Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht

N
GIỚI THIỆU MÔN HỌC

 Môn học: Phân tích thiết kế hệ thống
    Lý thuyết: 45 tiết
    Đánh giá môn học:
    Kiểm tra thƣờng kỳ + tiểu luận + Giữa kỳ + cuối kỳ
 Tài liệu:
    Slide bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống
                            1
MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
 Nắm được các bước tiến hành phân tích hệ thống:
phân tích dữ liệu  thiết kế mô hình quan hệ
kiểm tra yêu cầu chức năng
kiểm tra dạng chuẩn
thiết kế bảng
thiết kế xử lý.
 Có kỹ năng trong từng bước phân tích, thiết kế.
 Có khả năng đọc được bảng phân tích, thiết kế hướng
đối tượng để xây dựng chương trình.

                          2
TÀI LIỆU HỌC TẬP

 Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống
 Phần mềm hỗ trợ thiết kế: Microsoft Visio
                       3
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin-
 Nguyễn Văn Vỵ
 Practical data modelling for database design –
 Renzo D’orazio & Gunter Happel
 System Analysis and Design in a changing world
 – John W.Satzinger, Robert B.Jakson, Stephen
 D.Burd – Thomson Learning.
 System Analysis and Design – Kenneth E.
 Kendall, Julie E. Kendall – Prentice Hall.
                           4
NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN
1.  Tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết với tinh
   thần học hỏi.
2.  Tự nghiên cứu tài liệu, đọc bài giảng và làm bài
   tập ở nhà theo yêu cầu giảng viên
3.  Trong giờ học, giải bài tập, thuyết trình tiểu luận
   theo yêu cầu của giảng viên.
                            5
Chƣơng 1
     PHƢƠNG PHÁP LUẬN
      PHÁT TRIỂN HTTT
I. TỔNG QUAN:
 Khái niệm về PT & TKHT
 Tầm quan trọng của PT & TKHT
 Những yêu cầu của nhà PT & TKHT
                  6
I.1. Khái niệm về phân tích và thiết kế hệ thống:

 Phân tích và thiết kế hệ thống là một ngành:
  Sản phẩm:
   Các bản thiết kế phần mềm
   Các chức năng nghề nghiệp:
  Có phƣơng pháp, các công cụ và kỹ năng yêu cầu
  riêng:
                          7
I.2. Tầm quan trọng của PT & TK
  PT & TK ta có thể đƣa các ý đồ vào sản phẩm.
  Có thể phát hiện và khắc phục những sai sót, tránh
  các rủi ro khi xây dựng.
  Đặc biệt phần mềm có phân tích và thiết kế tốt làm
  giảm chi phí và đảm bảo sự phát triển của phần mềm
                            8
 Những sai sót trong làm phần mềm:
 - Trong phân tích và thiết kế chiếm: 46%
 - Các khâu khác chiếm: 54%
 Sửa chữa các sai sót có chi phí rất lớn:
       PTTK      Lập trình cài đặt  Vậnhành
chi phí (lần) 1          40       90

 Chi phí bảo hành chiếm gần 50% tổng chi phí phát
 triển phần mềm                             9
I.3. Yêu cầu của nhà PTTK:

Phải có tối thiểu 4 kỹ năng:
 Kỹ năng phân tích
 Kỹ năng công nghệ thông tin
 Kỹ năng về nghiệp vụ và quản lý
 Khả năng giao tiếp
                  10
II. HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

 Hệ thống TT là gì?
 Phát triển một HTTT
 Bản chất của việc phát triển HTTT trong tổ chức
 Các cách tiếp cận phát triển HTTT
 Vòng đời phát triển của HTTT
 Các mô hình phát triển HTTT
 Các phƣơng pháp phát triển HTTT
 Xây dựng thành công một HTTT

                        11
II.1. HỆ THỐNG LÀ GÌ?
 Hệ thống là một tập hợp các thành phần liên
 kết với nhau, thể hiện qua một phạm vi
 (boundary) xác định, họat động kết hợp với
 nhau nhằm đạt đến những mục đích xác
 định.
 Ví dụ :
 - Trong tự nhiên : Hệ mặt trời
 - Trong sinh học, cơ thể con ngƣời : Hệ
 thống tuần hoàn máu,…
 - Trong vật lý : máy móc
 - Trong trao đổi thông tin: Hệ thống thông tin
                        12
HỆ THỐNG THÔNG TIN LÀ GÌ?

  Hệ thống thông tin (HTTT- Information
 System) là một hệ thống các thiết bị phần
 cứng và phần mềm, khi hoạt động đáp ứng
 đƣợc những nhu cầu nhất định của tổ chức.
                      13
II.2. PHÁT TRIỂN MỘT HTTT
 Phát triển một HTTT là Tất cả các hoạt động để tạo ra
  một HTTT hoạt động trên thực tế gọi là phát triển HTTT
  (Information Developtment). Quá trình đó bắt đầu từ khi
  nêu vấn đề cho đến khi đưa hệ thống vào vận hành
  trong tổ chức
  Dữ liệu (data) là những mô tả về sự vật, con người và
  sự kiện trong thế giới mà chúng ta gặp bằng nhiều cách
  thể hiện khác nhau.
  Thông tin (information) là dữ liệu được đặt vào một ngữ
  cảnh với một hình thức thích hợp có lợi cho người sử
  dụng cuối cùng.

                             14
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

 Hệ thống thông tin quản lý là sự phát triển và sử
 dụng HTTT có hiệu quả trong một tổ chức.
 Năm yếu tố cấu thành HTTT quản lý
  Thiết bị tin học
  Các chương trình
  Dữ liệu
  Thủ tục – qui trình
  Con người
                           15
Phân loại HTTT
  Hệ thống tự động văn phòng
  Hệ thống truyền thông
  Hệ thống xử lý giao dịch
  Hệ cung cấp thông tin thực hiện
  Hệ thống thông tin quản lý
  Hệ trợ giúp quyết định
  Hệ chuyên gia
  Hệ trợ giúp điều hành
  Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm
  Hệ thống thông tin tích hợp                   16
II.3. BẢN CHẤT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN
 HTTT TRONG TỔ CHỨC

Tại sao tổ chức lại xây dựng HTTT?
 Xây dựng HTTT là giải pháp giải quyết các
 vấn đề mà tổ chức gặp phải
 Xây dựng HTTT tạo đƣợc tiềm lực mới, năng
 lực mới cho tổ chức và là giải pháp giải
 quyết những khó khăn mà tổ chức gặp phải
 trong tƣơng lai
 Do áp lực từ bên ngoài cần xây dựng HTTT

