Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми

65.085 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми

 1. 1. ВІДДІЛ ОСВІТИ ТАЛЬНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ Циба Людмила Леонідівна Вишневська Тамара Михайлівна Схвалено рішенням методичної ради РМК протокол №4 від 16.03.2010 р.
 2. 2. Протягом останніх років законодавчо надано право дітям з особливимиосвітніми потребами навчатися у закладах загальноосвітнього типу за місцемпроживання. Методичне керівництво, визначення шляхів і можливостей навчання дітейз особливими освітніми потребами покладено на психолого – медико –педагогічну консультацію. З цілим рядом проблем стикаються керівники, педагогічні працівникизагальноосвітніх масових шкіл, які організовують навчання дітей зобмеженими можливостями. У роботі узагальнено матеріали з питань виявлення, обліку, діагностикидітей з вадами розвитку, оформлення матеріалів на засідання психолого –медико – педагогічної консультації, організації соціально-психологічного,педагогічного супроводу дітей з вадами розвитку. Матеріали адресовані вчителям-дефектологам, практичним психологамзагальноосвітніх начальних закладів, соціальним педагогам, консультантампсихолого – медико – педагогічної консультації, керівникам, педагогічнимпрацівникам навчальних закладів, які працюють з дітьми з вадами розвитку. Ткаченко О. М., методист РМК
 3. 3. ЗмістВступ……………………………………………………………………………………3Розділ І Законодавчі та нормативні документи.1.Документи Організації Об’єднаних Націй…………………………………………42.Документи Ради Європи………………………………………………………….....43Національнінормативно-правові документи ……………………………………….5Розділ ІІ Документація ПМПК1.Заява на обстеження дитини районною ПМПК………………………………….. .92.Діагностичне обстеження дітей здійснюється за наявності документів………………………… 103. Картка стану здоров’я і розвитку дитини (дані попередньогообстеження)……………………………………………………………………………..114. Психолого-педагогічна характеристика дитини………………………………....145. Інформаційний матеріал до „Картки стану здоровя і розвиткудитини". Розділ «дані логопедичного обстеження» ……………………………….156. Логопедичні висновки при обстеженні дошкільників( з нормальним інтелектом та розумовою відсталістю)……………………………167. Логопедичні висновки при обстеженні школярів(з нормальним інтелектом та розумовою відсталістю)…………………………….188.Витяг з протоколу діагностичного засідання психолого-медико-педагогічної консультації ……………………………………………………….209. Картка індивідуально-корекційної роботи з дитиною………………………….. 2110. Інформація для заповнення „Картки індивідуально-корекційної роботи з дитиною"………………………………………………………2311. Перелік документів,що повинні бути у справівихованця-сироти або вихованця, який залишивсябез піклування батьків, загальноосвітньої школи-інтернату,дитячого будинку ……………………………………………………………………2412. Спеціальні школи-інтернати …………………………………………………….25Розділ ІІІ Психічні захворювання дітей та підлітків.1.Розвиток дитини в нормі…………………………………………………………. .262.Розвиток дитини поза нормою ……………………………………………………273.Етіологія психофізичних захворювань………………………………………….. 274.Діагнози дітей з особливими потребами………………………………………... 285.Типи діагнозів психолога…………………………………………………………..316.Порівняльна таблиця класифікації психічних захворювань…………………….357.Суттєві відмінності між розумовою і психічною неповноцінністю ……………368.Розумова відсталість та її відокремлення від подібних станів ………………….379.Порівняльна характеристика дітей з ЗПР та легкою розумовоюВідсталістю……………………………………………………………………………3810.Класифікація вад слуху у дітей………………………………………………….. 3911.Зведена таблиця диференційних ознак функціональноїасиметрії мозку………………………………………………………………………. 42Розділ ІV Консультативна допомога1.Медичні показники, що свідчать про не вступ до школидітей шестирічного віку…………………………………………………………….. 442.Поради для батьків, які мають дитину з особливимиосвітніми проблемами………………………………………………………………...45
 4. 4. 3.Опитувальник для вчителя, який працює з дитиною з особливимиосвітніми проблемами………………………………………………………………. 46Розділ V Довідковий матеріал1.Термінологічний словник………………………………………………………… 482.Словник психіатричних термінів………………………………………………… 64Список використаної літератури
 5. 5. Вступ Щорічна статистика засвідчує в Україні тенденцію до зростання кількості дітей зособливими потребами. Держава стала уважнішою до проблем дітей з вадами розвитку,піклується про повноцінне задоволення їхніх потреб, є наміри якомога раніше дійти докожної дитини, яка має порушення розвитку, і максимально допомогти їй самій та їїродині, забезпечуючи гідне людини життя , соціальний комфорт та освітньо – трудовуреабілітацію. У системі освіти давно функціонують психолого – медико – педогогічні консультації, якімають розгалужену мережу. Положенням про центральну та республіканську (АвтономнаРеспубліка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого– медико – педогогічні консультації, яке затверджене наказами Міністерства освіти і наукиУкраїни та Академії педагогічних наук України від 07.07 2004 року №569 /38,регламентована діяльність регіональних психолого – медико – педогогічних консультацій.