Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bài giảng kỹ năng giao tiếp

14.783 visualizaciones

Publicado el

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Bài giảng kỹ năng giao tiếp

 1. 1. LOGO KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TƯƠNG TÁC VỚI BẠN ĐỌC Hero Four VIỆN GIÁO DỤC VÀ KHUYẾN HỌC VIỆT NAMVIỆN GIÁO DỤC VÀ KHUYẾN HỌC VIỆT NAMVIỆN GIÁO DỤC VÀ KHUYẾN HỌC VIỆT NAMVIỆN GIÁO DỤC VÀ KHUYẾN HỌC VIỆT NAM ĐỐI TƯỢNG: CÁN BỘ THƯ ViỆNĐỐI TƯỢNG: CÁN BỘ THƯ ViỆN NgNgười thực hiện: Phạm Văn Tưười thực hiện: Phạm Văn Tư
 2. 2. QUY ƯỚC LỚP HỌCQUY ƯỚC LỚP HỌC
 3. 3. 33 NgheNghe Nh×nNh×n HáiHái Th¶o luËnTh¶o luËn Thay ®æi suy nghÜThay ®æi suy nghÜ Thay ®æi hµnh viThay ®æi hµnh vi ThànhThành côngcông 05/29/1505/29/15 HỌCHỌC HiỆUHiỆU QuẢQuẢ
 4. 4. CẤU TRÚC BÀICẤU TRÚC BÀI Phần 1: Khái quát về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp Phần: Kỹ năng giao tiếp và tương tác với bạn đọc
 5. 5. CHU TRÌNH HỌC TRẢI NGHIỆMCHU TRÌNH HỌC TRẢI NGHIỆM Trải nghiệm Áp dụng Phân tích Rút ra bài học
 6. 6. Ph n 1. Khai quat vê ky năng giao tiêpầ ́ ́ ̀ ̃ ́ I. Giới thiệu chung về giaoI. Giới thiệu chung về giao tiếp, kỹ năng giao tiếptiếp, kỹ năng giao tiếp
 7. 7. Giao tiÕp Giao tiếp với mọi người là một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết. Bất kỳ ai cũng phải học điều đó.
 8. 8. Giao tiếp là quá trình tiếp xúc giữa con người với con người nhằm mục đích trao đổi thông tin, nhận thức, xúc cảm ảnh hưởng và tác động qua lại với nhau Xác lập, vận hành Hiện thực hoá các quan hệ xã hội 1.1. KHÁI NIỆM GIAO TIẾP
 9. 9. 5 bé phËn hîp thµnh n¨ng lùc ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp 1. C¸c kü n¨ng: Thµnh th¹o, tinh th«ng. 2. Tri thøc: Sù hiÓu biÕt qua tr­êng líp, qua thùc tÕ. 3. Kinh nghiÖm: Sù tõng tr¶i cuéc ®êi. Häc hái qua sai lÇmvµ thµnh c«ng. 4. Giao tiÕp: Kh¶ n¨ng x· héi, m¹ng l­íi x· héi, ¶nh h­ëng x· héi. 5. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp: Tr¸ch nhiÖm, hµnh ®éng ®óng.
 10. 10. CÁC LOẠI GIAO TIẾP * Căn cứ vào phương tiện gt  Giao tiếp bằng ngôn ngữ - Giao tiếp bằng tín hiệu phi ngôn ngữ  Giao tiếp vật chất
 11. 11.  Giao tiếp trực tiếp * Căn cứ vào khoảng cách* Căn cứ vào khoảng cách GiaotiếpGiaotiếp giántiếpgiántiếp GT trung gianGT trung gian
 12. 12. Giao tiếp chính thức Giao tiếp không chính thức * Căn cứ vào quy cách giao tiếp* Căn cứ vào quy cách giao tiếp
 13. 13. GT định hướng XH Giao tiếp * Theo định hướng với số đông người GT định hướng cá nhân
 14. 14. * Theo đối tượng giao tiếp Giao tiếp Giao tiếp cá nhân – cá nhân GT nhóm
 15. 15. Bản chất của giao tiếp Bản chất của giao tiếp là quá trình nhận thức II KHU VỰCKHU VỰC TỰ DO HoẶCTỰ DO HoẶC MỞMỞ IIII KHUKHU VỰC MÙVỰC MÙ IIIIII KHU VỰCKHU VỰC BÍ MẬTBÍ MẬT IVIV KHU VỰCKHU VỰC KHÔNGKHÔNG NHẬN BIÊTNHẬN BIÊT Tự nhận biết đượcTự nhận biết được mìnhmình Không tự nhậnKhông tự nhận biết được mìnhbiết được mình Ng iườ khác nh nậ bi tế đ cượ Ng iườ khác không nh nậ bi tế đ cượ
 16. 16. CHỨC NĂNG GIAO TIẾP Chức năng điều chỉnh hành vi Chức năng điều chỉnh hành vi Chức năng phối hợp hoạt động Chức năng thông tin Chức năng cảm xúc Chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhau Chức năng giao tiếp
 17. 17. Ý tưởng Mã hoá Gửi Nhận Giải mã Hiểu Hồi đáp Người gửi Người nhận
 18. 18. Vai trò của giao tiếp - Giao tiếp là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của con người. - Giao tiếp tạo ra động lực cho sự phát triển của nhóm, của xã hội. - Vai trò của giao tiếp trong các ngành, nghề nói chung, nghề thư viện nói riêng. Phạm Văn Tư - TrườngPhạm Văn Tư - Trường 2020
 19. 19. Giao tiÕp gióp ta sèng hµi hßa víi mäi ng­êi xung quanh. Giao tiÕp gióp ta thµnh c«ng vµ h¹nh phóc Giao tiÕp t¹o nªn c«ng ®ång Giao tiÕp t¹o nªn v¨n ho¸  Giao tiÕp t¹o nªn th«ng tin, t¹o nªn hiÓu biÕt …. Vai trò của giao tiếp
 20. 20. "Sự ăn cho ta cái lực, sự ở cho ta cái chí, sự bang giao cho ta cái nghiệp" Vai trò của giao tiếp
