Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

คำคมคารมธรรม

9.167 visualizaciones

Publicado el

คำคมคารมธรรม รวบรวมโดย พระมหาเรือง ปญฺญาปสุโต

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

คำคมคารมธรรม

 1. 1. คําอธิษฐานประจําวัน คํานํา บุญใดที่ขาพเจ้าได้ทาในบัดนี้, ้ ํ เพราะบุญน้ นั เนื่องจากขาพเจาไดมีโอกาสอ่านหนงสือ ฟังวิทยุ ดูสื่อและเดินทาง ้ ้ ้ ัและการอุทิศแผส่วนบุญน้ น, ่ ั ขอให้ขาพเจ้าทําให้แจ้ง ้ ไ ป ยั ง ส ถ า น ที่ ต่ า ง ๆ ม า ก ม า ย ไ ด้ พ บ กั บ คํ า ค มโลกตตรธรรมเกาในทนที, ุ ้ ั ถาขาพเจาเป็นผอาภพอย,ู่ ้ ้ ้ ู้ ั ยังต้อง ค ํ า ก ล อ น แ ล ะ ส า ร ะ ธ ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่ ถู ก ใ จ ก็ ไ ด้ จ ด บั น ทึ ก ไ ว ้ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสาร, จ น ม า ถึ ง พ ร ร ษ า ที่ ๗ ข ้ า พ เ จ ้ า เ ห็ น ว่ า ค ว ร น ํ า อ อ ก ม า เ ผ ย แ ผ่ ขอใหขาพเจาเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผเู ้ ที่ยงแท้, ้ ้ ้ ไดรับพยากรณ์แด่ ้ เ พื่ อ เ ป็ น อ นุ ส ร ณ์ “ว ั น แ ม่ ” จึ ง ไ ด้ จ ั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อพระพุทธเจ้าแล้ว, ไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ ๑๘ อยาง, ่ “ค ํา คม คารมธรรม” เล่ ม น้ ี ข้ ึ นมา แม ้ว่ า “ค ํา คม” จะเป็ น ขอใหขาพเจาพึงเวนจากเวรท้ งหา, พึงยินดีในการรักษาศีล, ไม่เกาะ ้ ้ ้ ้ ั ้ ข้ อ ค ว า ม สั้ น ๆ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ชื่ อ ห นั ง สื อ ก็ บ อ ก อ ยู่เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า, พึงเวนจากเปือกตมกล่าวคือกาม, ้ อย่างชัดเจนแล้วว่า เป็ นคําของบรรดานักปราชญ์ท้ งหลาย ได้กล่าวไว้ ั ขอใหขาพเจา ้ ้ ้ ไม่พึงประกอบดวยทิฐิชว, ้ ั่ ไม่พงคบึ เพื่อเป็นคติชีวิต ของมวลชนท้ งหลายให้ดาเนินไปตามเส้นทางที่ถูกตอง ั ํ ้มิตรชว, พึงคบแต่บณฑิตทุกเมื่อ, ั่ ั แ ล ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ โ ด ย ส ม ค ว ร ขอใหขาพเจา เป็นบ่อเกิดแห่งคุณ คือ ศรัทธา สติ หิริโอตตปปะ ้ ้ ้ ั แก่การกระทําของตน ๆ โดยการจําคําคมของนักปราชญ์ไว้มาก ๆ และความเพียรและขันติ, พึงเป็ นผูอนศัตรู ครอบงําไม่ได้, ไม่เป็ นคนเขลา คน ้ั พ ย า ย า ม เ ข้ า ใ จ ค ว า ม ห ม า ย อั น แ ท้ จ ริ ง ข อ ง คํ าหลงงมงาย, เ ห ล่ า น้ ั น ไ ว ้ จ ะ เ ป็ น ก า ร ช่ ว ย ก ํ า ล ั ง ค ว า ม คิ ด ข อ ง เ ร า ขอใหขาพเจา ้ ้ ้ เป็นผฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อม ู้ ให้เฉี ยบแหลมได้ เพราะการพยายามจําคําคมของผูฉลาดไว้มาก ๆ นั้น ก็ ้และความเจริญ , เป็ นผูเ้ ฉี ยบแหลมในอรรถและธรรม , ขอให้ เ ท่ า ก ั บ เ ร า ไ ด้ บ ร ร จุ ห ล ั ก ก า ร ใ ห ญ่ ๆ ไ ว ้ ในความคิดของเรา เมื่อมีเรื่องราวอนใดเรากจะเกิดความคิดวินิจฉยหรือ ั ็ ั ่ เขาใจได้อยางรวดเร็ว ้
