SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
El curs gira al voltant de dos projectes: 
PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 
VALENCIÀ-CASTELLÀ 
Elaboració d’un diari digital en format “blog” (Castellà). 
Taller de narrativa: creació d’un relat breu d’un subgènere que l’alumne haurà d’escollir (Valencià). 
1 
Curs 2014-2015
1.Elaborar textos literaris narratius breus de diversos subgèneres de forma correcta, és a dir, que reunisquen les característiques textuals i responguen a l’estructura adient per a cada gènere. 
2.Llegir i entendre textos literaris narratius, poètics i teatrals, i ser capaç tant de respondre a qüestions de comprensió lectora (oralment i per escrit), com de crear nous textos a partir de les lectures realitzades. 
3.Analitzar (oralment i per escrit) textos narratius, poètics i teatrals tenint en compte les característiques textuals i la seua estructura. 
4.Conéixer i aplicar correctament en la pràctica lingüstica quotidiana els elements ortográfica i gramaticals del valencià. 
5.Saber usar el valencià, oral i escrit, dins i fora de l’aula, en qualsevol situació comunicativa que s’hi genere, tenint en compte les característiques textuals. 
6.Conéixer i valorar l’obra dels autors més destacats dels gèneres literaris estudiats. 
7.Adquirir/consolidar les destreses en l’ús dels mitjans tecnològics i digitals en la recerca d’informació i en la creació de textos. 
8.Mantenir una actitud respectuosa, solidària i cooperativa en relació amb els companys i les companyes, i amb el professorat dins i fora de l’aula. 
9.Valorar l’esforç i la continuïtat en la tasca d’aprenentatge com a elements bàsics per a la millora de l’autoconcepte i la formació personal, i per a la generació de perspectives positives amb vista als itineraris de formació que l’alumne puga escollir en el futur. 
Objectius: 
2 
PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL– 2 
VALENCIÀ
Criteris d’avaluació: 
1.Redactar textos narratius breus que reunisquen les característiques textuals i tinguen l’estructura correcta. 
2.Elaborar un relat narratiu aplicant els trets i els recursos apresos de la lectura d’altres textos literaris d’aquest gènere 
3.Analitzar oralment i per escrit un relat tenint en compte aspectes com l’argument, els personatges, l’espai, el temps, el narrador i l’ordre narratiu, i ser capaç d’exposar-ho oralment i per escrit de forma correcta i tenint en compte les característiques textuals. 
4.Aplicar de forma correcta els aspectes ortogràfics i gramaticals treballats a la pràctica lingüística dels diversos àmbits, especialment l’acadèmic. 
5.Explicar oralment aspectes de l’obra dels autors literaris treballats. 
6.Realitzar, com a mínim, les dues lectures previstes a la programació del curs, i les activitats preparades sobre aquestes obres. 
7.Mantenir una actitud respectuosa, solidària i cooperativa en relació amb els companys i les companyes, i amb el professorat dins i fora de l’aula (incloent-hi l’aula d’informàtica, en la qual caldrà fer un bon ús del material i seguir les instruccions del professor a l’hora de treballar-hi). 
8.Usar el valencià dins i fora de l’aula, en qualsevol situació comunicativa que s’hi genere, tenint en compte les característiques textuals. 
9.Tenir el material de treball de l’assignatura ordenat i disponible per a la realització de les activitats proposades per a cada unitat didáctica. 
10.Realitzar en tot moment les tasques proposades pel profesor dins dels terminis establerts. 
11.Ser puntual a l’hora d’entrar a l’aula. 
3
1.Escriure textos narratius breus, tenint en compte la seua estructura i les característiques textuals. 
2.Escriure el relat breu establert al taller de narrativa, tenint en compte els elements narratius, l’estructura del relat i les característiques textuals. 
3.Extreure informació d’una font o fonts determinades i presentar-la de forma comprensible i adequada. 
4.Realitzar les dues lectures previstes a la programació del curs, i les activitats preparades sobre aquestes obres. 
5.Usar el oralment i per escrit valencià dins i fora de l’aula, en qualsevol situació comunicativa que s’hi genere, tenint en compte el tipus de text elaborat i les característiques textuals que ha de satisfer. 
6.Mantenir una actitud respectuosa, solidària i cooperativa en relació amb els companys i les companyes, i amb el professorat dins i fora de l’aula (incloent-hi l’aula d’informàtica, en la qual caldrà fer un bon ús del material i seguir les instruccions del professor a l’hora de treballar-hi). 
7.Ser puntual a l’hora d’entrar a classe, mostrar sempre una actitud de treball, tenir el material ordenat i realitzar les tasques en els terminis marcats pel professor. 
8.Realitzar en tot moment les tasques proposades pel professor en els terminis establerts. 
Continguts mínims: 
4
Lectures: 
Dues obres narratives, comunes a tota la classe. 
La realització i l’avaluació positiva de les lectures seran condició indispensable per a l’avaluació positiva global de l’alumnat al final del curs, incloent-hi, si és el cas , la prova extraordinària. 
5 
Jules Verne: Miquel Strogoff 
James Riordan: Els dotze treballs d’Hèrcules
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL– 2 
CASTELLANO 
1.Elaborar textos de diferentes géneros periodísticos de forma correcta, es decir, que cumplan las características textuales y respondan a la estructura adecuada para cada género. 
2.Leer y entender textos periodísticos y narrativos, y ser capaz tanto de responder a preguntas de comprensión lectora (de forma oral y escrita), como de crear nuevos textos a partir de las lecturas realizadas. 
3.Valorar el papel de la prensa como fuente de información y de conformación de una determinada visión de nuestra sociedad, ante la cual hay que adoptar un papel crítico. 
4.Analizar (oralmente y por escrito) textos periodísticos y narrativos teniendo en cuenta las características textuales y su estructura. 
5.Conocer y valorar la obra de los autores más destacados de los géneros literarios estudiados. 
6.Adquirir / consolidar las destrezas en el uso de los medios tecnológicos y digitales en la búsqueda de la información y en la creación de textos. 
7.Afianzar el dominio verbal y escrito del vocabulario básico dominando progresivamente el orden alfabético en las diferentes situaciones que exigen estas destrezas. 
8.Desarrollar la capacidad comunicativa comprendiendo y produciendo de forma ordenada y clara mensajes orales y escritos en distintos contextos de comunicación y con diferentes intenciones expresivas. 
