Xây Dựng Tiêu Chuẩn Về Rung Pha Và Trôi Pha (JITTER AND WANDER) Cho Giao Diện Số Theo Phân Cấp Đồng Bộ PDH Và SDH

N

Xây Dựng Tiêu Chuẩn Về Rung Pha Và Trôi Pha (JITTER AND WANDER) Cho Giao Diện Số Theo Phân Cấp Đồng Bộ PDH Và SDH

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN
--------o0o--------
ĐỂ TÀI
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VỀ RUNG PHAVÀ TRÔI PHA
(JITTER AND WANDER) CHO GIAO DIỆN SỐ THEO PHÂN
CẤP ĐỒNG BỘ PDH VÀ SDH
Mã số: 123-09-KHKT-TC
(Bản sửa sau nghiệm thu cấp Bộ)
Chủ trì đề tài:
ThS. Vũ Hoàng Sơn
Cộng tác viên:
Ths. Trần Thị Thuỷ Bình
Ths. Phạm Hồng Nhung
Ks. Lê Đức Vượng
Hà nội – 2010
Đề tài: 95-07-KHKT-TC ii
Mục lục
Mục lục.....................................................................................................................i
Mở đầu....................................................................................................................ii
Thuật ngữ viết tắt..................................................................................................iv
CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN RUNG
PHA VÀ TRÔI PHA TRONG HỆ THỐNG PDH/SDH.....................................6
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VỀ RUNG PHA
VÀ TRÔI PHA .....................................................................................................26
KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG...............................................................................36
PHỤ LỤC A: Phương pháp đo rung pha/trôi pha............................................37
PHỤ LỤC B: GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO .....................................41
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................47
Đề tài: 95-07-KHKT-TC i
Mở đầu
Hiện nay, mạng viễn thông Việt Nam đã có nhiều nhà cung cấp dịch vụ, việc
kết nối mạng không chỉ là vấn đề của một nhà khai thác, mà nó còn liên quan
đến việc cung cấp, chia sẻ tài nguyên mạng, nhằm khai thác và vận hành cơ sở
hạ tầng thông tin chung một cách tối ưu.
Các nhà khai thác lớn như VNPT, Viettel, EVN… đã triển khai rộng khắp
công nghệ PDH, SDH/NG-SDH. Cung cấp các giao diện kết nối với khách
hàng, và với nhau theo các chuẩn viễn thông quốc tế và Việt nam.
Bộ Thông tin truyền thông đã ban hành và đang xây dựng một số Tiêu chuẩn
VN về: giao diện vật lý và kênh thuê riêng. Trong đó, các yêu cầu về định thời
của tín hiệu, giao diện chủ yếu vẫn tham chiếu đến các khuyến nghị, tiêu
chuẩn quốc tế.
Các nước trên thế giới đã sử dụng các qui định, tiêu chuẩn về giao diện, dịch
vụ để kết nối giữa các hệ thống thông tin và dùng làm các chỉ tiêu đánh giá
nghiệm thu hệ thống thiết bị khi mới đưa vào khai thác.
Các nhà khai thác mạng và cung cấp dịch vụ kênh SDH (AT&T, Bell South,
Telenor…) đều đưa ra các tiêu chuẩn về giao diện, dịch vụ phục vụ cho việc
kết nối mạng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đồng thời, các tổ chức tiêu
chuẩn (ITU, ETSI…), và các nhà quản lý nhà nước cũng đưa ra các qui định,
yêu cầu kỹ thuật về kết nối, dịch vụ có liên quan đến các yêu cầu về Rung pha
và trôi pha.
Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu và xây dựng Tiêu chuẩn về rung pha và
trôi pha cho các giao diện mạng, làm sở cứ cho việc đánh giá, đảm bảo kết nối
giữa các thiết bị và giữa các mạng dựa theo phân cấp số (tiêu chuẩn cho kết
nối mạng); giữa thiết bị khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng
(tiêu chuẩn cho dịch vụ); cũng như đưa ra các yêu cầu kỹ thuật chất lượng
đồng bộ phục vụ các nhà khai thác triển khai mạng đảm bảo chất lượng và
hiệu quả.
Với mục tiêu như vậy, nội dung của đề tài được chia thành 2 phần lớn như
sau:
Phần I: Thuyết minh xây dựng tiêu chuẩn bao gồm:
• NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN RUNG
PHA/ TRÔI PHA TRONG PDH/SDH
• NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VỀ RUNG PHA/
TRÔI PHA
Đề tài: 95-07-KHKT-TC ii
Phần II: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN RUNG PHA VÀ TRÔI
PHA TRONG MẠNG SỐ THEO PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ (SDH) VÀ
PHÂN CẤP 2048kbit/s áp dụng trên mạng viễn thông của Việt nam.
Ngoài phạm vi đề cương được duyệt, đề tài đã xây dựng thêm các yêu cầu về
các giao diện phù hợp với mạng thực tế và nhu cầu phát triển của mạng lưới
như: 8, 34, 140 Mbit/s và STM-256.
Ngoài ra đề tài còn có các phụ lục trong đó tóm tắt các phương pháp, giới
thiệu thiết bị đo điển hình.
Trong quá trình thực hiện, đề tài không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy để
đề tài có thể áp dụng được trên mạng lưới, nhóm thực hiện đề tài rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia trong Ngành.
Xin trân trọng cảm ơn.
Đề tài: 95-07-KHKT-TC iii
Thuật ngữ viết tắt
Từ viết
tắt
Từ tiếng Anh Nghĩa
ATM Asynchronous Transfer Mode Phương thức truyền tải
không đồng bộ
CMI Coded Mark Inversion Đảo dấu mã
MRTIE Maximum Relative Time Interval Error Sai số khoảng thời gian
tương đối cực đại
MS-AIS Multiplex Section Alarm Indication
Signal
Tín hiệu chỉ thị cảnh
báo phiên ghép kênh
MTIE Maximum Time Interval Error Sai số khoảng thời gian
cực đại
NE Network Element Phần tử mạng
NNI Network-Network Interface Giao diện mạng – mạng
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy Phân cấp số cận đồng
bộ
Pk-pk Peak-to-peak Đỉnh tới đỉnh
PLL Phase Locked Loop Vòng khóa pha
ppm Parts per million Phần triệu
PRSB Pseudo-Random Binary Sequence Chuỗi nhị phân giả
ngẫu nhiên
PRC Primary Reference Clock Đồng hồ chuẩn sơ cấp
RTIE Relative Time Interval Error Sai số khoảng thời gian
tương đối
SDH Synchronous Digital Hierarchy Phân cấp số đồng bộ
SEC SDH Equipment Clock Đồng hồ thiết bị SDH
SSU Synchronization Supply Unit Khối cung cấp đồng bộ
STM-1e Synchronous Transport Module, level 1
(electrical format CMI-encoded signal)
Module truyền tải đồng
bộ, mức 1
STM-N Synchronous Transport Module, level
N
Module truyền tải đồng
bộ, mức N
TDEV Time Deviation Độ lệch thời gian
Đề tài: 95-07-KHKT-TC iv
TIE Time Interval Error Sai số khoảng cách thời
gian
UI Unit Interval Khoảng đơn vị
UIpp Unit Interval, peak-to-peak Khoảng đơn vị, đỉnh-
đỉnh
UNI User-Network Interface Giao diện người – mạng
UTC Universal Time Co-ordinated Giờ phối hợp quốc tế
VC-n Virtual Container, level n Container ảo, mức n
Đề tài: 95-07-KHKT-TC v
CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN
ĐẾN RUNG PHA VÀ TRÔI PHA TRONG HỆ THỐNG
PDH/SDH
Trong phần này sẽ rà soát lại các tiêu chuẩn liên quan đến PDH/SDH để làm cơ
sở cho việc xây dựng tiêu chuẩn và phương pháp đo ở các chương sau. Vì mạng
viễn thông của Việt nam chủ yếu tuân theo các tiêu chuẩn của ITU-T và ETSI
nên trong phần dưới đây sẽ thực hiện tóm tắt các tiêu chuẩn điển hình của ITU-
T, ETSI liên quan đến Rung pha và trôi pha
1.1 Các tiêu chuẩn quốc tế
1.1.1 Tiêu chuẩn về đặc tính điện của giao diện
1.1.1.1 ITU-T G.703 - Đặc tính điện/vật lý của các giao diện phân cấp số
Khuyến nghị này đưa ra các chỉ tiêu về đặc tính điện và vật lý của các giao diện
tại phân cấp số như qui định trong khuyến nghị G.702 (PDH) và G.707 (SDH),
với mục đích nhằm kết nối các thành phần của mạng truyền dẫn số.
Các giao diện phân cấp số được qui định trong khuyến nghị này bao gồm: giao
diện tại tốc độ 64 kbit/s, 1544 kbit/s, 2048 kbit/s, 6312 kbit/s, 32064 kbit/s,
44736 kbit/s, 8448 kbit/s, 34368 kbit/s, 139264 kbit/s, giao diện đồng bộ 2048
kHz, giao diện 97728 kbit/s, 155520 kbit/s (STM-1e), 51840 kbit/s (STM-0).
1.1.2 Tiêu chuẩn về đặc tính quang của giao diện
1.1.2.1 ITU-T G.957 - Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống liên quan
đến phân cấp số đồng bộ
- Khuyến nghị này đưa ra các chỉ tiêu về giao diện quang cho các thiết bị và
hệ thống SDH được định nghĩa trong khuyến nghị G.707 và làm việc trên
sợi quang đơn mode G.652, G.653 và G.654
- Mục đích của khuyến nghị này là đưa ra các chỉ tiêu về giao diện quang
cho các thiết bị SDH được định nghĩa trong khuyến nghị G.783 để đạt
được khả năng tương hợp ngang trên một tuyến truyền dẫn (tức là khả
năng sử dụng thiết bị từ nhiều nhà cung cấp khác nhau trên cùng một
tuyến truyền dẫn)
- Các chỉ tiêu trong khuyến nghị này được áp dụng cho các hệ thống trong
đó mỗi hướng truyền dẫn sử dụng một sợi quang.
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 6
- Các chỉ tiêu về giao diện quang được qui định cho các loại hệ thống .
1.1.3 Các tiêu chuẩn liên quan đến đồng bộ
1.1.3.1 ITU-T G.812 - Yêu cầu về đặc tính định thời của các đồng hồ tớ được
sử dụng làm các đồng hồ nút trong mạng đồng bộ
Khuyến nghị này đưa ra các yêu cầu tối thiểu cho các thiết bị được sử dụng như
đồng hồ nút trong các mạng đồng bộ. Chức năng của đồng hồ nút là lựa chọn
một trong các đường đồng bộ ngoài để đưa vào trạm viễn thông như tín hiệu
chuẩn đồng bộ, thực hiện giảm rung pha và trôi pha và sau đó được phân phối
đến các thiết bị khác trong trạm.
Khi hoạt động bình thường đồng hồ nút hoạt động như đồng hồ thợ, bám theo
đồng hồ chuẩn sơ cấp. Với mục đích dự phòng, đồng hồ nút nói chung sẽ có
nhiều tham chiếu đầu vào. Khi tất cả các đường vào giữa đồng hồ chủ và đồng
hồ nút hỏng, đồng hồ nút sẽ có khả năng duy trì hoạt động trong các giới hạn
đặc tính qui định (kiểu hoạt động lưu giữ)
Đồng hồ nút có thể là một thiết bị riêng biệt (SASE) hoặc có thể là một phần của
thiết bị khác như tổng đài hoăc thiết bị đấu chéo SDH.
Các chỉ tiêu về chất lượng đối với các đồng hồ nút được đưa ra trong khuyến
nghị này cho 3 kiểu đồng hồ:
- Đồng hồ kiểu I: chủ yếu dùng trong các mạng được tối ưu cho phân cấp
2048 kbit/s
- Đồng hồ kiểu II và III chủ yếu dùng cho phân cấp 1544 kbit/s
Ngoài ra, trong phụ lục A còn đề cập đến 3 kiểu đồng hồ khác là:
- Đồng hồ kiểu IV: được triển khai chủ yếu trong các mạng đã có hỗ trợ
cho phân cấp 1544 kbit/s
- Đồng hồ kiểu V: được triển khai chủ yếu trong các nút chuyển tiếp có cả
phân cấp 1544 và 2048 kbit/s
- Đồng hồ kiểu VI: được triển khai điển hình trong các nút mạng nội hạt đã
có trên phân cấp 2048 kbit/s
Các yêu cầu kỹ thuật được đưa ra đối với mỗi loại đồng hồ này bao gồm:
- Dung sai nhiễu:
Là mức nhiễu tối thiểu mà đồng hồ phải chấp nhận được mà vẫn đảm bảo:
- Duy trì đồng hồ trong các giới hạn đặc tính qui định
- Không gây nên bất cứ cảnh báo nào
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 7
- Không làm cho đồng hồ chuyển đổi tham chiếu
- Không làm cho đồng hồ chuyển sang chế độ lưu giữ
Trong mục này còn đề cập đến dung sai rung pha và trôi pha cho 3 kiểu đồng hồ
loại I, II và III.
- Truyền tải nhiễu:
Truyền tải nhiễu thể hiện lượng nhiễu pha xuất hiện tại đầu ra khi có nhiễu được
đưa tới đầu vào. Chỉ tiêu về mặt nạ trôi pha được qui định trong điều kiện tín
hiệu vào có nhiễu
1.1.3.2 ITU-T G.813 - Yêu cầu về đặc tính định thời của các đồng hồ tớ trong
thiết bị SDH (SEC)
Khuyến nghị này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cho đồng hồ sử dụng trong thiết bị
SDH (SEC). Trong trường hợp bình thường, đồng hồ này hoạt động bám theo
PRC. Tuy nhiên thì đồng hồ này có thể sử dụng nhiều đầu vào chuẩn, và trong
trường hợp tất cả các nguồn chuẩn bị mất thì đồng hồ này sẽ hoạt động ở chế độ
lưu giữ.
Khuyến nghị này đưa ra các chỉ tiêu cho 2 loại đồng hồ SEC:
- Loại 1: là các đồng hồ sử dụng trong mạng SDH được tối ưu cho phân cấp
số 2048 kbit/s
- Loại 2: là các đồng hồ sử dụng trong mạng SDH được tối ưu cho phân cấp
số 1544 kbit/s
Các chỉ tiêu đưa ra đối với SEC cũng tương tự như đối với SSU
1.1.4 Các tiêu chuẩn về rung pha/trôi pha
Các tiêu chuản liên quan đến rung pha/ trôi pha bao gồm: ITU-T G.823, G.825
và ITU-T G.783
1.1.4.1 ITU-T G.823 - Yêu cầu về rung pha và trôi pha trong các mạng số dựa
trên phân cấp số 2048 kbit/s
Khuyến nghị này đưa ra các yêu cầu về rung pha và trôi pha xuất hiện tại các
giao diện nút mạng (NNI) của phân cấp số cận đồng bộ (PDH) và các mạng
đồng bộ dựa trên tốc độ bit phân cấp mức 1: 2048 kbit/s
Đối với giao diện lưu lượng, khuyến nghị này đưa ra các chỉ tiêu liên quan đến:
- Giới hạn mạng đối với giá trị rung pha và trôi pha đầu ra tại các giao diện
2, 34, 140 Mbit/s
- Dung sai rung pha và trôi pha đầu vào tại các giao diện 2, 34, 140 Mbit/s
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 8
Đối với giao diện đồng bộ, khuyến nghị này đưa ra các chỉ tiêu liên quan đến:
- Giới hạn mạng đối với giá trị rung pha và trôi pha đầu ra tại các giao diện
đồng bộ. Cụ thể là:
- Giới hạn mạng đối với giá trị rung pha đầu ra tại các giao diện 2048 kHz
và 2048 kbit/s cho các đồng hồ PRC, SSU, SEC và giao diện đồng bộ
PDH. Các giá trị giới hạn này được cho trong bảng 5 của G.823 với thời
gian đo là 60 s
- Giới hạn mạng đối với giá trị trôi pha đầu ra tại các giao diện của các
đồng hồ PRC, SSU, SEC và giao diện đồng bộ PDH biểu thị thông qua 2
tham số MTIE và TDEV. Các giá trị này được cho trong các bảng từ 6
đến 13 của ITU-T G.823
- Dung sai rung pha và trôi pha tại đầu vào của các giao diện đồng bô. Các giá
trị này được tham chiếu đến dung sai rung pha và trôi pha đầu vào cho các
cổng đầu vào đồng hồ kiểu I của ITU-T G.812 cho các thiết bị có chức năng
SSU, và chọn lựa 1 của ITU-T G.813 cho các thiết bị có chức năng SEC
1.1.4.2 ITU-T G.825 - Yêu cầu về rung pha và trôi pha trong các mạng số dựa
trên phân cấp số đồng bộ SDH
Khuyến nghị này đưa các tham số và các giá trị liên quan nhằm kiểm soát tốt
lượng rung pha và trôi pha tại các giao diện mạng - mạng SDH (NNI), bao gồm:
- Giới hạn mạng cực đại đối với giá trị rung pha và trôi pha
- Dung sai rung pha và trôi pha tối thiểu của thiết bị đối với các giao diện
lưu lượng và giao diện đồng bộ dựa trên phân cấp số đồng bộ (SDH)
Cụ thể như sau:
- Giới hạn mạng cho rung pha: đề cập đên rung pha cho phép lớn nhất tại