Вони є осередками консультативно – просвітницької та діагностико –корекційної допомогидітям, які мають проблеми розвитку, безпосередньо на місцях. Завдяки районним ПМПКзабезпечується виявлення дітей з порушеннями розвитку в регіонах і якомога раннєвключення їх у систему лікувально – відновлювальних і корекційно – розвивальнихзаходів. Районні – психолого медико – педогогічні консультації, консолідуючи зусилляфахівців, які можуть сприяти виявленню дітей з проблемами розвитку, а це - лікарі –педіатри, неврологи, психіатри, вчителі - логопеди, дефектологи усіх спеціальностей,учителі початкових класів, практичні психологи та медичні працівники дошкільних ізагальноосвітніх навчальних закладів, визначають несприятливі чинники їхньогопсихофізичного розвитку, встановлюють контакти з батьками, визначають формидопомоги, відстежують динаміку психічного розвитку дитини, і з огляду на потребизабезпечують соціально – педагогічний патронаж сім’ї. У нашому суспільстві відбуваються кардинальні зміни: повернення дозагальнолюдських цінностей, зокрема сім’ї, сімейного виховання. Визнано право батьків невіддавати дитину з вадами розвитку до інтернату, а навчати її за індивідуальноюпрограмою у загальноосвітній школі за місцем проживання. Педагоги загальноосвітньої школи стають дедалі причетнішими до навчання і вихованняцієї певною мірою нової для них категорії дітей, знати її особливості, орієнтуватися у тихформах інтеграційного процесу, які вже запроваджуються. Тому доцільно, щоб у освітянських структурах були зібрані інформаційні, довідниковіматеріали, які б допомагали в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Загальнеставлення суспільства до дітей з особливими освітніми потребами відображається удержавному законодавстві. Фахівці, які працюють з такою категорією дітей, повинні знатизаконодавчі, нормативні документи, що визначають основні права дітей з вадами розвитку,орієнтуватися в правовому полі щодо прав дітей з психофізичними вадами, також власнихправ та обов’язків, використовувати ці знання на користь дітей, володіти методикамивикладання, мати достатній запас знань з психіатрії, психології, невропатології, для тогощоб розуміти стан дитини та кваліфіковано проводити корекційно – розвивальну роботу.
 6. 6. Розділ І Законодавчі та нормативні документиДокументи Організації Об’єднаних Націй 1. Загальна декларація прав людини, 10.12.1948р. 2. Декларація прав дитини (проголошена Генеральною Асамб леєю ООН, 20.11.1959 р.) 3. Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права. Прийнятий резолюцією 2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 1966 року. 4. Декларація соціального прогресу і розвитку, 11.12. 1969р. 5. Декларація про права розумово відсталих осіб. Прийнята резолюцією 2856 Генеральної Асамблеї ООН від 20.12. 1971 року. 6. екларація про права інвалідів. Прийнята резолюцією 3447 Генеральної АсамблеїООН від 09.12. 1975 року. 7. Конвенція і Рекомендації про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів, 1983 р. 8. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающихдостоинство видов обращения и наказания, 1984 г. 9. Мінімальні стандартні правила (Пекінські правила) ООН, що стосуютьсявідправлення правосуддя стосовно неповнолітніх (96 планерне засідання ГА ООН від29.11.1985 р.)10. Конвенція про права дитини Організації Об’єднаних націй.11.Інструкція ВООЗ по сприянню реалізації прав людини для осіб, які страждають на психічні розлади. Прийнята резолюцією 46/119 Генеральної Асамблеї ООН 1991 року. 12. Всесвітня декларація про особливості впливання, захисту і розвитку дітей, 1990р 13. Принципи ООН захисту осіб, які страждають на психічні розлади і покращення охорони здоров’я у психіатрії. Прийнято резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1991 г. 14. Керівництво по забезпеченню рівних можливостей для інвалідів. Десятиліття інвалідів ООН, 1983-1992 роки. 15. Позитивне і повне включення інвалідів у всі сфери життя суспільства і керівна роль ООН у цьому процесі. Прийнята резолюцією 48/95 Генеральної Асамблеї ООН від 19.12. 1993 року. 16.Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20.12. 1993 року. 17. Саламанкська декларація щодо принципів, політики і програми дій щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами. Прийнята на Всесвітній конференції щодо освіти осіб з особливими потребами 8-20 июля 1994 г. 18. Декларація про принципи, політику і практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами, 1994 р. ЮНЕСКО, Саламанка, Іспанія. 19. Світова програма дій щодо інвалідів. 20. Саламанкська декларація «Формування майбутнього » 21. Конвенція ООН про права інвалідів, висновки 48 – ої сесії Міжнародної конференції з освіти ЮНЕСКО (Женева, листопад 2008 р.)Документи Ради Європи: 1.Амстердамська декларація Європейського бюро ВООЗ у сфері прав пацієнтів. 2.Європейська конвенція з прав людини та Протокол №2, 11. 3.Протокол № 1, 4, 6, 7 до Європейської конвенції з прав людини. 4.Рекомендація 818 Ради Європи щодо ситуації з психічними захворюваннями. 5.Європейська соціальна хартія від 12 жовтня 1961. 6.Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському, поводженню чи покаранню або такому, що принижує гідність. 4
 7. 7. Національні нормативно-правові документи1. Закон України ―Про освіту‖ від 23.05.91 №1060 – ХІІ2. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоровя‖ вiд 19.11.1992№ 2801-XII3. Конституція України (ст.3, 21, 22, 23, 24, 51, 52), 28.06.1996р.4. Закон України «Про професійно – технічну освіту» від 19.02.98р.5. Закон України ―Про загальну середню освіту‖ від 13.05.99 №651-XIV6. Закон України ―Про психіатричну допомогу‖ від 22.02.00 №1489-ІІІ7. Закон України―Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам‖ від 16.11.2000 N 2109-III8. Закон України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії»,05.10.2000р.№2017 - III9. Закон України ― Про охорону дитинства‖ від 26.04.01 №2402-ІІІ10. Закон України ―Про пенсійне забезпечення‖ від 11.07.2001 №2631-ІІІ11. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» вiд 21.06.2001 №2558- III.12. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15. 11. 2001 р. №2789 – 111 (витяг ст. 4 – 15, 17, )13. Закон України ―Про дошкільну освіту‖ від 11.07.01 №2628-ІІІ14. Сімейний Кодекс України, N 2947-III від 10.01.2002 (ст. 2 – 7; ст.14; 16 – 17; ст. 49 – 50; ст. 55; ст. 84 – 89; ст. 109; ст. 121 – 197; ст. 198 – 207; ст. 207 – 274; ст. 281 – 289).15. Кримінальний Кодекс України від 05. 04. 2001 р.( ст. 97, 98 – 108, 155, 156, 164, 166, 167, 168 – 169, 172, 175)16. Про Національну доктрину розвитку освіти, 17.04.2002р.17. Цивільний Кодекс України, від 16.01.2003 № 435-IV (ст. 31, 32, 33, 35, 37, 55 – 79, 281, 282 – 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 300, 301, 303, 309 – 313, 1178 – 1183, 1199, 1224, 1260).18. Закон України «Про соціальні послуги», 19.06. 