פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל

N
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
‫ישראל‬ ‫רמת‬ – ‫ביצרון‬ ‫שכונת‬ – ‫מקיימת‬ ‫מנהיגות‬ ‫תכנית‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
:‫הצוות‬ ‫חברי‬
‫דוידי‬ ‫נטע‬–‫ביצרון‬ ‫תושבת‬
‫בק‬ ‫פידל‬ ‫אירית‬–‫ביצרון‬ ‫תושבת‬
‫שמש‬ ‫רונן‬‫ביצרון‬ ‫תושב‬ –
‫זלדמן‬ ‫נורית‬‫ישראל‬ ‫רמת‬ ‫תושבת‬ –
‫קורן‬ ‫דפנה‬‫ישראל‬ ‫רמת‬ ‫תושבת‬ –
‫פניבש‬ ‫גבריאלה‬‫ביצרון‬ ‫תושבת‬ –
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
:‫החזון‬
,‫והצעירים‬ ‫המבוגרים‬ ,‫ישראל‬ ‫ורמת‬ ‫ביצרון‬ ‫תושבי‬ ‫אנו‬
,‫והחדשים‬ ‫הוותיקים‬
‫סביבתנו‬ ‫למען‬ ‫יחד‬ ‫נפעל‬‫והחברתית‬ ‫הפיזית‬‫תחושת‬ ‫תוך‬
‫מנת‬ ‫על‬ ‫קהילתית‬ ‫ואכפתיות‬ ‫שייכות‬‫מקיימת‬ ‫לשכונה‬ ‫להפכה‬.
‫הקשורים‬ ‫לנושאים‬ ‫המודעות‬ ‫פיתוח‬ ‫באמצעות‬ ‫נעשה‬ ‫זאת‬
‫והסביבה‬ ‫החיים‬ ‫לאיכות‬‫שבילי‬ ‫בכל‬ ‫מקיימת‬ ‫קהילה‬ ‫ויצירת‬
.‫ושביל‬ ‫שביל‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ואיחוד‬ ‫הייחוד‬ ‫הדגשת‬ ‫תוך‬ ,‫השכונה‬
.‫והנאה‬ ‫חיים‬ ‫חדוות‬ ,‫יצירה‬ ‫שמחת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫והכל‬
.‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫דומות‬ ‫לקהילות‬ ‫דוגמה‬ ‫נהווה‬ ‫בכך‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
: ‫הפרויקט‬ ‫מטרות‬
.‫א‬‫פיזי‬ ‫שיפור‬‫וכניסות‬ ‫חזיתות‬ :‫בשבילים‬
.‫ב‬,‫לשבילים‬ ‫שמות‬‫ו‬ ‫שלטים‬ ‫הצבת‬‫מפה‬‫ירוקה‬
‫שייכות‬ ‫תחושת‬ ‫ויצירת‬ ‫ההתמצאות‬ ‫לשיפור‬
.‫ג‬‫אקולוגי‬ ‫גינון‬‫במים‬ ‫וחסכון‬ ‫בשבילים‬
.‫ד‬‫חינוכיים‬ ‫מסרים‬ ‫הפצת‬‫הסביבה‬ ‫בנושאי‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בשיתוף‬ ‫וקיימות‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
‫בשבילים‬ ‫וגינון‬ ‫פיזי‬ ‫שיפור‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
‫המכבים‬ ‫דם‬27/29
‫המכבים‬ ‫דם‬27/29
:‫ראשון‬ ‫שביל‬ ‫פיילוט‬
–‫כפיילוט‬ ‫שישמשו‬ ‫שבילים‬ ‫אותרו‬
‫המכבים‬ ‫בדם‬ ‫הכפול‬ ‫השביל‬27/29
‫ביצרון‬ ‫ושביל‬26-28
‫העיניינים‬ ‫סדר‬
1.‫המשותף‬ ‫בשביל‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫לשיפור‬ ‫הדיירים‬ ‫נציגי‬ ‫של‬ ‫החזון‬ ‫קביעת‬ .
2.‫השבילים‬ ‫לשיפור‬ ‫הקבוצה‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫רעיונות‬ ‫העלאת‬ .