các giao diện STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256
- Giới hạn mạng cho trôi pha: các giao diện STM-N được coi là các giao
diện đồng bộ. Giới hạn mạng cho trôi pha tại các giao diện đồng bộ này
được tham chiếu đến khuyến khuyến nghị G.823
- Dung sai trôi pha tại các cổng vào STM-N: với các giao diện STM-N
được sử dụng như là giao diện đồng bộ được tham chiếu đến khuyến nghị
G.812, G.813 (tức là phải đáp ứng các chỉ tiêu dung sai trôi pha qui định
trong khuyến nghị G.812, G.813)
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 9
1.1.4.3 ITU-T G.783 - Đặc tính các khối chức năng của thiết bị SDH
Trong khuyến nghị này có đề cập các chỉ tiêu về rung pha sinh ra do quá trình
sắp xếp các tín hiệu nhánh G.703 (PDH) vào trong các container của khung
SDH G.707 và các chỉ tiêu đối với rung pha kết hợp. Rung pha kết hợp ở đây
được hiểu là bao gồm rung pha sắp xếp và rung pha do quá trình dịch chuyển
con trỏ gây nên.
Khuyến nghị này cũng đưa ra qui định đối với chuỗi thử con trỏ được sử dụng
để đo rung pha kết hợp
1.1.4.4 Tiêu chuẩn ETSI EN 302 084- điều khiển rung pha và trôi pha trong
mạng truyền tải
Trong mạng truyền tải, rung pha và trôi pha được tích lũy dọc trên các đường
truyền dữ liệu do rung pha, trôi pha nội tại và đặc tính hàm truyền đạt của mỗi
thiết bị tạo nên.
Rung pha và trôi pha đủ lớn có thể ảnh hưởng bất lợi đến cả tín hiệu số (ví dụ
như, gây ra lỗi bít, không điều khiển được nỗi và các hiện tượng bất thường khác)
và các tín hiệu tương tự (ví dụ như điều chế pha không mong muốn của tín hiệu
được truyền). Thông thường, ảnh hưởng như thế phụ thuộc vào dịch vụ cụ thể
được cung cấp và thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị thích ứng có liên quan.
Vì thế cần thiết phải thiết lập giới hạn rung pha, trôi pha tại các giao diện mạng
để đảm bảo chất lượng tín hiệu được truyền và hoạt động của thiết bị.
Quan điểm điều khiển rung pha và trôi pha của tiêu chuẩn này dựa trên yêu
cầu:
• Định rõ giới hạn rung pha và trôi pha cực đại của mạng mà không được
lớn hơn tại bất kì giao diện liên quan nào.
• Định rõ dung sai thiết bị nhỏ nhất đối với rung pha và trôi pha cần được
cung cấp tại bất kì giao diện liên quan.
• Thiết lập một cơ cấu nhất quán cho chỉ tiêu kĩ thuật của các loại thiết bị số
riêng rẽ.
• Cung cấp đủ thông tin và hướng dẫn đo và nghiên cứu các đặc tính rung
pha, trôi pha trong bất kì cấu hình mạng nào.
Nội dung của tiêu chuẩn này đã được ITU chấp thuận đưa vào các khuyến nghị
G.823 và G.825
1.1.4.5 Tiêu chuẩn ETSI EN 300 462-3 - điều khiển rung pha và trôi pha
trong mạng đồng bộ
Cũng tương tự như tiêu chuẩn ETSI EN 302 084 đưa ra yêu cầu cho tín hiệu lưu
lượng, ETSI đưa ra các yêu cầu cho rung pha và trôi pha cho các giao diện cấp
tín hiệu đồng bộ trong mạng đồng bộ. Các yêu cầu đưa ra bao gồm các chỉ tiêu
rung pha và trôi pha tại các giao diện mạng của các thiết bị PRC, SSU, SEC và
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 10
PDH.
Nội dung của tiêu chuẩn này đã được ITU- T chấp thuận đưa vào khuyến nghị
G.823.
Bảng sau chỉ ra sự so sánh và ánh xạ các phần nội dung của các tiêu chuẩn ETSI
và ITU-T về rung pha và trôi pha. Qua đó cho thấy các khuyến nghị của ITU-T
chính là bản chấp thuận từ các tiêu chuẩn ETSI đề xuất tương ứng và được bố
cục, cập nhật mới hơn.
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 11
Bảng 1-1 Bảng đối chiếu giữa các tiêu chuẩn ETSI và ITU về Rung pha và trôi pha
G.823 (03/2000) G.825(03/2000) ETSI EN 302 084 V1.1.1
(2000-02)
EN 300 462-3-1 V1.1.1
(1998-05)
1 Scope 1 Scope 1 Scope 1 Scope
2 References 2 References 2 References 2 Normative
references
3 Definitions 3 Definitions 3 Definitions and
abbreviations
3 Definitions,
symbols and
abbreviations
4 Abbreviations 4 Abbreviations 3.1 Definitions 3.1 Definitions
3.2 Abbreviations 3.2 Symbols
3.3 Abbreviations
5 Network limits for
traffic interfaces
5 Network limits for the
maximum output jitter and
wander at any hierarchical
interface
5 Network limits for
output jitter and wander
5.1 Network limits for
output jitter at traffic interfaces
5.1 Network limits for jitter 5.1 Network limits for
output jitter
5.2 Network limits for
output wander at traffic
interfaces
5.2 Network limits for
output wander
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 12
5.2.1 2048 kbit/s interface
output wander limit
5.2.1 2 048 kbit/s interface
output wander limit
5.2.2 34 368 kbit/s interface
output wander limit
5.2.2 34 368 kbit/s interface
output wander limit
5.2.3 139 264 kbit/s interface
output wander limit
5.2.3 139 264 kbit/s interface
output wander limit
5.2 Network limits for
wander
5.2.4 STM-N interface
output wander limit
6 Network limits for
synchronization interfaces
7 Network limits for
jitter and wander at
synchronization
interfaces
7 Jitter and wander
tolerance of network
interfaces
7.1 Jitter and wander
tolerance of traffic interfaces
6 Jitter and wander
tolerance of equipment
interfaces
7.1.1 64 kbit/s input jitter and
wander tolerance
6.1 64 kbit/s input jitter and
wander tolerance
7.1.2 2048 kbit/s input jitter
and wander tolerance
6.2 2 048 kbit/s input jitter
and wander tolerance
7.1.3 8448 kbit/s input jitter
and wander tolerance
6.3 8 448 kbit/s input jitter
and wander tolerance
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 13
7.1.4 34 368 kbit/s input jitter
and wander tolerance
6.4 34 368 kbit/s input
jitter and wander tolerance
7.1.5 139 264 kbit/s input
jitter and wander tolerance
6.5 139 264 kbit/s input
jitter and wander tolerance
7.2 Jitter and wander
tolerance of synchronization
interfaces
6.1 Jitter and wander
tolerance for STM-N input
ports
6.6 STM-N input jitter and
wander tolerance
Annex A Network model
underlying the
synchronization network
limit
4 Basic philosophy for
the control of jitter and
wander
5 Synchronization
interfaces
6 Synchronization
reference network
Annex B (informative):
Network model
underlying the network
limit
Annex B Network wander
reference model and
parameters
4 Network wander
specification
Appendix I Wander limit
considerations for SDH
transport networks
Annex A (informative):
Wander limit
considerations for SDH
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 14
transport networks
Appendix II Measurement
methodologies for output
wander
Appendix II Measurement
methodology for output
wander of synchronous
interfaces
Annex B (informative):
Measurement
methodologies for output
wander
Appendix III Measurement
guidelines for input jitter and
wander tolerance of
equipment interfaces
Annex C (informative):
Measurement
guidelines for input jitter
and wander tolerance of
equipment interfaces
Appendix I Relationship
between network interface
jitter requirements and input
jitter tolerance
Annex D (informative):
Relation between
parameters for input jitter
tolerance and output jitter
limits
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 15
1.1.5 Các tiêu chuẩn liên quan đến đánh giá chất lượng lỗi
1.1.5.1 ITU-G.826 Tham số và chỉ tiêu chất lượng lỗi cho các luồng và kết
nối số quốc tế tốc độ bit không đổi
Phiên bản đầu tiên của G.826 ra đời vào tháng 7/1983. Phiên bản này có tên là
“Tham số và chỉ tiêu chất lượng cho luồng số quốc tế có tốc độ bit không đổi
lớn hơn hoặc bằng tốc độ cơ sở (1544 hoặc 2048 kbit/s)”
Đến tháng 12/2002 một phiên bản mới của G.826 đã ra đời với tên là “Tham số
và chỉ tiêu chất lượng cho các luồng và kết nối số quốc tế tốc độ bit không đổi”.
Với phiên bản mới này, G.826 đã mở rộng phạm vi áp dụng của mình cho cả các
luồng/kết nối có tốc độ nhỏ hơn tốc độ cơ sở (vì vậy khuyến nghị G.821 chỉ
được áp dụng cho các kết nối giữa các thiết bị được sản xuất trước 2002)
Các chỉ tiêu được đưa ra trong khuyến nghị này không phụ thuộc vào mạng vật
lý cung cấp luồng và kết nối. Các chỉ tiêu này phải được đảm bảo cho cả 2
hướng truyền dẫn của luồng / kết nối và dựa theo phân bổ cho luồng số quốc tế
giả định chuẩn 27500 km..
Với các luồng số làm việc tại tốc độ bit lớn hơn hoặc bằng tốc độ bit cơ sở, các
chỉ tiêu đưa ra trong khuyến nghị này được dựa trên khái niệm đo lỗi khối sử
dụng các mã phát hiện lỗi có sẵn trong luồng cần kiểm tra. Nhờ đó có thể thực
hiện đo trong quá trình khai thác dịch vụ. Còn đối với các kết nối số có tốc độ
nhỏ hơn tốc độ cơ sở của phân cấp số, các chỉ tiêu đưa ra dựa trên khái niệm đo
lỗi bit và vì vậy không hỗ trợ việc đo trong quá trình khai thác dịch vụ.
Các tham số chất lượng được đưa ra bao gồm: ESR, SESR, BBER. Thời gian
đo các tham số này được khuyến nghị là 1 tháng.
1.1.5.2 ITU-T G.828 Tham số và chỉ tiêu chất lượng cho các luồng SDH quốc
tế tốc độ bit không đổi
Khuyến nghị này ra đời tháng 3/2000 nhằm giải quyết các hạn chế của G.826
khi áp dụng cho việc đánh giá chất lượng lỗi của các luồng SDH. Khác biệt của
G.828 so với G.826 được thể hiện ở các điểm sau:
- Các chỉ tiêu đưa ra trong khuyến nghị này được xác định cụ thể cho từng
luồng SDH (trong G.826, các chỉ tiêu được qui định cho 1 dải tốc độ).
- Bên cạnh các tham số chất lượng như của G.826 (ESR, SESR, BBER), G.828
còn đưa thêm tham số SEPI (với sự kiện lỗi SEP được định nghĩa là chu kỳ
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 16
mà trong đó có tối thiểu 3 (nhưng ít hơn 9) SES xuất hiện liên tiếp). Tuy
nhiên các giá trị của tham số này vẫn được ITU tiếp tục nghiên cứu.
1.1.5.3 ITU-T M.2110 Hoà mạng hệ thống truyền dẫn, đoạn và luồng
Khuyến nghị này đưa ra qui trình hoà mạng các thực thể truyền dẫn trong môi
trường có nhiều nhà khai thác. Các thực thể truyền dẫn ở đây bao gôm luồng,
đoạn và hệ thống truyền dẫn. Qui trình hoà mạng ở đây được phân biệt cho 2
trường hợp: đối với hệ thống có/không có khả năng giám sát trong quá trình khai
thác dịch vụ (ISM).
Theo khuyến nghị này để hoà mạng các thực thể truyền dẫn cần phải thực hiện
một số các phép đo. Các phép đo này ghi lại số các sự kiện chất lượng xảy ra
trong những khoảng thời gian nhất định và so sánh kết quả này với các giá trị
giới hạn. Các giá trị giới hạn này là khác nhau đối với các sự kiện chất lượng và
với các phép đo khác nhau. Các phép đo khác nhau ở đây là phép đo kiểm tra
tính liên tục của tuyến (thời gian đo tối đa là 15 phút), đo 15 phút, đo 2 h và đo
24 h phải được áp dụng cho từng hướng truyền dẫn. Bất cứ khi nào có thể, nên
sử dụng cấu hình đo cho cho từng hướng truyền dẫn riêng biệt (tức là không
thực hiện đấu vòng tại đầu xa trong quá trình đo).
1.1.5.4 ITU-T M.2101 - Giới hạn chất lượng cho hoà mạng và bảo dưỡng
luồng và đoạn ghép kênh SDH
Trong rất nhiều trường hợp, việc đo trong thời gian 1 tháng là không thể thực
hiện được. Vì vậy khuyến nghị M.2101 đã đưa ra các giới hạn về chất lượng cho
các khoảng thời gian đo ngắn hơn, trên cơ sở dựa theo chỉ tiêu G.826/G.828.
1.1.6 Tiêu chuẩn về kênh thuê riêng
EU đã đưa ra các qui định, mang tính chất qui phạm bắt buộc áp dụng cho
các nước thành viên về kênh thuê riêng [4][5] sử dụng trong viễn thông: từ
kênh analog, 64kbit/s, 2048kbit/s và SDH. Về kênh thuê riêng SDH, EU áp
dụng theo 2 tiêu chuẩn:
- ETSI EN 301 164: "Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous
Digital Hierarchy (SDH); SDH leased lines; Connection characteristics".
Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật và các phép đo cụ thể về chất
lượng kênh thuê riêng cấu trúc vc-12, vc-2, vc-3, vc-4
- EN 301 165: "Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous Digital
Hierarchy (SDH): SDH leased lines; Network and terminal interface
presentation".
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 17
Tiêu chuẩn này đưa ra danh sách các yêu cầu mang tính chất tham chiếu đến các
tiêu chuẩn khác như về giao diện điên/ quang (G.703, G.957), cấu trúc ghép
kênh (G.707)…
1.1.7 Các tiêu chuẩn khác
- ITU-T G.781 Cấu trúc các khuyến nghị về thiết bị đối với phân cấp số
đồng bộ (SDH)
- ITU-T G.782 Kiểu và đặc tính chung của các thiết bị SDH
- ITU-T G.783 Đặc tính của các khối chức năng trong thiết bị SDH
- ITU-T G.784 Quản lý SDH
- ITU-T G.832 Truyền tải của các phần tử SDH trong mạng PDH - cấu trúc
khung và cấu trúc ghép kênh
- ITU-T G.841 Kiểu và đặc tính của các kiến trúc bảo vệ mạng SDH
- ITU-T O.171 và 172 Thiết bị đo rung pha và trôi pha cho các hệ thống số
dựa trên phân cấp số đồng bộ
- ITU-T O.181 Thiết bị đánh giá chất lượng lỗi trên giao diện STM-N
1.2 Các qui / tiêu chuẩn ngành
Bảng 1-2 Tiêu chuẩn/ Qui chuẩn kỹ thuật liên quan đến SDH và phục vụ kết nối
mạng
TT Tên Quy chuẩn kỹ thuật Mã số Tình trạng
Về hệ thống, công nghệ SDH
1
Hệ thống thông tin quang và vi ba SDH -
Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-
177:1998
Đang có hiệu
lực và được
xem xét, rà
soát chuyển
đổi sang Tiêu
chuẩn VN
Về giao diện
2
Giao diện quang cho các thiết bị và hệ
thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-
173:1998
Đang có hiệu
lực và được
xem xét, rà
soát chuyển3 Giao diện kết nối mạng - Yêu cầu kỹ TCN 68-
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 18
thuật 172:1998
4
Các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu
kỹ thuật
TCN 68-
175:1998
Về đồng bộ và chất lượng
5
Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu
cầu kỹ thuật
TCN 68-
171:1998
Đang có hiệu
lực và được
xem xét, rà
6
Lỗi bít và rung pha của các đường truyền
dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và Quy trình
đo kiểm
TCN 68-
164:1997
Về Kênh thuê riêng
7
Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và
không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s -
Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-
225:2004
Đang có hiệu
lực và được
xem xét, rà
soát chuyển
8
Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048
kbit/s - Tiêu chuẩn chất lượng
TCN 68-