 2. 2. ในจํ า นวนคน “หน่ ึ งล ้ า นคน” จะเกิ ด มี นั ก ปราชญ์ สาระธรรม ๑๐๕ขึ้ นมาสั ก “หน่ ึ งคน” เท่ า นั้ น และในหนั ง สื อจํ า นวนเป็ น ๑๑. สวรรคช้ นปรนิมมิตวสวตดี ์ ั ั ็“พัน ๆ หน้า” บางทีกจะมีคาของนักปราชญ์กล่าวไว้เพียง “บรรทัดหนึ่ง” ํ ๑๐. สวรรคช้ นนิมมานรดี ์ ั สวรรค์ ๖ ๙. สวรรคช้ นตุสิต ์ ัเท่านั้นเอง เมื่อคําของนักปราชญ์และคนที่จะเป็ นนักปราชญ์อุบติข้ ึนมาได้ ั ๘. สวรรค์ช้ นยามาัห า ไ ม่ ง่ า ย นั ก เ ช่ น น้ ี “ค ํ า ค ม ” ๗. สวรรคช้ นดาวดึงส์ ์ ัก็ย่อมมีความเข้มข้นอยู่ในตัวเองหาน้อยไม่ และจะเป็ นประดุ จ “กาก ๖. สวรรคช้ นจาตุมหาราชิกา ์ ัเพชร” ที่ฝังจารึ กไว้ในหนังสื อเล่มนี้ท้ งสิ้ น ั มนุษย ์ ๑ ๕. มนุสสโลก (โลกมนุษย์) การจดทาหนงสือเล่มน้ ี ั ํ ั ไดรับการช่วยเหลือ ้ ๔. ติรัจฉานโยนิ (กําเนิดดิรัจฉาน)จากสหธรรมิก ผูมีกศลเจตนาช่วยกันจัดพิมพ์และบริ จาคปัจจัยสนับสนุน ้ ุ ๓. อสุ รกาย (พวกอสู ร) อบาย ๔ใหหนงสือเล่มน้ ีสาเร็จลงดวยดี จึงขออนุโมทนากบทุก ๆ ท่านไว ้ ณ ที่น้ ี ้ ั ํ ้ ั ๒. ปิตติวสัย (แดนแห่งเปรต) ิด้วย ๑. นิรยะ (นรก) ั ่ ั หวงวาหนงสือ “คําคม คารมธรรม” เล่มนี้ คงเป็ นประโยชน์แก่ นรกมท้งหมด ๔๕๗ ขุม ขุมทีใหญ่ ทสุดมี ๘ ขุมคือ ี ั ่ ี่ ๑.สัญชีวนรกผูสนใจตามสมควรแก่เหตุปัจจัย ้ ๒.กาลสูตนรก พระมหาจิรพนธ์ ุ อธิปโ ั ๓.สังฆาฏนรก วันแม่ ๒๕๔๓ ๔.โรรุวนรก ๕.มหาโรรุวนรก ๖.ตาปนรก ๗.มหาตาปนรก ๘.อเวจีมหานรก
 3. 3. ๑๒. พรหมปาริ สัชชา (พวกบริ ษทบริ วารมหาพรหม) ั ภูมิ ๓๑ คําคม ๑ ๓๑. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ  โลกน้ ี จกรวาลน้ ีน้ นกวางเหลือเกิน ั ั ้ ๓๐. อากิญจญญายตนภูมิ ัอรูปพรหม ความรู ้ต่าง ๆ ก็มีมากเหลือจะตักตวงได้หมด ๒๙. วญญาณัญจายตนภูมิ ิ แล้วอย่างนี้จะไม่อ่าน อ่าน อ่าน อย่างไรได้ ๒๘. อากาสานัญจายตนภูมิ ๒๗. อกนิฏฐา (เหล่าท่านผูสูงสุ ด) ้ ็  หนังสื อที่ดีกคือ ๒๖. สุ ทสสี (เหล่าท่านผเู ้ ห็นไดโดยง่ายคือ ผเู้ ห็นชด) ั ้ ั หนังสื อที่เปิ ดออกอ่านด้วยความหวัง และปิ ดลงด้วยผลกําไร ๒๕. สุ ทสสา (เหล่าท่านผูปรากฎโดยง่ายคือ ผูน่าดู) ั ้ ้ ๒๔. อตัปปา (เหล่าท่านผไม่เดือดร้อนกบใคร) ู้ ั ๒๓. อวหา (เหล่าท่านผูไม่ละไปเร็ วคือ คงอยูนาน) ิ ้ ่  อ่านหนังสื อดี ๆ ๑ เล่ม ประหยดเวลาใชชีวตไป ๑๐ ปี ั ้ ิ ๒๒. อสัญญีสัตตา (พวกสัตวไม่มีสัญญา) ์ ฟังนักพูดดี ๆ ๑ ชวโมง ประหยัดเวลาอ่านหนังสื อไป ๑๐ เล่ม ั่ ๒๑. เวหัปผลา (พวกมีผลไพบูลย์) ๒๐. สุ ภกิณหา (พวกมีรัศมีงามกระจ่างจ้า)  อ่านหนังสื อหมื่นเล่ม เขียนอะไรได้ดงมือเทวดา ่ัรู ปพรหม ๑๖ ๑๙. อัปปมาณสุ ภา (พวกมีรัศมีงามประมาณมิได้)  จงมีสมุดสักเล่มหน่ ึ งเพื่อเก็บขอความ ที่ติดเน้ื อตองใจ ใน ้ ้ ๑๘. ปริ ตตสุ ภา (พวกมีรัศมีงามน้อย) สมุดเล่มนี้ ท่านจงตัดมาปิ ดหรื อเขียนโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนต่าง ๆ คํา ๑๗. อาภัสสรา (พวกมีรัศมีสุกปลังซ่านไป) ่ ๑๖. อัปปมาณาภา (พวกมีรัศมีประมาณมิได้) ส ว ด สั้ น ๆ สุ ภ า ษิ ต ห รื อ ว า ท ะ ต่ า ง ๆ ๑๕. ปริตตาภา (พวกมีรัศมีนอย) ้ ซ่ ึ งท่านรู้สึกซาบซ้ ึ งตรึงใจ เมื่อใดก็ตาม เมื่อท่านรู้สึกว่าจิตใจปราศจาก ๑๔. มหาพรหมา (พวกมหาพรหม) ความสุขหรือมีทุกข์ ท่านจะแกกลุมได้ด้วยการอ่านข้อความต่ าง ๆ ใน ้ ้ ๑๓. พรหมปุโรหิตา (พวกปุโรหิตมหาพรหม) สมุดเล่มนี้