9.Utilizar la lectura como fuente de disfrute, información y aprendizaje y como medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico, personal y cultural. 
Objetivos: 
6
7 
10.Adquirir conceptos lingüísticos generales a fin de afianzar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
11.Buscar, obtener y utilizar información de forma autónoma y crítica, conociendo las formas en que ésta se encuentra disponible, seleccionando lo pertinente para una finalidad concreta y presentando esa información a los otros de forma adecuada. 
12.Desarrollar la capacidad para analizar y regular las producciones lingüísticas, utilizando las propias ideas y experiencias en la producción de textos de intención creativa y literaria. 
13.Interpretar y comparar las diferentes técnicas y lenguajes utilizados en los medios de comunicación social, a fin de ampliar las habilidades discursivas y de desarrollar una actitud crítica ante los mensajes procedentes de estos medios. 
14.Alcanzar un conocimiento de la realidad lingüística española a fin de favorecer una actitud de interés y respeto por las realidades plurilingües. 
15.Comprender la función de la literatura como instrumento de transmisión y creación cultural y como expresión histórico-social, mostrando una actitud crítica y descubriendo que su lectura puede ser fuente de ampliación de experiencias, disfrute personal y estímulo para la escritura creativa. 
16.Mantener una actitud respetuosa, solidaria y cooperativa en relación con los compañeros y compañeras, y con el profesorado dentro y fuera del aula. 
17.Valorar el esfuerzo y la continuidad en la tarea de aprendizaje como elementos básicos para la mejora del autoconcepto y la formación personal, y para la generación de perspectivas positivas de cara a los itinerarios de formación que el alumno pueda escoger en el futuro.
Criterios de evaluación: 
1.Saber redactar los diversos tipos de textos periodísticos estudiados durante el curso, teniendo en cuenta la estructura y las características textuales (coherencia, cohesión, adecuación, corrección ortográfica y gramatical y buena presentación formal) de cada uno de ellos. 
2.Participar activamente en las tareas de elaboración de la publicación digital. 
3.Analizar un texto literario narrativo teniendo en cuenta aspectos como el argumento, los personajes, el espacio, el tiempo, el narrador y el orden narrativo, y ser capaz de exponerlo oralmente y por escrito de forma correcta y de acuerdo con las características textuales. 
4.Aplicar de forma correcta los aspectos ortográficos y gramaticales trabajados a la práctica lingüística de los diversos ámbitos, especialmente en el ámbito académico. 
5.Explicar oralmente aspectos de la obra de les autores cuyos textos se hayan leído durante el curso, y establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyen un referente clave en la historia de la literatura y los elementos más destacados del contexto cultural, social e histórico en que aparecen. 
6.Realizar, como mínimo, las dos lecturas previstas en la programación del curso, y las actividades preparadas sobre estas obras. 
8
9 
7.Mantener una actitud respetuosa, solidaria y cooperativa en relación con los compañeros y las compañeras, y con el profesor, dentro y fuera del aula (incluyendo el aula de informática, en la que tendrá que hacer un uso correcto del material y seguir las indicaciones del profesor a la hora de realizar las actividades. 
8.Tener el material de la asignatura ordenado y disponible para la realización de las actividades propuestas para cada unidad didáctica. 
9.Realizar en todo momento las tareas propuestas por el profesor en los plazos establecidos. 
10.Ser puntual a la hora de entrar en el aula. 
11.Utilizar las propias ideas y experiencias, así como la reflexión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales para una mejor comprensión y producción de textos de intención creativa, posibilitando la incorporación consciente de procedimientos literarios. 
12.Captar las ideas esenciales e intenciones de producciones orales y escritas, de diferente tipo y distinto nivel de formalización, reproduciendo su contenido oralmente y por escrito, mediante resúmenes, exposiciones, debates, etc. 
13.Sintetizar, oralmente y por escrito, informaciones procedentes de ideas y experiencias propias o ajenas, así como de diferentes fuentes de información sobre un mismo tema, con el fin de elaborar conclusiones propias. 
14.Redactar correctamente una instancia, un currículum vitae y una carta, teniendo en cuenta las características de este tipo de textos.
1.Redactar una noticia, una entrevista, un artículo de opinión, una instancia, una carta i un currículum vitae, teniendo en cuenta la estructura y las características textuales (coherencia, cohesión, adecuación, corrección ortográfica y gramatical y buena presentación formal) de cada uno de ellos. 
2.Leer y entender correctamente ejemplos de la tipología de textos periodísticos estudiada, y ser capaces de responder a preguntas sobre su contenido oralmente y por escrito. 
3.Leer las dos obras previstas en la programación del curso, y realizar correctamente las actividades preparadas sobre ellas. 
4.Expresarse de forma correcta oralmente y por escrito en todas las circunstancias requeridas por el trabajo de la asignatura. 
5.Mantener una actitud respetuosa, solidaria y cooperativa en relación con los compañeros y las compañeras, y con el profesorado dentro y fuera del aula (incluyendo el aula de informática, en la que habrá que hacer un buen uso del material y seguir las instrucciones del profesor a la hora de trabajar). 
6.Ser puntual a la hora de entrar en clase, mostrar siempre una actitud de trabajo, tener el material ordenado y realizar las tareas en los plazos marcados por el profesor. 
7.En lo que se refiere a la asistencia a clase, se aplicaran las normas establecidas por el centro. 
Contenidos mínimos: 
10
Lecturas: 
La realización y la evaluación positiva de las lecturas serán condición indispensable para la evaluación positiva global del alumnado a final de curso ordinario, incluida la prueba extraordinaria. 
11 
Dos obras narrativas, comunes a toda la clase. 
Miguel de Cervantes: Don Quijote 
Charles Dickens: Historia de dos ciudades
12 
Exámenes 
35% 
Elaboración y revisión de textos 
20% 
Actividades diversas 
20% 
Lecturas 
15% 
Comportamiento, trabajo diario, puntualidad y orden del material 
10% 
VALENCIÀ 
CASTELLÀ 
Indicadors de valoració i ponderació en la nota: 
Exàmens 
35% 
Elaboració i revisió de textos 
20% 
Dossier del taller de narrativa 
20% 
Lectures i activitats de comprensió lectora 
15% 
Comportament, treball diari, puntualitat i tractament ordenat del material 
10%

