กฎของเลขยกกำลัง

กฎของเลขยกกำลัง
ก่อนที่เรำจะรู้จักฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกำริทึมเรำต้องรู้จักกฎของเลขยกกำลังก่อนนะครับ;')
กรณีที่
a เป็นจำนวนจริงใดๆ ที่ไม่เท่ำกับ ศูนย์
m และ n เป็นจำนวเต็ม เท่ำนั้น (แต่ผลที่ได้ก็สำมำรถนำไปใช้กับกรณีทั่วๆไปได้)
ให้ am
= a x a x a x . . . x a ; คูณกัน m ตัว
an
= a x a x a x . . . x a ; คูณกัน n ตัว
1) กำรคูณของเลขยกกำลังที่มีฐำนเดียวกัน (a เหมือนกัน) ให้นำเลขชี้กำลังมำบวกกัน
เพรำะว่ำ am
x an
= (a x a x a x...x a) x (a x a x a x ... x a)
m ตัว n ตัว
= a x a x a x ... x a x a x a x a x ... x a
m + n ตัว
ดังนั้น am
x an
= am+n
เช่น a2
x a3
= (a x a)x(a x a x a)
= a x a x a x a x a , 5 ตัว
= a5
#
2) จำนวนใดๆ ยกกำลัง ศูนย์ มีค่ำเท่ำกับ 1
เพรำะว่ำ am
x a0
= am+0
= am
ดังนั้น a0
= 1
, จำนวนใดๆ เมื่อคูณด้วย 1 แล้วไม่ทำไให้ค่ำเปลี่ยนแปลงไป
am
x 1 = am
เช่น 80
= 1
1020
= 1
2,5000
= 1
เอะ แล้ว ก0
จะเท่ำกับ 1 หรือไม่?
3) กฎของ a-m
(เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ) โดยกฎกำรคูณเลขยกกำลังในข้อ 1)
เพรำะว่ำ am
x a-m
= am+(-m)
= am-m
= a0
= 1 , a0
= 1 กฏข้อ 2)
ดังนั้น a-m
=
1
am
, หำรทั้งสองข้ำงด้วย am
เช่น 19-2
=
1
192
5-4
=
1
54
4) กฏกำรหำรเลขยกกำลัง
กำหนดให้
am
an
=
a x a x a x ... x a
a x a x a x ... x a
,
m ตัว
n ตัว
= a x a x a x ... x a , m - n ตัว
ดังนั้น
am
an
= am - n
เช่น 1) กรณี m > n,
25
23
=
2 x 2 x 2 x 2 x 2
2 x 2 x 2
,
5 ตัว
2 ตัว
= 2 x 2 , เหลือ 5 - 3 = 2 ตัว
= 22
# 25-3
2) กรณี m < n,
32
36
=
3 x 3
3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3
,
2 ตัว
6 ตัว
=
1
3 x 3 x 3 x 3
, เหลือ 2 - 6 = -4
=
1
34
, กฏข้อ 3)
= 3-4
# 32-6
3) กรณี m = n
45
45
= 45-5
= 40
= 1
5) กฏกำรยกกำลังของเลขยกกำลัง
กำหนดให้ (am
)n
= am
x am
x am
x ... x am
, am
คูณกัน n ตัว
= am+m+m+...+m
, กฏข้อ 1) am
x an
= am+n
ดังนั้น (am
)n
= am x n
เช่น (53
)2
= 53 x 2
= 56
6) a1/m
เลขชี้กำลังเป็น เศษส่วน
พิจำรณำ a1/m
x a1/m
x a1/m
x ... x a1/m , m ตัว
จะได้ a1/m
x a1/m
x a1/m
x ... x a1/m
= a(1/m)+(1/m)+(1/m)+...+(1/m)
= (a1/m
)m
= a1
= a
ดังนั้น a1/m
= m
√a
เช่น 81/3
= 3
√8
= 2
สรุปกฏเกี่ยวกับเลขยกกำลังกละเลขชี้กำลัง
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล(Exponential Function)
จำกกำรศึกษำในเรื่องเลขยกกำลัง ซึ่งท้ำยที่สุดเรำได้สนใจเลขยกกำลังที่มีฐำนเป็นจำนวนจริงบวก และเลขชี้
กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ
แต่ได้มีนักคณิตศำสตร์ได้สังเกตเห็นว่ำ ถ้ำเลขยกกำลังมีฐำนเป็น 1 และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด
ๆ ดังนี้
ถ้ำกำหนดให้ a = 1 และ x เป็นจำนวนจริงใดแล้วจะได้
ax = 1x = 1
ข้อสังเกต
 ไม่ว่ำ x จะเป็นจำนวนจริงใด ๆ
ก็ตำม 1x ก็ยังคงเท่ำกับ 1 เสมอ ดังนั้นจึงไม่น่ำสนใจ เนื่องจำก เรำทรำบว่ำมันเป็นอะไรแน่ ๆ อยู่แล้ว
 เรำยังไม่ทรำบนะว่ำ เลขยกกำลังที่มีฐำนเป็นจำนวนจริงบวกยกเว้น 1 และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใ
ด ๆ
แสดงว่ำเรำจะต้องสนใจศึกษำเลขยกกำลังลักษณะนี้เป็นพิเศษ ซึ่งจะกล่ำวถึงใน เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพ
เนนเชียลดังนี้
ข้อกำหนด (ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล)
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล คือ f = { (x, y) Î R ´ R+ / y = ax , a > 0, a ¹ 1 }
ข้อตกลง ในหนังสือคณิตศำสตร์บำงเล่มให้ข้อกำหนดของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x
) =
kax เมื่อ k เป็นค่ำคงตัวที่ไม่ใช่ 0 และ a เป็นจำนวนจริงบวกที่ไม่เป็น 1 แต่ในหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยนี้
จะถือว่ำฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลจะอยู่ในรูป f(x) = ax เมื่อ a เป็น จำนวนจริงบวกที่ไม่เป็น 1 เท่ำนั้น
ข้อสังเกต จำกข้อกำหนดฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 f(x) = 1x เป็นฟังก์ชันคงตัวเนื่องจำก 1x =
1 ดังนั้นในข้อกำหนดฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล จึงไม่สนใจ ฐำน (a) ที่เป็น 1
 f(x) = 1x ไม่เป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล เนื่องจำก f(x) = 1x เป็นฟังก์ชันคงตัว
 จำกเงื่อนไขที่ว่ำ y = ax, a > 0, a ¹ 1 ทำให้เรำทรำบได้เลยว่ำฐำน (a) มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 0 < a <
