פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון

N
22‫אפריל‬,2013
‫קיימות‬ ‫מובילי‬ ‫תוכנית‬
‫יפו‬ ‫תל-אביב‬ ‫עיריית‬
‫ישראל‬ ‫רמת‬ – ‫ביצרון‬
‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬
‫ח‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬
1
2
‫וניקיון‬ ‫מיחזור‬ ‫צוות‬
:‫הצוות‬ ‫חברי‬
‫א‬‫י‬‫ר‬ ‫ל‬‫ו‬‫ן‬
‫קורן‬ ‫דפנה‬
33
:‫הצוות‬ ‫חזון‬
‫גבוהה‬ ‫ומכוונות‬ ‫מודעות‬ ‫בעלת‬ ‫שכונה‬
.‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫וניקיון‬ ‫המיחזור‬ ‫לנושא‬
‫סביבה‬ ‫ולמען‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫שיפור‬ ‫למען‬
,‫לתושבים‬ ‫יותר‬ ‫ושמחה‬ ‫יפה‬ ,‫נעימה‬
.‫הבאים‬ ‫ולדורות‬ ‫הארץ‬ ‫לכדור‬
4
‫הפרוייקט‬ ‫מהות‬
‫סוגיהם‬ ‫מגוון‬ ‫על‬ ‫מיחזור‬ ‫ומתקני‬ ‫נקודות‬ ‫הוספת‬
.‫בשכונה‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫הכללי‬ ‫הניקיון‬ ‫ושיפור‬
‫הפרוייקט‬ ‫מטרת‬
,‫המיחזור‬ ‫לחשיבות‬ ‫התושבים‬ ‫מודעות‬ ‫הגברת‬
.‫הציבוריים‬ ‫בשטחים‬ ‫הניקיון‬ ‫על‬ ‫ולשמירה‬
.‫להטמנה‬ ‫המועברת‬ ‫הפסולת‬ ‫כמות‬ ‫צמצום‬
‫נעימה‬ ,‫נקייה‬ ‫שכונה‬ ‫יצירת‬‫וירוקה‬.‫יותר‬
5
?‫מהו‬ ‫מיחזור‬
‫מיחזור‬‫אותה‬ "‫ו"מחזירים‬ ‫פסולת‬ ‫מפרקים‬ ‫שבו‬ ‫תהליך‬ ‫הוא‬
.‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫לייצור‬ ‫ישמש‬ ‫אשר‬ ,‫גלם‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫למצב‬
‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫בתוליים‬ ‫גלם‬ ‫בחומרי‬ ‫חיסכון‬ ‫מאפשר‬ ‫מיחזור‬
‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ ‫והזיהום‬ ‫הפסולת‬ ‫כמויות‬ ‫את‬ ‫ומצמצם‬
.‫אקולוגית‬ ‫והן‬ ‫כלכלית‬ ‫הן‬ ‫חשיבות‬ ‫לו‬ ‫נודעת‬
-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫העשור‬ ‫לראשית‬ ‫נכון‬21,
‫בישראל‬‫ממחזרים‬15%-25%.‫מהפסולת‬
‫חוזר‬ ‫שימוש‬.‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫המוצר‬ ‫באותו‬ ‫פעמי‬ ‫רב‬ ‫שימוש‬ ‫הינו‬ –
,‫רב-פעמיות‬ ‫סוללות‬ ‫הטענת‬ ,‫משקה‬ ‫בקבוק‬ ‫של‬ ‫חוזר‬ ‫מילוי‬ ‫למשל‬
.‫מקולקלים‬ ‫חפצים‬ ‫ותיקון‬ ‫טוב‬ ‫שמצבם‬ ‫משומשים‬ ‫חפצים‬ ‫מסירת‬
‫השכונה‬ ‫ברחבי‬ ‫שונים‬ ‫וניקיון‬ ‫מיחזור‬ ‫מתקני‬ ‫תוספת‬.
‫והעירייה‬ ‫התושבים‬ ‫ע"י‬ – ‫בשכונה‬ ‫הכללי‬ ‫הניקיון‬ ‫שיפור‬.