.‫מהשביל‬ ‫נציגים‬ ‫עם‬ ‫חיוביות‬ ‫פגישות‬ ‫נערכו‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
:‫התושבים‬ ‫בקשות‬ ‫תקציר‬
1. .‫שייכות‬ ‫ותחושת‬ ‫מאחד‬ ‫כרעיון‬ ‫לשביל‬ ‫שם‬ ‫מתן‬ ‫לרעיון‬ ‫מלאה‬ ‫הסכמה‬
2.‫תשתית‬ ‫מבחינת‬ ‫החזית‬ ‫את‬ ‫ולארגן‬ ‫לסדר‬ ‫הצורך‬ ‫לגבי‬ ‫מלאה‬ ‫הסכמה‬
, , , , , -‫גז‬ ‫מיכלי‬ ‫חשמל‬ ‫טלפון‬ ‫ביוב‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫צינורות‬ ‫הסתרת‬ ‫מסודרת‬
. –‫והכניסות‬ ‫החזית‬ ‫של‬ ‫צביעה‬ ‫שיפוץ‬
3. .‫השביל‬ ‫של‬ ‫שוטף‬ ‫ניקיון‬
4.‫והמחסנים‬ ‫הגינות‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫אירגון‬ ‫לגבי‬ ‫הסכמה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬
, – (" ")‫לשמור‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫יש‬ ‫מחסן‬ ‫להוסיף‬ ‫שמתכוונת‬ ‫מי‬ ‫יש‬ ‫הכלובים‬
.‫הנוכחי‬ ‫המצב‬ ‫את‬
5– .‫שלהם‬ ‫הדיירים‬ ‫הסכמת‬ ‫לגבי‬ ‫ספק‬ ‫הביעו‬ ‫משותפת‬ ‫גינה‬ ‫הקמת‬ ‫לגבי‬
.‫השטח‬
6– " " .‫הביעו‬ ‫חלקם‬ ‫הולנדי‬ ‫רחוב‬ ‫ל‬ ‫השביל‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫רצון‬ ‫הביעו‬ ‫אחדים‬
.‫חבורות‬ ‫של‬ ‫מפריעה‬ ‫והתכנסות‬ ‫רעש‬ ‫מקור‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫דאגה‬
7.) ( .‫התקווה‬ ‫בשכונת‬ ‫כמו‬ ‫באדמה‬ ‫אשפה‬ ‫פחי‬ ‫התקנת‬
:‫תקציב‬ ‫בניית‬
‫לא‬ ‫איזורים‬ ‫וגינון‬ ,‫בשביל‬ ‫וכניסות‬ ‫חזיתות‬ ‫שיפור‬
:‫מגוננים‬
‫של‬ ‫נציגים‬ ‫עם‬ ‫ולהתייעץ‬ ‫ולגינון‬ ‫לשיפוץ‬ ‫מפרט‬ ‫להכין‬ ‫יש‬
.‫קיימות‬ ‫מובילי‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫העירייה‬
‫של‬ ‫במחיר‬ ‫וסיוד‬ ‫לשיפוץ‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התקבלה‬10.000
.‫לבניין‬ ‫ש"ח‬
‫ישראל‬ ‫ברמת‬ ‫שביל‬ ‫בכל‬18.‫דיירים‬
‫יש‬ ‫בביצרון‬ ‫שביל‬ ‫בכל‬16.‫דיירים‬
‫התחלתי‬ ‫סכום‬ ‫שביל‬ ‫בכל‬ ‫משפחה‬ ‫מכל‬ ‫לגייס‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬
-‫כ‬ ‫של‬500.‫רצינות‬ ‫דמי‬ ‫ש"ח‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
‫השילוט‬ ‫פרוייקט‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
?‫שילוט‬ ‫מדוע‬
.‫בשבילים‬ ‫התמצאות‬ ‫חוסר‬ ‫מבעיית‬ ‫סובלים‬ ‫התושבים‬
.‫משמאל‬ ‫ושביל‬ ‫מימין‬ ‫שביל‬ ‫בניין‬ ‫לכל‬ !‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫נראים‬ ‫כולם‬
.‫בלבול‬ ‫תחושת‬ ‫יש‬
‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
‫צריך‬ ‫אני‬ ‫סליחה‬
‫מספר‬ ‫את‬38
‫שלישית‬ ‫כניסה‬
‫קומה‬ ,‫משמאל‬
‫מימין‬ ‫דלת‬ ,‫שנייה‬
‫צריך‬ ‫אני‬ ‫סליחה‬
‫מספר‬ ‫את‬38
‫שלישית‬ ‫כניסה‬
‫קומה‬ ,‫משמאל‬
‫מימין‬ ‫דלת‬ ,‫שנייה‬
‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
" '‫ג‬ ‫תשע‬ ‫שבט‬ ‫ג‬14‫ינואר‬2013,
' , ' :  ‫ביצרון‬ ‫רח‬ ‫פניבש‬ ‫גבריאלה‬ ‫גב‬ ‫לכבוד‬26,‫אביב‬ ‫תל‬
,. .  ‫נ‬ ‫ג‬
: ‫הנדון‬‫ישראל‬ ‫ורמת‬ ‫ביצרון‬ ‫בשכונת‬ ‫לשבילים‬ ‫שמות‬ ‫מתן‬
 ‫מיום‬ ‫לפנייתך‬ ‫בתשובה‬28.10.12‫בדיקה‬ ‫ערכתי‬ ‫בנידון‬ ‫הטלפוניות‬ ‫לשיחותינו‬ ‫ובהמשך‬
