Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ginekologia грищенко 2003

13.585 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

Ginekologia грищенко 2003

 1. 1. ГІНЕКОЛОГІЯ За редакцією академіка НАН України професора В.І. Грищенка Допущено Міністерством охорони здоровя України як підручник для лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації Харків «Основа» у : - • -•ч.-*; .-.•••.;» ;;ч-ет J
 2. 2. іББК57.16я73 Г46УДК 618.1 Гриф надано Міністерством охорони здоровя України (лист № 23-01-25/228 від 12.11.2002) А в т о р и: B.C. Артамонов, Д.Е. Барковський, Б.М. Венцьківський, К.В. Воронін, В.Я. Голота, Г.Д. Гордеєва, В.І. Грищенко, 1.1. Гудивок, З.М. Дубоссарська, А.В. Жарких, П.Г. Жученко, В.О. Заболотнов, В.М. Запорожан, М.С. Золотухін, О.В. Кравченко, З.М. Кучма, В.В. Лазаренко, П.Т. Лещинський, О.П. Ліпко, Б.Ф. Мазорчук, В.В. Макогонова, Л.Б. Маркін, - Ю.С. Паращук, Ю.А. Петров, В.А. Потапов, Л.В. Потапова, A.M. Рибалко, Л.І. Романчик, СЯ. Сольский, Г.К. Степанківська, Л.В. Тимошенко, В.О. Товстановська, С.В. Хміль, М.О. Щербина, О.М. Юзько Р е ц е н з е н т и : д-р мед. наук, проф. Л.І. Іванюта, д-р мед. наук, проф. ЯЛ. Сольский (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, м. Київ); д-р мед. наук, проф. В.В. Щербакова (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)Г46 Гінекологія: Підручн. для лікарів-інтернів / За ред. В.І. Грищенка. - X.: Основа, 2003. - 728 с. + кольор. вкл. ISBN 5-7768-0807-3. У підручнику відображено сучасні досягнення вітчизняної та ; світової гінекологічної науки. Розглянуто основні засади етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики захво- рювань та функціональних порушень статевої системи жінки. Подано основи організації гінекологічної допомоги в Україні. Для лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації. 4г 4108160000-07^1 J a M - 226-2003 ББК57.16я73ISBN 5-7768-0807-3 © B.C. Артамонов, Д.Е. Барковський, j ~ Б.М. Венцьківський та ін., 2003 і I •
 3. 3. Передмова Цей підручник з гінекологи є продовженням виданого вУкраїні в 1996 р. підручника з акушерства для лікарів-інтернів, створеного колективом завідувачів провідних ка-федр акушерства і гінекології медичних вузів України. У під-ручнику знайшли відображення сучасні досягнення вітчизня-ної гінекологічної науки. Підручник підготовлено відповідно донової навчальної програми з гінекології для студентів вищихмедичних навчальних закладів та лікарів-інтернів. У підручнику розглянуто основні дані етіології, патогене-зу, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворю-вань і функціональних порушень статевої системи жінки.Подано основи організації гінекологічної допомоги в Україні. Значну увагу приділено питанням симптоматології, запа-льним захворюванням, доброякісним та злоякісним ново-утворенням жіночих статевих органів, неплідному шлюбу,ендокринним порушенням, проблемі дитячої гінекології. Підручник сприятиме поповненню знань молодих лікарів,які обрали складну і надзвичайно необхідну професію. Автори будуть вдячні за побажання та критичні заува-ження. Академік НАН України професор В.І. Грищенко
 4. 4. ( Глава 1 ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ П н е к о л о г . і я - (від греч. gyne - жінка, logos - навчання, нау-ка) - область клінічної медицини, що вивчає анатомо-фізіологічніособливості жіночої статевої системи, хвороби і розробляє методипрофілактики, діагностики, терапії і відбудовного лікування. Вказівки на зачатки гінекології трапляються в давніх рукописах Індії,Древнього Єгипту, Греції. Так, в індійських книгах "Аюрведа" ("Знання іжиття") (ІХ-ІІІ сторіччя до н.е.) згадується про зсуви матки, кондиломивульви, аменорею. У працях Гіппократа (460-377 до н.е.) є розділи "Проприроду жінки", "Про жіночі хвороби" й ін. Гіппократ мав широкий круго-зір, був спостережливим і мав великий досвід лікування. При виборіметодів терапії він не тільки застосовував місцеве лікування, але івважав за необхідне впливати на організм у цілому. У період феодалізму розвиток медицини, і зокрема гінекології,був надзвичайно повільним. Незважаючи на це, відомий анатом тогочасу Орібазій (325-403) уперше детально описав будову жіночихстатевих органів. Найбільше визнаним ученим-енциклопедистом і лікарем цьогоперіоду був Ібн-Сіна (Авіценна, 980-1037). У його відомій праці"Канон лікарської науки" є розділи з багатьох питань гінекології. Проте всі перелічені документи містять лише емпіричні спосте-реження лікарів. Гінекологічною практикою займалися знахарі, цирульники, на-родні цілителі. Під час князівства у Київській Русі Ярослава Мудрогогінекологія набуває свого розвитку, як і всі інші медичні науки, урамках емпіричних спостережень і передачі відомостей від поколіннядо покоління. Практично ця галузь науки розвивалася на традиціяхнародної медицини. У епоху Середньовіччя в Росії відзначається різкий спад розвиткувсіх наук, у тому числі й гінекології. У цей період заборонялося вивченняанатомії на трупах, лікуванням займалися ченці і знахарі, які вважали,що молитвами і заклинаннями можна вилікувати хворих від усіх хвороб.Біля 15 сторіч тривав період утисків прогресивної думки в медицині. Підвалини для розвитку наукової гінекології були закладені знач-но пізніше, починаючи з XVI сторіччя (епоха Відродження), колизявилися праці видатних анатомів, фізіологів і експериментаторівВезалія, Фаллопія, Гарвея, Евстахія й ін. 4
 5. 5. Протягом тривалого періоду гінекологія не була самостійною на- укою, а була лише частиною хірургії. Лише в XIX сторіччі завдякипрогресу природознавства і медицини, успіхам фізіології і патомор-фології гінекологія як у нашій країні, так і за рубежем почала виділя-тися в самостійну дисципліну. Фундатором акушерсько-гінекологічної науки в Росії був виходецьз України Н.М. Амбодик-Максимович. У 1768 р. він закінчив Київськудуховну академію, а в 1775 р. - медичний факультет Страсбурзькогоуніверситету й у цьому ж році захистив докторську дисертацію. У 1782р. йому присвоєне звання професора з акушерства. Н.М. Амбодик-Максимович (1744-1812) Н.М. Амбодиком-Максимовичем написаний оригінальний посібникз акушерства "Искусство повивання или о бабичьем деле", у якомуосвітлені питання анатомії, фізіології, патології жіночого організму ігігієни жінки. Великий історичний інтерес має вказівка Н.