 4. 4. ๒ คําคม คารมธรรม สาระธรรม ๑๐๓  เดก ๆ ที่เกิดมา กเ็ หมือนคอมพิวเตอร์ ็ อนันตริยกรรม (กรรมหนัก) ที่ออกจากโรงงานคือ ยงไม่มีโปรแกรม ั ๑. ฆ่าบิดา โปรแกรมจะเกิดจากช่วงอายุ ๐-๖ ขวบ ๒. ฆ่ามารดา ๓. ฆ่าพระอรหันต์ ู่ ั ้ ่ เพราะฉะน้ น มนข้ ึนอยกบสภาพแวดลอมวาเป็นอยางไร ั ั ่ ๔. ทําร้ายพระพุทธเจ้า ชีวตต้องสู้ ิ ๕.ทําสงฆ์ให้แตกสามัคคี  หนังสื อพิมพ์ เป็ นบ่อเกิดแห่งความรู ้นานาประการ อยากรวย ให้พากันทําทาน นอกจากข่าวที่ไม่น่าเชื่อ อยากสวย ให้พากันรักษาศีล อยากดี ให้พากันบาเพญภาวนา ํ ็  ชีวต คือ การต่อสู ้ ศัตรู คือ ยากําลัง ิ อุปสรรค คือ หนทางแห่งความสําเร็จอันดี ทาง ๗ สาย ๑.ทางไปนรก (ความโกรธ)  ตองอ่อนแต่เหนียว ้ ๒.ทางไปเปรต อสุ รกาย (ความโลภ หิวกระหาย) คือ นุ่มนวลโดยวิธีปฏิบติ แต่ยนหยัดในหลักการ ั ื ๓.ทางไปสัตว์เดรัจฉาน (ความหลง) ๔.ทางไปมนุษย์ (ศีล ๕ ธรรม ๕)  ถ้าสติไม่มา ปัญญากไม่มี ็ ๕.ทางไปเทวดา (หิริ โอตตปปะ) ั ๖.ทางไปพรหมโลก (สมถะ)  ปัญญาคือ อาวุธ ที่เหนือกว่าศาสตราวุธทั้งปวง ๗.ทางไปนิพพาน (วิปัสสนา)
 5. 5. ๑๐๒ คําคม คารมธรรม คําคม ๓ อรหันต์ ๘ ทิศ  ไมคดใช้ทาขอ ้ ํ เหลกงอใชทาเคียว ็ ้ ํ ๑.พระอัญญาโกณฑัญญะ ประจาทิศบูรพา ํ แต่คนคดเคี้ยว จะใช้ทาอะไรได้ ํ ๒.พระมหากัสสปะ ประจําทิศอาคเนย์ ๓.พระสารีบุตร ประจาทิศทกษิณ ํ ั ลิโป้ ผมีฝีมือกลาแขงยงนก ู้ ้ ็ ่ิ ั ๔.พระอุบาลี ประจําทิศหรดี ๕.พระอานนท์ ประจําทิศประจิม  อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็ น ๖.พระควมบดี ั ประจาทิศพายพ ํ ั ๗.พระมหาโมคคลลานะ ั ประจําทิศอุดร โจโฉ อัจฉริ ยบุรุษผูถูกตราหน้าว่าเป็ นดาวร้าย ้ ๘.พระราหุล ประจําทิศอีสาน  ที่นงที่ดีที่สุดคือ ที่นงในใจคน ั่ ่ั ทาน เล่าปี่ ผูพนมมือให้แก่ชนทุกชั้น ้ ใหขาวปลาอาหาร ้ ้ ชื่อวา ่ ให้เลือดเนื้อกําลัง ใหยานพาหนะ ้ ชื่อวา ่ ใหความสุข ้ ใหเ้ ส้ื อผา จีวร ้ ชื่อวา ่ ให้ผิวพรรณ วรรณะ  เกียรติยศยอมเกิดจากการกระทาที่สุจริต ่ ํ ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อวา ่ ให้แสงสว่าง กวนอู เทพเจาแห่งความซื่อสัตย ์ ้ ให้เสนาสนะ ชื่อวา ่ ใหสิ่งท้ งปวง ้ ั ให้ธรรมะ ่ ชื่อวา ให้สิ่งที่ไม่ตาย  ถาคุณหวเสีย คุณจะเสียหว ้ ั ั มนต์เศรษฐี อุ อา กะ สะ คอ ื เตียวหุย สามพี่นองร่ วมสาบาน ้ ๑. อุฏฐานสมปทา ั ได้แก่ ขยนหา ั ๒. อารักขสัมปทา ได้แก่ รักษาดี  อันความคิดวิทยา คือ อาวธ ุ ๓. กัลยาณมิตตตา ได้แก่ ั มีกลยาณมิตร ๔. สมชีวตา ิ ได้แก่ เล้ ียงชีวตเหมาะสม ิ ขงเบ้ง อัจฉริ ยบุรุษผูหยังรู ้ดินฟ้ ามหาสมุทร ้ ่