‫בהם‬ ‫השימוש‬ ‫ועידוד‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫הצבת‬.
‫חוזר‬ ‫לשימוש‬ ‫מרכז‬ ‫ייזום‬‫יד‬ ‫בגדים‬2‫הקהילתי‬ ‫במרכז‬ –.
‫הקמת‬2‫ראשיים‬ ‫מיחזור‬ ‫מרכזי‬.(‫שכונה‬ ‫בכל‬ ‫)אחד‬
‫הקמת‬ ‫ייזום‬‫קהילתית‬ ‫גינה‬‫רמת-ישראל‬ ‫בשכונת‬.
‫והניקיון‬ ‫המיחזור‬ ‫לחשיבות‬ ‫התושבים‬ ‫מודעות‬ ‫הגברת‬.
‫השכונתי‬ ‫הקיימות‬ ‫במרכז‬ – ‫והדרכה‬ ‫הסברה‬ ‫פעילויות‬.
‫הפרוייקט‬ ‫תיאור‬
6
7
‫ישראל‬ ‫רמת‬ ‫שכונת‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬
‫וביצרון‬
‫הפרוייקט‬ ‫מיקום‬
8
1.‫מיפוי‬‫המיחזור‬ ‫נקודות‬ ‫כל‬‫הקיימות‬‫בשכונה‬.(‫מהעירייה‬ ‫)נתונים‬
2.‫איתור‬‫מיחזור‬ ‫מתקני‬ ‫להצבת‬ ‫נקודות‬‫נוספים‬‫לצורך‬ ‫בהתאם‬
.(‫וקומפוסטרים‬ ‫קרטון‬ ‫אריזות‬ ,‫קל‬ ‫וקרטון‬ ‫נייר‬ ,‫פלסטיק‬ ‫)בקבוקי‬
3.‫ניקיון‬‫תגבור‬ –‫אשפתונים‬.‫בשכונה‬ ‫נבחרים‬ ‫וצמתים‬ ‫ברחובות‬
4.‫כלבים‬‫והשטחים‬ ‫הגינות‬ ‫בכל‬ ‫צרכים‬ ‫איסוף‬ ‫עמדות‬ ‫הצבת‬ –
‫כולל‬ ,‫בשכונה‬ ‫נדרשים‬ ‫אחרים‬ ‫באזורים‬ ‫וכן‬ ,‫הירוקים‬‫שילוט‬.
5.‫חוזר‬ ‫לשימוש‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬‫יד‬ ‫בגדים‬2‫הקהילתי‬ ‫במרכז‬
.(‫הזהב/נוער‬ ‫גיל‬ ‫מועדון‬ - ‫הקהילתי‬ ‫במרכז‬ ‫קבוצות‬ ‫)בהפעלת‬
6.‫הצבת‬ ‫קידום‬‫קומפוסטרים‬.‫בהם‬ ‫השימוש‬ ‫ועידוד‬
7.‫הקמת‬2‫מיחזור‬ ‫מרכזי‬‫ראשיים‬.(‫שכונה‬ ‫בכל‬ ‫)אחת‬
8.‫להקמת‬ ‫אפשרות‬ ‫בדיקת‬‫קהילתית‬ ‫גינה‬‫ברמת-ישראל‬
.(‫ראשוני‬ ‫הקמה/פעולה‬ ‫צוות‬ ‫בגיוס‬ ‫סיוע‬ - ‫ואפשרי‬ ‫)במידה‬
‫מתוכננות‬ ‫פעולות‬
9
13.1.13‫הצבת‬ –3‫הגבורה‬ ‫דרך‬ '‫רח‬ ‫לאורך‬ ‫חדשים‬ ‫אשפתונים‬
‫המכבים‬ ‫פ.דם‬1)5('‫א‬;'‫מס‬ ‫מול‬19'‫א‬;'‫מס‬ ‫מול‬31.(‫השלום‬ ‫)פ.דרך‬ '‫א‬
