ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა

N

ინტეგრირებული გაკვეთილი ბუნებისმეტყველება-მასწავლებელი ნელი მაღლაკელიძე; ი.ს.ტ - მასწავლებელი ნინო ჭიპაშვილი

გაკვეთილის თემა ჯანსაღი ცხოვრების წესი
ინტეგრირებული საგნები
მასწავლებლების სახელი და
გვარი
ბუნებისმეტყველება, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები (ისტ)
ნელი მაღლაკელიძე
ნინო ჭიპაშვილი
სწავლების საფეხური მეექვსე კლასი
მოსწავლეთა პროფილი 32 მოსწავლე. განსაკუთრებული მიდგომების საჭიროების
მქონე მოსწავლე კლასში არ არის
გაკვეთილის მიზანი ბუნებისმეტყველება
მოსწავლემ:
-გაიაზროს რას ნიშნავს ჯანსაღი ცხოვრების წესი
-აღწეროს ადამიანის ჯანმრთელობაზე კვების გავლენა
-გააცნობიეროს რა საფრთხეს უქმნის არაჯანსაღი კვება
ორგანიზმს
-აღწეროს ჰიგიენის მნიშვნელობა ჯანმრთელობის
შენარჩუნებისათვის
-დაარწმუნოს თანატოლი თუ რატომ არ უნდა იკვებებოდეს
მუდმივად სწრაფი კვების ობიექტში შეძენილი საკვებით
-დაარწმუნოს თანატოლი, რომ ჯანმრთელობის
შენარჩუნებისათვის აუცილებელია სპორტული
გამასანჯაღებელი ვარჯიშები
ისტ რესურსების შექმნა
- მოსწავლემ შეძლოს სხვადასხვა სახის ციფრული
საშუალებების შერჩევა და გამოყენება ციფრული მასალის
შექმნისას
-მოსწავლემ შეძლოს ისტ-ს ეფექტიანად გამოყენება
ინფორმაციის მიღების, შენახვისა და ორგანიზების დროს
-შეძლოს სხვადსხვა სახის ციფრული საშუალებების შერჩევა
და გამოყენება კომუნიკაციისა და თანამშრომლობისათვის
გაკვეთილის შედეგები ბუნ.VI.8.მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დაცვა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი მავნე
ფაქტორების ამოცნობა.
მოსწავლე:
-ასახელებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად
მოქმედ ფაქტორებს (მაგ., მომატებული რადიაცია, მაღალი
ძაბვა) და აღწერს მათ;
-მოიძიებს ინფორმაციას ადამიანის მავნე ჩვევების შესახებ და
ამზადებს მათ საწინააღმდეგო სააგიტაციო მასალას (მაგ.,
პლაკატი, აუდიო/ვიდეო მასალა).
ისტ
-აუდიტორიის მოთხოვნების და საკუთარი მიზნების
გათვალისწინებით, ამზადებს პრეზენტაციას/სლაიდებს
საკუთარო მოსაზრებების წარმოსაჩენად და მუშაობის
შედეგების სადემონსტრაციოდ
-ინფორმაციის და ციფრული მასალის შენახვისას,
წაკითხვისას და გადაცემისას აფასებს მასალის ზომას და
შეარჩევს შესაფერის საშუალებას და ხერხს
- ინფორმაციის და ციფრული მასალის ძიებისას ეფექტიანად
იყენებს გავრცელებული საძიებო სისტემების
შესაძლებლობებს
წინასწარი ცოდნა -მოსწავლეებს აქვთ გარკვეული ინფორმაცია საკვები
პროდუქტებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ შესახებ
