Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Publicidad

Más de Narayanasamy Prasannam(20)

Publicidad

கிரிமினல் குற்றவாளிகளின் தந்திரங்கள் Criminal focus

 1. கறறபபாரைவ (1) இனற நான் ஒர ATM மிஷின் இரநத கடடடதைதக் கடநத ெசனற ெகாணடரநேதன். அஙகிரநத ஒர ெபாியவர் எனைனக் கணடதம் கபபிடடார். நான் அவரரேக ெசனேறன். அவர் தனகக ஏடஎம் மில் பணம் எடககத் ெதாியாத எனற ெசானனேதாட, ஒர ஏடஎம் காரைட எனனிடம் தநத பணம் எடததத் தரமபட கறினார். உடேன நான் மறபபத் ெதாிவிததேதாட, அஙகிரநத ெசகயாிடட.யிடம் ெசனற அவரத உதவிைய நாடச் ெசானேனன். சாிெயனற ெசானன அநதப் ெபாியவர் ேவற யாேரனம் உதவிகக வரவாரகளா எனற ேதட ஆரமபிததார். கவனததில் ெகாளளஙகள்= ATM ெமஷின் உளள இடததில் கணகாணிபபக் ேகமராககள் உளளன. நீஙகள் அநதப் ெபாியவரகக உதவியிரநதால் அவரத பணதைதேயா அலலத ஏடஎம் காரைடேயா நீஙகள் திரடவிடடதாகப் பகார் கறலாம். அத தவிர அநத ஏடஎம் காரேட பிறாிடமிரநத திரடபபடடதாக இரககலாம். ஆகேவ கவனமாக இரஙகள் நணபரகேள உதவபேபாய் உபததிரவததில் சிககிக் ெகாளளாதீரகள்.
 2. கறறபபாரைவ (2) = திடெரனற உஙகள் வடட விளகககள் அைணநத விடகினறன. உஙகள் வடட சனனல் வழியாக அககமபககதத வடகளில் விளகககள் எாிகினறனவா எனற பாரஙகள். அவரகள் வடகளில் விளகககள் எாிநதால் நீஙகள் ெவளிேய ேபாய் உஙகள் மீடடர் மறறம் ெமயின் ஸவிடச் உளள ெபடடைய ேபாய் பாரஙகள். அவவாறினறி உடேன நீஙகள் கதைவத் திறநதால் யாராவத கததிையக் காடட மிரடடலாம். உஙகள் வடடப் ெபாரடகள் களவாடபபடேவா நீஙகள் காயபபடேவா கடம். கவனததில் ெகாளளஙகள்= உஙகள் வடட மினசாரம் தைட படடால் உடேன கதைவத் திறககாதீரகள். .சறறிலம் பாரதத ஏேதனம் அசாதாரணமாக உளளதா அலலத சததம் ேகடகிறதா எனற கவனியஙகள் ேதாழரகேள ேதாழியேர! அவசரபபடட ஆபததில் சிககிக் ெகாளளாதீரகள்!
 3. கறறபபாரைவ (3) மறறொமார கறற நிகழசசி இத பறறி நீஙகள் மனேப ேகளவிப் படடரககலாம். இத சாைல ஓரததில் அழத ொகாணடடரநத ஒர கழநைதையப் பாரதத ஒர ொபணமணி பறறியத. அநதக் கழநைதயிடம் அநதப் ொபணமணி விசாாிததேபாத அநதக் கழநைத தான் வழி தவறி வநத விடடதாகவம் தனைன வடடகக அைழததச் ொசலலமபடயம் ொசாலல ஒர விலாசம் எழதபபடட ஒர ேபபபைர அநதப் ொபணமணியிடம் ொகாடததத. அநதக் கழநைதைய அநத வடடகக அைழததச் ொசனற ொபணமணி காலங் ொபலைல அடகக ஸவிடசசில் ைகைவததேபாத ஷாக் அடதத மயஙகி விழநதாள். அவள் விழிததேபாத ஒர தனி அைறயில் உைடகள் கைளயபபடட நிரவாணமாகக் கிடநதாள். கவனததில் ொகாளளஙகள்= பிறரகக உதவம் மனபபானைம ொகாணடரபபத கட அவவளவ நலலத அலல. ொபணமணிகேள உஷார். ொராமபவம் நலலவராக, அனப ொசலததபவராக, உதவி ொசயபவராக இரககாதீரகள். உபததிரவததில் சிககித் தவிககாதீரகள்!