 21. 21. Thành công và hạnh phúc =A+B = năng lực + QHXH Năng lực: 20% Quan hệ xã hội: 80% QHXH có được nhờ Giao tiếp Vai trò của giao tiếp
 22. 22. Kỹ năng giao tiếp Khả năng vận dụng những kiến thức về giao tiếp vào tình huống giao tiếp cụ thể đảm bảo hoạt động giao tiếp tiến hành có hiệu quả? www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo
 23. 23. Kỹ năng giao tiếp và tương tác với bạn đọc www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo Khả năng vận dụngKhả năng vận dụng kiến thức về giao tiếpkiến thức về giao tiếp để đảm bảo thànhđể đảm bảo thành công trong giao tiếpcông trong giao tiếp với bạn đọc trongvới bạn đọc trong nghề thư việnnghề thư viện Tại sao cán bộ thư viện phải cóTại sao cán bộ thư viện phải có kỹ năng giao tiếp và tương táckỹ năng giao tiếp và tương tác với bạn đọc?với bạn đọc?
 24. 24. Suy diễn sai ý của bạn đọc Nhận thức khác nhau Thời gian không hợp Quá tải thông tin
 25. 25.  Giao tiếp với bạn đọc là việc dễ  Giao tiếp với bạn đọc không cần phải học  Giao tiếp nhiều hơn là tốt hơn  Nghề thư viện lương thấp, áp lực…
 26. 26. NGUYÊN TẮC GIAO TiẾP VÀ TƯƠNG TÁC VỚI BẠN ĐỌC -Tôn trọng bạn đọc, tận tâm, tập trung tư tưởng -Nụ cười từ trái tim (niềm nở tươi cười) -Đồng cảm, kiên nhẫn với bạn đọc -Tín, tỉ mỉ, trong giao tiếp với bạn đọc -Nhiệt tình, nhã nhặn, quan tâm giúp đỡ bạn đọc
 27. 27. - Cán bộ thư viện cần thực hiện tốt: 4 xin và 4 luôn trong giao tiếp. “5 xin” “4 luôn” “5 không” www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo
 28. 28. - Cán bộ thư viện cần sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp khi giao tiếp với bạn đọc www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo
 29. 29. - Cán bộ thư viện cần sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp khi giao tiếp với bạn đọc www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 1.1. Cán bộ, nhân viên làm công tác bạn đọc mặcCán bộ, nhân viên làm công tác bạn đọc mặc quần áo sạch sẽ, không nhàu nát, khuy áo phải càiquần áo sạch sẽ, không nhàu nát, khuy áo phải cài cẩn thận, giầy đánh xi, cần cắt tóc, cạo mặt thườngcẩn thận, giầy đánh xi, cần cắt tóc, cạo mặt thường xuyên. Khi có mặt bạn đọc không được mặc quầnxuyên. Khi có mặt bạn đọc không được mặc quần soóc (trừ đồng phục), không được đi dép nhựa,soóc (trừ đồng phục), không được đi dép nhựa, giầy vải, không được mặc áo lót, không đeo kínhgiầy vải, không được mặc áo lót, không đeo kính râm. Răng miệng phải sạch sẽ, không có mùi rượu,râm. Răng miệng phải sạch sẽ, không có mùi rượu, bia, hành tỏi.... khi làm việc.bia, hành tỏi.... khi làm việc.
 30. 30. - Cán bộ thư viện cần sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp khi giao tiếp với bạn đọc www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 2.2. Ngồi ở vị trí làm việc phảiNgồi ở vị trí làm việc phải nghiêm chỉnh, đĩnh đạc, không nằmnghiêm chỉnh, đĩnh đạc, không nằm xoài, không gác chéo chân, khôngxoài, không gác chéo chân, không lắc lư thân mình hoặc rung đùi. Khilắc lư thân mình hoặc rung đùi. Khi có bạn đọc không được xỉa răng,có bạn đọc không được xỉa răng, ngoáy tai, ngoáy mũi, cắt móngngoáy tai, ngoáy mũi, cắt móng tay, móng chân, ngáp, vươn vai…tay, móng chân, ngáp, vươn vai… Không ngồi khiKhông ngồi khi bạn đọc xuất hiệnbạn đọc xuất hiện
 31. 31. - Cán bộ thư viện cần sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp khi giao tiếp với bạn đọc www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 3. Niềm nở tươi cười3. Niềm nở tươi cười
 32. 32. - Cán bộ thư viện cần sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp khi giao tiếp với bạn đọc www.themegallery.comwww.themegallery.com Company LogoCompany Logo 44. Đi đứng nhẹ. Đi đứng nhẹ nhàng, khoannhàng, khoan thai, tư thế tácthai, tư thế tác phong thoải mái,phong thoải mái, tự nhiêntự nhiên
 33. 33. Phạm Văn Tư - TrườngPhạm Văn Tư - Trường 3636 THANH YOU VERYTHANH YOU VERY MUCHMUCH

×