Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข

66.616 visualizaciones

Publicado el

โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ( Moral makes smiling and happiness project )

Publicado en: Internet
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข

 1. 1. ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายกฤต รชตการย์กุล นางปิยนาถ วัฒนสาครศิริ
 2. 2. บทคัดย่อ โครงงานคุณธรรมสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข จัดทาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมี น้าใจ ให้แก่น้องระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยใช้นิทานชุดคุณธรรม พื้นฐาน 8 ประการ โครงงานคุณธรรมสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข เกิดจากการมี จิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีต่อโรงเรียน และชุมชน ซึ่งผลการดาเนินงานประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะน้องระดับอนุบาลและประถมศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมด้านความ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ ไปในทิศทางที่ ดีขึ้นและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากนั้นน้องๆ ยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการฟังนิทานร้อยละ 80 โดยรวม ภาพทุกคนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเล่านิทาน ร้อยละ 92
 3. 3. ที่มาและความสาคัญ เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลองประกอบกับการด้อยประสบการณ์และยังขาดวุฒิภาวะในการจัดการปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมสื่อต่างๆที่ถาโถมเข้ามาทาให้แด็กและเยาวชนเกาะ อยู่กับกระแสจนขาดสติยั้งคิด ไม่รู้จักการให้ การแบ่งปัน และมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ความมีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึง ลดลง แต่หากเด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนได้พัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆจะทาให้เด็กและ เยาวชนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจตนเองและสังคมมากขึ้น โครงงานคุณธรรมสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข เป็นโครงงานที่มุ่งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ถูกต้องกับกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มองเห็นคุณค่าของตัวเอง รู้เท่าทันตัวเองและสังคมรู้จักคิด อย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ปัญญาในการสร้างความสุขและรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น โดยที่ไม่ยึดติดกับวัตถุและกระแส บริโภคนิยม สร้างความเป็นจิตอาสา ทางานเพื่อสังคมโดยใช้กระบวนการเล่านิทาน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจน ช่วยกันสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ให้สังคม ได้เห็นคุณค่าของความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา
 4. 4. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองสิราชสมบัติครบ 68 ปี และจะทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ ให้แก่น้อง ระดับอนุบาลและประถมศึกษาโดยใช้นิทานชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. น้องระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้าใจ 2. น้องระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการฟังนิทาน 3. น้องระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคิดและทาในสิ่งที่ดี มีเหตุผลที่เหมาะสมกับวัย 4. เป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 5. 5. วิธีการดาเนินงาน โครงงานคุณธรรมสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ 1. ประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อทาโครงงาน 2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนกาหนดแนวทางในการดาเนินงานในการทากิจกรรม 3. แบ่งหน้าที่ มอบหมายงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ - ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับนิทานที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้าใจ เพื่อทาหนังสือนิทานชุดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ - ทาฉากและตัวละครที่ใช้ประกอบการเล่านิทาน - ซ้อมเล่านิทาน 4. ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายและโรงเรียนบ้านกุดโง้งเพื่อทากิจกรรมเล่า นิทาน 5. กากับดูแลและติดตามการดาเนินงาน 6. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน 7. รายงานผลการดาเนินงาน 8. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/พัฒนางาน ต่อไป