‫ינואר‬2013:‫הציבוריות‬ ‫בגינות‬ "‫"קקיות‬ ‫עמדות‬ ‫הצבת‬ –
.‫לי‬ ‫מוריס‬ ‫גן‬ ,‫רפופרט‬ ‫גן‬ , ‫ביצרון‬ ‫גן‬ , ‫בן-זאב‬ ‫גן‬ , ‫ריקליס‬ ‫גן‬
7.2.13‫דיין‬ ‫משה‬ '‫ברח‬ ‫חדשה‬ "‫"תל-אופן‬ ‫תחנת‬ ‫הקמת‬ –116
.(‫המתוכנן‬ ‫המיחזור‬ ‫במרכז‬ ‫ממוקם‬ ‫אך‬ ,‫הצוות‬ ‫פעילות‬ ‫לתחום‬ ‫שייך‬ ‫)לא‬
11.3.13‫הגבורה‬ ‫בדרך‬ ‫הירוק‬ ‫בשטח‬ ,‫לכלבים‬ ‫שקיות‬ ‫הצבת‬ –
'‫מס‬ ‫מול‬ :‫קיימים‬ ‫אשפתונים‬ ‫)ע"ג‬13'‫מס‬ ‫ומול‬19.('‫א‬
‫שבוצעו‬ ‫פעולות‬(‫כה‬ ‫עד‬ ‫)בקטנה‬
‫המכבים‬ ‫דם‬1
(‫הגבורה‬ ‫דרך‬ ‫)פינת‬
‫מול‬ ‫הגבורה‬ ‫דרך‬19'‫א‬
(‫הציפורן‬ ‫שביל‬ ‫לפינת‬ ‫)קרוב‬
‫מול‬ ‫הגבורה‬ ‫דרך‬31'‫א‬
(‫השלום‬ ‫דרך‬ ‫)פינת‬
3‫חדשים‬ ‫אשפתונים‬
11
12
‫מיחזורית‬– ‫פלסטיק‬ ‫בקבוקי‬‫קיים‬.
‫למיחזור‬ ‫מיכל‬‫ניירות‬.‫קל‬ ‫וקרטון‬
‫קומפוסטר‬.‫יבשים‬ ‫ועלים‬ ‫לגזם‬ ‫אצירה‬ ‫כלי‬ +
‫למיחזור‬ ‫מתקן‬‫קרטון‬ ‫אריזות‬.
‫למיחזור‬ ‫מתקן‬‫בגדים‬.(‫במתנ"ס‬ ‫יתאפשר‬ ‫ולא‬ ‫)במידה‬
‫צואת‬ ‫איסוף‬ ‫עמדת‬‫כלבים‬.(‫ושקיות‬ ‫אשפתון‬ ‫עם‬ ‫)עמוד‬
‫תחנת‬‫תל-אופן‬–‫הוקם‬‫במרץ‬2013.
‫קהילתית‬ ‫גינה‬
‫אשפתון‬
‫שכונתי‬ ‫מיחזור‬ ‫מרכז‬
:‫ועוד‬ ,‫הקיימים‬ ‫המיחזור‬ ‫מתקני‬ ‫כל‬
‫שכונתי‬ ‫מיחזור‬ ‫מרכז‬(‫)רמת-ישראל‬
‫אידיאלי‬ ‫מיקום‬
14
‫נבחר‬ ‫מיקום‬ – ‫שכונתי‬ ‫מיחזור‬ ‫מרכז‬
15
16
‫דוברת‬ ‫תומר‬,(‫שכונתי‬ ‫קיימות‬ ‫)מרכז‬ ‫רמת-ישראל‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ –
:‫כגון‬ ,‫הצוות‬ ‫פעילות‬ ‫בתחום‬ ‫המרכז‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫יצירת‬
.‫המרכז‬ ‫בשטח‬ ‫ראשון‬ ‫קומפוסטר‬ ‫הצבת‬
‫יד‬ ‫בבגדים‬ ‫חוזר‬ ‫לשימוש‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬2.