1 กับ a > 1
 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลจะมีอยู่ 2 ชนิด โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของฐำน (a) ดังนี้
ชนิดที่ 1 y = ax, 0 < a < 1
ชนิดที่ 2 y = ax, a > 1
การแก้สมการเอ็กโปเนนเชียล
การแก้สมการเอกโพเนนเชียลที่มักพบอยู่บ่อยๆมี 4 วิธี คือ
1. ทาให้ฐานเท่ากัน คือทาให้ ap(x)
= aq(x)
แล้วสรุปว่า p(x) = q(x)
2. ทาให้กาลังเหมือนกันแต่ฐานต่างกัน คือ ap(x)
= bq(x)
แล้วสรุปได้ว่า p(x) = 0
3.ทาให้เป็นเลขจานวนเดียวยกกาลังแล้วมีค่าเท่ากับ 1 คือทาเป็น (abc)u
= 1 แล้วสรุปว่า u = 0
การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล
กลุ่มที่ 1 ฐานเหมือนกันเลขชี้กาลังต่างกัน
1. เมื่อa > 1
จะได้ว่ำ
อสมกำรของเลขชี้กำลังจะคล้อยตำมอสมกำรของเลขยกกำลัง
เช่น ax
>
ay
จะได้ว่ำ x > y
ax
<
ay
จะได้ว่ำ x < y
2. เมื่อ0 < a
< 1
จะได้ว่ำ
อสมกำรของเลขชี้กำลังจะตรงข้ำมกับอสมกำรของเลขชี้กำลัง
เช่น ax
>
ay
จะได้ว่ำ x < y
ax
<
ay
จะได้ว่ำ x > y
กลุ่มที่ 2 ฐำนต่ำงกันเลขชี้กำลังเหมือนกัน
1. ถ้ำอสมกำรของเลขยกกำลังคล้อยตำมอสมกำรของเลขฐำนจะได้ว่ำเลขชี้กำลัง < 0
เช่น a < b , ax
< bx
จะได้ว่ำ x > 0
a > b , ax
> bx
จะได้ว่ำ x > 0
2. ถ้ำอสมกำรของเลขยกกำลังตรงข้ำมกับอสมกำรของเลขฐำนจะได้ว่ำเลขชี้กำลัง < 0
เช่น a > b , ax
< bx
จะได้ว่ำ x < 0
a < b , ax
> bx
จะได้ว่ำ x < 0
y = loga x มีควำมหมำยว่ำ x = ay
ถ้ำ a = 10 เรียกว่ำ ลอกำริทึมสำมัญ เขียนแทนด้วย log x
ถ้ำ a = e ป 2.71828 เรียกว่ำ ลอกำริทึมธรรมชำติ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ln x ( คือ loge x )
โดเมนของฟังก์ชันลอกำริทึมเป็นเซตของจำนวนจริงบวก เรนจ์ของฟังก์ชันลอกำริทึมเป็นเซตของจำนวนจริง
สมบัติที่สำคัญ
1.
2.
loga x
loga xy
=
=
loga y ก็ต่อเมื่อ x = y
loga x + loga y
3.
4.
loga(x/y)
loga xy
=
=
loga x + loga y
yloga x + loga
5. logaa = 1
6. loga1 = 0
7. ln 1 = log 1 = 0
8. ln e = 1, log 10 =1
9. eln x
= x , 10log x
= x
10. ln ex
= x , log 10x
= x
13. ax
= ex ln a
กำรหำค่ำ log x เขียน x = A ด 10n
เมื่อ 1 < A < 10 หำค่ำของ log A จำกตำรำง แล้วจะได้
log x = n + log A
กำรหำค่ำ x เมื่อทรำบค่ำ log x เช่น log x = 7.8341 ค่ำ x ทำได้โดยกำรใช้เครื่องคิดเลขและกำรเปิดตำรำง
1. เขียน log x = n + B เมื่อ 0 < B < 1 และ n เป็นจำนวนเต็ม
2. หำค่ำ y เมื่อ log y = B จำกตำรำงแอนติลอกำริทึมหรือตำรำงลอกำริทึม (โดยดูย้อนกลับ) ได้ค่ำ y
แล้วจะได้ x = y ด 10n
ฟังก์ชันลอกำริทึม Logarithmic Function
จำกฟังก์ชันลอกำริทึม มีควำมหมำยเหมือนกับ ดังนั้นกรำฟของ
จึงมีได้ 2 ลักษณะ คือ
1.กรำฟฟังก์ชัน
2.กรำฟฟังก์ชัน
เนื่องจำก ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เป็นฟังก์ชัน
1-1 จำก R ไปทั่วถึง R+
ทำให้เรำทรำบได้เลยว่ำ อินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล จะเป็นฟังก์ชันแน่ ๆ และยังเป็นฟังก์ชัน 1-1
จำก R+ ไปทั่วถึง R
ถ้ำเรำเปลี่ยน x เป็น Y และเปลี่ยน y เป็น x ที่เงื่อนไขของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
จะได้ฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลคือ
จุดกำเนิดของฟังก์ชันลอกำริทึม
เนื่องจำก นักคณิตศำสตร์ทั่วไป ไม่นิยม ให้เงื่อนไขของฟังก์ชันใด ๆ อยู่ในรูป
ตัวแปรต้น (x) = กลุ่มของตัวแปรตำม (y) แต่นิยมให้เงื่อนไขอยู่ในรูป
ตัวแปรตำม (y) = กลุ่มตัวแปรต้น (x)
พบว่ำ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล มีเงื่อนไข
ตัวแปรตำม (y) = aตัวแปรต้น (x) ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่นิยมอยู่แล้ว
แต่ ฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล มีเงื่อนไข
ตัวแปรต้น (x) = aตัวแปรตำม (y) เห็นไหมไม่อยู่ในรูปแบบที่นิยม
ดังนั้น นักคณิตศำสตร์จึงอยำกจะเปลี่ยนเงื่อนไข ฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ใหม่เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่นิยมโดยกำหนดให้เขียน ใหม่เป็น แบบดื้อ ๆ เลย
ข้อตกลง
1. ถูกอ่ำนออกเสียงว่ำ “ลอกำริทึมเอกซ์ฐำนเอ” หรือ “ล็อกเอกซ์ฐำนเอ”
2.
ฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลสำมำรถเขียนใหม่ได้เป็น
3. ฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ถูกเรียกใหม่ว่ำ ฟังก์ชันลอกำริทึม
ข้อกำหนด
ฟังก์ชันลอกำริทึม คือ
เป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
กรำฟของฟังก์ชันลอกำริทึม