 6. 6. ๔ คําคม คารมธรรม สาระธรรม ๑๐๑  การฟังคําแนะนํา เป็นการคากาไรที่ไม่ตองลงทุน ้ ํ ้ กรรมดี ไม่ฆ่าสัตว์ อายยน ุื  เล่นหมากรุก อยาเอาแต่บุกอยางเดียว ่ ่ ไม่เบียดเบียนสัตว์ สุ ขภาพดี อดทนไม่โกรธตอบ ผวพรรณดี ิ ลโป้ ิ ไม่ริษยาคนอื่น มีเดชานุภาพมาก บริ จาคทาน มีสมบัติมาก ตํานานแห่งความซื่อสัตย์ยติธรรมของเปาบุนจิน ุ ้ ้ อ่อนนอม้ มีตระกลสูงศกด์ ิ ู ั ถูกเล่าขานต่อ ๆ กันมา ไม่รู้จกจบสิ้ น ั คบแต่บณฑิต ั มีปัญญามาก เปาบุ้นจิน ้ กรรมชั่ว  ความยุติธรรม ไม่มีความรักและสงคราม ฆ่าสัตว์ อายส้ ัน ุ เบียดเบียนสัตว์ ข้ ีโรค  การพัฒนาคน โกรธและพยาบาท ผวพรรณหยาบ ิ ริษยาคนอื่น ไม่มีเดชานุภาพ เป็ นหัวใจที่สาคัญที่สุด ํ ตระหนี่ข้ ีเหนียว มีความยากจน ของการพฒนาท้ งหลายท้ งปวง ั ั ั หยิง จองหอง ่ เกิดในตระกลต่า ู ํ อานันท์ ปันยารชุน ไทยรัฐ ดื่มสุ ราเมรัย มีปัญญาทราม  มนไม่ยากนกที่จะถึงจุดสูงสุด ั ั จดหมายจากเทวฑูต ๕ ฉบับ แต่ทาอย่างไร จะประคองตัวเอาไว้ได้ ณ จุดนั้น ํ เดกอ่อน ๑ คนแก่ ๑ คนป่วย ๑ คนถูกจองจา ๑ คนตาย ๑ ็ ํ
 7. 7. ๑๐๐ คําคม คารมธรรม คําคม ๕ อะไรเอ่ ย พญายกษตนหน่ ึงนา ั ์ มีหนา้ ๓ หนา, ้  จะทําอะไร ต้ องทําจริ ง รู้ จริ ง เก่ งจริ ง เข้ าใจจริ งมีตา ๒ ขาง ้ ขางหน่ ึงสวาง ้ ่ ขางหน่ ึงริบหรี่, ้ มีปาก ๑๒ ปาก, ไม่ใช่ทาอะไรเหมือนเป็ด ํมีฟันไม่มาก ปากละ ๓๐ ซี่, กินสัตวท้ งปฐพี พญายกษตนน้ ีไดแก่อะไร ? ์ ั ั ์ ้ บินไปได้ แพ้ นก เดินดินได้ แพ้ ไก่ ว่ ายนําได้ แพ้ ปลา ้ ตอบ ๓ หนาคือ ๓ ฤดู, ๒ ตาคือ กลางวน และกลางคืน,๑๒ ปากคือ ๑๒ เดือน, ๓๐ ซี่ ้ ั หวังเต๊ ะคือ ๓๐ วน,รวมเรี ยกวา ั ่ กาลเวลา เพราะกลืนกินชีวตสตว ์ ิ ัทั้งปวง  นํ้าใจ ซื้ อขายกันไม่ได้ เปรียบเทยบกําเนิดชีวตมนุษย์ ี ิสัปดาห์ ที่ พุทธศาสนา วทยาศาสตร์ ิ ํ ่  ถ้าไม่ทาตามที่สอน อยามาวอนเรียกอาจารย ์ ๑ น้ าใส ํ ไข่ผสมเช้ือ ๒ นํ้าขุ่นขน ้ ไข่ผสมเช้ือ ่  สามัญชนแสวงหาความรู้ยอมเป็ นปราชญ์ ๓ ชิ้นเน้ือ เริ่ มมีทางเดินอาหาร หวใจ ตุ่มแขน ตุ่มขา ั ถ้าปราชญ์แสวงหาความเข้าใจก็จะเป็ นคนธรรมดา ๔ ้ กอนเน้ือ เริ่มมีตุ่ม ตา หู จมูก แกม ้ ๕ ป่ ุม ๕ ป่ ุม มีศีรษะ ร่างกาย มือ ๒ ขาง เริ่มมีตุ่มนิ้วมือ ้ ๖ เคาโครงตา ้ ํ ั ิั นิ้วมือกาลงววฒนาการ  ความศรัทธา เป็ นสายรัดความสามัคคี ๗ เคาโครงหู ้ ช่วงที่จะเป็นแขนส้ นมาก ั ๘ เค้าโครงจมูก ศีรษะใหญ่กวาตว สมองเร่ิ มเจริญ ่ ั ่ ่  โชคดีอยูที่การศึกษา วาสนาอยูที่ความพยายาม ๙ เคาโครงลิ้น อวยวะเพศเริ่มววฒนาการ ้ ั ิั๑๐-๔๒ มีอวัยวะอื่น ๆ มีอวยวะต่าง ๆ เกิดข้ ึนตามลาดบ หวใจสมบูรณ์ ั ํ ั ั รอยเท้าของคนกําหนัด (เว้ากลางคือ ใจกลางเท้าลึก)   รอยเท้าของคนเจ้าโทสะ รอยเท้าของคนหลง (เดินลงส้น) (ปลายเท้าจิกลง)  รอยเท้าของผูหมดกิเลส ้ (บริ บูรณ์และมีรอยจักร)
