Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Gymnasiearbete EJ17a EJ171b

 1. Gymnasiearbete strategier för informationssökning EJ17a & EJ17b Elisabet Brandberg, bibliotekarie Nacka gymnasium, ht 2019
 2. GYMNASIEARBETET - förberedelse för högskolestudier Där ska ni bl.a. visa att ni: • har utvecklat grunder i ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • har förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet • Har förmåga att strukturera och presentera resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp Skolverket. Ekonomiprogrammet. Examensmål. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%2 6lang%3Dsv%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295#anchor_1(Hämtad 2019-09-08)
 3. Hur kan biblioteket stötta dig i ditt Gymnasiearbete? • Studiehylla: Metodböcker för tex enkäter och intervjuer Handböcker kring vetenskapligt skrivande och referenshantering • Böcker, databaser & länksamling • Tre skolbibliotekarier https://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/
 4. Vetenskaplig text • Begrepp som hör till ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande (metatext!) • Formellt språk – inte talspråk • Källhänvisningar och referenser
 5. Varför källhänvisa? • Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller kritisera din undersökning och dina resultat • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Underlätta för läsaren att hitta de källor du använt • Undvika plagiat - en upprepning av någon annans text eller idé utan att källan anges
 6. Räcker det att Googla? 6 • Använd de termer och begrepp du hittat för att söka vidare i andra databaser och söktjänster • Sök vidare på forskare/forskningsinstitut du hittat. • Gå direkt till myndigheters/organisationers webbplatser Sökkritik - att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers ranking
 7. Kom igång med att söka information • Tänk igenom – vad kan du själv om ämnet, vad har du lärt under din studietid på Nacka gymnasium? • Skaffa dig en överblick över ämnet. Läs på, använd tex NE och media
 8. Bra frågor att ställa • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva i frågan?
 9. Definiera begrepp
 10. Använda media Hitta artiklar • Mediearkivet – söka i fritext – få tillgång till låsta artiklar från t.ex. DN • Artikelsök – söka på ämnesord • Alla elever på NG har tillgång till SvD - digital
 11. Värdera och granska information Fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad pg a politiska, religiösa eller andra skäl?
 12. Vetenskaplig grund?
 13. Kritiskt förhållningssätt till ditt källmaterial ! Var medveten om dina källors förtjänster och brister! Källa: https://sverigeskvinnolobby.se/vi-driver/[ hämtad 2019-09-11]
 14. Forskning Filmade föreläsningar NE Play Stockholms universitet Kriminologiska institutionen Uppsala Universitet NCK – Nationellt Centrum för Kvinnofrid
 15. Myndigheter - statistik, forskning och analys • Brottsförebyggande rådet (Brå) • Polisen • Kriminalvården • Diskrimineringsombudsmannen (DO) • Socialstyrelsen • Statistiska centralbyrån (SCB) • Folkhälsomyndigheten • Jordbruksverket • Naturvårdsverket • Statens medieråd • Jämställdhetsmyndigheten • MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor
 16. Böcker Exempel som ger en överblick över ett aktuellt forskningsläge
 17. Nu tar vi en paus! Sen fortsätter vi med några praktiska sökexempel utifrån era ämnesområden och genomgång av bibliotekets sidor ”Hitta källor” och ”Granska källor”.
 18. Rättsprocessens olika steg Källa: Lagrummet https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/rattsprocessens- olika-steg (hämtad 2018-09-12) Exempel på SOU Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) Polis i framtiden, SOU 2016:39 Att förebygga och hantera finansiella kriser, SOU 2013:6 Riksdagens webbplats: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
 19. Sammanfattning • Skaffa dig en överblick om ämnet – då är det lättare att vara källkritisk • Tänk kreativt, testa olika söktermer Databaser och sökmotorer – olika sätt att söka • Använd fler ingångar till informationssökning än Google • När du hittar en användbar källa – kolla referenslistan för fler tips • Håll koll på dina källor Lycka till!
 20. Länktips Riksdagen - http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ Exempel på svenska myndigheter BRÅ – Brottsförebyggande rådet - www.bra.se Polisen – www.polisen.se Brottsoffermyndigheten – www.brottsoffermyndigheten.se Sveriges domstolar - http://www.domstol.se/ Statistiska Centralbyrån (SCB) – www.scb.se Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/ Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/ Migrationsverket - www.migrationsverket.se Exempel på forskning Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - www.nck.uu.se Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet - www.criminology.su.se/forskning Bibliotek Nacka gymnasiums bibliotek Böcker https://bookitpubng.nacka.se/web/pub Skolans digitala resurser- http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/ Bibliotekets länksamling - https://tagpacker.com/user/Nacka.gymnasiums.bibliotek Stockholms stadsbibliotek - https://biblioteket.stockholm.se/ Kungliga biblioteket – LIBRIS - https://libris.kb.se/ - observera funktionen ”fritt online”
 21. Rättskällor Europa.eu - bra översikt för att hitta rättskällor inom EU www. europa.eu/european-union/topics_sv EUR-Lex – ingång till EU-rätten www.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv Riksdagen.se – SFS, SOU m.m. www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ Rättspraxis – www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Vagledande- avgoranden/
Publicidad