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Planificacion anual. practicas del lenguaje 6
Planificacion anual. practicas del lenguaje 6Planificacion anual. practicas del lenguaje 6
Planificacion anual. practicas del lenguaje 6
SoleGuillermo
 
Planificacion mensual marzo pdl 2022
Planificacion mensual marzo pdl 2022Planificacion mensual marzo pdl 2022
Planificacion mensual marzo pdl 2022
SoleGuillermo
 
Décimo.
Décimo.Décimo.
Décimo.
mveloza
 
Planificacion 1 lenguaje 2013
Planificacion 1 lenguaje 2013Planificacion 1 lenguaje 2013
Planificacion 1 lenguaje 2013
Nestor Bernabe
 
Nelly...plan de aula 2014 sdo. pdo.
Nelly...plan de aula 2014 sdo. pdo.Nelly...plan de aula 2014 sdo. pdo.
Nelly...plan de aula 2014 sdo. pdo.
nellyramirez14
 
Planificación 2 lenguaje 2013
Planificación 2 lenguaje 2013Planificación 2 lenguaje 2013
Planificación 2 lenguaje 2013
Nestor Bernabe
 

La actualidad más candente (20)

Planificacion con tic_maria_bautista (1)
Planificacion con tic_maria_bautista (1)Planificacion con tic_maria_bautista (1)
Planificacion con tic_maria_bautista (1)
 
Planificacion anual. practicas del lenguaje 6
Planificacion anual. practicas del lenguaje 6Planificacion anual. practicas del lenguaje 6
Planificacion anual. practicas del lenguaje 6
 
Plan curricular anual 2do lengua 2015 -2016 -nuevo formato
 Plan curricular anual 2do lengua 2015 -2016 -nuevo formato Plan curricular anual 2do lengua 2015 -2016 -nuevo formato
Plan curricular anual 2do lengua 2015 -2016 -nuevo formato
 
Planificacion mensual marzo pdl 2022
Planificacion mensual marzo pdl 2022Planificacion mensual marzo pdl 2022
Planificacion mensual marzo pdl 2022
 
docente
docentedocente
docente
 
Planificacion6 (1)
Planificacion6 (1)Planificacion6 (1)
Planificacion6 (1)
 
Décimo.
Décimo.Décimo.
Décimo.
 
Programa de Escritura Creativa
Programa de Escritura CreativaPrograma de Escritura Creativa
Programa de Escritura Creativa
 
Planificación anual de lengua 2015
Planificación anual de lengua 2015Planificación anual de lengua 2015
Planificación anual de lengua 2015
 
Carta didactica lenguaje oral y escrito.
Carta didactica lenguaje oral y escrito.Carta didactica lenguaje oral y escrito.
Carta didactica lenguaje oral y escrito.
 
Uerc pca lengua l 2 b
Uerc pca lengua l 2 bUerc pca lengua l 2 b
Uerc pca lengua l 2 b
 
Plan micro-curricular por destrezas de noveno grado de Lengua y Literatura
Plan micro-curricular por destrezas  de noveno grado de Lengua y LiteraturaPlan micro-curricular por destrezas  de noveno grado de Lengua y Literatura
Plan micro-curricular por destrezas de noveno grado de Lengua y Literatura
 
Tercer ciclo lenguaje
Tercer ciclo lenguajeTercer ciclo lenguaje
Tercer ciclo lenguaje
 
Planificacion 1 lenguaje 2013
Planificacion 1 lenguaje 2013Planificacion 1 lenguaje 2013
Planificacion 1 lenguaje 2013
 
Nelly...plan de aula 2014 sdo. pdo.
Nelly...plan de aula 2014 sdo. pdo.Nelly...plan de aula 2014 sdo. pdo.
Nelly...plan de aula 2014 sdo. pdo.
 
