Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
TThhee NNeeww NNBBCC MMuussiicc LLiibbrraarryy 
MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm 
● AA DDaattaabbaassee SSyysstteemm wwii...
EEaassyy WWeebb AAcccceessss 
● AAcccceessss AAnnyywwhheerree 
● BBrroowwsseerr BBaassee AAcccceessss ttoo LLiibbrraarryy ...
Browser BBaassee LLiibbrraarryy AAcccceessss:: 
AA UUsseerr FFrriieennddllyy IInntteerrffaaccee 
● EEaassyy PPooiinntt aan...
IInntteerrffaaccee BBaassiiccss 
Tab Menus Embedded Player 
Action Menu 
Contextual Information
MMuussiicc LLiisstt MMaannaaggeemmeenntt:: 
““MMyy PPrroojjeeccttss”” TTaabb 
UUsseerr OOrrggaanniizzeess MMuussiicc LLiis...
““MMyy PPrroojjeeccttss”” TTaabb 
Project List 
Tab Menus 
Embedded Player 
Music List for 
Selected Project 
Play Song 
R...
MMuussiicc ““SSeeaarrcchh”” TTaabb 
● SSeeaarrcchh//FFiilltteerr wwiitthh 
mmuullttiippllee ccrriitteerriiaa oouuttppuutt ...
MMuussiicc ““SSeeaarrcchh”” TTaabb 
Search filters 
Run Search 
Save Song to Project 
Search Result: 
song List 
Reserve S...
MMuussiicc SSeeaarrcchh CCrriitteerriiaa 
SSeeaarrcchh//FFiilltteerr wwiitthh mmuullttiippllee ccrriitteerriiaa 
● SSoonng...
SSoonngg IInnffoo DDiissppllaayy aanndd EEddiittiinngg 
AAlllloowwss ttoo eeddiitt ssoonngg iinnffoorrmmaattiioonn aafftte...
NNeeeeddss TTiittllee
RReesseerrvvaattiioonn 
WWaarrnniinngg mmeessssaaggee iiss ddiissppllaayyeedd iiff rreesseerrvvaattiioonn hhaass 
aallrree...
CCDD GGrraabb 
● AAuuttoommaatteedd pprroocceessss 
● RRuunn AApppplliiccaattiioonn 
● IInnsseerrtt CCDD 
● SSttaarrtt UUp...
UUppllooaadd TTaabb 
● 22 SStteepp SSeelleecctt aanndd 
UUppllooaadd pprroocceessss 
● WWaavvee aanndd MMpp33 
SSuuppppoor...
EErrrroorr MMeessssaaggee 
● NNeeeedd iinnsseerrtt tteexxtt
AAuutthheennttiiccaattiioonn MMaannaaggeemmeenntt 
● LLooggiinn WWiinnddooww 
RReeqquuiirreess tthhee 
uusseerr ttoo lloog...
AAuuddiitt TTaabb 
● DDiissppllaayyss lliissttss ooff uussaaggee iinnffoo ppeerr uusseerr 
● LLooggiinnss//AAcccceessss 
●...
Music Portal
Music Portal
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Music Portal