จำกที่เรำทรำบอยู่แล้วว่ำฟังก์ชันลอกำริทึม กับ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกัน
แสดงว่ำ กรำฟของฟัง์ชันทั้งสองจะสมมำตรซึ่งกันและกัน เมื่อเทียบกับเส้นตรง
ดังนั้น จึงได้กรำฟของฟังก์ชันลอกำริทึมทั้ง 2 ชนิด โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของฐำน
ดังตำรำงต่อไปนี้
กับ กับ
นิยำมของลอกำริทึม
นิยำมฟังก์ชันลอกำริทึม คือ อินเวอรส์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเซียลอยู่ในรูป
Exponential :
Log :
นิยำมฟังก์ชันลอกำริทึมคือ
จึงสรุปได้ว่ำ ตัวเลขหลัง ต้องเป็นจำนวนจริงบวก
ฐำนของ ต้องเป็นเลขจำนวนจริงบวก แต่ไม่เป็น 1
ค่ำของ คือ y เป็นจำนวนจริงบวก จำนวนจริงลบ หรือศูนย์ก็ได้
อ่ำนว่ำ “ลอกำริทึมเอกซ์ฐำนเอ” หรือ “ลอกเอ็กซ์ฐำนเอ” " loga"
เนื่องจำก f (ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล) เป็นฟังก์ชัน 1 – 1 ดังนั้น
จึงเป็นฟังก์ชันและเป็นฟังก์ชัน 1 – 1 ด้วย
คุณสมบัติของลอกำริทึม
คุณสมบัติ 7 ประกำรของลอกำริทึม มีดังนี้
1. สมบัติกำรบวก
Example จงรวมพจน์ของ
2. สมบัติกำรลบ
Example จงรวมพจน์ของ
3. สมบัติของเลขลอกำริทึม ที่เท่ำกับเลขฐำน
Example จงหำค่ำของ
** กำรนิยำมในลอกำริทึม จะไม่นิยำมให้เป็นจำนวนลบ **
4. สมบัติของลอกำริทึม 1
* เหตุที่เป็นเช่นนี้ได้เพรำะหำกว่ำเรำเขียนกลับจำกรูปลอกำริทึม
จะได้เลขยกกำลังเป็น แต่ a เป็น - หรือ 0 ไม่ได้
5. สมบัติเลขยกกำลังของลอกำริทึม
* คุณสมบัตินี้บอกให้เรำนำเลขชี้กำลังของลอกำริทึมมำไว้ด้ำนหน้ำ เพื่อนำมำ
คูณกับเลขลอกำริทึม *
Example
6. คุณสมบัติฐำนลอกำริทึมที่เขียนเป็นเลขยกกำลังได้
Example
7. คุณสมบัติกำรเปลี่ยนฐำนของลอกำริทึม
*คุณสมบัติกำรเปลี่ยนฐำนได้นี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับกำรแก้ปัญหำสมกำรลอกำริทึม
คุณสมบัตินี้บอกว่ำ
หำกเรำไม่พอใจฐำนลอกำริทึมที่โจทย์กำหนดมำ
เรำสำมำรถเปลี่ยนฐำนลอกำริทึมใหม่ได้ตำมต้องกำร แต่ต้องมำกว่ำ 0
และไม่เท่ำกับ 1 ซึ่งมักเปลี่ยนเป็นฐำน 10
*ลอกำริทึมฐำน 10
เป็นลอกำริทึมที่พบบ่อยและมักจะไม่นิยมเขียนเลขฐำนกำกับไว้โดยตกลงว่ำเมื่อ
เขียนลอกำริทึมที่ไม่มีฐำนแสดงว่ำเป็นลอกำริทึมฐำน 10 เรียกว่ำ “ ลอกำริทึมสำมัญ ”
สูตรของลอกำริทึม
เงื่อนไข : ฐำนล็อก คือ มำกกว่ำ 0 , ไม่เท่ำกับ 1 หลังล็อก คือ มำกกว่ำ 0
1. ก็ต่อเมื่อ โดย และ และ
2. และ เมื่อ
3.
4.
5.
6. โดยทั่วไปนิยมเปลี่ยนเป็นฐำน 10
7.
8.
9.
10.
กรำฟของฟังก์ชันลอกำริทึม
ลอกำริทึมจำกฐำนต่ำงๆ : สีแดง คือ ฐำนe, สีเขียว คือ ฐำน 10 และสีม่วง คือ ฐำน 1.7
แต่ละขีดช่วงบนแกนคือ 1 หน่วย โปรดสังเกตว่ำลอกำริทึมของทุกฐำนจะผ่ำนจุด (1, 0)
(ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพรำะจำนวนใดๆ (ที่ไม่ใช่ศูนย์) เมื่อยกกำลัง 0 มีค่ำเท่ำกับ 1)
ลอกำริทึม เป็นกำรดำเนินกำรทำงคณิตศำสตร์ ที่เป็นฟังก์ชันผกผันของ
ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล (ใช้ค่ำคงตัว หรือ "ฐำน" เป็นเลขยกกำลัง) ลอกำริทึมของจำนวน x
ที่มีฐำน b คือจำนวน n นั่นคือ x = bn เขียนได้เป็น
ตัวอย่ำงเช่น
เพรำะว่ำ
หำกเป็นจำนวนเต็มบวก, คือ ผลลัพธ์ของตัวประกอบ ตัว เท่ำกับ
อย่ำงไรก็ตำม อย่ำงน้อย หำก เป็นบวก นิยำมนี้อำจขยำยไปยังจำนวนจริง ใดๆ
ในทำนองเดียวกัน ฟังก์ชันลอกำริทึมอำจนิยำมได้สำหรับจำนวนจริงบวกใดๆ สำหรับฐำนบวก
อื่นๆ แต่ละฐำน นอกเหนือจำก 1 ในที่นี้ คือ ฟังก์ชันลอกำริทึม 1 ฟังก์ชัน
และฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล 1 ฟังก์ชัน โดยมันเป็นฟังก์ชันผกผัน
ลอกำริทึมนั้นสำมำรถลดกำรดำเนินกำรคูณเป็นกำรบวก กำรหำรเป็นกำรลบ
ยกกำลังเป็นกำรคูณ และกำรถอดรำกเป็นกำรหำร
ดังนั้นลอกำริทึมจึงมีประโยชน์สำหรับกำรดำเนินกำรกับตัวเลขจำนวนมำกให้ง่ำย
ขึ้นและถ้ำมีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยก่อนมีกำรใช้คอมพิวเตอร์
โดยเฉพำะกำรคำนวณในด้ำนดำรำศำสตร์ , วิศวกรรมศำสตร์ , กำรเดินเรือ และกำรทำแผนที่
โดยมีคุณสมบัติทำงคณิตศำสตร์ที่สำคัญ และยังคงใช้ในหลำยรูปแบบ
ฟังก์ชันเพิ่ม
กรำฟของฟังก์ชัน จะผ่ำนจุด (1,0) เสมอ เพรำะ
ถ้ำ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม
ฟังก์ชันลอกำริทึมเป็นฟังก์ชัน 1-1 จำก ไปทั่วถึง
โดยอำศัยสมบัติของฟังก์ชัน 1-1 จะได้ว่ำ
ก็ต่อเมื่อ
จำกฟังก์ชันลอกำริทึม จะได้
โดเมนของฟังก์ชัน
เรนจ์ของฟังก์ชัน
ฟังก์ชันลด
กรำฟของฟังก์ชัน จะผ่ำนจุด (1,0) เสมอ เพรำะ
ถ้ำ เป็นฟังก์ชันลด
ฟังก์ชันลอกำริทึมเป็นฟังก์ชัน 1-1 จำก ไปทั่วถึง
โดยอำศัยสมบัติของฟังก์ชัน 1-1 จะได้ว่ำ
ก็ต่อเมื่อ
จำกฟังก์ชันลอกำริทึม จะได้
โดเมนของฟังก์ชัน
เรนจ์ของฟังก์ชัน