М. Амбодика-Максимовича на необхідність хірургічного лікування позаматковоївагітності, про яку в той період лікарі мали віддалене уявлення. З другої половини XVIII сторіччя на медичних факультетах Захід-ної Європи окремо від акушерства і хірургії починає викладатисягінекологія. У XIX ст. гінекологія цілком відокремилася від акушерства. Перше в Росії гінекологічне відділення було відкрито в 1842 р.при акушерській клініці Петербурзької медико-хірургічної академії.Поступово гінекологічні клініки і відповідні відділення створюються вінших університетах. З 1843 р. лікування гінекологічних хворих стало здійснюватися вХарківському університеті, але число пацієнток, які госпіталізувалисябуло мізерним (не більше 3 за рік, при проф. І.П. Лазаревичеві в1862 p.). У Московському університеті навіть у 1874 р. В.Ф. Снєгірьоводержав відмову на своє прохання до факультету про створеннягінекологічного стаціонару. Відкриття в Медико-хірургічній академії клініки акушерства і жіно-чих хвороб стало помітною подією в медичному житті столиці і в
 6. 6. історії російської медицини, оскільки "звідси почався розквіт російсь-кої акушерсько-гінекологічної науки, тут виникла російська акушерсь-ко-гінекологічна школа, представники якої стали на чолі більшостісучасних акушерсько-гінекологічних утворень у нашій батьківщині".Надалі в ній працювали видатні вчені, подвижники науки, які зробилипомітний внесок у розробку актуальних проблем акушерства і гінеко-логії і стали основоположниками російської акушерсько-гінекологічноїшколи - А.А. Кітер, А.Я. Красовський, В.М. Флорінський, І.М. Горвиць,К.Ф. Славянський, Д.О. Отт, А.І. Лебєдєв, Г.Є. Рейн, Д.Д. Попов,Д.І. Ширшов, К.М. Фігурнов й ін. І.П. Лазаревич (1829-1902) А.Я. Красовський (1821-1898) К.Ф. Славянський (1847-1898) Д.О. Отт (1855-1929) 6
 7. 7. Г.Є.Рейн (1854-1917) B.C. Груздєв (1866-1938) При А.А. Кітері (1813-1879) клініка стала першою російськоюакушерсько-гінекологічною установою, у якій було зразково постав-лене лікування, викладання і науково-дослідна робота. Під час "ди-тинства" гінекології професор А.А. Кітер надав їй хірургічної спрямо-ванності, постійно підкреслював, що акушерство і гінекологія єчастинами хірургії, а тому засоби дослідження і лікування гінекологі-чних хворих повинні бути переважно хірургічними. ПрофесорА.А. Кітер - автор першого російського систематичного "Руководствак изучению женских болезней" (1858). У 1846 р. А.А. Кітер упершевиконав із благополучним виходом піхвову екстирпацію "ураженоїраком матки". На думку B.C. Груздева, академік А.А. Кітер цілком мігпретендувати на почесне звання "батька російської гінекології". Ще більш важливу роль у процесі становлення вітчизняної аку-шерсько-гінекологічної науки стала відігравати клініка учня і спадко-ємця А.А. Кітера А.Я. Красовського (1821-1898). З 1858 рокуА.Я. Красовський завідував кафедрою акушерства, жіночих і дитячиххвороб, а також був фундатором першого в Росії Акушерсько-гінекологічного товариства в Петербурзі (1886), у цьому ж році підйого керівництвом почав виходити "Журнал акушерства и женскихболезней". У 1862 р. у доантисептичний період він зробив першу вРосії успішну оваріотомію. У 1868 р. ним була опублікована моно-графія "Про оваріотомії". А.Я. Красовський є основоположникомвітчизняної оперативної гінекології. К.Ф. Славянський (1847-1898) - видатний російський гінеколог,учень А.Я. Красовського, відомий своїми працями з патологічноїанатомії і гістології жіночих статевих органів. Велике значення мавйого оригінальний посібник із гінекології "Приватна патологія і терапія
 8. 8. жіночих хвороб". Учнями К.Ф. Славянського були А.І. Лебєдев,Н.Н. Феноменов, Г.Є. Рейн, Д.О. Отт, І.Н. Граматикаті. ПрофесорК.Ф. Славянський одним із перших став застосовувати методи асеп-тики й антисептики, що дозволило значно активізувати оперативнудіяльність. Учнем К.Ф. Славянського був відомий учений Д.О. Отт (1855-1929). З 1893 р. він -директор Повивального інституту в Петербурзі.Д.О. Отт був одним з ініціаторів застосування радію в лікуванні ракуматки й увійшов в історію як творець нового напрямку в оперативнійгінекології. Він удосконалив техніку багатьох гінекологічних операцій,розробив методику піхвового підходу при порожнинних операціях,важливе місце в лікуванні гінекологічних хворих відводив фізичнимчинникам. Ним сконструйовані нові медичні інструменти для гінеко-логічних операцій. Монографія Д.О. Отта "Оперативна гінекологія" єпрекрасним посібником і нині. Школу Д.О. Отта становили такі видат-ні гінекологи, як А.Є. Мандельштам, В.В. Строганов, К.П. Улезко-Строганова й ін. Разом із Д.О. Оттом працював В.В. Строганов(1857-1941), роботи якого з консервативних методів лікування екла-мпсії набули світового значення. Представником московської школи гінекології по праву вважаєть-ся В.Ф. Снєгірьов (1847-1916). Він першим у Росії організував масо-ве підготування лікарів з гінекології. Ним були засновані гінекологічнаклініка Московського університету (1889), Гінекологічний інститутудосконалення лікарів (1896) і Московське акушерсько-гінекологічнетовариство (1887). В.В. Строганов (1857-1941) В.Ф. Снєгірьов (1847-1916) В.Ф. Снєгірьов запропонував ряд нових оригінальних гінекологіч-них операцій: створення штучної піхви з прямої кишки, позачеревнерозтинання гнійників у порожнині таза й ін. Його монографія "Маткові 8
 9. 9. кровотечі" дотепер є настільною книгою акушерів-гінекологів. В.Ф. Снєгірьов підкреслював необхідність вивчення фізіологічних іпатологічних функцій жіночого організму, функціональних порушеньстатевої сфери, починаючи з дитячого віку і періоду статевого дозрі-вання. Він є фундатором вітчизняної дитячої гінекології. З його школивийшли такі відомі гінекологи, як Ф.А. Александров (1854-1926),Б.А. Архангельський (1890-1954), А.П. Губарев (1855-1931) й ін. М.В. Скліфосовський (1836-1904) - один з основоположників віт-чизняної оперативної гінекології. М.В. Скліфосовський увійшов доісторії медицини як військово-польовий хірург, учасник чотирьох війну період 1866-1878 pp. У 1893 р. його запросили до Петербурга напосаду директора Клінічного інституту для лікарів, де він працювавдо 1900 р. У 1923 р. імям М.В. Скліфосовського названо Московсь-кий НДІ швидкої медичної допомоги. Велике значення для розвитку вітчизняної гінекології мали Аку-шерсько-гінекологічні товариства (Петербурзьке, Московське, Київсь-ке), Всеросійські зїзди акушерів-гінекологів, Пироговскі лікарські зїзди,"Журнал акушерства и женских болезней" (1887-1935). Перший Між-народний конгрес акушерів-гінекологів, що відбувся у Брюсселі в1892 p., поклав початок міжнародній асоціації акушерів-гінекологів. Допершої світової війни відбулося 6 таких зїздів, у яких брали участьВ.