226:2004
9
Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn
thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng
tốc độ n x 64 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-
216:2002
Đang có hiệu
lực và được
xem xét, rà
soát chuyển
10
Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn
thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng
tốc độ 2048 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-
217:2002
1.2.1 Tiêu chuẩn TCN 68-177: Yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống thông
tin quang và viba SDH tốc độ 155 Mbit/s, 622 Mbit/s và 2.5 Gbit/s
Đối với phần hệ thống thông tin quang SDH tiêu chuẩn này đề cập đến các nội
dung sau:
- Qui định về cấu trúc ghép kênh (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.707)
- Chỉ tiêu giao diện vật lý
- Chỉ tiêu giao diện điện (STM-1e) (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.703)
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 19
- Chỉ tiêu giao diện quang cho các hệ thống đơn kênh tốc độ STM-1, STM-
4, STM-16 với các ứng dụng I, S, L, V, U trên các sợi G.652, G.653,
G.655 (dựa trên các khuyến nghị của ITU-T G.957, G.691)
- Chỉ tiêu giao diện quang cho các hệ thống đa kênh quang (dựa trên
khuyến nghị ITU-T G.692)
- Chỉ tiêu về chất lượng truyền dẫn:
- Chỉ tiêu về rung pha và trôi pha (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.825)
- Chỉ tiêu về đặc tính lỗi hệ thống (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.826)
- Yêu cầu về đồng bộ (dựa trên các khuyến nghị ITU-T G.811, G.812,
G.813)
- Yêu cầu về quản lý (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.784)
Bản dự thảo tiêu chuẩn này đã được rà soát chỉnh sửa bổ sung trên cơ sở kết quả
đề tài:
RÀ SOÁT, CHUYỂN CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH SANG QUI CHUẨN KỸ
THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM, Mã số: 95 – 06 – KHKT – TC [2]
1.2.2 Tiêu chuẩn TCN 68-173: Tiêu chuẩn giao diện quang cho các
thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH
Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn của ITU-T G.957 và
ITU-T G.691. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết đối với
giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống thông tin quang SDH sử dụng trên
mạng viễn thông Việt nam.
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các hệ thống đơn kênh quang và trong đó mỗi
hướng truyền dẫn sử dụng một sợi quang. Đối với các hệ thống có khuếch đại
quang, tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các hệ thống sử dụng khuếch dại công
suất và/hoặc thiết bị tiền khuếch đại.
Các chỉ tiêu đưa ra trong tiêu chuẩn này bao gồm:
- Tiêu chuẩn giao diện quang đối với các hệ thống không sử dụng khuếch đại
quang (STM-1, STM-4, STM-16, STM-64) với các ứng dụng I, S, L trên các
sợi G.652, G.653, G.654
- Tiêu chuẩn giao diện quang đối với các hệ thống có sử dụng khuếch đại
quang (STM-4, STM-16, STM-64) với các ứng dụng V, U trên các sợi
G.652, G.653, G.654
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 20
Bản dự thảo tiêu chuẩn này đã được rà soát chỉnh sửa bổ sung trên cơ sở kết quả
đề tài: RÀ SOÁT, CHUYỂN CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH SANG QUI
CHUẨN KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM ,Mã số: 95 – 06 – KHKT
– TC [2]
1.2.3 Tiêu chuẩn ngành TCN 68-172:1998 và TCN 68-175:1998 tiêu
chuẩn về giao diện điện kết nối mạng
TCN 68-172:1998, Giao diện kết nối mạng do Tổng cục Bưu điện ban hành
ngày 29 tháng 9 năm 1998.
TCN 68-172:1998 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các giao diện tín hiệu
số tốc độ 2048 kbit/s và giao diện tín hiệu đồng bộ 2048 kHz .
Khuyến nghị này quy định các yêu cầu về giao diện điện/vật lý của phân cấp số.
Khuyến nghị ITU-T G.703 được bổ sung sửa đổi năm 2001.
TCN 68-175:1998, Các giao diện điện phân cấp số do Tổng cục Bưu điện ban
hành ngày 19 tháng 12 năm 1998
Tiêu chuẩn TCN 68-175:1998 trình bày các yêu cầu về đặc tính điện của các
đường truyền số tốc độ 64 kbit/s, 2048 kbit/s, 34368 kbit/s, 139264 kbit/s,
155520 kbit/s và 2048 kHz áp dụng với mạng viễn thông Việt Nam.
Tài liệu áp dụng : ITU-T G.703, Physical/Electrical Characteristics of
Hierarchical Digital Interfaces
Nhóm nghiên cứu đề tài [3] đã nghiên cứu và đề xuất đưa ra tiêu chuẩn/ qui
chuẩn mới trên cơ sở: TCN 68-172:1997 kết hợp với TCN 68-175:1998 và
chuyển đổi sang dạng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia: Giao diện kết nối mạng –
Yêu cầu kỹ thuật về điện, vật lý. Bổ xung thêm phần cấu trúc khung của các
giao diện.
1.2.4 TCN 68-171:1998, Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ – Yêu cầu
kỹ thuật
Tiêu chuẩn Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật, quy định
những yêu cầu tối thiểu cho đồng hồ chủ để cấp tín hiệu đồng bộ cho mạng số.
TC này do Tổng cục Bưu điện ban hành ngày 29 tháng 9 năm 1998.
Các tài liệu gốc:
- ITU-T G.811, Timing characteristics of primary reference clocks
Khuyến nghị này đưa ra những yêu cầu tối thiểu cho các thiết bị định thời
được sử dụng như các đồng hồ chủ trong các mạng đồng bộ. Các mạng này bao
gồm các Mạng điện thoại công cộng (PSTN) và các mạng Phân cấp số đồng bộ
(SDH).
Khuyến nghị ITU-T G.811 được xem xét bởi nhóm nghiên cứu 13 của
ITU-T (1997-2000) và đã được phê chuẩn vào ngày 19 tháng 9 năm 1997.
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 21
- ETSI EN 300 462-6-1 V1.1.1 (1998-05) Transmission and Multiplexing (TM);
Generic requirements for synchronization networks; Part 6-1: Timing
characteristics of primary reference clocks.
Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu cho Đồng hồ tham chiếu sơ cấp (PRC)
phù hợp cho cung cấp đồng bộ tới các mạng số.[3]
1.2.5 TCN 68-164:1997 Lỗi bít và rung pha của các đường truyền
dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và Quy trình đo kiểm,
TCN 68-164:1997, Lỗi bít và rung pha của các đường truyền dẫn số – Yêu cầu
kỹ thuật và quy trình đo kiểm, được Tổng cục Bưu điện ban hành ngày 30 tháng
12 năm 1997.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đường truyền dẫn số PDH (2, 8, 34, 140
Mbit/s), SDH (155, 622, 2500 Mbit/s) và các đấu nối chuyển mạch số 64 kbit/s
đối với độ dài quy chuẩn.
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-164:1997 đã được sử dụng để đo kiểm, đánh giá chất
lượng các đường truyền dẫn số nhưng tiêu chuẩn này chưa được cập nhật mới.
Hướng xử lý:
- Đã rà soát phần yêu cầu kỹ thuật về lỗi bít theo các tài liệu tham chiếu mới của
ITU-T để xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bít của đường
truyền dẫn số (áp dụng cho tuyến truyền dẫn kết nối mạng giữa hai doanh
nghiệp); chuyển đổi sang khuôn dạng Quy chuẩn kỹ thuật và bổ sung các quy
định về quản lý.
- Sẽ nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật về rung pha và trôi pha trên cơ sở các
khuyến nghị mới của ITU-T, ETSI (như G.823, G.825) để xây dựng Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về rung pha và trôi pha của đường truyền dẫn số.
1.2.6 Qui chuẩn/ Tiêu chuẩn về kênh thuê riêng
1.2.6.1 TCN 68-225:2004: Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không
cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật:
Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-225: 2004 “Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và
không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật” được xây dựng dựa
trên cơ sở chấp thuận áp dụng nguyên vẹn tiêu chuẩn ETSI EN 300 418
V1.2.1 (02-2001) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu. Nay tiêu chuẩn này
được Bộ Thông tin và truyền thông qui định là loại Qui chuẩn về giao diện
ETSI EN 300 418: Access and Terminal (AT); 2048 kbit/s digital unstructured
and structured leased lines (D2048U and D2048S); Network Interface
Presentation.
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 22
Tải bản FULL (file word 51 trang): bit.ly/39Qes9r
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và các nguyên tắc kiểm tra đối với
giao diện mạng của các kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s trở kháng 120 Ω, bao
gồm:
Kênh thuê riêng không cấu trúc số 2048 kbit/s;
Kênh thuê riêng cấu trúc số 2048 kbit/s có tốc độ truyền tin là 1984 kbit/s.
Tiêu chuẩn này bao gồm các đặc tính vật lý, cơ khí và điện (trừ các khía cạnh
về an toàn điện, quá áp và tương thích điện từ) của giao diện mạng, đồng thời
đưa ra các phép kiểm tra thích hợp đối với thiết bị cung cấp giao diện.
Tiêu chuẩn này làm sở cứ cho việc quản lý kết nối kênh thuê riêng tốc độ 2048
kbit/s.
1.2.6.2 TCN 68-226:2004: Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s -
Tiêu chuẩn chất lượng
Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-226: 2004 “Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048
kbit/s – Tiêu chuẩn chất lượng” được xây dựng dựa trên cơ sở chấp thuận áp
dụng nguyên vẹn tiêu chuẩn ETSI EN 300 419 V1.2.1 (02-2001) của Viện Tiêu
chuẩn Viễn thông châu Âu. Nay tiêu chuẩn này được Bộ Thông tin và truyền
thông qui định là loại Qui chuẩn về chất lượng kênh thuê riêng.
- ETSI EN 300 419: "Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital structured
leased lines (D2048S); Connection characteristics
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Tiêu chuẩn này bao gồm các chỉ tiêu chất lượng cho kênh thuê riêng cấu trúc số
tốc độ 2048 kbit/s.
Tiêu chuẩn này là cơ sở để Cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện việc quản lý
chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s do các doanh nghiệp
cung cấp kênh thuê riêng cung cấp theo các quy định về quản lý chất lượng bưu
chính, viễn thông.
Tiêu chuẩn này là cơ sở cho doanh nghiệp đánh giá chất lượng kênh thuê riêng
cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s .
Tiêu chuẩn này là sở cứ cho các yêu cầu về chất lượng trong việc kết nối kênh
thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s trước khi đưa vào khai thác và sử dụng.
1.2.6.3 Qui chuẩn chất lượng kênh thuê riêng SDH
Tiêu chuẩn chất lượng kênh thuê riêng SDH được xây dựng dựa trên các tiêu
chuẩn ETSI EN 301 164 và khuyến nghị ITU khác và đưa ra các yêu cầu cụ thể
cho các tham số của kênh cấu trúc vc-12, vc-2, vc-3, vc-4, bao gồm:
Dung sai định thời của Công ten nơ ảo: bao gồm các yêu cầu cụ thể về
định thời của tín hiệu phù hợp với các tiêu chuẩn về đồng bộ, định thời
trong SDH như G.813, G.825 hay như trong TCN 68-164:1997 và TCN
68-177:1998; và về con trỏ như G.783
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 23
Trễ truyền: các yêu cầu tối thiểu về độ trễ lớn nhất của tín hiệu truyền
trên kênh thuê riêng được xác định trên cơ sở yêu cầu về chất lượng dịch
vụ lớp trên
Rung pha: các yêu cầu phù hợp với các tiêu chuẩn về rung pha tại các
giao diện theo các chuẩn G.825 hay TCN 68-177:1998 bao gồm các yêu
cầu: dung sai Rung pha đầu vào lớn nhất, Rung pha đầu ra của kênh thuê
riêng phải tối thiểu đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn tại giao diện tương ứng
Khả năng truyền tải thông tin: yêu cầu truyền tải thông tin trong suốt
đảm bảo theo cấu trúc chuẩn của SDH và đưa ra các tín hiệu cảnh báo tối
thiểu phải có khi kênh thuê riêng có sự cố.
Đặc tính lỗi: để phù hợp với điều kiện áp dụng trng thực tế, các yêu cầu
cụ thể cho các tham số đặc tính lỗi được xác định trong thời gian đo thử
24 giờ. Các yêu cầu này được xác định cụ thể trên cơ sở các chỉ tiêu
chuẩn đo trong 1 tháng theo G.826 và các giới hạn đo ngắn hạn theo
M.2100 (TCN 68-164:1997 và TCN 68-177:1998)
Cùng với các yêu cầu cụ thể về các tham số chất lượng kênh thuê riêng tiêu
chuẩn gốc của ETSI cũng đưa ra các yêu cầu về đo kiểm tương ứng.
1.3 KẾT LUẬN:
Sau khi rà soát, nghiên cứu các tiêu chuẩn của ITU-T, ETSI, và của Ngành có
liên quan, đề tài đi đến một số kết luận như sau:
- Như vậy có thể thấy các tiêu chuẩn ngành về mạng quang hầu hết dựa trên
các tiêu chuẩn ITU-T và ETSI. Hiện nay, các khuyến nghị ITU-T và ETSI mà
các tiêu chuẩn này áp dụng và biên soạn đã được cập nhật và bổ xung mới. Và
Bộ BC_VT đã và đang tiếp tục cho rà soát và cập nhật bổ sung mới các tiêu
chuẩn ngành tương đương.
- Hiện nay các tiêu chuẩn Ngành liên quan đến PDH/SDH bao gồm: tiêu chuẩn
về giao diện quang/ điện, tiêu chuẩn về chất lượng đồng bộ, tiêu chuẩn về hệ
thống, cụ thể:
 Đối với các tham số quang của thiết bị: tuỳ theo mã ứng dụng thiết bị
mà cần thực hiện đo và đánh giá theo các khuyến nghị của ITU-T
G.957 hoặc G.691 (tương đương với tiêu chuẩn ngành TCN 68-173
hoặc TCN 68-177)
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 24
Tải bản FULL (file word 51 trang): bit.ly/39Qes9r
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 Đối với các tham số điện của thiết bị, hệ thống: cần được đo và đánh
giá theo khuyến nghị ITU-T G.703 (tương đương với tiêu chuẩn ngành
TCN 68-175)
 Đối với các tham số rung pha và trôi pha của thiết bị, hệ thống cần
được đo và đánh giá theo các khuyến nghị ITU-T G.823, G.825
(tương đương với tiêu chuẩn ETSI ETSI EN 302 084 và ETSI EN
300 462-3 )
 Đối với các tham số liên quan đến đồng hồ của thiết bị cần được đo và
đánh giá theo khuyến nghị ITU-T G.812, G.813 tuỳ theo đồng hồ của
thiết bị chỉ là SEC hay là SSU (tương đương với tiêu chuẩn ngành
TCN 68-177)
 Đối với việc đo đánh giá chất lượng lỗi, nên thực hiện theo khuyến
nghị ITU-T M.2101 kết hợp với ITU-T G.826 hoặc G.828 (trong đó
G.828 nên được áp dụng đối với các thiết bị SDH sản xuất sau tháng
3/2000)
 Về các chức năng khác như chức năng giám sát chất lượng thì cần
được đánh giá theo khuyến nghị ITU-T G.783, hoạt động chuyển mạch
bảo vệ thì cần đánh giá theo G.841.
 ITU-T O.150, O.171/172 và O.181 là các khuyến nghị yêu cầu về thiết
bị đo
Đề tài: 95-07-KHKT-TC 25
4131952