Recomendados

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน por
อนุพันธ์ของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชันCC Nakhon Pathom Rajabhat University
4.1K vistas25 diapositivas
สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ 1 [ครูแดง Physics Plus Astronomy] por
สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ 1 [ครูแดง Physics Plus Astronomy]สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ 1 [ครูแดง Physics Plus Astronomy]
สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ 1 [ครูแดง Physics Plus Astronomy]Chanunya Chompoowong
59.2K vistas180 diapositivas
ตัวกำหนด(Determinant) por
ตัวกำหนด(Determinant)ตัวกำหนด(Determinant)
ตัวกำหนด(Determinant)kroojaja
207 vistas79 diapositivas
Calculus www.clipvidva.com por
Calculus www.clipvidva.com Calculus www.clipvidva.com
Calculus www.clipvidva.com Chalermpon Niamnoi
7.1K vistas25 diapositivas
Limit por
LimitLimit
LimitGoku Utee
9K vistas72 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ por
สรุปสูตรคณิตศาสตร์สรุปสูตรคณิตศาสตร์
สรุปสูตรคณิตศาสตร์wisita42
3.3K vistas17 diapositivas
เวกเตอร์(สอน) por
เวกเตอร์(สอน)เวกเตอร์(สอน)
เวกเตอร์(สอน)kroojaja
271 vistas44 diapositivas
การหาค่าจำนวนแบบซ้ำซ้อน por
การหาค่าจำนวนแบบซ้ำซ้อนการหาค่าจำนวนแบบซ้ำซ้อน
การหาค่าจำนวนแบบซ้ำซ้อนbenjalakpitayaschool
5.9K vistas2 diapositivas
ประวัติ แคลคูลัส por
ประวัติ แคลคูลัสประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัสPloy Purr
5.9K vistas34 diapositivas
การดำเนินการบนเมทริกซ์ por
การดำเนินการบนเมทริกซ์การดำเนินการบนเมทริกซ์
การดำเนินการบนเมทริกซ์kroojaja
587 vistas75 diapositivas
Simple linear regression and correlation por
Simple linear regression and correlationSimple linear regression and correlation
Simple linear regression and correlationPhim Phimmat
274 vistas30 diapositivas

La actualidad más candente(18)

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ por wisita42
สรุปสูตรคณิตศาสตร์สรุปสูตรคณิตศาสตร์
สรุปสูตรคณิตศาสตร์
wisita423.3K vistas
เวกเตอร์(สอน) por kroojaja
เวกเตอร์(สอน)เวกเตอร์(สอน)
เวกเตอร์(สอน)
kroojaja271 vistas
การหาค่าจำนวนแบบซ้ำซ้อน por benjalakpitayaschool
การหาค่าจำนวนแบบซ้ำซ้อนการหาค่าจำนวนแบบซ้ำซ้อน
การหาค่าจำนวนแบบซ้ำซ้อน
benjalakpitayaschool5.9K vistas
ประวัติ แคลคูลัส por Ploy Purr
ประวัติ แคลคูลัสประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัส
Ploy Purr5.9K vistas
การดำเนินการบนเมทริกซ์ por kroojaja
การดำเนินการบนเมทริกซ์การดำเนินการบนเมทริกซ์
การดำเนินการบนเมทริกซ์
kroojaja587 vistas
Simple linear regression and correlation por Phim Phimmat
Simple linear regression and correlationSimple linear regression and correlation
Simple linear regression and correlation
Phim Phimmat274 vistas
ปรับแก้แล้วรอขึ้นเว็บ เนื้อหาจาก Cmu por jaggapun12345
ปรับแก้แล้วรอขึ้นเว็บ เนื้อหาจาก Cmuปรับแก้แล้วรอขึ้นเว็บ เนื้อหาจาก Cmu
ปรับแก้แล้วรอขึ้นเว็บ เนื้อหาจาก Cmu
jaggapun123451.6K vistas
เลขยกกำลังและลอการิทึม por Jiraprapa Suwannajak
เลขยกกำลังและลอการิทึมเลขยกกำลังและลอการิทึม
เลขยกกำลังและลอการิทึม
Jiraprapa Suwannajak77.5K vistas
9789740330363 por CUPress
97897403303639789740330363
9789740330363
CUPress1.5K vistas
การแจกแจงความน่าจะเป็น por Sariffuddeen Samoh
การแจกแจงความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็น
การแจกแจงความน่าจะเป็น
Sariffuddeen Samoh26K vistas
Chapter 4 ลิมิตของฟังก์ชัน por PumPui Oranuch
Chapter 4 ลิมิตของฟังก์ชันChapter 4 ลิมิตของฟังก์ชัน
Chapter 4 ลิมิตของฟังก์ชัน
PumPui Oranuch2.5K vistas
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล1 por Chay Nyx
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล1ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล1
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล1
Chay Nyx4.1K vistas
ปริภูมิเวกเตอร์ในR ตอนที่ 1 por kroojaja
ปริภูมิเวกเตอร์ในR ตอนที่ 1ปริภูมิเวกเตอร์ในR ตอนที่ 1
ปริภูมิเวกเตอร์ในR ตอนที่ 1
kroojaja207 vistas
3 por paemexo
33
3
paemexo335 vistas
เอกสารแคลคูลัส por krurutsamee
เอกสารแคลคูลัสเอกสารแคลคูลัส
เอกสารแคลคูลัส
krurutsamee118.8K vistas
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล por Aroonrat Kaewtanee
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
Aroonrat Kaewtanee303 vistas