2003р.19. Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" вiд 18.05.2004 № 1727-IV.20. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 11.01.2005р.21. Закон України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сім’ї та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 11.01.0522. Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні‖ від 6.10.2005, N 2961-IV23. Закон України ―Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні‖24. Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 12, 13, 24, 180, 184, 188)25. Кодекс законів про працю (ст. 24, 51, 55, 56, 63, 172, 176, 177 – 183, 184 – 188, 189 – 200, 255)26. Цивільний процесуальний Кодекс України, вiд 18.03.2004 № 1618-IV27. Житловий Кодекс України, вiд 30.06.1983 № 5464-X, редакцiя вiд 22.12.200528. Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016р», 2009р.29. Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 1545 від 12.10.2000 р.30. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06. 2000р.№964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» 5
 8. 8. 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09. 2001р. №1262 «Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад » 32. Постанова Кабінету Міністрів від 12. 03. 2003 р. №305 «Положення про дошкільний навчальний заклад» 33. Концепція соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю, схвале розпорядженням Кабінету Міністрів України 25 серпня 2004 р., № 619-р 34. Розпорядження Кабінету Міністрів від 25. 08. 2004 р. №619 – р «Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю» 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 05. 07. 2004 р. №848 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» 36. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11. 2005 №444 «Про затвердження плану додаткових заході щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» 37. Доручення Кабінету Міністрів України від 25.07. 2005 р. №34531 / 2 / 1 – 05 до указу Президента України від 04. 07. 2005 р. №1013 / 2005 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2006 р. №1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» ї 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 08. 12. 2006 р. №1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»40. Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 05. 2007 №716 «Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року»41. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011р», 12.05. 2007р.42. Постанова Кабінету Міністрів України від 24. 09. 08. №866 «Питання діяльності органів опіки та піки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини»43. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05. 10. 2009 р. №1622 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 р.»44. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21. 10. 2009 р. №1263 – р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»45. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12. 2009 р. «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 р.»46. Кабінет Міністрів України. Протокольне рішення Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України від 21. 12. 2009 р. №3 «Про впровадження інноваційних технологій у навчально – реабілітаційний процес загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» 6
 9. 9. 47. Указ Президента України від 01. 06. 2005 р. №900 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»48. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04. 07. 2005 р.49. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11.07. 2005 №108650. Указ Президента України від 04. 05 2007 р. №376 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»51. Указ Президента України від 18. 12. 2007 р. №1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»52. Указ Президента України від 05. 05. 2008 р. №411 / 2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»53. Указ Президента України від 02. 03. 2009 р. №113 «Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору»54. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.1991 №32 «Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах»55. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08. 1996 №278 «Про затвердження Положення про шкільну психолого – медико – педагогічну комісію»56. Типові положення про будинки-інтернати для громадян похилого віку, інвалідів та дітей.57. Наказ Міністерства соціального захисту населення України № 43 від 01.04.97.58. Правила опіки та піклування. Затверджені спільним наказом Державного комітету України у справах сімї та молоді, Міністерства охорони здоровя України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999р. №34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.1999р. за №387/368059. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21. 11. 2002 №667 «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»60. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12. 2002 р. №732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»61. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02. 2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх начальних закладах»62. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.10. 2002 р. №572 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02. 2002 №128»63. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05. 02. 2003 р. №61 «Про внесення змін до «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»64. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, 20. 04. 2003р. за №330.65. Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України та Академії 7