.‫למרכז‬ ‫בצמוד‬ ‫בקבוקים‬ ‫מיחזורית‬ ‫הצבת‬
‫אלקיים‬ ‫שלומית‬‫הצבת‬ ‫קידום‬ ,‫בעת"א‬ ‫קומפוסטציה‬ ‫צוות‬ –
.‫התושבים‬ ‫והדרכת‬ ,‫בשכונה‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫קומפוסטרים‬
‫רגב‬ ‫נועה‬‫ו‬‫כהן‬ ‫עומר‬.‫והדרכה‬ ‫ליווי‬ – ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ -
‫אהרון‬ ‫בן‬ ‫כהן/שלום‬ ‫סמדר‬.‫בשוטף‬ ‫ותיאום‬ ‫עבודה‬ – ‫מזרח‬ ‫רובע‬ - 17
‫העירייה‬ ‫נציגי‬ ‫וסיוע‬ ‫שת"פ‬
18
‫המכבים‬ ‫דם‬ '‫רח‬ ‫מיחזור‬ ‫נקודת‬("‫ה"שובך‬ ‫)ליד‬
‫ביום‬ ‫צולם‬
20.4.13
,‫שאפשר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ,‫ולהפוך‬ ‫לשנות‬ ‫נצליח‬
,‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫למקום‬ ‫שלנו‬ ‫השכונה‬ ‫את‬
:) ‫יותר‬ ‫וירוק‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬ ,‫יותר‬ ‫יפה‬
:‫כולנו‬ ‫יחד‬
‫ירוק‬
19!‫שלנו‬ ‫בידיים‬ ‫זה‬
20
‫וניקיון‬ ‫מיחזור‬ ‫צוות‬
‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬
1 de 20

Recomendados

מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015noaregev
420 vistas25 diapositivas
צמצום פסולת por
צמצום פסולתצמצום פסולת
צמצום פסולתgreensite200
198 vistas8 diapositivas
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית por
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתאתר הדגמה לחקלאות אורבנית
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתnoaregev
363 vistas17 diapositivas
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבnoaregev
502 vistas17 diapositivas
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו por
יירוק גני הילדים בתל אביב יפויירוק גני הילדים בתל אביב יפו
יירוק גני הילדים בתל אביב יפוNoemi Seroussi
543 vistas29 diapositivas
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבקומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבnoaregev
319 vistas14 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de noaregev

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016noaregev
152 vistas55 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
345 vistas12 diapositivas

Más de noaregev(20)

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por noaregev
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
noaregev205 vistas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por noaregev
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
