Publicidad

Samurai Saburo Sakai Español

docente en IP Valle Central-Chillan
21 de Aug de 2009
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Torres Saavedra Nelson Alberto(20)

Publicidad

Samurai Saburo Sakai Español

 1. !iftiluRfll L.t ron .'$r riqi d¡ o^(,úd.¡'1"' p,Ld"" J" ft/¡ (lu. frc,lLLiol¡p¡¡ cL l!s!N¡rro n,(Ll dt ll ¡.o, fl{o, ¡. !vtrJ.L,ruJo!,,r{, Lt!,J!to.Jc li Lu,,rrr l'¡,.' or Jr .¡ R!¡ Ftrsr, r¡lcl rJdtr¡r¡ó, .¡turo .Lli,..t ., Jlt i,r..¡po,lr o!tr ir¡itrrli! .LLr ir trtr¡qrf ts.tr ! s,LL,.,Jr dr ¡Lrli¡r Lapundo fr.Ér o J.lrdrLi.ú!,L¡ !o s( Rf,r ¡ iDpi!,o,.n,r(,!j¡r" J! u, l,úo! tur - !n!c!ñrú ¡ oiis ¡r ¡¡!rL¡ír,,5.ool,.r- u,.l .D..,]tr.¡!i'l,o.,Dr Jrhr,lr¡ro sJc.(l!!A.1. no Llu¡¡ni.3ft,L¡ oitqr.f ti , r.i(J¡.1po 50Ni. .) rL trf.r hlrrL.L utr. o(!iLnr poo 'sd rinbid, Ittf.L,t. (trr,.I¡o Lt( dorr J! Jo,o( y J¡ n,on., ritr.¡ ro.t,, cLL., n.tro¡o t)o¡ . t,uul.,! ,{'rilliirorS¿iaa[o r¿ cl,i]! <]
 2. r .:4 ¡¡brc áti dedidda d bd^ qltn4 .Dnbo¿, , eu. ¡dú¿! o r 933Jri.¡ vrs¡¡ Editofs.¡ ff:::.:: i:i:1.,?i:1ii -* lÍJ lf :¡i,'.';iil T#:,Ji,il;, ñ;,.ili3,li "
 3. AGRADEC¡MIENTOs s¿iroisr s.idar d¿dirisión Múod c.nd¡, d! t¿Fu.¿3 d.l Erdo M¡yofconjunro r¡pon¡s: co¡otr?tr¿d¿üi ¡l ¡dajüEi d. ls Fu.a hPon ^én¡ s¡oji Músun¡n d. 1¡ FkE¡ a¿rcsr¡porx¡; ¡ rodos lor .x pirdór y ofi.üL! d. t¿ füúh eloN¡r ¡pon $ $úcios d. .ombd. a¡rcor qur.md ¡sñd*d.n dp.. a'l ¡ ono y sr. ltlúrlock, oy¿ .orábóndó' o t¿ qui.n hbEjó ñucha r¡qr hoia ps ¡l epilntr Jsñ* surdlm¿n y ¿l .ofsdúe coidpn olUnidos,qúlid
 4. r I ytid¡viü{t6¡Pói' bdsFn6ldPddBh¡bb' b¡r.orrc,páod.3urinr.i¡l$h¡¿ir.n ddE. s¿rcrdnfmró d. ¡i¡ ¡ósulú r nuy n un iombE qE eüó.iÉ ó qu. I $B ny:bi ¿nh dohr¿n f¡is,4¡E t5 dc ailord qu. rEfi.¡ s defr qu. 6 3a rnás ddbó'dó üi puro d. rcr¡új., nurq vorcó o !ftrló s áljdn, údulir d*pua d. habs sútndo tu¿r6 d!n6, h.rida a.hid¡6p.d.d'ú6- un ob .E¡i¡do, ¡ rut¡üI. coi hdid6 p¡¡¡ar&s !! h pic¡n¿ y d bruo ¿quicf¿6, .ic8o
 5. ¡1ll*tffi*r**',üffi nurú 1 lo¡ lilótosde*zr ¡Pd.rs éi lot pilotos d..daráPmd* @n lllo¡ tuüónp.ñoid troh3Y ¿¡is. *,iilr]*s*rürfr*ffi TSAMURAMú{ nuchoPr¿ ubice¡. h rü.;¡ rcad.lP¿.ificol¡! *ru. ,; m h ¡poB d¿rásusn d.rom or la iñlg¿n dll piloroiapÓr* i4ú omniih á h dnstu'! ii¡*óno.ibl! d. ur hoñbrc qu' ¡ ü:! Y qu. $lo s ns¡nr' iltiiri{*#ii${*i{r;il',j:i,,,j-' d. cualqu¡r 'eiór; r .u.n! .rtr 1 d¿ como m'iod PilÓtos los po. *' g"*' tr¿., ¡,¡m Po¿ido múlro mso' fr ffi*ffi ¡ "i ", pru¿bsd. h ssu'da gun mund ü-bür isdrcs rüúns N{!á .uoh d. sffdd v n.doqd Pdo nú.hú d¿ nudt* vnb'h, K.uy (h).hÉ,o,.n@ ó¿no eoco i¡tú !r ¡¡ rcEión s¡kd & *b. Ia ;udt d¿xdlv, !1 r0 d. dni.ñbr d. re4r,qu. aPi'*' ffi,ffinffi u! Nnadó jlPorá y ¿dbió h M ud* d. ld ober¡liord dunn' o .l conbd¿Y ¿l ¿Pdiondo dd Etr .l ñoñ;nb d.l trsunro .oñb!
 6. ffi*+ffiffi*::ffi#,l*rdtt ffi*f,gffi *El*kt'i";*"H-;.il,:,;*"m. l.ll ' l' "'.' **",'*."" ";",;ñ fl:: .i ';';;.;ir;;;i; ffi ,'." 1"::":ilfi"-::,.;,#,:.:T;1"",lii.,i: if"l#,;.,X :,:¡*"1¡P' ili.h! h:".,E |Ebr;ú; ;;: !:i:.:i-'u" ü"ú,d.r. n'";",'"i"""i iii'i li ..¡, ¡;;; 'r;;;;i ;;;;:;;;';,#: nó".-",rs- c."d.. _,;";; J;;;.'jli;;,;l; lrt t..t1t r¡uün¡'¡ M-"* -* " q*" d. ,' ¡udnE¡.,m";;;i" "i,;:.-.:¿:il; *,'"r.r. ,""r,. rro-o re_ .i r ro. -n. ffi*ffifl,ffim il"1.,111,:T. i;.::r:i,í,¿.i:j; ",-';1.'*",#,T;.r¿ ;^;;;; ;ü;;: E-?r-".l i_,:, 11:,"",._".j:T-1:lt{. -,r,iói;;;i.ü ;;i;,;::,1üj ::":.1"H,-"t,-"rnb, ; T.,:l !.¡t¡,,:l^m"dq qu. oj ,;;;;;;.;;1; l!19 'P h -. ",1.,,r *;-*-,; d;;;;;:,-Ji;;;;;;; lü14 i"H:'¿ri',ttrl;r:lLl"i#i$ ";.tr""" ."-;ü,:r;,ilfiHj., ii,T:j¿..i ;.,'"1" T, "ilji:
 7. s¡rri .on.id.n !i.r[¡n.nr qu. uyo t¡ fonui¡ d. sobcúyi,¡ ¡ Sudn pddü¡, ¡ h¡ ddrtrdo¡d bfrt]fl LkgÍ h6ú lá rud¿ dd ¡lñiflt ''Prcnro1o&.ú Takiiiroo¡¡hi ¡ pdrt d. 1943 Hubo um p!ñoú ¿ quÉf busobo ddd. h¿ huchor ofor ¡nndq tr* hroi.s _Ni¡, hü¡{¡, ol$ rúfruk¡. surjú y m* qú 6arr¡.;n hnh N. 0tr1úi.omdió lúÉk jnmrdh$ú¿r. dop!¡!d¿lxrcidtiótrd. rl h, ¡mdA ddldú¡¡ d. l¡s bcbB br¡ls fÉ8ld. 6i;!. i¡n¡ nód¡ rd Elrcffñi jmil. quhi h¿bi¡ brú'u¡dd lo¡d*súdo.!¡¡qlakrdkE. Frnd, dr 5óo oticio: 6 h rí¡ d.l trtr¿ic srd, .l n¿jo !,schmys rr¿ id d p e r fr.o Nocoro.íor¡v¡d¡r!r¿ coúbÍnri! d¿t¡n. un Sroi ñüió .¡ cdmbdr¡obrc Nuda t| bl dhhdP i ú| ' ml ¡!¿i "con l¿ Erdiciói, rui .xpukdó d. h ¡ñ¡d¡, a p$ú d! .pido¡, no hubod.iütü s úrd.do!..¡lht¿ lo tu rñri .nft pi4, obnd¿ d. ¡dnjd. r.re m rn i¡ 'L¡ (s|[ d. h o(upr¿ón p'orlb,qoñ Mu}p'múruBkon.gocb!¿mPliói m. rrhrn.:iquktr qú. tu*! Durud!d. hdor ¡io' d. Láoopxrfi ¡jt.d¡, e 1945 te5t. ¡o pud. r¡b4r.r r !¡¡ d&¡ú¡ d.d. .l fúr ¿¿ l¡ su. rnpr¡trdos,y l¡ 8.nt qü. rnb¡¡ P.d qu. h qu. @m(i m tor oñbrkr. H¡bi. n(w3 !i.ni¡or, ''Los ¿ior r.¡dioft! hm sido .xr r, h.nG'ñd i ] F d ¡ d u r e kú'6cio¡!r Enbo i¡vi(ó.óñó hut$.d dr hondr bo¡ á p!dr.túercrso, pubt,.o¡ .idorn ld *zs ¡r arut*, a.oñpútrró0 Qi lG drjsu$zád ¡ Drckt,¡ 6. Do, "¡d.r nf¡pü po'rrm.nh y¡rim.n¡or¡@f luñ<hñrr spor 9or ¿ift¡ñ.d¡d Húsuyo qu., po' b qü. i, f Yúúi dt ñjr íioi.¡ hú b o ftnpo, h¿biú sobÚivido t,r boñbd v á ¡ rodo516pdis'ord. h sumr p¿ro pud.4üFr rB. Ndi' rc ''Er sús o{ro¡a F n¿ oft¡od ¡*po' roñbúnnror s h N{¡ Fa¿¡ ¡¡rc¡ ¡Pomr p.qu.ir ¡ñp,.nh TnblÍdo !i ci.ro lot ojq eu.doYdq
