Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Γίκηρ Νικόλαορ
Τπεύθςνορ Πποσωπικού
Βιοκλινική Θεσσαλονίκηρ
Μέλορ τος Ομίλος ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ
Σπίτη 6 Μαίος 2014
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑ΢ΤΝΓ...
Τι χρειάζεται ;
Πως φτάνω ως εκεί ;
Πως είναι ;
Πως θα είναι στο μέλλον ;
Διάλεξε ζνα επάγγελμα που ςου
αρζςει και δεν κα ξανά χρειαςτεί
να δουλζψεισ ςτθ ηωι ςου.
Κομφούκιος ( 551-479 π.X. , Κινέζ...
Ο δρόμοσ
προσ
το HR
Δφςκολοσ δρόμοσ…
…κατά τφχθ
Μιςκοδοςία
Στελζχωςθ
Αξιολόγθςθ
Εκπαίδευςθ
Σωματείο εργαηομζνων
Προχπολογιςμόσ εργατικοφ κόςτουσ
Παροχζσ προςωπικοφ
Αςφαλι...
Πτυχίο
Μετα
πτυχιακό
Αγγλικά
Η/Υ
Σπουδζσ
Σπουδζσ
Μάρκετινγκ
Οργανωςιακι
Ψυχολογία
Διοίκθςθ
Επιχειριςεων
Οικονομικά
Νομικι
Μακθματικά
Εργαςία ςε άλλο αντικείμενο
Εποχιακι εργαςία
Πρακτικι Άςκθςθ
Απόκτθςθ εμπειριϊν
Οργανωτικότθτα
#Γεξιότητερ
Επικοινωνία
#Γεξιότητερ
Διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ
#Γεξιότητερ
Multitasking
#Γεξιότητερ
Project management
#Γεξιότητερ
Change management
#Γεξιότητερ
Presentation skills
#Γεξιότητερ
Επαφι με τθν τεχνολογία
#Γεξιότητερ
Η ερώτηση:
Ποια ςτοιχεία πρζπει
να ςε χαρακτθρίηουν
ωσ άνκρωπο για να
κάνεισ καριζρα ςτον
χϊρο του HR ;
#Πθγι : Chartered ...
Συνεργατικότθτα
Ζχεισ τθν ικανότθτα
να ςυνεργάηεςαι
αποτελεςματικά με
ζνα πλικοσ
ανκρϊπων
προερχόμενο τόςο
από μζςα όςο κα...
Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development
Περιζργεια
Είςαι ανιςυχο πνεφμα, που «ψάχνετε»
διαρκϊσ και αναηθτά...
Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development
Αποφαςιςτικότθτα
Ζχεισ τθν ικανότθτα να αναλφεισ
γριγορα τα δεδομζ...
Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development
Αξιοπιςτία
Κατζχεισ πλιρωσ τόςο τα κζματα
που αφοροφν το HR όςο κα...
Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development
Αποτελεςματικότθτα
Εςτιάηεισ ςτο να φζρνεισ το καλφτερο
δυνατό απο...
Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development
Πεικϊ
Ζχεισ τθν ικανότθτα να επθρεάηεισ τουσ
άλλουσ , και μπορείσ ...
Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development
Υποδειγματικότθτα
Με τθν επαγγελματικι ςυμπεριφορά ςου
αποτελείσ τ...
Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development
Πυγμι
Ζχεισ τθν δφναμθ και τθν
αυτοπεποίκθςθ να ζρκεισ ςε
αντιπαρά...
Περισσότερες
Πληρουορίες
http://www.cipd.co.uk/cipd-hr-profession/profession-map/
Ωράρια
Μιςκοί
Ταξίδια
Ζρευνα :
Θέσεις HR για το 2014
Ζρευνα :
Αμοιβές HR για το 2014
Διαχρονικι εξζλιξθ HR
Στρατθγικό HR
Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Διεφκυνςθ Προςωπικοφ
Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Πρόνοιασ
Διε...
Η μετεξζλιξθ του HR
Παραδοςιακό μοντζλο HR Σφγχρονο μοντζλο HR
Στρατθγικι
Διαχείριςθ
Στρατθγικι
Διαχείριςθ
Ο ρόλοσ του HR – Μοντζλο Ulrich
Administrative
Expert
Strategic
Partner
Employee
Champion
Change
Agent
Πθγι : Dave Ulrich ...
Ο ρόλοσ του HR – Μοντζλο Ulrich
Administrative
Expert
Strategic
Partner
Employee
Champion
Change
Agent
Πθγι : Dave Ulrich ...
Ο ρόλοσ του HR – Μοντζλο Ulrich
Administrative
Expert
Strategic
Partner
Employee
Champion
Change
Agent
Πθγι : Dave Ulrich ...
Ο ρόλοσ του HR – Μοντζλο Ulrich
Administrative
Expert
Strategic
Partner
Employee
Champion
Change
Agent
Πθγι : Dave Ulrich ...
Ο ρόλοσ του HR – Μοντζλο Ulrich
Administrative
Expert
Strategic
Partner
Employee
Champion
Change
Agent
Πθγι : Dave Ulrich ...
“
Μπορείτε να μου
πάρετε τα
εργοςτάςια, να
κάψετε τα κτίρια,
αλλά δϊςτε μου
τουσ ανκρϊπουσ
μου και κα χτίςω
τθν επιχείρθςθ...
Ερωτιςεισ ;
Σασ ευχαριςτϊ
πολφ!
Επικοινωνία
#http://www.linkedin.com/pub/nikolaos-dikis/20/376/207
#Nikolaos Dikis
#https://twitter.co...
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο

193 visualizaciones

Publicado el

HR Manager profession presentation

Publicado en: Reclutamiento y RR. HH.
 • Sé el primero en comentar

Hr manager η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, η χειρότερη δουλειά στον κόσμο

 1. 1. Γίκηρ Νικόλαορ Τπεύθςνορ Πποσωπικού Βιοκλινική Θεσσαλονίκηρ Μέλορ τος Ομίλος ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ Σπίτη 6 Μαίος 2014 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑ΢ΤΝΓΔ΢Η΢
 2. 2. Τι χρειάζεται ; Πως φτάνω ως εκεί ; Πως είναι ; Πως θα είναι στο μέλλον ;
 3. 3. Διάλεξε ζνα επάγγελμα που ςου αρζςει και δεν κα ξανά χρειαςτεί να δουλζψεισ ςτθ ηωι ςου. Κομφούκιος ( 551-479 π.X. , Κινέζος φιλόσοφος )
 4. 4. Ο δρόμοσ προσ το HR
 5. 5. Δφςκολοσ δρόμοσ…
 6. 6. …κατά τφχθ
 7. 7. Μιςκοδοςία Στελζχωςθ Αξιολόγθςθ Εκπαίδευςθ Σωματείο εργαηομζνων Προχπολογιςμόσ εργατικοφ κόςτουσ Παροχζσ προςωπικοφ Αςφαλιςτικά ταμεία Οργανωτικζσ αλλαγζσ Coaching Ανάπτυξθ Εργατικι νομοκεςία
 8. 8. Πτυχίο Μετα πτυχιακό Αγγλικά Η/Υ Σπουδζσ
 9. 9. Σπουδζσ Μάρκετινγκ Οργανωςιακι Ψυχολογία Διοίκθςθ Επιχειριςεων Οικονομικά Νομικι Μακθματικά
 10. 10. Εργαςία ςε άλλο αντικείμενο Εποχιακι εργαςία Πρακτικι Άςκθςθ Απόκτθςθ εμπειριϊν
 11. 11. Οργανωτικότθτα #Γεξιότητερ
 12. 12. Επικοινωνία #Γεξιότητερ
 13. 13. Διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ #Γεξιότητερ
 14. 14. Multitasking #Γεξιότητερ
 15. 15. Project management #Γεξιότητερ
 16. 16. Change management #Γεξιότητερ
 17. 17. Presentation skills #Γεξιότητερ
 18. 18. Επαφι με τθν τεχνολογία #Γεξιότητερ
 19. 19. Η ερώτηση: Ποια ςτοιχεία πρζπει να ςε χαρακτθρίηουν ωσ άνκρωπο για να κάνεισ καριζρα ςτον χϊρο του HR ; #Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development
 20. 20. Συνεργατικότθτα Ζχεισ τθν ικανότθτα να ςυνεργάηεςαι αποτελεςματικά με ζνα πλικοσ ανκρϊπων προερχόμενο τόςο από μζςα όςο και ζξω από τθν εταιρία. Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development
 21. 21. Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development Περιζργεια Είςαι ανιςυχο πνεφμα, που «ψάχνετε» διαρκϊσ και αναηθτά νζουσ τρόπουσ και ιδζεσ για να βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ του οργανιςμοφ του.
 22. 22. Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development Αποφαςιςτικότθτα Ζχεισ τθν ικανότθτα να αναλφεισ γριγορα τα δεδομζνα και βάςθ αυτϊν να λαμβάνεισ γενναίεσ αποφάςεισ.
 23. 23. Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development Αξιοπιςτία Κατζχεισ πλιρωσ τόςο τα κζματα που αφοροφν το HR όςο και τθν λειτουργία, παρζχοντασ πάντα μια επαγγελματικι προςζγγιςθ.
 24. 24. Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development Αποτελεςματικότθτα Εςτιάηεισ ςτο να φζρνεισ το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα για τθν επιχείρθςθ , δείχνοντασ αποφαςιςτικότθτα, επιδεξιότθτα και τθν αίςκθςθ ότι αυτό αποτελεί βαςικι επιδίωξθ.
 25. 25. Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development Πεικϊ Ζχεισ τθν ικανότθτα να επθρεάηεισ τουσ άλλουσ , και μπορείσ να αποκτάσ τθν δζςμευςι τουσ προσ ωφελεία του οργανιςμοφ.
 26. 26. Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development Υποδειγματικότθτα Με τθν επαγγελματικι ςυμπεριφορά ςου αποτελείσ το παράδειγμα προσ μίμθςθ για όλουσ τουσ άλλουσ μζςα ςτον οργανιςμό .
 27. 27. Πθγι : Chartered Institute of Personnel and Development Πυγμι Ζχεισ τθν δφναμθ και τθν αυτοπεποίκθςθ να ζρκεισ ςε αντιπαράκεςθ όταν βρίςκεισ αντίςταςθ ι αντιμετωπίηεισ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