Planificación 2 lenguaje 2013
Planificación 2 lenguaje 2013Planificación 2 lenguaje 2013
Planificación 2 lenguaje 2013
 
Plan de clase 2
Plan de clase 2Plan de clase 2
Plan de clase 2
 
Pca decimo
Pca decimoPca decimo
Pca decimo
 
Planificación anual Lengua 5º grado
Planificación anual Lengua 5º gradoPlanificación anual Lengua 5º grado
Planificación anual Lengua 5º grado
 
Plan Curricular Anual de octavo grado de Lengua y Literatura
Plan Curricular Anual de octavo grado de Lengua y LiteraturaPlan Curricular Anual de octavo grado de Lengua y Literatura
Plan Curricular Anual de octavo grado de Lengua y Literatura
 

Destacado (15)

Llibres1112
Llibres1112Llibres1112
Llibres1112
 
El sistema consonàntic
El sistema consonànticEl sistema consonàntic
El sistema consonàntic
 
La ciutat
La ciutatLa ciutat
La ciutat
 
Els estables d'Augias
Els estables d'AugiasEls estables d'Augias
Els estables d'Augias
 
Imperfet de subjuntiu
Imperfet de subjuntiuImperfet de subjuntiu
Imperfet de subjuntiu
 
Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)
Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)
Llibres de lectura 1r ESO (curs 2014-2015)
 
Present de subjuntiu
Present de subjuntiuPresent de subjuntiu
Present de subjuntiu
 
Accentuacio2b
Accentuacio2bAccentuacio2b
Accentuacio2b
 
La Vocal Neutra
La Vocal NeutraLa Vocal Neutra
La Vocal Neutra
 
Present d'indicatiu
Present d'indicatiuPresent d'indicatiu
Present d'indicatiu
 
Passat simple
Passat simplePassat simple
Passat simple
 
Les preposicions i l'expressió del temps
Les preposicions i l'expressió del tempsLes preposicions i l'expressió del temps
Les preposicions i l'expressió del temps
 
Normes d accentuacio
Normes d accentuacioNormes d accentuacio
Normes d accentuacio
 
El substantiu
El substantiuEl substantiu
El substantiu
 
Les grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJLes grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJ
 

Similar a Full informatiu inicial PQPI2 - Castellà/Valencià

Criterios de evaluación curso 1º y 2º de eso-lengua
Criterios de evaluación  curso 1º y 2º de eso-lenguaCriterios de evaluación  curso 1º y 2º de eso-lengua
Criterios de evaluación curso 1º y 2º de eso-lengua
Barrulleros
 
Plan anual 2012 de lenguaje y comunicación 8
Plan anual 2012 de lenguaje y comunicación 8Plan anual 2012 de lenguaje y comunicación 8
Plan anual 2012 de lenguaje y comunicación 8
maraiceciliafarias
 
Séptimo
SéptimoSéptimo
Séptimo
mveloza
 
1ro medio lenguaje
1ro medio lenguaje1ro medio lenguaje
1ro medio lenguaje
Miguel M
 
Plan de área de lengua castellana grados 1 y 2
Plan de área de lengua castellana grados 1 y 2Plan de área de lengua castellana grados 1 y 2
Plan de área de lengua castellana grados 1 y 2
Juliana Duarte
 
1 estructura de la asignaturaespañol 3°
1 estructura de la asignaturaespañol 3°1 estructura de la asignaturaespañol 3°
1 estructura de la asignaturaespañol 3°
Clarita Castrejon
 

Similar a Full informatiu inicial PQPI2 - Castellà/Valencià (20)

Programa de escritura
Programa de escrituraPrograma de escritura
Programa de escritura
 
Criterios de evaluación curso 1º y 2º de eso-lengua
Criterios de evaluación  curso 1º y 2º de eso-lenguaCriterios de evaluación  curso 1º y 2º de eso-lengua
Criterios de evaluación curso 1º y 2º de eso-lengua
 
Plan anual 2012 de lenguaje y comunicación 8
Plan anual 2012 de lenguaje y comunicación 8Plan anual 2012 de lenguaje y comunicación 8
Plan anual 2012 de lenguaje y comunicación 8
 
Unidad N° 2.docx
Unidad N° 2.docxUnidad N° 2.docx
Unidad N° 2.docx
 
GUÍA PRACTICA GRUPO 20.docx
GUÍA PRACTICA GRUPO 20.docxGUÍA PRACTICA GRUPO 20.docx
GUÍA PRACTICA GRUPO 20.docx
 
Quinto lengua
Quinto lenguaQuinto lengua
Quinto lengua
 
ESQUEMA DE PLANIIFACION POR UNIDAD.docx
ESQUEMA DE PLANIIFACION POR UNIDAD.docxESQUEMA DE PLANIIFACION POR UNIDAD.docx
ESQUEMA DE PLANIIFACION POR UNIDAD.docx
 
Taller de proyectos
Taller de proyectosTaller de proyectos
Taller de proyectos
 
Séptimo
SéptimoSéptimo
Séptimo
 
Producciòn textual
Producciòn textualProducciòn textual
Producciòn textual
 
PROPOSITO DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
PROPOSITO DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LA EDUCACIÓN BÁSICAPROPOSITO DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
PROPOSITO DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
 
Casa del saber
Casa del saberCasa del saber
Casa del saber
 
TUTORIA TRES
TUTORIA TRESTUTORIA TRES
TUTORIA TRES
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2015 DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN (JEC)
UNIDAD DIDÁCTICA 2015 DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN (JEC)UNIDAD DIDÁCTICA 2015 DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN (JEC)
UNIDAD DIDÁCTICA 2015 DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN (JEC)
 
planificación 8º ABRIL lenguaje 2023.docx
planificación 8º ABRIL lenguaje 2023.docxplanificación 8º ABRIL lenguaje 2023.docx
planificación 8º ABRIL lenguaje 2023.docx
 