 8. iilit1'"ÍÍt"';t,t1i.1i1átíttl: i".H,^"f.ffi ff"di,."*i'i-,rtrdi:Tr":rbr#i.:ri 3r h ñ¡r @ddim¡l d. rr. !úcipdrs iilú r¡gondd Kjurhu h p.qu.6. .iudd d. S¡s¡ ! hrl¡ á ;'" d. h s¡rbo h ¡ñrd¡ d! Erü6 ''u.' ¡dd- .rbr.dó -í.-*-b& & r. r' *v- púr d¿$ not qu. p¡íj.ieó .¡ r¡ ¡u¿m ¡t Comi d6dc ü¡ p¡ta d.l úódrcmo d. ¡rbv¡ lo¡ .¡5 v bonba¡LEt $ba d usdo d¡f¿ho d. T$him¡ nüihÉ ¡ ¡nl'¿r dd drcho d. T3u turoi nilmbld d. h tu.¿d ¡Pon corc¡d.¡d. sis¡ Y!ld.¡sr&bk rúrúo dllmod.ño rcnndo i{hi d! ch¡'" ¡oú bü tu.* d @no h mo¿rñ¿ crüu hia P¡do - Por lo 6b úi rmiü¡ ftd. m ons.r ¡u{Ero, v du'úe ñu.ho! rrd n¡ úbPddo¡ úi.rcn lalrmE ¡l ebr Í'ud¡l d. sre hlu q*, rdn ud Pls d. dd q,o xlx, pu s pdsiond b¡ro l¡ llnd¡ dd 'ñp'ador'
 9. ffi*ffiffi hlrd¡. Plir kÍÉtri¡' r$ inerút6 r hir one ¡nor.Mir.cufno¡ d. dl, á d¡ ¿r: ef h!d..ur¡ nuj¿f qu¿ tr'b¡j¡bá in cAú, on n sp¡ld¡, hi.nts $ .ncoo¡b¡h0É rú hon 4 ro¡ .úp.., ñrdo a .oid¡doñA biuúlrt. Pro nó r.uddo qu. qu.¡ ¿lpn. run l.r !¡ l¡bro. .n ¡19'1n n¡ dj.rB qur jda! @¡oci,$¡ r 'nt' rom.trro E. !ú d! l* nr¡'6 A @3, ,/o volvh t ü d. h dcud¡, sindundo dlrpüá d! hzb.r ¡ido ¿poft¡do tsr dcol¡ri d. m& .d¡d, y hb co4ul.r¡ór. No r6róbr dñp¡n 9or ñl¡ ¡llrih No olrid6 qu. .r¡ d ¡üio d! m ¡ hqih- i 16 l¡ftiñü no sonprn ti. Arllühur.. Ei h q.@h pnnri¡ d. h tid¿ Írb¡j¿ on.nprto d ú¡ cl¡e. tro d trru¡o prerhb¡ pFb|mr .n r9rtñd¡ hru9.r- por d ¡ob *ffi !!r¡r¡i! o.¡ lúf.úd* po¡ !ü fúill¡. Pór¡upuAro,610 d¡ iñpo.ibh ráñ h frdljr sr*d, qü. 4.ra dbl¡ ri r(6id¡dd d. dir. d y !op¡, P"rc ro h¡blm¡ 6 ¡do .or h $rqond¡ ¡i dorpdo fr¡.iotrúo d¿i Mrdr.do d. coñuitlgioiA, v ru orEciñndo ¡r.¡¡ñ ni .doPclólrY u El d¿n Lud¡l d. sq¡ cúp¡b¡ ur¡ ú. ls ú& lot¡¡ d. ht p¡d- riicbr srNñc¡.ds d. rodoJ¡pón.Sud¡! d. rmur¿! h¡bl¡ hr cnodlrnt ¡¡ld un¡ rrdr¡n5.n, y prra¡. Ennot 1¡úni.i ptuvl¡.ü d¿iodo d D¡t qr¿ itú rlrs¡@ úhc rsúr !lród8o d.llúhido,.r H¡!|k$, dyo &n p'üdp¡l nott . Du¡út h ¡uüh d H¡skuE ! , p¡n ro¡¡ L! s.udu dn F¡ú, D!¡o fu. d cd¡¡o s$ln .l .u¡l d,¡ .sbr qu. .oño o l$ ¡Áos rrui
 10. {f !i Torio, ronoñ. sombó. NuQ h¡bí: .ondo¡do c¡udad un¡ "n, ú stud. qú¿ste, cona¡ 50.cr0o h¡brüE |-s rúmsi:Dr¡ mhnudo d. l¡ Gprrt d! J¡pónsrxs¡ú in.Étbté,to n ho d"d-rÉ dr@¡ó b Fmnr +nñ n.jou qE 6 p¡tr d .rrüo lro ro podn .nknd.r.o pdo .nor lbfü nl.h! - -.b, qu. d .dúr úmutb, d runo, b, s¡¡d¿j .di[.i6 y F¡s tü :66 qu! ,! ¡l:dr Por 6erc. A rt;:n.trE ¡ ioü hon, no ¡odir ¡pEndr rctr ¡d¡ ñrtdd @ño 16 3tud.¡ d.l nudo: rúbih .:-'ddit. @úónrn qu. .i re29To!ód¡¿t ll pnn¡ &du! k'!uó á juno.i¡¡ nfoRr 6roL6 p.re aFúmE pü h rñb¡jo nno @. ú.túrjr lo Mor o. qu. tr ubicrbü F mrid d. h ( u ELu"¡lHk@.d.; ión P.ñ m¡ t¡o, r eu dr d4r!.¡ h¡bü r4phdo ¡odor ¡ü ¡¡lor rorqu¿ rú¡ qu. yo dr un .h.o s.hp¡. h¡dr (rcidoqu! n qd¡ ! !.dú¡dio,Dodr¡@*ÚnFin conrerú .*pfloi¿t óño d {rdAr ru doedo & ni .*úh .umr sú :Áor .ompt ¡d. ip.¡o nurÉ h¡bü 6nc¡do ¡ L' ú'rodod. u..nrodr.d.r .nobs qur dúdie¡ L'f¡tndk d¡ y no.h.,qu. rplordun ¿r 4 Mnrrru ru ód!*ipü16 ¡ d,¡uk lo¡ ndr dol qtuo. ú..ióoo ¡ .o trs! ru d.'.ciónci- .@ l ad6' D ü!l ¡¡ü* i hdG| ú Tokjocud¡ drB¡u ! r¡ De¡b h lnurüd¡d d¿r'lr sfu.turr ¡o hubo n.jora. enré d. ü¡ e.l¡ pfin'is. ldmÍ, Eor ÉF!do' frcú 6 lo rkE d. .rd¡ rFn¡¡ v c¡n.o srudio! p¡oloqM u süd d d. Rdr¡b¡ crfo qu! nj * Fótr pou¡ qu. un .hko onpdind ú. h¡bn 4d¡d F.njo4 a h *ud¡: hbi¿n h dorons n! ¡rr rEndo. No .:hn ¡hü ¡laudr d¿ qú. ld djc6 d. r¡ .tuI¡ pBrüoro, Bt¡,e nqui.n ¡ i*,ibie .ói n¡¡ &ili¡, m¡¡ mF@ ad¿ yo. .i dr fmdr .sü|!. arpd d. bu.¡¡ lrd u¡¡ plü d. ed¡{c f,l6.do d. da¡iuió¡ qu. i¡u,o fu. np.'don¡br¿ Fj rusr d .r ow c¿}ü.. dkbh.ido ¡Áos úrr ro¡ mi¡ioiúd o¡ *Loskr qr. n¡D'4 no' ¿Pub.ió¡ no ip¡l¡b¿ r¡ d. lI itr¡ @¡ dliüd s spftnd¡d r6|!n.! .l.Bi ¡muor d. n.d'o. '¡do .r. fp¡.idl,r. No pddi rj.nF .n rfi¡mr ñt tt iun ¡db¿ ds Mi ¡en id¡ d. hos¡r no r.dt s m.jor. p.rc ri rio r¡ dh¡!¿do sfio., opnrb¿{ú (ü ¡ rü tub¡ trdo n.jór. No r4d,r to nnmo.n rú rr¡¡ o .on $ hto y ! hj¡, quiár rc hór¡¡r ¡ tu d{Eio c¡i rodi l¡s idh.¡ bh,¡ ¡ |l E¡ d! mi r'o.- ¡n¡rolor E¡ *s asnd¡bk' cüoürejo bhño d¿ msnü¡dld, ¡ulqr. tu. M¡, @üúid. d. nbi.jóñ y 6ru¡n ño, d6dñ& d..idido "f 1Él p'iñd ¡olp. .¡yó d¿$!Ái d ¡ conedü d.ñpÉ ni córodo lü!¡r .,11.qh.a d. l¡ d&". rfro r¡lh máo¡ d! u¡ o6 p¿n qü..b s.ñor. áBrft- ror.$- hfoñó ¡ tu qr h¡bnüoo¡j[ddod.'.tudlú(C '.0 .nd. r¡k dprmas d. ¡rfhid oh rz r rod6106 4unr6 qud¿m ddh¿dr m! f!. rosibl¿, &rÉ hPorD¿¡ ,h R.juxó .!rd.nb, od $lo p¡n ru pEÍ.ro. ,é. úo rhfi¿n P¡ñ n,. @¿nuchd @i qu" I ¡¡bü .@írdo ñ .r n¡jó¡ ñ.dio d. d.n6rr¡ 'o
 11. $ Il' Éj#,r..*::.liíf ii:**i,"i.11",ririlnh: ilj"'f ,i#rrr: kqi::i,ffi i:dxr#i n,tr-tüt',Íi,i::'ffi'ffi CAPI¡ULO2 ;:,."rí:{rtr*rq,;fr:.',.j''rt'f":,i'¡irfr pobrca y uir ñlroú erc..nkd . M úbru¡n h p.qrñá ¡rir¡ dodc h 'a t¡ f¡mit¡, y hmb¡.n r,',:'.'ltff i*ili:*i,:r*qi':",,::",,..l,l[*'lr#i or .oi mdhl6, y h0nú.r ldtnmk ddcuid¡d¡. ts ¡ld n. ddpidh'oo .on b!.ior dBlor cú$do rhj¿ ¿ rükioi rni4 d¿do mdi. m. to Rp¡ódú¡ii n¡'P,oí[¡gú.¡e$1.¡ ic¡oñqlluid!!¡|u¡¡fd. d.rhofú&.onldró.nir¡ dA.oñirf.di!ir EúoncB tu. cú¡rdo ról& d snn qfd d. t¡ sb.ión frÍioyh'j¡d. &!,,qü! p.di¡ lol!núfios pÍ¡ alLb6. 4 k anMd¡. ElrLiibni.do in p¿r.iól¡ úriq ¡tid¿ d. un¿í¡urróñ d.r¡i.h¡ d¡. Ui nádr,qui.¡ y¡h¡bi¡ lufddo dncinn áñord h 3¡e Nr¡td. s¡*bo, ¿ un6$h6hk óñd!6