Similar a กฎของเลขยกกำลัง

กฎของเลขยกกำลัง por
กฎของเลขยกกำลังกฎของเลขยกกำลัง
กฎของเลขยกกำลังNiwat Namisa
7.5K vistas17 diapositivas
บทที่1 จำนวนจริง por
บทที่1 จำนวนจริงบทที่1 จำนวนจริง
บทที่1 จำนวนจริงBombam Waranya
12K vistas18 diapositivas
สมบัติเลขยกกำลัง #1 por
สมบัติเลขยกกำลัง #1สมบัติเลขยกกำลัง #1
สมบัติเลขยกกำลัง #1Oracha_art
92 vistas16 diapositivas
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม por
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมaass012
49.7K vistas14 diapositivas
สรุปเนื้อหา O- net ม.6 por
สรุปเนื้อหา O- net ม.6 สรุปเนื้อหา O- net ม.6
สรุปเนื้อหา O- net ม.6 sensehaza
47K vistas82 diapositivas
ฟังก์ชัน1 por
ฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน1
ฟังก์ชัน1Inmylove Nupad
53.9K vistas8 diapositivas

Similar a กฎของเลขยกกำลัง(20)

กฎของเลขยกกำลัง por Niwat Namisa
กฎของเลขยกกำลังกฎของเลขยกกำลัง
กฎของเลขยกกำลัง
Niwat Namisa7.5K vistas
บทที่1 จำนวนจริง por Bombam Waranya
บทที่1 จำนวนจริงบทที่1 จำนวนจริง
บทที่1 จำนวนจริง
Bombam Waranya12K vistas
สมบัติเลขยกกำลัง #1 por Oracha_art
สมบัติเลขยกกำลัง #1สมบัติเลขยกกำลัง #1
สมบัติเลขยกกำลัง #1
Oracha_art92 vistas
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม por aass012
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
aass01249.7K vistas
สรุปเนื้อหา O- net ม.6 por sensehaza
สรุปเนื้อหา O- net ม.6 สรุปเนื้อหา O- net ม.6
สรุปเนื้อหา O- net ม.6
sensehaza47K vistas
ฟังก์ชัน1 por Inmylove Nupad
ฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน1
ฟังก์ชัน1
Inmylove Nupad53.9K vistas
Expor&log1 (1) por Chay Nyx
Expor&log1 (1)Expor&log1 (1)
Expor&log1 (1)
Chay Nyx446 vistas
Expor&log1 (1) por Chay Nyx
Expor&log1 (1)Expor&log1 (1)
Expor&log1 (1)
Chay Nyx997 vistas
สิ่งพิมพ์ เรื่อง เมทริกซ์ por pohn
สิ่งพิมพ์ เรื่อง เมทริกซ์สิ่งพิมพ์ เรื่อง เมทริกซ์
สิ่งพิมพ์ เรื่อง เมทริกซ์
pohn3.4K vistas
สรุปสูตรและเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย por Coo Ca Nit Sad
สรุปสูตรและเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลายสรุปสูตรและเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
สรุปสูตรและเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
Coo Ca Nit Sad15.2K vistas
ข้อสอบจำนวนจริง por kruaunpwk
ข้อสอบจำนวนจริงข้อสอบจำนวนจริง
ข้อสอบจำนวนจริง
kruaunpwk30K vistas

Más de Niwat Namisa

Plaๅ por
PlaๅPlaๅ
PlaๅNiwat Namisa
330 vistas3 diapositivas
10 por
10 10
10 Niwat Namisa
1.3K vistas2 diapositivas
ตัวอย่างโจทย์สถิติ por
ตัวอย่างโจทย์สถิติตัวอย่างโจทย์สถิติ
ตัวอย่างโจทย์สถิติNiwat Namisa
1.5K vistas5 diapositivas
ตัวอย่างโจทย์สถิติ por
ตัวอย่างโจทย์สถิติตัวอย่างโจทย์สถิติ
ตัวอย่างโจทย์สถิติNiwat Namisa
47K vistas4 diapositivas
10 por
10 10
10 Niwat Namisa
225 vistas2 diapositivas
10 por
10 10
10 Niwat Namisa
196 vistas2 diapositivas

Más de Niwat Namisa(9)

ตัวอย่างโจทย์สถิติ por Niwat Namisa
ตัวอย่างโจทย์สถิติตัวอย่างโจทย์สถิติ
ตัวอย่างโจทย์สถิติ
Niwat Namisa1.5K vistas
ตัวอย่างโจทย์สถิติ por Niwat Namisa
ตัวอย่างโจทย์สถิติตัวอย่างโจทย์สถิติ
ตัวอย่างโจทย์สถิติ
Niwat Namisa47K vistas
00000070 1 20130107-130231 por Niwat Namisa
00000070 1 20130107-13023100000070 1 20130107-130231
00000070 1 20130107-130231
Niwat Namisa136 vistas
00000070 1 20130107-130231 por Niwat Namisa
00000070 1 20130107-13023100000070 1 20130107-130231
00000070 1 20130107-130231
Niwat Namisa246 vistas