noaregev289 vistas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por noaregev
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016
noaregev152 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por noaregev
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
noaregev304 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev345 vistas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por noaregev
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
noaregev296 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
קיימות בתל אביב יפו por noaregev
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפו
noaregev955 vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por noaregev
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
noaregev430 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev680 vistas
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por noaregev
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
noaregev907 vistas

פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון

 • 1. 22‫אפריל‬,2013 ‫קיימות‬ ‫מובילי‬ ‫תוכנית‬ ‫יפו‬ ‫תל-אביב‬ ‫עיריית‬ ‫ישראל‬ ‫רמת‬ – ‫ביצרון‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ 1
 • 2. 2 ‫וניקיון‬ ‫מיחזור‬ ‫צוות‬ :‫הצוות‬ ‫חברי‬ ‫א‬‫י‬‫ר‬ ‫ל‬‫ו‬‫ן‬ ‫קורן‬ ‫דפנה‬
 • 3. 33 :‫הצוות‬ ‫חזון‬ ‫גבוהה‬ ‫ומכוונות‬ ‫מודעות‬ ‫בעלת‬ ‫שכונה‬ .‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫וניקיון‬ ‫המיחזור‬ ‫לנושא‬ ‫סביבה‬ ‫ולמען‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫שיפור‬ ‫למען‬ ,‫לתושבים‬ ‫יותר‬ ‫ושמחה‬ ‫יפה‬ ,‫נעימה‬ .‫הבאים‬ ‫ולדורות‬ ‫הארץ‬ ‫לכדור‬
 • 4. 4 ‫הפרוייקט‬ ‫מהות‬ ‫סוגיהם‬ ‫מגוון‬ ‫על‬ ‫מיחזור‬ ‫ומתקני‬ ‫נקודות‬ ‫הוספת‬ .‫בשכונה‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫הכללי‬ ‫הניקיון‬ ‫ושיפור‬ ‫הפרוייקט‬ ‫מטרת‬ ,‫המיחזור‬ ‫לחשיבות‬ ‫התושבים‬ ‫מודעות‬ ‫הגברת‬ .‫הציבוריים‬ ‫בשטחים‬ ‫הניקיון‬ ‫על‬ ‫ולשמירה‬ .‫להטמנה‬ ‫המועברת‬ ‫הפסולת‬ ‫כמות‬ ‫צמצום‬ ‫נעימה‬ ,‫נקייה‬ ‫שכונה‬ ‫יצירת‬‫וירוקה‬.‫יותר‬