 10. 10. педагогічних наук України 07.07.2004 N 569/38, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 р. за N 931/9530.66. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15. 10. 2004 р. №797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»67. Наказ Міністерства освіти і науки від 17. 08. 2004 р. №661 «Про організацію діяльності регіональних психолого – медико – педагогічних консультацій»68. Лист Міністерства освіти і науки від 09. 08. 2005 р. №1/9 - 414 «Про фінансування діяльності республіканської (Автономної республіки Крим), обласних Київської та Севастопольської міських, районних (міських) психолого – медико педагогічних консультацій»69. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27. 03. 2006 р. №240 /165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу»70. Наказом Міністерства освіти і науки України» Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми – інвалідами системи МОІН України, 28.12.06 за №86471. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.07. 2005 р. №454 «Про заходи Міністерства освіти і науки України по реалізації Указу Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»72. Наказ Міністерства освіти і науки від 27.11. 2007 р. №1041 «Про забезпечення прав дітей – інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»73. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11. 06. 2007 р. №471 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»74. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19. 05. 2008 №432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»75. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15. 09. 2008 р. №852 «Про затвердження положення про соціальну загальноосвітню школу (школу – інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»76. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.12.2008 р. №1105 «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл –інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» 77. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01. 2010 р. «Про затвердження заходів на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05. 10. 2009 р. №1622 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 р.»78. Наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 29.10. 2004 р. №419 «Про виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07.07. 2004 р. №569 / 38 «Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим ), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого – медико – педагогічні консультації».79. Розпорядження Голови Черкаської облдержадміністрації від 14. 06. 2005 №249 «Про заходи щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю».80. Наказ Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф від 21.12. 2005р №596 «Про видачу висновків дітям для індивідуального навчання за станом здоров’я».81. Наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 18. 01. 2008 р. 322 «Про забезпечення прав дітей – інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку». 8
 11. 11. Розділ ІІ Оформлення документації ПМПК Завідуючій районною ПМПК жителя(ки)_____________________________ (адреса) _______________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) _____________________________________________ ( телефон) ЗАЯВА Прошу Вас провести психолого-медико-педагогічне обстеження моєїдитини, _________________________________________________________ (учня школи, вихованця ДНЗ)________________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)для уточнення діагнозу та визначення форми навчання. До заяви додаю копію свідоцтвапро народження.________________ _________________ (дата) (підпис) 9
 12. 12. Діагностичне обстеження дітей здійснюється за наявності таких документів1. Свідоцтва про народження дитини.2.Витягу з історії розвитку (хвороби) дитини (медична картка дитини).3.Розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина.4.Зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків.5.Результатів попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, отоларингологом, офтальмологом, неврологом), логопедами, практичними психологами, педагогами системи освіти та охорони здоровя України (Картка стану здоровя і розвитку дитини).Обстеження дітей здійснюється в присутності батьків (осіб, які їхзамінюють). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2004 року № 56 10
 13. 13. КАРТКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ (дані попереднього обстеження)Назва ПМПК Тальнівська районна психолого-медико-педагогічна консультаціяМісце знаходження (адреса) в. Вільних Козаків, 1Телефон (04731) 3-10-04 Загальні відомості про дитину1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________2. Дата народження ___________________ вік на час обстеження ____________р.3. Місце проживання ____________________________________________________4. У яких закладах _______________________________________________________________________________________________________________________________5. Ким направлена на обстеження_________________________________________6. Мета обстеження, скарги _______________________________________________________________________________________________________________________7. Стислі відомості про сім’ю дитини та умови виховання ___________________________________________________________________________________________ Основні медичні висновки1. Педіатр (розгорнуті анамнестичні дані з історії розвитку дитини та стан їїздоров’я)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Психіатр _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Картка дійсна для заповнення в усіх закладах системи освіти, охорони здоров’я, установ та закладівсистеми праці та соціального захисту населення України3. Офтальмолога ________________________________________________________________________________________________________________________________4. Отоларинголога _______________________________________________________________________________________________________________________________5. Невролога ____________________________________________________________ 11