กฎของเลขยกกำลัง

 • 1. กฎของเลขยกกำลัง ก่อนที่เรำจะรู้จักฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกำริทึมเรำต้องรู้จักกฎของเลขยกกำลังก่อนนะครับ;') กรณีที่ a เป็นจำนวนจริงใดๆ ที่ไม่เท่ำกับ ศูนย์ m และ n เป็นจำนวเต็ม เท่ำนั้น (แต่ผลที่ได้ก็สำมำรถนำไปใช้กับกรณีทั่วๆไปได้) ให้ am = a x a x a x . . . x a ; คูณกัน m ตัว an = a x a x a x . . . x a ; คูณกัน n ตัว 1) กำรคูณของเลขยกกำลังที่มีฐำนเดียวกัน (a เหมือนกัน) ให้นำเลขชี้กำลังมำบวกกัน เพรำะว่ำ am x an = (a x a x a x...x a) x (a x a x a x ... x a) m ตัว n ตัว = a x a x a x ... x a x a x a x a x ... x a m + n ตัว ดังนั้น am x an = am+n เช่น a2 x a3 = (a x a)x(a x a x a) = a x a x a x a x a , 5 ตัว = a5 # 2) จำนวนใดๆ ยกกำลัง ศูนย์ มีค่ำเท่ำกับ 1 เพรำะว่ำ am x a0 = am+0 = am
 • 2. ดังนั้น a0 = 1 , จำนวนใดๆ เมื่อคูณด้วย 1 แล้วไม่ทำไให้ค่ำเปลี่ยนแปลงไป am x 1 = am เช่น 80 = 1 1020 = 1 2,5000 = 1 เอะ แล้ว ก0 จะเท่ำกับ 1 หรือไม่? 3) กฎของ a-m (เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ) โดยกฎกำรคูณเลขยกกำลังในข้อ 1) เพรำะว่ำ am x a-m = am+(-m) = am-m = a0 = 1 , a0 = 1 กฏข้อ 2) ดังนั้น a-m = 1 am , หำรทั้งสองข้ำงด้วย am เช่น 19-2 = 1 192 5-4 = 1 54 4) กฏกำรหำรเลขยกกำลัง กำหนดให้ am an = a x a x a x ... x a a x a x a x ... x a , m ตัว n ตัว = a x a x a x ... x a , m - n ตัว
 • 3. ดังนั้น am an = am - n เช่น 1) กรณี m > n, 25 23 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 2 x 2 x 2 , 5 ตัว 2 ตัว = 2 x 2 , เหลือ 5 - 3 = 2 ตัว = 22 # 25-3 2) กรณี m < n, 32 36 = 3 x 3 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 , 2 ตัว 6 ตัว = 1 3 x 3 x 3 x 3 , เหลือ 2 - 6 = -4 = 1 34 , กฏข้อ 3) = 3-4 # 32-6 3) กรณี m = n 45 45 = 45-5 = 40 = 1 5) กฏกำรยกกำลังของเลขยกกำลัง กำหนดให้ (am )n = am x am x am x ... x am , am คูณกัน n ตัว = am+m+m+...+m , กฏข้อ 1) am x an = am+n ดังนั้น (am )n = am x n เช่น (53 )2 = 53 x 2 = 56 6) a1/m เลขชี้กำลังเป็น เศษส่วน
 • 4. พิจำรณำ a1/m x a1/m x a1/m x ... x a1/m , m ตัว จะได้ a1/m x a1/m x a1/m x ... x a1/m = a(1/m)+(1/m)+(1/m)+...+(1/m) = (a1/m )m = a1 = a ดังนั้น a1/m = m √a เช่น 81/3 = 3 √8 = 2 สรุปกฏเกี่ยวกับเลขยกกำลังกละเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล(Exponential Function)
 • 5. จำกกำรศึกษำในเรื่องเลขยกกำลัง ซึ่งท้ำยที่สุดเรำได้สนใจเลขยกกำลังที่มีฐำนเป็นจำนวนจริงบวก และเลขชี้ กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ แต่ได้มีนักคณิตศำสตร์ได้สังเกตเห็นว่ำ ถ้ำเลขยกกำลังมีฐำนเป็น 1 และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ ดังนี้ ถ้ำกำหนดให้ a = 1 และ x เป็นจำนวนจริงใดแล้วจะได้ ax = 1x = 1 ข้อสังเกต  ไม่ว่ำ x จะเป็นจำนวนจริงใด ๆ ก็ตำม 1x ก็ยังคงเท่ำกับ 1 เสมอ ดังนั้นจึงไม่น่ำสนใจ เนื่องจำก เรำทรำบว่ำมันเป็นอะไรแน่ ๆ อยู่แล้ว  เรำยังไม่ทรำบนะว่ำ เลขยกกำลังที่มีฐำนเป็นจำนวนจริงบวกยกเว้น 1 และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใ ด ๆ แสดงว่ำเรำจะต้องสนใจศึกษำเลขยกกำลังลักษณะนี้เป็นพิเศษ ซึ่งจะกล่ำวถึงใน เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพ เนนเชียลดังนี้ ข้อกำหนด (ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล คือ f = { (x, y) Î R ´ R+ / y = ax , a > 0, a ¹ 1 } ข้อตกลง ในหนังสือคณิตศำสตร์บำงเล่มให้ข้อกำหนดของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x ) = kax เมื่อ k เป็นค่ำคงตัวที่ไม่ใช่ 0 และ a เป็นจำนวนจริงบวกที่ไม่เป็น 1 แต่ในหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยนี้ จะถือว่ำฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลจะอยู่ในรูป f(x) = ax เมื่อ a เป็น จำนวนจริงบวกที่ไม่เป็น 1 เท่ำนั้น ข้อสังเกต จำกข้อกำหนดฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  f(x) = 1x เป็นฟังก์ชันคงตัวเนื่องจำก 1x = 1 ดังนั้นในข้อกำหนดฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล จึงไม่สนใจ ฐำน (a) ที่เป็น 1  f(x) = 1x ไม่เป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล เนื่องจำก f(x) = 1x เป็นฟังก์ชันคงตัว  จำกเงื่อนไขที่ว่ำ y = ax, a > 0, a ¹ 1 ทำให้เรำทรำบได้เลยว่ำฐำน (a) มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 0 < a < 1 กับ a > 1  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลจะมีอยู่ 2 ชนิด โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของฐำน (a) ดังนี้ ชนิดที่ 1 y = ax, 0 < a < 1 ชนิดที่ 2 y = ax, a > 1
