Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ตัวอย่างโจทย์สถิติ

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (10)

Anuncio

ตัวอย่างโจทย์สถิติ

  1. 1. ตัวอย่างโจทย์สถิติ ตารางแจกแจงความถี่ของระยะเวลาการทำางานของพนักงานเรียง จากน้อยไปมาก แสดงได้ดังนี้ ตาราง ๒ - ๑ ระยะเวลาในการทำางานของพนักงานในหน่วยงาน แห่งหนึ่ง ระยะเวลา (ปี) จำานวนข้อมูล หรือ รอยขีด ความถี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 20 24 25 / / / // //// /// // // // // // / / / / / / / 1 1 1 2 5 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 รวม 30 ข้อ 1 ข้อ 2
  2. 2. จากข้อมูลการอบรมหลักสูตรครูทหาร รุ่นที่ ๒๗ ปรากฏว่านาย ทหารนักเรียนที่ลงทะเบียนจำาแนกตามเพศ และสังกัด ได้ดังนี้ ตาราง จำานวนนายทหารนักเรียนที่เข้าอบรมหลักสูตรครูทหาร รุ่นที่ ๒๗ จำาแนกตามเพศและสังกัด สังกัด เพศ รวม ชาย หญิง ยศ.ทอ. 5 3 8 รร.นอ. 10 - 10 พอ. 1 4 5 อื่น ๆ 9 - 9 รวม 25 7 32 จงหาค่ามัธยฐานของข้อมูล 2 ชุดมีดังนี้ ชุดที่ 1: 8 5 2 6 4 ชุดที่ 2: 5 9 3 4 7 3 วิธีทำา 1. เรียงข้อมูลใหม่ ชุดที่ 1: 2 4 5 6 8 ชุดที่ 2: 3 3 4 5 7 9 2. ค่ามัธยฐานชุดที่ 1 อยู่ในตำาแหน่งที่ = (5+1)/2 = 3 นั่นคือ 5 3. ค่ามัธยฐานชุดที่ 2 อยู่ในตำาแหน่งที่ 1 = 6/2 = 3 และ ตำาแหน่งที่ 2 = (6/2)+1 = 3+1 = 4นั่นคือค่าเฉลี่ยข้อมูล 4 กับ 5 = (4+5)/2 = 4.5 ซึ่งจะไม่ปรากฏในข้อมูล ข้อ 3 ข้อ 4
  3. 3. จากข้อมูลการสำารวจจำานวนสมาชิกต่อครอบครัวของ หมู่บ้านแห่งหนึ่งจำานวน 10 ครอบครัว ปรากฏว่ามีจำานวนสมาชิก ต่อครอบครัว ดังนี้ 6 4 4 3 7 5 4 5 6 และ 3 จงหาค่าฐานนิยม วิธีทำา เนื่องจากครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน มีจำานวน 3 ครอบครัว ซึ่งสูงที่สุด ดังนั้น ฐานนิยมของจำานวนสมาชิกต่อครอบครัวคือ 4 คน ข้อมูลชุดหนึ่งมีดังนี้ 31 34 37 40 46 50 52 55 จงหา พิสัยของข้อมูลชุดนี้ วิธีทำา พิสัย = ค่าสูงสุด - ค่าตำ่าสุด = 55 - 31 = 24 ดังนั้น พิสัยของข้อมูลชุดนี้คือ 24 จงหาพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้ ข้อมูล จำานวน 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 5 8 12 9 6 วิธีทำา พิสัย = ค่าสูงสุดของอันตรภาคชั้นที่มีค่ามากที่สุด - ค่าตำ่า สุดของอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยที่สุด = 55.5 - 30.5 = 25 ดังนั้น พิสัยของข้อมูลชุดนี้คือ 25 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
  4. 4. จงเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูล 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 : 31 34 37 40 46 50 52 55 ข้อมูลชุดที่ 2 : 3 5 7 9 11 13 15 วิธีทำา หาค่าสัมประสิทธิ์ของพิสัยของข้อมูลแต่ละชุด ได้ดังนี้ ส.ป.ส.ของพิสัย (ชุดที่ 1) = 55 - 31 = 24 = 0.28 55 + 31 86 ส.ป.ส.ของพิสัย (ชุดที่ 2) = 15 - 3 = 12 = 0.67 15 + 3 18 สรุปได้ว่า ข้อมูลชุดที่ 2 มีการกระจายมากกว่าข้อมูล ชุดที่ 1 จงเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูล 2 ชุด ซึ่งมีค่ามัชฌิม เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ ข้อมูลชุดที่ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1 10 2 2 20 3 วิธีทำา คำานวณหา C.V. ของข้อมูลแต่ละชุดได้ดังนี้ จาก C.V. = S.D. X C.V. (ชุดที่ 1) = 2 = 0.20 10 C.V. (ชุดที่ 2) = 3 = 0.15 20 นั้นคือ ข้อมูลชุดที่ 1 กระจายมากกว่าข้อมูลชุดที่ ๒ ข้อ 8

×