1ro medio lenguaje
1ro medio lenguaje1ro medio lenguaje
1ro medio lenguaje
 
Plan de área de lengua castellana grados 1 y 2
Plan de área de lengua castellana grados 1 y 2Plan de área de lengua castellana grados 1 y 2
Plan de área de lengua castellana grados 1 y 2
 
Programación Lengua Española PPA
Programación Lengua Española PPAProgramación Lengua Española PPA
Programación Lengua Española PPA
 
Criterios de evaluación ESO Lengua castellana y literatura
Criterios de evaluación ESO Lengua castellana y literaturaCriterios de evaluación ESO Lengua castellana y literatura
Criterios de evaluación ESO Lengua castellana y literatura
 
1 estructura de la asignaturaespañol 3°
1 estructura de la asignaturaespañol 3°1 estructura de la asignaturaespañol 3°
1 estructura de la asignaturaespañol 3°
 

Más de ngt1776

Lectures 2014 15_3r
Lectures 2014 15_3rLectures 2014 15_3r
Lectures 2014 15_3r
ngt1776
 
La S sorda i la S sonora
La S sorda i la S sonoraLa S sorda i la S sonora
La S sorda i la S sonora
ngt1776
 
El sistema vocàlic
El sistema vocàlicEl sistema vocàlic
El sistema vocàlic
ngt1776
 
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanarsCanigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
ngt1776
 
Els nivells d'anàlisi de la llengua
Els nivells d'anàlisi de la llenguaEls nivells d'anàlisi de la llengua
Els nivells d'anàlisi de la llengua
ngt1776
 
El verb (4t ESO)
El verb (4t ESO)El verb (4t ESO)
El verb (4t ESO)
ngt1776
 
Lectures 2013 14_3r
Lectures 2013 14_3rLectures 2013 14_3r
Lectures 2013 14_3r
ngt1776
 
Lectures del curs 2013-2014
Lectures del curs 2013-2014Lectures del curs 2013-2014
Lectures del curs 2013-2014
ngt1776
 
Perifrasis obligacio
Perifrasis obligacioPerifrasis obligacio
Perifrasis obligacio
ngt1776
 
Prestec ling
Prestec lingPrestec ling
Prestec ling
ngt1776
 
L'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesL'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmes
ngt1776
 
El canvi semàntic
El canvi semànticEl canvi semàntic
El canvi semàntic
ngt1776
 
Refranys i frases fetes
Refranys i frases fetesRefranys i frases fetes
Refranys i frases fetes
ngt1776
 
Grafia del fonema africat palatal sord
Grafia del fonema africat palatal sordGrafia del fonema africat palatal sord
Grafia del fonema africat palatal sord
ngt1776
 
L'accent diacrític
L'accent diacríticL'accent diacrític
L'accent diacrític
ngt1776
 
La derivació
La derivacióLa derivació
La derivació
ngt1776
 
La preposició
La preposicióLa preposició
La preposició
ngt1776
 
El passat perfet d'indicatiu
El passat perfet d'indicatiuEl passat perfet d'indicatiu
El passat perfet d'indicatiu
ngt1776
 
Espanya barroc
Espanya barrocEspanya barroc
Espanya barroc
ngt1776
 

Más de ngt1776 (20)

Roma
RomaRoma
Roma
 
Lectures 2014 15_3r
Lectures 2014 15_3rLectures 2014 15_3r
Lectures 2014 15_3r
 
La S sorda i la S sonora
La S sorda i la S sonoraLa S sorda i la S sonora
La S sorda i la S sonora
 
El sistema vocàlic
El sistema vocàlicEl sistema vocàlic
El sistema vocàlic
 
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanarsCanigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
Canigó (1886), de Jacint Verdaguer (fragment): Els dos campanars
 
Els nivells d'anàlisi de la llengua
Els nivells d'anàlisi de la llenguaEls nivells d'anàlisi de la llengua
Els nivells d'anàlisi de la llengua
 
El verb (4t ESO)
El verb (4t ESO)El verb (4t ESO)
El verb (4t ESO)
 
Lectures 2013 14_3r
Lectures 2013 14_3rLectures 2013 14_3r
Lectures 2013 14_3r
 
Lectures del curs 2013-2014
Lectures del curs 2013-2014Lectures del curs 2013-2014
Lectures del curs 2013-2014
 
Perifrasis obligacio
Perifrasis obligacioPerifrasis obligacio
Perifrasis obligacio
 
Prestec ling
Prestec lingPrestec ling
Prestec ling
 
L'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesL'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmes
 
El canvi semàntic
El canvi semànticEl canvi semàntic
El canvi semàntic
 
Refranys i frases fetes
Refranys i frases fetesRefranys i frases fetes
Refranys i frases fetes
 
Grafia del fonema africat palatal sord
Grafia del fonema africat palatal sordGrafia del fonema africat palatal sord
Grafia del fonema africat palatal sord
 
L'accent diacrític
L'accent diacríticL'accent diacrític
L'accent diacrític
 
La derivació
La derivacióLa derivació
La derivació
 
La preposició
La preposicióLa preposició
La preposició
 
El passat perfet d'indicatiu
El passat perfet d'indicatiuEl passat perfet d'indicatiu
El passat perfet d'indicatiu
 
Espanya barroc
Espanya barrocEspanya barroc
Espanya barroc
 

Último

FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menoresFICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
Santosprez2
 
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdfLas Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdfEstrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
Bitacora de Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales HD4 Ccesa007.pdf
Bitacora de Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales HD4 Ccesa007.pdfBitacora de Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales HD4 Ccesa007.pdf
Bitacora de Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales HD4 Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 