 8. 8. ่ ้  พอใจในข้างหลัง มีความหวังอยูขางหน้า  นักมวยที่ขาดคู่ซอมที่แข็งแกร่ ง จะเป็ นนักมวยที่ดีข้ ึนมาไม่ได้ ้๖ คําคม คารมธรรม สาระธรรม ๙๙  เมื่อใจไม่สงบ จะพบธรรมะได้อย่างไร อุปกรณ์การทานาของพระพุทธเจ้า ํ มีศรัทธา เป็ น พืช มีความเพียร เป็ น ฝน  รู้นอยแลวปฏิบติ ดีกวารู้สารพดแต่อยเู่ ฉย ้ ้ ั ่ ั มีปัญญา เป็ น แอกและไถ มีหิริ เป็ น งอนไถ  ปัญหามีไวใหเ้ ราแก้ ้ มีใจ เป็ น เชือก มิใช่มีไว้ให้เรากลุม ้ มีสติ เป็ น ผาลและปฏัก โนต เชิญยม ้ ิ้ ธาตุ ๔ ภายในตัวเหล่ านี้  จงจําสิ่ งที่ควรจํา ทประชุมกนเข้าเป็นรูปร่าง เป็นอวยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ี่ ั ั ธาตุดน ิ ธาตนํา ุ ้ ธาตุไฟ ธาตุลม ผม,ขน, นํ้าดี,เสลด, ไฟอบร่างกาย ลมพดข้ ึนเบ้ืองบน ั  เสื อ ไม่เคยทําร้ายลูกเมียของมันเลย เล็บ,ฟัน, หนอง, ให้อบอุน่ ลมพัดลงเบื้องล่าง หนง,เน้ือ, ั โลหิต, ไฟเผาร่างกาย ลมในท้อง  คนเรา เวลากิน จะตองเลือกกินดี ๆ ้ เอ็น,กระดูก, เหงื่อ, ให้ทรุ ดโทรม ลมในไส้ เวลาทํางาน ทําให้ดี ๆ บ้างไม่ได้หรื อไง เยือในกระดูก, มน, ่ ั ไฟเผาร่างกาย ลมพัดตามตัว ไต,หัวใจ,น้ าตา, ํ ให้เราร้อน ลมหายใจ  ความรัก ทาใหคนเป็นกวี ํ ้ ตบ,พงผืด, ั ั นํ้าเหลือง, ไฟเผาอาหาร มาม,ปอด, ้ น้ าลาย, ํ ่ ให้ยอย ความทุกข์ ทําให้คนเป็ นปรัชญา ลาไสใหญ่, ํ ้ น้ าเมือก, ํ พระเมธีธรรมาภรณ์ ลาไสนอย, ํ ้ ้ น้ าลื่นหล่อขอ, ํ ้ อาหารในใหม่, น้ ามูตร,ํ
 9. 9. อาหารเก่า, เยือมันสมองในกระโหลกศีรษะ ธาตุดน + ธาตุนา = ๓๒ ่ ิ ํ้ คําคม ๗๙๘ คําคม คารมธรรม ้ ์ ้ ั ั ั  แทจริง มนุษยในโลกน้ ี ทุกคนเป็นญาติพี่นองกนท้ งน้ น สัตวที่เจา ์ ้ ทําลายชีวตมันนั้น มันอาจจะเป็ นปู่ ของสู เจ้าก็ได้ หมา แมว พูดภาษาคนไม่ได้ แต่ ิ มนรู้และเขาใจภาษาคนไม่นอย ั ้ ้  นักวิพากษ์วจารณ์ คือ แปรงปัดฝุ่ น ิ ใครคบปราชญ์ กเ็ ป็นปราชญ์ ปรีชาหาญ ใครคบพาล ก็เป็นพาล ่ ั ไมผิดผน  อนาคตไม่เคยคิด เหมือนมะม่วง ไมสะเดา ้ เขาพวพน ้ ั ั อดีตไม่เคยจา ํ รสหวานนั้น ขื่นขม ไม่สมฤดี ทาแต่ปัจจุบน ํ ั ขอโทษที สีกา ่ ่ ิ่ อยาวาหยง ่  คนอกตัญ�ู อยูที่ไหนก็ไร้ความสุ ขความเจริ ญ ดวยสจจริง ้ ั หัวใจ ่ ฉันไม่วาง ถวายวด ั บวชเรี ยน เพื่อปล่อยวาง  ถ้าดูเขาไม่ออกว่าเขาเป็ นคนชนิดใด จงดูเพื่อนของเขา ขอน้องนาง จงห้ามหัก ่ อยารักเลย เพราะเขาเป็นคนชนิดเดียวกนั อนความคิด ั วิทยา เหมือนอาวุธ ประเสริ ฐสุด ซ่อนใส่ เสียในฝัก  ท่านลิขิตชีวตของท่านเอง ิ สงวนคม สมนึก ใครฮึกฮกั จึงค่อยชัก ฟาดฟัน ให้บรรลัย  ถาท่านไม่เห็นเพื่อน เพื่อนก็ไม่เห็นท่าน ้ วชาโลก เรียนเท่าไร ไม่รู้จบ เพราะพิภพ กวางใหญ่ ลึกไพศาล ิ ้ ั ่  ตื่นเช้า ๓ วน ยอมไดเ้ วลาเพิ่มข้ ึนอีก ๑ วันวชาธรรม เรียนแลวทา จนชานาญ ิ ้ ํ ํ ่ ยอมพบพาน จุดจบ สบสุขเอย
 10. 10. ๘ คําคม คารมธรรม คํากลอน ๙๗  ศิษย์ เป็ นเครื่ องวัดความรู ้ครู ์ ั ู่ ั  หากสตางคยงอยย้ง ยืนยง ่ เราก็คงย่อมอยูคง ชีพได้ หากสตางคขาดมือลง ์ เราอยู่ ไดฤา ้  ดีข้ ึนวันละน้อย ๆ ค่อย ๆ ดี ก็ยงดีกว่าไม่ดีข้ ึนเลย ั เราก็ตองแสบไส้ ้ โศกเศร้าธรรมดา ประมูล อุทยพันธ์ ั  แม้แต่จิตใจของท่านเอง บางทีท่านก็ไม่เข้าใจ เช่นนั้น ท่านจะไปเข้าใจจิตใจของผูอื่นได้อย่างไร ้ อนความรู้ ั รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว แต่ใหเ้ ชี่ยว- ชาญเถิด จะเกิดผล  คนที่ไม่เคยทาผดคือ ํ ิ อาจจะชก ั เชิดชู ฟูสกลธ์ คนที่ไม่เคยทาอะไรเลย ํ ถึงคนจน คนไพร่ คงได้ดี  ถ้าท่านปรารถนาจะก้าวหน้า จงมองไปข้างหน้า ช่ วยกันดูแล และจงลืมความหลังเสี ย อย่าได้เหลียวไปดูมนอีกเลย ั ห้องสุ ขา เหล่าน้ ี ที่ท่านเห็น ทุกเชาเยน ้ ็ จงช่วยกน ั หมนรักษา ั่  บุญ อนโจรนาไปไม่ได้ ั ํ อย่าให้ดู สกปรก รกนัยน์ตา น้ า-ไฟฟ้ า ํ ปิดเรียบร้อย จึงค่อยจร  การศึกษาที่ไร้ความคิดก็เป็ นการเสี ยแรงเปล่า วดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา ั แต่ความคิดที่ไร้การศึกษายิงจะเป็ นโทษ ่ ขงจื้อ  คนซื่ อสัตย์ ย่อมให้คามันสัญญาช้าที่สุด ํ ่
 11. 11. ๙๖ คําคม คารมธรรม คําคม ๙ กตญ�ูก่อนตาย ั  ไม่ใช่สอนหนงสืออยางบอกหนงสือ ั ่ ั ใหของขวญ ้ ั วนแม่ ั ั ่ นบแตน้ ี แต่ตองสอน อย่างอธิบายให้เข้าใจ หาอะไรอ่านมาก ๆ ้ โดยทาดี ํ ต่อพ่อแม่ ก่อนแก่เฒ่า สนามประลอง คือ การยนอยต่อหนาช้ นเรียน ื ู่ ้ ั ใหท่านได้ ้ ประจักษ์ รักของเรา อ.สุ นีย ์ สิ นธุเดชะ ่ ดีกวาเฝ้า ทาบุญให้ ํ เมื่อวายชนม์ กรมประชาสงเคราะห์  อนดีชวตวตายเมื่อภายหลง ั ั่ ั ั ชื่อก็ยงยนอยมิรู้หาย ั ื ู่  เมื่อมาเกิด ก็ไม่มีใครออนวอนมาเกิด ้ เมื่อตายจากโลกนี้ ก็ไม่มีใครอนุญาตให้ไป  ศีล พึงรู้ได้เพราะอยูร่วมกัน ่ แม่เคยห่วง พวงถน ั เมื่อท่านสาว แต่ถึงคราว มีลูก ถูกหนาที่ ้  ก่อนที่ท่านจะเสี่ยงกิจการใด เมื่อลูกร้อง ตองประสงค์ ้ จานงมี ํ ท่านจะต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญ แม่ยนดี ิ ให้ลูกดื่ม จนลืมอาย ความตริ ตรองอันรอบคอบ สนิมเหล็ก เกิดแต่เหล็ก ใช่เสกสรร ความเต็มใจและความกล้าที่จะเสี่ ยงรวมกันเข้าเสี ยก่อน ส่วนกรรมนั้น เกิดที่ตน คนสรรค์สร้าง ไม่มีเหล็ก สนิมหาย มลายจาง  ความจํา เป็ นรากฐานของสติปัญญา ้ ่ คนเวนวาง ไม่ทาํ กรรมไม่มี ธรรมสาโร ภิกขุ  คาพดเพียงคาเดียว อาจทําให้ผฟังทราบว่าผูพดมีความรู้หรื อไม่ ํ ู ํ ู้ ้ ู
 12. 12. ๑๐ คําคม คารมธรรม คํากลอน ๙๕  เมื่อก่อนประมาท ภายหลังไม่ประมาท เขาชื่อว่า ่  เอาแผนฟ้า มาวาง ต่างกระดาษทาโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์ พนจากเมฆหมอกฉะนั้น ํ ้ เมรุ ราช เป็ นปากกา มาถือเขียน องคุลิมาลเถระ ผมีอดีตเป็นจอมโจร ู้ มหาสมุทร ดุจหมึก แลวตรึกเพียร ้ ไม่อาจเขียน พรรณนา พระคุณของแม่เลย  ธรรมชาติ เป็นครูเอกของโลก ออฟไซน์ ภัยมี ทุกคน เขาอยาก ใหเ้ ราดี  ชีวตอนไร้ความรู้น้ น ิ ั ั แต่เราเด่น ข้ ึนทุกที เขาหมนไส้ ั่ ประหน่ ึงดอกกุหลาบอนไร้กลิ่นหอม ั จงทําดี แต่อยาเด่น ่ จะเป็นภย ั ไม่มีใคร เขาอยากเห็น เราเด่นเกิน  คนเรานี้ถาเหงื่อออกน้อย นํ้าตาก็ออกมาก ้ คนดี ชอบแก้ไข และถาเหงื่อออกมาก น้ าตาก็ออกนอย ้ ํ ้ คนจญไร ั ชอบแก้ตว ั กลวิธีแก้ทุกข์ คนชว ั่ ชอบทาลาย ํ คนมกง่ายั ชอบทิ้ง  หนังสื อพิมพ์ เป็ นกระจกเงาของโลก คนจริง ชอบทา ํ คนระยา ํ ชอบนินทา  ทุกคนมีเวลาเท่ากนอยางเป็นธรรมคือ ๒๔ ชวโมง ั ่ คนมีปัญญา ชอบนิ่ง ่ั ่ ก็อยูที่เราจะจัดการเวลาตรงนี้ อย่างไรให้เกิดประโยชน์ ่ ถึงพอจน ทนได้ ่ ์ ั ไมทุกขหนก ดร.ทักษิณ ชินวัตร เท่าลูกรัก ประพฤติตน เป็นคนชว ่ั ลูกกี่คน ทนเลี้ยงได้ ไม่หมองมัว  กอไมดอกที่ไม่มีดอกในฤดูน้ ี อาจผลิดอกในดูหนา ้ ้ ไม่โศกเศร้า เท่าลูกตว ั ชัวระยํา ่