 14. 14. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Хірурга ______________________________________________________________________________________________________________________________________7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби)________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Іншого фахівця _______________________________________________________ Дані логопедичного обстеження(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, фразовим мовленням;словниковий запас, граматична будова мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання,письмо)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Висновок про наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія,ринолалія, дисграфія, дислексія, фонетико-фонематичне недорозвинення, загальне недорозвиненнямовлення) та рекомендації щодо їх корекції __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата _______________________Підпис ___________________ Дані психологічного обстеження(адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до співпраці з дорослим,характеристика предметно-практичних дій, працездатність, здатність зосереджуватися,аналізуватипредмети, виділяти суттєві ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати,здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації, міра самостійності,характер необхідної допомоги, научуваність, здатність міркувати, установлювати причиново-наслідкові зв’язки, робити умовиводи, стан емоційно-вольової сфери, особливості формуванняособистості)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12__________________________________________
 15. 15. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Практичний психолог ________________Підпис _____________Дата ___________ Педагогічна характеристика(характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощі в навчанні, особливості поведінки)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Педагог _______________________________ _______________ ________________ (прізвище, ім’я, по батькові) (підпис) (дата) 13
 16. 16. Психолого-педагогічна характеристика дитини1.Загальні відомості про учня (прізвище, ім’я, по-батькові, клас, вік, школа, скільки роківнавчався в даному класі).2. Успішність учня по предметах (загальний стан успішності; динаміка засвоєння читання,письма, лічби. Розвиток кмітливості,. швидкості і глибини запам’ятовування.Начитанність.навички ручної праці, вміння малювати, ліпити. Загальнорозвиваючіінтереси).3.Фізичний стан (чи часто хворіє, на які хвороби, фізичні вади, працездатність.4.Темп роботи (встигає працювати разом з класом, відстає).5.Особливості пам’яті (здатність підтримувати завдання в пам’яті, запам’ятовує матеріалневірно, повільно, механічно, логічно. Чи знає вірші, таблицю множення).6.Особливості мислення (розуміє суть оповідання, умову задачі, встановлює причинно-наслідкові зв’язки, уміє узагальнювати, робити висновки).7.Особливості мови учня (словниковий запас, граматична правильність, здатність зв’язно іпослідовно висловлювати свої думки, мовні порушення і розвиток писемної мови).8.Об’єм знань про навколишню дійсність.9.Особливі здібності учня. Улюблені заняття (праця, прогулянки на природу, рухливі абоспокійні ігри, моделювання). Успіхи в музичній школі або спортивній секції. Вплив цихзанять на успішність в школі, їх відповідність темпераменту. Відношення батьків дододаткових занять.10.Дисциплінованість (поведінка на уроках, перерві, вдома, на вулиці).Тип темпераменту.Відношення до однокласників (дружба, конфліктність; комунікабельність—замкнутість;щедрість—жадібність; готовність допомогти іншим—егоїзм).Найбільш важливий стан(збудливий або гальмівний).11.Риси характеру (працьовитість, лінощі, щирість, грубість, агресивність, егоїзм,замкненість, стриманість).12.Взаємини з колективом. Рівень громадської активності (постійний—високий, середній,низький). Тенденція до ініціативності і лідерства. Відношення до своїх доручень (радісне,байдуже, схвильоване).Наявність чи відсутність друга, дружба випадкова чи вмотивована.13.Умови сімейного виховання (стосунки в сім’ї і увага батьків до дитини)14.Висновки. Яка допомога надавалась педагогом і які позитивні зрушення. Які основніриси характеру, інтелектуальні і моральні якості необхідно проектувати в першу чергу. 14
 17. 17. Інформаційний матеріал до „Картки стану здоровя і розвитку дитини"Розділ „Дані логопедичного обстеження" Дана графа може заповнюватися в ході обстеження, якщо дитина леїгко вступає вконтакт і швидко відповідає на поставлене питання, або в кінці обстеження па основіспілкування з дитиною і загального враження про мову. Мовний розвиток дитини визначається розумінням мови дитини, зверненої до неї.словникового запасу, граматичного складу, вимови звуків, складової структури слів,навичок використання ситуативної і контекстної мови. Мовний розвиток повільно обстежується у дітей з загальним недорозвиткоммовлення 1-ІІІ рівня, з фонетико-фонематичним недорозвитком мови, у дітей, щозаїкаються. Тому, при перевірці звязної мови дитині пропонується скласти розповідь заСЮЖЕТНОЮ картинкою, серією картинок чи за власним досвідом. Висновки про словниковий запас робляться на основі бесіди чи складаннярозповіді, про граматичний склад мови при перевірці використання прийменників, різнихграматичних форм (числа, відмінка), виділяються аграматизми. При наявностіаграматизмів у мові графа заповнюється словами: грубі чи незначні аграматизми у мові. Вимова і сприймання звуків, складова структура, звуковимова ретельнообстежується у дітей з III рівнем загального недорозвитку мовлення, з недорозвиткомфонетико-фонематичної сторони мови та заїканням. В графі зазначаються порушені звуки чи групи звуків і характер їх порушеннянаприклад «Бокові свистячі - б/с», «Міжзубний стигматизм» і т.д. Навички використання ситуативної і контекстної мови також обстежуються у дітей,що заїкаються. Форма і ступінь заїкання не вказується. Стан слуху обовязково перевіряється у тих дітей, які перепитують питання.оглушують дзвінкі приголосні, якщо збереженість (наявність) слуху викликає сумнів. Графа з висновком рішень і рекомендацій ПМПК заповнюється після обстеженнядитини таким чином : загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ). фонетико-фонематичнийнедорозвиток мови (ФФНМ). дислалія (проста або складна), заїкання. Діти з сильним порушенням мови, так звані «немовні діти» направляються увідповідні медичні заклади для оглядів неврологами та психіатрами чи оглядаються намісці, якщо дані спеціалісти входять в склад ПМПК. Неврологи разом з логопедами визначають і ставлять відповідний діагноз : Невролог афазія, дизартрія (її вид), слухова агнозія, сенсорна і моторна алалія, апраксія (аферентна і еферентна), анартрія (нечленороздільність мови, порушення артикуляції). Психіатр Стан психічного (інтелектуального) розвитку дитини, ранній дитячий аутизм, слухова агнозія, апраксія, дезінтегровані розлади мови (розпад мови) Сурдолог глухота, приглухуватість, слухова агнозія, і еенео-могорна алалія. 15
