh«ng gÆp khã kh¨n .
- Kh«ng kÕt tña, t¹o b¨ng trong bé chÕ hoµ khÝ .
- Kh«ng cã nót h¬i trong hÖ thèng nhiªn liÖu cña ph¬ng tiÖn .
- TrÞ sè Octane ®îc ph©n bè tèt trong kho¶ng nhiÖt ®é s«i .
- HÖ thèng ®Çu vµo cña ®éng c¬ ph¶i s¹ch.
C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña x¨ng .
- §é ho¸ h¬i.
Kho¶ng nhiÖt ®é bay h¬i ®Ó bay h¬i 97-97,5% ph¶i nhá ,nã ®Æc trng
cho tÝnh ®ång ®Òu cña x¨ng ,nÕu kho¶ng nµy lín th× x¨ng sÏ ngng tô vµ lµm
háng ®éng c¬ .
- TrÞ sè Octane .
Lµ mét ®¬n vÞ ®o quy íc dïng ®Ó ®Æc trng cho kh¶ n¨ng chãng
kÝch næ cña nhiªn liÖu vµ nã ®îc ®o b»ng % thÓ tÝch cña izoOctane (2.2.4
Trimetyl Pentane C8H18 ) trong hçn hîp cña nã víi n.Heptane t¬ng ®¬ng víi
kh¶ n¨ng chèng kÝch næ cña nhiªn liÖu thö nghiÖm ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn.
X¨ng thêng cã trÞ sè Octane tõ 80-95 .
- Thµnh phÇn ho¸ häc c¬ b¶n cña x¨ng .(theo b¶ng 2.2-tµi liÖu 1).
8
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
Thµnh phÇn pha chÕ cña
x¨ng
C¸c tÝnh chÊt ®Æc trng
PhÇn cÊt
o
C
To
s«i
50%
o
C
Octane
RON
RON
(+1,5ch×)
Octane
MON
MON
(+1,5ch×)
RVP
Bar
Tû träng
Kg/m3
PhÇn Refoming(aromate)
30/1
80
110 95-
102
95-
104
90-
97
92-
98
0,5 780-
800
Butane(n-parafine)
0 94 96 90 93 4,5 580
Alkylate(i-parafine)
25/2
00
80 95 98 94 97 1 700
PhÇn nhÑ-x¨ng cr¨cking(olefin)
40/1
10
83 93 96 80 83 0,7 690
PhÇn nÆng-x¨ng cr¨cking(olefin)
110/
210
155 91 94 79 82 0,1 800
Isomerate (i-parafine)
40-
47
60 80-
90
83-
93
80-
90
83-
93
0,7 690
Naphtha cÊt trùc tiÕp
25-
90
66 68 71 58 61 0,8 680
Ngoµi ra cßn cã c¸c phô gia kh¸c ®Ó t¨ng tÝnh chèng kÝch næ vµ tån
chøa, vËn chuyÓn tèt h¬n nh phô gia chèng oxy ho¸, biÕn ®ái cÆn, chÊt tÈy
röa, chÊt chèng gØ …
Tiªu chuÈn vÒ x¨ng cña ViÖt Nam TCVN 5690-1998–
(Dùa theo b¶ng 2.13 tµi liÖu 1 )
Cac chØ tiªu chÊt lîng Ph¬ng ph¸p
thö
X¨ng ch×
83
X¨ng ch×
92
X¨ng ch×
97
1.TrÞ sè Octane
-Theo ph¬ng ph¸p RON ASTM-D2699-95 83 92 97
2. Thµnh phÇn cÊt ph©n ®o¹n ,o
C:
- 10% TT max
- 50% TT max
- 90% TT max
- §iÓm s«i cuèi, max
- CÆn cuèi,% TT max
TCVN2698-1995
70
120
190
210
2,0
70
120
190
210
2,0
70
120
190
210
2,0
3. ¡n mßn tÊm ®ång ë 50o
C/3h max TCVN2694-1995 No
1 No
1 No
1
4. Hµm lîng nhùa thùc tÕ, mg/100ml
max-(s¶n xuÊt/tån chøa,sö dông) ASTM-D381-94 5/8 5/8 5/8
5. §é æn ®Þnh oxy ho¸ - min ASTM-D52595 240 240 240
6. Hµm lîng lu huúnh tæng%KL ASTM-D1266-95 0,15 0,15 0,15
7. Hµm lîng ch× g/l, max TCVN6020-1995 0,15 0,15 0,15
8¸p suÊt h¬i b·o hoµ ë 37,8o
C kPa TCVN5731-1993 43-80 43-80 43-80
9
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
PhÇn II
TÝnh to¸n thiÕt kÕ bÓ
I.C«ng nghÖ tån chøa x¨ng
T¹i cöa hµng x¨ng lîng x¨ng cÇn dù tr÷ kho¶ng 60m3
(cha kÓ c¸c
lo¹i dÇu kh¸c),®Ó tån chøa tèt x¨ng ta chia lµm 2 bån chøa mçi bÓ 303
dîc
kÕt nèi víi nhau .
X¨ng ®îc xe bån chë ®Õn vµ dïng b¬m ®Ó b¬m vµo bån, thêi gian
nhËp hµng kho¶ng mét giê ®ång hå.Khi b¸n hµng th× dïng b¬m ®Ó hót ra ë
cét b¬m x¨ng .
S¬ ®å bè trÝ bån chøa x¨ng
Khi nhËp hµng ¸p suÊt b¬m vµo kho¶ng 200 mmH2O, khi hót x¨ng
ra th× ®é ch©n kh«ng kho¶ng 60 mmH2O. V× vËy bÓ ®ång thêi chôi c¶ ¸p