Ф. Снєгірьов, А.П. Губарев, Д.О. Отт. А.П. Губарев (1855-1931) - видатний вітчизняний гінеколог, по-чав свої дослідження в галузі вивчення анатомічної будови клітко-вини малого таза під керівництвом В.Ф. Снєгірьова. Основні дослі-дження А.П. Губарева були присвячені хірургічному лікуваннюбагатьох гінекологічних захворювань. Уперше в Росії ним булавиконана радикальна операція при раку матки. Багато уваги вінприділяв асептиці, здійснив видалення регіонарних лімфатичнихвузлів при раку вульви, розробив екстраперітонеальний підхід приопераціях з приводу гнійників малого таза, проводив операції приопущенні статевих органів, сечостатевих свищах. Ці роботи в галузіоперативної гінекології принесли А.П. Губареву світову популяр-ність. Ним випущені посібники "Оперативная гинекология и основиабдоминальной хирургии", "Медицинская гинекология, или гинеко-логия практического врача". Тривалий час А.П. Губарев був голо-вою Московського акушерсько-гінекологічного товариства. Великий внесок у розвиток вітчизняної гінекології після 1917 рокузробили М.С. Маліновський, Л.Л. Окінчиц, К.К. Скробанський,Е.М. Курдиновский, А.Н.Рахманов, B.C. Груздєв, К.П. Улезко-Строганова та ін. B.C. Груздєв (1866-1938) - талановитий учений, видатний кліні-цист і педагог, до 1938 р. був керівником кафедри акушерства і
 10. 10. жіночих хвороб у Казанському університеті. Свою докторську дисер-тацію він присвятив саркомі яєчників. B.C. Груздєв займався вивчен-ням доброякісних і злоякісних пухлин жіночої статевої сфери (міома,,кіста, рак, саркома), проводив їхній морфологічний аналіз, видавмонографію "Саркома яєчників". У його працях велика увага приді-лена злоякісним пухлинам матки і її придатків. B.C. Груздева вважа-ють основоположником онкогінекології. Він був блискучим педагогомі вихователем молоді, створив свою школу видатних професорів{Н.І. Горизонтов, М.С. Малиновський, П.В. Маненков, Н.Н. Чукалов,Ю.А. Лейбчик і ін.). Його підручники "Курс акушерства и жнских боле-зней" і "Гинекология" не втратили актуальності і в наш час. А.Н. Рахманов (1861-1926) - професор, організатор безкоштов-ної гінекологічної допомоги. У 1889 р. організував у Москві притулокдля незаможних із палатами для гінекологічних хворих. "Ліжко Рах-манова" і нині використовується у практичній діяльності. Академік К.К. Скробанський - завідувач кафедри акушерства і гіне-кології, керівник клініки Санкт-Петербурзького державного університе-ту ім. академіка І.П. Павлова. Його праці присвячені зміні функціїяєчників, оперативному лікуванню раку матки, променевій терапіїзлоякісних захворювань жіночих статевих органів. Тривалий час бувредактором "Журнал акушерства и женских болезней". К.К. Скробанський (1874-1946) М.С. Малиновський (1880-1976) - видатний учений, Герой Соціа-лістичної Праці, академік АМН СРСР, заслужений діяч науки. Протя-гом багатьох років завідував кафедрою акушерства і гінекології 1-гоМосковського медичного інституту ім. І.М.Сєченова, був директоромВсесоюзного науково-дослідного інституту акушерства і гінекологіїМОЗ СРСР (Москва). Працював над проблемою доброякісних і зло-якісних пухлин шийки матки і лікування свищів статевого апарату 10
 11. 11. жінок. М.С. Маліновський є основоположником фізіологічного на- прямку в акушерстві і гінекології. Ним опубліковано понад 100 нау-кових праць, у тому числі монографії, підручники і керівництва. Свійпрактичний досвід узагальнив у керівництві "Оперативне акушерст-во". Л.С. Персіанінов (1908-1978) - академік АМН СРСР, директорВсесоюзного науково-дослідного інституту акушерства і гінекологіїМОЗ СРСР і завідувач кафедрою акушерства і гінекології 1-го Мос-ковського медичного інституту ім. І.М. Сєченова. Блискучий хірург,удосконалив техніку багатьох планових і ургентних гінекологічнихоперацій. У 1941-1945 p.p. - головний хірург військово-польовогогоспіталю. Він один з основоположників застосування кібернетичнихметодів дослідження в гінекології. Автор багатьох підручників з гіне-кології. Праці Л.С.Персіанінова, присвячені актуальним проблемамохорони материнства і дитинства, ним опубліковано понад 400 нау-кових праць, 26 монографій. А.Є. Мандельштам (1894-1982) - відомий вітчизняний гінеколог,один з основоположників гінекологічної ендокринології. Розробивметоди операцій на маткових трубах, у хворих з вадами розвиткустатевих органів, доброякісними пухлинами матки і яєчників. Опублі-кував 17 монографій і керівництв для лікарів,, присвячених функціо-нальній діагностиці в гінекології, лікуванню сечостатевих свищів,корекції аномалій розвитку піхви. Його підручник "Семіотика і діагнос-тика захворювань жіночих статевих органів" і нині має велике прак-тичне значення. І.Л. Брауде (1882-1965) - професор, директор гінекологічної клі-ніки II МДУ, завідує обєднаною кафедрою акушерства і гінекологіїНДІ охорони материнства й дитинства. Відомий як автор видань зневідкладної оперативної допомоги при гінекологічних кровотечах.Видав фундаментальний посібник "Оперативна гінекологія". І.Ф. Жорданія (1895-1962) - організатор вітчизняної служби до-помоги породіллям. Тривалий час був головним акушером-гінекологом Радянського Союзу. Широко відомі його праці, присвяче-ні питанням репродукції людини, а підручник "Гінекологія" для студе-нтів медінститутів декілька разів перевидавався і користується попу-лярністю й зараз. Водночас, незважаючи на значні досягнення вітчизняної акушер-сько-гінекологічної школи, рододопомога і гінекологічна допомога уцарській Росії перебувала на низькому рівні. Напередодні Жовтневоїреволюції практично не існувало амбулаторної акушерсько-гінеко-логічної допомоги, а стаціонарна допомога була подана незначнимчислом приватних лікарень, що утримувалися на добродійні кошти.В усій Російській імперії нараховувалося лише близько 7,5 тис. поло- 11