 12. r +, 9,r¡.i#,.,, *¡'198 ¡r db d! mi hqÍ Fu..t @nümed. uil nu.r vid¡d. d. rqnd¿d qur ib¡ ñr rt¡ d¿ hur p.rdill$ E on.d m. r¡lhd I úor, y plE.iu ddrin¿do¡ ssuir duúnk rod¿se:dnn,!n t¡ ¿ hro d¿¡ts n! hrbú&!fldd sbso'r¡ d.¡ub¡trho¡.supdncjp¡t rói cotuhri¡.n obf rercdti¡ ¿drnr¡ld ¡oduú ts Elun¡ Ühr'neiñFnbl¿'lProfhd ft rb¡rknd fo urub:d{ etrdsiplb¡oh.trüfddd cundn r¡nur¡nt@or rdd r¡r ó Ei ¡Üsimrno * @rqrud.q n¡ ¡ftdón, Eduh s¡t¡r L. h,F na, E,udio, drdpln'".ro¡ m¡r¿oLd I ro +krc r d.eo tu@ ¿ trF, & s @rr i r¡, M] 9 ¡¡¡k ñ p l! ilo |o n d r ' . P , . I l d l ' ' J , J " ' " " . , d , . r " ' * . ' ¡hD¡ b @b¡ f¡ r,,bh h turu orldo d! h p.qú!ñ¿ dda üm!.! ü dEds y stoam. dGEt. .!oh, d. Tokio. Mi nace *ot¿rko, h déhonm d. r¿ rsilú v ndm¡ mD¡os d nir ürga. Uldkmo&|idtb¡¡ ¡rroFu cü.rD. portrdo y m. ,u3¡¡ qh r di6rmi.nro o d.rpu¡r d¡nüuyó ñi in, d! b o¡j órnub, ú .riú{ipü.,, h,,ú ndÍ @;*"dd; 'u4o { c o mp ld t rn i¡d Er n n n e j o rono rp4¡üi d. n¡ri'.ro. ¡l Kod¡do (!ührm Lr r { d u., .or !t sdnrMi.nro úi eruñssmtr¡ ftd¡ v4 qu¡ mo d. fMro hdbü !n aüb. .i¡.!ou ,4tuhr 4 r¡di¡;! F- q,, _i., D" ph E.bi ¡er rodoe rrhF.on'n! ^. "*M .n9..in¡d¡n.nr tu dd.o d.,rc. ui n¡liglo sotp¡ D.lpur & xnqúk h,mmro sftn'¡ e d¡É¡ d. lnciñ¡ dd bljo niEl d. mldr¿ "l.nñ. ror ro volunh'io. T¿ní¡ blo ún¡ hon d S' ui std hohbR m¡ 9 . rc . n . ! F f d o d . ¡f t n n. d o r lrtu,o o eph ¡ ¡!¡ d. h "djfi¡uD¡ ! ü.h d. ¡di.rrúimro .*¡ rcu6 ú¡ Fr¿do o r.¡do d. I ¡n.ñ . lp * i¡l. s ¿ |o d . e md o F d l ¡ u ¡ Fn d!¡¡ rod¡ lr dú. q,*. ilos¿ríJnd*d!iIlElo ú-;¡.b-r"-, r h E*ud¡ d. a,rü.ffi d. h aa¡d. s.n ,*6 ,í, r.d, ;"ür "u
 13. 00 run Lr .oe3 fttombln: CAPITULO3 s*t***n$ffi tl+n**fi*pfrtr:w t¡;utüg**pr*gg
 14. ffiN$*ffiffi üd d.! ¡dnn'¡ri!úr trlr. Er tu,o h rrn! f!.bor,y pfDr, yotli ! rcdrcLr fab¡r ubiüda jur¡o I úr 8rd r.tó f., y .r h b¡! í.r9r rci¡¡bsun¡ r.bdr eÑid¡d h ¡p¿n.nci¡,iui.¡ d.¡rú d. & dpdd¡ .n .rd¡ rú¿s pfo8nm d. ¡dÉMñúnró id¡t. ¡p-s s ñ¡*i¡ d. drr.ipLh¡i*.r ¿ mruNruffi 'ior! Tacr,i!n. Hsk r¡ Ei.mh d. Anirl u tlfdú d. inf¡dA 6 &íFndó rsP{b d. óño ffi¡ñ6 .¡ri¡¿do Eljr!¡udüd]8id¿l¿n¡dos{i! qu. ludrtu El krado' dd dd.n *u-f.lnlgfrffi ¿rfsr. d.t¡.ot.f ondad! hch¿ übüp¡'ddo$ r i'¡por¡¡rc .oifron- )] $fri.ndo x Nnudo L.no¡s si¡lliñtdc ffri¿ yimk lid&5 ru'g-*t+*rol*i**w
 15. nf {:1r:,",J,:i:rf ri."*ir :n'r,f.,jiffi i".T,i:r loiomo"fud¡d!linirs . L¡s cumi d. ¿d[númÉnro ri'ico d H,.,-'q.d¡*:i:{+,*,i#,:*í'*,J $rÉ los nii e$io¡ d. rddohpói: !i. d.lái ñlsd*a8nd¡bhj d. lri sftni d. obrácllor d un ¡l nor tlpr Ei l¡ *"¿ff Í"tT.:x"Tt.iiJ;li,::,i:tlttJ::l li,i,t: qü. no h¡bh¡ ddo .xpukrdo! üm *riiiur*t*¡'tffi ft ii'ilf.,iJdt1$${iiü##iill.# i¡dr. Mu.hos lor srüdüú¡ pósrhr d! l's r.Bior* nro¡b d. ioss, y ¡mi' hrbhn mdsdo. I l: nüy s¡.illr. s. mldrbr ü .udd * roi mó¡ba ¡r ódánó, dond. úd y odro l*undo!, E¡ h Esuda d. Avj a .d **-, ,. . ."ii" q,. o rrs t¡d, "!dú. F. ftffi#H#ffi 6d. dorñidurNy r¿rnhssuidG b¿jo un pirc'o¡pün¿!.Mi n¡rc¿ ra$rrñd.. Hkino! &rtr{t. d. ¿mbllliddprañejonrrusúo sñido d.l .quiiibiio, psr ¿yudhor n y rodrdd d. ¡16¡ rrdbfrco¡ @i ru *tu**d*il**ffi tud .i cúmro , Ior rríúdoÉs |d píeió ttu. h¡blámdi@ibldo ¡trfEi¿nt ¡yu& d. lor r6iolús, ñ nos od.qó qu¿i¡láñmor d¡ un¿ ¡lir iod¿ duio tudot Dtrm! t¡ *idr h¡di;Fd d6 o tB loxdda .d11 ¿irc,i .rjdoi dc!n coso 4 rdüiil, n fadu. d¿n fóÉ!. . conrc$xldo! d;.*rqs L. *"p,ñ,,hpo ".b-i;-*,r,!';
 16. : ;':"ri "' j',;,,,,;. :jr;ljjl ";ji:" . :,:r ;',' mc¡. ¡$¡s rri romdo s ú .";;::i; l.:'"1.:'j:","i,:::j.: , ' '' ,d' ",' '"]il,{ r. .*l "':;""1:,r; "'.:r} l:'!, i,,-,'"*"hi;;lT*1il{fril i*iiltti i*:i::r:lii :,, ;ri: i:{rlr r1,*::i::,r,j,:Í,,,,r; d"*,,."*",,,.",;;,,;i;lt.;.jt Elr Njonni.ño dc Ndfo : iJ*I1,,,:1#:,:i,#:": 'iemPo ;; ;i rji':]i*t jil5id['.,,,r *{{1j d. sorp. por.züd* y ttu.iln¿r ras ;Iii"l:.r¡:J r#'+f il.lirl::;,i:Tn,xl $*$-trffi n'*kiri:*tn:"iTr"nn:'i l,:r]idlt
 17. .x ü h po.ibilid¿dd. .oú.¡.¡ ?e ¡* rDf qur siglitrc¿b¡r¡ I ñu.d. á llú!. D!úr. ¡o¿sls ñe¡obtu tcc,lor ¡ió¡ rni c¡16,lo' d. fEn¡do, brrroi m loi wdld r.nú¡. *pn¡l*, 60yrucho n¡r, n Fqu.[o @¡pod¡p.odücnh.xl¡'ción .ú6 honbE¡ ,!i .r qu¿qu.dó 6n yld¡. r¡ hl¡. y difhil 'lnho ¡uqn ds¡, rb rntlon r¿tr no'o ¡l ¡u.¡¡b¡M, ¡r¡ 6úr¡, ói¡ñur dernrohrd¡.ñ.r¡l¡riñpru. d!,uefr. CAPITULO 4 ¡!oi.$ ¡di.ró rpb¡- ciói y ¿ipukiói Édü¡'or ¡or nru.ho¡ ..¡r¡¡f6 d. .rcdnir6 .¡liliedo, ¡¡ ror¡l .idirulm.nt b¡jo d. 100o itrtror piloro¡sddu¡. **ffifi*ffi fhaiói d. úeimr¡ ¡ e,rdú, 4o qu! iudro ofú.Í:o dtr.ú l¡ 4und¡ ¡ldn ñúnd¡¡l & b¡bi¡ ¡ flb. dud¡d. qu. d F$lrrdono* h¡bli¡ ñodrñ6do. dúp!¡r solo qu. coh.izó h adh .i d P¡.ífi. piroro.rt dmnhdo,&íuó l¡ ¡r¡ r ¡nujod. Enpr@r ¡bbdmó l¡ amrdr $ lnzor¡bl. pólfti€ d. rd¡6r.d.iio. hE .itdr6 y¡ r ftt{} ift tm :}{"l'n:f lr#jffi s r 10¡ honbssq!..oúpl.ü. uAúo ¿sriio ¡ di¡¡¡ia otr¡ y oium, !n Knhu d.l ''lns*ffiru:.effi erobrtlB lirn aosbb$, y $ l1*
 18. I g***$'#*r[tiffi ti,p¡¡ro y ¿üÍdo reidi'no! ¡dop v L¿vidbilidad .rchrk El rmLod. ¡owir¡ mindos !¡¿ d¿4! itr. qu. ¡b¡lo Ñbn* eúrñ D.d. 3000 mdd d! ¡lrun,d rród'ómód¿H¡nlrcw rclul. #i{*Hüfffifif*,iffi dÁrrb¡r .oi ¡landd b¡jo.l$ld. r¿ft¡ d.l d.niso Solt ldo 16 cz ¡o s¡r ths irr *::#r,,,H.=,' U:Tit'it'i,i4$rllf pod.o¡orSm¿drrcrch -Fq ld n s.di qu. ms ñú*ulo¡. .xc.!¡ls.r n+r+**** a n¿iudoh. d.i¡o qu. du¿ Bt *n$lLrugln*rt¡r.rm ].000 nr'o5, d$gui' d. iurnh ninu¡or s: ¿rtun, ox¡.no. 3 sú s d¡mo ¿re¿bre.Erúido vidro h.l¡doqu..otr ¡ lor'on¡do¡dllpr¡bnn¡d. vidnoYm ::r'n;iru{i:;, d porLbh !no¡R! ¡nt 1or msddrvolrt l¡.¡b.4, td¡ba, f..n¿ ;,"]'f;#.'j.,i1f -:i¡iil";*m* :."itl';#,.:ili;,'lT,liufi LÍiHH b¡l¡b¡conh Flusd. n'ddo,lor Pe y ono¡conrolB¿ inrdn.n¡d. iEn