 13. 13. ๙๔ คําคม คารมธรรม คําคม ๑๑ ทีเด็ดนักเทศน์  มีรักในวัยเรี ยน เหมือนจุดเทียนกลางพายุ เป็นนกเทศน์ ั ที่ดี มีกลเมด ็ พราวดวยเกล็ด ้ ภาษา วาทศิลป์ ั่ ั ู่  ดีหรือชวมนอยที่จิตของมึง ท้งจดจา ั ํ คนควา ้ ้ เป็นอาจิณ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จึงไม่สิ้น คนชม นิยมเอย  ไม่มีใครทายใจของอีกฝ่ายหน่ ึงไดเ้ พียงแค่ดูใบหนา้ เมื่อหนุ่มสาว เฝ้าหลง ตรงความงาม สุภาษิตญี่ป่ ุน ไม่หยงดู ั่ ให้รู้กนั มนไม่เที่ยง ั มัวประมาท หลงสุ ข ก็พอเพียง ้  คนดีเท่านั้นที่กาวหน้า ธรรมะเท่านั้นที่ทาให้คนดี ํ ทุกวันเคียง ใกลตาย้ ไปทุกที  คนรอบข้างคือ ครู ของเรา เมื่อยามแก่ ตามว ั หวก็หงอก ั ที่ช้ าชอก ํ หนงก็เหี่ยว ั เรี่ยวแรงหมด  ละครสอนให้รู้จกมนุษย์ ทําให้เข้าใจกับคนทุกระดับ ั หูก็อ้ือ มวหลง ั ํ ลืมกาหนด สุดรันทด อนิจจง ั สังขารเอย  หน้านอกบอกความงาม หน้าในบอกความดี หน้าที่บอกความสามารถ เมื่อเรารู้ ทุกวันอยู่ สู่ ความตาย ก็จงรีบ ขวนขวาย แต่กุศล  เรื่องที่หูไดยนไม่แน่นอน ้ิ ถ้าใครรู ้ ทาดีไว ้ ํ ไม่ทุกข์ทน บุญกุศล อุ่นใจ คลายลําเค็ญ เรื่องที่เห็นแมเ้ พียงตาเดียวกเ็ ป็นเรื่องจริง นิพล
 14. 14. ๑๒ คําคม คารมธรรม คํากลอน ๙๓  ทําบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง หนักไม่ เทียบ ไม่ทาบาปเองย่อมหมดจดเอง ํ ทั้งสามภพ ยกต้ ง ั ข้ ึนชงเปรียบ ั่ ความหมดจดและความเศร้าหมอง เป็นของเฉพาะตว ั หนักไม่เทียบ พระคุณแม่ สุดแลหา ถึงอบอุ่น สุริยน ั และจันทรา คนอื่นทาคนอื่นใหหมดจดหาไดไม่ ํ ้ ้ อกมารดา อิงอุ่น กว่าสูรย์จนทร์ ั ถึงธารทิพย ์ หลังไหล ่ มาใหดื่ม ้  ไม่มีเกียรติยศอื่นใด ไม่ปลาบปลื้ม ซาบซ่าน เท่าธารถน ั ที่น่าภาคภูมิใจยิงไปกว่าการเป็ นครู สอนธรรมะ ่ ถึงนางฟ้า มาอุม ้ ช่วยคุมกัน ้ ั พ.อ.ปิ่น มุทุกนต์ ไม่เทียมทัน ตาแม่ ที่แลมอง แมสงขาร ้ ั ลาญแหลก แม่แลกได้ หวงจะให้ ั ลูกตน พ้นภัยผอง  ธรรมแล ย่อมรักษาผูประพฤติธรรม ้ แม้สูญสิ้น ดินฟ้ า ธารานอง ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔ พระคุณของ แม่ขาน้ ี ้ ย่อมมีเอย  การเข้าตะราง การตาย และการตกนรก ่ ้ อยาเขาใจ ไปวา ่ ต้องเรี ยนมาก มักจะเป็ นงานที่เราต้องทําคนเดียว ตองปฏิบติ ้ ั ลาบาก ํ จ่ ึงพนได้ ้ กลวิธีแก้ทุกข์ ถารู้จริง ้ สิ่งเดียว ก็ง่ายดาย รู้ดบให้ ั ไม่มีเหลือ เชื่อก็ลอง Whilc l breathe l hope. เพื่อนดี มีหน่ ึง ถึงจะนอย ้ ในขณะที่ขาพเจ้ายังมีลมหายใจอยู่ ข้าพเจ้าย่อมมีความหวัง ้ ่ ดีกวาร้อย เพื่อนคิด ริษยา เหมือนหนึ่งเกลือ นิดหน่อย ด้อยราคา  มหาวิทยาลัยใด ๆ ก็หาเท่ามหาวิทยาลัยโลก ั ่ ยงดีกวา นํ้าเค็ม เต็มทะเล โลกคือ ตําราเล่มใหญ่ที่สุด