Último (20)

En un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdfEn un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
En un aposento alto himno _letra y acordes.pdf
 
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menoresFICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
FICHA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf educación religiosa primaria de menores
 
Presentación de la propuesta de clase.pdf
Presentación de la propuesta de clase.pdfPresentación de la propuesta de clase.pdf
Presentación de la propuesta de clase.pdf
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La desertització
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La desertitzacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La desertització
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La desertització
 
Power Point : Motivados por la esperanza
Power Point : Motivados por la esperanzaPower Point : Motivados por la esperanza
Power Point : Motivados por la esperanza
 
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdfLas Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
Las Preguntas Educativas entran a las Aulas CIAESA Ccesa007.pdf
 
MINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docx
MINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docxMINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docx
MINEDU BASES JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS PARADEPORTIVOS 2024.docx
 
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdfEstrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar SJA Ccesa007.pdf
 
TEMA EGIPTO.pdf. Presentación civilización
TEMA EGIPTO.pdf. Presentación civilizaciónTEMA EGIPTO.pdf. Presentación civilización
TEMA EGIPTO.pdf. Presentación civilización
 
Padre tu palabra es_himno letra y ACORDES.pdf
Padre tu palabra es_himno letra y ACORDES.pdfPadre tu palabra es_himno letra y ACORDES.pdf
Padre tu palabra es_himno letra y ACORDES.pdf
 
sesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17 MAYO 2024 comunicación.pdf
sesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17 MAYO 2024 comunicación.pdfsesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17 MAYO 2024 comunicación.pdf
sesion de aprendizaje 1 SEC. 13- 17 MAYO 2024 comunicación.pdf
 
Sesión de clase Motivados por la esperanza.pdf
Sesión de clase Motivados por la esperanza.pdfSesión de clase Motivados por la esperanza.pdf
Sesión de clase Motivados por la esperanza.pdf
 
Santa Criz de Eslava, la más monumental de las ciudades romanas de Navarra
Santa Criz de Eslava, la más monumental de las ciudades romanas de NavarraSanta Criz de Eslava, la más monumental de las ciudades romanas de Navarra
Santa Criz de Eslava, la más monumental de las ciudades romanas de Navarra
 
Salud mental y bullying en adolescentes.
Salud mental y bullying en adolescentes.Salud mental y bullying en adolescentes.
Salud mental y bullying en adolescentes.
 
EFEMERIDES DEL MES DE MAYO PERIODICO MURAL.pdf
EFEMERIDES DEL MES DE MAYO PERIODICO MURAL.pdfEFEMERIDES DEL MES DE MAYO PERIODICO MURAL.pdf
EFEMERIDES DEL MES DE MAYO PERIODICO MURAL.pdf
 
Bitacora de Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales HD4 Ccesa007.pdf
Bitacora de Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales HD4 Ccesa007.pdfBitacora de Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales HD4 Ccesa007.pdf
Bitacora de Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales HD4 Ccesa007.pdf
 
Síndrome piramidal 2024 según alvarez, farrera y wuani
Síndrome piramidal 2024 según alvarez, farrera y wuaniSíndrome piramidal 2024 según alvarez, farrera y wuani
Síndrome piramidal 2024 según alvarez, farrera y wuani
 
REGLAMENTO FINAL DE EVALUACIÓN 2024 pdf.pdf
REGLAMENTO FINAL DE EVALUACIÓN 2024 pdf.pdfREGLAMENTO FINAL DE EVALUACIÓN 2024 pdf.pdf
REGLAMENTO FINAL DE EVALUACIÓN 2024 pdf.pdf
 
Plantilla de Bitácora Participación Estudiantil Ecuador
Plantilla de Bitácora Participación Estudiantil EcuadorPlantilla de Bitácora Participación Estudiantil Ecuador
Plantilla de Bitácora Participación Estudiantil Ecuador
 
TÉCNICAS OBSERVACIONALES Y TEXTUALES.pdf
TÉCNICAS OBSERVACIONALES Y TEXTUALES.pdfTÉCNICAS OBSERVACIONALES Y TEXTUALES.pdf
TÉCNICAS OBSERVACIONALES Y TEXTUALES.pdf
 