,‫כותבת‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫שהשבילים‬ ‫להודיעך‬ ‫וברצוני‬ ‫בעירייה‬ ‫הרלבנטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫עם‬
,‫בפנייתך‬
.‫להתערב‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫העירייה‬ ‫ולכן‬ ‫פרטי‬ ‫לשטח‬ ‫נחשבים‬
. " "  ‫יהושע‬ ‫בגני‬ ‫הבנים‬ ‫גן‬ ‫ב‬ ‫מונצחים‬ ‫ישראל‬ ‫במלחמות‬ ‫שנפלו‬ ‫השכונה‬ ‫בני‬ ‫כן‬ ‫כמו‬
,‫ב‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ב‬
" , -‫ד‬ ‫עו‬ ‫גיא‬ ‫אבי‬ ‫חביבה‬
"‫העירייה‬ ‫ראש‬ ‫מ‬ ‫ומ‬ ‫סגן‬
– , " - :‫מזרח‬ ‫רובע‬ ‫מנהלת‬ ‫כהן‬ ‫סמדר‬ ‫ע‬ ‫ראה‬ ‫מזכירת‬ ‫כחלון‬ ‫שני‬ ‫העתקים‬
‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
:‫לשבילים‬ ‫שמות‬ ‫למתן‬ ‫בנוגע‬ ‫תושבים‬ ‫של‬ ‫התכתבות‬
‫בזאת‬ ‫מכריזים‬ ‫אנו‬
‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫פתוחה‬ ‫תחרות‬ ‫על‬
:‫ולסטודנטים‬
‫שילוט‬ ‫ועיצוב‬ ‫לתכנון‬
.‫בשכונה‬
‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
:‫התחרות‬ ‫נושאי‬
•‫שביל‬ ‫לכל‬ ‫שמות‬ ‫מתן‬
•‫שביל‬ ‫בכל‬ ‫לשילוט‬ ‫עיצובי‬ ‫פתרון‬ ‫הצעת‬
•‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫קשר‬ ‫יהיה‬ ‫ולשמות‬ ‫לעיצוב‬
‫ולמקום‬
•‫השכונה‬ ‫וייחוד‬ ‫ויזואלי‬ ‫איחוד‬ ‫יתן‬ ‫הפתרון‬
•‫לשכונה‬ ‫בכניסות‬ ‫ירוקה‬ ‫מפה‬ ‫יכלול‬ ‫השילוט‬
‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
:‫התחרות‬ ‫מטרת‬
•‫ההתמצאות‬ ‫שיפור‬
•‫של‬ ‫מקומית‬ ‫הזיקה‬ ‫והגברת‬ ‫שכונתית‬ ‫זהות‬ ‫מתן‬
.‫למקום‬ ‫התושבים‬
•.‫הקיימות‬ ‫לנושא‬ ‫המודעות‬ ‫הגברת‬
•‫השכונה‬ ‫שתושבי‬ ‫פורד‬ ‫קרן‬ ‫מטעם‬ ‫פרס‬ ‫יישום‬
‫בעבר‬ ‫בו‬ ‫זכו‬
‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
:‫התחרות‬ ‫להכנת‬ ‫שלבים‬
•‫התחרות‬ ‫תקנון‬ ‫הכנת‬
•‫שיפוט‬ ‫צוות‬ ‫הקמת‬
•‫התחרות‬ ‫פרסום‬
•‫המסרים‬ ‫בכתיבת‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫שילוב‬
‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
‫האהבה‬ ‫שביל‬‫האהבה‬ ‫שביל‬ ‫הקוסקוס‬ ‫שביל‬‫הקוסקוס‬ ‫שביל‬
‫אשפה‬ ‫פחות‬ ‫אהבה‬ ‫יותר‬
‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
:‫תקציב‬ ‫בניית‬
‫ישנם‬17‫ועוד‬ ‫בביצרון‬ ‫שבילים‬11‫סה"כ‬ =‫ישראל‬ ‫ברמת‬28
‫שביל‬ ‫לכל‬2=‫כניסות‬56.‫שלטים‬
‫להציב‬ ‫יש‬ ,‫בנוסף‬2( ‫שכונה‬ ‫בכל‬ ‫ירוקה‬ ‫מפה‬ ‫עם‬ ‫גדולים‬ ‫שלטים‬
‫סה"כ‬ .)‫ישראל‬ ‫ורמת‬ ‫ביצרון‬4.‫גדולים‬ ‫שלטים‬
– ‫השלטים‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫גסה‬ ‫הערכה‬100,000.‫ש"ח‬
-‫כ‬ ‫פורד‬ ‫בקרן‬ ‫הזכייה‬ ‫של‬ ‫כספים‬ ‫הקבוצה‬ ‫לרשות‬ ‫עומדים‬20,000
.‫ש"ח‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
‫למפת‬ ‫דוגמא‬
:‫קיימות‬
‫למפת‬ ‫דוגמא‬
:‫קיימות‬
‫ישראל‬ ‫רמת‬ - ‫ביצרון‬ - ‫פרויקטים‬ ‫מעקב‬
‫שותפים‬ ‫משאבים‬
‫נדרשים‬
‫פעולות‬
‫נדרשות‬
‫מובילים‬ ‫תיאור‬ ‫שם‬
‫הפרויקט‬
– ‫למנכ"ל‬ ‫משנה‬
‫אישור‬
– ‫העיר‬ ‫אדריכל‬
‫ושיפוץ‬ ‫שילוט‬
‫הנחיות‬ – ‫חזיתות‬
‫הצבה‬ – ‫?שפ"ע‬
‫גינון‬ ‫ייעוץ‬ – ‫שפ"ע‬
– ‫וביצרון‬ ‫עזרה‬
‫חזיתות‬ ‫שיפוץ‬
‫תושבים‬
‫לסדנת‬ ‫תקציב‬
‫(בתשלום‬ ‫גינון‬
‫עירוני‬ / ‫משתתפים‬
‫משולב‬ /(
‫לשילוט‬ ‫פרס‬
‫הזוכה‬ )?(
‫ייצור‬‫ה‬‫שלטים‬