 28. 28. Περισσότερες Πληρουορίες http://www.cipd.co.uk/cipd-hr-profession/profession-map/
 29. 29. Ωράρια
 30. 30. Μιςκοί
 31. 31. Ταξίδια
 32. 32. Ζρευνα : Θέσεις HR για το 2014
 33. 33. Ζρευνα : Αμοιβές HR για το 2014
 34. 34. Διαχρονικι εξζλιξθ HR Στρατθγικό HR Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Πρόνοιασ Διεφκυνςθ Εργαςίασ 1890-1913 1945-1979 1914-1939 1980-1990 2000-σήμερα
 35. 35. Η μετεξζλιξθ του HR Παραδοςιακό μοντζλο HR Σφγχρονο μοντζλο HR Στρατθγικι Διαχείριςθ Στρατθγικι Διαχείριςθ
 36. 36. Ο ρόλοσ του HR – Μοντζλο Ulrich Administrative Expert Strategic Partner Employee Champion Change Agent Πθγι : Dave Ulrich ,Human Resource Champions : The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results ,Harvard Business Review Press, 1997 Στρατθγικι Διαχείριςθ Διαδικαςίεσ Άνκρωποι
 37. 37. Ο ρόλοσ του HR – Μοντζλο Ulrich Administrative Expert Strategic Partner Employee Champion Change Agent Πθγι : Dave Ulrich ,Human Resource Champions : The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results ,Harvard Business Review Press, 1997 Στρατθγικι Διαχείριςθ Διαδικαςίεσ Άνκρωποι •Αναπτφςςει ςτρατθγικζσ •Υποςτθρίηει τα ςτελζχθ γραμμισ •Συμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων •Αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ για όλουσ τουσ εςωτερικοφσ πελάτεσ Στρατθγικόσ εταίροσ
 38. 38. Ο ρόλοσ του HR – Μοντζλο Ulrich Administrative Expert Strategic Partner Employee Champion Change Agent Πθγι : Dave Ulrich ,Human Resource Champions : The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results ,Harvard Business Review Press, 1997 Στρατθγικι Διαχείριςθ Διαδικαςίεσ Άνκρωποι •Συμμετζχει ενεργά ςτισ διαδικαςίεσ οργανωτικϊν αλλαγϊν •Σχεδιάηει τθν εςωτερικι επικοινωνία •Λειτουργεί ςυμβουλευτικά ςε κζματα οργανωςιακισ αποτελεςματικότθτασ Αντιπρόςωποσ αλλαγϊν
 39. 39. Ο ρόλοσ του HR – Μοντζλο Ulrich Administrative Expert Strategic Partner Employee Champion Change Agent Πθγι : Dave Ulrich ,Human Resource Champions : The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results ,Harvard Business Review Press, 1997 Στρατθγικι Διαχείριςθ Διαδικαςίεσ Άνκρωποι •Κάνει χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθν διαχείριςθ των δεδομζνων (HRIS) •Παρακολουκεί όλεσ τισ αλλαγζσ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ •Διαχειρίηεται τα εργατικά κόςτθ Ειδικόσ διαχείριςθσ
 40. 40. Ο ρόλοσ του HR – Μοντζλο Ulrich Administrative Expert Strategic Partner Employee Champion Change Agent Πθγι : Dave Ulrich ,Human Resource Champions : The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results ,Harvard Business Review Press, 1997 Στρατθγικι Διαχείριςθ Διαδικαςίεσ Άνκρωποι •Εξαςφαλίηει ότι όλοι οι εργαηόμενοι αντιμετωπίηονται ιςότιμα και δίκαια •Αναπτφςςει προγράμματα εκπαίδευςθσ για τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων •Βοθκά ςτο χτίςιμο δεςμϊν δζςμευςθσ των εργαηομζνων με τθν εταιρία Συνιγοροσ εργαηομζνων
 41. 41. “ Μπορείτε να μου πάρετε τα εργοςτάςια, να κάψετε τα κτίρια, αλλά δϊςτε μου τουσ ανκρϊπουσ μου και κα χτίςω τθν επιχείρθςθ ξανά πάλι αμζςωσ. Henry Ford Αμερικανόσ βιομιχανοσ
 42. 42. Ερωτιςεισ ;
 43. 43. Σασ ευχαριςτϊ πολφ! Επικοινωνία #http://www.linkedin.com/pub/nikolaos-dikis/20/376/207 #Nikolaos Dikis #https://twitter.com/DikisNikos #ndikis

×