770 visualizaciones

Publicado el

Web Music Portal

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Music Portal

 1. 1. TThhee NNeeww NNBBCC MMuussiicc LLiibbrraarryy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ● AA DDaattaabbaassee SSyysstteemm wwiitthh NNBBCC--AAtthheennss aanndd FFrreeeePPllaayy MMuussiicc LLiibbrraarriieess,, aanndd mmaannaaggeemmeenntt iinnffoo ● EEaassyy WWeebb AAcccceessss ffoorr UUsseerr ttoo SSeeaarrcchh//OOrrggaanniizzee//LLiisstteenn ttoo tthhee LLiibbrraarryy ffrroomm aannyy DDeesskkttoopp ● RReesseerrvvaattiioonn SSyysstteemm ● EEaassyy IImmppoorrtt//EExxppoorrtt ooff NNeeww MMuussiicc ttoo tthhee MMuussiicc LLiibbrraarryy ● AAcccceessss CCoonnttrrooll//AAuuddiitt
 2. 2. EEaassyy WWeebb AAcccceessss ● AAcccceessss AAnnyywwhheerree ● BBrroowwsseerr BBaassee AAcccceessss ttoo LLiibbrraarryy ● EEaassyy MMaannaaggeemmeenntt ● OOrrggaanniizzee SSoonnggss bbyy UUsseerr PPrroojjeeccttss iinn aa ffaammiilliiaarr 22 PPaanneell GGUUII ● AAdddd//RReemmoovvee//LLiisstteenn//RReesseerrvvee ssoonnggss ffrroomm pprroojjeecctt lliisstt ● PPoowweerr SSeeaarrcchh ● MMuullttii ccrriitteerriiaa sseeaarrcchh ● LLiisstteenn//RReesseerrvvee//OOrrggaanniizzee ffrroomm sseeaarrcchh rreessuullttss
 3. 3. Browser BBaassee LLiibbrraarryy AAcccceessss:: AA UUsseerr FFrriieennddllyy IInntteerrffaaccee ● EEaassyy PPooiinntt aanndd CClliicckk IInntteerrffaaccee ● OOrrggaanniizzeedd bbyy TTaasskkss,, QQuuiicckk TTaabb MMeennuuss:: ● SSeeaarrcchh MMuussiicc ● PPrroojjeecctt MMaannaaggeemmeenntt ● SSoonngg MMaannaaggeemmeenntt ● IImmppoorrtt MMuussiicc ● AAuuddiitt ● EEmmbbeeddddeedd MMuussiicc PPllaayyeerr
 4. 4. IInntteerrffaaccee BBaassiiccss Tab Menus Embedded Player Action Menu Contextual Information
 5. 5. MMuussiicc LLiisstt MMaannaaggeemmeenntt:: ““MMyy PPrroojjeeccttss”” TTaabb UUsseerr OOrrggaanniizzeess MMuussiicc LLiissttss bbyy PPrroojjeecctt ● FFaammiilliiaarr 22 PPaanneell GGUUII ● LLiisstt ooff UUsseerr DDeeffiinneedd PPrroojjeeccttss ● AAdddd // RReemmoovvee // DDiissppllaayy CCoonntteenntt LLiisstt ooff MMuussiicc PPrroojjeecctt ● RReesseerrvvee // PPrreevviieeww // SSaavvee MMuussiicc ffrroomm PPrroojjeecctt
 6. 6. ““MMyy PPrroojjeeccttss”” TTaabb Project List Tab Menus Embedded Player Music List for Selected Project Play Song Reserve Song Song Info
 7. 7. MMuussiicc ““SSeeaarrcchh”” TTaabb ● SSeeaarrcchh//FFiilltteerr wwiitthh mmuullttiippllee ccrriitteerriiaa oouuttppuutt ssoonngg lliisstt ● LLiisstteenn ttoo SSoonngg ffrroomm LLiisstt ● AAssssiiggnn SSoonnggss ttoo pprroojjeeccttss ● RReesseerrvvee SSoonnggss ● PPrriinntt//EExxppoorrtt SSoonngg LLiisstt
 8. 8. MMuussiicc ““SSeeaarrcchh”” TTaabb Search filters Run Search Save Song to Project Search Result: song List Reserve Song Embedded Player
 9. 9. MMuussiicc SSeeaarrcchh CCrriitteerriiaa SSeeaarrcchh//FFiilltteerr wwiitthh mmuullttiippllee ccrriitteerriiaa ● SSoonngg nnaammee ● AArrttiisstt ● AAllbbuumm ● GGeennrree ● KKeeyywwoorrdd((ss)) ● LLiibbrraarryy ((NNBBCC aanndd//oorr FFrreeeePPllaayy))
 10. 10. SSoonngg IInnffoo DDiissppllaayy aanndd EEddiittiinngg AAlllloowwss ttoo eeddiitt ssoonngg iinnffoorrmmaattiioonn aafftteerr uuppllooaaddiinngg..
 11. 11. NNeeeeddss TTiittllee
 12. 12. RReesseerrvvaattiioonn WWaarrnniinngg mmeessssaaggee iiss ddiissppllaayyeedd iiff rreesseerrvvaattiioonn hhaass aallrreeaaddyy ooccccuurrrreedd
 13. 13. CCDD GGrraabb ● AAuuttoommaatteedd pprroocceessss ● RRuunn AApppplliiccaattiioonn ● IInnsseerrtt CCDD ● SSttaarrtt UUppllooaadd PPrroocceessss ● AApppplliiccaattiioonn EExxttrraacctt WWaavv,, aanndd iimmppoorrtt DDaattaa aanndd CCDDDDBB iinnffoo aauuttoommaattiiccaallllyy ● OOnnllyy iiff ffaaiilluurree oorr mmiissssiinngg iinnffoo iiss tthhee uusseerr pprroommpptteedd
 14. 14. UUppllooaadd TTaabb ● 22 SStteepp SSeelleecctt aanndd UUppllooaadd pprroocceessss ● WWaavvee aanndd MMpp33 SSuuppppoorrtt ● FFiillee uuppllooaadd ● CCDD ggrraabb wwiitthh eexxtteerrnnaall aapppplliiccaattiioonn ssuuppppoorrtt
 15. 15. EErrrroorr MMeessssaaggee ● NNeeeedd iinnsseerrtt tteexxtt
 16. 16. AAuutthheennttiiccaattiioonn MMaannaaggeemmeenntt ● LLooggiinn WWiinnddooww RReeqquuiirreess tthhee uusseerr ttoo llooggiinn bbeeffoorree ggiivviinngg aacccceessss ttoo tthhee ddaattaabbaassee ● AAddmmiinn WWiinnddooww aalllloowwss ttoo aadddd//rreemmoovvee uusseerrss
 17. 17. AAuuddiitt TTaabb ● DDiissppllaayyss lliissttss ooff uussaaggee iinnffoo ppeerr uusseerr ● LLooggiinnss//AAcccceessss ● SSoonnggss RReesseerrvveedd ● PPrroojjeeccttss ● UUppllooaaddss

×