Recomendados

Ttlv hoang dinh hung por
Ttlv hoang dinh hungTtlv hoang dinh hung
Ttlv hoang dinh hungvanliemtb
2.9K vistas29 diapositivas
Ttlv lưu thanh huy por
Ttlv lưu thanh huyTtlv lưu thanh huy
Ttlv lưu thanh huyvanliemtb
1.8K vistas33 diapositivas
Nguyen tac thiet ke trien khai mang ftth moi tai lieu noi bo por
Nguyen tac thiet ke trien khai mang ftth moi  tai lieu noi boNguyen tac thiet ke trien khai mang ftth moi  tai lieu noi bo
Nguyen tac thiet ke trien khai mang ftth moi tai lieu noi bobocap231286
4.6K vistas25 diapositivas
Tran van chien por
Tran van chienTran van chien
Tran van chienvanliemtb
1.3K vistas14 diapositivas
Aon vs pon 2 por
Aon vs pon 2Aon vs pon 2
Aon vs pon 2vanliemtb
4.4K vistas32 diapositivas
Baocao mtn por
Baocao mtnBaocao mtn
Baocao mtnNguyễn Ngọc Dự
640 vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

FTTH por
FTTHFTTH
FTTHRiêng Trời
5.9K vistas64 diapositivas
Toi uu hoa_mang_ttdd por
Toi uu hoa_mang_ttddToi uu hoa_mang_ttdd
Toi uu hoa_mang_ttddvanliemtb
1.5K vistas58 diapositivas
Tóm tat lv lt.hiệu por
Tóm tat lv lt.hiệuTóm tat lv lt.hiệu
Tóm tat lv lt.hiệuvanliemtb
1.2K vistas25 diapositivas
Tom tat lv th s ha quang thang 2012 por
Tom tat lv th s ha quang thang 2012Tom tat lv th s ha quang thang 2012
Tom tat lv th s ha quang thang 2012vanliemtb
625 vistas17 diapositivas
Tom tatluanvan havietdung por
Tom tatluanvan havietdungTom tatluanvan havietdung
Tom tatluanvan havietdungMr Khởi_Đại Học Giao Thông Vận Tải
1.2K vistas21 diapositivas
Tom tat lv th s nguyen xuan bach por
Tom tat lv th s nguyen xuan bachTom tat lv th s nguyen xuan bach
Tom tat lv th s nguyen xuan bachvanliemtb
1.1K vistas24 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Toi uu hoa_mang_ttdd por vanliemtb
Toi uu hoa_mang_ttddToi uu hoa_mang_ttdd
Toi uu hoa_mang_ttdd
vanliemtb1.5K vistas
Tóm tat lv lt.hiệu por vanliemtb
Tóm tat lv lt.hiệuTóm tat lv lt.hiệu
Tóm tat lv lt.hiệu
vanliemtb1.2K vistas
Tom tat lv th s ha quang thang 2012 por vanliemtb
Tom tat lv th s ha quang thang 2012Tom tat lv th s ha quang thang 2012
Tom tat lv th s ha quang thang 2012
vanliemtb625 vistas
Tom tat lv th s nguyen xuan bach por vanliemtb
Tom tat lv th s nguyen xuan bachTom tat lv th s nguyen xuan bach
Tom tat lv th s nguyen xuan bach
vanliemtb1.1K vistas
TÀI LIỆU VỀ HỆ THỐNG MẠNG INTERNET AON/ GPON por SPKT
TÀI LIỆU VỀ HỆ THỐNG MẠNG INTERNET AON/ GPONTÀI LIỆU VỀ HỆ THỐNG MẠNG INTERNET AON/ GPON
TÀI LIỆU VỀ HỆ THỐNG MẠNG INTERNET AON/ GPON
SPKT4.7K vistas
Mang va-truyen-so-lieu por Huynh MVT
Mang va-truyen-so-lieuMang va-truyen-so-lieu
Mang va-truyen-so-lieu
Huynh MVT71 vistas
Vi quang hieu por vanliemtb
Vi quang hieuVi quang hieu
Vi quang hieu
vanliemtb1.4K vistas
Ky thuat-chuyen-mach -ky-thuat-chuyen-mach-1 por Huynh MVT
Ky thuat-chuyen-mach -ky-thuat-chuyen-mach-1Ky thuat-chuyen-mach -ky-thuat-chuyen-mach-1
Ky thuat-chuyen-mach -ky-thuat-chuyen-mach-1
Huynh MVT232 vistas
Lte vs-wimax-do-an 4-g por Linh Linpine
Lte vs-wimax-do-an 4-gLte vs-wimax-do-an 4-g
Lte vs-wimax-do-an 4-g
Linh Linpine5.1K vistas
ung dung ky thuat mimo trong-lte por PTIT HCM
ung dung ky thuat mimo trong-lteung dung ky thuat mimo trong-lte
ung dung ky thuat mimo trong-lte
PTIT HCM3.6K vistas
Báo cáo chuyển mạch por Hải Dương
Báo cáo chuyển mạchBáo cáo chuyển mạch
Báo cáo chuyển mạch
Hải Dương2.5K vistas
Bai Tap Lon WiMAX mon Mang Truy Nhap por Huynh MVT
Bai Tap Lon WiMAX mon Mang Truy NhapBai Tap Lon WiMAX mon Mang Truy Nhap
Bai Tap Lon WiMAX mon Mang Truy Nhap
Huynh MVT42 vistas
Thiet ke toi uu vo tuyen por Don Tú
Thiet ke toi uu vo tuyenThiet ke toi uu vo tuyen
Thiet ke toi uu vo tuyen
Don Tú13.6K vistas
Cau hoi gsm khi di xin viec por Van At Mang
Cau hoi gsm khi di xin viecCau hoi gsm khi di xin viec
Cau hoi gsm khi di xin viec
Van At Mang7.1K vistas
Mobile communication 1 por Huynh MVT
Mobile communication 1Mobile communication 1
Mobile communication 1
Huynh MVT121 vistas
Tcvn 7189 2009 por tungtt2009
Tcvn 7189 2009Tcvn 7189 2009
Tcvn 7189 2009
tungtt2009604 vistas