 19. sbd.' ¡ ñi ¡YrÓfpó¡ dd'ú. s.húq, lo¡ obll¡ó | hknuñlir Y yo qun n.ñdo bep¿ d. ¡inrú¡ rc.ói ü¡iml s'li ffi$drffi d. qú .l b'u*o .mbb d. Posició tr$do d. hs9! ¡l¡t. Porfú ili d¿ d! 6¡0Ú .o¡ñito ñi¡ñd, T.rh 11cu¡ ros .n mi mn¡, y dplimid diird¡dor.Nó (rdó n¡d¡ Mori¿l di4r¡dór h@ird'¡¡ y h(ú ¡dd¡nk nál'lj- ci.ndo¡ l do! rndnlldoiss rÍ s'nt¡tgt"*['w G¡nLr¡do rúr r¡. d! 'bi¡ EL$b¡lrqm qu. pildrb¿ .l c¡* ó. ñi i¿qdqd¡* d!j6 ftr¡ nÑh.n! porl¡ d.esp'dóñ, { h qdh¡¡, y s pi..ipnó hrú ¡d ¡¡bi¡ ¡i¡¡do hrÉ h d.rcch!, ¡o u. d. ñir ¡ndoü¡dotu *+iifir#*frtr:i:ffi Er .! ogrún ju¡¿qu. d ib¡rí¡¡l¡ .niÉ lor do¡ dr. d piloto.n n¡ hr.{f¡p qu! lEdúpi¡bt surbruc ü*#.gfrl'-ffi ln.*;r.,",* r#,:,J{xl }:{f:# dilpúsb¡r losñ.¡t cn .l an€ En d&', .L4{'iso ¡ñ& Nvoun¡ aporuiid¿d ¡údrñ¿. Yó ro tih¡oicr!nd¡d. dlo,r:,ó rdoj d. Chrda d!É,ibú .ncubs po' ad d!¡1,dilPudlo¡¡ r*ciPr¡É.r ú ú El l8mip lo h hu¡dr. rc.r ni 'bn,'y y conerÍd 5u dahaiótr. Es ru! $ r.rdtión.s¡li d. !n q9 c.ndo y 0s¡'¿ i E.'6 ¡ ó
 20. ocr. d. h¿rs d úbf d.¡.;. ¡rd¡nr rúi.nE, ui !eno$ i¡mo msro bfo¡ód¿ h m'j¿ y d^r u¡ói f púcipiróa ri.ü¡. sólo y ¡b¡jo. r u hoilo. n! di ! 6rdd!¿ ed RFú¡uhanu l¡ e ¡f¡ na mmP¡i.0 d. ¡t¡ ¡rñ¿rk lo au¿ hn. cú¡ñdo. dr Cln!, rrbnkdor.¡ Rün¡. br¡o.rfoÉcido d. cóhn. lidn E¡rñitn d. p¡lo'ot fiPuhb¡ -iEB un ¡o'ró dlt d.ñóiio, s¿k, hombÍ.s rode hs fuio^4 p,lorebai!r .d¡¡loñr'do dr¡o d! cóno s pcibh iEr m ñirasrcqu. *r¿r rcr iE¡ bd!;t úd¡ Pidounero¡ ¡or o E:j¡ h Eh ¡rf.o '¡dicu¡o E!p¡.b"..;, rcd;sr HT:f":f,l:"..1***"*".idj¡doPf¡herm.obj¿ú ¡rÍdo r 4¡r1ló src¿d. sh.'d¿i N id.i¡i6úbm .n roffir.ondurnt co rri.nro ou$dopof i¡m¡l¿ *hibi.iónin.rcombd. ardí! 3ütri!F há rtrn¡ ¿úl h .l rurlrj. dller Cl¡ud¿, tumr t¡¡ un rosld piloroil3pon.$r, *p*hL los¿rir !n
 21. : :riltri:;i":# i::,::.¿;il:,:::::Tl:ri"r, i'."1.:'ffi l*';fjr":.r lm.ndo k¡i¡o¡b. Es hrbd' 3ido iir; ¡ .ontrio, tru6tr tot¡s Gup¿rcncluddd smü¿rl¿dásfl l¿i¡,:l micrioi.: ímls$ ) lueo qu. h¿bibb¡D lüiúi..iór d! bs rop* ¡poi.s, ocuphrs .i **+fiffiffi ¡ iods h! qu. ¡o luee¡ h! ñá3 poddóss fom&ioñq ¡ioia$. Ld sr{dndos d. chúns, ¡. 6pe¡b1i d $rv¡jer .ñbo! ddn, en hi .u¡d h¡chr 10po¡ibl. shi ¿nr. su! nrn6, a ¡u.r¡o, ó l;;:;, ;1;; 1.3';;;1; :;:':i;":-::i.lirii,l;rli-..':, * d. srdr.or qu¿hs3b3n ,:ilH;;iffii{üffi,ffi ldr piobl.m$d. h ocupejón d.ld c .,,,.,';ff :i'."ff ,:,'T.';tff :Í b'¡mr r¡r oe! qu. En ¿b¿jo *-**ffi ;rH.:l jT:;::il,"?:;:;1; *:;:,",*:::l::.:"i;;:, nbhb¡ntop¡' chiruy¡por. rcd€¡dsy b¡jo hl¿ b!jo, sobr ra! ú1L. d. crud¡d¿!¡nunu¡ds. ti¿4d$run.iom!¡n lu mso.joslsün sd. Pdo, pe¡ hs unidld* r¿ns jrPos nes¡ dsp!ór d. ñi ll¿s¿d¿Kiukúis,rtr*rr topd d. rnrr s ¡ iitrodujq'on prcründ¡for! !i trir
 22. ,","''..;; ;l;:i::J;,:; . :*::.1 illi ; iruiillil,i:,""f iiij;,ni **r*¡$*¡¡ ndnLlMoúsL dr3¡oL fotó !' nftill.índonos.iloso]do{p¡oductndo !i ssuido d¿d.nüa n ¡rc¡¡m! ¿tN¿toh¡bfh.qvrrLtdó ü+ :r,:.,., "1. l:,,:,ii,_,, tri¡;i*e¡ 0,," *..,,".".;" a.",il,:i,;:ilff,ili; ¡6riqu!la sigr n¿ ¿mpapab¡ to!P p.ú porronui¿ hmd* nor$lrron Frporund*. ",., ,'" u",,¡,,"," ,i,í"¡t itlitli"1.oii:, pu !'4k c!! o¿ !¡s .".",1,.d:,,_11,:" *d.-r;;.,' ,";i: ,,,.,*,,. . ," 1ffi q-:.j,1# i:n,r"jxi r",,., ixi:*r"riil, ,*.;; .;::".i: ¡npriosiro¡ um ¡uun d. üio¡ ó000 n¡ó! Y ro r podi¿i4tr h ind.itL !fi En¡ oM ru$s rcp¡noór¡lgh¡Ntbsld -,,b," ",:[ :.il: :r'.'.',n:n:':".::i;m1...;r;lri;, :illl]:', '.;",r 'lT*,.:i:. ':, ","-.*- * .i.'tl,iTl rt.j" :;:"lxJi:":'i'ii'iL:': Iili.i.illli "J ::.il: :r':-Tü:; ' E Berp4rctr .-, o,,,* *,,á ,#lj"i..rt,pb, ii pnb d Ejt.no dúciomdos sn ¿l¡{ L¿'r¡qa üdhn!!ldr ¿r¡ '' '-.*'i:;:t::l ::::.",ül;:il;".1"*'- *"' r u¡ú{ dej¡ban 3¡stirs os d. los¿sul.sspóducidos ¡u ruslt¿j! lor r$s deboñbs ¿r por ;llll"Lrll: :lL:nll:nl1:t:t.,fif:,:#[
 23. e ü¡rcpi r 1¡ b¡n.. mpond,i¡u¡ drú¡j! rodo5od brirorio ¡ un conbd. d*pf.iÓ y ddrcclu. !ü nda y ui úón. c ,cf{ ¡ L oiiü! d¿u¡ ¡rói. $i.id¡, yiobrn f¡lr¡u r(iói d ¡!r." d..q, ih trrrqe r ohhE tohnc{!.r ¡ Pl ^"d, -,.. ¡ eúdNño, p.rc !n rL r.o, d. 1o5tuo e lub'h {tdhdo ro' hñbId!rc¡ sristln ¡kr 'u .nt.rrep'..ds¡r D. Yudh.n Hrkow,1¡ trrbl. d6 $b doe rüoÉ.idiror fr. e$ll ¡dorq h¡b¡n ido dsnuidB 0 d¿ñ ror rtióEt d.n4ú, Fidknao rir ! . d ¡ó d b d o i¿ { ü i¿ ¡d . ' y f i o ¡ d . '.ñ .'¡ ñ'o o ¡ h |flr¡oodn H¡bi¡ oMd¡dodi p'óon¡h¿ridri. . qe. chd! d.¡ñh!;o poco! mlikd dolo,.Diúno! púo¡prñ d!¡!ft d! nidtói y n¿ L$ hdidd e .uÉ!or L.rhú!rb. U i!rú.. bd¡vi¡Lrknid¿ pó, h, rmF (h@ d.f.ns s;; d.d. d.nts ¡úr ñ. h,llrbr.i .l ho¡9x¿ . ro¡hohü¡sd.cnm k@ ¡ni¡¡ Müiitoñuü d. ÉP.it. .ñ u ,4r ffqu Ff d.rn, ) d.d! d. oduba No é qu¡ d!d, Cdi ñ¿ lnruilcicor Dio'. iPorq!¡ r ¡ñ.rnrhdoi¡ d. ;h n frrso vrrlon .oño Miidkó ¡tn..qs I'ofk nr tu40 .i d md4 4u,,io audó r ¡i uio d. nu4üo¡pldto. d. on s 3úroto qu. 9u.d¡d(nkb.' l, un¿ d. H¡{yo óddn ú¡ rcra rll¡d! d? h ñ¡da !,¡o_o.'lnd.nrre¡n kndü ¡r4Dr r.ñilh rodorro, dn¡, y rnúbr n bomDnefortnifi.jb¡ q!. io I didr4n! d. ui.d $ro lL¡ó d di¡ d 'c yo ftll, n. háb,h.eniido d. h¡4 ! L --
 24. **$$$*a'*$,; ***+¿*ru*i'i*t*t*-ffi "",- llti:,"T,:T'lri:.,Ifi ":i::tT;ili:" ,,;,iHll"t"*,. úqu. .orrn d úód¡ono,.oi L¡ D r¡+*ti¡w*r"#hqiir ¡" ,"'d-, bü -";ó,h " D h d rru ftd ' .4]!pól ' $ duprc.o y Lqriud¿dh!¿n roddl ;nj;' ".'runlnii,ii rini i[]:{,::: ;:ri: ¡ .dcl¿rr ,su lxDrc!ór ür h¡bnPrccdidold4EI¡J¡eó aPÍ¿ñtr qü d.bá f¡.mPu¡do d. (iñG Er.sió d. to!¡mnr.
