Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

As Irmandades da Fala e o Grupo Nós

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

As Irmandades da Fala e o Grupo Nós

 1. 1. Irmandades da Fala e Grupo Nós
 2. 2. Contexto social, económico e político do primeiro terzo do s.XX
 3. 3. Situación sociolingüística (ata 1923)
 4. 4. Ditadura de Primo de Rivera
 5. 5. Movemento agrarista
 6. 6. Irmandades da Fala -1916: creación da Irmandade de Amigos da Fala na Sede da Real Academia Galega na Coruña -Finalidade inmediata: exaltación e fomento do uso do idioma -Plano de rexeneración global do país -Creación do primeiro xornal monolingüe en galego: A Nosa Terra - 1918: I Asamblea das Irmandades da Fala: decláranse nacionalistas “ Tendo Galiza tódalas características esenciais de nazonalidade, nós nomeámonos, d-hoxe para sempre, nazonalistas galegos, xa que a verba “rexionalismo” non recolle tódalas aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas”
 7. 7. Manifesto I Asamblea das Irmandades da Fala
 8. 8. Proxecto de renovación literaria
 9. 9. Plataformas de difusión Revista Céltiga (1921-1923) Revista Lar (1924-1928) Xaime Quintanilla e Vilar Ponte 13 números Leandro Carré e Ánxel Casal 40 números
 10. 10. AAnnttóónn VViillaarr PPoonnttee ((11888811--11993366)) RRaammóónn CCaabbaanniillllaass ((11887766--11995599)) -Poeta do agrarismo -Estuda o saudosismo en poetas galegos e portugueses -Obra: - No desterro -Vento mareiro - Da terra asoballada -Fundador das Irmandades da Fala - Xornalista e dramaturgo -Obra -A patria do galego -O Mariscal -Nouturnio de medo e morte
 11. 11. GGrruuppoo NNóóss
 12. 12. Revista Nós
 13. 13. Revista Nós
 14. 14. VViicceennttee RRiissccoo ((11888844--11996633)) Home de extraordinaria cultura, formou parte do Cenáculo Ourensán, da Xeración Nós, e do Partido Galeguista; no 36 deserta do galeguismo. -Narrativa: -O porco de pé: sátira contra a burguesía Ensaio: -Teoría do nazonalismo galego: texto de forte influencia no galeguismo de preguerra -Teatro: -O bufón d’El rey
 15. 15. RRaammóónn OOtteerroo PPeeddrraayyoo ((11888888--11997766)) - Estudos de Filosofía e Letras e de Xeografía e Historia. - Deputado nas Cortes Constituíntes da 2ª República e posteriormente integrante do Partido Galeguista. Narrativa - Os camiños da vida: decadencia da fidalguía galega - Arredor de sí: reflexión ideolóxica Ensaio - Ensaio histórico sobre a cultura galega Teatro - A lagarada
 16. 16. DDaanniieell RRooddrríígguueezz CCaasstteellaaoo ((11888866--11995500)) -Artista plástico, produtor literario e político -Participou nas Irmandades, no Grupo Nós, entra na Real Academia Galega e participa na fundación do Partido Galeguista. -Deputado nas Cortes da Segunda República ata a Guerra Civil -Exiliado, é un dos líderes da resistencia política contra a ditadura en - Morre en Buenos Aires Narrativa - Cousas Ensaio - Sempre en Galiza Teatro - Os vellos non deben de namorarse
 17. 17. BIBLIOGRAFÍA FERNÁNDEZ VELHO, Rosário; SAMBADE SONEIRA, Xesús, Literatura Galega do Século XX, Cadernos de Literatura Galega, A Nosa Terra, Vigo 2002. LOURIDO CALO, Francisco, Historia Xeral de Galicia, A Nosa Terra, Vigo 2005. MONTEAGURO ROMERO, Henrique, Historia Social da Lingua Galega, Galaxia, Vigo 1999 VILAVEDRA, Dolores, Historia da Literatura Galega, Galaxia, Vigo 1999.

×