 6. 6. ผลการดาเนินงาน การจัดทาโครงงานคุณธรรมสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข มีผลการดาเนินงานดังนี้ 1. การทากิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และพระภิกษุสงฆ์ ได้ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาใน การดาเนินงาน ทาให้นักเรียนมีกาลังใจ มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ 2. การทางานแบบโครงงาน เป็นการใช้กระบวนการกลุ่มได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 3. ผลการนาหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการทากิจกรรม พวกเราได้รับ ประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการพัฒนาการทางานทั้งด้านความคิด และการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมี ขั้นตอน มีการระดมสมอง จากผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนั้นการที่พวกเราได้ร่วมกิจกรรมเล่านิทาน จึงได้รับการ พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอประมาณ มีความพอดี ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว โดยมีรากฐานเงื่อนไข ความรู้ในประสบการณ์ความรอบคอบ รู้จักระมัดระวังตัวในการ ดาเนินชีวิต นอกจากนั้นยังได้รับการฝึกฝนการเป็น “คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม” 4. พวกเราได้ร่วมกันทากิจกรรมนอกเวลาเรียน คือ ดาเนินงานโดยใช้เวลาว่างในการทากิจกรรม จึงเป็นการฝึกให้พวก เรารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5. เกิดการผลักดันให้เยาวชนทั่วไปสนใจนิทานที่เป็นประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนการทากิจกรรมเล่านิทานต่อไป
 7. 7. ปัญหาและสาเหตุ ในสภาพปัจจุบันเด็กมักจะถูกปล่อยปละละเลยจากทางบ้าน โดยการมองข้ามการปลูกฝังนิสัยพื้นฐาน ขาดการ ฝึกฝน ว่ากล่าวตักเตือน โดยเฉพาะในเรื่องกิจวัตรประจาวันของตนเอง เช่น ด้านความขยัน การอ่านหนังสือเรียน หรือหนังสือที่ มีประโยชน์ ด้านความมีวินัย การนอนตื่นสาย การเก็บที่นอนทันทีหลังจากตื่นนอน ด้านความสุภาพ การไหว้พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ทุกวัน การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนด้านความสะอาด การรักษาความสะอาดของตนเองและที่อยู่อาศัย ด้านความมี น้าใจ การช่วยเหลือทางานบ้าน จนเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่มีการปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องแปลก สิ่งเหล่านี้ถูกมองข้ามจากทางบ้าน และมาแสดงให้เห็น เมื่อมาอยู่ร่วมกันในสังคม คือ โรงเรียน การมาอยู่ร่วมกันทาให้เกิดปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย เพราะเด็กแต่ ละคนมาจากสภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม จากการสอบถามจากคณะ ครูโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายและโรงเรียนบ้านกุดโง้ง แสดงให้เห็นว่า น้องระดับอนุบาลและประถมศึกษา จะมีปัญหาเกี่ยวกับ พฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมในเรื่อง ความมีวินัยในตนเอง ได้แก่ การไม่เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ขาดความรับผิดชอบใน งานที่ได้รับมอบหมาย เข้าแถวรับงานจากครูไม่เป็นระเบียบ และการขาดวินัยทั่วๆ ไป เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ครูผู้สอน ต้องคอยเตือนน้องๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ หากไม่ได้รับการแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ด้อย คุณภาพไม่มีคุณธรรม จริยธรรม นับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
 8. 8. เป้ าหมายและทางแก้ 1. การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้น้องระดับอนุบาลและประถมศึกษากิจกรรมที่จัดจึงต้องสอดคล้องกับ ความสนใจ โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบฟังนิทานเพราะทาให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะในการ ฟัง การพูด การแสดงออกส่งเสริมจินตนาการและความคิดฝันที่กว้างไกลเด็กวัยนี้ชอบฟังนิทานและชอบเลียนแบบตัวละครใน นิทาน ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับน้องๆ จึงใช้กระบวนการเล่านิทานชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 2. แนวทางแก้ไข โครงงานคุณธรรมสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข มีเป้าหมายการดาเนินงานตามข้อ 1 การจัดกิจกรรมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้าใจ โดยใช้กระบวนการเล่านิทานได้ พบปัญหาอุปสรรคจากการจัดกิจกรรมหลายประการ อาทิ - คณะทางานยังขาดทักษะในการเล่านิทาน ได้เรียนรู้และฝึกฝนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความชานาญ - การนาเสนอเรื่องราวผ่านการเล่า การแสดง ขาดความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจ ทาให้สิ่งที่ต้องการ สื่อสารออกไปได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ไม่ดี ได้คิดค้นหาวิธีว่าจะทาอย่างไรให้การนาเสนอเรื่องราวผ่านการเล่า การแสดง มีความ สนุกสนานและดึงดูดความสนใจทาให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไปได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ดี