 25. * "'.^a!$d aa* eñúdk4 rusr,neh¡bú¡ b,*.F,. ,,. B,F"ri.ñ; -"i;;b; h¿;;;;:;: -"*"d" - ,"',J!,";" ;,;,;;;";; t¡n üsfr ¡ mi ñ¡df y ni f¡riLh. cm mil .- trtñ""' ¿.i'.¡"i ;;;;;.;:i",;i;l :l:"':::!:"" " is¡,!r4iúEt ,¡c4 rcn se lLibi! cñimdó Ii rc!. ;i:"':'ll::1. * 1lj ] li;;:i: :l;;;i mbr Pr{fln md¿ ndos qü !ñj .hioniproitlth ':*:,ff;ffii_i*** Nd Pud.dÍ r¡dio ¡ núojó,or rfth ñi rt¡ ssn¿ *r*******ffi c¡barkúe rd.ó pm d¡ú€ h bi.Ddi,h tr pqrcm ind N¡ sd rodo!roslutrciomfios r¡ ¿rde! !pEru¡rorp!E árdúm! d! r. c md¡ Pudie& "n.j¡d! q:lilt*,,"',"*,1$ iiil No, rc -ñr'ruñe'ó-, ei; & .. '*r,.l"*i* . d* d ssmdor d.l '¡loj d¡ u','..,ll:¡*ti**ir,,w:* !LiliócÓñÓddhdÓldá5p@¡lj9nod¿nu4tgim¡órj NoPud.Pioiuf.rud¡io|¡p¡l¡beM.[uíonp{if]g is, ru¡i¡. rtcdoi c* úinío edro, snrni¿o ;: "'li *::,*x;:i', ;:iiri,'.":' ;1:i: ;;i ;:'#'.i üi rpirin qtrdd nuilo d! ól¿i¡ ú 54
 26. ;: j:,:;:, il ;iffilril::irj:#l:ti:,:: ?ü, R4 D. prcn'oto.ordé Fujüó..oi qui ¡ ' "' i'."T; i':l',:l:";'i;i; ;"'t ¡j,ilrFú ó1 r,".,""*b,_" d:;,;;..;i":::::1':?,. r bd {h.mú,J, ;:tj_*. d"**,,i.;;;;;:"T"1j;1t,il:i:,1.,,ffi: d. Yero,. inr¡¿u n. !n ra hoF ld' úhi Enl¡ rsu¡dr *ñúr ir. cnd ffi**ffi 3 qu. ñ.id¡nubri qú h¡bü ddo.r4ido.j!n'o .oi wior oro¡ Pj ,i¡l d¿o!k!,d d¿f.bc¡o, [ivi. uñ sn¿ ¿ Fujiko bción ñ. p.$nbb¿ dó¡d. n. rLoj ¡ io¡u ür dir e úÉ, edr y ¿mpor rloáks. lo¡¡il¡rB n*i$**ri*i*¿i;,m** P Ó i¡rjb ¡, Y ¡d ¡ú rd , k o ' d . ' c o i*i{#*É'*dif''*,*ii: iil"lil,il,l"';':"". iPiloro s¡lcii i uév&l is! rovn d¡ ¡b¡jo, ¡p.iiñdolol Fujü.oNio¡iAúb¡ dqLuñbot yo 4rcj<i¡ y rLn d! Fi5. :r":::rG;" *,,";; ;;.;;",.,.111il"i1 ;;;,1I,:;:.i",::, 1T,.1!."" i d¡ d. hjoEr. Frtlllé ¡lso. Í:ü;n:';,:"rj";ii;;r :ñ:,": t ji ':::::i"i, :i .n uno d¿ ro: r¡ndss Én¡u'dr.i d.l ai¡s d. o¡kr. Jan¡s
 27. b¡tsd6d.IL!úufPomm ( nrc*M b F3óG Fñ q( ft siflr¿ I m ! r.h¡ e.rc mD;. ¡iói.T.nir u.i úilneróñp ic!lr p qr pre$¡n d. urc dr ror e,hodor i¡po4 rtuú d¿;müBf er¡¡¡. y qE 4 erdÍ! d. Fljiro h¡bn brndo moñrtr.n.i¡úno Chiid.Tieo9ó.o,nó.ldir d¿h io.h.. Eni Ló. ru}ó'.úrzro *b.lúr y ñdd¿do! Mi¡.ublhj, m [¡bi¡.nd.ioúdo húú. ons aw.! ri.fn ani¡ h 1in.6 mlr'nrBüt]ma|r¡r!Ndbl y dú d. íúdh¡ Élidir. Ér lls¡r d. dor ¡ñrnlhdoru lllhn Qru PFkr.fú.d. Fqiiro. r ruroiomnddcr¡üd., ru tr prnr.¡, En !l nür *nibl! qu. bubnmrilohdo , d4pü¡, lqo d qlFn.r bdr' rcbbú n chin¿ , d qu, liércj¡ó sur¡bú PicioB d¡! b r, h r¡m;d úco. wlld nn *$lá,, d¿ 1300küónd'ó¡,dod.(mh.iu!3hrr h hla d. H¡in¡n En um dúrdc¡ úft.ibL pa. !n flr, .r {p8ñr ror'Ú[.3oLÑr¡mici¡'6nl H¡bh kMfmndo ui do dA& b dor¿loscla!d!d. pos ¿uroiomh ,{¡ r4e @ L¡ri} y ¡lt¡bs ot{ ullúor sobÍ!|$ turrd É hü¿ ó0rndo n /¡ qü d. ocupi,ción rddnbM ¿r l¡do ;:;il:', * '^'* .'"'.'"- ^,1úh¡ !rr(,e¡ b¡r ¡¡r¡ atu; rnrür¡ ioüI.!, qr ¡ñpjdió puti drl euddo .od h¡ eütond¡do n4ñó +. r, ¿dquM'h & uri qnh;o ! no! rnlió ¡l ah d. Hrnkow,.ññ¡yó ¡1. re4t our kz ^¡'4
 28. Lrlbili ¡tcll$o slLi d! un¡ oiadr p n**n****üffi lhrhdó rrüúdrcN Eo u¡ trlbljo rñd0o d! rrcB!6. n*;ll.t*{,". $tlfitHül d ui,o q!¿!dd¡bJ ¡ mm (n¡s Mq lb¡F. i u, bPrmo d ¿ rorrDñ5 sorso3 r úqui.d! lLlhrdo e ¡hjror &r üpho meDE mfiru$s*l.**$N dcjó. enido ndtrrhn.nrc rñn b *rl *-ül$*;;:ffinlij NüN El rLlok.ú Íi q'd¡,lro m l¡núl!nicdddribh D. ¡odo Lhpnor ¡ k ¿inü d¡ um !¡¡ @Lin¡ erdnt d. ,'+N*g*6 ¡brm su norrc lhsFo dc Niii
 29. _ cm.! rñ¿br dq,y n¡ni4imdó ó¡ d zdó il:il;i.iT;ilii#'tti,"".[il]":Ih'eñús F'ruú¡ d! er¡ j.j'"1jil?':,j:""t#;jiti':;illii"j llt';:j:fi ",,,iÁ¡1:3D rcn¿d'd. ;,r,: :l{':r" CAPIIULO 7 El¿ d. d¡i!ñbn !tvi*dmk¡nr Fu,tro T$k¿ll¡i, .oñar. Todo p¡.rff.o.hbr! punro c d.dhlhr otli!tud 4 y d5 P¿ñ bmr roro¡d. loi k¡ód'onor cl¡lk . lb¡, y d. orr¡ id4iid¡hcior4 póxiinr ¡ M¡nir¡, d.d! um rrrur¿d. 6¡00 ndior L¡¡ ró¡o¡ qu. io¡ ñodnúr dd &'ódrcno c ub D.qrioi r¡ arculó qu ^md¡ d. @ñbf., d¿ rodo riF, cifr qu nr¡ brú. ddobnns qE dr d.dl.¡b¡n ! !! ripo d. ¡drvidld S. %hn Cddiiü nondmdi.¡. !. L¡¡ hidrowiodd bino¡dn, .nbm.ú. ¡ um ¿1rü¡d.500 róror d. ou*rft inr,ldió¡e L0¡01y plsdoi h¡bútr d.bjdo 4¡!lrf pEsr fi.il6, Eó ouna ¡kñ.ir. lo¡ Cd¡hr r d6¡ü¡b¡n d. ¡¿B ¡ i¡n b¡j¡ ¿ltum,d.bh d.