 12. 12. гових койок, що могло задовольнити потребу родопомочі менше ніжна 4 %. Окремі пологові притулки, які існували в Петербурзі, Москві,Варшаві, перебували в убогому стані, у більшості губерній пологовихкойок узагалі не виділялося. У пологових притулках медична допомотга надавалася лише акушерками, тому що лікарська допомога буладоступна тільки забезпеченим прошаркам населення. Щорічно узвязку з ускладненнями вагітності і пологів гинуло понад ЗО тис.жінок, а смертність новонароджених досягала 2 млн. на рік. Організація системи державної родопомочі повязана з Жовтневоюреволюцією і грандіозними соціально-економічними перетвореннями україні. Головним напрямком післяреволюційного періоду було створен-ня системи акушерсько-гінекологічної допомоги і розвиток матеріально-технічної бази (відкриття жіночих консультацій і пологових будинків,здійснення патронажу вагітних), підготування кадрів, прийняття законів,спрямованих на охорону інтересів матері і дитини. Велика Вітчизняна війна перервала подальший розвиток гінекологі-чної допомоги у країні. Тисячі акушерів-гінекологів були покликані доармії і стали військовими хірургами. Український акушер-гінекологпрофесор П.М. Буйко (1895-1943) очолив медико-санітарну частинупартизанського загону, був схоплений і закатований фашистами. По-смертно йому присвоєно звання Героя Радянського Союзу, а його імямназваний Київський інститут охорони материнства і дитинства, який віночолював (тепер Інститут педіатрії, акушерства ігінекологіїАМН України). Незважаючи на важкий стан у країні, у 1944 р. був виданий УказПрезидії Верховної Ради СРСР "Про посилення державної допомогивагітним жінкам, багатодітним і самотнім матерям, охорони материнстваі дитинства, про встановлення почесного звання "Мати-героїня", засну-вання ордена "Материнська слава" і медалі "Медаль материнства". У післявоєнні роки з ініціативи О.Ю. Лурє, який очолював кафедруакушерства і гінекології Київського медичного інституту, було запрова-джено метод масових профілактичних онкооглядів жінок. О.Ю. Лурє (1897-1958) 12
 13. 13. Видатний організатор акушерсько-гінекологічної служби в Украї- ні О.Ю. Лурє - головний акушер-гінеколог МОЗ України (1949 -1958). Він вважається основоположником дитячої гінекології в Украї-ні, заснував знеболювання пологів, приділяв багато уваги масовійпідготовці гінекологічних кадрів для сільських районів України. Радянським ученим належить велика заслуга в розробці і впро-вадженні у практику методів психопрофілактичної підготовки допологів, знеболювання і регуляції пологової діяльності (А.Ю. Лурє,М.С. Малиновський, К.Н. Жмакін, І.І. Яковлєв, А.І. Петченко), терапіїтоксикозів вагітних (В.В. Строганов, М.А. Петров-Маслаков), методуручної допомоги при тазових передлежаннях (Н.А. Цовянов), профі-лактики материнської смертності і лікування термінальних станів(Л.І. Бубличенко, І.Ф. Жорданія, Н.С. Бакшеєв), антенатальної охоро-ни плоду (А.П. Ніколаєв, Л.С. Персіанінов), консервативної терапії іхірургічного лікування гінекологічних (B.C. Груздєв, Г.Г. Гентер,К.К. Скробанський, К.М. Фігурнов, В.І. Бодяжина) й онкологічних(А.П. Губарев, А.І. Серебров) захворювань. Н.С. Бакшеєв (1911-1974) Гінекологія як самостійна наука в Україні набула розвитку з часуутворення (1805) кафедри повивального мистецтва при Харківськомууніверситеті, у 1829 р. була організована і клініка на 4 ліжка. У 1841 р.при медичному факультеті Київського університету було організованопершу кафедру акушерства і жіночих хвороб на базі жіночого притулку. В Україні першими засновниками однопрофільних кафедр і гіне-кологічної служби були О.П. Матвєєв, І.П. Лазаревич, Г.Є. Рейн,М.Ф. Толочинов, Г.Ф. Писемський. О.П. Матвєєв (1816-1882) основоположник українського акушер-ства, організатор гінекологічної служби в Україні і засновник першоїкафедри акушерства і гінекології Київського, університету. 13
 14. 14. Учнем О.П. Матвєєва був І.П. Лазаревич (1829-1902), який з 1862по 1885 pp. був професором кафедри акушерства та гінекологіїХарківського університету. У 1863 p., завдяки турботі І.П. Лазаровича, на базі акушерськоїклініки Харківського університету був відкритий Повивальний інсти-тут, що готував акушерок для Півдня Росії. Професор І.П. Лазаревичстворив школу акушерів-гінекологів, написав курс акушерства і моно-графії "Внимание к детям и матерям", "Деятельность женщин". Роз-робив багато акушерсько-гінекологічних інструментів, з яких найбі-льшу цінність мають акушерські щипці, що не перехрещуються.Щипці Лазаревича, або як їх називають "російські щипці", сталипрообразом прямих щипців, запропонованих пізніше Кіляндом длянакладення на голівку плоду, що високо стоїть. У 1885 р. після виходу у відставку професора І.П. Лазаревича за-відування кафедрою доручено талановитому акушеру-гінекологуМ.П. Толочинову (1840-1908 ). Він написав підручник з акушерствата гінекології. М.П. Толочинов перший запропонував тампонуватиматку при атонічних кровотечах. Він описав уроджений порок серця,що названий хворобою Толочинова-Роже. Г.Є. Рейн (1854-1917) - від 1883 р. до 1900 р. завідував кафедроюакушерства і жіночих хвороб Київського медичного інституту. Одноча-сно був директором акушерсько-гінекологічної клініки при Київськомууніверситеті. Його наукові праці з питань гінекології присвячені злоякі-сним новоутворенням матки, позаматковій вагітності, пластичнимопераціям на піхві і матці. Він вважається основоположником розвиткуамбулаторних прийомів і мережі жіночих консультацій. Видатний хірург-гінеколог, професор, завідувач кафедри акушерс-тва і жіночих хвороб Київського університету з 1913 до 1919 pp.Г.Г. Брюно (1862-1919). Вперше в Україні виконав операцію розшире-ної екстирпації матки за методом Вертгейма. З 1920 р. до 1930 р. очолював кафедру акушерства і гінекологіїКиївського медичного інституту Г.Ф. Писемський (1862-1937) і одно-часно був директором акушерсько-гінекологічної клініки Інститутувдосконалення лікарів. Праці Г.Ф. Писемського з іннервації матки невтратили свого значення і в теперішній час. Його учнями булиО.І. Крупський, С.В. Виноградова, Є.Я. Янкелевич, А.П. Ніколаєв. Великий внесок у розвиток української акушерсько-гінекологічноїшколи внесли В.М. Хмелівський та О.І. Петченко. В.М. Хмелівський вперше застосував для підсилення пологовоїдіяльності внутрішньовенне введення глюкози та кальцію.О.І. Петченко (1896-1964) - автор багатьох фундаментальних праць,у тому числі підручників з акушерства, гінекології, а також моногра- 14