 9. 9. หลักการและหลักธรรมที่นามาใช้ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นมี มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณธรรม เช่น ความสามัคคี ความขยัน ความซื่อสัตย์ความ ประหยัด ความใฝ่รู้ ฯลฯ ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตเพื่อนาไปสู่ ความพอเพียงและพระบรมราโชวาทที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทางานนี้คือ “…คนดีทาให้คนอื่นดีได้ หมายความว่า คนดี ทาให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย ความเลวนั้นจะทาให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้ ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทาให้ คนเลวมาทาให้คนดีเป็นคนเลวยาก สาคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี” หลักธรรมที่นามาใช้ คือ คุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ
 10. 10. การประเมินผลการดาเนินงาน การจัดทาโครงงานสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข มีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้าใจ โดยมีการพัฒนาความคิดเป็นกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงดาเนินการจัดกิจกรรมเล่านิทาน เพราะนิทานเป็นกิจกรรมที่จาเป็นสาหรับเด็กที่ง่ายและ เหมาะสมกับทุกโอกาสและทุกสถานการณ์น้องระดับอนุบาลและประถมศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟังนิทาน คือ ทาให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ให้แง่คิดในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรก เพื่อให้คติเตือนใจในการทาความดี ผลของการกระทาที่ไม่ดี และผลของการทาความดี ดังนั้นการเล่านิทานจึงเป็นสิ่งที่ง่าย ต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการคิดอย่างมีเหตุและผลเพราะนิทานส่วนใหญ่สอดแทรกคุณธรรมเพื่อให้เด็ก นาไปเป็นแบบอย่าง และการได้ฟังและคิดตามทุกวันๆก็จะสามารถทาให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการคิดดี ทาดี แล้วสื่อออกเป็น พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้กิจกรรมเล่านิทานใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดกิจกรรม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า น้องๆ มีคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้าใจ พัฒนาไปใน ทิศทางที่ดีขึ้น น้องๆจะนาความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานไปใช้ในชีวิตประจาวัน อาทิเช่น
 11. 11. 1. ด้านความขยัน ตั้งใจเรียน-อ่านหนังสือ ช่วยผู้ปกครองทางานที่ตนเองสามารถช่วยได้ 2. ด้านความประหยัด เก็บเงินหยอดกระปุก ปิดน้าปิดไฟ ทานอาหารให้หมดจาน 3. ด้านความซื่อสัตย์ เก็บของได้นามามอบให้คุณครู ไม่ขโมยของเพื่อน ไม่พูดโกหก เมื่อทาผิดยอมรับผิด 4. ด้านความมีวินัย เข้าแถวให้เป็นระเบียบ เก็บของทุกครั้งที่เลิกเล่น/ใช้ ตรงต่อเวลา 5. ด้านความสะอาด ดูแลความสะอาดของตนเองและที่อยู่อาศัย ไม่ทิ้งขยะ ช่วยกันเก็บขยะ 6. ด้านความสุภาพ พูดกันด้วยถ้อยคาที่ไพเราะ การกล่าวคาทักทาย-ขอบคุณ-ขอโทษ (การยกมือไหว้) 7. ด้านความสามัคคี ช่วยกันทางานกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 8. ด้านความมีน้าใจ ช่วยเหลืองานที่บ้าน/โรงเรียน การแบ่งปันขนม-ของใช้
 12. 12. สรุปผลการดาเนินการโครงงาน จากการดาเนินงานโครงงานคุณธรรมสร้างร้อยยิ้ม สร้างความสุข แสดงให้เห็นว่าน้องระดับอนุบาลและ ประถมศึกษา ได้เรียนรู้ และได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้นิทานชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ น้องๆ มีคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้าใจ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น น้องๆ สามารถนาความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานไปใช้ในชีวิตประจาวัน และมีความ สนุกสนานเพลิดเพลินจากการฟังนิทานร้อยละ 80 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และในภาพรวมทุกคนมีความพึงพอใจต่อการ เข้าร่วมกิจกรรมเล่านิทาน ร้อยละ 92 ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ นอกจากคณะทางานจะมีบทบาทในการช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้าใจ ให้กับน้องระดับอนุบาลและประถมศึกษาแล้วจาเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครองอีกทางหนึ่งเพื่อให้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้าใจ เป็นไปอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมเล่านิทานค่อนข้างสั้น แต่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมต้อง ใช้เวลานานและต่อเนื่องจึงจะเกิดการพัฒนาและการที่จะสร้างให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมให้ได้ผลนั้น ควรเริ่มต้นตั้งแต่วัย เด็ก โดยเฉพาะการส่งเสริมเล่านิทานจากผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบุคคลแรกในการปลูกฝัง ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในบ้านที่มีอิทธิพลต่อความสนใจของเด็กใช้เป็นปัจจัยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

×