suÊt trong c¶ ¸p suÊt ngoµi.
Theo b¶ng XIII.6 tµi liÖu 3
Chän ®êng kÝnh bÓ lµ Dt=2400 mm.
Chän 2 n¾p lµ n¾p elÝp.
Quan hÖ kÝch thíc tra theo b¶ng XIII.10 tµi liÖu 3.
10
X¨ng vµo
X¨ng ra
X¶ cÆn
Cét b¬m
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
Dt=2400 mm =2,4m.
Ht=600mm =0,6m.
H=40 mm =0,04 m.
DiÖn tÝch bÒ mÆt F=6,56 m.
ThÓ tÝch Vn=1991.10-3
m3
.
- TÝnh chiÒu dµi phÇn h×nh trô cña bån chøa.
§Ó ®¶m b¶o viÖc tån chøa tèt th× bån chøa cÇn cã hÖ sè chøa
kho¶ng 85% khi ®ã thÓ tÝch cÇn thiÕt cña bån chøa lµ .
Vtb = V/0,85 =30/0,85 =35,294( m3
).
ThÓ tÝch phÇn h×nh trô lµ .
Vtrô=Vtb-2.Vn =31,312 (m3
).
ChiÒu dµi phÇn h×nh trô lµ .
)(92,6
4.2.14,3
312,31.4
.
.4
22
m
D
V
l
t
tr
===
π
Chän l=6,9 m =6900 mm.
Tæng chiÒu dµi bån chøa lµ .
L= l + 2.(ht +h ) =6,9+ 2(0,6 +0,04)=8,18 (m).
S¬ ®å bè trÝ bån chøa trªn 2 gi¸ ®ì.
11
Dt
h
ts
41802000 2000
8180
2400
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
II.TÝnh chiÒu dµy bån chøa
1.TÝnh chiÒu dµy phÇn trô
PhÇn vá h×nh trô ®îc hµn nèi tõ c¸c ®o¹n vá h×nh trô. C¸c ®o¹n nµy
®îc m¸y lèc cuèn sau ®ã hµn tõ c¸c tÊm thÐp ph¼ng .
a).Trêng hîp bån nhËp hµng.(vá chÞu ¸p suÊt trong).
ChiÒu dµy vá trô ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc(XIII.8. tµi liÖu 3).
[ ]
c
p
pD
s t
+
−
=
ϕσ ..2
.
(m)
Trong ®ã:
+ Dt (m) :§êng kÝnh trong cña bån chøa Dt=2400mm=2,4 m.
+ p (N/m2
) : ¸p suÊt trong cña bÓ .
Khi lµm viÖc bÓ chÞu ¸p suÊt d p1kho¶ng 200mmH2O =2000N/m2
vµ
¸p suÊt thuû tÜnh cña x¨ng lªn bån p2=ρ.g.h.
Tra b¶ng( 2.7 tµi liÖu 1) ρ x¨ng=750 kg/m3
Ta cã p2=750.9,81.2,4=17660 (N/m2
).
p=p1+p2 =2000+17660=19660(N/m2
)
+[σ](N/m2
): øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu.
Chän vËt liÖu chÕ t¹o lµ thÐp sè N0
1020 (theo tiªu chuÈn Mü AISI )
Tra b¶ng ( 3.32 tµi liÖu 4 )
Ta cã: σb =448,2Mpa=448,2.106
N/m2
.
σ c =330,9 Mpa=330,9. 106
N/m2
.
E=185. 109
N/m2
.
øng suÊt cho phÐp tÝnh theo c«ng thøc XIII.2 tµi liÖu 3.
[ ] η
σ
σ
c
c
n
= (N/m2
)
-,η:HÖ sè ®iÒu chØnh =1,0 (theo b¶ng XIII.2.tµi liÖu 3).
-,nc=1,5 (theo b¶ng XIII.3. tµi liÖu 3).
[ ] 6
6
10.6,2200.1
5,1
10.9,330
==σ (N/m2
)
HoÆc ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau.
[ ] η
σ
σ
b
b
n
= (N/m2
)
-,nb :hÖ sè an toµn =1,5 (theo b¶ng XIII.3.tµi liÖu 3).
12
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
[ ] 6
6
10.8,2980.1
5,1
10.2,448
==σ (N/m2
)
§Ó cho an toµn trong tÝnh to¸n ta chän gi¸ trÞ bÐ h¬n trong 2 gi¸ trÞ trªn.
[σ]=220,6.106
(N/m2
).
+ c (m): HÖ sè d .
c=c1+c2+c3
c1 :HÖ sè d do lu thÓ ¨n mßn vËt liÖu ,chon c1=0,002 m.
c2 : HÖ sè d do bµo mßn c¬ häc chän c2 =0.
c3 :HÖ sè d do gia c«ng chän c3=0,001 m.
c=0,002+0+0,001 =0,003 (m)
+ ϕ :HÖ sè lµm yÕu .
Trªn h×nh trô cã bè trÝ c¸c lç cöa ngêi φ500 cöa vµo φ50 ,cöa ra φ40 .
l
dl ∑−
=ϕ (Theo c«ng thøc XIII-16. Tµi liÖu 3 ).
9,0
6900
)4050500(6900
=
++−
=ϕ
Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta cã chiÒu dµy phÇn trô lµ.
0032,0003,0
196609,0.10.6,220.2
19660.4,2
6
=+
−
=s (m) =3,2(mm).
b).Trêng hîp b¬m nhiªn liÖu ra (bån chÞu ¸p suÊt ngoµi).
ChiÒu dµy tÝnh theo c«ng thøc (XIII-32 .tµi liÖu 3).
c
D
l
E
p
Ds n
t +