                     17
Những nội dung cơ bản của việc phát
 triển HTTT:
  Các hoạt động phát triển một HTTT
  và trình tự thực hiện chúng
  Các phƣơng pháp, công nghệ và
  công cụ đƣợc sử dụng
  Tổ chức và quản lý quá trình phát
  triển một HTTT

                     18
II.4. TIẾN HÓA CỦA CÁCH TIẾP CẬN
  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT
Phân tích thiết kế hệ thống trải qua 4 cách:
Cách 1: Tiếp cận hƣớng tiến trình (process driven
 approach):
  Thực hiện theo trình tự công việc. Cần dữ
  liệu nào thì sử dụng dữ liệu đó
  Nhƣợc điểm:
  -Dữ liệu phụ thuộc vào tiến trình -> dƣ thừa
  do sử dụng lặp lại
  -Thay đổi tiến trình -> thay đổi tổ chức dữ
  liệu
                        19
Mối quan hệ giữa dữ liệu và ứng dụngtheo cách
    tiếp cận định huớng tiến trình


 Hệ thống trả lƣơng   Hệ thống quản lý dự án
 Dữ liệu  Dữ liệu   Dữ liệu     Dữ liệu
 thuế   Nhân sự   Nhân sự     dự án


                       20
Cách 2: Tiếp cận hƣớng dữ liệu: (data driven approach)
   -Tách dữ liệu ra khỏi quá trình xử lí
   - Tạo khả năng dùng chung dữ liệu


   ứng dụng 1    ứng dụng 2     ứng dụng n
            Cơ sở dữ liệu     Cấu trúc hệ thống định hƣớng dữ liệu
                             21
Cách 3: Tiếp cận hƣớng cấu trúc (structure approach) :
    -Tách dữ liệu ra khỏi quá trình xử lí
    -Môđun hóa cấu trúc chƣơng trình

         Ứng dụng 1  Ứng dụng 2       Ứng dụng 3Tầng ứng dụng
Tầng dữ liệu


                       Cơ sở dữ liệu


        Cấu trúc hệ thống định hƣớng cấu trúc
                                  22
Cách 4: Tiếp cận hướng đối tượng (Object-Oriented approach):
   Tách dữ liệu ra khỏi quá trình xử lý
    Đối tượng hóa cấu trúc chương trình. Chương trình
   được chia thành các đối tượng bao gồm cả dữ liệu và xử
   lý -> cả hệ thống là sự ghép nối các đối tượng bằng
   truyền thông
     DT1             DT2
      DL+XL            DL+XL              liệu
              Dữ
     DT3             DT4
      DL+XL            DL+XL
                             23
II.5. VÕNG ĐỜI PHÁT TRIỂN HTTT


              Hoạch định và chọn lựa
                 hệ thống   Triển khai và vận hành Thiết kế hệ thống   Phân tích hệ thống
       hệ thống
        Systems Development Life Cycle

15/5/2012                                24
                                   24/90
Phase 1: Systems Planing and Selection
-  Phân tích ban đầu về hệ thống hiện tại của tổ chức
     nhiệm vụ của tổ chức là gi?
     Chức năng của tổ chức là gi?
     Cơ cấu của tổ chức để thực hiện chức năng
     Mục tiêu của hệ thống cần phấn đấu
-  Dự kiến HTTT
    Các hệ con
    Phạm vi (liên quan đến bộ phận nào)
    Các thực thể (liên quan đến hoạt động)
    Các thành phần bên ngoài hệ thống
    Kết cấu phần cứng
                             25
Phân tích tính khả thi của dự án
    khả thi về kinh tế
    • Nguồn vốn lấy ở đâu và bao nhiêu?
    • Khi vận hành hệ thống phải chấp nhận được
    • Phải có thời gian thu hồi vốn ( chấp nhận
      được)
    khả thi về kỹ thuật
    • Thiết bi: đã có trên thị trường (có thể mua)
    • Công nghệ sử dụng:
       - khả năng nắm vững
       - Đã được triển khai
                             26
 khả thi về hoạt động
 khả thi về pháp lý
   Các tổ chức quản lý     Đã được Tổ
   Các bước công việc     chức thông qua
   Việc truyền thông
   Việc đánh giá và quản lý
                         27
Phase 2: Systems Analysis
-  Thu thập thông tin
-  Phân tích nhu cầu thông tin của tổ chức
    hệ thống cần thực hiện chức năng gì?
    dữ liệu đầu vào là gì?
    Thông tin cần tạo ra là gì?
    Các hạn chế gì đặt ra?
    Khối lượng, quy trình, đối tượng, định dạng của
     các thông tin, dữ liệu                             28
Phase 3: Systems Design
Chuyển các yêu cầu về thông tin của tổ chức ở giai đoạn phân
tích thành các bản đặc tả là các giải pháp công nghệ thông tin
sao cho các nhà lập trình và các nhà làm cơ sơ dữ liệu có thể
chuyển thành chương trình và cấu trúc cơ sở dữ liệu trên máy
 Qúa trình thiết kế được chia làm 2 bước;
  Thiết kế logic
  Mô tả hệ thống có những gì và quan hệ với nhau thế nào?
  Kết quả của thiết kế logic ta có:
  •  Thiết kế CSDL logic(mô hình dl quan hệ)
  •  Thiết kế xử lý (sơ đồ luồng dữ liệu logic)
  •  Các mô tả logic của mỗi tiến trình
 Thiết kế vật lý:Là quá trình chuyển mô hình logic thành các
 bản thiết kế vật lý hay các đặc tả kỹ thuật.lựa chọn ngôn ngữ
 lập trình nào sẽ sử dụng, những hệ cơ sở dữ liệu…     29
Phase 4: Systems Implemention and Operation
   Triển khai hệ thống:
      Tạo lập chương trình:
       - Chuyển các thiết kế thành chương trình và cấu
       trúc dữ liệu (mã hoá- coding)
       - Kiểm thử:
         + Kiểm thử chức năng
         + Kiểm thử hệ thống
         + Kiểm thử chấp nhận
      Cài đặt và chuyển đổi hệ thống
       Lắp các thiết bị
       Cài đặt chương trình
       Chuyển đổi hệ củ thành hệ mới
                              30
Chuyển đổi hệ cũ thành hệ mới
 • Chuyển đổi dữ liệu
 • Chuyển đổi tổ chức
 • Chuyển đổi quản lý
Đào tạo cán bộ
 • Cán bộ điều hành (quản trị)
 • Cán bộ kỹ thuật
 • Người sử dụng
 • Lập các tài liệu hướng dẫn