Similar a Xây Dựng Tiêu Chuẩn Về Rung Pha Và Trôi Pha (JITTER AND WANDER) Cho Giao Diện Số Theo Phân Cấp Đồng Bộ PDH Và SDH

Sdh stm.x por
Sdh stm.xSdh stm.x
Sdh stm.xNTCOM Ltd
485 vistas13 diapositivas
He thong truyen dan PDH va SDH por
He thong truyen dan PDH va SDHHe thong truyen dan PDH va SDH
He thong truyen dan PDH va SDHĐinh Công Thiện Taydo University
49.2K vistas13 diapositivas
2021CNTruyentaiquang-in.pptx por
2021CNTruyentaiquang-in.pptx2021CNTruyentaiquang-in.pptx
2021CNTruyentaiquang-in.pptxNguynMinhTh67
136 vistas278 diapositivas
sinh vien por
sinh viensinh vien
sinh vienhuong nguyen
435 vistas159 diapositivas
mạng truyền thông công nghiệp por
mạng truyền thông công nghiệpmạng truyền thông công nghiệp
mạng truyền thông công nghiệphuong nguyen
18.8K vistas159 diapositivas
Sdh por
SdhSdh
Sdhlanh4404
515 vistas3 diapositivas

Similar a Xây Dựng Tiêu Chuẩn Về Rung Pha Và Trôi Pha (JITTER AND WANDER) Cho Giao Diện Số Theo Phân Cấp Đồng Bộ PDH Và SDH (20)

Sdh stm.x por NTCOM Ltd
Sdh stm.xSdh stm.x
Sdh stm.x
NTCOM Ltd485 vistas
2021CNTruyentaiquang-in.pptx por NguynMinhTh67
2021CNTruyentaiquang-in.pptx2021CNTruyentaiquang-in.pptx
2021CNTruyentaiquang-in.pptx
NguynMinhTh67136 vistas
mạng truyền thông công nghiệp por huong nguyen
mạng truyền thông công nghiệpmạng truyền thông công nghiệp
mạng truyền thông công nghiệp
huong nguyen18.8K vistas
Sdh por lanh4404
SdhSdh
Sdh
lanh4404515 vistas
Ttlv chu chi linh por vanliemtb
Ttlv chu chi linhTtlv chu chi linh
Ttlv chu chi linh
vanliemtb484 vistas
Pink and White Geometric Gradient Memphis Creative Presentation.pptx por hLong39
Pink and White Geometric Gradient Memphis Creative Presentation.pptxPink and White Geometric Gradient Memphis Creative Presentation.pptx
Pink and White Geometric Gradient Memphis Creative Presentation.pptx
hLong392 vistas
Kỹ thuật Thông tin quang 2_244095.pdf por TrnHMy7
Kỹ thuật Thông tin quang 2_244095.pdfKỹ thuật Thông tin quang 2_244095.pdf
Kỹ thuật Thông tin quang 2_244095.pdf
TrnHMy75 vistas
Mang Thong Tin Quang por Riêng Trời
Mang Thong Tin QuangMang Thong Tin Quang
Mang Thong Tin Quang
Riêng Trời5.2K vistas
Ky thuat truyen dan hoang quan trung por Bảo Bối
Ky thuat truyen dan  hoang quan trungKy thuat truyen dan  hoang quan trung
Ky thuat truyen dan hoang quan trung
Bảo Bối2.2K vistas
Thiết kế hệ thống truyền thông sử dụng lớp vật lý rs485 trong nhà thông minh ... por nataliej4
Thiết kế hệ thống truyền thông sử dụng lớp vật lý rs485 trong nhà thông minh ...Thiết kế hệ thống truyền thông sử dụng lớp vật lý rs485 trong nhà thông minh ...
Thiết kế hệ thống truyền thông sử dụng lớp vật lý rs485 trong nhà thông minh ...
nataliej436 vistas
Ch02 por ba191992
Ch02Ch02
Ch02
ba191992312 vistas
Nghiên cứu giải pháp hạn chế dòng điện ngắn mạch và áp dụng cho lưới điện tru... por Man_Book
Nghiên cứu giải pháp hạn chế dòng điện ngắn mạch và áp dụng cho lưới điện tru...Nghiên cứu giải pháp hạn chế dòng điện ngắn mạch và áp dụng cho lưới điện tru...
Nghiên cứu giải pháp hạn chế dòng điện ngắn mạch và áp dụng cho lưới điện tru...
Man_Book395 vistas

Más de nataliej4

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155 por
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155nataliej4
12.7K vistas37 diapositivas
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t... por
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...nataliej4
652 vistas31 diapositivas
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279 por
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279nataliej4
1.7K vistas40 diapositivas
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia por
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gianataliej4
309 vistas24 diapositivas
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương por
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngnataliej4
153 vistas11 diapositivas
Bài giảng nghề giám đốc por
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốcnataliej4
350 vistas23 diapositivas

Más de nataliej4(20)

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155 por nataliej4
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
nataliej412.7K vistas
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t... por nataliej4
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
nataliej4652 vistas
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279 por nataliej4
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
nataliej41.7K vistas
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia por nataliej4
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
nataliej4309 vistas
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương por nataliej4
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
nataliej4153 vistas
Bài giảng nghề giám đốc por nataliej4
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốc
nataliej4350 vistas
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học por nataliej4
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin họcđề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học
nataliej4198 vistas
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động por nataliej4
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngGiáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
nataliej4700 vistas
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn por nataliej4
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắnLựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
nataliej4774 vistas
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877 por nataliej4
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
nataliej4184 vistas
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower por nataliej4
Sổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree towerSổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower
nataliej4307 vistas
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh... por nataliej4
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
nataliej41.1K vistas
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật por nataliej4
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtBài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
nataliej41.8K vistas
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864 por nataliej4
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
nataliej45.8K vistas
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717... por nataliej4
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
nataliej497 vistas
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng por nataliej4
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùngBài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
nataliej4215 vistas
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh por nataliej4
Bài giảng môn khởi sự kinh doanhBài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh
nataliej44.2K vistas
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro por nataliej4
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning introGiới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro
nataliej471 vistas
Lý thuyết thuế chuẩn tắc por nataliej4
Lý thuyết thuế chuẩn tắcLý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
nataliej4143 vistas
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp) por nataliej4
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
nataliej4126 vistas

Último

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
7 vistas83 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
29 vistas74 diapositivas
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
7 vistas271 diapositivas
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc por
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docLuận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
5 vistas290 diapositivas
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
5 vistas8 diapositivas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vistas931 diapositivas

Último(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 vistas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 vistas
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...

Xây Dựng Tiêu Chuẩn Về Rung Pha Và Trôi Pha (JITTER AND WANDER) Cho Giao Diện Số Theo Phân Cấp Đồng Bộ PDH Và SDH