‫והצבתם‬
•‫הנחיות‬ ‫קבלת‬
‫לשילוט‬
•‫פטור‬ ‫אישור‬
‫שילוט‬ ‫מדמי‬
•‫לגבי‬ ‫בירור‬
‫הפקה‬ ‫חסויות‬
•‫שיפוץ‬ ‫יעוץ‬
•‫גינון‬ ‫ייעוץ‬
•‫פיילוט‬ ‫תכנון‬
‫בשביל‬27-29
‫כפיילוט‬
•‫פיילוט‬ ‫תחילת‬
•‫עיצוב‬ ‫תחרות‬
‫שלטים‬
•‫שלטים‬ ‫הצבת‬
‫הפרטיות‬ ‫בחצרות‬
‫לשבילים‬ ‫בכניסות‬
‫דוידי‬ ‫נטע‬
‫שמש‬ ‫רונן‬
‫גבריאלה‬
‫פיינביש‬
‫זלדמן‬ ‫נורית‬
‫קהילות‬ ‫יצירת‬
‫ואכפתיות‬ ‫מעורבות‬
,‫השכונה‬ ‫בשבילי‬
‫במשותף‬ ‫יפעלו‬ ‫אשר‬
‫השבילים‬ ‫לטיפוח‬
,‫שילוט‬ :‫מקיים‬ ‫באופן‬
,‫גינון‬ ,‫חזיתות‬ ‫טיפוח‬
‫וכו‬ ‫מים‬ ‫ניהול‬'
‫השכונה‬ ‫בשביל‬
:‫הפרוייקט‬ ‫לקידום‬ ‫לו"ז‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
‫אפריל‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫שביל‬ ‫לכל‬ ‫נציגות‬ ‫בחירת‬
‫מאי‬ ‫סוף‬ ‫עד‬
‫והקמת‬ ‫לתחרות‬ ‫תקנון‬ ‫הכנת‬
:‫שיפוט‬ ‫צוות‬
‫מאי‬ ‫סוף‬ ‫עד‬
‫השיפורים‬ ‫של‬ ‫לפועל‬ ‫הוצאה‬
‫הפיילוט‬ ‫בשביל‬ ‫המוצעים‬
‫יוני‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫לשילוט‬ ‫התחרות‬ ‫על‬ ‫הכרזה‬
‫ספטמבר‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫בתחרות‬ ‫הזוכים‬ ‫בחירת‬
‫אוקטובר‬ ‫סוף‬ ‫עד‬
‫בשכונה‬ ‫השלטים‬ ‫הצבת‬‫והמשך‬
‫השבילים‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ ‫שיפור‬
‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬
"‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
1 de 25

Recomendados

Mitad de demandas contra ART es por columna o hipoacusia por
Mitad de demandas contra ART es por columna o hipoacusiaMitad de demandas contra ART es por columna o hipoacusia
Mitad de demandas contra ART es por columna o hipoacusiaEduardo Nelson German
4.8K vistas2 diapositivas
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016noaregev
152 vistas55 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de noaregev

מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015noaregev
420 vistas25 diapositivas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפוnoaregev
399 vistas42 diapositivas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוnoaregev
1.3K vistas14 diapositivas
קיימות בתל אביב יפו por
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפוnoaregev
955 vistas35 diapositivas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןnoaregev
520 vistas20 diapositivas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלnoaregev
297 vistas10 diapositivas

Más de noaregev(20)

מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por noaregev
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
noaregev420 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
קיימות בתל אביב יפו por noaregev
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפו
noaregev955 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por noaregev
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