=
4,0
.25,1 (m)
Trong ®ã:
+D(m):§êng kÝnh trong cña bån chøa D=2,4 m.
+pn(N/m2
):¸p suÊt ngoµi .ë ®©y bån chøa lµm viÖc víi ¸p suÊt ch©n
kh«ng kho¶ng 60 mmH2O =600 N/m2
.
+E (N/m2
) :M« ®un ®µn håi cña vËt liÖu chÕ t¹o E=185.109
N/m2
+l(m):ChiÒu dµi phÇn tÝnh to¸n .l =l1 +2.l2
l1 chiÒu dµi phÇn h×nh trô ,l1 =6,9 m
l2 =1/3 chiÒu cao phÇn n¾p, l2 =1/3(0,6 +0,004)=0,213 m
l =6,9 +2.0,213 = 7,326 (m)
Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta cã .
13
Tải bản FULL (file word 24 trang): bit.ly/2W1L7AU
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
004885,0003,0
4,2
326,7
10.185
600
4,2.25,1
4,0
9
=+





=s (m) =4,88(mm)
Chän s =5 mm
V× trêng hîp nµy cã chiÒu dµy s =5mm lín h¬n trêng hîp chÞu ¸p suÊt
trong nªn ta chän chiÒu dµy thiÕt bÞ lµ s = 5 mm vµ dïng chiÒu dµy nµy ®Ó
kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c cña bån chøa .
c).KiÓm tra bÒn khi thö thuû lùc víi ¸p suÊt p =1,5plv =3000N/m2
Khi ®ã ¸p suÊt tæng céng lµ:
p0 =p + pthuûtÜnh =3000+24000 =27000 (N/m2
)
§iÒu kiÖn kiÓm tra bÒn theo c«ng thøc (XIII-26 .tµi liÖu 3).
[ ]
2,1)..(2
)(
0
ct
p
cs
csD σ
ϕ
σ ≤
−
−+
= (N/m2
)
Trong ®ã :
+Dt (m):§êng kÝnh trong D =2,4 m
+s (m):ChiÒu dµy thiÕt bÞ s = 0,005 m
+p0(N/m2
):¸p suÊt thö p0 =27000 (N/m2
)
+c(m):§é d ¨n mßn c =0,003 m
+ϕ :HÖ sè lµm yÕu ϕ =0,9
+σc :øng suÊtë tr¹ng th¸i ch¶y σc =330,9.106
(N/m2
)
Thay sè vµo ta cã .
[ ] 6
6
6
10.75,275
2,1
10.9,330
10.2027000
09).003,0005,0.(2
)003,0005,0(4,2
=<=
−
−+
=σ (N/m2
)
VËy khi thö thuû lùc bån chøa ®ñ bÒn.
14
Tải bản FULL (file word 24 trang): bit.ly/2W1L7AU
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang
2. TÝnh chiÒu dµy n¾p
ë ®©y ta chän n¾p cã ®êng kÝnh trong Dt =2400 mm ®îc hµn tõ 2
nöa nh h×nh vÏ vµ dËp thµnh n¾p elÝp cã kÝch thíc nh h×nh vÏ sau .
KÝch thíc ®îc tra theo b¶ng XIII.10-tµi liÖu 3 .
D :®êng kÝnh cña ph«i D =2900 mm
Dt = 2400mm
h=40mm
ht =600 mm
F =6,56 m2
Vn =1991.10-3
m3
a) Trßng hîp chÞu ¸p suÊt trong .
ChiÒu dµy n¾p cña bån chøa ®îc tÝnh theo c«ng thøc(XIII.47-tµi liÖu 3).
c
h
D
pk
pD
s
t
t
h
t
+
−
=
.2
.
.]..[8,3
.
ϕσ
(m).
Trong ®ã:
Dt (m):§êng kÝnh trong D=2,4 m.
p(N/m2
): ¸p suÊt trong p=19660(N/m2
)
ht (m) :ChiÒu cao phÇn nh« ra ht =0,6 m.
[σ ] (N/m2
): øng suÊt cho phÐp .Chän vËt liÖu lµm n¾p cïng víi vËt
liÖu lµm th©n [s] =220,6.106
(N/m2
).
ϕ h :HÖ sè hµn trªn n¾p chän ϕ h =0,9.
k :HÖ sè. V× kh«ng cã lç trªn n¾p nªn k =1.
C :HÖ sè d, chän c =3 mm=0,002 m.
Thay sè vµo ta cã :
15
Dt
ht
s
D
3546496

Recomendados

Luận văn: Trung tâm xúc tiến thương mại tại TP Đà Nẵng, HAY por
Luận văn: Trung tâm xúc tiến thương mại tại TP Đà Nẵng, HAYLuận văn: Trung tâm xúc tiến thương mại tại TP Đà Nẵng, HAY
Luận văn: Trung tâm xúc tiến thương mại tại TP Đà Nẵng, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
52 vistas144 diapositivas
Bảng tra trợ giúp thiết kế tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 por
Bảng tra trợ giúp thiết kế tiêu chuẩn 22 TCN 272-05Bảng tra trợ giúp thiết kế tiêu chuẩn 22 TCN 272-05
Bảng tra trợ giúp thiết kế tiêu chuẩn 22 TCN 272-05Ttx Love
7.2K vistas21 diapositivas
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm T1-T19 tỉnh Hà Giang por
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm T1-T19 tỉnh Hà GiangĐề tài: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm T1-T19 tỉnh Hà Giang
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm T1-T19 tỉnh Hà GiangDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
34 vistas117 diapositivas
Bai giang duong ong por
Bai giang duong ongBai giang duong ong
Bai giang duong ongHieu Le
3K vistas93 diapositivas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P1 por
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P1Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P1
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P1Ttx Love
4.8K vistas6 diapositivas
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05 por
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05Trung Nguyen
15.4K vistas672 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P3 por
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P3Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P3
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P3Ttx Love
5.4K vistas54 diapositivas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2 por
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2Ttx Love
4.7K vistas20 diapositivas
Download here por
Download hereDownload here
Download hereOFFSHORE VN
1.1K vistas14 diapositivas
Download here por
Download hereDownload here
Download hereOFFSHORE VN
1.7K vistas31 diapositivas
Qui dinh kt_khai_thac_cau_cang-2003___cong_trinhbien.net por
Qui dinh kt_khai_thac_cau_cang-2003___cong_trinhbien.netQui dinh kt_khai_thac_cau_cang-2003___cong_trinhbien.net
Qui dinh kt_khai_thac_cau_cang-2003___cong_trinhbien.netOFFSHORE VN
517 vistas34 diapositivas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6 por
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6Ttx Love
4.9K vistas122 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P3 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P3Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P3
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P3
Ttx Love5.4K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2
Ttx Love4.7K vistas
Download here por OFFSHORE VN
Download hereDownload here
Download here
OFFSHORE VN1.1K vistas
Download here por OFFSHORE VN
Download hereDownload here
Download here
OFFSHORE VN1.7K vistas
Qui dinh kt_khai_thac_cau_cang-2003___cong_trinhbien.net por OFFSHORE VN
Qui dinh kt_khai_thac_cau_cang-2003___cong_trinhbien.netQui dinh kt_khai_thac_cau_cang-2003___cong_trinhbien.net
Qui dinh kt_khai_thac_cau_cang-2003___cong_trinhbien.net
OFFSHORE VN517 vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6
Ttx Love4.9K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P13 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P13Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P13
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P13
Ttx Love4.6K vistas
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu... por nataliej4
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...
nataliej4770 vistas
Giáo trình nhà máy thủy điện lã văn út - đhbkhn por Đức Huy
Giáo trình nhà máy thủy điện  lã văn út - đhbkhnGiáo trình nhà máy thủy điện  lã văn út - đhbkhn
Giáo trình nhà máy thủy điện lã văn út - đhbkhn
Đức Huy6.2K vistas
Noi dung on tap cohocdat por vudat11111
Noi dung on tap cohocdatNoi dung on tap cohocdat
Noi dung on tap cohocdat
vudat111111.7K vistas
Download here por OFFSHORE VN
Download hereDownload here
Download here
OFFSHORE VN1.4K vistas
Bệnh trĩ - 2019 - Đại học Y dược TPHCM por Update Y học
Bệnh trĩ - 2019 - Đại học Y dược TPHCMBệnh trĩ - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Bệnh trĩ - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Update Y học568 vistas
Ky thuat dien thay nt hoach-final por vudat11111
Ky thuat dien  thay nt hoach-finalKy thuat dien  thay nt hoach-final
Ky thuat dien thay nt hoach-final
vudat111111.8K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P5 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P5Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P5
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P5
Ttx Love5.2K vistas
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng por dethi-nuce
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng
dethi-nuce13.9K vistas
Rò hậu môn - 2019 - Đại học Y dược TPHCM por Update Y học
Rò hậu môn - 2019 - Đại học Y dược TPHCMRò hậu môn - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Rò hậu môn - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Update Y học629 vistas
Sử dụng các nguồn năng lượng sạch por nataliej4
Sử dụng các nguồn năng lượng sạchSử dụng các nguồn năng lượng sạch
Sử dụng các nguồn năng lượng sạch
nataliej426 vistas
Huong dan do_an_mon_hoc_dong_co_dot_trong_ts_vy_huu_thanh_ths_vu_anh_tuan_9668 por VIET LY
Huong dan do_an_mon_hoc_dong_co_dot_trong_ts_vy_huu_thanh_ths_vu_anh_tuan_9668Huong dan do_an_mon_hoc_dong_co_dot_trong_ts_vy_huu_thanh_ths_vu_anh_tuan_9668
Huong dan do_an_mon_hoc_dong_co_dot_trong_ts_vy_huu_thanh_ths_vu_anh_tuan_9668
VIET LY360 vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14
Ttx Love4.6K vistas