 15. 15. фій, присвячених проблемам дитячої гінекології, діагностики талікування гонореї у жінок, фіброміом матки тощо. В.М. Хмелівський (1900-1959) Кафедру акушерства і гінекології Київського державного медич-ного інституту на протязі багатьох років очолював всесвітньо відомийучений вихованець Харківської школи проф. П.Х. Хажинського, член-кореспондент АМН СРСР, професор М.С. Бакшеєв. З 1959 року і докінця своїх днів він був головним акушером-гінекологом України і внісзначний вклад у розвиток охорони здоровя матері й дитини. За книгу"Маткові кровотечі" М.С. Бакшеєв удостоєний Державної премії ім.В.Ф. Снегірьова. У Харкові з 1922 р. завідувачем кафедри акушерства та гінеко-логії був професор П.Х. Хажинський (1871-1946). Його науковіпраці присвячені пластичним операціям на матці і піхві. З 1946 р.кафедрою завідував учень професора П.Х. Хажинського і вихова-нець Харківського медичного інституту, заслужений діяч науки ітехніки УРСР, професор 1.1. Грищенко (1897-1983). 1.1. Грищенкоодин з перших в Україні розробив систему виявлення та лікуваннярезус - конфліктної вагітності, систему генетичних досліджень, атакож виправлень неправильного положення плода за допомогоюфізичних вправ і зовнішнього повертання плода. Він приділяв вели-ку увагу коригуючим операціям при аномаліях розвитку статевихорганів, сечових та статевих норицях та інших формах патології.1.1. Грищенко створив свою школу акушерів-гінекологів. Серед нихтакі відомі вчені, як В.І. Грищенко, Р.І. Малихіна, М.Г. Богдашкін,В.А. Шилейко-Соляник, В.Д. Ісаєва й ін. В наш час традиції Київської школи акушерів-гінекологів гідно про-довжують Б.М. Венцьківський, Л.В. Тимошенко, Г.К. Степанківська,Я.П. Сольський та ін. 15
 16. 16. Іван Іванович Грищенко (1897-1983) Г. К. Степанківська Я.П. Сольський У Київському медичному інституті, а потім в Інституті педіатрії,акушерства та гінекології АМН України, заступником директора знаукової роботи працював член-кореспондент АМН України проф.О.Г. Михайленко (1933-1995). Він багато займався вивченням фізіо-логії та патології скоротливої функції матки під час пологів, патогене-зу маткових кровотеч у послідовому та ранньому післяпологовомуперіодах, перинатальної патології плода при різній акушерськійпатології, написав багато підручників і монографій. 16
 17. 17. Л.В. Тимошенко О.Г. Михайленко Професор Б.М. Венцківський поєднує роботу завідувача кафедриакушерства і гінекології Київського медичного університету з роботоюна посаді головного акушера-гінеколога МОЗ України, має багатонаукових праць, підручників, монографій. Б.М. Венцківський Вагомий внесок у розвиток акушерсько-гінекологічної науки в Укра-їні зробив відомий науковець член-кореспондент АМН України, Росії,НАН України, почесний член ряду зарубіжних наукових товариствакушерів-гінекологів, професор Л.В. Тимошенко. Він і сьогодні продо-вжує працювати, віддаючи всі свої сили навчанню студентів і лікарів,наданню висококваліфїковаЯої ДопоіЯЬґй •багіГгіимі>форим жінкам. ; / !- ):- e.~Vt ." is-p ,:• ••ГІМН « J •у: - • • • ft я. • •; :••••.•:/ Т Є Г
 18. 18. Член-кореспондент АМН України, професор Г.К. Степанківська -відомий талановитий вчений, автор багатьох фундаментальнихпраць, у тому числі монографій, підручників, за якими навчаютьсястуденти і лікарі. Багато років вона була головою Республіканськогонаукового товариства акушерів-гінекологів України. І сьогодні профе-сор Галина Костянтинівна Степанківська працює в Українськомунаціональному медичному університеті. Академік УАН НП, професор Я.П. Сольський - відомий науко-вець, автор численних підручників і монографій. Тривалий період вінбув головним акушером-гінекологом України і зробив значний внесоку розвиток охорони здоровя матері та дитини. В даний час кафедру акушерства і гінекології № 1 Харківськогодержавного медичного університету очолює видатний акушер-гінеколог сучасності, учений із світовим імям, академік НаціональноїАкадемії Наук України, доктор медичних, наук, професор, заслуже-ний діяч науки і техніки України Валентин Іванович Грищенко. Валентин Іванович Грищенко Діапазон наукової діяльності академіка В.І. Грищенка різноманіт-ний. Під його керівництвом постійно виконуються наукові досліджен-ня з проблем регуляції репродуктивної функції жінки, ендокринології,трансплантології, оперативної гінекології й ін. Серія робіт присвяченадіагностиці та лікуванню невиношування та переношування вагітнос-ті, гіпоксії плода і асфіксії новонародженого, проблемі пізніх гестозіввагітних, питанням імунологічних взаємовідношень матері і плода. 18
 19. 19. Заслуговують уваги наукові роботи з проблеми ведення вагітності і пологів у жінок з екстрагенітальною патологією. Протягом останніхдвох десятиріч кафедра, на чолі з академіком В.І. Грищенком, за-ймається проблемами репродукції людини. В Харкові вперше вУкраїні почали застосовувати для лікування безплідності допоміжнірепродуктивні технології: метод штучної інсемінації спермою чолові-ка і донора, метод екстракорпорального запліднення та ін. ВалентинІванович - піонер використання кріохірургії і гіпотермії в СРСР. Підйого керівництвом створено Український низькотемпературний банксперми, ембріональних тканин. Завдяки дослідженням, проведеним під керівництвом академікаВ.І. Грищенка, вперше в Україні в 1991 р. народилася дівчинка,зачаття якої відбулося in vitro. Валентином Івановичем Грищенком підготовлено та опублікованопонад 700 наукових робіт, 20 монографій, 3 підручника, 45 авторськихпосвідчень і патентів, з них підручник акушерства для лікарів-інтернів. Блискучою та багатогранною є лікувальна робота професора Ва-лентина Івановича Грищенка. В.І. Грищенко є ініціатором і виконав-цем унікальних оперативних втручань по кольпопоезу, корекції статіу транссексуалів та інших реконструктивно-пластичних гінекологічнихоперацій. Організаторський талант та ідеологічні якості Валентина Іванови-ча Грищенка проявилися в створенні школи акушерів-гінекологів.Ним підготовлено 18 докторів і 96 кандидатів медичних наук, якіпрацюють в різних регіонах нашої держави і за кордоном. Подальший прогрес гінекології повязаний з активним застосуван-ням досягнень медичної генетики ("генної інженерії"), імунології, ендо-кринології, біофізики, фармакології, впровадженням ендоскопічних,ультразвукових, радіоімунних, лазерних й інших методів дослідження ілікування. Особлива увага сьогодні приділяється підвищенню якості підго-товки кадрів акушерів-гінекологів. Великий внесок роблять дослі-дження, проведені в науково-дослідних інститутах акушерства йгінекології. Усі ці умови створюють сприятливі можливості для подальшогоуспішного розвитку вітчизняної гінекології.
