Publicidad

Gymnasiearbetet SU19

ngbib
8 de Sep de 2021
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Gymnasiearbetet SU19

 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning SU19 ht 2021 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 2. DAGENS LEKTION 1. Föreläsning: Informationssökning (50 min) 2. Exempel på olika sökningar (20 min) 3. Egen informationssökning (resten av lektionen) … plus några pauser …
 3. FÖRELÄSNING • Gymnasiearbete – vad är det? • Bibliotekets stöd • Informationssökning: sökkritik, strategier, tips, tricks och exempel • Källor: kritik, tillit och hänvisning
 4. I gymnasiearbetet ska du … • visa att du är förberedd för högskolestudier • formulera en frågeställning • planera, genomföra och utvärdera ett arbete • utgå från centrala kunskapsområden inom programmet • färdigställa en skriftlig rapport • presentera och diskutera ditt arbete muntligt GYMNASIEARBETE – VAD ÄR DET? https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp% 2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5c
 5. Vetenskap: ”organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område” (ne.se) • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar och referenser • Formellt språk – inte talspråk https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fpr rogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295 GYMNASIEARBETE – VETENSKAPLIG TEXT
 6. EXAMENSMÅLEN • … utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • … kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta • … kunna urskilja värderingar i olika typer av källor • … förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet • https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp %2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35 a5cdfa9295
 7. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla: övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker (för t.ex. intervjuer och enkäter) • Demotek: tidigare elevers gymnasiearbeten • Källor: böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering
 8. INFORMATIONS- SÖKNING: TVÅ MINUTER • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 9. INFORMATIONS- SÖKNING: SÖKKRITIK • Sökkritik – att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer & filterbubblor • Annonser • Sökmotoroptimering
 10. INFORMATIONS- SÖKNING: STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick över ditt ämne. Definiera dina begrepp och formulera sökord (uppslagsverk) • Fördjupa dina kunskaper i ämnet. Använd många källor. Sök i databaser (allmänna och specifika), media, böcker; sök hos högskolor & universitet, myndigheter, organisationer • Bearbeta information • Dokumentera kunskapen
 11. STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? Googla smart!
 12. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Var smart: Uppfinn hjulet en gång! Dokumentera din sökning: Skriv sökdagbok Samla citat och källor i ett separat dokument • Var kreativ: Testa olika ord och synonymer! Brett eller smalt? Psykisk ohälsa – Depression Närliggande ord eller synonymer? Brexit – Storbritanniens utträde ur EU etc. Vinklade och värderande ord? prostitution – sexarbete – sexslaveri
 13. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på homofob* leder till träffar på sidor där ord som homofob, homofobi, homofobisk etc. förekommer lite här och var. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på ”åsikter om monarkin” ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra.
 14. PAUS
 15. INFORMATIONS- SÖKNING: ÖVERBLICKA • Definiera centrala begrepp med hjälp av uppslagsverk, t.ex. ne.se
 16. ÖVERBLICKA > FÖRDJUPA: MEDIA • Fördjupa dig genom att ta del av media: tidningar, tidskrifter, teve, radio • Använd databaserna Mediearkivet (fritext & fulltext), Artikelsök (ämnesord & poster. En del tryckt, en del fulltext.) och EBSCO (Engelskspråkig. En del fulltext.) Primärkälla eller sekundärkälla?
 17. FÖRDJUPA: FORSKNING NÅGRA EXEMPEL • universitet & högskolor - Kriminologiska institutionen vid SU - Karolinska institutet - Lärarutbildningen vid SH - KvinnSam • forskning.se • DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet • uppsatser.se
 18. FÖRDJUPA: DATABASER NÅGRA EXEMPEL • Global Issues in Context • Libris • Google Scholar Använd nyckelord/ämnesord! Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/
 19. FÖRDJUPA: DATABASER • Global Issues in Context
 20. FÖRDJUPA: DATABASER • Libris Nationell söktjänst med information om böcker, tidskrifter, tidningar, artiklar och uppsatser som finns på svenska bibliotek. Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/
 21. FÖRDJUPA: DATABASER • KvinnSam Tvärvetenskaplig databas med fokus på genusvetenskapliga böcker, artiklar och uppsatser som finns vid Göteborgs universitet. Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/
 22. FÖRDJUPA: BÖCKER PÅ VETENSKAPLIG GRUND? Lämna gärna inköpsförslag till biblioteket!
 23. FÖRDJUPA: MYNDIGHETER Tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdagen beslutat om, t.ex.: • Brå, Brottsförebyggande rådet • Folkhälsomyndigheten • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd • Jämställdhetsmyndigheten • Konsumentverket • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor • Polisen • Socialstyrelsen • Skolverket • Statens medieråd • SCB, Statistiska centralbyrån https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och- regeringskansliet/myndigheter/
 24. FÖRDJUPA: ORGANISATIONER • en grupp av människor och grupper som samarbetar i en fråga, t.ex.: • CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning • Mind • Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (samarbete mellan myndigheter) • RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter • Sveriges konsumenter • Riksförbundet för social och mental hälsa
 25. PAUS
 26. KÄLLOR: TVÅ MINUTER • Vad är en källa? • Vad är en bra källa? • Hur är man källkritisk?
 27. KÄLLOR – VAD ÄR EN KÄLLA? • platsen där du hämtar information till ditt arbete • innehåller fakta som du har användning för • kan ha olika format: en bok, transkriberad intervju, ett radioprogram, en avhandling, en debattartikel, forskningsrapport, en verksamhetsberättelse, en vetenskaplig artikel • Olika sorters källor – primära och sekundära
 28. KÄLLOR: KÄLLKRITIK Fritt från Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber
 29. KÄLLOR: KÄLLTILLIT Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, var en av de första som började använda ordet källtillit. Källa: Internetstiftelsen ”Vi kan inte göra egna undersökningar om allting. Vi måste hitta källor som det är rimligt att lita på.”
 30. KÄLLHÄNVISNING – VARFÖR? • Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller kritisera din undersökning och dina resultat • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 31. KÄLLHÄNVISNING – HUR? • Vetenskapligt skrivande – en sida på bibliotekswebben • Olika referenssystem, kolla med läraren vilket hen föredrar • Viktigt: Var konsekvent!
 32. DiVA, uppsatser.se Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Egen undersökning (eget material, t.ex. intervjuer, enkäter) Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR Begrepp, definitioner 34
 33. SAMMANFATTNING: STRATEGIER • Definiera • Överblicka • Fördjupa • Dokumentera • Bearbeta • Referera
 34. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker (för t.ex. intervjuer och enkäter) • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering
 35. SÖKEXEMPEL 37
 36. TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 38

Notas del editor

 1. ”Va lite nyfiken!”
 2. ”Va lite nyfiken!”
 3. ”Va lite nyfiken!”
 4. ”Va lite nyfiken!”
Publicidad