 30. o Lo quohr 6nder ¡obrc qu. m¡id d. b¡jostrmo d! 70ri'bspo cu¡idoll.s3noi aT¿inár¡9mo d! h nrd¡ norilt¡. ptrr Pjrob rcduj.rcn onsmo. d. r4o s irici¡. zdo lhwb¿u'¿ €q¡ d. .ombEii Drld.¡ rb¡ hrr! mw ¡Yma& O mdror.A pknoésiñd,d Z.ó d' dp¿ d. h¡cr :75 nudos bnv4.nds.i.r¡., p.¿ñ lhsr ! suv.ld.id¡d ¡rlm¿d!300nudos. b¿j¡l,onoi rrcl!.ion* d¿ l$ ra rs Filptn¡j.xiEi¡¿l so d! (f4 p.qu.¡or pon¿yjoid pffi aúrc¡ to! z,os ¿ lx nh! n!n! dt¿dof d! abmÍinor Eros ruros n¿todo: d. Yullo d! | ú{ F'n¡vion4 h,b¡hn d¿bido ho un¿dpeid¿d cohbin¿d¡ ¡ñrid¡d trduc,¿ t¡ ñrsd $ 3 .¡|qdi, 5r ¡ ¡ 0! 6' T $ k l h ¡n o . r q zqs Poda . _.P:rto 4 rrpñ4 v fF.rfrñ t¡¡(f ash sid¡d porsvioi.ssin 4b¡4o,lo3 lyud¿¡rsdct¡lni,,údud¡l d¿ 0a¡ o. qu¿ü úa mom¡uro¡ pu d. !s ¡jp0.Et eóeono cla¡k$ no ntr& per prkr qu¿ Pósdí¡n ur¡ bí. crc¡no ¿ M¡ni! f h¡tsb3 300k,rdndc d. r¡iEn ;- 3 Ni üi solo puso.ntlr d¿ju hombrc rr únpod¡nÉ o Exkri¡ui¿ st, ñ a hs dord. h n¡iúa d.l 3 d¿dic úno.hnos al dr¡ ini.ill d. l¡ sus yro hicimos.n tulos dc fomsdón!¡ md, yo nrñd dbblrrr; horizoi¿ Po¡ úcim¡ d. rodo Éii¡
 31. ks $brc d o$¿jo y r¿rlK, r¿ ¿ 64'hr b¡ia d. rorPiro¡os dhra.o(tu Buaor hi 0í¡6 P'n hie s¿fo, nu.rm .oñdd¡¡e, lds dijo qu. d{p.sfúmó5 ¡ 1¡' cu.'o, ! irromó a ú¡l¡ vüdo 5obrc ¡i .md ú h l Fi l i pi i * E dd' * 1q:tf**,*tllt*1"' -,,, Lor üeííí?ú ei h¡ren rudrs ffi*ü¡'*ft:+t+*ru d.$yunor ñr¡rü no5$n¡rb¡nqjunro . nioú,6 h ^u*fo! id¡d No hti¡m! m¡t qu. mnÍ isr¡o¡ ¿! hG¡ ¡eo!!e ro¡ó udÍ ¡rbo u e ódf¡ ra ftr.@s non¿lñdidi* d En r¡ oru,idad s ¡dó un et!¿¡ tu rttdF! y mB(n rron y p¡rmdoi ! sus¡migor.n t! cp.ld., p*o to! sriro' nó ¡ L *$*offi ;i':x'i, :Hlii;:¡:,li' i"i:l::::l il;;'r "1,:::t1',':, ,úe úro dr júbilo Mü{ho¡d! lor d¡dod d¡b¡i d¿rd, sudh ¡ ir¡dos ¡t $do nÉfud oro! *' iii.:^:,. fi l'.'"'f"., :lJ El i:qu. dó un t¿do! qu. d.biu hoñEt{bd!NBiÓPlÚ iilitri'-ff :frftlil'::jlii'i:i$llf ' *';:,1lli;"111"':i'li'l';iiT,' b¡ h m¿¡¿m L¿ d¿bh h¡bh arurf ""'""' """'"- brun¡. 0.üphó5 ru6r'a ¡ir¡t¡cioiA d¿ dt nr r¡r ñrmltr ifl;tlitüü*i¡+r'iü;iifl "":i":'rü
 32. d. .oúburbL !i¿m$, y rddoil$ ffiffi*ffi ro5.¿r nd¡dnri.úós 'idicd¡. lohbú ¡ 4t00 hd'os mi.nts i !r.rm¡ d. ¡llo¡ Pdo rü6fú ód.n qr h ru.rA d. boúbrd.op,bci!¿l Lkss.¿.s.i!. bór¡b¡drG conN ze @ d! !&olra r kdd'oi d.d! .l r !i, $r pmds d! bonb¿ld.o. r¿q& fu¿ El prr.cro L4ósn.i¡tor d. bonbd dy*oi d.lord.eei h brd.¡ü lr¡bifl lnldhdo.n dd¡lk ffiN*t*ffi j¡in& r'.ri.i, duhic h susn,h. Brok¡on y.l gradr iD&rdior, húno cüóplid¡ dión. los boñb{dr '! ro, y d*pua¡ voNimo*I r¡ódrdño ¿nt D¡j¡nd 6 cnob h b a 0có mdror.¡odri¡ ,ú orói.iói . Cor rn. dor hóñbrcsd¿ .h r¿doi l .nd.rhmd mur b¡lo.crc¡ drr s. Nor (e¡rún .in.o -tr$ffi-rffi nr*ll*l-rl*tüif*rffi Movih P¡1¡n6, op¡imid P.d¡l d.l cair¡l harr h kqui'd! y lu¿so, o¡a v, li p¡lúú p& un P¡0 hklc'oi utrbrunobrrcnohúi u¿ d.lor 0iomr d.k'ibcrcnun mo tu
 33. m$ff*ffi g*s-*:ffi ¿AFIfULO 8 End lturdo dr d¿h sus6 -dt d. dkilmbr-.rhbhmor idll3n rút {ú¡l dll dh $lo hrbhñordstuido D¿'üda ¡ nuBtn u¡ldádB .¡ Lüzór.Er rúmpod¡ ¡¡ obli¡¡do.P.lmme¡.i d. ó:!.i d rdo d.4¡e$. L¡ lluvr¡ iidribl.iaord alo¡ fi v.rishors ñtra d. rüb{ ñor .npu¡ói hch h rDra(i. ¿.4 odso Po,tu údrtr¡¡md ú v ro ¡h ünr 6pun¡ blúr xo
 34. ilt#r**;;Hn*ifrüt +. ,,t-.b. s. d *-;d. b.rircd! hlbh r.üido un im!¡ró dt¡*lo y dos nly Grcúo, -*iiffi yqu¿dórs?rdohuno y d.jódo .& a Lo' ord pio'ú y ¿ ñi nos 'nq ü8 Zdo iN¡ h¡b¡ror ü ¡1¡r***$'*riu**,fl 'iqutn roir¿iio 3,1? ¡ uios 1300 nd¡os !. -i,L+,i-+ ,t{;jlli"$*.lf brd.G m ü6r¡¡dd;i onb¡e, y üH:.:*ii:'itffi ddo .r ui¡ :om lobr h .ut $ I d.c.ia & a4.r.núso! Pof iid.¡b Yjo¡!sqc *ribúror r¡u,os, rior6. h vdd¡d r qu!.tpitoro no qe.ú d¿ht.i,¡¡ R.cibinor h ei¡l d. P.r..ucióñ dt *$:fi*:*t*rr'-W t iod¿ d.r *rdd'oño Ct¡*. bd d.tB.tr piii.m.íu ¡rAl¡ d. K¡ohio4qr h Eridid.r¡. qu. Nkhohd. misñodh,nft kmpnio ¡*n'.,";*sff$l ¿ds ¡ob( .r lno'mr s¡dr El nrch¿, str coño i los zs6 6.ó00mdio¡,l¿ d3b3h hr r¡r!¡ d¿ jmr.ic' $¡ l.düetói !r *:f¡:r:rif{,'l'-i.:fr *ti.,q*ill,ffi rtrng, y $ hn¿¡o¡ d d¡qu. Rdulr,b3 iñpo.ibl. qe tor di¡z onrn .t ¡oñbrd!,o, c ñüy bií .xadlnd.ñ It
 35. ¡viónpoÉdódúr hcádi¡do .r .l irtrior d.l turl¡jr. No pud¿ .o¡thlr.ldrqu.:iúruricioi{e h¡bf¡¡ a¡bádo *fit*****t*t';:. M. ¡r¡d¿ pr¡ d.¡r qu. .l z¿rc qu $yo. El piloro e .f.ró ñrc¿ñút ¡ 1¡ coh dd 3l? y 1orcció y. robl hrho, y h d ñon.rto.¡ qu. d oto {h! ¿c.mbá, a, r d¡ Fibh qr .r Édo ¡¿';i:+ilf***r*rW d. h¡c' ur f.riaj. foru .i d fródrdño cl'* 'ñtfdo M. z¡mb¡llr &r¡¡ d. h nú¡il¡d¡ For'lá, foro¡coi ñi L¡i.¡ loql re¡ rÉ¡ o eÍ'o a 2.000ñrú¡,1É¡ hoñbB! rhron ru& d.r ¡üór. su d. r! !¿nardd E¡o tu. pun pmp¡lhdr.Elrio ru. 'i.r¡d.b¡jo *ruN ó. L. úirco qu. pud¿ 'l¡p¡nr Nú¡ún piloro¡pon¿r vio Át Ur! ¡l Err. d. mdo qu. á ob¡6 d. ñúha disdiúa, !r s.hq e iudtos ¡oj¡ñ! d. *-**ffi qü r rrtl¡rs ¡ ur¿ d*turLó¡ . !n.ñisdr.rolo 9r¡ ll*{ ¿ c,abo ¡bqu.. L* d¡d.pú.i¡3 úrE ñ ¡rluno.l eró d. hdoítño Mir d&¡d¡ ú!d., d. odú h Trc ¡ñ8 dápú¡ d. .r b{¡11¡coio.i:tr Totjo¡l.oón¿l bombrddo,svún_ tuaft dto: -g dn d qu. colú rú. dlnib¡do, ñ. h¿rhb¡ h rorc { 'o
 36. $:prrtrn*i[r*;*d**'lffi CAPITULO 9 por Fütüo M! myixb¡üu tu¡ d¿¡tsodór p¡n cnrrrom. d dió. d. jiÉn codn hrb!l*¿i¡rúFi. 'Hoy rcs dlj.rcr qu¿ ru*r¿ p¡r mo, ¡ ee3 ñujfd qü¿ p$mi di pro 6b r¿¡. D. ñodo qe n¡t Duj¿(s dt'inb 03f.n6 qu. h nc8 c r rdcj! d. r,! bd* do hs En rc¡rrd¡d.üuy e.os f¡¡dorcs jrrdids rnhn r. !i .l urknri Pdd yo sbi¡ qú hsbh rrninado Fn Fuj*oyñirdóa d¿ Fujikoft hi¿op.i3fr6¿ rccrÉ yo. y ¡ó .oño .fur d*6no.jdor, !n sus