 18. 18. Логопедичні висновки при обстеженні дошкільників Обстеження дошкільників з нормальним інтелектомВ логопедичних висновках рекомендується вказати характер порушень мовлення на основіобох класифікацій 1.Симптомологічна (психолого-педагогічна) класифікація враховує, які компонентимовлення порушені і в якій степені. В дану класифікацію входять групи порушеньмовлення:--фонетичне порушення мовлення (ФФМ) або порушення окремих звуків . При ФНР порушені фонетична сторона мовлення (звуковимова, звуко-складова структураслова, просодика) в комплексі або які-небудь окремі компоненти фонетичної будовимовлення (наприклад, тільки звуковимова або звуковимова ізвуко-складова структураслова).--Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення (ФФНМ). При ФФНМ поряд з порушеннями фонетичної сторони мовлення наявний і недорозвитокфонематичних процесів: фонематичного сприймання (слухової диференціації звуків),фонематичного аналізу і синтезу, фонематичних уявлень.--Лексико-граматичний недорозвиток мовленняПри лексико-граматичному недорозвитку мовлення у дітей нормальна звуковимова,відносно збережені фонематичні процеси (найчастіше в результаті логопедичної корекції),але відмічається обмежений словниковий запас, порушення граматичної будови мовлення.-Загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ I, II і III рівня ), а також нерізко вираженийзагальний недорозвиток мовлення ( НЗНМ).При ЗНМ у дітей порушені всі компоненти мовної системи: фонетико-фонематичнасторона мовлення, лексика, граматична будова.2.Клінічно-педагогічна класифікація розкриває механізми, форми і види мовних порушень.При цьому враховуються наступні форми мовних розладів: дислалія, дизартрія або стертаформа дизартрії, ринолалія, розлад голосу, моторна, сенсорна алалія, дитяча афазія,затримка мовного розвитку (ЗМР), загальний недорозвиток мовлення при затримціпсихічного розвитку (ЗПР), ЗНМ не пояснюваного характеру, заїкуватість, тахілалія,запинки (полтерн).Варіанти перетину двох класифікацій*Фонетичне порушення мовлення або порушення вимови окремих фонем:--дислалія,--дизартрія або стерта дизартрія,--порушення голосу,--ринолалія.*Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення (ФФНМ):--дислалія,--дизартрія або стерта форма дизартрії;--ринолалія.*Недорозвиток лексико-граматичної будови мовлення:--вихід із моторної (сенсорної) алалії,--по типу затримки мовного розвитку,--при ЗПР,--невиясненого патогенезу.* Загальний недорозвиток мовлення ( ЗНМ I ,II і III рівня, НЗНМ):--моторна алалія,--сенсорна алалія,--сенсомоторна алалія,--дизартрія або стерта дизартрія, 16
 19. 19. --по типу затримки мовного розвитку,--при ЗПР,--невиясненого патогенезу.* Порушення темпу і ритму мовлення:--заїкуватість,--тахілалія.--браділалія,Запинки (полтерн).Формулювання логопедичних висновків*Загальний недорозвиток мовлення (І рівень). Моторна алалія.* Загальний недорозвиток мовлення (І рівень).Сенсорна алалія* Загальний недорозвиток мовлення (І рівень).Стерта псевдо-бульбарна дизартрія.* Загальний недорозвиток мовлення (І рівень).Моторна алалія, заїкуватість* Загальний недорозвиток мовлення (І рівень). Сенсомоторна алалія.*Загальний недорозвиток мовлення . Дитяча афазія.* Загальний недорозвиток мовлення (І рівень). Стерта псевдобульбарна дизартрія.* Загальний недорозвиток мовлення (І рівень). Моторна алалія.* Загальний недорозвиток мовлення (І рівень). Моторна алалія, заїкуватість.*Лексико-граматичний недорозвиток мовлення. Вихід із моторної алалії.*Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення.Стерта псевдобульбарна дизартрія.*Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення. Відкрита органічна ринолалія.*Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення. Моторна функціональна дислалія.*Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення. Відкрита органічна ринолалія.Обстеження дошкільників з розумовою відсталістю. Термін «ЗНМ», запропонований Р. Левіною і співробітниками НДІ дефектології,визначається наступним чином: «Загальний недорозвиток мовлення—різні складнімовленнєві порушення, при яких у дітей порушено формування всіх компонентів мовноїсистеми, які відносяться до звукової, змістової сторони, при нормальному слкхові таінтелекті». Відповідно до цього визначення, термін «ЗНМ» не може бути використаний прилогопедичній діагностиці порушень мовлення у розумово відсталих дітей. Для позначенняне сформованості мовлення як системи в розумово відсталих рекомендовано наступніформулювання логопедичних висновків (для дошкільників 5-7 років). 1. Системне недорозвинення мовлення тяжкої степені при розумовій відсталості Логопедична характеристика: поліморфне порушення звуковимови, відсутність як складних, так і простих форм фонематичного аналізу, обмежений словниковий запас (до 10-15 слів).Фразове мовлення представлено однослівними або двослівними реченнями, які складаються із аморфних слів-коренів. Форми словозміни і словотворення відсутні.Зв’язне мовлення не сформоване. Розуміння мовлення грубо порушено. 2. Системне недорозвинення мовлення середньої степені при розумовій відсталості Логопедична характеристика: поліморфне порушення звуковимови, грубе недорозвинення фонематичного сприймання і фонетичного аналізу і синтезу (як складних, так і простих форм): обмежений словниковий запас; виражені аграматизми, які проявляються в неправильному використанні закінчень іменників вприйменникових і безприйменникових синтаксичних конструкціях, в порушенні узгоджень прикметників і іменників, дієслова та іменника; несформованість словотворчих процесів (іменники, прикметники і дієслова); відсутність або грубе недорозвинення мовлення (1-2 речення замість переказу). 17
