Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1 de 7

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

ประกาศสอบราคาเครื่องซักผ้า

  1. 1. ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑ รายการ ....................................................................... ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยโรงพยาบาลโนนดินแดง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ปอนด์) จานวน ๑ เครื่อง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัน ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กาหนดให้ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานอานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง และกาหนดเปิดซองใบเสนอ ราคา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนดินแดง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานอานวยการ โรงพยาบาลโนนดินแดง สานักงาน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๖๒๔๗ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ https://nondindang.net , https://process.gprocurement.go.th ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นางภัทรี เลาติเจริญ) ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
  2. 2. เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๖ /๒๕๕๗ การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ปอนด์) ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ------------------------------ โรงพยาบาลโนนดินแดงสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน ๑ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗) ซึ่งครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่ เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนด ไว้ในเอกสารสอบราคา ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา มีดังนี้ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๒ แบบใบเสนอราคา ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย ๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน ( ๑) หลักประกันสัญญา ๑.๕ บทนิยาม ( ๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ( ๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร ( ๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ( ๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๓. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมา พร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ ราคาเป็น ๒ ส่วน คือ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
  3. 3. -๒- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง การจด ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ( ๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ( ๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ( ๔) ให้ยื่นสาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๑) ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) แคทตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔ ( ๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอ บ อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน ( ๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ๔. การเสนอราคา ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่ เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาเพียง ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอรายการให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง ใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญาซื้อขาย
  4. 4. -๓- ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็น เอกสารของทางราชการ สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดย ผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต ตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจานวน - ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ ประกอบการพิจารณาในวันเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโนนดินแดง ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่าง ที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วจังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๖/๒๕๕๗ ยื่น ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานอานวยการ โรงพยาบาลโนนดินแดง เมื่อพ้นกาหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับ ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามี ผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะ พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ ขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนดินแดง ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
  5. 5. -๔- ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ ราคาดังกล่าวได้ ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น ๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ เอกสารสอบราคาของจังหวัด (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ เสนอราคา (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนด ในเอกสารราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วย ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดราคาหรือจังหวัด มีสิทธิ์ ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่ จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือ ว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการ ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
  6. 6. -๕- ๖. การทาสัญญาซื้อขาย ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตาม แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการหรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทา สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทา สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ๑. เงินสด ๒. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน หน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ ๓. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันระบุในข้อ ๑.๔ (๑) ๔. หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) ๗. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องปรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ ๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้รับจัดสรร เงินจาก งบลงทุน โครงการตามมาตรการเพื่อ การกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ ได้รับแจ้งการโอนเงินดังกล่าว แล้วเท่านั้น หากไม่ได้รับจัดสรร ทางจังหวัดบุรีรัมย์สามารถยกเลิกประกาศฉบับนี้ ได้ โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ๙.๒ เมื่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทาง เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ กาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางน้าและ พาณิชยนาวี ดังนี้ ( ๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
  7. 7. -๖- (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น ( ๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( ๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย กรมการขนส่ง ทางน้าและการพาณิชยนาวี ๙.๓ ผู้เสนอราคา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง ราชการกาหนดดังระบุในข้อ ๖ จังหวัดบุรีรัมย์จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซอง ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ ๙.๔ จังหวัดบุรีรัมย์ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๘ / ธันวาคม / ๒๕๕๗

×