noaregev430 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev680 vistas
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por noaregev
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
noaregev907 vistas
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9 por noaregev
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
noaregev693 vistas
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
noaregev578 vistas
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
noaregev502 vistas
קומפוסט וחידון por noaregev
קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידון
noaregev586 vistas
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית por noaregev
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתאתר הדגמה לחקלאות אורבנית
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית
noaregev363 vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה por noaregev
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילהשיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
noaregev2K vistas

פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל

 • 1. "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬ ‫ישראל‬ ‫רמת‬ – ‫ביצרון‬ ‫שכונת‬ – ‫מקיימת‬ ‫מנהיגות‬ ‫תכנית‬
 • 2. "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬ :‫הצוות‬ ‫חברי‬ ‫דוידי‬ ‫נטע‬–‫ביצרון‬ ‫תושבת‬ ‫בק‬ ‫פידל‬ ‫אירית‬–‫ביצרון‬ ‫תושבת‬ ‫שמש‬ ‫רונן‬‫ביצרון‬ ‫תושב‬ – ‫זלדמן‬ ‫נורית‬‫ישראל‬ ‫רמת‬ ‫תושבת‬ – ‫קורן‬ ‫דפנה‬‫ישראל‬ ‫רמת‬ ‫תושבת‬ – ‫פניבש‬ ‫גבריאלה‬‫ביצרון‬ ‫תושבת‬ –
 • 4. :‫החזון‬ ,‫והצעירים‬ ‫המבוגרים‬ ,‫ישראל‬ ‫ורמת‬ ‫ביצרון‬ ‫תושבי‬ ‫אנו‬ ,‫והחדשים‬ ‫הוותיקים‬ ‫סביבתנו‬ ‫למען‬ ‫יחד‬ ‫נפעל‬‫והחברתית‬ ‫הפיזית‬‫תחושת‬ ‫תוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫קהילתית‬ ‫ואכפתיות‬ ‫שייכות‬‫מקיימת‬ ‫לשכונה‬ ‫להפכה‬. ‫הקשורים‬ ‫לנושאים‬ ‫המודעות‬ ‫פיתוח‬ ‫באמצעות‬ ‫נעשה‬ ‫זאת‬ ‫והסביבה‬ ‫החיים‬ ‫לאיכות‬‫שבילי‬ ‫בכל‬ ‫מקיימת‬ ‫קהילה‬ ‫ויצירת‬ .‫ושביל‬ ‫שביל‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ואיחוד‬ ‫הייחוד‬ ‫הדגשת‬ ‫תוך‬ ,‫השכונה‬ .‫והנאה‬ ‫חיים‬ ‫חדוות‬ ,‫יצירה‬ ‫שמחת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫והכל‬ .‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫דומות‬ ‫לקהילות‬ ‫דוגמה‬ ‫נהווה‬ ‫בכך‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 5. : ‫הפרויקט‬ ‫מטרות‬ .‫א‬‫פיזי‬ ‫שיפור‬‫וכניסות‬ ‫חזיתות‬ :‫בשבילים‬ .‫ב‬,‫לשבילים‬ ‫שמות‬‫ו‬ ‫שלטים‬ ‫הצבת‬‫מפה‬‫ירוקה‬ ‫שייכות‬ ‫תחושת‬ ‫ויצירת‬ ‫ההתמצאות‬ ‫לשיפור‬ .‫ג‬‫אקולוגי‬ ‫גינון‬‫במים‬ ‫וחסכון‬ ‫בשבילים‬ .‫ד‬‫חינוכיים‬ ‫מסרים‬ ‫הפצת‬‫הסביבה‬ ‫בנושאי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בשיתוף‬ ‫וקיימות‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 6. ‫בשבילים‬ ‫וגינון‬ ‫פיזי‬ ‫שיפור‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 9. :‫ראשון‬ ‫שביל‬ ‫פיילוט‬ –‫כפיילוט‬ ‫שישמשו‬ ‫שבילים‬ ‫אותרו‬ ‫המכבים‬ ‫בדם‬ ‫הכפול‬ ‫השביל‬27/29 ‫ביצרון‬ ‫ושביל‬26-28 ‫העיניינים‬ ‫סדר‬ 1.