Similar a Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng

[123doc] be-tong-tu-dam por
[123doc]  be-tong-tu-dam[123doc]  be-tong-tu-dam
[123doc] be-tong-tu-damXUAN DANG
90 vistas6 diapositivas
[123doc] be-tong-tu-dam (1) por
[123doc]  be-tong-tu-dam (1)[123doc]  be-tong-tu-dam (1)
[123doc] be-tong-tu-dam (1)XUAN DANG
68 vistas6 diapositivas
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII por
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CIITHIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CIISong ty
320 vistas83 diapositivas
Tieugiamsongcho xd de chan song khu neo dau por
Tieugiamsongcho xd de chan song khu neo dauTieugiamsongcho xd de chan song khu neo dau
Tieugiamsongcho xd de chan song khu neo dauNguyen Thanh Luan
398 vistas6 diapositivas
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒI por
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒICẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒI
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒIThìn LV
5.1K vistas8 diapositivas
Tcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lon por
Tcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lonTcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lon
Tcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lonTtx Love
225 vistas17 diapositivas

Similar a Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng (20)

[123doc] be-tong-tu-dam por XUAN DANG
[123doc]  be-tong-tu-dam[123doc]  be-tong-tu-dam
[123doc] be-tong-tu-dam
XUAN DANG90 vistas
[123doc] be-tong-tu-dam (1) por XUAN DANG
[123doc]  be-tong-tu-dam (1)[123doc]  be-tong-tu-dam (1)
[123doc] be-tong-tu-dam (1)
XUAN DANG68 vistas
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII por Song ty
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CIITHIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
Song ty320 vistas
Tieugiamsongcho xd de chan song khu neo dau por Nguyen Thanh Luan
Tieugiamsongcho xd de chan song khu neo dauTieugiamsongcho xd de chan song khu neo dau
Tieugiamsongcho xd de chan song khu neo dau
Nguyen Thanh Luan398 vistas
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒI por Thìn LV
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒICẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒI
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒI
Thìn LV5.1K vistas
Tcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lon por Ttx Love
Tcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lonTcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lon
Tcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lon
Ttx Love225 vistas
Phan1 por Ttx Love
Phan1Phan1
Phan1
Ttx Love258 vistas
14 tcn 59 2002 por XUAN DANG
14 tcn 59 200214 tcn 59 2002
14 tcn 59 2002
XUAN DANG51 vistas
Thi công cầu thanh trì por Nguyen Trung
Thi công cầu thanh trìThi công cầu thanh trì
Thi công cầu thanh trì
Nguyen Trung383 vistas
Giáo Trình kỹ thuật phân tích vật lý - Phạm Ngọc Nguyên.pdf por Man_Book
Giáo Trình kỹ thuật phân tích vật lý - Phạm Ngọc Nguyên.pdfGiáo Trình kỹ thuật phân tích vật lý - Phạm Ngọc Nguyên.pdf
Giáo Trình kỹ thuật phân tích vật lý - Phạm Ngọc Nguyên.pdf
Man_Book39 vistas
Ke khai cuc duong1 por Jung Brian
Ke khai cuc duong1Ke khai cuc duong1
Ke khai cuc duong1
Jung Brian278 vistas
Thi cong cau thanh tri por Nguyen Trung
Thi cong cau thanh triThi cong cau thanh tri
Thi cong cau thanh tri
Nguyen Trung504 vistas

Más de nataliej4

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155 por
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155nataliej4
12.7K vistas37 diapositivas
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t... por
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...nataliej4
652 vistas31 diapositivas
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279 por
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279nataliej4
1.7K vistas40 diapositivas
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia por
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gianataliej4
309 vistas24 diapositivas
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương por
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngnataliej4
151 vistas11 diapositivas
Bài giảng nghề giám đốc por
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốcnataliej4
349 vistas23 diapositivas

Más de nataliej4(20)