 • 1. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN --------o0o-------- ĐỂ TÀI XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VỀ RUNG PHAVÀ TRÔI PHA (JITTER AND WANDER) CHO GIAO DIỆN SỐ THEO PHÂN CẤP ĐỒNG BỘ PDH VÀ SDH Mã số: 123-09-KHKT-TC (Bản sửa sau nghiệm thu cấp Bộ) Chủ trì đề tài: ThS. Vũ Hoàng Sơn Cộng tác viên: Ths. Trần Thị Thuỷ Bình Ths. Phạm Hồng Nhung Ks. Lê Đức Vượng
 • 2. Hà nội – 2010 Đề tài: 95-07-KHKT-TC ii
 • 3. Mục lục Mục lục.....................................................................................................................i Mở đầu....................................................................................................................ii Thuật ngữ viết tắt..................................................................................................iv CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN RUNG PHA VÀ TRÔI PHA TRONG HỆ THỐNG PDH/SDH.....................................6 CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VỀ RUNG PHA VÀ TRÔI PHA .....................................................................................................26 KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG...............................................................................36 PHỤ LỤC A: Phương pháp đo rung pha/trôi pha............................................37 PHỤ LỤC B: GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO .....................................41 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................47 Đề tài: 95-07-KHKT-TC i
 • 4. Mở đầu Hiện nay, mạng viễn thông Việt Nam đã có nhiều nhà cung cấp dịch vụ, việc kết nối mạng không chỉ là vấn đề của một nhà khai thác, mà nó còn liên quan đến việc cung cấp, chia sẻ tài nguyên mạng, nhằm khai thác và vận hành cơ sở hạ tầng thông tin chung một cách tối ưu. Các nhà khai thác lớn như VNPT, Viettel, EVN… đã triển khai rộng khắp công nghệ PDH, SDH/NG-SDH. Cung cấp các giao diện kết nối với khách hàng, và với nhau theo các chuẩn viễn thông quốc tế và Việt nam. Bộ Thông tin truyền thông đã ban hành và đang xây dựng một số Tiêu chuẩn VN về: giao diện vật lý và kênh thuê riêng. Trong đó, các yêu cầu về định thời của tín hiệu, giao diện chủ yếu vẫn tham chiếu đến các khuyến nghị, tiêu chuẩn quốc tế. Các nước trên thế giới đã sử dụng các qui định, tiêu chuẩn về giao diện, dịch vụ để kết nối giữa các hệ thống thông tin và dùng làm các chỉ tiêu đánh giá nghiệm thu hệ thống thiết bị khi mới đưa vào khai thác. Các nhà khai thác mạng và cung cấp dịch vụ kênh SDH (AT&T, Bell South, Telenor…) đều đưa ra các tiêu chuẩn về giao diện, dịch vụ phục vụ cho việc kết nối mạng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đồng thời, các tổ chức tiêu chuẩn (ITU, ETSI…), và các nhà quản lý nhà nước cũng đưa ra các qui định, yêu cầu kỹ thuật về kết nối, dịch vụ có liên quan đến các yêu cầu về Rung pha và trôi pha. Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu và xây dựng Tiêu chuẩn về rung pha và trôi pha cho các giao diện mạng, làm sở cứ cho việc đánh giá, đảm bảo kết nối giữa các thiết bị và giữa các mạng dựa theo phân cấp số (tiêu chuẩn cho kết nối mạng); giữa thiết bị khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng (tiêu chuẩn cho dịch vụ); cũng như đưa ra các yêu cầu kỹ thuật chất lượng đồng bộ phục vụ các nhà khai thác triển khai mạng đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Với mục tiêu như vậy, nội dung của đề tài được chia thành 2 phần lớn như sau: Phần I: Thuyết minh xây dựng tiêu chuẩn bao gồm: • NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN RUNG PHA/ TRÔI PHA TRONG PDH/SDH • NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VỀ RUNG PHA/ TRÔI PHA Đề tài: 95-07-KHKT-TC ii
 • 5. Phần II: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN RUNG PHA VÀ TRÔI PHA TRONG MẠNG SỐ THEO PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ (SDH) VÀ PHÂN CẤP 2048kbit/s áp dụng trên mạng viễn thông của Việt nam. Ngoài phạm vi đề cương được duyệt, đề tài đã xây dựng thêm các yêu cầu về các giao diện phù hợp với mạng thực tế và nhu cầu phát triển của mạng lưới như: 8, 34, 140 Mbit/s và STM-256. Ngoài ra đề tài còn có các phụ lục trong đó tóm tắt các phương pháp, giới thiệu thiết bị đo điển hình. Trong quá trình thực hiện, đề tài không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy để đề tài có thể áp dụng được trên mạng lưới, nhóm thực hiện đề tài rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia trong Ngành. Xin trân trọng cảm ơn. Đề tài: 95-07-KHKT-TC iii
 • 6. Thuật ngữ viết tắt Từ viết tắt Từ tiếng Anh Nghĩa ATM Asynchronous Transfer Mode Phương thức truyền tải không đồng bộ CMI Coded Mark Inversion Đảo dấu mã MRTIE Maximum Relative Time Interval Error Sai số khoảng thời gian tương đối cực đại MS-AIS Multiplex Section Alarm Indication Signal Tín hiệu chỉ thị cảnh báo phiên ghép kênh MTIE Maximum Time Interval Error Sai số khoảng thời gian cực đại NE Network Element Phần tử mạng NNI Network-Network Interface Giao diện mạng – mạng PDH Plesiochronous Digital Hierarchy Phân cấp số cận đồng bộ Pk-pk Peak-to-peak Đỉnh tới đỉnh PLL Phase Locked Loop Vòng khóa pha ppm Parts per million Phần triệu PRSB Pseudo-Random Binary Sequence Chuỗi nhị phân giả ngẫu nhiên PRC Primary Reference Clock Đồng hồ chuẩn sơ cấp RTIE Relative Time Interval Error Sai số khoảng thời gian tương đối SDH Synchronous Digital Hierarchy Phân cấp số đồng bộ SEC SDH Equipment Clock Đồng hồ thiết bị SDH SSU Synchronization Supply Unit Khối cung cấp đồng bộ STM-1e Synchronous Transport Module, level 1 (electrical format CMI-encoded signal) Module truyền tải đồng bộ, mức 1 STM-N Synchronous Transport Module, level N Module truyền tải đồng bộ, mức N TDEV Time Deviation Độ lệch thời gian Đề tài: 95-07-KHKT-TC iv
 • 7. TIE Time Interval Error Sai số khoảng cách thời gian UI Unit Interval Khoảng đơn vị UIpp Unit Interval, peak-to-peak Khoảng đơn vị, đỉnh- đỉnh UNI User-Network Interface Giao diện người – mạng UTC Universal Time Co-ordinated Giờ phối hợp quốc tế VC-n Virtual Container, level n Container ảo, mức n Đề tài: 95-07-KHKT-TC v
 • 8. CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN RUNG PHA VÀ TRÔI PHA TRONG HỆ THỐNG PDH/SDH Trong phần này sẽ rà soát lại các tiêu chuẩn liên quan đến PDH/SDH để làm cơ sở cho việc xây dựng tiêu chuẩn và phương pháp đo ở các chương sau. Vì mạng viễn thông của Việt nam chủ yếu tuân theo các tiêu chuẩn của ITU-T và ETSI nên trong phần dưới đây sẽ thực hiện tóm tắt các tiêu chuẩn điển hình của ITU- T, ETSI liên quan đến Rung pha và trôi pha 1.1 Các tiêu chuẩn quốc tế 1.1.1 Tiêu chuẩn về đặc tính điện của giao diện 1.1.1.1 ITU-T G.703 - Đặc tính điện/vật lý của các giao diện phân cấp số Khuyến nghị này đưa ra các chỉ tiêu về đặc tính điện và vật lý của các giao diện tại phân cấp số như qui định trong khuyến nghị G.702 (PDH) và G.707 (SDH), với mục đích nhằm kết nối các thành phần của mạng truyền dẫn số. Các giao diện phân cấp số được qui định trong khuyến nghị này bao gồm: giao diện tại tốc độ 64 kbit/s, 1544 kbit/s, 2048 kbit/s, 6312 kbit/s, 32064 kbit/s, 44736 kbit/s, 8448 kbit/s, 34368 kbit/s, 139264 kbit/s, giao diện đồng bộ 2048 kHz, giao diện 97728 kbit/s, 155520 kbit/s (STM-1e), 51840 kbit/s (STM-0). 1.1.2 Tiêu chuẩn về đặc tính quang của giao diện 1.1.2.1 ITU-T G.957 - Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống liên quan đến phân cấp số đồng bộ - Khuyến nghị này đưa ra các chỉ tiêu về giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống SDH được định nghĩa trong khuyến nghị G.707 và làm việc trên sợi quang đơn mode G.652, G.653 và G.654 - Mục đích của khuyến nghị này là đưa ra các chỉ tiêu về giao diện quang cho các thiết bị SDH được định nghĩa trong khuyến nghị G.783 để đạt được khả năng tương hợp ngang trên một tuyến truyền dẫn (tức là khả năng sử dụng thiết bị từ nhiều nhà cung cấp khác nhau trên cùng một tuyến truyền dẫn) - Các chỉ tiêu trong khuyến nghị này được áp dụng cho các hệ thống trong đó mỗi hướng truyền dẫn sử dụng một sợi quang. Đề tài: 95-07-KHKT-TC 6
 • 9. - Các chỉ tiêu về giao diện quang được qui định cho các loại hệ thống . 1.1.3 Các tiêu chuẩn liên quan đến đồng bộ 1.1.3.1 ITU-T G.812 - Yêu cầu về đặc tính định thời của các đồng hồ tớ được sử dụng làm các đồng hồ nút trong mạng đồng bộ Khuyến nghị này đưa ra các yêu cầu tối thiểu cho các thiết bị được sử dụng như đồng hồ nút trong các mạng đồng bộ. Chức năng của đồng hồ nút là lựa chọn một trong các đường đồng bộ ngoài để đưa vào trạm viễn thông như tín hiệu chuẩn đồng bộ, thực hiện giảm rung pha và trôi pha và sau đó được phân phối đến các thiết bị khác trong trạm. Khi hoạt động bình thường đồng hồ nút hoạt động như đồng hồ thợ, bám theo đồng hồ chuẩn sơ cấp. Với mục đích dự phòng, đồng hồ nút nói chung sẽ có nhiều tham chiếu đầu vào. Khi tất cả các đường vào giữa đồng hồ chủ và đồng hồ nút hỏng, đồng hồ nút sẽ có khả năng duy trì hoạt động trong các giới hạn đặc tính qui định (kiểu hoạt động lưu giữ) Đồng hồ nút có thể là một thiết bị riêng biệt (SASE) hoặc có thể là một phần của thiết bị khác như tổng đài hoăc thiết bị đấu chéo SDH. Các chỉ tiêu về chất lượng đối với các đồng hồ nút được đưa ra trong khuyến nghị này cho 3 kiểu đồng hồ: - Đồng hồ kiểu I: chủ yếu dùng trong các mạng được tối ưu cho phân cấp 2048 kbit/s - Đồng hồ kiểu II và III chủ yếu dùng cho phân cấp 1544 kbit/s Ngoài ra, trong phụ lục A còn đề cập đến 3 kiểu đồng hồ khác là: - Đồng hồ kiểu IV: được triển khai chủ yếu trong các mạng đã có hỗ trợ cho phân cấp 1544 kbit/s - Đồng hồ kiểu V: được triển khai chủ yếu trong các nút chuyển tiếp có cả phân cấp 1544 và 2048 kbit/s - Đồng hồ kiểu VI: được triển khai điển hình trong các nút mạng nội hạt đã có trên phân cấp 2048 kbit/s Các yêu cầu kỹ thuật được đưa ra đối với mỗi loại đồng hồ này bao gồm: - Dung sai nhiễu: Là mức nhiễu tối thiểu mà đồng hồ phải chấp nhận được mà vẫn đảm bảo: - Duy trì đồng hồ trong các giới hạn đặc tính qui định - Không gây nên bất cứ cảnh báo nào Đề tài: 95-07-KHKT-TC 7
 • 10. - Không làm cho đồng hồ chuyển đổi tham chiếu - Không làm cho đồng hồ chuyển sang chế độ lưu giữ Trong mục này còn đề cập đến dung sai rung pha và trôi pha cho 3 kiểu đồng hồ loại I, II và III. - Truyền tải nhiễu: Truyền tải nhiễu thể hiện lượng nhiễu pha xuất hiện tại đầu ra khi có nhiễu được đưa tới đầu vào. Chỉ tiêu về mặt nạ trôi pha được qui định trong điều kiện tín hiệu vào có nhiễu 1.1.3.2 ITU-T G.813 - Yêu cầu về đặc tính định thời của các đồng hồ tớ trong thiết bị SDH (SEC) Khuyến nghị này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cho đồng hồ sử dụng trong thiết bị SDH (SEC). Trong trường hợp bình thường, đồng hồ này hoạt động bám theo PRC. Tuy nhiên thì đồng hồ này có thể sử dụng nhiều đầu vào chuẩn, và trong trường hợp tất cả các nguồn chuẩn bị mất thì đồng hồ này sẽ hoạt động ở chế độ lưu giữ. Khuyến nghị này đưa ra các chỉ tiêu cho 2 loại đồng hồ SEC: - Loại 1: là các đồng hồ sử dụng trong mạng SDH được tối ưu cho phân cấp số 2048 kbit/s - Loại 2: là các đồng hồ sử dụng trong mạng SDH được tối ưu cho phân cấp số 1544 kbit/s Các chỉ tiêu đưa ra đối với SEC cũng tương tự như đối với SSU 1.1.4 Các tiêu chuẩn về rung pha/trôi pha Các tiêu chuản liên quan đến rung pha/ trôi pha bao gồm: ITU-T G.823, G.825 và ITU-T G.783 1.1.4.1 ITU-T G.823 - Yêu cầu về rung pha và trôi pha trong các mạng số dựa trên phân cấp số 2048 kbit/s Khuyến nghị này đưa ra các yêu cầu về rung pha và trôi pha xuất hiện tại các giao diện nút mạng (NNI) của phân cấp số cận đồng bộ (PDH) và các mạng đồng bộ dựa trên tốc độ bit phân cấp mức 1: 2048 kbit/s Đối với giao diện lưu lượng, khuyến nghị này đưa ra các chỉ tiêu liên quan đến: - Giới hạn mạng đối với giá trị rung pha và trôi pha đầu ra tại các giao diện 2, 34, 140 Mbit/s - Dung sai rung pha và trôi pha đầu vào tại các giao diện 2, 34, 140 Mbit/s Đề tài: 95-07-KHKT-TC 8
 • 11. Đối với giao diện đồng bộ, khuyến nghị này đưa ra các chỉ tiêu liên quan đến: - Giới hạn mạng đối với giá trị rung pha và trôi pha đầu ra tại các giao diện đồng bộ. Cụ thể là: - Giới hạn mạng đối với giá trị rung pha đầu ra tại các giao diện 2048 kHz và 2048 kbit/s cho các đồng hồ PRC, SSU, SEC và giao diện đồng bộ PDH. Các giá trị giới hạn này được cho trong bảng 5 của G.823 với thời gian đo là 60 s - Giới hạn mạng đối với giá trị trôi pha đầu ra tại các giao diện của các đồng hồ PRC, SSU, SEC và giao diện đồng bộ PDH biểu thị thông qua 2 tham số MTIE và TDEV. Các giá trị này được cho trong các bảng từ 6 đến 13 của ITU-T G.823 - Dung sai rung pha và trôi pha tại đầu vào của các giao diện đồng bô. Các giá trị này được tham chiếu đến dung sai rung pha và trôi pha đầu vào cho các cổng đầu vào đồng hồ kiểu I của ITU-T G.812 cho các thiết bị có chức năng SSU, và chọn lựa 1 của ITU-T G.813 cho các thiết bị có chức năng SEC 1.1.4.2 ITU-T G.825 - Yêu cầu về rung pha và trôi pha trong các mạng số dựa trên phân cấp số đồng bộ SDH Khuyến nghị này đưa các tham số và các giá trị liên quan nhằm kiểm soát tốt lượng rung pha và trôi pha tại các giao diện mạng - mạng SDH (NNI), bao gồm: - Giới hạn mạng cực đại đối với giá trị rung pha và trôi pha - Dung sai rung pha và trôi pha tối thiểu của thiết bị đối với các giao diện lưu lượng và giao diện đồng bộ dựa trên phân cấp số đồng bộ (SDH) Cụ thể như sau: - Giới hạn mạng cho rung pha: đề cập đên rung pha cho phép lớn nhất tại các giao diện STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 - Giới hạn mạng cho trôi pha: các giao diện STM-N được coi là các giao diện đồng bộ. Giới hạn mạng cho trôi pha tại các giao diện đồng bộ này được tham chiếu đến khuyến khuyến nghị G.823 - Dung sai trôi pha tại các cổng vào STM-N: với các giao diện STM-N được sử dụng như là giao diện đồng bộ được tham chiếu đến khuyến nghị G.812, G.813 (tức là phải đáp ứng các chỉ tiêu dung sai trôi pha qui định trong khuyến nghị G.812, G.813) Đề tài: 95-07-KHKT-TC 9