-ინტერნეტში მასალების მოძიება
-პრეზენტაციის მომზადება
გაკვეთილის მსვლელობა/
საკლასო მენეჯმენტი
ფაზა გამოწვევა
აქტივობა 1-(2 წუთი)
ორგანიზაციული საკითხი, გაკვეთილის თემისა და
მიზნების გაცნობა
აქტივობა 2.პროვოცირება.(7 წთ)-(გონებრივი იერიში)
მოსწავლეებს დავუსვამ კითხვებს და მოვისმენ პასუხებს.
1.რას ნიშნავს იყო ჯანმრთელი?
2.როგორ შევარჩიოთ ჯანსაღი და არა ჯანსაღი საკვები?
3.რატომ არ უნდა ვიკვებოთ სწრაფი კვების ობიექტებში?
4.რა შეიძლება გამოიწვიოს ჯართი საკვების მიღებამ?
აქტივობა 3. (5წთ)პრეზენტაცია-ჯანსაღი ცხოვრების წესი
აქტივობა 4. (2 წთ) ბროშურის წარდგენა
ფაზა-სიღრმისეული წვდომა
აქტივობა 4. (10 წთ)მინი ლექცია
ვისაუბრებ ჯანსაღ საკვებ პროდუქტებზე, დღის რეჟიმზე,
ჰიგიენის წესებზე, სპორტულ ცხოვრებაზე.
აქტივობა 5. (10 წთ) დისკუსია
აქტივობა 6.(5 წთ) ჩამოწერენ თავიანთ მოსაზრებებს
ფლიფჩარტზე.
ფაზა-რეფლექსია
აქტივობა 7 (2 წთ) ვიცი, მინდა ვიცოდე, ვისწავლე-ცხრილის
შევსება
აქტივობა 8-(1წთ)საშინაო დავალება-შევადგინოთ ჩვენი დღის
რეჟიმი.
შეფასების საგანი და
პროცედურები
შეფასდება პრეზენტაცია, და საგაკვეთილო პროცესში
ჩართულობა, გამოვიყენებ განმავითარებელ და
განმსაზღვრელ შეფასებას. ( შეფასების კრიტერიუმები
გაკვეთილის გეგმას თან ერთვის)
სასწავლომასალა და
ტექნიკური რესურსები
კომპიუტერი, ინტერნეტი, სახელმძღვანელო
ელექტრონული რესურსები:ვიდეოები,
http/Bazieri.ucoz.org.
http/www.red-list.ge
http/www.holmes.ge
prezentaciis Sefasebis sqema
Sedegebi 5-6 7-8 9-10
Sesavali
mosw. cdilobs
auditoriis
dainteresebas, magram
yuradRebas ver ipyrobs
sainteresod aris
mowodebuli da
Seesabameba Sinaarss
efeqturia,
aratrafaretuli,
ipyrobs auditoriis
yuradRebas
Temis gasagebad
warmodgena
mxolod nawilobrivaa
gasagebi, moiTxovs
nawilobriv
ganmartebebs
gasagebia, magram aris
xarvezebi, iTxovs
dazustebas
warmodgenili
sakiTxebi naTeli,
gasagebi da
damajerebelia
logikuroba
zogierT adgils aklia
logikuroba, zogjer
araTanmimdevrulia
ZiriTadad logikuri
da Tanmimdevrulia,
magram mkafiod ar
gamoyofs nawilebs
logikuria da
kargad
Camoyalibebuli
საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა
შედეგები 1-4 5-6 7-8 9-10
აქტიური
მონაწილეობა
არ არის
ჩართული
პერიოდულად
ერთვება მაგრამ
არანაყოფიერად
აქტიურია, მაგრამ
მნიშვნელოვანი
წვლილი ვერ შეაქვს
აქტიურია,
კონსტრუქციული
და შეაქვს დიდი
წვლილი
აზრების
დამოუკიდებლად
გამოთქმა
ვერ გამოთქვამს
საკუთარ აზრს
იშვიათად
გამოთქვამს
საკუთარ აზრებს
გამოთქვამს
საკუთარ აზრებს,
მაგრამ ზოგჯერ