 20. 20. Глава 2 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ. ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ. МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ, СТРУКТУРА ТА ЗАДАЧІ СЛУЖБИ ПЛАНУВАННЯ СІМЇ Акушерсько-гінекологічна допомога на Україні здійснюється по-етапно. Сільському населенню допомога здійснюється на фельд-шерсько-акушерських пунктах, лікарняних амбулаторіях, дільничних,центральних та обласних лікарнях. Міське населення обслуговуєтьсяв жіночих консультаціях, пологових будинках та акушерсько-гінекологічних стаціонарах багатопрофільних лікарень. Існує 2 види акушерсько-гінекологічної допомоги: - амбулаторно-поліклінічна; - стаціонарна. Жіноча консультація створюється для надання амбулаторноїакушерсько-гінекологічної допомоги. Основні види її діяльності: - надання лікувально-діагностичної акушерсько-гінекологічноїдопомоги; - профілактичні заходи, які направлені на збереження здоровя жінки; - попередження ускладнень вагітності, пологів, післяпологовогоперіоду, гінекологічних захворювань; - організація реалізації основних положень планування сімї. Згідно з основними положеннями жіночі консультації здійснюють: - профілактичний гінекологічний огляд; - динамічне спостереження за вагітними, роділлями, гінекологіч-ними хворими, жінками, які використовують внутрішньоматкові спіра-лі і гормональні контрацептиви; - впровадження сучасних засобів контрацепції для профілактикинезапланованої вагітності; - лікувальна допомога в жіночій консультації та на дому; - спеціалізовані види амбулаторної акушерсько-гінекологічноїдопомоги; - здійснює гігієнічне виховання населення, пропаганду здоровогоспособу життя і раціонального планування сімї. Жіноча консультація працює в тісному контакті з акушерсько-гінекологічним стаціонаром, поліклінікою, в тому числі і дитячою(бажано в рамках єдиного акушерсько-педіатрично-терапевтичного 20
 21. 21. комплексу), медично-генетичною службою, центрами плануваннясімї, дермато-венерологічними, протитуберкульозними, онкологіч-ними диспансерами. Жіноча консультація повинна мати необхідну кількість примі-щень. Недопустима праця 2 лікарів в одному кабінеті або сумісністьїх з регістратурою. Необхідно мати стаціонар денного перебування для вагітних і гі-некологічних хворих. Штатні нормативи Одна посада акушера-гінеколога визначається на 8 тисяч насе-лення, згідно цьому встановлюється одна посада акушерки. Якщо в жіночій консультації 6 посад акушерів-гінекологів, то ви-значається посада завідуючого жіночою консультацією. Крім цього, в склад жіночої консультації передбачені посади те-рапевта, лікаря-лаборанта. Для обслуговування жінок-робітниць промислових підприємстввизначена одна посада цехового акушера-гінеколога на 3 300 жінок. Останні роки в склад жіночих консультацій затверджено створен-ня кабінетів ультразвукової діагностики. Норма навантаження лікаря акушера-гінеколога на амбулаторномуприйомі складає в середньому 12 хвилин на одного хворого, на профі-лактичному огляді - 8 хвилин, на спеціалізованому - 20 хвилин. Однак, в сучасний час ці норми переглядаються в сторону збіль-шення часу на одного хворого. Графік роботи лікаря акушера-гінеколога визначається затратамичасу на амбулаторний прийом, допомогу на дому, інформаційнуроботу. В основі благоприємного завершення вагітності для матері і ди-тини лежить правильна організація медичної допомоги вагітній. Головним принципом динамічного спостереження вагітних є ди-ференційне їх обслуговування, яке включає медичний контроль застаном здоровя жінки, перебігом вагітності, розвитком плоду і на-дання профілактичної і лікувальної допомоги як матері, так і плоду. Для уніфікації підходу до оцінки здоровя вагітних виділені 3 групидинамічного спостереження. Перша група - це вагітні, які не мають екстрагенітальних і гінеко-логічних захворювань, факторів перинатального ризику і тимчасовоївтрати працездатності на протязі вагітності. Друга група - вагітні, які не мають екстрагенітальних і гінекологіч-них захворювань. Сумарна оцінка визначених у них факторів ризикувідповідає низькій ступені перинатального ризику, наявність функці- 21
 22. 22. ональних порушень окремих органів і систем не викликають тих чиінших ускладнень на протязі вагітності. Третя група - вагітні з визначеним діагнозом екстрагенітальногозахворювання чи акушерською патологією, високою ступеню перина-тального ризику. Причетність вагітної до тієї чи іншої групи динамічного спостере-ження визначають після клінічного і лабораторно-діагностичногообстеження, надалі в 24-26 і 34-36 тижнів вагітності. При нормальному перебігу вагітності жінка після першого звер-нення відвідує жіночу консультацію через 10 днів з метою оцінкиданих обстеження. До 28 тижнів вагітності жінка відвідує жіночу консультацію 1 раз вмісяць. При визначені соматичної чи акушерської патології частотавідвідувань зростає. Вагітна повинна бути оглянута терапевтом, стоматологом, ЛОР,при показаннях - іншими спеціалістами. Крім цього, вагітна повиннабути обстежена в обовязковому порядку: група крові і резус-відповідність, RW - двічі, аналіз на СНІД. В рекомендаціях ВООЗ по перинатальній технології потреби вагі-тних розглядаються як приоритетні в діяльності жіночої консультації. Всі вагітні повинні одержати інформацію за доглядом майбутньоїдитини і станом свого здоровя. Підготовка до пологів проводиться не тільки індивідуально, а йшляхом групових занять з залученням чоловіка та інших родичів. Організація гінекологічної амбулаторної допомоги передбачаєпроведення заходів по профілактиці гінекологічних захворювань. Виявлення гінекологічних захворювань здійснюється двома шля-хами: - через профілактичні огляди жінок; - при зверненні жінки в жіночу консультацію. Профілактичні огляди Здорову жінку акушер-гінеколог чи акушерка оглядає один раз нарік. В рахунок обовязкових обстежень входять: - огляд молочних залоз; - огляд шийки матки і бімануальне обстеження; - забір цитологічного піхвового мазку; - ректальне дослідження у жінок, яким більше 40 років; - кольпоскопія. Профілактично повинні оглядатись жінки від 18 років і молодші,якщо вони мають сексуальні відношення. При виявленні гінекологіч-них захворювань жінки підлягають диспансерному спостереженню. 22