 4. கறறபபாரைவ (4) = ஒர நாள் ஒர மதாடட இரணட பாகொகட் இனிபபகேளாட என் வடடகக ொவளிேய நினற ொகாணடரநதாள். அவர் பககதத வடடககாராக இரககலாம் எனற எணணி விசாாிததேபாத ொவளியரககாரர் எனற அறிநேதன். உடேன ஏேதா தவறாக நடககப் ேபாகிறத எனற உணரநத நான் கதைவ மடவிடட அவைள விரடட விடேடன். மறநாள் அவளம் அவேளாட ேசரநத சிலரம் ேசரநத அககமபககதத வடகளில் இனிபபகைளக் ொகாடததத் திரடச் ொசனறைத அறிநத அதிரசசியைடநேதன். நலல ேவைள நான் தபபிதேதன் எனற நிமமதிப் ொபரமசச விடேடன். கவனததில் ொகாளளஙகள்= மன் பின் அறிமகமிலலாதவரகள் தரம் தினபணடஙகைளேயா, களிரபானஙகைளேயா வாஙகாதீரகள் ேதாழரகேள ேதாழியேர!உஷாராக இரஙகள்!
 5. கறறபபாரைவ (5) = ஏடஎம் மில் பணம் எடபபதறகாக நினற ொகாணடரநேதன். அபேபாத ஒர மதாடட எனககப் பினேன வநத நினறாள். அவள் ஏடஎம் காரட மலம் பணம் எடகக மடகிறதா எனறம் விசாாிததாள். இதனிைடேய ஒர சிறமி உளேள நைழநத ஏடஎம் மிஷின் அரேக எனைனத் தளளிக் ொகாணட நினறாள். ஏேதா தவறாக நடககிறத எனபைத உணரநேதன். அநதச் சிறமி நான் ஏடஎம் மில் எடதத பணம் ொவளிேய வரமேபாத எடபபதறகாகக் ைகைய நீடடனாள். நான் அவள் ைகையத் தடடவிடடப் பணதைத எடததக் ொகாணேடன். அநத மதாடடயம் சிறமியம் ேசரநத என் பணதைத லவடடச் ொசலல மயனறைத அறிநத அவரகைளத் திடட ொவளிேய விரடடேனன். கவனததில் ொகாளளஙகள்= ஏடஎம் மில் பணம் எடககச் ொசலலமேபாத ேவற யாைரயம் உளேள வர அனமதிககாதீரகள். ொவளியில் யாேரனம் சநேதகபபடமபடயாக நிறகிறாரகளா எனபைதயம் கவனியஙகள் சேகாதர சேகாதாிகேள!
 6. கறறபபாரைவ (6) = எனத ெபறோறார் அரச பணி பாிநத ஓயவ ெபறறவரகள். ஒர நாள் பிறபகல் ஒர அறிமகமிலலாத இைளஞன் என் அமமாவிடம் வநத தனத ோமாடடார் ைசககிளில் ெபடோரால் தீரநதோபானதாகவம் ெபடோரால் பஙக் ெவக ெதாைலவில் உளளதால் ெபடோரால் வாஙகிவர ஒர கால பாடடல் தரமபடயம் ோகடடான். எனத அமமா ஒர காைல பாடடைலத் தநதாரகள். அவன் பாடடலகக இரபத ரபாய் தரவதாகச் ெசாலல தனத பாகெகடடலரநத நற ரபாயததாள் ஒனைற எடததான். தனனிடம் சிலலைரயாக இரநதால் தரமபடயம் ோகடடான். எனத அமமா மிகவம் பததிசால பாடடலககப் பணம் ோவணடாம். இனாமாக எடததச் ெசல் எனற ெசாலல விடடாரகள். கவனததில் ெகாளளஙகள்= யாோரனம் கால பாடடலகக இரபத ரபாய் தர மனவரவாரகளா? அவன் பாகெகடடலரநத எடதத நற ரபாய் ோநாடட களள ோநாடடாக இரககலாம். என் அமமா அைத வாஙகிக் ெகாணட சிலலைர தநதிரநதால் ஏமாநதிரபபாரகள். அதிரஷடவசமாக இககடடலரநத தபபினார் என் அமமா நீஙகளம் உஷாராக இரஙகள் நணபரகோள!
 7. கறறபபாரைவ (7) = உஙகள் வடடக் கதவரோக ஒர கழநைதயின் அழகரல் ோகடடால் உடோன கதைவத் திறககாதீரகள். அத உஙகளகக விாிககபபடம் வைலயாக இரககலாம். இநத மாதிாித் தநதிரஙகள் கறிதத வடடல் தனியாக உளள ெபணமணிகள் விழிபபடனிரகக ோவணடம். காவல் தைறயினர் கறறபபட ஒர திரடோனா, ெகாைலயாளிோயா பதிவ ெசயயபபடட கழநைதயின் அழகரைல ஒலபரபபி உஙகைள ெவளிோய வர ைவததத் திரடோவா ெகாைல ெசயயோவா கடம். இத ெபரமபாலம் ெபணமணிகள் இரவில் தனியாக வடடல் உளளோபாத நடககிறத. உஷார் ெபணமணிகோள உஷார்!