აკლია
დამაჯერებლობა
ყველა საკითხზე
აქვს საკუთარი
აზრი,
დამაჯერებელი,
არგუმენტირებული
კონცენტრირება
სამუშაოზე
ვერ ახერხებს
კონცენტრირებას
ცდილობს
კონცენტრირებას,
მაგრამ ხშირად
ეფანტება გონება
ძირითადად
კონცენტრირებულია
სამუშაოზე
მთელი გაკვეთილის
განმავლობაში
კონცენტრირებულია
სამუშაოზე
სხვისი აზრების
მოსმენა და
პატივისცემა
არ უსმენს
სხვების აზრებს
და აწყვეტინებს
ყოველთვის არ
უსმენს სხვების
აზრებს ან
უსმენს, მაგრამ
აქვს
უსმენს სხვების
აზრებს და
ცდილობა იყოს
კორექტული
ყურადღებით ისმენს
სხვების აზრებს,
აანალიზებს და
კორექტულია
auditoriasTan
kontaqti
periodulad cdilobs
auditoriis yuradRebis
mipyrobas, magram ver
axerxebs
grZnobs auditorias
da ZiriTadad
amyarebs kontaqts
flobs auditorias,
adekvaturad
reagirebs mis
reaqciebze
efeqturad iyenebs
verbalur da
araverbalur xerxebs
pasuxebi
auditoriis
SekiTxvebze
pasuxebi ar aris
srulyofili
TiTqmis yvela
kiTxvas upasuxebs
srulyofil pasuxs
scems yvela
SekiTxvas
Power point
slaidebi/ suraTebi
srulad ar pasuxobs
Temas
TiTqmis yvela slaidi
srulyofilia ar aqvs
warwerebi
slaidebi
srulyofilia
warwerebi pasuxobs
Temas
არაადექვატური
რეაქცია
მოსწავლეთა პრეზენტაციის შეფასება
N მოსწავლის გვარი, სახელი
შესავალი
პრეზენტაციის
გასაგებად
წარმოდგენა
ლოგიკურობა
აუდიტორიასთან
კონტაქტი
პასუხები
აუდიტორიის
კითხვებზე
Powerpoint
საერთოქულა
1 ლინა ოდიკაძე 10 10 10 9 10 10 10
2 ელენე ჭანკოტაძე 10 10 10 10 10 10 10
საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა
N მოსწავლის გვარი, სახელი
აქტიური
მონაწილეობა
აზრების
დამოუკიდებლად
გამოთქმა
კონცენტრირება
სამუშაოზე
სხვისიაზრების
მოსმენა
საერთოქულა
1 აბაშიძე ირაკლი 10 10 10 9 10
2. ცერცვაძე გიგი 10 10 8 8 9
3. მდინარაძე ირაკლი 10 10 10 10 10
4 პაპიძე თეკლა 10 9 10 10 10
5 გოცაძე სალომე 10 10 10 10 10
მეთოდები
მიზნები
თანამშრომლობისუნარის
განვითარება
ფაქტებისცოდნა
პრობლემისგადაჭრისუნარის
განვითარება
ვერბალურ-ლოგიკურიაზროვნების
უნარისგანვითარება
წარმოსახვითიაზროვნებისუნარის
განვითარება
დამოუკიდებელიაზროვნებისუნარის
განვითარება
მეხსიერებისგანვითარება
გადაწყველილებისმიღებისუნარის
განვითარება
შემეცნებითიინტერესების
განვითარება
სწავლისუნარისგანვითარება
პრეზენტაციისუნარისგანვთარება
ემოციურიდამოკიდებულების
განვითარება
შეფასებისუნარისგანვითარება
დისკუსია X X X
თვალსაჩინოება -
დემონსტრირება X
პრეზენტაცია X X X X X X X X X X
თანამშრომლობითი
სწავლების მეთოდები
X
გონებრივი იერიში X X X
გრაფიკული
ორგანიზაცია
X X X