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155 por nataliej4
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
nataliej412.7K vistas
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t... por nataliej4
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
nataliej4652 vistas
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279 por nataliej4
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
nataliej41.7K vistas
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia por nataliej4
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
nataliej4309 vistas
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương por nataliej4
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
nataliej4151 vistas
Bài giảng nghề giám đốc por nataliej4
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốc
nataliej4349 vistas
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học por nataliej4
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin họcđề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học
nataliej4197 vistas
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động por nataliej4
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngGiáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
nataliej4698 vistas
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn por nataliej4
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắnLựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
nataliej4774 vistas
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877 por nataliej4
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
nataliej4184 vistas
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower por nataliej4
Sổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree towerSổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower
nataliej4307 vistas
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh... por nataliej4
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
nataliej41.1K vistas
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật por nataliej4
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtBài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
nataliej41.8K vistas
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864 por nataliej4
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
nataliej45.8K vistas
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717... por nataliej4
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
nataliej497 vistas
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng por nataliej4
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùngBài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
nataliej4214 vistas
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh por nataliej4
Bài giảng môn khởi sự kinh doanhBài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh
nataliej44.2K vistas
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro por nataliej4
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning introGiới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro
nataliej471 vistas
Lý thuyết thuế chuẩn tắc por nataliej4
Lý thuyết thuế chuẩn tắcLý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
nataliej4143 vistas
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp) por nataliej4
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
nataliej4126 vistas

Último

CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
7 vistas271 diapositivas
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D... por
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
11 vistas39 diapositivas
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... por
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 vistas231 diapositivas
Luận Văn Khách Sạn Du Lịch Đồ Sơn.doc por
Luận Văn Khách Sạn Du Lịch Đồ Sơn.docLuận Văn Khách Sạn Du Lịch Đồ Sơn.doc
Luận Văn Khách Sạn Du Lịch Đồ Sơn.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
6 vistas25 diapositivas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
7 vistas941 diapositivas
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ... por
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 vistas26 diapositivas

Último(20)

CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 vistas
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 vistas
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub7 vistas
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vistas
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...

Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng

 • 1. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang sss Trêng ®¹i häc B¸ch khoa hµ néi Khoa c«ng nghÖ ho¸ häc Bé m«n m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp hãa chÊt- dÇu khÝ ******************************** ®å ¸n m«n häc II §Ò tµi : TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng bån chøa x¨ng Gi¸o viªn híng dÉn : ThS Vò Hång Th¸i Sinh viªn thùc hiÖn : D Huy TuÊn Kho¸ : 43 3
 • 2. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang Hµ Néi th¸ng 12-2002 trêng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi khoa c«ng nghÖ ho¸ häc bé m«n m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nhiÖp ho¸ chÊt dÇu khÝ *******  ******* thiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc II Hµ Néi : ngµy..... th¸ng..... n¨m 2002. §Ò tµi. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng bån chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang cho cöa hµng x¨ng dÇu cã thÓ tÝch lµ 60m3 . Yªu cÇu: ................................................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................... Sinh viªn thùc hiÖn Gi¸o viªn híng dÉn D Huy TuÊn ThS Vò Hång Th¸i Më ®Çu 4
 • 3. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang Ngµy nay víi viÖc kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn víi tèc ®é chãng mÆt th× c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng còng t¨ng rÊt nhanh. §Æc biÖt ë níc ta t¨ng nhanh nhÊt lµ xe g¾n m¸y cßn c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ . V× vËy viÖc cung cÊp nhiªn liÖu cho xe g¾n m¸y ( chñ yÕu lµ x¨ng ) lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ®©y còng lµ mét ngµnh kinh doanh cung cÊp x¨ng b¸n lÎ cho c¸c ph¬ng tiÖn xe g¨n m¸y b»ng c¸ch bè trÝ c¸c tr¹m b¸n lÎ x¨ng dÇu däc c¸c ®êng cã mËt ®é xe qua l¹i cao. ChÝnh v× thÕ ta cÇn ph¶i thiÕt kÕ hîp lý c¸c bån chøa x¨ng ë c¸c tr¹m b¸n lÎ ®ã ®¶m b¶o ®îc viÖc nhËp hµng tõ c¸c xe bån vµ viÖc b¸n lÎ x¨ng cho c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng . §Ó thiÕt kÕ hîp lý ®ßi hái ngêi thiÕt kÕ ph¶i hiÓu râ vÒ tÝnh chÊt vËt lý còng nh tÝnh chÊt ho¸ häc cña x¨ng , ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bån chøa ®Ó t×m lo¹i vËt liÖu chÕ t¹o thÝch hîp vµ tÝnh to¸n ®ñ bÒn cho c¸c bån chøa ®ã . CÇn chó ý ®Õn tÝnh phßng ch¸y næ vµ tÝnh ®éc h¹i cña x¨ng , bè trÝ hîp lý c¸c bån chøa sao cho diÖn tÝch vµ kh«ng gian chiÕm chç lµ Ýt nhÊt . KÕt hîp víi c¸c yÕu tè kh¸c vµ viÖc thiÕt kÕ hîp lý c¸c bån chøa x¨ng cã thÓ ®em l¹i ®îc nhiÒu lîi Ých vÒ kinh tÕ cho ®Êt níc nãi chung vµ c¸c chñ cöa hµng nãi riªng . 5
 • 4. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang PhÇn I Tæng quan vÒ x¨ng dÇu C«ng nghÖ chÕ biÕn dÇu má ®îc xem nh ®îc b¾t ®Çu tõ n¨m 1859. Khi ë níc Mü «ng Edwin Drake khai th¸c ®îc dÇu th« . ChØ mét n¨m sau ®ã th× kh«ng chØ riªng ë níc Mü mµ c¸c níc kh¸c còng ®· t×m ra dÇu má . Tõ ®ã s¶n lîng dÇu khai th¸c ngµy cµng t¨ng nhanh . Theo thèng kª ë b¶ng sau . Lîng dÇu th« (kh«ng kÓ khÝ ®èt ) ®· khai th¸c ®îc trªn thÕ giíi . N¨m S¶n lîng( triÖu tÊn) 1860 0,1 1880 4,2 1900 19,9 1920 96,9 1930 296,5 1945 354,6 1950 524,8 1955 770,1 1960 1051,5 1965 1503,2 1970 2336,2 1975 2709,1 1980 3067,1 1985 3624,0 1990 3700,0 1995 2982,0 1997 (Riªng ë ViÖt Nam ) 10,1 6
 • 5. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang Tõ c¸c sè liÖu trªn cho thÊy , thÕ giíi ®· khai th¸c vµ chÕ biÕn mét l- îng dÇu khæng lå vµ víi tèc ®é t¨ng trëng hµng thËp niªn rÊt nhanh . Ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ t¨ng trëng nhanh trë thµnh ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän nh»m ®¸p øng hai môc tiªu chÝnh . Cung cÊp c¸c s¶n phÈm n¨ng lîng cho nhu cÇu vÒ nhiªn liÖu ®éng c¬, nhiªn liÖu c«ng nghiÖp vµ c¸c s¶n phÈm vÒ dÇu mì b«i tr¬n . Cung cÊp c¸c ho¸ chÊt c¬ b¶n cho ngµnh tæng hîp ho¸ dÇu vµ ho¸ häc t¹o ra sù thay ®æi lín vÒ c¬ cÊu ph¸t triÓn c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm cña ngµnh ho¸ chÊt, vËt liÖu. ë ViÖt Nam, dÇu khÝ ®· ®îc ph¸t hiÖn vµ ngµy 26/6/1986 tÊn dÇu ®Çu tiªn ®· khai th¸c ®îc tõ má B¹ch Hæ. TiÕp theo nhiÒu má dÇu khÝ ë thÒm lôc ®Þa phÝa Nam ®· ®i vµo khai th¸c nh má §¹i Hïng, má Rång, má R¹ng §«ng. N¨m 1994 chóng ta ®· khai th¸c ®îc 6,7 triÖu tÊn dÇu, n¨m 1995 lµ 7,5 triÖu tÊn, n¨m 1997 lµ 10,1 triÖu tÊn. Níc ta ®· b¾t ®Çu tiÕn hµnh x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn dÇu ®Çu tiªn víi c«ng suÊt 6 triÖu tÊn/n¨m. C¸c s¶n phÈm chÝnh trong läc dÇu KhÝ LPG( khÝ ho¸ láng ) X¨ng «t« S¶n phÈm nhÑ X¨ng m¸y bay X¨ng c«ng nghiÖp Nhiªn liÖu ph¶n lùc ChÊt ®èt d©n dông Dung m«i pha s¬n Nhiªn liÖu Diezen DÇu nhên cäc sîi S¶n phÈm TB DÇu nhên m¸y DÇu tuabin DÇu thuû lùc C¸c dÇu nhên kh¸c 7