                 31
  Vận hành và bảo trì:
   • Sửa chữa các lỗi đã bỏ qua, khi vận hành phát
     hiện
   • Làm thích hợp chương trình với điều kiện của tổ
     chức
     Thích hợp với môi trường kỹ thuật
     Thích hợp với môi trường người dùng
   • Bổ sung và hoàn thiện các chức năng mới                             32
II.6. CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN HTTT

1. Mô hình thác nước (Waterfall Model)
2. Mô hình tăng trưởng (Incremental Model)
3. Mẫu thử (Prototyping)
4. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)
5. Phát triển dựa trên các thành phần có sẵn
  (Component-Based Development)
                        33
Mô hình thác nƣớc
             • Mỗi giai đoạn chỉ có thể
             bắt đầu khi đã kết thúc giai
             đoạn trước đó.
             • Chu trình này còn được
             gọi là chu trình tuyến tính
 Nhƣợc điểm:
 Không có sự quay lui.
15/5/2012                      34
                         34/90
Mô hình tăng trƣởng
(D.R. Graham 1988)
15/5/2012        35
           35/90
Mẫu thử (bản mẫu)


         Giao tiếp    Lập kế hoạch nhanh

                    Mô hình hoá
                   thiết kế nhanh
      Triển khai, Chuyển
       giao và Phản hồi  Xây dựng mẫu thử
                            36

15/5/2012                        36
                            36/90
Khảo sát, thu thập TT sơ bộ


                  XD mẫu ban đầu


                   Làm mịn mẫu


                Khảo sát, lấy ý kiến NSD
                                 Hạn chế

                     Quyết
      Loại bỏ   Tồi
                     định                  Mẫu hoàn chỉnh
           Chƣa      HT đã hoàn       Đã
   SDPP khác                            Hoàn chỉnh dự án
                    chỉnh
15/5/2012                                     37
                                        37/90
Mô hình xoắn ốc

      Xác định mục
      tiêu, các           Đánh giá các
      phương án và         phương án
      các ràng buộc
              Chu trình 1

                      Thiết kế và tạo lập
                       1 nguyên mẫu
      Thử nghiệm
      nguyên mẫu                                 38

15/5/2012                            38
                               38/90
Phát triển dựa trên các thành phần
Các thành phần COTS (Commercial-Off-The-Shelf)


                      Định nghĩa
                      mục tiêu
 Lựa chọn thành
 phần phù hợp

                          Đối sánh
              Thương lượng
      Phân loại các
       thành phần
                                39

15/5/2012                            39
                                39/90
II.7. CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HTTT
 1. Ba thành phần cơ bản của phương pháp
 2. Các phương pháp phát triễn hệ thống
 3. Những thách thức đối với các phương pháp
                        40
Ba thành phần cơ bản của một PP
  Tập hợp các khái niệm và mô hình
    Tùy thuộc từng phương pháp
    Chuẩn cụ thể
  Tiến độ triễn khai
    Các bước đi lần lượt; Các hoạt động cụ thể
    Kết quả qua từng bước
  Công cụ trợ giúp
    Sản sinh và điều chỉnh mô hình, biểu đồ
    Kiểm tra cú pháp; Kiểm thử
    Mô phỏng15/5/2012                       41
                           41/90
Các phƣơng pháp
    Có 2 trào lưu là: Mô hình hóa theo hướng chức năng (lấy
    chức năng làm trục mô hình hóa) và mô hình hóa theo
    hướng đối tượng (lấy đối tượng làm đơn vị mô hình hóa).
    PP hệ thống: MERISE
    PP chức năng: SADT (Strutured Analysis and Design)
    Phương pháp MCX (Methode de xavier castellani)
    PP hướng đối tượng
15/5/2012                             42
                                 42/90
Phƣơng pháp MERISE
  Có nguồn gốc từ Pháp
  Ra đời cuối thập niên 70
  Được dùng nhiều ở Pháp & các nước Châu Âu
15/5/2012                    43
                        43/90
Ý tƣởng của MERISE
 Sau giai đoạn tiếp cận, điều tra và tổng hợp sẽ chia
 hệ thống thành 2 thành phần
      Dữ liệu (data)
      Xử lý (Process)
 Chia quá trình phát triển hệ thống thành 3 mức tiếp
 cận:              * Với mỗi thành phần
   Quan niệm          và mỗi mức tiếp cận có
   Logic            một mô hình tương ứng
   Vật lý           * Mỗi mức tiếp cận
                 thường do một hoặc
                 một số thành phần hệ
                 thống đảm nhận
15/5/2012                         44
                             44/90
Ƣu – Nhƣợc
  Ưu điểm:
   Có cơ sở khoa học vững chắc
  Nhược điểm:
   Cồng kềnh, không thích hợp cho các hệ thống nhỏ
15/5/2012                        45
                            45/90
Phƣơng pháp SADT (Strutured
Analysis and Design)
  Xuất phát từ Mỹ. Douglas T. Ross 1977
  Ý tưởng cơ bản: phân rã một hệ thống thành các
  phân hệ nhỏ và đơn giản.
  Dựa trên nguyên lý:
    Xuất phát từ một mô hình
    Phân tích đi xuống: từ tổng thể đến chi tiết
    Dùng một mô hình chức năng và một mô hình quan
    niệm
    Thể hiện tính đối ngẫu của hệ thống


15/5/2012                         46
                             46/90
SADT dựa trên nguyên lý:
  Xuất phát từ một mô hình
  Phân tích đi xuống: từ tổng thể đến chi tiết
  Dùng một mô hình chức năng và một mô hình quan
   niệm
   Thể hiện tính đối ngẫu của hệ thống
   Sử dụng các biểu diễn dưới dạng đồ họa.
   Phối hợp hoạt động của nhóm
   Ưu tiên tuyệt đối cho hồ sơ viết