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

სწორი კვების რაციონისწორი კვების რაციონი
სწორი კვების რაციონი
Geo World Events & Tours22.5K vistas
პროექტის გეგმაპროექტის გეგმა
პროექტის გეგმა
Inga Sharadze11.2K vistas
სასწავლო პროექტისასწავლო პროექტი
სასწავლო პროექტი
ნინო კაჟაშვილი13.5K vistas
ჰიგიენაჰიგიენა
ჰიგიენა
xaratina5.3K vistas
პროექტის გეგმაპროექტის გეგმა
პროექტის გეგმა
Inga Sharadze3.5K vistas
ჯანსაღი კვებაჯანსაღი კვება
ჯანსაღი კვება
Lela Goginashvili6.3K vistas
ჯანმრთელობა  ჯანმრთელობა
ჯანმრთელობა
ninolefsaia1.8K vistas
პირადი ჰიგიენაპირადი ჰიგიენა
პირადი ჰიგიენა
Lela Goginashvili14.3K vistas
შეფასებაშეფასება
შეფასება
Nargiz Kiliptari6.1K vistas
პროექტის შაბლონიპროექტის შაბლონი
პროექტის შაბლონი
Tamila Khergiani14.8K vistas

Destacado(10)

ისგ 2011 2012ისგ 2011 2012
ისგ 2011 2012
mziaegiashvili2.9K vistas
ირმას ბლუმიირმას ბლუმი
ირმას ბლუმი
Irma Kintsurashvili1.7K vistas
Gakvetilis GegmaGakvetilis Gegma
Gakvetilis Gegma
tamilakhachapuridze11.3K vistas
შეფასების სქემებიშეფასების სქემები
შეფასების სქემები
Jimsheleishvili Laura17.6K vistas
გეგმა კონსპექტი ბუნებაშიგეგმა კონსპექტი ბუნებაში
გეგმა კონსპექტი ბუნებაში
მანანა სხირტლაძე-ლეკიშვილი10.5K vistas
6 klasis slaidsou6 klasis slaidsou
6 klasis slaidsou
shorebarbakadze112.9K vistas

Similar a ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა

Healthy lifestyle.pptxHealthy lifestyle.pptx
Healthy lifestyle.pptxJatiaTetradze
527 vistas9 diapositivas

Similar a ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა(20)

Healthy lifestyle.pptxHealthy lifestyle.pptx
Healthy lifestyle.pptx
JatiaTetradze527 vistas
Gakve tilis gegma tvalzeGakve tilis gegma tvalze
Gakve tilis gegma tvalze
Nineli Kuxalashvili125 vistas
Who wants to live foreverWho wants to live forever
Who wants to live forever
whichnameisnottaken4K vistas
რიტარიტა
რიტა
school519 vistas
New microsoft office power point presentationNew microsoft office power point presentation
New microsoft office power point presentation
Jimsheleishvili Laura1.3K vistas
Biologia konferencia (1)Biologia konferencia (1)
Biologia konferencia (1)
Jimsheleishvili Laura470 vistas
Presentacia eljanPresentacia eljan
Presentacia eljan
eljanguseinovi101 vistas
Presentation1Presentation1
Presentation1
guestef15da248 vistas

Más de ninochi68(20)

Gakvetilis gegma 18.02.15Gakvetilis gegma 18.02.15
Gakvetilis gegma 18.02.15
ninochi68755 vistas
Tvi tshepasebis kitxvariTvi tshepasebis kitxvari
Tvi tshepasebis kitxvari
ninochi68415 vistas

ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა

 • 1. გაკვეთილის თემა ჯანსაღი ცხოვრების წესი ინტეგრირებული საგნები მასწავლებლების სახელი და გვარი ბუნებისმეტყველება, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ) ნელი მაღლაკელიძე ნინო ჭიპაშვილი სწავლების საფეხური მეექვსე კლასი მოსწავლეთა პროფილი 32 მოსწავლე. განსაკუთრებული მიდგომების საჭიროების მქონე მოსწავლე კლასში არ არის გაკვეთილის მიზანი ბუნებისმეტყველება მოსწავლემ: -გაიაზროს რას ნიშნავს ჯანსაღი ცხოვრების წესი -აღწეროს ადამიანის ჯანმრთელობაზე კვების გავლენა -გააცნობიეროს რა საფრთხეს უქმნის არაჯანსაღი კვება ორგანიზმს -აღწეროს ჰიგიენის მნიშვნელობა ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის -დაარწმუნოს თანატოლი თუ რატომ არ უნდა იკვებებოდეს მუდმივად სწრაფი კვების ობიექტში შეძენილი საკვებით -დაარწმუნოს თანატოლი, რომ ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის აუცილებელია სპორტული გამასანჯაღებელი ვარჯიშები ისტ რესურსების შექმნა - მოსწავლემ შეძლოს სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალებების შერჩევა და გამოყენება ციფრული მასალის შექმნისას -მოსწავლემ შეძლოს ისტ-ს ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის მიღების, შენახვისა და ორგანიზების დროს -შეძლოს სხვადსხვა სახის ციფრული საშუალებების შერჩევა და გამოყენება კომუნიკაციისა და თანამშრომლობისათვის გაკვეთილის შედეგები ბუნ.VI.8.მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი მავნე ფაქტორების ამოცნობა. მოსწავლე: -ასახელებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედ ფაქტორებს (მაგ., მომატებული რადიაცია, მაღალი ძაბვა) და აღწერს მათ; -მოიძიებს ინფორმაციას ადამიანის მავნე ჩვევების შესახებ და ამზადებს მათ საწინააღმდეგო სააგიტაციო მასალას (მაგ., პლაკატი, აუდიო/ვიდეო მასალა). ისტ -აუდიტორიის მოთხოვნების და საკუთარი მიზნების გათვალისწინებით, ამზადებს პრეზენტაციას/სლაიდებს საკუთარო მოსაზრებების წარმოსაჩენად და მუშაობის შედეგების სადემონსტრაციოდ
 • 2. -ინფორმაციის და ციფრული მასალის შენახვისას, წაკითხვისას და გადაცემისას აფასებს მასალის ზომას და შეარჩევს შესაფერის საშუალებას და ხერხს - ინფორმაციის და ციფრული მასალის ძიებისას ეფექტიანად იყენებს გავრცელებული საძიებო სისტემების შესაძლებლობებს წინასწარი ცოდნა -მოსწავლეებს აქვთ გარკვეული ინფორმაცია საკვები პროდუქტებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ შესახებ -ინტერნეტში მასალების მოძიება -პრეზენტაციის მომზადება გაკვეთილის მსვლელობა/ საკლასო მენეჯმენტი ფაზა გამოწვევა აქტივობა 1-(2 წუთი) ორგანიზაციული საკითხი, გაკვეთილის თემისა და მიზნების გაცნობა აქტივობა 2.პროვოცირება.(7 წთ)-(გონებრივი იერიში) მოსწავლეებს დავუსვამ კითხვებს და მოვისმენ პასუხებს. 1.რას ნიშნავს იყო ჯანმრთელი? 2.როგორ შევარჩიოთ ჯანსაღი და არა ჯანსაღი საკვები? 3.რატომ არ უნდა ვიკვებოთ სწრაფი კვების ობიექტებში? 4.რა შეიძლება გამოიწვიოს ჯართი საკვების მიღებამ? აქტივობა 3. (5წთ)პრეზენტაცია-ჯანსაღი ცხოვრების წესი აქტივობა 4. (2 წთ) ბროშურის წარდგენა ფაზა-სიღრმისეული წვდომა აქტივობა 4. (10 წთ)მინი ლექცია ვისაუბრებ ჯანსაღ საკვებ პროდუქტებზე, დღის რეჟიმზე, ჰიგიენის წესებზე, სპორტულ ცხოვრებაზე. აქტივობა 5. (10 წთ) დისკუსია აქტივობა 6.(5 წთ) ჩამოწერენ თავიანთ მოსაზრებებს ფლიფჩარტზე. ფაზა-რეფლექსია აქტივობა 7 (2 წთ) ვიცი, მინდა ვიცოდე, ვისწავლე-ცხრილის შევსება აქტივობა 8-(1წთ)საშინაო დავალება-შევადგინოთ ჩვენი დღის რეჟიმი. შეფასების საგანი და პროცედურები შეფასდება პრეზენტაცია, და საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა, გამოვიყენებ განმავითარებელ და განმსაზღვრელ შეფასებას. ( შეფასების კრიტერიუმები გაკვეთილის გეგმას თან ერთვის) სასწავლომასალა და ტექნიკური რესურსები კომპიუტერი, ინტერნეტი, სახელმძღვანელო ელექტრონული რესურსები:ვიდეოები, http/Bazieri.ucoz.org. http/www.red-list.ge