Full informatiu inicial PQPI2 - Castellà/Valencià

 • 1. El curs gira al voltant de dos projectes: PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL VALENCIÀ-CASTELLÀ Elaboració d’un diari digital en format “blog” (Castellà). Taller de narrativa: creació d’un relat breu d’un subgènere que l’alumne haurà d’escollir (Valencià). 1 Curs 2014-2015
 • 2. 1.Elaborar textos literaris narratius breus de diversos subgèneres de forma correcta, és a dir, que reunisquen les característiques textuals i responguen a l’estructura adient per a cada gènere. 2.Llegir i entendre textos literaris narratius, poètics i teatrals, i ser capaç tant de respondre a qüestions de comprensió lectora (oralment i per escrit), com de crear nous textos a partir de les lectures realitzades. 3.Analitzar (oralment i per escrit) textos narratius, poètics i teatrals tenint en compte les característiques textuals i la seua estructura. 4.Conéixer i aplicar correctament en la pràctica lingüstica quotidiana els elements ortográfica i gramaticals del valencià. 5.Saber usar el valencià, oral i escrit, dins i fora de l’aula, en qualsevol situació comunicativa que s’hi genere, tenint en compte les característiques textuals. 6.Conéixer i valorar l’obra dels autors més destacats dels gèneres literaris estudiats. 7.Adquirir/consolidar les destreses en l’ús dels mitjans tecnològics i digitals en la recerca d’informació i en la creació de textos. 8.Mantenir una actitud respectuosa, solidària i cooperativa en relació amb els companys i les companyes, i amb el professorat dins i fora de l’aula. 9.Valorar l’esforç i la continuïtat en la tasca d’aprenentatge com a elements bàsics per a la millora de l’autoconcepte i la formació personal, i per a la generació de perspectives positives amb vista als itineraris de formació que l’alumne puga escollir en el futur. Objectius: 2 PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL– 2 VALENCIÀ
 • 3. Criteris d’avaluació: 1.Redactar textos narratius breus que reunisquen les característiques textuals i tinguen l’estructura correcta. 2.Elaborar un relat narratiu aplicant els trets i els recursos apresos de la lectura d’altres textos literaris d’aquest gènere 3.Analitzar oralment i per escrit un relat tenint en compte aspectes com l’argument, els personatges, l’espai, el temps, el narrador i l’ordre narratiu, i ser capaç d’exposar-ho oralment i per escrit de forma correcta i tenint en compte les característiques textuals. 4.Aplicar de forma correcta els aspectes ortogràfics i gramaticals treballats a la pràctica lingüística dels diversos àmbits, especialment l’acadèmic. 5.Explicar oralment aspectes de l’obra dels autors literaris treballats. 6.Realitzar, com a mínim, les dues lectures previstes a la programació del curs, i les activitats preparades sobre aquestes obres. 7.Mantenir una actitud respectuosa, solidària i cooperativa en relació amb els companys i les companyes, i amb el professorat dins i fora de l’aula (incloent-hi l’aula d’informàtica, en la qual caldrà fer un bon ús del material i seguir les instruccions del professor a l’hora de treballar-hi). 8.Usar el valencià dins i fora de l’aula, en qualsevol situació comunicativa que s’hi genere, tenint en compte les característiques textuals. 9.Tenir el material de treball de l’assignatura ordenat i disponible per a la realització de les activitats proposades per a cada unitat didáctica. 10.Realitzar en tot moment les tasques proposades pel profesor dins dels terminis establerts. 11.Ser puntual a l’hora d’entrar a l’aula. 3
 • 4. 1.Escriure textos narratius breus, tenint en compte la seua estructura i les característiques textuals. 2.Escriure el relat breu establert al taller de narrativa, tenint en compte els elements narratius, l’estructura del relat i les característiques textuals. 3.Extreure informació d’una font o fonts determinades i presentar-la de forma comprensible i adequada. 4.Realitzar les dues lectures previstes a la programació del curs, i les activitats preparades sobre aquestes obres. 5.Usar el oralment i per escrit valencià dins i fora de l’aula, en qualsevol situació comunicativa que s’hi genere, tenint en compte el tipus de text elaborat i les característiques textuals que ha de satisfer. 6.Mantenir una actitud respectuosa, solidària i cooperativa en relació amb els companys i les companyes, i amb el professorat dins i fora de l’aula (incloent-hi l’aula d’informàtica, en la qual caldrà fer un bon ús del material i seguir les instruccions del professor a l’hora de treballar-hi). 7.Ser puntual a l’hora d’entrar a classe, mostrar sempre una actitud de treball, tenir el material ordenat i realitzar les tasques en els terminis marcats pel professor. 8.Realitzar en tot moment les tasques proposades pel professor en els terminis establerts. Continguts mínims: 4
 • 5. Lectures: Dues obres narratives, comunes a tota la classe. La realització i l’avaluació positiva de les lectures seran condició indispensable per a l’avaluació positiva global de l’alumnat al final del curs, incloent-hi, si és el cas , la prova extraordinària. 5 Jules Verne: Miquel Strogoff James Riordan: Els dotze treballs d’Hèrcules
 • 6. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL– 2 CASTELLANO 1.Elaborar textos de diferentes géneros periodísticos de forma correcta, es decir, que cumplan las características textuales y respondan a la estructura adecuada para cada género. 2.Leer y entender textos periodísticos y narrativos, y ser capaz tanto de responder a preguntas de comprensión lectora (de forma oral y escrita), como de crear nuevos textos a partir de las lecturas realizadas. 3.Valorar el papel de la prensa como fuente de información y de conformación de una determinada visión de nuestra sociedad, ante la cual hay que adoptar un papel crítico. 4.Analizar (oralmente y por escrito) textos periodísticos y narrativos teniendo en cuenta las características textuales y su estructura. 5.Conocer y valorar la obra de los autores más destacados de los géneros literarios estudiados. 6.Adquirir / consolidar las destrezas en el uso de los medios tecnológicos y digitales en la búsqueda de la información y en la creación de textos. 7.Afianzar el dominio verbal y escrito del vocabulario básico dominando progresivamente el orden alfabético en las diferentes situaciones que exigen estas destrezas. 8.Desarrollar la capacidad comunicativa comprendiendo y produciendo de forma ordenada y clara mensajes orales y escritos en distintos contextos de comunicación y con diferentes intenciones expresivas. 9.Utilizar la lectura como fuente de disfrute, información y aprendizaje y como medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico, personal y cultural. Objetivos: 6