 • 5. 5 ?‫מהו‬ ‫מיחזור‬ ‫מיחזור‬‫אותה‬ "‫ו"מחזירים‬ ‫פסולת‬ ‫מפרקים‬ ‫שבו‬ ‫תהליך‬ ‫הוא‬ .‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫לייצור‬ ‫ישמש‬ ‫אשר‬ ,‫גלם‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫למצב‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫בתוליים‬ ‫גלם‬ ‫בחומרי‬ ‫חיסכון‬ ‫מאפשר‬ ‫מיחזור‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ ‫והזיהום‬ ‫הפסולת‬ ‫כמויות‬ ‫את‬ ‫ומצמצם‬ .‫אקולוגית‬ ‫והן‬ ‫כלכלית‬ ‫הן‬ ‫חשיבות‬ ‫לו‬ ‫נודעת‬ -‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫העשור‬ ‫לראשית‬ ‫נכון‬21, ‫בישראל‬‫ממחזרים‬15%-25%.‫מהפסולת‬ ‫חוזר‬ ‫שימוש‬.‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫המוצר‬ ‫באותו‬ ‫פעמי‬ ‫רב‬ ‫שימוש‬ ‫הינו‬ – ,‫רב-פעמיות‬ ‫סוללות‬ ‫הטענת‬ ,‫משקה‬ ‫בקבוק‬ ‫של‬ ‫חוזר‬ ‫מילוי‬ ‫למשל‬ .‫מקולקלים‬ ‫חפצים‬ ‫ותיקון‬ ‫טוב‬ ‫שמצבם‬ ‫משומשים‬ ‫חפצים‬ ‫מסירת‬
 • 6. ‫השכונה‬ ‫ברחבי‬ ‫שונים‬ ‫וניקיון‬ ‫מיחזור‬ ‫מתקני‬ ‫תוספת‬. ‫והעירייה‬ ‫התושבים‬ ‫ע"י‬ – ‫בשכונה‬ ‫הכללי‬ ‫הניקיון‬ ‫שיפור‬. ‫בהם‬ ‫השימוש‬ ‫ועידוד‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫הצבת‬. ‫חוזר‬ ‫לשימוש‬ ‫מרכז‬ ‫ייזום‬‫יד‬ ‫בגדים‬2‫הקהילתי‬ ‫במרכז‬ –. ‫הקמת‬2‫ראשיים‬ ‫מיחזור‬ ‫מרכזי‬.(‫שכונה‬ ‫בכל‬ ‫)אחד‬ ‫הקמת‬ ‫ייזום‬‫קהילתית‬ ‫גינה‬‫רמת-ישראל‬ ‫בשכונת‬. ‫והניקיון‬ ‫המיחזור‬ ‫לחשיבות‬ ‫התושבים‬ ‫מודעות‬ ‫הגברת‬. ‫השכונתי‬ ‫הקיימות‬ ‫במרכז‬ – ‫והדרכה‬ ‫הסברה‬ ‫פעילויות‬. ‫הפרוייקט‬ ‫תיאור‬ 6
 • 7. 7 ‫ישראל‬ ‫רמת‬ ‫שכונת‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫וביצרון‬ ‫הפרוייקט‬ ‫מיקום‬
 • 8. 8 1.‫מיפוי‬‫המיחזור‬ ‫נקודות‬ ‫כל‬‫הקיימות‬‫בשכונה‬.(‫מהעירייה‬ ‫)נתונים‬ 2.‫איתור‬‫מיחזור‬ ‫מתקני‬ ‫להצבת‬ ‫נקודות‬‫נוספים‬‫לצורך‬ ‫בהתאם‬ .(‫וקומפוסטרים‬ ‫קרטון‬ ‫אריזות‬ ,‫קל‬ ‫וקרטון‬ ‫נייר‬ ,‫פלסטיק‬ ‫)בקבוקי‬ 3.‫ניקיון‬‫תגבור‬ –‫אשפתונים‬.‫בשכונה‬ ‫נבחרים‬ ‫וצמתים‬ ‫ברחובות‬ 4.‫כלבים‬‫והשטחים‬ ‫הגינות‬ ‫בכל‬ ‫צרכים‬ ‫איסוף‬ ‫עמדות‬ ‫הצבת‬ – ‫כולל‬ ,‫בשכונה‬ ‫נדרשים‬ ‫אחרים‬ ‫באזורים‬ ‫וכן‬ ,‫הירוקים‬‫שילוט‬. 5.‫חוזר‬ ‫לשימוש‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬‫יד‬ ‫בגדים‬2‫הקהילתי‬ ‫במרכז‬ .(‫הזהב/נוער‬ ‫גיל‬ ‫מועדון‬ - ‫הקהילתי‬ ‫במרכז‬ ‫קבוצות‬ ‫)בהפעלת‬ 6.‫הצבת‬ ‫קידום‬‫קומפוסטרים‬.‫בהם‬ ‫השימוש‬ ‫ועידוד‬ 7.‫הקמת‬2‫מיחזור‬ ‫מרכזי‬‫ראשיים‬.(‫שכונה‬ ‫בכל‬ ‫)אחת‬ 8.‫להקמת‬ ‫אפשרות‬ ‫בדיקת‬‫קהילתית‬ ‫גינה‬‫ברמת-ישראל‬ .(‫ראשוני‬ ‫הקמה/פעולה‬ ‫צוות‬ ‫בגיוס‬ ‫סיוע‬ - ‫ואפשרי‬ ‫)במידה‬ ‫מתוכננות‬ ‫פעולות‬