 • 12. 1.1.4.3 ITU-T G.783 - Đặc tính các khối chức năng của thiết bị SDH Trong khuyến nghị này có đề cập các chỉ tiêu về rung pha sinh ra do quá trình sắp xếp các tín hiệu nhánh G.703 (PDH) vào trong các container của khung SDH G.707 và các chỉ tiêu đối với rung pha kết hợp. Rung pha kết hợp ở đây được hiểu là bao gồm rung pha sắp xếp và rung pha do quá trình dịch chuyển con trỏ gây nên. Khuyến nghị này cũng đưa ra qui định đối với chuỗi thử con trỏ được sử dụng để đo rung pha kết hợp 1.1.4.4 Tiêu chuẩn ETSI EN 302 084- điều khiển rung pha và trôi pha trong mạng truyền tải Trong mạng truyền tải, rung pha và trôi pha được tích lũy dọc trên các đường truyền dữ liệu do rung pha, trôi pha nội tại và đặc tính hàm truyền đạt của mỗi thiết bị tạo nên. Rung pha và trôi pha đủ lớn có thể ảnh hưởng bất lợi đến cả tín hiệu số (ví dụ như, gây ra lỗi bít, không điều khiển được nỗi và các hiện tượng bất thường khác) và các tín hiệu tương tự (ví dụ như điều chế pha không mong muốn của tín hiệu được truyền). Thông thường, ảnh hưởng như thế phụ thuộc vào dịch vụ cụ thể được cung cấp và thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị thích ứng có liên quan. Vì thế cần thiết phải thiết lập giới hạn rung pha, trôi pha tại các giao diện mạng để đảm bảo chất lượng tín hiệu được truyền và hoạt động của thiết bị. Quan điểm điều khiển rung pha và trôi pha của tiêu chuẩn này dựa trên yêu cầu: • Định rõ giới hạn rung pha và trôi pha cực đại của mạng mà không được lớn hơn tại bất kì giao diện liên quan nào. • Định rõ dung sai thiết bị nhỏ nhất đối với rung pha và trôi pha cần được cung cấp tại bất kì giao diện liên quan. • Thiết lập một cơ cấu nhất quán cho chỉ tiêu kĩ thuật của các loại thiết bị số riêng rẽ. • Cung cấp đủ thông tin và hướng dẫn đo và nghiên cứu các đặc tính rung pha, trôi pha trong bất kì cấu hình mạng nào. Nội dung của tiêu chuẩn này đã được ITU chấp thuận đưa vào các khuyến nghị G.823 và G.825 1.1.4.5 Tiêu chuẩn ETSI EN 300 462-3 - điều khiển rung pha và trôi pha trong mạng đồng bộ Cũng tương tự như tiêu chuẩn ETSI EN 302 084 đưa ra yêu cầu cho tín hiệu lưu lượng, ETSI đưa ra các yêu cầu cho rung pha và trôi pha cho các giao diện cấp tín hiệu đồng bộ trong mạng đồng bộ. Các yêu cầu đưa ra bao gồm các chỉ tiêu rung pha và trôi pha tại các giao diện mạng của các thiết bị PRC, SSU, SEC và Đề tài: 95-07-KHKT-TC 10
 • 13. PDH. Nội dung của tiêu chuẩn này đã được ITU- T chấp thuận đưa vào khuyến nghị G.823. Bảng sau chỉ ra sự so sánh và ánh xạ các phần nội dung của các tiêu chuẩn ETSI và ITU-T về rung pha và trôi pha. Qua đó cho thấy các khuyến nghị của ITU-T chính là bản chấp thuận từ các tiêu chuẩn ETSI đề xuất tương ứng và được bố cục, cập nhật mới hơn. Đề tài: 95-07-KHKT-TC 11
 • 14. Bảng 1-1 Bảng đối chiếu giữa các tiêu chuẩn ETSI và ITU về Rung pha và trôi pha G.823 (03/2000) G.825(03/2000) ETSI EN 302 084 V1.1.1 (2000-02) EN 300 462-3-1 V1.1.1 (1998-05) 1 Scope 1 Scope 1 Scope 1 Scope 2 References 2 References 2 References 2 Normative references 3 Definitions 3 Definitions 3 Definitions and abbreviations 3 Definitions, symbols and abbreviations 4 Abbreviations 4 Abbreviations 3.1 Definitions 3.1 Definitions 3.2 Abbreviations 3.2 Symbols 3.3 Abbreviations 5 Network limits for traffic interfaces 5 Network limits for the maximum output jitter and wander at any hierarchical interface 5 Network limits for output jitter and wander 5.1 Network limits for output jitter at traffic interfaces 5.1 Network limits for jitter 5.1 Network limits for output jitter 5.2 Network limits for output wander at traffic interfaces 5.2 Network limits for output wander Đề tài: 95-07-KHKT-TC 12
 • 15. 5.2.1 2048 kbit/s interface output wander limit 5.2.1 2 048 kbit/s interface output wander limit 5.2.2 34 368 kbit/s interface output wander limit 5.2.2 34 368 kbit/s interface output wander limit 5.2.3 139 264 kbit/s interface output wander limit 5.2.3 139 264 kbit/s interface output wander limit 5.2 Network limits for wander 5.2.4 STM-N interface output wander limit 6 Network limits for synchronization interfaces 7 Network limits for jitter and wander at synchronization interfaces 7 Jitter and wander tolerance of network interfaces 7.1 Jitter and wander tolerance of traffic interfaces 6 Jitter and wander tolerance of equipment interfaces 7.1.1 64 kbit/s input jitter and wander tolerance 6.1 64 kbit/s input jitter and wander tolerance 7.1.2 2048 kbit/s input jitter and wander tolerance 6.2 2 048 kbit/s input jitter and wander tolerance 7.1.3 8448 kbit/s input jitter and wander tolerance 6.3 8 448 kbit/s input jitter and wander tolerance Đề tài: 95-07-KHKT-TC 13
 • 16. 7.1.4 34 368 kbit/s input jitter and wander tolerance 6.4 34 368 kbit/s input jitter and wander tolerance 7.1.5 139 264 kbit/s input jitter and wander tolerance 6.5 139 264 kbit/s input jitter and wander tolerance 7.2 Jitter and wander tolerance of synchronization interfaces 6.1 Jitter and wander tolerance for STM-N input ports 6.6 STM-N input jitter and wander tolerance Annex A Network model underlying the synchronization network limit 4 Basic philosophy for the control of jitter and wander 5 Synchronization interfaces 6 Synchronization reference network Annex B (informative): Network model underlying the network limit Annex B Network wander reference model and parameters 4 Network wander specification Appendix I Wander limit considerations for SDH transport networks Annex A (informative): Wander limit considerations for SDH Đề tài: 95-07-KHKT-TC 14
 • 17. transport networks Appendix II Measurement methodologies for output wander Appendix II Measurement methodology for output wander of synchronous interfaces Annex B (informative): Measurement methodologies for output wander Appendix III Measurement guidelines for input jitter and wander tolerance of equipment interfaces Annex C (informative): Measurement guidelines for input jitter and wander tolerance of equipment interfaces Appendix I Relationship between network interface jitter requirements and input jitter tolerance Annex D (informative): Relation between parameters for input jitter tolerance and output jitter limits Đề tài: 95-07-KHKT-TC 15
 • 18. 1.1.5 Các tiêu chuẩn liên quan đến đánh giá chất lượng lỗi 1.1.5.1 ITU-G.826 Tham số và chỉ tiêu chất lượng lỗi cho các luồng và kết nối số quốc tế tốc độ bit không đổi Phiên bản đầu tiên của G.826 ra đời vào tháng 7/1983. Phiên bản này có tên là “Tham số và chỉ tiêu chất lượng cho luồng số quốc tế có tốc độ bit không đổi lớn hơn hoặc bằng tốc độ cơ sở (1544 hoặc 2048 kbit/s)” Đến tháng 12/2002 một phiên bản mới của G.826 đã ra đời với tên là “Tham số và chỉ tiêu chất lượng cho các luồng và kết nối số quốc tế tốc độ bit không đổi”. Với phiên bản mới này, G.826 đã mở rộng phạm vi áp dụng của mình cho cả các luồng/kết nối có tốc độ nhỏ hơn tốc độ cơ sở (vì vậy khuyến nghị G.821 chỉ được áp dụng cho các kết nối giữa các thiết bị được sản xuất trước 2002) Các chỉ tiêu được đưa ra trong khuyến nghị này không phụ thuộc vào mạng vật lý cung cấp luồng và kết nối. Các chỉ tiêu này phải được đảm bảo cho cả 2 hướng truyền dẫn của luồng / kết nối và dựa theo phân bổ cho luồng số quốc tế giả định chuẩn 27500 km.. Với các luồng số làm việc tại tốc độ bit lớn hơn hoặc bằng tốc độ bit cơ sở, các chỉ tiêu đưa ra trong khuyến nghị này được dựa trên khái niệm đo lỗi khối sử dụng các mã phát hiện lỗi có sẵn trong luồng cần kiểm tra. Nhờ đó có thể thực hiện đo trong quá trình khai thác dịch vụ. Còn đối với các kết nối số có tốc độ nhỏ hơn tốc độ cơ sở của phân cấp số, các chỉ tiêu đưa ra dựa trên khái niệm đo lỗi bit và vì vậy không hỗ trợ việc đo trong quá trình khai thác dịch vụ. Các tham số chất lượng được đưa ra bao gồm: ESR, SESR, BBER. Thời gian đo các tham số này được khuyến nghị là 1 tháng. 1.1.5.2 ITU-T G.828 Tham số và chỉ tiêu chất lượng cho các luồng SDH quốc tế tốc độ bit không đổi Khuyến nghị này ra đời tháng 3/2000 nhằm giải quyết các hạn chế của G.826 khi áp dụng cho việc đánh giá chất lượng lỗi của các luồng SDH. Khác biệt của G.828 so với G.826 được thể hiện ở các điểm sau: - Các chỉ tiêu đưa ra trong khuyến nghị này được xác định cụ thể cho từng luồng SDH (trong G.826, các chỉ tiêu được qui định cho 1 dải tốc độ). - Bên cạnh các tham số chất lượng như của G.826 (ESR, SESR, BBER), G.828 còn đưa thêm tham số SEPI (với sự kiện lỗi SEP được định nghĩa là chu kỳ Đề tài: 95-07-KHKT-TC 16
 • 19. mà trong đó có tối thiểu 3 (nhưng ít hơn 9) SES xuất hiện liên tiếp). Tuy nhiên các giá trị của tham số này vẫn được ITU tiếp tục nghiên cứu. 1.1.5.3 ITU-T M.2110 Hoà mạng hệ thống truyền dẫn, đoạn và luồng Khuyến nghị này đưa ra qui trình hoà mạng các thực thể truyền dẫn trong môi trường có nhiều nhà khai thác. Các thực thể truyền dẫn ở đây bao gôm luồng, đoạn và hệ thống truyền dẫn. Qui trình hoà mạng ở đây được phân biệt cho 2 trường hợp: đối với hệ thống có/không có khả năng giám sát trong quá trình khai thác dịch vụ (ISM). Theo khuyến nghị này để hoà mạng các thực thể truyền dẫn cần phải thực hiện một số các phép đo. Các phép đo này ghi lại số các sự kiện chất lượng xảy ra trong những khoảng thời gian nhất định và so sánh kết quả này với các giá trị giới hạn. Các giá trị giới hạn này là khác nhau đối với các sự kiện chất lượng và với các phép đo khác nhau. Các phép đo khác nhau ở đây là phép đo kiểm tra tính liên tục của tuyến (thời gian đo tối đa là 15 phút), đo 15 phút, đo 2 h và đo 24 h phải được áp dụng cho từng hướng truyền dẫn. Bất cứ khi nào có thể, nên sử dụng cấu hình đo cho cho từng hướng truyền dẫn riêng biệt (tức là không thực hiện đấu vòng tại đầu xa trong quá trình đo). 1.1.5.4 ITU-T M.2101 - Giới hạn chất lượng cho hoà mạng và bảo dưỡng luồng và đoạn ghép kênh SDH Trong rất nhiều trường hợp, việc đo trong thời gian 1 tháng là không thể thực hiện được. Vì vậy khuyến nghị M.2101 đã đưa ra các giới hạn về chất lượng cho các khoảng thời gian đo ngắn hơn, trên cơ sở dựa theo chỉ tiêu G.826/G.828. 1.1.6 Tiêu chuẩn về kênh thuê riêng EU đã đưa ra các qui định, mang tính chất qui phạm bắt buộc áp dụng cho các nước thành viên về kênh thuê riêng [4][5] sử dụng trong viễn thông: từ kênh analog, 64kbit/s, 2048kbit/s và SDH. Về kênh thuê riêng SDH, EU áp dụng theo 2 tiêu chuẩn: - ETSI EN 301 164: "Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous Digital Hierarchy (SDH); SDH leased lines; Connection characteristics". Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật và các phép đo cụ thể về chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc vc-12, vc-2, vc-3, vc-4 - EN 301 165: "Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous Digital Hierarchy (SDH): SDH leased lines; Network and terminal interface presentation". Đề tài: 95-07-KHKT-TC 17
 • 20. Tiêu chuẩn này đưa ra danh sách các yêu cầu mang tính chất tham chiếu đến các tiêu chuẩn khác như về giao diện điên/ quang (G.703, G.957), cấu trúc ghép kênh (G.707)… 1.1.7 Các tiêu chuẩn khác - ITU-T G.781 Cấu trúc các khuyến nghị về thiết bị đối với phân cấp số đồng bộ (SDH) - ITU-T G.782 Kiểu và đặc tính chung của các thiết bị SDH - ITU-T G.783 Đặc tính của các khối chức năng trong thiết bị SDH - ITU-T G.784 Quản lý SDH - ITU-T G.832 Truyền tải của các phần tử SDH trong mạng PDH - cấu trúc khung và cấu trúc ghép kênh - ITU-T G.841 Kiểu và đặc tính của các kiến trúc bảo vệ mạng SDH - ITU-T O.171 và 172 Thiết bị đo rung pha và trôi pha cho các hệ thống số dựa trên phân cấp số đồng bộ - ITU-T O.181 Thiết bị đánh giá chất lượng lỗi trên giao diện STM-N 1.2 Các qui / tiêu chuẩn ngành Bảng 1-2 Tiêu chuẩn/ Qui chuẩn kỹ thuật liên quan đến SDH và phục vụ kết nối mạng TT Tên Quy chuẩn kỹ thuật Mã số Tình trạng Về hệ thống, công nghệ SDH 1 Hệ thống thông tin quang và vi ba SDH - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68- 177:1998 Đang có hiệu lực và được xem xét, rà soát chuyển đổi sang Tiêu chuẩn VN Về giao diện 2 Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68- 173:1998 Đang có hiệu lực và được xem xét, rà soát chuyển3 Giao diện kết nối mạng - Yêu cầu kỹ TCN 68- Đề tài: 95-07-KHKT-TC 18