 20. 20. 3.Системний недорозвиток мовлення легкої степені при розумовій відсталості Логопедична характеристика: поліморфне порушення звуковимови, недорозвинення фонематичного сприймання і фонетичного аналізу і синтезу; аграматизми, які проявляються в складних формах словозміни (в прийменниково-відмінкових конструкціях при узгодженні прикметника та іменника в називному відмінку, а також в непрямих відмінках); порушення словотворення, недостатня сформованість зв’язного мовлення, в переказах спостерігаються пропуски і спотворення змістових ланок, порушення передачі послідовності подій. Логопедичні висновки при обстеженні школярів Обстеження школярів з нормальним інтелектом При визначені характера мовного порушення у дітей шкільного віку рекомендовані такіж формулювання логопедичних висновків, як і для дошкільників. У випадках. Коли ушколярів наявні порушення читання і письма, в логопедичних висновках після визначеннявиду порушень усного мовлення вписується форма дислексії або/ і дисграфії.Формулювання логопедичних висновків* Загальний недорозвиток мовлення (III рівень). Вихід з моторної алалії.Фонематичнадислексія, дисграфія на грунті порушення мовного аналізу і синтезу.*Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення . Сенсорна функціональна дислалія.Дисграфія на основі порушень фонемного розпізнання.*НЗНМ. По типу затримки мовного розвитку. Дисграфія на грунті порушення мовногоаналіза і синтеза, граматична дисграфія.*Лексико-граматичний недорозвиток мовлення. Семантична дислексія, аграматичнадисграфія.Обстеження школярів з розумовою відсталістю 1.Системне недорозвинення мовлення тяжкої степені при розумовій відсталості Логопедична характеристика: поліморфне порушення звуковимови, грубе недорозвинення фонематичного сприймання і фонетичного аналізу і синтезу (як складних, так і простих форм): обмежений словниковий запас; виражені аграматизми, які проявляються в порушені як складних, так і простих форм словозміни і словотворення:: неправильному використанні відмінкових форм іменників і прикметників, в порушенні прийменниково-відмінкових конструкцій, узгодженні прикметників і іменників, дієслова та іменника; несформованість словотворення; відсутність зв’язного мовлення або тяжке її недорозвинення (1-2 речення замість переказу). 2.Системне недорозвинення мовлення середньої степені при розумовій відсталості Логопедична характеристика: поліморфне або мономорфне порушення звуковимови, недорозвинення фонематичного сприймання і фонетичного аналізу (в деяких випадках наявні найпростіші форми фонематичного аналізу, при виконанні складніших форм фонематичного аналізу наявні значні труднощі);аграматизми, які проявляються в складних формах словозміни (в прийменниково-відмінкових конструкціях при узгодженні прикметника та іменника середнього родк в називному відмінку, а також в непрямих відмінках); порушення складних форм словотворення, недостатня сформованість зв’язного мовлення, в переказах спостерігаються пропуски і спотворення змістових ланок, порушення передачі послідовності подій, виражені дислексія, дисграфія. 3.Системний недорозвиток мовлення легкої степені при розумовій відсталості Логопедична характеристика: порушення звуковимови відсутні або мають мономорфний характер; фонематичне сприймання, фонематичний аналіз і синтез в основному сформовані; є труднощі при визначенні кількості і послідовності звуків на складному мовному матеріалі; словниковий запас обмежений; в спонтанному мовленні 18
 21. 21. відмічаються лише поодинокі аграматизми, при спеціальному обстеженніпроявляються помилки у використанні складних прийменників,порушення узгодженняприкметника та іенника в непрямих відмінках множини, порушення складних формсловотворення; в переказах є основні змістові ланки, відмічаються лише незначніпропуски другорядних змістових ланок, не відображені деякі змістовівідношення;.наявна нерізко виражена дисграфія. В логопедичних висновках визначаються: 1) степінь системного недорозвиненнямовлення; 2)порушення усного мовлення; 3)порушення писемного мовлення.Формулювання логопедичних висновків*Системне недорозвинення мовлення середньої степені при розумовій відсталості.Стерта форма псевдобульбарної дизартрії. Складна форма дисграфії (акустичнадисграфія, дисграфія на грунті порушень мовного аналізу і синтезу).*Системний недорозвиток мовлення легкої степені при розумовій відсталості,механічна дислалія. Аграматична дислексія і дисграфія. 19
 22. 22. Погоджено:консультант обласної ПМПК«_____»____________200___р.__________________________ Відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районна психолого -медико-педагогічна консультація Адреса 20400 м.Тальне вул. Вільних козаків, 1 тел.: 3-10-04 Витяг з протоколу діагностичного засідання психолого-медико-педагогічної консультації №____ від "__"_____________ 200___ р. Виданий Слободяник Тетяні Данилівні Прізвище, імя, по батькові дитини Козачков Іван Вікторович Число, місяць, рік народження 10.05.1999р. Адреса с.Романівка Тальнівського р-ну, Черкаської області. Діагноз F-70.0 , Загальне недорозвинення мовлення ІІІ рівня Рекомендовано на 2009-2010 н.р. надати (продовжити) індивідуальну форму компенсуючого навчання за програмою допоміжної школи, 3 клас. Завідувач ПМПК__________________________ П.І.П. Секретар ПМПК__________________________ П.І.П. 20