 • 9. 9 13.1.13‫הצבת‬ –3‫הגבורה‬ ‫דרך‬ '‫רח‬ ‫לאורך‬ ‫חדשים‬ ‫אשפתונים‬ ‫המכבים‬ ‫פ.דם‬1)5('‫א‬;'‫מס‬ ‫מול‬19'‫א‬;'‫מס‬ ‫מול‬31.(‫השלום‬ ‫)פ.דרך‬ '‫א‬ ‫ינואר‬2013:‫הציבוריות‬ ‫בגינות‬ "‫"קקיות‬ ‫עמדות‬ ‫הצבת‬ – .‫לי‬ ‫מוריס‬ ‫גן‬ ,‫רפופרט‬ ‫גן‬ , ‫ביצרון‬ ‫גן‬ , ‫בן-זאב‬ ‫גן‬ , ‫ריקליס‬ ‫גן‬ 7.2.13‫דיין‬ ‫משה‬ '‫ברח‬ ‫חדשה‬ "‫"תל-אופן‬ ‫תחנת‬ ‫הקמת‬ –116 .(‫המתוכנן‬ ‫המיחזור‬ ‫במרכז‬ ‫ממוקם‬ ‫אך‬ ,‫הצוות‬ ‫פעילות‬ ‫לתחום‬ ‫שייך‬ ‫)לא‬ 11.3.13‫הגבורה‬ ‫בדרך‬ ‫הירוק‬ ‫בשטח‬ ,‫לכלבים‬ ‫שקיות‬ ‫הצבת‬ – '‫מס‬ ‫מול‬ :‫קיימים‬ ‫אשפתונים‬ ‫)ע"ג‬13'‫מס‬ ‫ומול‬19.('‫א‬ ‫שבוצעו‬ ‫פעולות‬(‫כה‬ ‫עד‬ ‫)בקטנה‬
 • 10. ‫המכבים‬ ‫דם‬1 (‫הגבורה‬ ‫דרך‬ ‫)פינת‬ ‫מול‬ ‫הגבורה‬ ‫דרך‬19'‫א‬ (‫הציפורן‬ ‫שביל‬ ‫לפינת‬ ‫)קרוב‬ ‫מול‬ ‫הגבורה‬ ‫דרך‬31'‫א‬ (‫השלום‬ ‫דרך‬ ‫)פינת‬ 3‫חדשים‬ ‫אשפתונים‬
 • 11. 11
 • 12. 12 ‫מיחזורית‬– ‫פלסטיק‬ ‫בקבוקי‬‫קיים‬. ‫למיחזור‬ ‫מיכל‬‫ניירות‬.‫קל‬ ‫וקרטון‬ ‫קומפוסטר‬.‫יבשים‬ ‫ועלים‬ ‫לגזם‬ ‫אצירה‬ ‫כלי‬ + ‫למיחזור‬ ‫מתקן‬‫קרטון‬ ‫אריזות‬. ‫למיחזור‬ ‫מתקן‬‫בגדים‬.(‫במתנ"ס‬ ‫יתאפשר‬ ‫ולא‬ ‫)במידה‬ ‫צואת‬ ‫איסוף‬ ‫עמדת‬‫כלבים‬.(‫ושקיות‬ ‫אשפתון‬ ‫עם‬ ‫)עמוד‬ ‫תחנת‬‫תל-אופן‬–‫הוקם‬‫במרץ‬2013. ‫קהילתית‬ ‫גינה‬ ‫אשפתון‬ ‫שכונתי‬ ‫מיחזור‬ ‫מרכז‬ :‫ועוד‬ ,‫הקיימים‬ ‫המיחזור‬ ‫מתקני‬ ‫כל‬
 • 14. 14 ‫נבחר‬ ‫מיקום‬ – ‫שכונתי‬ ‫מיחזור‬ ‫מרכז‬
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. ‫דוברת‬ ‫תומר‬,(‫שכונתי‬ ‫קיימות‬ ‫)מרכז‬ ‫רמת-ישראל‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ – :‫כגון‬ ,‫הצוות‬ ‫פעילות‬ ‫בתחום‬ ‫המרכז‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫יצירת‬ .‫המרכז‬ ‫בשטח‬ ‫ראשון‬ ‫קומפוסטר‬ ‫הצבת‬ ‫יד‬ ‫בבגדים‬ ‫חוזר‬ ‫לשימוש‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬2. .‫למרכז‬ ‫בצמוד‬ ‫בקבוקים‬ ‫מיחזורית‬ ‫הצבת‬ ‫אלקיים‬ ‫שלומית‬‫הצבת‬ ‫קידום‬ ,‫בעת"א‬ ‫קומפוסטציה‬ ‫צוות‬ – .‫התושבים‬ ‫והדרכת‬ ,‫בשכונה‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫רגב‬ ‫נועה‬‫ו‬‫כהן‬ ‫עומר‬.‫והדרכה‬ ‫ליווי‬ – ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ - ‫אהרון‬ ‫בן‬ ‫כהן/שלום‬ ‫סמדר‬.‫בשוטף‬ ‫ותיאום‬ ‫עבודה‬ – ‫מזרח‬ ‫רובע‬ - 17 ‫העירייה‬ ‫נציגי‬ ‫וסיוע‬ ‫שת"פ‬
 • 18. 18 ‫המכבים‬ ‫דם‬ '‫רח‬ ‫מיחזור‬ ‫נקודת‬("‫ה"שובך‬ ‫)ליד‬ ‫ביום‬ ‫צולם‬ 20.4.13
 • 19. ,‫שאפשר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ,‫ולהפוך‬ ‫לשנות‬ ‫נצליח‬ ,‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫למקום‬ ‫שלנו‬ ‫השכונה‬ ‫את‬ :) ‫יותר‬ ‫וירוק‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬ ,‫יותר‬ ‫יפה‬ :‫כולנו‬ ‫יחד‬ ‫ירוק‬ 19!‫שלנו‬ ‫בידיים‬ ‫זה‬