 • 7. 7 10.Adquirir conceptos lingüísticos generales a fin de afianzar la comprensión y la expresión oral y escrita. 11.Buscar, obtener y utilizar información de forma autónoma y crítica, conociendo las formas en que ésta se encuentra disponible, seleccionando lo pertinente para una finalidad concreta y presentando esa información a los otros de forma adecuada. 12.Desarrollar la capacidad para analizar y regular las producciones lingüísticas, utilizando las propias ideas y experiencias en la producción de textos de intención creativa y literaria. 13.Interpretar y comparar las diferentes técnicas y lenguajes utilizados en los medios de comunicación social, a fin de ampliar las habilidades discursivas y de desarrollar una actitud crítica ante los mensajes procedentes de estos medios. 14.Alcanzar un conocimiento de la realidad lingüística española a fin de favorecer una actitud de interés y respeto por las realidades plurilingües. 15.Comprender la función de la literatura como instrumento de transmisión y creación cultural y como expresión histórico-social, mostrando una actitud crítica y descubriendo que su lectura puede ser fuente de ampliación de experiencias, disfrute personal y estímulo para la escritura creativa. 16.Mantener una actitud respetuosa, solidaria y cooperativa en relación con los compañeros y compañeras, y con el profesorado dentro y fuera del aula. 17.Valorar el esfuerzo y la continuidad en la tarea de aprendizaje como elementos básicos para la mejora del autoconcepto y la formación personal, y para la generación de perspectivas positivas de cara a los itinerarios de formación que el alumno pueda escoger en el futuro.
 • 8. Criterios de evaluación: 1.Saber redactar los diversos tipos de textos periodísticos estudiados durante el curso, teniendo en cuenta la estructura y las características textuales (coherencia, cohesión, adecuación, corrección ortográfica y gramatical y buena presentación formal) de cada uno de ellos. 2.Participar activamente en las tareas de elaboración de la publicación digital. 3.Analizar un texto literario narrativo teniendo en cuenta aspectos como el argumento, los personajes, el espacio, el tiempo, el narrador y el orden narrativo, y ser capaz de exponerlo oralmente y por escrito de forma correcta y de acuerdo con las características textuales. 4.Aplicar de forma correcta los aspectos ortográficos y gramaticales trabajados a la práctica lingüística de los diversos ámbitos, especialmente en el ámbito académico. 5.Explicar oralmente aspectos de la obra de les autores cuyos textos se hayan leído durante el curso, y establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyen un referente clave en la historia de la literatura y los elementos más destacados del contexto cultural, social e histórico en que aparecen. 6.Realizar, como mínimo, las dos lecturas previstas en la programación del curso, y las actividades preparadas sobre estas obras. 8
 • 9. 9 7.Mantener una actitud respetuosa, solidaria y cooperativa en relación con los compañeros y las compañeras, y con el profesor, dentro y fuera del aula (incluyendo el aula de informática, en la que tendrá que hacer un uso correcto del material y seguir las indicaciones del profesor a la hora de realizar las actividades. 8.Tener el material de la asignatura ordenado y disponible para la realización de las actividades propuestas para cada unidad didáctica. 9.Realizar en todo momento las tareas propuestas por el profesor en los plazos establecidos. 10.Ser puntual a la hora de entrar en el aula. 11.Utilizar las propias ideas y experiencias, así como la reflexión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales para una mejor comprensión y producción de textos de intención creativa, posibilitando la incorporación consciente de procedimientos literarios. 12.Captar las ideas esenciales e intenciones de producciones orales y escritas, de diferente tipo y distinto nivel de formalización, reproduciendo su contenido oralmente y por escrito, mediante resúmenes, exposiciones, debates, etc. 13.Sintetizar, oralmente y por escrito, informaciones procedentes de ideas y experiencias propias o ajenas, así como de diferentes fuentes de información sobre un mismo tema, con el fin de elaborar conclusiones propias. 14.Redactar correctamente una instancia, un currículum vitae y una carta, teniendo en cuenta las características de este tipo de textos.
 • 10. 1.Redactar una noticia, una entrevista, un artículo de opinión, una instancia, una carta i un currículum vitae, teniendo en cuenta la estructura y las características textuales (coherencia, cohesión, adecuación, corrección ortográfica y gramatical y buena presentación formal) de cada uno de ellos. 2.Leer y entender correctamente ejemplos de la tipología de textos periodísticos estudiada, y ser capaces de responder a preguntas sobre su contenido oralmente y por escrito. 3.Leer las dos obras previstas en la programación del curso, y realizar correctamente las actividades preparadas sobre ellas. 4.Expresarse de forma correcta oralmente y por escrito en todas las circunstancias requeridas por el trabajo de la asignatura. 5.Mantener una actitud respetuosa, solidaria y cooperativa en relación con los compañeros y las compañeras, y con el profesorado dentro y fuera del aula (incluyendo el aula de informática, en la que habrá que hacer un buen uso del material y seguir las instrucciones del profesor a la hora de trabajar). 6.Ser puntual a la hora de entrar en clase, mostrar siempre una actitud de trabajo, tener el material ordenado y realizar las tareas en los plazos marcados por el profesor. 7.En lo que se refiere a la asistencia a clase, se aplicaran las normas establecidas por el centro. Contenidos mínimos: 10
 • 11. Lecturas: La realización y la evaluación positiva de las lecturas serán condición indispensable para la evaluación positiva global del alumnado a final de curso ordinario, incluida la prueba extraordinaria. 11 Dos obras narrativas, comunes a toda la clase. Miguel de Cervantes: Don Quijote Charles Dickens: Historia de dos ciudades
 • 12. 12 Exámenes 35% Elaboración y revisión de textos 20% Actividades diversas 20% Lecturas 15% Comportamiento, trabajo diario, puntualidad y orden del material 10% VALENCIÀ CASTELLÀ Indicadors de valoració i ponderació en la nota: Exàmens 35% Elaboració i revisió de textos 20% Dossier del taller de narrativa 20% Lectures i activitats de comprensió lectora 15% Comportament, treball diari, puntualitat i tractament ordenat del material 10%