 • 3. http/www.holmes.ge prezentaciis Sefasebis sqema Sedegebi 5-6 7-8 9-10 Sesavali mosw. cdilobs auditoriis dainteresebas, magram yuradRebas ver ipyrobs sainteresod aris mowodebuli da Seesabameba Sinaarss efeqturia, aratrafaretuli, ipyrobs auditoriis yuradRebas Temis gasagebad warmodgena mxolod nawilobrivaa gasagebi, moiTxovs nawilobriv ganmartebebs gasagebia, magram aris xarvezebi, iTxovs dazustebas warmodgenili sakiTxebi naTeli, gasagebi da damajerebelia logikuroba zogierT adgils aklia logikuroba, zogjer araTanmimdevrulia ZiriTadad logikuri da Tanmimdevrulia, magram mkafiod ar gamoyofs nawilebs logikuria da kargad Camoyalibebuli
 • 4. საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა შედეგები 1-4 5-6 7-8 9-10 აქტიური მონაწილეობა არ არის ჩართული პერიოდულად ერთვება მაგრამ არანაყოფიერად აქტიურია, მაგრამ მნიშვნელოვანი წვლილი ვერ შეაქვს აქტიურია, კონსტრუქციული და შეაქვს დიდი წვლილი აზრების დამოუკიდებლად გამოთქმა ვერ გამოთქვამს საკუთარ აზრს იშვიათად გამოთქვამს საკუთარ აზრებს გამოთქვამს საკუთარ აზრებს, მაგრამ ზოგჯერ აკლია დამაჯერებლობა ყველა საკითხზე აქვს საკუთარი აზრი, დამაჯერებელი, არგუმენტირებული კონცენტრირება სამუშაოზე ვერ ახერხებს კონცენტრირებას ცდილობს კონცენტრირებას, მაგრამ ხშირად ეფანტება გონება ძირითადად კონცენტრირებულია სამუშაოზე მთელი გაკვეთილის განმავლობაში კონცენტრირებულია სამუშაოზე სხვისი აზრების მოსმენა და პატივისცემა არ უსმენს სხვების აზრებს და აწყვეტინებს ყოველთვის არ უსმენს სხვების აზრებს ან უსმენს, მაგრამ აქვს უსმენს სხვების აზრებს და ცდილობა იყოს კორექტული ყურადღებით ისმენს სხვების აზრებს, აანალიზებს და კორექტულია auditoriasTan kontaqti periodulad cdilobs auditoriis yuradRebis mipyrobas, magram ver axerxebs grZnobs auditorias da ZiriTadad amyarebs kontaqts flobs auditorias, adekvaturad reagirebs mis reaqciebze efeqturad iyenebs verbalur da araverbalur xerxebs pasuxebi auditoriis SekiTxvebze pasuxebi ar aris srulyofili TiTqmis yvela kiTxvas upasuxebs srulyofil pasuxs scems yvela SekiTxvas Power point slaidebi/ suraTebi srulad ar pasuxobs Temas TiTqmis yvela slaidi srulyofilia ar aqvs warwerebi slaidebi srulyofilia warwerebi pasuxobs Temas
 • 5. არაადექვატური რეაქცია მოსწავლეთა პრეზენტაციის შეფასება N მოსწავლის გვარი, სახელი შესავალი პრეზენტაციის გასაგებად წარმოდგენა ლოგიკურობა აუდიტორიასთან კონტაქტი პასუხები აუდიტორიის კითხვებზე Powerpoint საერთოქულა 1 ლინა ოდიკაძე 10 10 10 9 10 10 10 2 ელენე ჭანკოტაძე 10 10 10 10 10 10 10
 • 6. საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა N მოსწავლის გვარი, სახელი აქტიური მონაწილეობა აზრების დამოუკიდებლად გამოთქმა კონცენტრირება სამუშაოზე სხვისიაზრების მოსმენა საერთოქულა 1 აბაშიძე ირაკლი 10 10 10 9 10 2. ცერცვაძე გიგი 10 10 8 8 9 3. მდინარაძე ირაკლი 10 10 10 10 10 4 პაპიძე თეკლა 10 9 10 10 10 5 გოცაძე სალომე 10 10 10 10 10
 • 7. მეთოდები მიზნები თანამშრომლობისუნარის განვითარება ფაქტებისცოდნა პრობლემისგადაჭრისუნარის განვითარება ვერბალურ-ლოგიკურიაზროვნების უნარისგანვითარება წარმოსახვითიაზროვნებისუნარის განვითარება დამოუკიდებელიაზროვნებისუნარის განვითარება მეხსიერებისგანვითარება გადაწყველილებისმიღებისუნარის განვითარება შემეცნებითიინტერესების განვითარება სწავლისუნარისგანვითარება პრეზენტაციისუნარისგანვთარება ემოციურიდამოკიდებულების განვითარება შეფასებისუნარისგანვითარება დისკუსია X X X თვალსაჩინოება - დემონსტრირება X პრეზენტაცია X X X X X X X X X X თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები X გონებრივი იერიში X X X გრაფიკული ორგანიზაცია X X X