 • 6. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang DÇu c«ng nghiÖp DÇu nhên ®éng c¬ S¶n phÈm nÆng DÇu hép sè S¶n phÈm nÆng C¸c dÇu kh¸c S¸p mÒm DÇu c¾t gät kim lo¹i DÇu cÆn FO Petrolactum Trong sè c¸c s¶n phÈm läc dÇu, X¨ng ®éng c¬ lµ s¶n phÈm quan träng nhÊt. Nã lµ hçn hîp cña x¨ng chng s¬ bé, x¨ng cr¨cking, x¨ng refoming vµ alkylat, kÕt hîp víi mét sè phô gia nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ho¹t ®éng cña ®éng c¬ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn vËn hµnh thùc tÕ vµ c¶ trong c¸c ®iÒu kiÖn tån chøa, dù tr÷ kh¸c nhau … C¸c yªu cÇu ®èi víi chÊt lîng x¨ng . - BËt m¸y tèt . - §éng c¬ ho¹t ®éng kh«ng bÞ kÝch næ. - Khëi ®éng nhanh vµ kh«ng gÆp khã kh¨n . - Kh«ng kÕt tña, t¹o b¨ng trong bé chÕ hoµ khÝ . - Kh«ng cã nót h¬i trong hÖ thèng nhiªn liÖu cña ph¬ng tiÖn . - TrÞ sè Octane ®îc ph©n bè tèt trong kho¶ng nhiÖt ®é s«i . - HÖ thèng ®Çu vµo cña ®éng c¬ ph¶i s¹ch. C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña x¨ng . - §é ho¸ h¬i. Kho¶ng nhiÖt ®é bay h¬i ®Ó bay h¬i 97-97,5% ph¶i nhá ,nã ®Æc trng cho tÝnh ®ång ®Òu cña x¨ng ,nÕu kho¶ng nµy lín th× x¨ng sÏ ngng tô vµ lµm háng ®éng c¬ . - TrÞ sè Octane . Lµ mét ®¬n vÞ ®o quy íc dïng ®Ó ®Æc trng cho kh¶ n¨ng chãng kÝch næ cña nhiªn liÖu vµ nã ®îc ®o b»ng % thÓ tÝch cña izoOctane (2.2.4 Trimetyl Pentane C8H18 ) trong hçn hîp cña nã víi n.Heptane t¬ng ®¬ng víi kh¶ n¨ng chèng kÝch næ cña nhiªn liÖu thö nghiÖm ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. X¨ng thêng cã trÞ sè Octane tõ 80-95 . - Thµnh phÇn ho¸ häc c¬ b¶n cña x¨ng .(theo b¶ng 2.2-tµi liÖu 1). 8
 • 7. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang Thµnh phÇn pha chÕ cña x¨ng C¸c tÝnh chÊt ®Æc trng PhÇn cÊt o C To s«i 50% o C Octane RON RON (+1,5ch×) Octane MON MON (+1,5ch×) RVP Bar Tû träng Kg/m3 PhÇn Refoming(aromate) 30/1 80 110 95- 102 95- 104 90- 97 92- 98 0,5 780- 800 Butane(n-parafine) 0 94 96 90 93 4,5 580 Alkylate(i-parafine) 25/2 00 80 95 98 94 97 1 700 PhÇn nhÑ-x¨ng cr¨cking(olefin) 40/1 10 83 93 96 80 83 0,7 690 PhÇn nÆng-x¨ng cr¨cking(olefin) 110/ 210 155 91 94 79 82 0,1 800 Isomerate (i-parafine) 40- 47 60 80- 90 83- 93 80- 90 83- 93 0,7 690 Naphtha cÊt trùc tiÕp 25- 90 66 68 71 58 61 0,8 680 Ngoµi ra cßn cã c¸c phô gia kh¸c ®Ó t¨ng tÝnh chèng kÝch næ vµ tån chøa, vËn chuyÓn tèt h¬n nh phô gia chèng oxy ho¸, biÕn ®ái cÆn, chÊt tÈy röa, chÊt chèng gØ … Tiªu chuÈn vÒ x¨ng cña ViÖt Nam TCVN 5690-1998– (Dùa theo b¶ng 2.13 tµi liÖu 1 ) Cac chØ tiªu chÊt lîng Ph¬ng ph¸p thö X¨ng ch× 83 X¨ng ch× 92 X¨ng ch× 97 1.TrÞ sè Octane -Theo ph¬ng ph¸p RON ASTM-D2699-95 83 92 97 2. Thµnh phÇn cÊt ph©n ®o¹n ,o C: - 10% TT max - 50% TT max - 90% TT max - §iÓm s«i cuèi, max - CÆn cuèi,% TT max TCVN2698-1995 70 120 190 210 2,0 70 120 190 210 2,0 70 120 190 210 2,0 3. ¡n mßn tÊm ®ång ë 50o C/3h max TCVN2694-1995 No 1 No 1 No 1 4. Hµm lîng nhùa thùc tÕ, mg/100ml max-(s¶n xuÊt/tån chøa,sö dông) ASTM-D381-94 5/8 5/8 5/8 5. §é æn ®Þnh oxy ho¸ - min ASTM-D52595 240 240 240 6. Hµm lîng lu huúnh tæng%KL ASTM-D1266-95 0,15 0,15 0,15 7. Hµm lîng ch× g/l, max TCVN6020-1995 0,15 0,15 0,15 8¸p suÊt h¬i b·o hoµ ë 37,8o C kPa TCVN5731-1993 43-80 43-80 43-80 9
 • 8. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang PhÇn II TÝnh to¸n thiÕt kÕ bÓ I.C«ng nghÖ tån chøa x¨ng T¹i cöa hµng x¨ng lîng x¨ng cÇn dù tr÷ kho¶ng 60m3 (cha kÓ c¸c lo¹i dÇu kh¸c),®Ó tån chøa tèt x¨ng ta chia lµm 2 bån chøa mçi bÓ 303 dîc kÕt nèi víi nhau . X¨ng ®îc xe bån chë ®Õn vµ dïng b¬m ®Ó b¬m vµo bån, thêi gian nhËp hµng kho¶ng mét giê ®ång hå.Khi b¸n hµng th× dïng b¬m ®Ó hót ra ë cét b¬m x¨ng . S¬ ®å bè trÝ bån chøa x¨ng Khi nhËp hµng ¸p suÊt b¬m vµo kho¶ng 200 mmH2O, khi hót x¨ng ra th× ®é ch©n kh«ng kho¶ng 60 mmH2O. V× vËy bÓ ®ång thêi chôi c¶ ¸p suÊt trong c¶ ¸p suÊt ngoµi. Theo b¶ng XIII.6 tµi liÖu 3 Chän ®êng kÝnh bÓ lµ Dt=2400 mm. Chän 2 n¾p lµ n¾p elÝp. Quan hÖ kÝch thíc tra theo b¶ng XIII.10 tµi liÖu 3. 10 X¨ng vµo X¨ng ra X¶ cÆn Cét b¬m
 • 9. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang Dt=2400 mm =2,4m. Ht=600mm =0,6m. H=40 mm =0,04 m. DiÖn tÝch bÒ mÆt F=6,56 m. ThÓ tÝch Vn=1991.10-3 m3 . - TÝnh chiÒu dµi phÇn h×nh trô cña bån chøa. §Ó ®¶m b¶o viÖc tån chøa tèt th× bån chøa cÇn cã hÖ sè chøa kho¶ng 85% khi ®ã thÓ tÝch cÇn thiÕt cña bån chøa lµ . Vtb = V/0,85 =30/0,85 =35,294( m3 ). ThÓ tÝch phÇn h×nh trô lµ . Vtrô=Vtb-2.Vn =31,312 (m3 ). ChiÒu dµi phÇn h×nh trô lµ . )(92,6 4.2.14,3 312,31.4 . .4 22 m D V l t tr === π Chän l=6,9 m =6900 mm. Tæng chiÒu dµi bån chøa lµ . L= l + 2.(ht +h ) =6,9+ 2(0,6 +0,04)=8,18 (m). S¬ ®å bè trÝ bån chøa trªn 2 gi¸ ®ì. 11 Dt h ts 41802000 2000 8180 2400