 37. .n rod! hr d¿ñ¡. f¡er¿ di d! T¡.¡lo, !aÉ uú or.oc¡ó. d. d.'ñblM a 8:likpaFr..tr d!tró ¡ N.rro r0po qu. pro porcio¡r, rpyo ¡aFoi poo o d n4.¡ d! lo. o$ ¡olo ¡or d¡ *ryg¡ütfi**n;,rrffi "*ltr fr :.,.;::'í_:H*"1]$in¿*i.:: EtrltrsÍ d. hi ¡¡md!¡ oind¡d* d. cdd qu.,e¡rh e deú, tstrhFor I iuatn dkpoddón ":,TiT" idB d.ipu4 d. lor .oñbÍ.¡. ¡F{¡h .¿ú, d .ü¡lqu¡r non.ntd, *t*u***ru*ffi lbsrr ¡ l¡ bu d.nl& d. Mrlur, ! ¿nrodú h' ¡ndh' oí.núkr. Ero, ¡do¡é Éslr¿¡or .f(ed pü¡ horhr a h, luda¡ & opr ñdo lÁ iñrid¡ó ob .ullzrÍ liod¡ dd zro prn d.oñb!- k noduro. un¡ fu.n¡ ñon!¡nrice $$$#ffiffi l.ponú .n Brikpl!¡r, !n u¡ rlh¡ daqu¿ bi.n !j.ondo, y rdró cró $h 16 pnmro¡ 3.1?cor ur¿ntrq rorÉcill¡d.col¡. irÍ 't H¡ú d¡otg, ¡¡Brú ñ¿(odo roqú. ,ro¡no.o ñ ¡ordd! d. ruir**W'l,i'kfi"ii.fi 10¡bóñbrd.Íord. h.o1¡ ¡ h !¡o¡ nrj.nts eslr¡ño¡ d. h¡¿d ddcubrinor do lurü ñuy po.od4ro !n d bi.i.o¡!. Pf0n¡0 qu. mo d! .o1,¿n1$ FoÍ¡hhs
 38. 11,ü1ii::,;i iT.:"***' qu! rdn¿n¿ñ¡ ¡ !d|.Í 'rts ffifi*uffi ,,,Hi,,:?:i:n:,¡:#il:"i:H::1il,lil::,:**, -*. $¡5il.,fr¡ffi,,# fhü*T,{,;+' f.Í*r*ttft+iifl xsllt','i"'i.11ffi luf**r*nffi l',:i'jil:rr{rld$l *#*u***ff r''$tr*fitrtsffi*tri *nfi**ru***"gru n*fu*r***l*trm-
 39. I klienor P¡E t¡ trrcs¿ d&d¡. L¡ d. s úho Fórd.z! tlúprri¿oñ¿ ¡l !tri ;bd"' l"',,ñ-" h¿lló asuj.rot b3l¡cfu de riem 5oró r* d. LE LI ' 0r E 3 !ñ mb fo l m rt' ó i l N .1"":" tu4" d,r.^* q,. por fod!¡r, "^ e3ren¡h¡brf sido rülü¡ odo Ff o afndo d! h fór !.t ( m y 6dr c s f u, htd e M ' { .l o qk rb !} (h h e (!h ! uo¿dd6d¿D .. Al fn d. luenbs h¡bi,ño, josndo I .ú.r rlrdadq ¿ rordo ;q. fB l,ds cundo ü{ci ru|dou@¡rc'un¡ilbeeium liiltliitr"*-*"'',"' D! csn¡o .n Tr¿I¿i, irfom¡ d. losdd¡11., wdo det d, d¡,a
 40. lr cm I¡ d.roú, pd ld ¡¡@s d. surc ¡pdúq d¿l futu3 ¡lj¡ yó ¡ h d.rob, f!. h f¡h¡ d. .obr( r..*i¡brñ bi d*q.údrm.r& P{o .r iirsú¡ d€ lar @6ior6 l-lridor fudo¡ d*tuids rl l9 d. f.b¡do,4 M elnje ddmtro ¿¡no¡obESuhbryr, ¡mdo $ ¡dbl d. 6ri *tib y cinco ea¡ d. ayor dtr.lo ¡¿Eo d. 1¡ strlrn. h.¡6 *( r.chr. Fu¿.s vidóda d. 8oi raqüi4ó I lG br.d d. su¿f¡ 814 d. a.büo d.1942vot¡ &¡ód ¡r ,;l'rtri:':#;#iií,rli i:t;jjdffi l¡ &ciói ttr. .úsi!¡. po¡que1¡ sfdñ¿.Lor 4¡sros llponA4 onchl.3 úndrÍon um vi.rori¡ ñ. ráj.roD iifo'md d. qü .l ¿n.hrso *ru**fiffi cúis, r3m¡¡¡wks P¡o cu'iiis y su bí5 dpoid. ¿ ¡u6ra ¡iDljó¡ d! Jaq r.brró, widú& cdr 2.ro Ls lu. L p'infl¿ 06.ó' ú ftro ¿.4r0 fl h. !¿r. elbs io ¡ ohndé..dónd.d!4p.Db ;i.r,,,*$'if,til.:ij*":'r$,ltrl{}'iii.}:.f ' rdh flcir,.ono r¡ q& !ú,iño.r h5 Firipiid. L¡ d;p¡ñ¡ d. r¿h .n¡iió v{ut&nc d t6 de rlbrdo,
 41. j:':j::i: $¡:fi',rJ"##ir.Ji,i:.1:li, ú¡ h4¡ '¡f¡sa dt fuso d. srór v lü.¡o s ¿hiócu¡ndo dtón er a ni ¿quilrd¡,unP.41r eúcó ¿h . s :j:r J..":::-:, r .,.s, c,1 t".? p", ;;P;.:;; ;;:i; m+*¡¿.",., ;;"ii,t i.;;.:;,i;::fi,ifin.": *,'. ;,;;;;il j;,; ';,;::"": ñl¡¡: d zdo *iró Y sbió, ¿nú üo ::::,i,:::"':''.::j-T1'i"'1.-, #:ü:1;;il ftre dd'*y.rcin' d.lP¡o L* ! i:':1'-::::::"::::.':. j;;1,;;';;;i;; ;.:';:ül :11':. I.r on,yr lP¡ o*hnó.nnánr L": : ::'.rl';;;;;;;;;';":#;1.:,1 :::i:.;::lr:: 0tr0 P¡o p¿e óno ú rcl¡ñ9¡¡o ro6.rc . UnPló ¿Eror.Ó D.b¿jó ñi Fró u¡ ¡viór.xq¡ókl d. pd ra .ür hoLrid4B El pLhh l¡Pon¿¡d.'dibü Ú tbtdo ****n[r1;**$*tm Orñ Y¿ lhsuad.haúdo td. y Dicadr, $b¡lsd¿qi6rhhk'oi lnir¡¡qE.IloNtri$¡Yon er¡¡0,li.ubi.n¡d. ros ¡. cómbdbL d.l6z hol¡id¡¡. El z. tiqu6 o P¡6 ddd. ¡bqo' c¡vó ebr n*l-*ttfiÉ*#ffi r¡.!ú !úñ ¡l zdo. D.rdndo hd.i$ El oro Z*ó f ¡c¡ú ¡n¡uúmt: l!4o s ' ¡r.jó c hidiói,v ¿rtlloro4xóh mmov ef¡ *.oxs tÚd¡ d.r rus.f i un P36, qü. ¿n ¡P¿'j.ncl¡hui¡ d.l @mbd.. Pdó sbro mi tl¡rdi l¿ úhnd d.r ¡dk'¡do' Y d #fiH#fi*$rffi úrc¡ dd liohrdé.. TrcPmdooún.¡b'l ruaó cod.l dñón D'n¿ .bdoPlo¡bih9rcsjórd¿lgjlod.iyjómipu¡&¡i¡ hsú h i¿qut'd¡ y $ ptciPiió {ft¿Lnent h¡d¿ ri.fñ.M¿ ñf' @¡ d.b¡jo d. ú !j'o y.nd .i Pio ;úd d! ci.u.iu ñdtor d¡ disúr.i¡. Mj d.doop'imó.rborói v ln b.h. súlhror ¡i ¿llushj! Bidró.r utr !rudo.ld'iso hun! **$i'*n*irr*+t*ffi B'ór t r /.o co do¡ rrnrr¡¿'r po' dd¿Í,. d. n'¿edi S'n¡J lridr boh dt fuaó, Y ñdó¡jí¡lGn d .' f úLq' p$ó 0 do(c o¡
 42. 0b!gó¡.nd.Í!¿¡ d ¿pr¡ro w.tk¡2.4c$r4rc¡vrhsÉifu úa,zdod#ibi.ndó _ .D. Er horand&b¡in.ó y ?is4su.ó ft. df l¡ohidqd ebrcrvL,r! htrú, yó (o¡bú !r ú¡i., rofttr t to kjoi L¡ b{¡tb h¡bí¡ r.r d.¡ .!idB. votó ¡d¡ E ñ¡t b¡io fu¡¡, romdo tor tlborB y h! oss, .n h dpdáia d. dudnn¿ Y yo Bbbl r¡uy d'ú d. so. En!i dm zdo q!! hub¿s pod dó srif ñ p.flodú d. ror o,s ú¡¡. É.t¡ ¡ r¡ vúú l¡ b¡. ¡úá d. M¡t2 Mi.nh tos d.n* od rohb !n op¡ñi.t disPr¿dor. € Et ¿nsdfo nrÉdo qü *prhbJ ¿ sunb¡j0 d. h rt¡ M¡duc. y lthrci P.d¿c ¡l pi10r0 . ntrú D$dnd rc¡ L!;1. Fúi rl útrmorúoro.r unúñ. ¡ to! á .icur. ¡ 3 900ñdfos.1Eic f ith i ñor" e Miu; 3'4o.¡ B¡rikprpú, pito¡o!.or¡ünidro¡ LDbisn lós qr d¡rtb¡do, r.ró P3r po' drb¿jo flr.$bÍe h. r( qr h,búnos.ir¡bl¡dorbr sunb pld! qdon! D.n¡r¡do .lú d. rodorcodn rodor, o f.r p orortEdtr ru¿so dor rrdi par u r!!so ¿nd¿ oPitriltd codn d ñúno ejdn .ia¡4ó, y odr lio ¡fi Pdo.s v.z p¡,4ñ qr .xari. ñüy }Ó¡hc4b!dJ'M¡|d!.n'Blup 6 r.ñp!t h ¡¡brq h¡f¡ ¡d.Ld¿ ü¿ dqdord¡iiqú úr úda! m+fo¡bk i' corpof¡ñr¡¡o d. vücrod.t p.36 d¿ .oirrdf¡bhm¿nr un 8rp. d. bo'nú'd.ó¡ d¡s' h b¡r a¡rc¡rcdd¿d! Djnb¡is. y d bombrd.oirdpdldo d4hy ¡o¡ fm .md Y úd.f d. ¿! P¡0, Bnfl¡td y Húfrc¡rd bfnbúo, .r n pdrrrdo stP.¡ü r¡n.m¡ 0 2mmd'o¡ h dhhiciaci¡¡. ruúLorNiond. No pud. rÍcm! d¿s a cú¡tqlh¡ P¿¡3 EPpitoro¿n¿m8otub'i! pod¡dor,'triw d. huf í hub¿n úici¡dorP¡ed¡1m¡yqJ[o'F ¡¡,y p.rdiño'sd d. nuifó¡di¿ciocho 24o5.