 8. கறறபபாரைவ (8) = ஒர நணபர் எனகக அனபபிய ஈெமயில் ெசயதி = ஒர ெபண் தனத இரணட ோதாழிகளடன் ஒர இரயிலோவ ஸோடஷனககச் ெசனறாள். அதில் ஒரததி டாயெலட் ெசலவதாகக் கறிச் ெசனறாள். ெவகோநரமாகியம் அவள் ெவளிோய வரவிலைல. அவளத இர ோதாழிகளம் பதறிபோபாய் டாயெலடககள் ோபாயப் பாரததோபாத அவரகளத ோதாழி அஙோக இலலாதத கணட அதிரசசியைடநதனர். உடோன ோபாலசில் பகார் ெசயதனர். அவரகள் சநோதகபபடமபடயாக யாோரனம் டாயெலடடககள் ோபானாரகளா எனற விசாாிததாரகள். ஒர தபபரவத் ெதாழிலாளிப் ெபணமணி டரால ஒனைறத் தளளிக் ெகாணட டாயெலடடககச் ெசனறதாகக் கறினாரகள். உடோன ோபாலசார் தாம் சநோதகபபடட ஒர கிாிமினல் கடடதைதப் பிடதத விசாாிததாரகள். அவரகள் வழககமாக கைடவதிகளிலம் ோபரநத நிைலயம் மறறம் பைகவணட நிைலயஙகளில் உளள டாயெலடடககள் தனியாகச் ெசலோவாைரத் தாககி மயககமைடயச் ெசயத கடததிபோபாய் உடல் உறபபகைளத் திரட விறபாரகள் எனற ோதாழிகளிடம் கறினார். கவனததில் ெகாளளஙகள்= ெவளியிடஙகளககச் ெசலலமோபாத டாயெலடடககள் தனிோய ெசலலாதீரகள். ஒர தைணயடன் ெசலலஙகள் சோகாதர சோகாதாிகோள!
 9. கறறபபாரைவ (9) = ெவளிநாட ெசனற, பதிதாகத் திரமணமான தமபதிகள் தஙகளத ேதனிலைவக் ெகாணடாட ஒர ஓடடலல் ரம் எடததத் தஙகினாரகள். ஒரநாள் தன் மைனவிையக் காணாமல் கணவர் பதறிபேபாயப் பல இடஙகளில் ேதடனார். மைணவி கிைடககவிலைல. மிகவம் ேசாகமாகிப் ேபான அவன் தனிேய வட திரமபினான். சில வரடஙகள் கழிதத அநத ெவளி நாடடகக அவன் ெசனறேபாத ஒர பைழய வடடல் அதிசயப் பிறவிகள் கணகாடசி எனற ேபாஸடைரப் பாரததான். அநத வடடககள் நைழநத அவன் கணட காடசி அவனகக அதிரசசியளிபபதாக இரநதத. ஆம் அநத வடடல் ஒர இரமபக் கணடககள் அவனத மைனவி உடமெபலலாம் சடபடட தழமபகளடனம், ைக கால் விரலகள் ெவடடபபடடம் பாிதாபமாக காடசிகக ைவககபபடடரநதாள். பிசைச எடபபதறகாக அவளத ைக காலகள் மறறம் உடல் சிைதககபபடடரபபைத எணணிக் கமறி அழதான். ேதனிலைவ வடடேலேய ெகாணடாடஙகள். ெவளிநாட ெசனற வணாக ேவணடாம் நணபரகேள!
 10. கறறபபாரைவ (10) = உஙகளகக அறிமகமிலலாத யாேரனம் பிறரடன் ேபசவதறகாக உஙகளத ெமாைபல் ஃேபாைனக் ேகடடால் ெகாடககாதீரகள். அவரகள் உஙகள் ெதாைலேபசி மலம் ெதாடரப ெகாணட நபர் ஒர ெகாைலயாளியாகேவா, திரடனாகேவா இரககலாம். அவன் ேபாலசில் பிடபடம் ேபாத அவன் ெதாடரப ெகாணட ெதாைலேபசி எணகளில் உஙகள் ெதாைலேபசிககம் ெதாடரப இரபபத ெதாியவநதால் நீஙகளம் மாடடவரகள். வமபில் மாடடக் ெகாளளாதீரகள் சேகாதர சேகாதாிகேள. உஷார்! உஷார்! ! !
 11. ஆஙகில மலம் தமிழில் சி.சநதிரேசகரன், எம்.ஏ., பி.எட்., தைலைமயாசிாியர் (ஓயவ) ேகநதிாிய விதயாலயா, திரசசி, அைலேபசி, 9843769972 உஙகளகக வழஙகபவர் திரசசி பிரசனனா 9941505431,9488019015
Publicidad