 • 10. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang II.TÝnh chiÒu dµy bån chøa 1.TÝnh chiÒu dµy phÇn trô PhÇn vá h×nh trô ®îc hµn nèi tõ c¸c ®o¹n vá h×nh trô. C¸c ®o¹n nµy ®îc m¸y lèc cuèn sau ®ã hµn tõ c¸c tÊm thÐp ph¼ng . a).Trêng hîp bån nhËp hµng.(vá chÞu ¸p suÊt trong). ChiÒu dµy vá trô ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc(XIII.8. tµi liÖu 3). [ ] c p pD s t + − = ϕσ ..2 . (m) Trong ®ã: + Dt (m) :§êng kÝnh trong cña bån chøa Dt=2400mm=2,4 m. + p (N/m2 ) : ¸p suÊt trong cña bÓ . Khi lµm viÖc bÓ chÞu ¸p suÊt d p1kho¶ng 200mmH2O =2000N/m2 vµ ¸p suÊt thuû tÜnh cña x¨ng lªn bån p2=ρ.g.h. Tra b¶ng( 2.7 tµi liÖu 1) ρ x¨ng=750 kg/m3 Ta cã p2=750.9,81.2,4=17660 (N/m2 ). p=p1+p2 =2000+17660=19660(N/m2 ) +[σ](N/m2 ): øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu. Chän vËt liÖu chÕ t¹o lµ thÐp sè N0 1020 (theo tiªu chuÈn Mü AISI ) Tra b¶ng ( 3.32 tµi liÖu 4 ) Ta cã: σb =448,2Mpa=448,2.106 N/m2 . σ c =330,9 Mpa=330,9. 106 N/m2 . E=185. 109 N/m2 . øng suÊt cho phÐp tÝnh theo c«ng thøc XIII.2 tµi liÖu 3. [ ] η σ σ c c n = (N/m2 ) -,η:HÖ sè ®iÒu chØnh =1,0 (theo b¶ng XIII.2.tµi liÖu 3). -,nc=1,5 (theo b¶ng XIII.3. tµi liÖu 3). [ ] 6 6 10.6,2200.1 5,1 10.9,330 ==σ (N/m2 ) HoÆc ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau. [ ] η σ σ b b n = (N/m2 ) -,nb :hÖ sè an toµn =1,5 (theo b¶ng XIII.3.tµi liÖu 3). 12
 • 11. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang [ ] 6 6 10.8,2980.1 5,1 10.2,448 ==σ (N/m2 ) §Ó cho an toµn trong tÝnh to¸n ta chän gi¸ trÞ bÐ h¬n trong 2 gi¸ trÞ trªn. [σ]=220,6.106 (N/m2 ). + c (m): HÖ sè d . c=c1+c2+c3 c1 :HÖ sè d do lu thÓ ¨n mßn vËt liÖu ,chon c1=0,002 m. c2 : HÖ sè d do bµo mßn c¬ häc chän c2 =0. c3 :HÖ sè d do gia c«ng chän c3=0,001 m. c=0,002+0+0,001 =0,003 (m) + ϕ :HÖ sè lµm yÕu . Trªn h×nh trô cã bè trÝ c¸c lç cöa ngêi φ500 cöa vµo φ50 ,cöa ra φ40 . l dl ∑− =ϕ (Theo c«ng thøc XIII-16. Tµi liÖu 3 ). 9,0 6900 )4050500(6900 = ++− =ϕ Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta cã chiÒu dµy phÇn trô lµ. 0032,0003,0 196609,0.10.6,220.2 19660.4,2 6 =+ − =s (m) =3,2(mm). b).Trêng hîp b¬m nhiªn liÖu ra (bån chÞu ¸p suÊt ngoµi). ChiÒu dµy tÝnh theo c«ng thøc (XIII-32 .tµi liÖu 3). c D l E p Ds n t +      = 4,0 .25,1 (m) Trong ®ã: +D(m):§êng kÝnh trong cña bån chøa D=2,4 m. +pn(N/m2 ):¸p suÊt ngoµi .ë ®©y bån chøa lµm viÖc víi ¸p suÊt ch©n kh«ng kho¶ng 60 mmH2O =600 N/m2 . +E (N/m2 ) :M« ®un ®µn håi cña vËt liÖu chÕ t¹o E=185.109 N/m2 +l(m):ChiÒu dµi phÇn tÝnh to¸n .l =l1 +2.l2 l1 chiÒu dµi phÇn h×nh trô ,l1 =6,9 m l2 =1/3 chiÒu cao phÇn n¾p, l2 =1/3(0,6 +0,004)=0,213 m l =6,9 +2.0,213 = 7,326 (m) Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta cã . 13 Tải bản FULL (file word 24 trang): bit.ly/2W1L7AU Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 • 12. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang 004885,0003,0 4,2 326,7 10.185 600 4,2.25,1 4,0 9 =+      =s (m) =4,88(mm) Chän s =5 mm V× trêng hîp nµy cã chiÒu dµy s =5mm lín h¬n trêng hîp chÞu ¸p suÊt trong nªn ta chän chiÒu dµy thiÕt bÞ lµ s = 5 mm vµ dïng chiÒu dµy nµy ®Ó kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c cña bån chøa . c).KiÓm tra bÒn khi thö thuû lùc víi ¸p suÊt p =1,5plv =3000N/m2 Khi ®ã ¸p suÊt tæng céng lµ: p0 =p + pthuûtÜnh =3000+24000 =27000 (N/m2 ) §iÒu kiÖn kiÓm tra bÒn theo c«ng thøc (XIII-26 .tµi liÖu 3). [ ] 2,1)..(2 )( 0 ct p cs csD σ ϕ σ ≤ − −+ = (N/m2 ) Trong ®ã : +Dt (m):§êng kÝnh trong D =2,4 m +s (m):ChiÒu dµy thiÕt bÞ s = 0,005 m +p0(N/m2 ):¸p suÊt thö p0 =27000 (N/m2 ) +c(m):§é d ¨n mßn c =0,003 m +ϕ :HÖ sè lµm yÕu ϕ =0,9 +σc :øng suÊtë tr¹ng th¸i ch¶y σc =330,9.106 (N/m2 ) Thay sè vµo ta cã . [ ] 6 6 6 10.75,275 2,1 10.9,330 10.2027000 09).003,0005,0.(2 )003,0005,0(4,2 =<= − −+ =σ (N/m2 ) VËy khi thö thuû lùc bån chøa ®ñ bÒn. 14 Tải bản FULL (file word 24 trang): bit.ly/2W1L7AU Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 • 13. ThiÕt kÕ bÓ chøa x¨ng h×nh trô n»m ngang 2. TÝnh chiÒu dµy n¾p ë ®©y ta chän n¾p cã ®êng kÝnh trong Dt =2400 mm ®îc hµn tõ 2 nöa nh h×nh vÏ vµ dËp thµnh n¾p elÝp cã kÝch thíc nh h×nh vÏ sau . KÝch thíc ®îc tra theo b¶ng XIII.10-tµi liÖu 3 . D :®êng kÝnh cña ph«i D =2900 mm Dt = 2400mm h=40mm ht =600 mm F =6,56 m2 Vn =1991.10-3 m3 a) Trßng hîp chÞu ¸p suÊt trong . ChiÒu dµy n¾p cña bån chøa ®îc tÝnh theo c«ng thøc(XIII.47-tµi liÖu 3). c h D pk pD s t t h t + − = .2 . .]..[8,3 . ϕσ (m). Trong ®ã: Dt (m):§êng kÝnh trong D=2,4 m. p(N/m2 ): ¸p suÊt trong p=19660(N/m2 ) ht (m) :ChiÒu cao phÇn nh« ra ht =0,6 m. [σ ] (N/m2 ): øng suÊt cho phÐp .Chän vËt liÖu lµm n¾p cïng víi vËt liÖu lµm th©n [s] =220,6.106 (N/m2 ). ϕ h :HÖ sè hµn trªn n¾p chän ϕ h =0,9. k :HÖ sè. V× kh«ng cã lç trªn n¾p nªn k =1. C :HÖ sè d, chän c =3 mm=0,002 m. Thay sè vµo ta cã : 15 Dt ht s D 3546496