 15. 15. ๙๒ คําคม คารมธรรม ้ ้ ้็ ้  กอนหินนอยขวางทาง ขามไดกขามไป ้ กอนหินใหญ่ขวางทาง เขย้อนไดก็เขย้อนไป ้ ื ้ ื ภูเขาใหญขวางทาง อ้อมได้ก็ออมไป ่ ้ จากถุงกล้ วยแขก ่ ํ  แมจะทางานที่คนอื่นเห็นวาต่า ้ ํ แต่ท่านทางานน้ นดวยใจสูง ํ ั ้ และทาใหดีเท่าที่จะสามารถทาได้ ํ ้ ํ ก็จดไดวาท่านเป็นคนสูงได้ ั ้่  ไม่ควรจะมีอาวธ ในมือของผรักษาความยติธรรม ุ ู้ ุ  เขาผซ่ ึงยมไม่เป็น ไม่ควรเปิดร้านคาขาย ู ้ ิ้ ้ อบายมุข (แปลว่า ทางแห่งความเสื่อม) ๖ ผร้าย ี สุ ภาษิตจีน ผีที่หนึ่ ง ชอบสุรา เป็นอาจิณ ไม่ชอบกิน ขาวปลา เป็ นอาหาร ้ ผีที่สอง ชอบเที่ยว ยามวิกาล  เมื่อท่านสร้างงาน ใหท่านรีบสร้างคนคู่กบงาน ้ ั ไม่รักบาน รักลูก รักเมียตน ้ ผีที่สาม ชอบดู การละเล่น เอาคนดีจุกช่องใหพร้อม งานจะเป็นอนุสรณ์ของท่าน ้ ไม่ละเว้น บาร์คลบ ละครโขลน ั ผีที่สี่ คบคนชัว มัวกับโจร ่ ่ หนี ไม่พน อาญา ้ ตราแผ่นดิน ผีที่ห้า ชอบเล่น กีฬาบัตร  คนศรแมจะทาดวยไมอนวจิตรสกปานใด ั ้ ํ ้ ้ั ิ ั สารพัด ถัวโป ไฮโลสิ้ น ่ ถาปราศจากสายแลว จะยงไม่ไดเ้ ลย ้ ้ ิ ผีที่หก เกียจคร้าน การทํากิน มีท้งสิ้น หกผี ั อัปรี ยเ์ อย คําคม ๑๓
 16. 16. ๑๔ คําคม คารมธรรม ่ แต่ยอมทําลายโค่นต้นอันสูงใหญ่  ทาตามใจของท่าน ถาท่านคิดวาท่านทาถูก ํ ้ ่ ํ เพราะการกระทาทุกอยาง ํ ่ จะหนีการวจารณ์ไปในทางดีและร้ายไม่พน ิ ้ ท่านทาก็ถูกด่า ไม่ทาก็ถูกด่า ํ ํ  ก่อนการพัฒนาอะไรทั้งหมด จะต้องเริ่ มจากการพัฒนาตัวเองก่อน  คนเราเลือกเกิดไม่ได ้ แต่เลือกที่จะเป็นได ้ ู่ ั  จงเรียนเสียขณะอยในวยเรี ยน มีเวลาอีกมากพอจะรื่ นเริ ง  ถ้าท่านต้องการหาครู ให้ถกต้องตามความประสงค์ ู ท่านจะต้องหาคนที่พบความสําเร็ จมาแล้ว  สําเนียงบอกภาษา กิริยาบอกสกุล  ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่จะไปเรียนรู้อะไร ต่ออะไรหลายอย่าง ที่ใช้การไม่ได้  อันว่าพายุ ย่อมไม่หกราญกอหญ้าโอนอ่อนไปตาม ั
 17. 17. คํากลอน ๙๑ ๙๐ คําคม คารมธรรม คอยสอดคอยส่อง คอยมองคอยเมียง เจ็ดวัน เว้นดีดซ้อม ดนตรี บานใกลเ้ รือนเคียง คอยเรียกขาน ้ ห้าวัน อักขระหนี เนิ่นช้า ไต่ถามยามทุกข์ ข้าวสุ กข้าวสาร สามวัน จากนารี เป็ นอื่น ั ้ ํ ขาดเหลือเจือจาน กนดวยน้ าใจ หนึ่งวัน เว้นล้างหน้า อับเศร้าหมองศรี เมตตาปรานี มีความเอ้ือเฟ้ื อ พริกอยเู่ รือนเหนือ เกลืออยเู่ รือนใต ้  ฟังส่ิ งที่ไม่ควรฟัง กเ็ สียหู พี่ให้ไก่มา น้องเอาปลาไป  ดูสิ่งที่ไม่ควรดู กเ็ สียตา วิสัยคนไทย ย่อมมีเมตตา  เจรจาส่ิ งที่ไม่ควรเจรจา กเ็ สียปาก พระพิจิตรธรรมพาที ่ เป็นพระเณร เขญใจ ใครวาสุข ็ ท้อทําไม ในชีวต ที่ผดพลาด ิ ิ หมดสนุก ทางใจ ใครจะเห็น ใช่ชีวาตย ์ วอดดิ้น สิ้นสลาย ตองตื่นเชา อุมบาตร ลาดตระเวน ้ ้ ้ ถึงล้มลุก คลุกคลาน ซมซานกาย ใครจะเห็น ว่าในบาตร ขาดอะไร อย่ายอมพ่าย หน่ายชีวต คิดสู ้มน ิ ั  ผูกมิตร ชิดเชื้ อ น้ นเหลือยาก ั ็ ่ ั่ ถึงเหล็กฟาด รัดไว้ กไมมนจะผูกด้วย มนตเ์ สก ลงเลขยันต์ ก็ไม่มน เหมือนผกไว ้ ดวยไมตรี ั่ ู ้

×