Publicidad
 Pyetjet nga sjellje organizative
 Pyetjet nga sjellje organizative
Próximo SlideShare
sjellje organizative - berimi pytjesjellje organizative - berimi pytje
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Pyetjet nga sjellje organizative

  1.    Pyetjet  nga  Sjellje  Organizative:       1.  Dallimi  dhe  ngjajshmerite  midis  shperblimit  te  punes  se  puntoreve  dhe  menaxhereve?   (Afati  I  shtatorit  2014,  Afati  I  Janarit  2014))   2.  Efikasiteti  dhe  efektiviteti  i  grupeve   3.  Modeli  i  frellengut   4.  Menyrat  e  Menaxhimit  te  konflikteve  (Afati  I  Janarit  2014)   5.  Motivimi  si  funksion  i  projektimit  te  punes   6.  Pika  e  kontrollit  si  cilsi  e  personalitetit   7.  Ndikimi  i  sociologjis  dhe  i  shkencave  politike  ne  sjelljen  organizative   8.  Teoria  motivim-­‐higjen(herzberg)   9.  Teoria  pritjes,  qendrimet  (Afati  I  shtatorit  2014  Ferizaj,  Afati  I  Prillit  2014)   10.  Projektimi  dhe  riprojektimi  punes   11.  Kur  behet  grupi  ekip?   12.  Karakteristikat  e  personelit  ?  (Afati  I  shtatorit  2014)   13.  Roli  I  punetorit  dhe  menaxherit  ?  (Afati  I  shtatorit  2014)   14.  Krahasoni  vendimmarrjen  individuale  me  vendimmarrjen  ne  grup  (Afati  I  shtatorit   2014)   15.  Dallimi  mes  vlerave  dhe  qendrimeve  (Afati  I  shtatorit  2014,  Afati  I  Janarit  2014)   16.  Te  ardhurat  si  faktor  motivues  (Afati  I  shtatorit  2014  Ferizaj)   17.  Grupet  formimi  dhe  deformimi  I  tyre  (Afati  I  shtatorit  2014  Ferizaj)   18.  Teoria  e  motivimit  me  ane  te  objektivave  (Afati  I  shtatorit  2014  Ferizaj,  Afati  I  prillit   2014)   19.  Kontrata  psikologjike  dhe  efekti  ach   20.  Komunikimi  me  nivele  te  uleta   21.  Vlerat  dhe  cilesite  e  tyre  (!?)   22.  Teorite  instrumentale  te  motivimit  ?   23.  Grupi  dhe  kohezioni  I  grupit  ?   24.  Vlera  dhe  nivelet  e  vlerave  ?   25.  Variablat  e  varurar  (Komentoni)  ?   26.  Vlerat  instrumentale  dhe  terminale   27.  Cilesite  e  personalitetit  qe  ndikojne  ne  Sjellje  Organizative   28.  Arsimimi  dhe  edukimi  permanent  (Afati  I  prillit  2014)   29.  Teoria  Z  e  motivimit  (Afati  I  prillit  2014)   30.  Procesi  I  marrjes  se  vendimeve  ne  grup  (Afati  I  prillit  2014)   31.  Perceptimi    I  rolit  ne    funksion  te  marrjes  se  vendimeve  te  individit  (Afati  I  prillit  2014)   32.  Krahasimi  I  variablave  te  pavarura  dhe  te  varura  (Afati  I  Qershorit  2013)   33.  Karakteristikat  e  personalitetit  (Afati  I  Qershorit  2013)   34.  Grupi  dhe  ekipi  (Afati  I  Qershorit  2014)   35.  Teorite  e  motivimit  (Afati  I  Qershorit  2014)   36.  Dallimi  ne  mes  grupeve  formale  dhe  jo  formale?   37.  Shkencat  e  caktuara  ne  te  cilat  edhe  mbeshtetet  zhvillimi  i  SO  si  fushe  studimi   38.  Shpejgoni  efektin  Pygmalion  ?   39.  Shmangja,  akomodimi?   40.  Hirakia  e  vlerave   41.  Perceptimi   42.  Motivimi   43.  Zotesia   44.  Kur  mund  te  jete  komunikimi  si  autoritet  ?   45.  Krahasoni  vlerat  dhe  qendrimet  ?  
  2.   46.  Nivelet  hierarkike  te  selektimi  I  punonjesve?   47.  Formimi  i  personalitetit  varet  nga  ?   48.  Dallimi  im  autoritet  zyrtar  dhe  jozyrtar  ?   49.  Udheheqja  racionale  ?   50.  SO  ne  raport  me  shkencat  e  tjera?   51.Rendesia  e  grupeve  jo  formale  dhe  komunikimi  jo  formal  qendron  ?   52.  Burimet  e  autoriteti  jane?   53.  Zgjedhja  e  menaxhereve  dhe  punetoreve  dallon  sepse  ?   54.  Dallimi  mes  menaxhimit  te  kontrolit  dh  objektivave  ?   55.  Pagesa  dhe  vleresimi  i  punonjesve  ?   56.  Vleresimi  i  menaxhereve  ?   57,  Psikologjija  dhe  roli  i  saj  ne  mjedisin  punonjes  ?   58.  Motivimi  ne  proces  ?   59.  Vleresimi  suksesit  te  menaxhereve  behet  sipas  ketyre  kritereve  ?   60.  .Arsimimi  dhe  edukimi  permanenet  nenkupton  ?   61.  Berja  dhe  zhberja  e  grupit  ?   62.  .Matja  e  motivimit  ?   63.  Marreveshja  psikologjike  ?   64.  Pengesat  ne  komunikim  ?   65.  Struktura  e  zotesise?   66..Teorite  instrumentale  te  komunikimit  ?    
Publicidad