15/5/2012                      47
                         47/90
SADT sử dụng các kỹ thuật:
  Lưu đồ dòng dữ liệu
  Từ điển dữ liệu
  Ngôn ngữ giả (Anh ngữ có cấu trúc)
  Bảng quyết định
  Cây quyết định
15/5/2012                 48
                    48/90
Ƣu – Nhƣợc
  Ưu điểm
   Gần thực tế
   Dễ sử dụng
  Nhược điểm
   Không bao gồm toàn bộ tiến trình phân tích
   Nếu không thận trọng  trùng lắp thông tin
15/5/2012                      49
                         49/90
Phƣơng pháp MCX (Methode de xavier
castellani)
  Có nguồn gốc từ Pháp (do các giáo sư của học viện
  xí nghiệp tạo ra)
  Cho phép xây dựng một mô hình tổng quát cũng
  như phân hệ của hệ thống thông tin
  Phân tích các thành phần dữ liệu và lượng hóa các
  xử lý cũng như truyền thông hệ thống thông tin
15/5/2012                       50
                          50/90
Ý tƣởng

 Phương pháp MCX phân hoạch quá trình phân tích
 thành các giai đoạn

    Phân tích vĩ mô
    Phân tích sơ bộ
    Phân tích quan niệm
    Phân tích chức năng
    Phân tích cấu trúc
15/5/2012                      51
                         51/90
Ƣu – Nhƣợc

  Ưu điểm:
   Hữu hiệu
   Thích hợp với việc thực hành
  Nhược điểm:
   Hơi rườm rà
15/5/2012               52
                  52/90
Phƣơng pháp phân tích hƣớng đối tƣợng
(Object Oriented Analysis)
  Hình thành giữa thập niên 80, đến nay phát triển rất
  mạnh
  Dựa trên một số khái niệm cơ bản
    Đối tượng(Object): gồm dữ liệu và thủ tục tác động lên dữ
    liệu này.
    Đóng gói(Encapsulation): không cho phép tác động trực
    tiếp lên dữ liệu của đối tượng mà phải thông qua các
    phương thức trung gian
    Lớp (Class): tập hợp các đối tượng có chung một cấu trúc
    dữ liệu và cùng một phương pháp.
    Thừa kế (Heritage)15/5/2012                              53
                                53/90
4.4. Những thách thức đối với các phương
pháp
  Sự phức tạp của bài toán
   Các nghiệp vụ phức tạp, xa lạ với người phát triển hệ
   thống
  Yêu cầu trao đổi giữa người với máy
   Người dùng mong muốn sự trao đổi này thì người
   phát triển hệ thống lại hiểu khác đi
  Đối đầu với sự thay đổi liên tục
   Các nhu cầu luôn thay đổi nên hệ thống cũng phải
   thay đổi theo


15/5/2012                           54
                             54/90
II.8. XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HTTT
  Khái niệm HTTT xây dựng thành công:
 Một số tiêu chí đánh giá:
   • Đạt đƣợc mục tiêu thiết kế đề ra của tổ
    chức
   • Chi phí vận hành là chấp nhận đƣợc
   • Đáp ứng các chuẩn mực của một hệ
    thống thông tin hiện hành
   • Sản phẩm có giá trị xác đáng
   • Dễ học, dễ nhớ, dễ sử dụng
   • Mềm dẻo dễ bảo trì: có thể kiểm tra, mở
    rộng ứng dụng và phát triển tiếp đƣợc
                      55
Bài kỳ sau

          Chƣơng 2      XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG15/5/2012                 56
                    56/90
1 de 56

Recomendados

Chuong 2. cnpm por
Chuong 2. cnpmChuong 2. cnpm
Chuong 2. cnpmcaolanphuong
21.5K vistas81 diapositivas
Spiral model por
Spiral modelSpiral model
Spiral modelKing Dep Trai
6.1K vistas36 diapositivas
Chuong 3. cnpm por
Chuong 3. cnpmChuong 3. cnpm
Chuong 3. cnpmcaolanphuong
14K vistas168 diapositivas
Phan tich thiet_ke_he_thong_quan_ly_part_4 por
Phan tich thiet_ke_he_thong_quan_ly_part_4Phan tich thiet_ke_he_thong_quan_ly_part_4
Phan tich thiet_ke_he_thong_quan_ly_part_4caolanphuong
1.6K vistas13 diapositivas
Quản lý quy trình phần mềm KHTN por
Quản lý quy trình phần mềm KHTNQuản lý quy trình phần mềm KHTN
Quản lý quy trình phần mềm KHTNNguyen Van Toan
3.8K vistas61 diapositivas
Công nghệ phần mềm chuong 1 por
Công nghệ phần mềm chuong 1Công nghệ phần mềm chuong 1
Công nghệ phần mềm chuong 1laducqb
2.8K vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cnpm nangcao por
Cnpm nangcaoCnpm nangcao
Cnpm nangcaohoamaitrang_52004
1.1K vistas43 diapositivas
Nhập môn công nghệ phần mềm por
Nhập môn công nghệ phần mềmNhập môn công nghệ phần mềm
Nhập môn công nghệ phần mềmTrần Gia Bảo
1.7K vistas107 diapositivas
Chuong 1. cnpm por
Chuong 1. cnpmChuong 1. cnpm
Chuong 1. cnpmcaolanphuong
6.4K vistas67 diapositivas
chuong 3 por
chuong 3chuong 3
chuong 3hacamapls
1.2K vistas42 diapositivas
Bài tập công nghệ phần mềm por
Bài tập công nghệ phần mềmBài tập công nghệ phần mềm
Bài tập công nghệ phần mềmLượng Võ Đại
5.9K vistas23 diapositivas
Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm por
Bài giảng Công Nghệ Phần MềmBài giảng Công Nghệ Phần Mềm
Bài giảng Công Nghệ Phần MềmHoài Phạm
15K vistas119 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Nhập môn công nghệ phần mềm por Trần Gia Bảo
Nhập môn công nghệ phần mềmNhập môn công nghệ phần mềm
Nhập môn công nghệ phần mềm
Trần Gia Bảo1.7K vistas
chuong 3 por hacamapls
chuong 3chuong 3
chuong 3
hacamapls1.2K vistas
Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm por Hoài Phạm
Bài giảng Công Nghệ Phần MềmBài giảng Công Nghệ Phần Mềm
Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm
Hoài Phạm15K vistas
Bảo trì phần mềm por Nguyễn Anh
Bảo trì phần mềmBảo trì phần mềm
Bảo trì phần mềm
Nguyễn Anh4.2K vistas
Chuong7 linh por Ảo Ảo
Chuong7 linhChuong7 linh
Chuong7 linh
Ảo Ảo1.3K vistas
Đảm bảo chất lượng phầm mềm (nguồn PTIT) por Thuyet Nguyen
Đảm bảo chất lượng phầm mềm (nguồn PTIT)Đảm bảo chất lượng phầm mềm (nguồn PTIT)
Đảm bảo chất lượng phầm mềm (nguồn PTIT)
Thuyet Nguyen14.2K vistas
Slide Các kỹ thuật bảo trì phần mềm por Nguyễn Anh
Slide Các kỹ thuật bảo trì phần mềmSlide Các kỹ thuật bảo trì phần mềm
Slide Các kỹ thuật bảo trì phần mềm
Nguyễn Anh1.8K vistas
chuong 6 por hacamapls
chuong 6chuong 6
chuong 6
hacamapls605 vistas
Full tai lieu_giang_day_cong_nghe_phan_mem por Nhân Siêu
Full tai lieu_giang_day_cong_nghe_phan_memFull tai lieu_giang_day_cong_nghe_phan_mem
Full tai lieu_giang_day_cong_nghe_phan_mem
Nhân Siêu871 vistas
Danh gia chat luong san pham mem por UDCNTT
Danh gia chat luong san pham memDanh gia chat luong san pham mem
Danh gia chat luong san pham mem
UDCNTT6K vistas
Các kỹ thuật bảo trì phần mềm por Nguyễn Anh
Các kỹ thuật bảo trì phần mềmCác kỹ thuật bảo trì phần mềm
Các kỹ thuật bảo trì phần mềm
Nguyễn Anh4.9K vistas
Ứng dụng ngôn ngữ UML trong phân tích và thiết kế website cho giảng viên Việ... por Nguyễn Anh
Ứng dụng ngôn ngữ UML trong phân tích và thiết kế website cho giảng viên Việ...Ứng dụng ngôn ngữ UML trong phân tích và thiết kế website cho giảng viên Việ...
Ứng dụng ngôn ngữ UML trong phân tích và thiết kế website cho giảng viên Việ...
Nguyễn Anh9.4K vistas
Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong đánh giá chất lượng phần mềm por Nguyễn Anh
Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong đánh giá chất lượng phần mềmNghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong đánh giá chất lượng phần mềm
Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong đánh giá chất lượng phần mềm
Nguyễn Anh5.9K vistas
Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re) por nataliej4
Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re)Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re)
Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re)
nataliej4460 vistas