 • 6. การแก้สมการเอ็กโปเนนเชียล การแก้สมการเอกโพเนนเชียลที่มักพบอยู่บ่อยๆมี 4 วิธี คือ 1. ทาให้ฐานเท่ากัน คือทาให้ ap(x) = aq(x) แล้วสรุปว่า p(x) = q(x) 2. ทาให้กาลังเหมือนกันแต่ฐานต่างกัน คือ ap(x) = bq(x) แล้วสรุปได้ว่า p(x) = 0 3.ทาให้เป็นเลขจานวนเดียวยกกาลังแล้วมีค่าเท่ากับ 1 คือทาเป็น (abc)u = 1 แล้วสรุปว่า u = 0 การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล กลุ่มที่ 1 ฐานเหมือนกันเลขชี้กาลังต่างกัน 1. เมื่อa > 1 จะได้ว่ำ อสมกำรของเลขชี้กำลังจะคล้อยตำมอสมกำรของเลขยกกำลัง เช่น ax > ay จะได้ว่ำ x > y ax < ay จะได้ว่ำ x < y 2. เมื่อ0 < a < 1 จะได้ว่ำ อสมกำรของเลขชี้กำลังจะตรงข้ำมกับอสมกำรของเลขชี้กำลัง เช่น ax > ay จะได้ว่ำ x < y ax < ay จะได้ว่ำ x > y กลุ่มที่ 2 ฐำนต่ำงกันเลขชี้กำลังเหมือนกัน 1. ถ้ำอสมกำรของเลขยกกำลังคล้อยตำมอสมกำรของเลขฐำนจะได้ว่ำเลขชี้กำลัง < 0 เช่น a < b , ax < bx จะได้ว่ำ x > 0 a > b , ax > bx จะได้ว่ำ x > 0
 • 7. 2. ถ้ำอสมกำรของเลขยกกำลังตรงข้ำมกับอสมกำรของเลขฐำนจะได้ว่ำเลขชี้กำลัง < 0 เช่น a > b , ax < bx จะได้ว่ำ x < 0 a < b , ax > bx จะได้ว่ำ x < 0 y = loga x มีควำมหมำยว่ำ x = ay ถ้ำ a = 10 เรียกว่ำ ลอกำริทึมสำมัญ เขียนแทนด้วย log x ถ้ำ a = e ป 2.71828 เรียกว่ำ ลอกำริทึมธรรมชำติ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ln x ( คือ loge x ) โดเมนของฟังก์ชันลอกำริทึมเป็นเซตของจำนวนจริงบวก เรนจ์ของฟังก์ชันลอกำริทึมเป็นเซตของจำนวนจริง สมบัติที่สำคัญ 1. 2. loga x loga xy = = loga y ก็ต่อเมื่อ x = y loga x + loga y 3. 4. loga(x/y) loga xy = = loga x + loga y yloga x + loga 5. logaa = 1 6. loga1 = 0 7. ln 1 = log 1 = 0 8. ln e = 1, log 10 =1 9. eln x = x , 10log x = x 10. ln ex = x , log 10x = x 13. ax = ex ln a กำรหำค่ำ log x เขียน x = A ด 10n เมื่อ 1 < A < 10 หำค่ำของ log A จำกตำรำง แล้วจะได้ log x = n + log A กำรหำค่ำ x เมื่อทรำบค่ำ log x เช่น log x = 7.8341 ค่ำ x ทำได้โดยกำรใช้เครื่องคิดเลขและกำรเปิดตำรำง 1. เขียน log x = n + B เมื่อ 0 < B < 1 และ n เป็นจำนวนเต็ม 2. หำค่ำ y เมื่อ log y = B จำกตำรำงแอนติลอกำริทึมหรือตำรำงลอกำริทึม (โดยดูย้อนกลับ) ได้ค่ำ y แล้วจะได้ x = y ด 10n
 • 8. ฟังก์ชันลอกำริทึม Logarithmic Function จำกฟังก์ชันลอกำริทึม มีควำมหมำยเหมือนกับ ดังนั้นกรำฟของ จึงมีได้ 2 ลักษณะ คือ 1.กรำฟฟังก์ชัน 2.กรำฟฟังก์ชัน เนื่องจำก ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เป็นฟังก์ชัน 1-1 จำก R ไปทั่วถึง R+ ทำให้เรำทรำบได้เลยว่ำ อินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล จะเป็นฟังก์ชันแน่ ๆ และยังเป็นฟังก์ชัน 1-1 จำก R+ ไปทั่วถึง R ถ้ำเรำเปลี่ยน x เป็น Y และเปลี่ยน y เป็น x ที่เงื่อนไขของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล จะได้ฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลคือ จุดกำเนิดของฟังก์ชันลอกำริทึม
 • 9. เนื่องจำก นักคณิตศำสตร์ทั่วไป ไม่นิยม ให้เงื่อนไขของฟังก์ชันใด ๆ อยู่ในรูป ตัวแปรต้น (x) = กลุ่มของตัวแปรตำม (y) แต่นิยมให้เงื่อนไขอยู่ในรูป ตัวแปรตำม (y) = กลุ่มตัวแปรต้น (x) พบว่ำ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล มีเงื่อนไข ตัวแปรตำม (y) = aตัวแปรต้น (x) ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่นิยมอยู่แล้ว แต่ ฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล มีเงื่อนไข ตัวแปรต้น (x) = aตัวแปรตำม (y) เห็นไหมไม่อยู่ในรูปแบบที่นิยม ดังนั้น นักคณิตศำสตร์จึงอยำกจะเปลี่ยนเงื่อนไข ฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ใหม่เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่นิยมโดยกำหนดให้เขียน ใหม่เป็น แบบดื้อ ๆ เลย ข้อตกลง 1. ถูกอ่ำนออกเสียงว่ำ “ลอกำริทึมเอกซ์ฐำนเอ” หรือ “ล็อกเอกซ์ฐำนเอ” 2. ฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลสำมำรถเขียนใหม่ได้เป็น 3. ฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ถูกเรียกใหม่ว่ำ ฟังก์ชันลอกำริทึม ข้อกำหนด ฟังก์ชันลอกำริทึม คือ เป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล กรำฟของฟังก์ชันลอกำริทึม