 • 21. thuật 172:1998 4 Các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68- 175:1998 Về đồng bộ và chất lượng 5 Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68- 171:1998 Đang có hiệu lực và được xem xét, rà 6 Lỗi bít và rung pha của các đường truyền dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và Quy trình đo kiểm TCN 68- 164:1997 Về Kênh thuê riêng 7 Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật TCN 68- 225:2004 Đang có hiệu lực và được xem xét, rà soát chuyển 8 Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Tiêu chuẩn chất lượng TCN 68- 226:2004 9 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68- 216:2002 Đang có hiệu lực và được xem xét, rà soát chuyển 10 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật TCN 68- 217:2002 1.2.1 Tiêu chuẩn TCN 68-177: Yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống thông tin quang và viba SDH tốc độ 155 Mbit/s, 622 Mbit/s và 2.5 Gbit/s Đối với phần hệ thống thông tin quang SDH tiêu chuẩn này đề cập đến các nội dung sau: - Qui định về cấu trúc ghép kênh (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.707) - Chỉ tiêu giao diện vật lý - Chỉ tiêu giao diện điện (STM-1e) (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.703) Đề tài: 95-07-KHKT-TC 19
 • 22. - Chỉ tiêu giao diện quang cho các hệ thống đơn kênh tốc độ STM-1, STM- 4, STM-16 với các ứng dụng I, S, L, V, U trên các sợi G.652, G.653, G.655 (dựa trên các khuyến nghị của ITU-T G.957, G.691) - Chỉ tiêu giao diện quang cho các hệ thống đa kênh quang (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.692) - Chỉ tiêu về chất lượng truyền dẫn: - Chỉ tiêu về rung pha và trôi pha (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.825) - Chỉ tiêu về đặc tính lỗi hệ thống (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.826) - Yêu cầu về đồng bộ (dựa trên các khuyến nghị ITU-T G.811, G.812, G.813) - Yêu cầu về quản lý (dựa trên khuyến nghị ITU-T G.784) Bản dự thảo tiêu chuẩn này đã được rà soát chỉnh sửa bổ sung trên cơ sở kết quả đề tài: RÀ SOÁT, CHUYỂN CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH SANG QUI CHUẨN KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM, Mã số: 95 – 06 – KHKT – TC [2] 1.2.2 Tiêu chuẩn TCN 68-173: Tiêu chuẩn giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn của ITU-T G.957 và ITU-T G.691. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết đối với giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống thông tin quang SDH sử dụng trên mạng viễn thông Việt nam. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các hệ thống đơn kênh quang và trong đó mỗi hướng truyền dẫn sử dụng một sợi quang. Đối với các hệ thống có khuếch đại quang, tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các hệ thống sử dụng khuếch dại công suất và/hoặc thiết bị tiền khuếch đại. Các chỉ tiêu đưa ra trong tiêu chuẩn này bao gồm: - Tiêu chuẩn giao diện quang đối với các hệ thống không sử dụng khuếch đại quang (STM-1, STM-4, STM-16, STM-64) với các ứng dụng I, S, L trên các sợi G.652, G.653, G.654 - Tiêu chuẩn giao diện quang đối với các hệ thống có sử dụng khuếch đại quang (STM-4, STM-16, STM-64) với các ứng dụng V, U trên các sợi G.652, G.653, G.654 Đề tài: 95-07-KHKT-TC 20
 • 23. Bản dự thảo tiêu chuẩn này đã được rà soát chỉnh sửa bổ sung trên cơ sở kết quả đề tài: RÀ SOÁT, CHUYỂN CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH SANG QUI CHUẨN KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM ,Mã số: 95 – 06 – KHKT – TC [2] 1.2.3 Tiêu chuẩn ngành TCN 68-172:1998 và TCN 68-175:1998 tiêu chuẩn về giao diện điện kết nối mạng TCN 68-172:1998, Giao diện kết nối mạng do Tổng cục Bưu điện ban hành ngày 29 tháng 9 năm 1998. TCN 68-172:1998 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các giao diện tín hiệu số tốc độ 2048 kbit/s và giao diện tín hiệu đồng bộ 2048 kHz . Khuyến nghị này quy định các yêu cầu về giao diện điện/vật lý của phân cấp số. Khuyến nghị ITU-T G.703 được bổ sung sửa đổi năm 2001. TCN 68-175:1998, Các giao diện điện phân cấp số do Tổng cục Bưu điện ban hành ngày 19 tháng 12 năm 1998 Tiêu chuẩn TCN 68-175:1998 trình bày các yêu cầu về đặc tính điện của các đường truyền số tốc độ 64 kbit/s, 2048 kbit/s, 34368 kbit/s, 139264 kbit/s, 155520 kbit/s và 2048 kHz áp dụng với mạng viễn thông Việt Nam. Tài liệu áp dụng : ITU-T G.703, Physical/Electrical Characteristics of Hierarchical Digital Interfaces Nhóm nghiên cứu đề tài [3] đã nghiên cứu và đề xuất đưa ra tiêu chuẩn/ qui chuẩn mới trên cơ sở: TCN 68-172:1997 kết hợp với TCN 68-175:1998 và chuyển đổi sang dạng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia: Giao diện kết nối mạng – Yêu cầu kỹ thuật về điện, vật lý. Bổ xung thêm phần cấu trúc khung của các giao diện. 1.2.4 TCN 68-171:1998, Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ – Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật, quy định những yêu cầu tối thiểu cho đồng hồ chủ để cấp tín hiệu đồng bộ cho mạng số. TC này do Tổng cục Bưu điện ban hành ngày 29 tháng 9 năm 1998. Các tài liệu gốc: - ITU-T G.811, Timing characteristics of primary reference clocks Khuyến nghị này đưa ra những yêu cầu tối thiểu cho các thiết bị định thời được sử dụng như các đồng hồ chủ trong các mạng đồng bộ. Các mạng này bao gồm các Mạng điện thoại công cộng (PSTN) và các mạng Phân cấp số đồng bộ (SDH). Khuyến nghị ITU-T G.811 được xem xét bởi nhóm nghiên cứu 13 của ITU-T (1997-2000) và đã được phê chuẩn vào ngày 19 tháng 9 năm 1997. Đề tài: 95-07-KHKT-TC 21
 • 24. - ETSI EN 300 462-6-1 V1.1.1 (1998-05) Transmission and Multiplexing (TM); Generic requirements for synchronization networks; Part 6-1: Timing characteristics of primary reference clocks. Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu cho Đồng hồ tham chiếu sơ cấp (PRC) phù hợp cho cung cấp đồng bộ tới các mạng số.[3] 1.2.5 TCN 68-164:1997 Lỗi bít và rung pha của các đường truyền dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và Quy trình đo kiểm, TCN 68-164:1997, Lỗi bít và rung pha của các đường truyền dẫn số – Yêu cầu kỹ thuật và quy trình đo kiểm, được Tổng cục Bưu điện ban hành ngày 30 tháng 12 năm 1997. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đường truyền dẫn số PDH (2, 8, 34, 140 Mbit/s), SDH (155, 622, 2500 Mbit/s) và các đấu nối chuyển mạch số 64 kbit/s đối với độ dài quy chuẩn. Tiêu chuẩn ngành TCN 68-164:1997 đã được sử dụng để đo kiểm, đánh giá chất lượng các đường truyền dẫn số nhưng tiêu chuẩn này chưa được cập nhật mới. Hướng xử lý: - Đã rà soát phần yêu cầu kỹ thuật về lỗi bít theo các tài liệu tham chiếu mới của ITU-T để xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bít của đường truyền dẫn số (áp dụng cho tuyến truyền dẫn kết nối mạng giữa hai doanh nghiệp); chuyển đổi sang khuôn dạng Quy chuẩn kỹ thuật và bổ sung các quy định về quản lý. - Sẽ nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật về rung pha và trôi pha trên cơ sở các khuyến nghị mới của ITU-T, ETSI (như G.823, G.825) để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung pha và trôi pha của đường truyền dẫn số. 1.2.6 Qui chuẩn/ Tiêu chuẩn về kênh thuê riêng 1.2.6.1 TCN 68-225:2004: Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật: Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-225: 2004 “Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật” được xây dựng dựa trên cơ sở chấp thuận áp dụng nguyên vẹn tiêu chuẩn ETSI EN 300 418 V1.2.1 (02-2001) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu. Nay tiêu chuẩn này được Bộ Thông tin và truyền thông qui định là loại Qui chuẩn về giao diện ETSI EN 300 418: Access and Terminal (AT); 2048 kbit/s digital unstructured and structured leased lines (D2048U and D2048S); Network Interface Presentation. Phạm vi và đối tượng áp dụng Đề tài: 95-07-KHKT-TC 22 Tải bản FULL (file word 51 trang): bit.ly/39Qes9r Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 • 25. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và các nguyên tắc kiểm tra đối với giao diện mạng của các kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s trở kháng 120 Ω, bao gồm: Kênh thuê riêng không cấu trúc số 2048 kbit/s; Kênh thuê riêng cấu trúc số 2048 kbit/s có tốc độ truyền tin là 1984 kbit/s. Tiêu chuẩn này bao gồm các đặc tính vật lý, cơ khí và điện (trừ các khía cạnh về an toàn điện, quá áp và tương thích điện từ) của giao diện mạng, đồng thời đưa ra các phép kiểm tra thích hợp đối với thiết bị cung cấp giao diện. Tiêu chuẩn này làm sở cứ cho việc quản lý kết nối kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s. 1.2.6.2 TCN 68-226:2004: Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-226: 2004 “Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s – Tiêu chuẩn chất lượng” được xây dựng dựa trên cơ sở chấp thuận áp dụng nguyên vẹn tiêu chuẩn ETSI EN 300 419 V1.2.1 (02-2001) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu. Nay tiêu chuẩn này được Bộ Thông tin và truyền thông qui định là loại Qui chuẩn về chất lượng kênh thuê riêng. - ETSI EN 300 419: "Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital structured leased lines (D2048S); Connection characteristics Phạm vi và đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn này bao gồm các chỉ tiêu chất lượng cho kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s. Tiêu chuẩn này là cơ sở để Cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện việc quản lý chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s do các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng cung cấp theo các quy định về quản lý chất lượng bưu chính, viễn thông. Tiêu chuẩn này là cơ sở cho doanh nghiệp đánh giá chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s . Tiêu chuẩn này là sở cứ cho các yêu cầu về chất lượng trong việc kết nối kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s trước khi đưa vào khai thác và sử dụng. 1.2.6.3 Qui chuẩn chất lượng kênh thuê riêng SDH Tiêu chuẩn chất lượng kênh thuê riêng SDH được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn ETSI EN 301 164 và khuyến nghị ITU khác và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho các tham số của kênh cấu trúc vc-12, vc-2, vc-3, vc-4, bao gồm: Dung sai định thời của Công ten nơ ảo: bao gồm các yêu cầu cụ thể về định thời của tín hiệu phù hợp với các tiêu chuẩn về đồng bộ, định thời trong SDH như G.813, G.825 hay như trong TCN 68-164:1997 và TCN 68-177:1998; và về con trỏ như G.783 Đề tài: 95-07-KHKT-TC 23
 • 26. Trễ truyền: các yêu cầu tối thiểu về độ trễ lớn nhất của tín hiệu truyền trên kênh thuê riêng được xác định trên cơ sở yêu cầu về chất lượng dịch vụ lớp trên Rung pha: các yêu cầu phù hợp với các tiêu chuẩn về rung pha tại các giao diện theo các chuẩn G.825 hay TCN 68-177:1998 bao gồm các yêu cầu: dung sai Rung pha đầu vào lớn nhất, Rung pha đầu ra của kênh thuê riêng phải tối thiểu đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn tại giao diện tương ứng Khả năng truyền tải thông tin: yêu cầu truyền tải thông tin trong suốt đảm bảo theo cấu trúc chuẩn của SDH và đưa ra các tín hiệu cảnh báo tối thiểu phải có khi kênh thuê riêng có sự cố. Đặc tính lỗi: để phù hợp với điều kiện áp dụng trng thực tế, các yêu cầu cụ thể cho các tham số đặc tính lỗi được xác định trong thời gian đo thử 24 giờ. Các yêu cầu này được xác định cụ thể trên cơ sở các chỉ tiêu chuẩn đo trong 1 tháng theo G.826 và các giới hạn đo ngắn hạn theo M.2100 (TCN 68-164:1997 và TCN 68-177:1998) Cùng với các yêu cầu cụ thể về các tham số chất lượng kênh thuê riêng tiêu chuẩn gốc của ETSI cũng đưa ra các yêu cầu về đo kiểm tương ứng. 1.3 KẾT LUẬN: Sau khi rà soát, nghiên cứu các tiêu chuẩn của ITU-T, ETSI, và của Ngành có liên quan, đề tài đi đến một số kết luận như sau: - Như vậy có thể thấy các tiêu chuẩn ngành về mạng quang hầu hết dựa trên các tiêu chuẩn ITU-T và ETSI. Hiện nay, các khuyến nghị ITU-T và ETSI mà các tiêu chuẩn này áp dụng và biên soạn đã được cập nhật và bổ xung mới. Và Bộ BC_VT đã và đang tiếp tục cho rà soát và cập nhật bổ sung mới các tiêu chuẩn ngành tương đương. - Hiện nay các tiêu chuẩn Ngành liên quan đến PDH/SDH bao gồm: tiêu chuẩn về giao diện quang/ điện, tiêu chuẩn về chất lượng đồng bộ, tiêu chuẩn về hệ thống, cụ thể:  Đối với các tham số quang của thiết bị: tuỳ theo mã ứng dụng thiết bị mà cần thực hiện đo và đánh giá theo các khuyến nghị của ITU-T G.957 hoặc G.691 (tương đương với tiêu chuẩn ngành TCN 68-173 hoặc TCN 68-177) Đề tài: 95-07-KHKT-TC 24 Tải bản FULL (file word 51 trang): bit.ly/39Qes9r Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 • 27.  Đối với các tham số điện của thiết bị, hệ thống: cần được đo và đánh giá theo khuyến nghị ITU-T G.703 (tương đương với tiêu chuẩn ngành TCN 68-175)  Đối với các tham số rung pha và trôi pha của thiết bị, hệ thống cần được đo và đánh giá theo các khuyến nghị ITU-T G.823, G.825 (tương đương với tiêu chuẩn ETSI ETSI EN 302 084 và ETSI EN 300 462-3 )  Đối với các tham số liên quan đến đồng hồ của thiết bị cần được đo và đánh giá theo khuyến nghị ITU-T G.812, G.813 tuỳ theo đồng hồ của thiết bị chỉ là SEC hay là SSU (tương đương với tiêu chuẩn ngành TCN 68-177)  Đối với việc đo đánh giá chất lượng lỗi, nên thực hiện theo khuyến nghị ITU-T M.2101 kết hợp với ITU-T G.826 hoặc G.828 (trong đó G.828 nên được áp dụng đối với các thiết bị SDH sản xuất sau tháng 3/2000)  Về các chức năng khác như chức năng giám sát chất lượng thì cần được đánh giá theo khuyến nghị ITU-T G.783, hoạt động chuyển mạch bảo vệ thì cần đánh giá theo G.841.  ITU-T O.150, O.171/172 và O.181 là các khuyến nghị yêu cầu về thiết bị đo Đề tài: 95-07-KHKT-TC 25 4131952