Similar a Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht

thiết kế hệ thống.pdf por
thiết kế hệ thống.pdfthiết kế hệ thống.pdf
thiết kế hệ thống.pdfThunNguynnh12
3 vistas28 diapositivas
C1 por
C1C1
C1Giang Nguyễn
326 vistas17 diapositivas
Chuong trinh hoc phan phan tich thiet ke httt por
Chuong trinh hoc phan phan tich thiet ke htttChuong trinh hoc phan phan tich thiet ke httt
Chuong trinh hoc phan phan tich thiet ke htttlvtoi1403
165 vistas7 diapositivas
Baibaocao1 por
Baibaocao1Baibaocao1
Baibaocao1NTTUNG_CTH08
1.6K vistas14 diapositivas
C01_TongQuanPTTKHT.pdf por
C01_TongQuanPTTKHT.pdfC01_TongQuanPTTKHT.pdf
C01_TongQuanPTTKHT.pdfSnMinhThun
4 vistas101 diapositivas
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ por
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đĐề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
157 vistas83 diapositivas

Similar a Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht(20)

thiết kế hệ thống.pdf por ThunNguynnh12
thiết kế hệ thống.pdfthiết kế hệ thống.pdf
thiết kế hệ thống.pdf
ThunNguynnh123 vistas
Chuong trinh hoc phan phan tich thiet ke httt por lvtoi1403
Chuong trinh hoc phan phan tich thiet ke htttChuong trinh hoc phan phan tich thiet ke httt
Chuong trinh hoc phan phan tich thiet ke httt
lvtoi1403165 vistas
C01_TongQuanPTTKHT.pdf por SnMinhThun
C01_TongQuanPTTKHT.pdfC01_TongQuanPTTKHT.pdf
C01_TongQuanPTTKHT.pdf
SnMinhThun4 vistas
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin por Võ Phúc
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Võ Phúc149.8K vistas
Bài 1: Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
Bài 1: Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm - Giáo trình FPTBài 1: Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm - Giáo trình FPT
Bài 1: Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 16.2K vistas
Giao trinh he_dieu_hanh_tech24_vn[bookbooming.com] por bookbooming1
Giao trinh he_dieu_hanh_tech24_vn[bookbooming.com]Giao trinh he_dieu_hanh_tech24_vn[bookbooming.com]
Giao trinh he_dieu_hanh_tech24_vn[bookbooming.com]
bookbooming1983 vistas
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán por dlmonline24h
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toánChuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
dlmonline24h51.1K vistas
Hỗ trợ ra quyết định por lmphuong06
Hỗ trợ ra quyết địnhHỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết định
lmphuong0612K vistas

Último

TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
30 vistas175 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
9 vistas86 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
22 vistas92 diapositivas
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...tcoco3199
5 vistas156 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
16 vistas90 diapositivas
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...sividocz
6 vistas26 diapositivas

Último(20)

TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31995 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vistas
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk158 vistas
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 vistas
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vistas
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...

Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht

 • 1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Môn học: Phân tích thiết kế hệ thống Lý thuyết: 45 tiết Đánh giá môn học: Kiểm tra thƣờng kỳ + tiểu luận + Giữa kỳ + cuối kỳ  Tài liệu:  Slide bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống 1
 • 2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC  Nắm được các bước tiến hành phân tích hệ thống: phân tích dữ liệu  thiết kế mô hình quan hệ kiểm tra yêu cầu chức năng kiểm tra dạng chuẩn thiết kế bảng thiết kế xử lý.  Có kỹ năng trong từng bước phân tích, thiết kế.  Có khả năng đọc được bảng phân tích, thiết kế hướng đối tượng để xây dựng chương trình. 2
 • 3. TÀI LIỆU HỌC TẬP  Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống  Phần mềm hỗ trợ thiết kế: Microsoft Visio 3
 • 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin- Nguyễn Văn Vỵ  Practical data modelling for database design – Renzo D’orazio & Gunter Happel  System Analysis and Design in a changing world – John W.Satzinger, Robert B.Jakson, Stephen D.Burd – Thomson Learning.  System Analysis and Design – Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall – Prentice Hall. 4
 • 5. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN 1. Tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết với tinh thần học hỏi. 2. Tự nghiên cứu tài liệu, đọc bài giảng và làm bài tập ở nhà theo yêu cầu giảng viên 3. Trong giờ học, giải bài tập, thuyết trình tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 5
 • 6. Chƣơng 1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN PHÁT TRIỂN HTTT I. TỔNG QUAN:  Khái niệm về PT & TKHT  Tầm quan trọng của PT & TKHT  Những yêu cầu của nhà PT & TKHT 6
 • 7. I.1. Khái niệm về phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích và thiết kế hệ thống là một ngành:  Sản phẩm:  Các bản thiết kế phần mềm  Các chức năng nghề nghiệp:  Có phƣơng pháp, các công cụ và kỹ năng yêu cầu riêng: 7
 • 8. I.2. Tầm quan trọng của PT & TK  PT & TK ta có thể đƣa các ý đồ vào sản phẩm.  Có thể phát hiện và khắc phục những sai sót, tránh các rủi ro khi xây dựng.  Đặc biệt phần mềm có phân tích và thiết kế tốt làm giảm chi phí và đảm bảo sự phát triển của phần mềm 8
 • 9.  Những sai sót trong làm phần mềm: - Trong phân tích và thiết kế chiếm: 46% - Các khâu khác chiếm: 54%  Sửa chữa các sai sót có chi phí rất lớn: PTTK Lập trình cài đặt Vậnhành chi phí (lần) 1 40 90  Chi phí bảo hành chiếm gần 50% tổng chi phí phát triển phần mềm 9
 • 10. I.3. Yêu cầu của nhà PTTK: Phải có tối thiểu 4 kỹ năng:  Kỹ năng phân tích  Kỹ năng công nghệ thông tin  Kỹ năng về nghiệp vụ và quản lý  Khả năng giao tiếp 10
 • 11. II. HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN  Hệ thống TT là gì?  Phát triển một HTTT  Bản chất của việc phát triển HTTT trong tổ chức  Các cách tiếp cận phát triển HTTT  Vòng đời phát triển của HTTT  Các mô hình phát triển HTTT  Các phƣơng pháp phát triển HTTT  Xây dựng thành công một HTTT 11
 • 12. II.1. HỆ THỐNG LÀ GÌ?  Hệ thống là một tập hợp các thành phần liên kết với nhau, thể hiện qua một phạm vi (boundary) xác định, họat động kết hợp với nhau nhằm đạt đến những mục đích xác định.  Ví dụ : - Trong tự nhiên : Hệ mặt trời - Trong sinh học, cơ thể con ngƣời : Hệ thống tuần hoàn máu,… - Trong vật lý : máy móc - Trong trao đổi thông tin: Hệ thống thông tin 12
 • 13. HỆ THỐNG THÔNG TIN LÀ GÌ?  Hệ thống thông tin (HTTT- Information System) là một hệ thống các thiết bị phần cứng và phần mềm, khi hoạt động đáp ứng đƣợc những nhu cầu nhất định của tổ chức. 13
 • 14. II.2. PHÁT TRIỂN MỘT HTTT  Phát triển một HTTT là Tất cả các hoạt động để tạo ra một HTTT hoạt động trên thực tế gọi là phát triển HTTT (Information Developtment). Quá trình đó bắt đầu từ khi nêu vấn đề cho đến khi đưa hệ thống vào vận hành trong tổ chức  Dữ liệu (data) là những mô tả về sự vật, con người và sự kiện trong thế giới mà chúng ta gặp bằng nhiều cách thể hiện khác nhau.  Thông tin (information) là dữ liệu được đặt vào một ngữ cảnh với một hình thức thích hợp có lợi cho người sử dụng cuối cùng. 14
 • 15. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ  Hệ thống thông tin quản lý là sự phát triển và sử dụng HTTT có hiệu quả trong một tổ chức.  Năm yếu tố cấu thành HTTT quản lý  Thiết bị tin học  Các chương trình  Dữ liệu  Thủ tục – qui trình  Con người 15
 • 16. Phân loại HTTT  Hệ thống tự động văn phòng  Hệ thống truyền thông  Hệ thống xử lý giao dịch  Hệ cung cấp thông tin thực hiện  Hệ thống thông tin quản lý  Hệ trợ giúp quyết định  Hệ chuyên gia  Hệ trợ giúp điều hành  Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm  Hệ thống thông tin tích hợp 16
 • 17. II.3. BẢN CHẤT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN HTTT TRONG TỔ CHỨC Tại sao tổ chức lại xây dựng HTTT?  Xây dựng HTTT là giải pháp giải quyết các vấn đề mà tổ chức gặp phải  Xây dựng HTTT tạo đƣợc tiềm lực mới, năng lực mới cho tổ chức và là giải pháp giải quyết những khó khăn mà tổ chức gặp phải trong tƣơng lai  Do áp lực từ bên ngoài cần xây dựng HTTT 17
 • 18. Những nội dung cơ bản của việc phát triển HTTT: Các hoạt động phát triển một HTTT và trình tự thực hiện chúng Các phƣơng pháp, công nghệ và công cụ đƣợc sử dụng Tổ chức và quản lý quá trình phát triển một HTTT 18