 • 10. จำกที่เรำทรำบอยู่แล้วว่ำฟังก์ชันลอกำริทึม กับ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกัน แสดงว่ำ กรำฟของฟัง์ชันทั้งสองจะสมมำตรซึ่งกันและกัน เมื่อเทียบกับเส้นตรง ดังนั้น จึงได้กรำฟของฟังก์ชันลอกำริทึมทั้ง 2 ชนิด โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของฐำน ดังตำรำงต่อไปนี้ กับ กับ นิยำมของลอกำริทึม นิยำมฟังก์ชันลอกำริทึม คือ อินเวอรส์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเซียลอยู่ในรูป Exponential : Log : นิยำมฟังก์ชันลอกำริทึมคือ จึงสรุปได้ว่ำ ตัวเลขหลัง ต้องเป็นจำนวนจริงบวก ฐำนของ ต้องเป็นเลขจำนวนจริงบวก แต่ไม่เป็น 1
 • 11. ค่ำของ คือ y เป็นจำนวนจริงบวก จำนวนจริงลบ หรือศูนย์ก็ได้ อ่ำนว่ำ “ลอกำริทึมเอกซ์ฐำนเอ” หรือ “ลอกเอ็กซ์ฐำนเอ” " loga" เนื่องจำก f (ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล) เป็นฟังก์ชัน 1 – 1 ดังนั้น จึงเป็นฟังก์ชันและเป็นฟังก์ชัน 1 – 1 ด้วย คุณสมบัติของลอกำริทึม คุณสมบัติ 7 ประกำรของลอกำริทึม มีดังนี้ 1. สมบัติกำรบวก Example จงรวมพจน์ของ 2. สมบัติกำรลบ Example จงรวมพจน์ของ 3. สมบัติของเลขลอกำริทึม ที่เท่ำกับเลขฐำน Example จงหำค่ำของ ** กำรนิยำมในลอกำริทึม จะไม่นิยำมให้เป็นจำนวนลบ ** 4. สมบัติของลอกำริทึม 1
 • 12. * เหตุที่เป็นเช่นนี้ได้เพรำะหำกว่ำเรำเขียนกลับจำกรูปลอกำริทึม จะได้เลขยกกำลังเป็น แต่ a เป็น - หรือ 0 ไม่ได้ 5. สมบัติเลขยกกำลังของลอกำริทึม * คุณสมบัตินี้บอกให้เรำนำเลขชี้กำลังของลอกำริทึมมำไว้ด้ำนหน้ำ เพื่อนำมำ คูณกับเลขลอกำริทึม * Example 6. คุณสมบัติฐำนลอกำริทึมที่เขียนเป็นเลขยกกำลังได้ Example 7. คุณสมบัติกำรเปลี่ยนฐำนของลอกำริทึม *คุณสมบัติกำรเปลี่ยนฐำนได้นี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับกำรแก้ปัญหำสมกำรลอกำริทึม คุณสมบัตินี้บอกว่ำ หำกเรำไม่พอใจฐำนลอกำริทึมที่โจทย์กำหนดมำ เรำสำมำรถเปลี่ยนฐำนลอกำริทึมใหม่ได้ตำมต้องกำร แต่ต้องมำกว่ำ 0 และไม่เท่ำกับ 1 ซึ่งมักเปลี่ยนเป็นฐำน 10 *ลอกำริทึมฐำน 10 เป็นลอกำริทึมที่พบบ่อยและมักจะไม่นิยมเขียนเลขฐำนกำกับไว้โดยตกลงว่ำเมื่อ
 • 13. เขียนลอกำริทึมที่ไม่มีฐำนแสดงว่ำเป็นลอกำริทึมฐำน 10 เรียกว่ำ “ ลอกำริทึมสำมัญ ” สูตรของลอกำริทึม เงื่อนไข : ฐำนล็อก คือ มำกกว่ำ 0 , ไม่เท่ำกับ 1 หลังล็อก คือ มำกกว่ำ 0 1. ก็ต่อเมื่อ โดย และ และ 2. และ เมื่อ 3. 4. 5. 6. โดยทั่วไปนิยมเปลี่ยนเป็นฐำน 10 7. 8. 9. 10.
 • 14. กรำฟของฟังก์ชันลอกำริทึม ลอกำริทึมจำกฐำนต่ำงๆ : สีแดง คือ ฐำนe, สีเขียว คือ ฐำน 10 และสีม่วง คือ ฐำน 1.7 แต่ละขีดช่วงบนแกนคือ 1 หน่วย โปรดสังเกตว่ำลอกำริทึมของทุกฐำนจะผ่ำนจุด (1, 0) (ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพรำะจำนวนใดๆ (ที่ไม่ใช่ศูนย์) เมื่อยกกำลัง 0 มีค่ำเท่ำกับ 1) ลอกำริทึม เป็นกำรดำเนินกำรทำงคณิตศำสตร์ ที่เป็นฟังก์ชันผกผันของ ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล (ใช้ค่ำคงตัว หรือ "ฐำน" เป็นเลขยกกำลัง) ลอกำริทึมของจำนวน x ที่มีฐำน b คือจำนวน n นั่นคือ x = bn เขียนได้เป็น ตัวอย่ำงเช่น เพรำะว่ำ
 • 15. หำกเป็นจำนวนเต็มบวก, คือ ผลลัพธ์ของตัวประกอบ ตัว เท่ำกับ อย่ำงไรก็ตำม อย่ำงน้อย หำก เป็นบวก นิยำมนี้อำจขยำยไปยังจำนวนจริง ใดๆ ในทำนองเดียวกัน ฟังก์ชันลอกำริทึมอำจนิยำมได้สำหรับจำนวนจริงบวกใดๆ สำหรับฐำนบวก อื่นๆ แต่ละฐำน นอกเหนือจำก 1 ในที่นี้ คือ ฟังก์ชันลอกำริทึม 1 ฟังก์ชัน และฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล 1 ฟังก์ชัน โดยมันเป็นฟังก์ชันผกผัน ลอกำริทึมนั้นสำมำรถลดกำรดำเนินกำรคูณเป็นกำรบวก กำรหำรเป็นกำรลบ ยกกำลังเป็นกำรคูณ และกำรถอดรำกเป็นกำรหำร ดังนั้นลอกำริทึมจึงมีประโยชน์สำหรับกำรดำเนินกำรกับตัวเลขจำนวนมำกให้ง่ำย ขึ้นและถ้ำมีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยก่อนมีกำรใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพำะกำรคำนวณในด้ำนดำรำศำสตร์ , วิศวกรรมศำสตร์ , กำรเดินเรือ และกำรทำแผนที่ โดยมีคุณสมบัติทำงคณิตศำสตร์ที่สำคัญ และยังคงใช้ในหลำยรูปแบบ ฟังก์ชันเพิ่ม
 • 16. กรำฟของฟังก์ชัน จะผ่ำนจุด (1,0) เสมอ เพรำะ ถ้ำ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลอกำริทึมเป็นฟังก์ชัน 1-1 จำก ไปทั่วถึง โดยอำศัยสมบัติของฟังก์ชัน 1-1 จะได้ว่ำ ก็ต่อเมื่อ จำกฟังก์ชันลอกำริทึม จะได้ โดเมนของฟังก์ชัน เรนจ์ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันลด
 • 17. กรำฟของฟังก์ชัน จะผ่ำนจุด (1,0) เสมอ เพรำะ ถ้ำ เป็นฟังก์ชันลด ฟังก์ชันลอกำริทึมเป็นฟังก์ชัน 1-1 จำก ไปทั่วถึง โดยอำศัยสมบัติของฟังก์ชัน 1-1 จะได้ว่ำ ก็ต่อเมื่อ จำกฟังก์ชันลอกำริทึม จะได้ โดเมนของฟังก์ชัน เรนจ์ของฟังก์ชัน