 23. 23. Стаціонарна акушерсько-гінекологічна допомога Стаціонар пологового будинку має наступні основні підрозділи: - приймально-пропускний блок; - фізіологічне акушерське відділення (40 % від загальної кількостіліжок); - відділення (палати ) патології вагітності (ЗО %); - обсерваційне акушерське відділення; - гінекологічне відділення; - відділення (палати) для новонароджених у фізіологічному від-діленні, враховуючи сумісне перебування матері і дитини повиннімати (5-10% ліжок) в обсерваційному відділенні (50% ліжок відкількості ліжок цього відділення). Структура приміщень пологового будинку повинна забезпечувати: - ізоляцію здорових вагітних, роділь, породіль від хворих; - дотримання правил асептики і антисептики; - своєчасну ізоляцію захворівших. Високий рівень перинатальної смертності обумовив необхідністьпошуку нових організаційних форм надання акушерської і неоната-льної допомоги - це створення перинатальних центрів. Перинатальні центри створюються на територіях з населенням500 тис. чоловік і більше для: - надання консультативно-діагностичної медичної допомоги вагі-тним, які мають патологічні відхилення в перебігу вагітності; - лікування визначеної патології в амбулаторних і стаціонарнихумовах; - організації медичної допомоги новонародженим з повним реа-білітаційним комплексом. Особливістю організації акушерсько-гінекологічної допомоги єпоетапність її надання, яка здійснюється в різному обсязі і рівнімедичного обстеження і лікуванні в залежності від оснащення, ква-ліфікації, наявності анестезіолого-реанімаційної служби в установі. Перший рівень амбулаторної допомоги одержують жінки села відакушерок фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарняних амбулато-рій, участкових лікарень (без акушер-гінеколога). Робота акушерки напершому етапі, в основному, має профілактичний характер. Акушерки здійснюють: - профілактичний огляд жінок; - інформують населення про сучасні засоби контрацепції, навча-ють природним методам планування сімї. Здорові жінки з необтяженим анамнезом (загальним і акушерсь-ким) і необтяжливим перебігом вагітності можуть постійно спостері-гатись акушеркою, відвідуючи акушер-гінеколога 6-8 раз за часвагітності. 23
 24. 24. Заздалегідь повинно бути визначено де, в стаціонарі якого рівнябуде проводитись пологорозрішення. вагітної. В Україні працює9,7 тис. ФАПів. Другий рівень. Акушерсько-гінекологічну допомогу здійснюютьспеціалісти центральних районних лікарень. Тут функціонують аку-шерсько-гінекологічні відділення, жіночі консультації і акушерсько-гінекологічні кабінети. До другого рівня слід віднести і міські акушер-сько-гінекологічні установи. Вагітні, роділлі і гінекологічні хворі, якіпотребують лікарняного спостереження, не повинні знаходитись встаціонарі другого рівня, де нема цілодобового чергування акушера-гінеколога. Третій і четвертий рівні акушерсько-гінекологічної допомоги про-понують обєднати в одну групу, але інші фахівці рахують вірнимрозділення на два рівні. Розділ її заключається в одному. Третійрівень - це відділення обласних лікарень, великих міських лікуваль-них установ. Четвертий рівень - це ті самі установи, але які є одночасно клі-нічними базами медичних університетів або академій, факультетівудосконалення лікарів. Крім цього, до цієї групи належить Українсь-кий НДІ педіатрії, акушерства і гінекології. В цих установах здійсню-ється висококваліфікована акушерсько-гінекологічна допомога жін-кам високої групи ризику. Етапна система надання акушерсько-гінекологічної допомоги до-зволяє забезпечити жінок, особливо села, кваліфікованою долікар-няною допомогою та максимально приблизити її до населення. В Україні функціонує 96 самостійних пологових будинків,495 акушерсько-гінекологічних відділень, 550 жіночих консультацій,де працює 11 тис. лікарів акушерів-гінекологів, ЗО тис. акушерок. Для сільського населення важлива організація виїзних жіночихконсультацій. Нерідко акушер-гінеколог входить до складу бригади,яка включає фахівців різних фахів. Виїзні бригади функціонують цілорічно за раніш наміченому гра-фіку. За допомогою виїзної бригади можливо оглянути до 15-20 %населення. Важливу роль в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги населі грає термінова спеціалізована допомога, яка створюється приобласних або великих районних лікарнях. Виїзну термінову допомогувиконують бригади акушерів-гінекологів з анестезіологами-реаніматологами. Доведена ефективність виїзної термінової допомо-ги жінкам з кровотечами, тяжкими формами гестозів, септичнимиускладненнями. На Україні при кожній обласній лікарні функціонують бригади длянадання термінової допомоги, особливо в акушерстві. Високий рівень 24
 25. 25. перинатальної смертності зумовив необхідність пошуку нових органі-заційних форм надання акушерської та неонатальної допомоги - цестворення перинатальних центрів. Спеціалізована акушерсько-гінекологічна допомога Розвиток спеціалізованих видів акушерсько-гінекологічної допо-моги визначається необхідністю розробки або удосконалення мето-дів профілактики, діагностики і лікування при окремих видах патоло-гії, які мають високе соціальне або медичне значення. В нашій країні получили розвиток слідуючи форми організаціїспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної акушерсько-гінекологічноїдопомоги: - спеціалізований прийом в великій жіночій консультації (8 діль-ниць і більше); - при спеціалізованому стаціонарі; - в центрах планування сімї і репродукції; - на базах кафедр і НДІ акушерсько-гінекологічного профілю. Стаціонарну спеціалізовану акушерсько-гінекологічну допомогунадають: - спеціалізовані відділення пологових будинків; - спеціалізовані пологові будинки; - спеціалізовані відділення баз НДІ і кафедр. Це дозволяє одночасно з диференціацією медичної допомогирозвивати процес інтеграції, використовувати весь лікарняний поте-нціал цих установ для окремих, особливо тяжких хворих. На практиці виправдала себе спеціалізована допомога при на-ступних видах патології: - невиношування вагітності; - екстрагенітальна патологія у вагітних; - гінекологічні захворювання у дітей і підлітків; - нейроендокринні порушення генеративної функції; - безпліддя; - патологія клімаксу. Спеціалізація акушерсько-гінекологічної допомоги - процес ди-намічний, її форми і обсяг на кожному етапі визначаються тимивидами патології, які є ведучими в структурі гінекологічної, а такожматеринської і перинатальної захворюваності і смертності. Так, в великих містах нашої країни створені спеціалізовані стаціона-ри для вагітних з невиношуванням, серцево-судинною патологією і т. д. Медико-генетична консультація Спадкоємна патологія зараз посідає значне місце в структурі зага-льної захворюваності і смертності, особливо дитячої; близько 5 % 25