 • 19. II.4. TIẾN HÓA CỦA CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT Phân tích thiết kế hệ thống trải qua 4 cách: Cách 1: Tiếp cận hƣớng tiến trình (process driven approach): Thực hiện theo trình tự công việc. Cần dữ liệu nào thì sử dụng dữ liệu đó Nhƣợc điểm: -Dữ liệu phụ thuộc vào tiến trình -> dƣ thừa do sử dụng lặp lại -Thay đổi tiến trình -> thay đổi tổ chức dữ liệu 19
 • 20. Mối quan hệ giữa dữ liệu và ứng dụngtheo cách tiếp cận định huớng tiến trình Hệ thống trả lƣơng Hệ thống quản lý dự án Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu thuế Nhân sự Nhân sự dự án 20
 • 21. Cách 2: Tiếp cận hƣớng dữ liệu: (data driven approach) -Tách dữ liệu ra khỏi quá trình xử lí - Tạo khả năng dùng chung dữ liệu ứng dụng 1 ứng dụng 2 ứng dụng n Cơ sở dữ liệu Cấu trúc hệ thống định hƣớng dữ liệu 21
 • 22. Cách 3: Tiếp cận hƣớng cấu trúc (structure approach) : -Tách dữ liệu ra khỏi quá trình xử lí -Môđun hóa cấu trúc chƣơng trình Ứng dụng 1 Ứng dụng 2 Ứng dụng 3 Tầng ứng dụng Tầng dữ liệu Cơ sở dữ liệu Cấu trúc hệ thống định hƣớng cấu trúc 22
 • 23. Cách 4: Tiếp cận hướng đối tượng (Object-Oriented approach): Tách dữ liệu ra khỏi quá trình xử lý  Đối tượng hóa cấu trúc chương trình. Chương trình được chia thành các đối tượng bao gồm cả dữ liệu và xử lý -> cả hệ thống là sự ghép nối các đối tượng bằng truyền thông DT1 DT2 DL+XL DL+XL liệu Dữ DT3 DT4 DL+XL DL+XL 23
 • 24. II.5. VÕNG ĐỜI PHÁT TRIỂN HTTT Hoạch định và chọn lựa hệ thống Triển khai và vận hành Thiết kế hệ thống Phân tích hệ thống hệ thống Systems Development Life Cycle 15/5/2012 24 24/90
 • 25. Phase 1: Systems Planing and Selection - Phân tích ban đầu về hệ thống hiện tại của tổ chức  nhiệm vụ của tổ chức là gi?  Chức năng của tổ chức là gi?  Cơ cấu của tổ chức để thực hiện chức năng  Mục tiêu của hệ thống cần phấn đấu - Dự kiến HTTT  Các hệ con  Phạm vi (liên quan đến bộ phận nào)  Các thực thể (liên quan đến hoạt động)  Các thành phần bên ngoài hệ thống  Kết cấu phần cứng 25
 • 26. Phân tích tính khả thi của dự án  khả thi về kinh tế • Nguồn vốn lấy ở đâu và bao nhiêu? • Khi vận hành hệ thống phải chấp nhận được • Phải có thời gian thu hồi vốn ( chấp nhận được)  khả thi về kỹ thuật • Thiết bi: đã có trên thị trường (có thể mua) • Công nghệ sử dụng: - khả năng nắm vững - Đã được triển khai 26
 • 27.  khả thi về hoạt động  khả thi về pháp lý  Các tổ chức quản lý Đã được Tổ  Các bước công việc chức thông qua  Việc truyền thông  Việc đánh giá và quản lý 27
 • 28. Phase 2: Systems Analysis - Thu thập thông tin - Phân tích nhu cầu thông tin của tổ chức  hệ thống cần thực hiện chức năng gì?  dữ liệu đầu vào là gì?  Thông tin cần tạo ra là gì?  Các hạn chế gì đặt ra?  Khối lượng, quy trình, đối tượng, định dạng của các thông tin, dữ liệu 28
 • 29. Phase 3: Systems Design Chuyển các yêu cầu về thông tin của tổ chức ở giai đoạn phân tích thành các bản đặc tả là các giải pháp công nghệ thông tin sao cho các nhà lập trình và các nhà làm cơ sơ dữ liệu có thể chuyển thành chương trình và cấu trúc cơ sở dữ liệu trên máy Qúa trình thiết kế được chia làm 2 bước;  Thiết kế logic  Mô tả hệ thống có những gì và quan hệ với nhau thế nào? Kết quả của thiết kế logic ta có: • Thiết kế CSDL logic(mô hình dl quan hệ) • Thiết kế xử lý (sơ đồ luồng dữ liệu logic) • Các mô tả logic của mỗi tiến trình Thiết kế vật lý:Là quá trình chuyển mô hình logic thành các bản thiết kế vật lý hay các đặc tả kỹ thuật.lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào sẽ sử dụng, những hệ cơ sở dữ liệu… 29
 • 30. Phase 4: Systems Implemention and Operation  Triển khai hệ thống:  Tạo lập chương trình: - Chuyển các thiết kế thành chương trình và cấu trúc dữ liệu (mã hoá- coding) - Kiểm thử: + Kiểm thử chức năng + Kiểm thử hệ thống + Kiểm thử chấp nhận  Cài đặt và chuyển đổi hệ thống  Lắp các thiết bị  Cài đặt chương trình  Chuyển đổi hệ củ thành hệ mới 30
 • 31. Chuyển đổi hệ cũ thành hệ mới • Chuyển đổi dữ liệu • Chuyển đổi tổ chức • Chuyển đổi quản lý Đào tạo cán bộ • Cán bộ điều hành (quản trị) • Cán bộ kỹ thuật • Người sử dụng • Lập các tài liệu hướng dẫn 31
 • 32. Vận hành và bảo trì: • Sửa chữa các lỗi đã bỏ qua, khi vận hành phát hiện • Làm thích hợp chương trình với điều kiện của tổ chức  Thích hợp với môi trường kỹ thuật  Thích hợp với môi trường người dùng • Bổ sung và hoàn thiện các chức năng mới 32
 • 33. II.6. CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN HTTT 1. Mô hình thác nước (Waterfall Model) 2. Mô hình tăng trưởng (Incremental Model) 3. Mẫu thử (Prototyping) 4. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model) 5. Phát triển dựa trên các thành phần có sẵn (Component-Based Development) 33
 • 34. Mô hình thác nƣớc • Mỗi giai đoạn chỉ có thể bắt đầu khi đã kết thúc giai đoạn trước đó. • Chu trình này còn được gọi là chu trình tuyến tính Nhƣợc điểm: Không có sự quay lui. 15/5/2012 34 34/90
 • 35. Mô hình tăng trƣởng (D.R. Graham 1988) 15/5/2012 35 35/90
 • 36. Mẫu thử (bản mẫu) Giao tiếp Lập kế hoạch nhanh Mô hình hoá thiết kế nhanh Triển khai, Chuyển giao và Phản hồi Xây dựng mẫu thử 36 15/5/2012 36 36/90