‫המשותף‬ ‫בשביל‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫לשיפור‬ ‫הדיירים‬ ‫נציגי‬ ‫של‬ ‫החזון‬ ‫קביעת‬ . 2.‫השבילים‬ ‫לשיפור‬ ‫הקבוצה‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫רעיונות‬ ‫העלאת‬ . .‫מהשביל‬ ‫נציגים‬ ‫עם‬ ‫חיוביות‬ ‫פגישות‬ ‫נערכו‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 10. "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬ :‫התושבים‬ ‫בקשות‬ ‫תקציר‬ 1. .‫שייכות‬ ‫ותחושת‬ ‫מאחד‬ ‫כרעיון‬ ‫לשביל‬ ‫שם‬ ‫מתן‬ ‫לרעיון‬ ‫מלאה‬ ‫הסכמה‬ 2.‫תשתית‬ ‫מבחינת‬ ‫החזית‬ ‫את‬ ‫ולארגן‬ ‫לסדר‬ ‫הצורך‬ ‫לגבי‬ ‫מלאה‬ ‫הסכמה‬ , , , , , -‫גז‬ ‫מיכלי‬ ‫חשמל‬ ‫טלפון‬ ‫ביוב‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫צינורות‬ ‫הסתרת‬ ‫מסודרת‬ . –‫והכניסות‬ ‫החזית‬ ‫של‬ ‫צביעה‬ ‫שיפוץ‬ 3. .‫השביל‬ ‫של‬ ‫שוטף‬ ‫ניקיון‬ 4.‫והמחסנים‬ ‫הגינות‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫אירגון‬ ‫לגבי‬ ‫הסכמה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ , – (" ")‫לשמור‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫יש‬ ‫מחסן‬ ‫להוסיף‬ ‫שמתכוונת‬ ‫מי‬ ‫יש‬ ‫הכלובים‬ .‫הנוכחי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ 5– .‫שלהם‬ ‫הדיירים‬ ‫הסכמת‬ ‫לגבי‬ ‫ספק‬ ‫הביעו‬ ‫משותפת‬ ‫גינה‬ ‫הקמת‬ ‫לגבי‬ .‫השטח‬ 6– " " .‫הביעו‬ ‫חלקם‬ ‫הולנדי‬ ‫רחוב‬ ‫ל‬ ‫השביל‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫רצון‬ ‫הביעו‬ ‫אחדים‬ .‫חבורות‬ ‫של‬ ‫מפריעה‬ ‫והתכנסות‬ ‫רעש‬ ‫מקור‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫דאגה‬ 7.) ( .‫התקווה‬ ‫בשכונת‬ ‫כמו‬ ‫באדמה‬ ‫אשפה‬ ‫פחי‬ ‫התקנת‬
 • 11. :‫תקציב‬ ‫בניית‬ ‫לא‬ ‫איזורים‬ ‫וגינון‬ ,‫בשביל‬ ‫וכניסות‬ ‫חזיתות‬ ‫שיפור‬ :‫מגוננים‬ ‫של‬ ‫נציגים‬ ‫עם‬ ‫ולהתייעץ‬ ‫ולגינון‬ ‫לשיפוץ‬ ‫מפרט‬ ‫להכין‬ ‫יש‬ .‫קיימות‬ ‫מובילי‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫העירייה‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫וסיוד‬ ‫לשיפוץ‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התקבלה‬10.000 .‫לבניין‬ ‫ש"ח‬ ‫ישראל‬ ‫ברמת‬ ‫שביל‬ ‫בכל‬18.‫דיירים‬ ‫יש‬ ‫בביצרון‬ ‫שביל‬ ‫בכל‬16.‫דיירים‬ ‫התחלתי‬ ‫סכום‬ ‫שביל‬ ‫בכל‬ ‫משפחה‬ ‫מכל‬ ‫לגייס‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ -‫כ‬ ‫של‬500.‫רצינות‬ ‫דמי‬ ‫ש"ח‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 13. ?‫שילוט‬ ‫מדוע‬ .‫בשבילים‬ ‫התמצאות‬ ‫חוסר‬ ‫מבעיית‬ ‫סובלים‬ ‫התושבים‬ .‫משמאל‬ ‫ושביל‬ ‫מימין‬ ‫שביל‬ ‫בניין‬ ‫לכל‬ !‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫נראים‬ ‫כולם‬ .‫בלבול‬ ‫תחושת‬ ‫יש‬ ‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 14. ‫צריך‬ ‫אני‬ ‫סליחה‬ ‫מספר‬ ‫את‬38 ‫שלישית‬ ‫כניסה‬ ‫קומה‬ ,‫משמאל‬ ‫מימין‬ ‫דלת‬ ,‫שנייה‬ ‫צריך‬ ‫אני‬ ‫סליחה‬ ‫מספר‬ ‫את‬38 ‫שלישית‬ ‫כניסה‬ ‫קומה‬ ,‫משמאל‬ ‫מימין‬ ‫דלת‬ ,‫שנייה‬ ‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 15. " '‫ג‬ ‫תשע‬ ‫שבט‬ ‫ג‬14‫ינואר‬2013, ' , ' :  ‫ביצרון‬ ‫רח‬ ‫פניבש‬ ‫גבריאלה‬ ‫גב‬ ‫לכבוד‬26,‫אביב‬ ‫תל‬ ,. .  ‫נ‬ ‫ג‬ : ‫הנדון‬‫ישראל‬ ‫ורמת‬ ‫ביצרון‬ ‫בשכונת‬ ‫לשבילים‬ ‫שמות‬ ‫מתן‬  ‫מיום‬ ‫לפנייתך‬ ‫בתשובה‬28.10.12‫בדיקה‬ ‫ערכתי‬ ‫בנידון‬ ‫הטלפוניות‬ ‫לשיחותינו‬ ‫ובהמשך‬ ,‫כותבת‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫שהשבילים‬ ‫להודיעך‬ ‫וברצוני‬ ‫בעירייה‬ ‫הרלבנטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫עם‬ ,‫בפנייתך‬ .‫להתערב‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫העירייה‬ ‫ולכן‬ ‫פרטי‬ ‫לשטח‬ ‫נחשבים‬ . " "  ‫יהושע‬ ‫בגני‬ ‫הבנים‬ ‫גן‬ ‫ב‬ ‫מונצחים‬ ‫ישראל‬ ‫במלחמות‬ ‫שנפלו‬ ‫השכונה‬ ‫בני‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫ב‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ב‬ " , -‫ד‬ ‫עו‬ ‫גיא‬ ‫אבי‬ ‫חביבה‬ "‫העירייה‬ ‫ראש‬ ‫מ‬ ‫ומ‬ ‫סגן‬ – , " - :‫מזרח‬ ‫רובע‬ ‫מנהלת‬ ‫כהן‬ ‫סמדר‬ ‫ע‬ ‫ראה‬ ‫מזכירת‬ ‫כחלון‬ ‫שני‬ ‫העתקים‬ ‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬ :‫לשבילים‬ ‫שמות‬ ‫למתן‬ ‫בנוגע‬ ‫תושבים‬ ‫של‬ ‫התכתבות‬
 • 16. ‫בזאת‬ ‫מכריזים‬ ‫אנו‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫פתוחה‬ ‫תחרות‬ ‫על‬ :‫ולסטודנטים‬ ‫שילוט‬ ‫ועיצוב‬ ‫לתכנון‬ .‫בשכונה‬ ‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 17. :‫התחרות‬ ‫נושאי‬ •‫שביל‬ ‫לכל‬ ‫שמות‬ ‫מתן‬ •‫שביל‬ ‫בכל‬ ‫לשילוט‬ ‫עיצובי‬ ‫פתרון‬ ‫הצעת‬ •‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫קשר‬ ‫יהיה‬ ‫ולשמות‬ ‫לעיצוב‬ ‫ולמקום‬ •‫השכונה‬ ‫וייחוד‬ ‫ויזואלי‬ ‫איחוד‬ ‫יתן‬ ‫הפתרון‬ •‫לשכונה‬ ‫בכניסות‬ ‫ירוקה‬ ‫מפה‬ ‫יכלול‬ ‫השילוט‬ ‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 18. :‫התחרות‬ ‫מטרת‬ •‫ההתמצאות‬ ‫שיפור‬ •‫של‬ ‫מקומית‬ ‫הזיקה‬ ‫והגברת‬ ‫שכונתית‬ ‫זהות‬ ‫מתן‬ .‫למקום‬ ‫התושבים‬ •.‫הקיימות‬ ‫לנושא‬ ‫המודעות‬ ‫הגברת‬ •‫השכונה‬ ‫שתושבי‬ ‫פורד‬ ‫קרן‬ ‫מטעם‬ ‫פרס‬ ‫יישום‬ ‫בעבר‬ ‫בו‬ ‫זכו‬ ‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 19. :‫התחרות‬ ‫להכנת‬ ‫שלבים‬ •‫התחרות‬ ‫תקנון‬ ‫הכנת‬ •‫שיפוט‬ ‫צוות‬ ‫הקמת‬ •‫התחרות‬ ‫פרסום‬ •‫המסרים‬ ‫בכתיבת‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫שילוב‬ ‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 20. ‫האהבה‬ ‫שביל‬‫האהבה‬ ‫שביל‬ ‫הקוסקוס‬ ‫שביל‬‫הקוסקוס‬ ‫שביל‬ ‫אשפה‬ ‫פחות‬ ‫אהבה‬ ‫יותר‬ ‫בשבילים‬ ‫שילוט‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 21. :‫תקציב‬ ‫בניית‬ ‫ישנם‬17‫ועוד‬ ‫בביצרון‬ ‫שבילים‬11‫סה"כ‬ =‫ישראל‬ ‫ברמת‬28 ‫שביל‬ ‫לכל‬2=‫כניסות‬56.‫שלטים‬ ‫להציב‬ ‫יש‬ ,‫בנוסף‬2( ‫שכונה‬ ‫בכל‬ ‫ירוקה‬ ‫מפה‬ ‫עם‬ ‫גדולים‬ ‫שלטים‬ ‫סה"כ‬ .)‫ישראל‬ ‫ורמת‬ ‫ביצרון‬4.‫גדולים‬ ‫שלטים‬ – ‫השלטים‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫גסה‬ ‫הערכה‬100,000.‫ש"ח‬ -‫כ‬ ‫פורד‬ ‫בקרן‬ ‫הזכייה‬ ‫של‬ ‫כספים‬ ‫הקבוצה‬ ‫לרשות‬ ‫עומדים‬20,000 .‫ש"ח‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬
 • 23. ‫ישראל‬ ‫רמת‬ - ‫ביצרון‬ - ‫פרויקטים‬ ‫מעקב‬ ‫שותפים‬ ‫משאבים‬ ‫נדרשים‬ ‫פעולות‬ ‫נדרשות‬ ‫מובילים‬ ‫תיאור‬ ‫שם‬ ‫הפרויקט‬ – ‫למנכ"ל‬ ‫משנה‬ ‫אישור‬ – ‫העיר‬ ‫אדריכל‬ ‫ושיפוץ‬ ‫שילוט‬ ‫הנחיות‬ – ‫חזיתות‬ ‫הצבה‬ – ‫?שפ"ע‬ ‫גינון‬ ‫ייעוץ‬ – ‫שפ"ע‬ – ‫וביצרון‬ ‫עזרה‬ ‫חזיתות‬ ‫שיפוץ‬ ‫תושבים‬ ‫לסדנת‬ ‫תקציב‬ ‫(בתשלום‬ ‫גינון‬ ‫עירוני‬ / ‫משתתפים‬ ‫משולב‬ /( ‫לשילוט‬ ‫פרס‬ ‫הזוכה‬ )?( ‫ייצור‬‫ה‬‫שלטים‬ ‫והצבתם‬ •‫הנחיות‬ ‫קבלת‬ ‫לשילוט‬ •‫פטור‬ ‫אישור‬ ‫שילוט‬ ‫מדמי‬ •‫לגבי‬ ‫בירור‬ ‫הפקה‬ ‫חסויות‬ •‫שיפוץ‬ ‫יעוץ‬ •‫גינון‬ ‫ייעוץ‬ •‫פיילוט‬ ‫תכנון‬ ‫בשביל‬27-29 ‫כפיילוט‬ •‫פיילוט‬ ‫תחילת‬ •‫עיצוב‬ ‫תחרות‬ ‫שלטים‬ •‫שלטים‬ ‫הצבת‬ ‫הפרטיות‬ ‫בחצרות‬ ‫לשבילים‬ ‫בכניסות‬ ‫דוידי‬ ‫נטע‬ ‫שמש‬ ‫רונן‬ ‫גבריאלה‬ ‫פיינביש‬ ‫זלדמן‬ ‫נורית‬ ‫קהילות‬ ‫יצירת‬ ‫ואכפתיות‬ ‫מעורבות‬ ,‫השכונה‬ ‫בשבילי‬ ‫במשותף‬ ‫יפעלו‬ ‫אשר‬ ‫השבילים‬ ‫לטיפוח‬ ,‫שילוט‬ :‫מקיים‬ ‫באופן‬ ,‫גינון‬ ,‫חזיתות‬ ‫טיפוח‬ ‫וכו‬ ‫מים‬ ‫ניהול‬' ‫השכונה‬ ‫בשביל‬
 • 24. :‫הפרוייקט‬ ‫לקידום‬ ‫לו"ז‬ "‫השכונה‬ ‫"בשביל‬ ‫אפריל‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫שביל‬ ‫לכל‬ ‫נציגות‬ ‫בחירת‬ ‫מאי‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫והקמת‬ ‫לתחרות‬ ‫תקנון‬ ‫הכנת‬ :‫שיפוט‬ ‫צוות‬ ‫מאי‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫השיפורים‬ ‫של‬ ‫לפועל‬ ‫הוצאה‬ ‫הפיילוט‬ ‫בשביל‬ ‫המוצעים‬ ‫יוני‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫לשילוט‬ ‫התחרות‬ ‫על‬ ‫הכרזה‬ ‫ספטמבר‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫בתחרות‬ ‫הזוכים‬ ‫בחירת‬ ‫אוקטובר‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫בשכונה‬ ‫השלטים‬ ‫הצבת‬‫והמשך‬ ‫השבילים‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ ‫שיפור‬

Notas del editor

 1. בצוות שלנו בחרנו להתמקד בשיפור הסביבה הקרובה לתושבי השכונה ברחובות אשר יש להן שם ובשבילים חסרי השמות – לעודד תחושת שייכות וקשר בין בני האדם לבין עצמם ובינם לסביבתם . הצוות שלנו יתמקד ב 3 תחומים שדרכם נתקרב למימוש החזון א. בחירת נציגות לשביל (ועד בית ). ב. שיפור חזיתות וכניסות בשבילים . ג. מתן שמות לשבילים ועיצוב השלטים והצבתם .
 2. בצוות שלנו בחרנו להתמקד בשיפור הסביבה הקרובה לתושבי השכונה ברחובות אשר יש להן שם ובשבילים חסרי השמות – לעודד תחושת שייכות וקשר בין בני האדם לבין עצמם ובינם לסביבתם . הצוות שלנו יתמקד ב 3 תחומים שדרכם נתקרב למימוש החזון א. בחירת נציגות לשביל (ועד בית ). ב. שיפור חזיתות וכניסות בשבילים . ג. מתן שמות לשבילים ועיצוב השלטים והצבתם .
 3. בצוות שלנו בחרנו להתמקד בשיפור הסביבה הקרובה לתושבי השכונה ברחובות אשר יש להן שם ובשבילים חסרי השמות – לעודד תחושת שייכות וקשר בין בני האדם לבין עצמם ובינם לסביבתם . הצוות שלנו יתמקד ב 3 תחומים שדרכם נתקרב למימוש החזון א. בחירת נציגות לשביל (ועד בית ). ב. שיפור חזיתות וכניסות בשבילים . ג. מתן שמות לשבילים ועיצוב השלטים והצבתם .