 26. 26. немовлят народжуються з тими чи іншими спадкоємними дефектами.У дитячих стаціонарах загального профілю не менше 20 % ліжковогофонду зайнято хворими зі спадковими хворобами, для дорослогонаселення ця цифра ще більша. Серед мертвонароджених 6 % маютьхромосомні аномалії. Приблизно ЗО % спонтанних абортів обумовленогенними і хромосомними порушеннями. У цілому, заданими вітчизня-них і закордонних авторів, 10% населення страждає спадковимизахворюваннями й уродженими аномаліями розвитку. Значення роз-витку медико-генетичної служби визначається вже тим, що близько6 % населення, за даними ВООЗ, має спадкову обтяженість. Медико-генетична консультація - це медична установа, що за-безпечує населення медико-генетичним консультуванням. Метою медико-генетичного консультування є зниження частотиспадкових захворювань у результаті обмеження народження потомс-тва зі спадковою патологією. Завданнями медико-генетичного консультування є: а) обстеження хворих, які звертаються чи направлені в медико-генетичну консультацію; б) встановлення чи уточнення діагнозу, насамперед у тих випад-ках, коли є підозра на спадкову патологію, і потрібні генетичні методидослідження; в) виявлення гетерозиготних (прихованих) носіїв мутантних генів,що особливо важливе при рецесивному типі спадкування; г) прогнозування потомства, тобто визначення ступеня ризикународження хворих дітей у подружжя з обтяженою спадковістю іпояснення їм у доступній формі причин і наслідків ризику; д) орієнтація батьків відносно форм навчання дітей зі спадковимизахворюваннями і вибору їхніх професій; є) уведення картотеки з метою обліку осіб зі спадковими захво-рюваннями; ж) пропаганда цілей і значення медико-генетичного консульту-вання серед лікарів і населення. Формування медико-генетичної служби передбачає багаторівне-вий характер. Перший рівень включає загальнолікувальну мережу, другий - об-ласні лікарні і медико-генетичні консультації, третій - зональні (між-обласні) медико-генетичні центри, і четвертий рівень - республікан-ські центри спадкової патології. Розвязанням питань медико-генетичної допомоги населенню за-йняті, насамперед, лікарі-генетики. До номенклатури лікарських спеці-альностей включені спеціальності «лікар-генетик» і «лікар лаборант-генетик». Таким чином, зараз створені умови для підвищення кваліфі-кації і первинної спеціалізації з медичної і клінічної генетики. 26
 27. 27. Однією з найважливіших сфер діяльності медико-генетичної слу-жби є раннє виявлення уродженої і спадкової патології. Для цього йіснує такий важливий розділ, як медико-генетичне консультування. Консультацію за прогнозом потомства можна розподілити на2 види: проспективне і ретроспективне. Проспективне консультування - найбільш ефективний вид профі-лактики спадкових захворювань, коли ризик народження хворої дити-ни визначається ще до настання вагітності чи на ранніх її термінах. Ретроспективне консультування - консультування після наро-дження хворої дитини в родині щодо здоровя майбутніх дітей. Контингенти, які підлягають медико-генетичному консультуванню Направлення в медико-генетичну консультацію підлягають по-дружні пари або окремі особи: - які мають одного чи декількох дітей з тим чи іншим спадковимзахворюванням або уродженим пороком розвитку; - у випадках несприятливого результату вагітності жінок з незя-сованим генезом (повторні спонтанні аборти, антенатальна загибельплоду, рання дитяча смертність); - при безплідному шлюбі, не обумовленому гінекологічною пато-логією; - особи з аномалією статевого розвитку; - особи з первинною аменореєю, у першу чергу в сполученні знедорозвиненням вторинних статевих ознак; - особи з відставанням у розумовому і фізичному розвитку безвидимих на те причин; - родичі зі спадковою патологією чи з установленими хромосом-ними абераціями: - близькі родичі, що бажають одружитися (дошлюбна консультація). При медико-генетичному консультуванні лікар зобовязаний нетільки визначити ступінь ризику виникнення захворювання в того чиіншого члена родини, але й допомогти консультованому правильнооцінити ступінь реальної можливості. Методи медико-генетичного консультування Спадкові захворювання за етіологичним фактором розділяють нахромосомні захворювання - обумовлені хромосомними мутаціями;моногенні захворювання - викликані мутацією одного гена: поліген-ні - в основі яких лежить сумарна дія багатьох генів, що діють водному напрямку. В останньому випадку велику роль у розвиткузахворювання відіграють зовнішні фактори середовища, тому такізахворювання одержали назва мультифакторних. 27
 28. 28. Для встановлення діагнозу захворювання необхідне ретельнеобстеження хворого. Крім загальних клініко-лабораторних аналізів,проводять серологічні дослідження для виключення хронічних ілатентних інфекцій (токсоплазмоз, листеріоз, сифіліс та ін.). Залежно від характеру захворювання, при консультуванні подру-жньої пари, а при необхідності і їх найближчих родичів, використову-ють спеціальні методи обстеження: клініко-генеалогічний, цитогене-тичний, біохімічний, імуногенетичний, методи пренатальноїдіагностики і деякі допоміжні методи - бактеріологічні, ендокриноло-гічні, дерматогліфіка й ін. Клініко-генеалогічний метод є основним у практиці медико-генетичного консультування. При підозрі на спадкове захворюваннялікар повинен зібрати відомості про родичів хворого і провести ана-ліз родоводу. Для генеалогічного дослідження родовід повиненохоплювати членів родин не менше 3-4 поколінь. Метод дерматогліфіки - відбиток шкірних малюнків долонних по-верхонь, відноситься до експрес-тестів діагностики. Цитогенетичні методи включають визначення статевого хромати-на в клітинах слизистої оболонки внутрішньої поверхні щілини івивчення каріотипу. Біохімічні методи застосовуються для виявлення спадкових по-рушень обміну, для встановлення характеру, спадкового дефекту,уточнення типу захворювання і виявлення гетерозиготних носіївмутантного гена. Пренатальная діагностика включає ультразвукове сканування,амніо- і фетоскопію, контрастну рентгенографію. Показаннями для пренатальної діагностики є таке: 1) точне встановлення спадкового захворювання в родині; 2) гетерозиготний стан в обох батьків при аутосомно-рецесивнихзахворюваннях; 3) вік матері старший 35-40 років при обтяженому анамнезі, а самеу випадку народження дитини з хромосомною патологією (череззбільшення частоти хромосомних аномалій у гаметах таких жінок). Організаційно-технічне забезпечення медико- генетичної консультації Основними формами забезпечення медико-генетичного дослі-дження є: - організаційне забезпечення; - кадрове забезпечення; - лабораторне забезпечення; - матеріальне забезпечення; 28

×