 • 37. Khảo sát, thu thập TT sơ bộ XD mẫu ban đầu Làm mịn mẫu Khảo sát, lấy ý kiến NSD Hạn chế Quyết Loại bỏ Tồi định Mẫu hoàn chỉnh Chƣa HT đã hoàn Đã SDPP khác Hoàn chỉnh dự án chỉnh 15/5/2012 37 37/90
 • 38. Mô hình xoắn ốc Xác định mục tiêu, các Đánh giá các phương án và phương án các ràng buộc Chu trình 1 Thiết kế và tạo lập 1 nguyên mẫu Thử nghiệm nguyên mẫu 38 15/5/2012 38 38/90
 • 39. Phát triển dựa trên các thành phần Các thành phần COTS (Commercial-Off-The-Shelf) Định nghĩa mục tiêu Lựa chọn thành phần phù hợp Đối sánh Thương lượng Phân loại các thành phần 39 15/5/2012 39 39/90
 • 40. II.7. CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HTTT 1. Ba thành phần cơ bản của phương pháp 2. Các phương pháp phát triễn hệ thống 3. Những thách thức đối với các phương pháp 40
 • 41. Ba thành phần cơ bản của một PP  Tập hợp các khái niệm và mô hình  Tùy thuộc từng phương pháp  Chuẩn cụ thể  Tiến độ triễn khai  Các bước đi lần lượt; Các hoạt động cụ thể  Kết quả qua từng bước  Công cụ trợ giúp  Sản sinh và điều chỉnh mô hình, biểu đồ  Kiểm tra cú pháp; Kiểm thử  Mô phỏng 15/5/2012 41 41/90
 • 42. Các phƣơng pháp  Có 2 trào lưu là: Mô hình hóa theo hướng chức năng (lấy chức năng làm trục mô hình hóa) và mô hình hóa theo hướng đối tượng (lấy đối tượng làm đơn vị mô hình hóa).  PP hệ thống: MERISE  PP chức năng: SADT (Strutured Analysis and Design)  Phương pháp MCX (Methode de xavier castellani)  PP hướng đối tượng 15/5/2012 42 42/90
 • 43. Phƣơng pháp MERISE  Có nguồn gốc từ Pháp  Ra đời cuối thập niên 70  Được dùng nhiều ở Pháp & các nước Châu Âu 15/5/2012 43 43/90
 • 44. Ý tƣởng của MERISE  Sau giai đoạn tiếp cận, điều tra và tổng hợp sẽ chia hệ thống thành 2 thành phần  Dữ liệu (data)  Xử lý (Process)  Chia quá trình phát triển hệ thống thành 3 mức tiếp cận: * Với mỗi thành phần  Quan niệm và mỗi mức tiếp cận có  Logic một mô hình tương ứng  Vật lý * Mỗi mức tiếp cận thường do một hoặc một số thành phần hệ thống đảm nhận 15/5/2012 44 44/90
 • 45. Ƣu – Nhƣợc  Ưu điểm:  Có cơ sở khoa học vững chắc  Nhược điểm:  Cồng kềnh, không thích hợp cho các hệ thống nhỏ 15/5/2012 45 45/90
 • 46. Phƣơng pháp SADT (Strutured Analysis and Design)  Xuất phát từ Mỹ. Douglas T. Ross 1977  Ý tưởng cơ bản: phân rã một hệ thống thành các phân hệ nhỏ và đơn giản.  Dựa trên nguyên lý:  Xuất phát từ một mô hình  Phân tích đi xuống: từ tổng thể đến chi tiết  Dùng một mô hình chức năng và một mô hình quan niệm  Thể hiện tính đối ngẫu của hệ thống 15/5/2012 46 46/90
 • 47. SADT dựa trên nguyên lý:  Xuất phát từ một mô hình  Phân tích đi xuống: từ tổng thể đến chi tiết  Dùng một mô hình chức năng và một mô hình quan niệm  Thể hiện tính đối ngẫu của hệ thống  Sử dụng các biểu diễn dưới dạng đồ họa.  Phối hợp hoạt động của nhóm  Ưu tiên tuyệt đối cho hồ sơ viết 15/5/2012 47 47/90
 • 48. SADT sử dụng các kỹ thuật:  Lưu đồ dòng dữ liệu  Từ điển dữ liệu  Ngôn ngữ giả (Anh ngữ có cấu trúc)  Bảng quyết định  Cây quyết định 15/5/2012 48 48/90
 • 49. Ƣu – Nhƣợc  Ưu điểm  Gần thực tế  Dễ sử dụng  Nhược điểm  Không bao gồm toàn bộ tiến trình phân tích  Nếu không thận trọng  trùng lắp thông tin 15/5/2012 49 49/90
 • 50. Phƣơng pháp MCX (Methode de xavier castellani)  Có nguồn gốc từ Pháp (do các giáo sư của học viện xí nghiệp tạo ra)  Cho phép xây dựng một mô hình tổng quát cũng như phân hệ của hệ thống thông tin  Phân tích các thành phần dữ liệu và lượng hóa các xử lý cũng như truyền thông hệ thống thông tin 15/5/2012 50 50/90
 • 51. Ý tƣởng Phương pháp MCX phân hoạch quá trình phân tích thành các giai đoạn  Phân tích vĩ mô  Phân tích sơ bộ  Phân tích quan niệm  Phân tích chức năng  Phân tích cấu trúc 15/5/2012 51 51/90
 • 52. Ƣu – Nhƣợc  Ưu điểm:  Hữu hiệu  Thích hợp với việc thực hành  Nhược điểm:  Hơi rườm rà 15/5/2012 52 52/90
 • 53. Phƣơng pháp phân tích hƣớng đối tƣợng (Object Oriented Analysis)  Hình thành giữa thập niên 80, đến nay phát triển rất mạnh  Dựa trên một số khái niệm cơ bản  Đối tượng(Object): gồm dữ liệu và thủ tục tác động lên dữ liệu này.  Đóng gói(Encapsulation): không cho phép tác động trực tiếp lên dữ liệu của đối tượng mà phải thông qua các phương thức trung gian  Lớp (Class): tập hợp các đối tượng có chung một cấu trúc dữ liệu và cùng một phương pháp.  Thừa kế (Heritage) 15/5/2012 53 53/90
 • 54. 4.4. Những thách thức đối với các phương pháp  Sự phức tạp của bài toán  Các nghiệp vụ phức tạp, xa lạ với người phát triển hệ thống  Yêu cầu trao đổi giữa người với máy  Người dùng mong muốn sự trao đổi này thì người phát triển hệ thống lại hiểu khác đi  Đối đầu với sự thay đổi liên tục  Các nhu cầu luôn thay đổi nên hệ thống cũng phải thay đổi theo 15/5/2012 54 54/90
 • 55. II.8. XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HTTT  Khái niệm HTTT xây dựng thành công: Một số tiêu chí đánh giá: • Đạt đƣợc mục tiêu thiết kế đề ra của tổ chức • Chi phí vận hành là chấp nhận đƣợc • Đáp ứng các chuẩn mực của một hệ thống thông tin hiện hành • Sản phẩm có giá trị xác đáng • Dễ học, dễ nhớ, dễ sử dụng • Mềm dẻo dễ bảo trì: có thể kiểm tra, mở rộng ứng dụng và phát triển tiếp đƣợc 55
 • 56. Bài kỳ sau Chƣơng 2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG 15/5/2012 56 56/90