 43. Tods las nochd 4cucháb¡norárúñ ell d¿lsiro ¿ 200 nd'or dd nldn .n.m¡o. Poei v*B hei¡ fuqo mbd.,9Ó'd.tuñrso duhra :t sruPogildtú¡ lor üdd Fc¡odr. vrir b¡l¡! dimi .¡ d dd 8ufi¡lo, y d hlnd bm- z{o¡ d! h ¿on¡,y nudfs ñ¡yo6 b¡¡r É prcduj.for d le v 20 'iorú !l8rcwr*.itó.¡ unarcprda s'n d¿bdosróid{ h*6 qü! El 15, di.cio.ho zdor ¡ll.rcn d! B.li*9¡P¡n Ói d'd'rd oibb qu. d d. $brcviYts d. Itnp,r l¡ bd {ri d. M,l¡n3,doÍt lrt li¡.nc¡ ci qu. d '¡' bombrddor¡l¡do¡ qu. úGncon u¡ ¡ió u¡ r'ob.bl! útfi de¡ibúo. dhlh¡ d!f.i$ d. hi i.l¡r. En dh ¡ M diótr hohtrdés,yo nli d.1¡ foñrción d rl.mPdrtrfr.bde y P¿D y VoLqno, h. Fi¡lprña vol¡no¡.i ñi!ioú. d. ¡póyo ¡ d.l¿jé(i- h¡c'lo dt¿Ir' .n .l oc¡fo. ¡0, nr.nta ,¡c Ua¡b¡ ln d.f.ns d. Co'¿srdoi. 319ú¡o d. ¡uÍ sl||Ghohnó4B l.lqu.d¡b,r|gü rndo¡o¡, pf¡ prcpüúr conk* 11¡ dsuL¡Gdp.trcrdn iñpór m dun¡e *¡ mtnúo..isn¡o ¡¡. d. wdo G u.vó¡b¡jop¡n mdhu¡i ¡ t4 B.l? Pdsdor ¡llr' El ltr4o ¡nrü¿rco irGüo. dr ¡.¡o tnñor qu. lo¡ ra¡ bombfúd dd td.nt .orcn.l J¡.l( D Mi vhrinr dsul¿nt -ond'hent h darmo&iaro-¡9rt d. hló iu.r rrlorord. Pao.n.u¡trfú v ch.o df$d. combd. e .L úxiño dtl d. f¿brio Yo vóLb .i lrr. E!¡.i!r¡ ciL¡ ii.tibk, y¡ qu. ¡u.rB p¿tdi¿!n¡t¡ fu{otr d. m.nor d. d¿ z.u. .r ón púr r¡d b drueiór ¡L¡dr toddt d. rjihjrt. b¡ tÚ@¡ slgú¡¡D¡I., ! orord. lorP40ur¡b¡i uú ñrnrobnd¿úr s¡ 'i6 d h L d d o id lú d . 1 . 3 0 0 ¡? . r 0 0m vd{ón hmm.nt ñkii6lo' borbÜd.'ord¿j'bri ad¡Ú prcv( zrot, y lu.¡o volvid ¡ ú¡ roftlono d! lu.hr Ailrh¡b¡ qü d. ri¡., .i bt ü¡¡lrcioes Ponuri! E bonbf d d B d . v u d ¡jru cho, an rodo¡ ñir conbrd corh d. hn, 16 lolúmo¡i¡.h Mrb¡8 ¿i buld ¿ Nbn.' o¿mjsls turo.n@rn¿ s¡ d¿dn¡ pot d co¡ond En.¡p¡ D¡1.. c u t o ü n ' je u n ' P o 'miob{ nohbL ci¡l .onú d P40, un sr _ z.rc, ni prcpiogupo emi,'¡b¡ n¡edr ;mnd¡ ¡¡b. cumürmhbu!, ¡lrt M'q. cu¿ndono¡ aÉ' ¿b¡un¡doancrd¡ or¡ ru*ft! Diloroi. roni!. I .omo Búfhlor hol¡i arini¡ño rDIlr coifub d infdm. d! D¡1., qu. Ur¡¡o- d. dds Nunc lrlndi h f¡lr¡ d. nutl¡ plL pdc d' cú¡ pjroror o. oimorou!Rrd¡o Toklodrcl¡: c !do! d. h n¡d¡ Soi uñ ru.b dDod. Curlr. ¡ñdo .onrú eÁo o h md! 6r¡, n. dto qE jnfi huboun¡ trrúkió' .oúo l¡ r¿cilidd€¡ vn¡! d.l Bürrrlotlctploñáido'n' uld0 €ú¿l ¿n v ¿nfrcúo. s!ñ.¡dA anmrcrom¿
 44. dd1úndintnld d'l r|¡or¡ mI.0¡| ús4l P frF¡sui ¡rñP| F¡r¡ c uopn¡po& !r d! , Éf i @ n.6dr B¡r f ñúhb; nt,v * *-*" ir,r"'"ril "**'' iE ¡r (J ¡B . r? !i Y * ü b ¡ j a r d o Í-
 45. d f.n @ r.ni,¡j. ürndrd6, tor mordu ¿ punro ,ld.n.rr, d. Pro... rhi *úb¡, b!t¿¡*¡0¿oehrc todion Gñ. Er chiddod. los n.ior u4ó hNh ñudtrú oldor uj srúG d.ru¿r mi rrc.iei¡¡b¡mo! rnk d. t pún¡, ;ri¡¡. ¡ dtu ri d.hü. l$d.f¿.e! d¿r o iE$ ¡prÍó $10 podí¡e, *,l**lr:t****lW u¡ ¡ ' or f",d.n.1,;¡ o @¡[¡ .rúPido] ¡Ni jqühn orc. El qi'io d. ¡mrÉl¡dofs i6 ddwo .i n.o. jal¡¡ién xi¡. ró. Irr rop.¡ d.¡ lj¿r.irotiEt Bt? no h¿bhddd oorlbdor rsu piloroh¡bú rdrtz¡do pord¡or.r rúdrc e¡ódrcno,y¡tlh i¿b. ffifi*'$;'-frff u¿.t¿vióix húbn! d.rnüol d¡ndo d otdo d. toscúffo noro* El B.l7 @rió pó¡h Plt¡. hd¡rdo PoNo16 rr. I ni.niB d piló¡o ! . au.dMd¡ ¡nómd¡d$ r1 iúPrcci¡bt opdtunid¡dt cóiño &ü dq r hú e q¿¡cró. va¡io¡d. rospjtoró! '^a.¿lilfl,*""'' ''*:' e.id -¿oú¿ .ond.n¡do {rúPido hiro d. P il,*,:.:,;:,:*l[iffi :u"ll',"''.:*ill; mr h o,n n d. diip¡nr ¡ to! ioñ6 .ñjsoj, ño d. drld n Tuvinorqu. .onrid ál PiLoro: s8.r¡o. El kni.¡r d. h udd¡d d.l .mnido. cuáñdo enFó d. rodo, mlnqj**:*'1;¡¡¿'i4{l{ *¡f$tl-riÍ* $ Dsntu wio¡ dí¡r m¡ldúñot ¡1¿jérdioy hñ.ioúor h ¡.r didad.lboñbdddo.n.ñl!o Hoy,po' supusb,€llñdd¡m.pro, du& fi¡ü,pdo no láspfodujo.n1942, cu¡idoh Fon¡lla votúc m*l}'i':,* a n nd¿múu¿(¿ d úirii!.d
 46. úrositrgPu.{yómf?bn. tu, y ¡are d. l¡¡ nor¡s ohi rariv 6trli¡u$Yic¡sn¡'Todol¡pó¡dbb Krrf ¡ s¡ F!júo,h mu.¡rch¡ n¡r r-¡ h¡bi Yit¡o u¡ Íh rz, y h ¡d.a d¿ qu! pcibk'i.fu -o lut A dflEtrrü d. nucno. h noricird. h loE.ión n t. '¡roB, ró ú .i!r¡. El dó.. d. m!zo..¡ ¡ub6nü&ú. f¡dzlhi N¡k¿iie ü.F d! J¡pór,! irtorñó ¡ h s.údrtrraqr rclrqrr¡ ¿t kir{b s.c. E'joshii o.omoóñ¡ndm. d. h B.u¡dnlh. -[l entnr sl'ined qedr ¡t {do pr¡ s ro¡.¡ótr ,¡iio-. Nr un ¡oró n¡do i¡k'unpó | vd d. N¿k¡iin¡,.üdo d. lóspito¡6. Con& lo qu. * Fnb¡,.1ptuf rsrbú io.n yo.Trmpo.o *sondo, cr rr. .r ri lir¡ d. m¡5d! leib ¡oñbÍ¡r, nin ¡¡r &nri p.¡pkjoyhnido.No pod'r.ir!id!,I r {rr *N h¡bí3 .r.tujdod.l¡ ¡itu d. piroró! dóhn vürsr¡ lr¡r. iYh¡bí¡ qú dodo ¡ud¡ dd p'¡! m¡¡ ¡iémpo h mydí¡l qu. M¡s !sd6 m' rdquá d núro .dñrnd¡ir y L p¡lsun¡é: -s.no¡, .di.róo qE mi ¡onbrc io fi Er 6óadrr N¡r¡jiñ¡ n. hr.m!ó -No, ur.d no vorYfrr¿ m$ con tG Í.n4h&i. !r¡ nü.r ba. ¡¿. r¡, d pBro ñ¡i 8L¡¡oudo coÑ¡ c !¡ Nud¡ Bcbtu. Porro q!. ¡ r¡i É5p.d¡. lird d d ftjdr p¡toró Qú lor otor Lo'nbrciryri ¡ Y .o ftr. rodo.L¡ otrEre.ión h¡b¡ &¡n!r¡do. s.!l¡i oE, tu Ñ.n¡ ñd¡|. no n. rtuvl¡ es!
 47. vold ¡ ni ¡loi¡rreb, d¿dL.rndo. ióhdó @i !t muidd y d¡ Gp.rdo d. vo&d ¡ Fújikoy ¿ fr 'ni dd¿ ¡o m . .r¿ d¿ qu! b p¡f.¡.mü d.t @ssd¡Í¡. N¿k¡jitu p.r mi,.oño unod. lus piroror,rÉ Liibhslvado {dá,.i tr¡li l¡ d¡d. Lo¡ p¡lotosqú. rcsÉnrotr¡ c¡¿ lusotr rtrrL¡d¡dd:n¿r hli. ¡ m. & h mtriF, d 5 d. junlo. .ni rodorro' hombF!qe ^m¡d¡ ¿ d¡¡i¡do Rr1 poñ pr( .r¿b¿z L¡r sñ¡¡a ltui.nk 33ufm.nr. lN e.oA qü. h. r.sdo nbs mn,nrrnouk, o( M}¡ÓudocDJu¡dod.h^e _('dd ñ¡ikr.s. d.¡di d. to¡r¡obt.úrd.torrbofi.¡tú TiD Nurúó !úunft Punro dsrino,R dc {hdo3Éid. pd¡ qu. h rc.ó I. m h¡br¡ d.bid; ow h bd¡'N4Úo ¡¡u ' . d . p i|o lü No prcfub¡ rhdó, ¡ n hv ío;r. ¡do,.ono s¿iodo unp.qú ¡ r¡ fgtr tr o¡llurof(Js !¡Lbh ¡o. d4rriro yYijo !2fs!.rotrr¡oi I do* rudoscoiró p'ordói $ ñó: d o $Lú ui plqldor¡et 4 tusdo ú'¡ s ójú pra rü ro ¡!r h,rc¡dd h; R,b¡d d;nodúo. ¿lrom¡ o Un $lo brpldo d. un¡! ( I s ¡¡r hlb; ido ú D. d¿250kilq¡d. ui bornbddao.rpiodr, ir d ft1s al¿urc (L¡- n¡o Rd'd q¿ Jlsom¡(¡6 J. hl mhi¡le m'; ''|f nund¡nF¡ rri*s¡$i l¡ dc lo¡ piloror d. {u dd rúo d. 'nn¡d ¿qEro3d. Myd' d0cfrn.h, ú rcf4mr D*.on.do r d! idtrdo, ru.u'ibi por h rúyo¡prr dd li:¡ d! d0¡ pl]funo|¡ads!¡]sd.fl]oayfo|Jc El bú.o ruli¿ y Fmr¡ iNsiirno E¡ .u¿mo ddardiñs dcr bso. ü aiü! o d¡tur rD.l srpi d¡ toj o t,s s d.Eroi ¡rulr ubr nco dü¡ñtr la¡do¡(mrr El¡udori¡¡d'orqb¡¡rL*húmda
Publicidad