 23. 23. Відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації_______________________________________________________________________ РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ КАРТКАІНДИВІДУАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДИТИНОЮ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НА ТИХ ДІТЕЙ, ЯКИМ НАДАВАТИМЕТЬСЯ КОРЕКЦІИНО- ПЕДАГОПЧНА ДОПОМОГА В УМОВАХ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО- ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ)1 .Прізвище, ім."я, вік дитини__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Місце виховання чи навчання дитини (сім"я, дошкільний чи загальноосвітній навчальнийзаклад)________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Скарги педагогів чи батьків________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.Ким направлена дитина (з власної ініціативи батьків,учителями, районної ПМПК)________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Характеристика проблем дитини__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 21
 24. 24. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Дані додаткових консультацій в окремих фахівців (у разі потреби)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Дата та мета корекційних занять____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8.Результати обстеження дитини після наданої корекційно-педагогічної допомоги__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Консультант РПМПК ___________________________________________ (прізвище, ім."я, по батькові) (підпис)Завідувач РПМПК ____________________________________________ (прізвище, ім."я, по батькові) (підпис)
 25. 25. 22 Інформація для заповнення „Картки індивідуально-корекційної роботи з дитиною" Комплексний характер коректнішої роботи передбачає : • Спільну роботу з усіма педагогами, які працюють у даному класі; • Контакти з батьками дитини; • Правильне педагогічно виважене ставлення до хворої дитини, зокрема усунення шкідливих для дитини впливів; • Консультування сімї; • Психологічна освіта батьків за допомогою лекцій та інших заходів; • Вчасне надання логопедичної допомоги; • Своєчасне забезпечення дитини кваліфікованою медико-психологічною допомогою, спрямованою на виправлення недоліків розвитку; • Методику виховання позитивних моральних якостей, громадської активності, свідомої дисципліни, вивільнення творчого потенціалу, притаманною кожній дитині. Необхідно працювати у напрямку оздоровлення мікросоціального середовища в якому росте дитина, з метою подальшого її розвитку як цілісної особистості. У розділах 5-8 звернути увагу на :1. Рівень загальної обізнаності : 1) Оволодіння сенсорними еталонами (уявлення про величину, форму, колір); 2) Просторові уявлення ( далі, ближче, вгорі, внизу, позаду, поряд); 3) Уявлення про кількість (багато, мало, порівну, більше, менше); 4) Знання та уявлення про предмети навколишнього світу; 5) Орієнтування в часі, частинах доби.2. Особливості взаємодії з дорослими : 1) Уміння слухати завдання ; 2) Здатність діяти відповідно до інструкції ; 3) Здатність скористатися допомогою ; 4) Реакція на оцінку дорослого.3. Сформованість мислевих дій та операцій : 1) Уміння бачити різні ознаки предметів; 2) Здатність встановлювати схожість і відмінність ; 3) Вміння групувати предмети за спільною ознакою; 4) Вміння робити елементарні висновки; 5) Вміння виявляти найпростіші звязки і залежності між предметами та явищами.4. Научуваність - швидкість засвоєння та використання нового досвіду (ознаки научуваності - покращення якості виконання діагностичних завдань).5. Особливості працездатності (здатність зосереджувати увагу, тривалість продуктивної діяльності, прояви втоми)
 26. 26. 23 Перелік документів,що повинні бути у справі вихованця-сироти або вихованця, який залишився без піклування батьків, загальноосвітньої школи-інтернату, дитячого будинку1. Путівка відповідного органу державної виконавчої влади, у віданні якого знаходиться заклад.2. Рішення державної виконавчої влади за місцем проживання дитини про необхідність направлення її в державну дитячу установу.3. Клопотання відділу освіти про направлення дитини до школи-інтернату.4. Свідоцтво про народження в оригіналі або висновок медичної експертизи, який засвідчує вік дитини (при відсутності свідоцтва).5. Витяг з протоколу діагностичного засідання психолого-медико-педагогічної консультації.6. Документи про освіту для дітей шкільного віку: особова справа учня, табель успішності, характеристика.7. Медичні документи про стан здоров’я.8. Акт первинного обстеження умов життя дитини.9. Відомості про батьків або осіб, які їх замінюють (копія свідоцтва про смерть батьків, вирок або рішення суду про позбавлення батьківських прав; довідка про хворобу або розшук батьків та інші документи, які підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей).10. Довідка про склад сім’ї.11. Довідка про наявність і місце проживання братів, сестер та інших близьких родичів.12. Опис майна, яке залишилося після смерті батьків, відомості про осіб, які відповідають за його збереження.13. Майновий сертифікат (при наявності).14. Документи про наявність та закріплення житлової площі за дитиною.15. Документи про успадкування житлової площі та майна.16. Ощадна книжка дітей, які одержують пенсію.17. Довідка з пенсійного фонду про призначення пенсії дитини, пенсійна книжка, копія рішення суду про стягнення аліментів (при одержанні їх на дитину батьком або особою, яка його замінює).18. Ідентифікаційний код дитини.19. Анкета про первинний облік.20. Довідка про первинний облік (відділ освіти).
 27. 27. 24Спеціальні школи-інтернати1 .Для глухих дітей—I—III ступенів2. Для глухих дітей зі зниженим слухом— I—III ступенів3 .Для сліпих дітей— I—III ступенів4. Для дітей зі зниженим зором— I—III ступенів5 .Для дітей з порушенням опорно-рухового апарату— I—III ступенів6. Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення— I—III ступенів7. Для дітей з із затримкою психічного розвитку— I—III ступенів

×