Publicidad
Công văn 5237/TCHQ-GSQL Phân luồng tờ khai tạm nhập, tái xuất phương tiện quay vòng
Próximo SlideShare
6821 tuyen dung vc dot 26821 tuyen dung vc dot 2
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Doan Tran Ngocvu(20)

Publicidad

Công văn 5237/TCHQ-GSQL Phân luồng tờ khai tạm nhập, tái xuất phương tiện quay vòng

  1. TAI CHINH CQNG HOA )(A HQI CHU NGHIA VICT NAN TONG CUC HAI QUAN Diic 1ap — Tv do — Hanh pink - C444 (44' fidi phOng ye viec phan luOng tar khai tam nhap, tai xuat phuong tien quay Ong. y94, Yoyi % Clcd 1 / 7 De giam bOt thil Am, trong khi chua sir ' a He thOng, Tong cuc Hai quan hung P1 1/. /46. Tong cuc Hai quan nhan dugc phan anh vuOng mac am. Cuc Hai quan TP. )110 dan thuc hien nhu sau: V/v phAn 1u6ng to khai tam nh4p, tai s6: 5 2 3 7 TCHQ-GSQL xuat phucmg tien quay -Ong ( 714o , .: , Kinh gin: Cuc Hai quan cdc tinh, th' p . ‘ Ha AT "Oi, ngay 0 4 imceowATAtian BAG j 4_ciiiit DEN S° • Lu'u resos6' A i A .. .. 4,944.e ,. ivga,ff„,44/20d4. 1. Khi phuong tien quay veng chira hang h6a: TruOng hop to khai xuat/nhap khAu hang h6a chira trong phuong tien quay vOng dugc He thOng phan luOng do thi dOng thari kiém tra phucmg tien quay vOng; Tnreng hcrp tar, khai xuat/nhap khau hang h6a china trong phuong tien quay vOng dugc He thOng phan vao luOng yang hoac xanh thi khOng thuc hien kiem tra phucrng tien quay vOng. Trong trueng hop nay, khOng can thiep chuyén luOng tren He thOng dleii v6i, tar khai phuong tien quay vOng thuc lueing yang, luOng coo ma tai 6 ket qua kiem ,tra tren tar khai phucmg tien quay vOng ghi mien kiem tra theo ket qua phan luOng ciia to khai xuat/nhap khau hang h6a chira trong phuong tien quay Ong. 2. Khi phuong tien quay vOng khOng chira hang h6a: TOr khai tam nhap,, tai xuat/tam xuat, tai nhap phuong tien quay vOng khOng chua hang h6a xuat khau, nhap khau dugc He th8ng phan vao luOng nao thi thuc hien kiem tra phuong tien quay vOng theo ket qua phan luOng cita He thOng; , COng van nay thay th6 cong van so 4341/TCHQ-GSQL ngay 08/9/2021, TOng cuc Hai quan thOng bao de cac don vi biét, thuc hien././,4 Noi nhepn KT. TONG CVC TRU'(NG Nhtr tren; PH0 TONG CI,JC TRIXONG . - Cuc QuAn 17 riti ro; Luu: VT, GSQL (03 bán)17„,
Publicidad