Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”

Nicolae Sfetcu
Nicolae SfetcuFreelancer en MultiMedia

Astăzi, mai mult ca oricând, tot mai multe date şi informaţii circulă prin tot mai numeroase canale de informare. Abundenţa datelor de care dispunem astăzi impune o tratare realistă: o mare parte din informaţii sunt redundante, iar multe dintre acestea sunt nefolositoare beneficiarilor. Analistul în „intelligence” are rolul de „filtru al informaţiilor” pentru factorii de decizie care operează cu un volum mare de informaţii. În aceste condiţii, se pune întrebarea cine furnizează informaţii exacte, valoroase şi oportune, şi cine prezintă ştiri sau evenimente fără valoare fără a le plasa în context, fără a le interpreta rolul. INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 39-46 ISSN 2821 – 8159, ISSN – L 2821 – 8159 URL: https://www.intelligenceinfo.org/analistul-in-intelligence-si-rolul-sau-de-filtru-al-informatiilor/

INTELLIGENCE INFO
ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al
informațiilor”
Tiberiu Tănase
Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Analistul în „intelligence” și rolul său de
„filtru al informațiilor”, Intelligence Info, 1:2, 39-46, https://www.intelligenceinfo.org/analistul-
in-intelligence-si-rolul-sau-de-filtru-al-informatiilor/
Publicat online: 04.10.2022
ABONARE
© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine
exclusiv autorilor.
INTELLIGENCE INFO
2
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al
informațiilor”
Tiberiu Tănase
Rezumat
Astăzi, mai mult ca oricând, tot mai multe date şi informaţii circulă prin tot mai
numeroase canale de informare. Abundenţa datelor de care dispunem astăzi impune o
tratare realistă: o mare parte din informaţii sunt redundante, iar multe dintre acestea sunt
nefolositoare beneficiarilor. Analistul în „intelligence” are rolul de „filtru al informaţiilor”
pentru factorii de decizie care operează cu un volum mare de informaţii. În aceste condiţii,
se pune întrebarea cine furnizează informaţii exacte, valoroase şi oportune, şi cine prezintă
ştiri sau evenimente fără valoare fără a le plasa în context, fără a le interpreta rolul.
Cuvinte cheie: analist, intelligence, informații
Abstract
Today, more than ever, more and more data and information circulate through more
and more information channels. The abundance of data at our disposal today requires a
realistic treatment: a large part of the information is redundant, and many of them are
useless to the beneficiaries. The "intelligence" analyst has the role of "filter of information"
for decision-makers who operate with a large volume of information. Under these
conditions, the question arises as to who provides accurate, valuable and timely
information, and who presents worthless news or events without placing them in context,
without interpreting their role.
Keywords: analyst, intelligence, information
ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR”
3
INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 39-46
ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159
URL: https://www.intelligenceinfo.org/analistul-in-intelligence-si-rolul-sau-de-filtru-al-
informatiilor/
© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor
exprimate revine exclusiv autorilor.
Astăzi, mai mult ca oricând, tot mai multe date şi informaţii circulă prin tot mai
numeroase canale de informare. Abundenţa datelor de care dispunem astăzi impune o
tratare realistă: o mare parte din informaţii sunt redundante, iar multe dintre acestea sunt
nefolositoare beneficiarilor. Analistul în „intelligence” are rolul de „filtru al
informaţiilor” pentru factorii de decizie care operează cu un volum mare de
informaţii. În aceste condiţii, se pune întrebarea cine furnizează informaţii exacte,
valoroase şi oportune, şi cine prezintă ştiri sau evenimente fără valoare fără a le plasa
în context, fără a le interpreta rolul .
Capacităţi ale analistului - Pentru a putea face cerinţelor impuse de manageri şi
necesităţilor beneficiarilor, analistul trebuie să îndeplinească o serie de condiţii şi să
întrunească o multitudine de calităţi care la prima vedere par foarte dificil de însuşit.
,Analiştii trebuie să fie precauţi atunci când se bazează în exclusivitate pe sursele
deschise: să identifice sursa informaţiilor; să stabilească gradul de credibilitate care poate
fi conferit acestora; să facă distincţie între informaţie şi fapt. Pentru a evita o interpretare
greşită a datelor postate pe site-urile web, ofiţerul analist trebuie să evalueze fiecare
informaţie în parte şi să respecte următoarele criterii standard: credibilitatea şi calificarea
site-ului (stabilite în funcţie de datele de identificare, notorietatea, influenţa şi numărul de
vizitatori); obiectivitatea; relevanţa.
Analiştii trebuie să fie participanţi activi la elaborarea strategiilor de integrare
pentru colectarea datelor, prelucrarea şi analiza lor, căutând permanent informaţii şi nu
comportându-se ca recipienţi pasivi.
Datele pe care analiştii le descoperă şi expertiza pe care aceştia o creează atunci
când cercetează diferite problematici sunt aspecte la fel de importante ca şi produsul
analitic final care poate rezulta în urma cercetării. Noile tehnologii îi ajută să sorteze şi să
plaseze informaţiile în diferite categorii logice, dar, oricât de inovatoare ar fi, tehnologiile
INTELLIGENCE INFO
4
nu pot realiza sortarea corectă a informaţiilor, asimilarea şi plasarea lor într-un anumit
context. Ideea potrivit căreia putem, pur şi simplu, utiliza tehnologia pentru a compila
munca realizată în diferite locaţii nu aparţine unor analişti adevăraţi.
Învăţarea continuă este o activitate extrem de valoroasă atât pentru analişti, cât şi
pentru organizaţia din care aceştia fac parte.
Publicaţiile anuale în domeniul „intelligence”, care tind să se concentreze asupra
evenimentelor importante ce se derulează în fiecare moment, rămân una din puţinele surse
de inspiraţie pentru analiştii care doresc să-şi perfecţioneze astfel de deprinderi şi să îşi
construiască o platformă solidă pentru gândirea creativă. Alocarea, de către analişti, a unui
buget de timp pentru consultarea publicaţiilor „intelligence” nu constituie o sarcină de
serviciu, ci o investiţie în viitorul lor. Consultarea unor astfel de publicaţii trebuie să aibă
ca obiectiv fundamental formarea gândirii critice, a deprinderilor necesare analizei
alternative şi abia apoi trebuie să se facă în scopul informării concrete.
Intuiţia şi gândirea creativă, formularea şi testarea diferitelor ipoteze sunt la fel de
importante pentru procesul de analiză ca şi abordările inductive bazate pe evidenţa
faptelor1
.
Având în vedere importanţa deosebită pe care a dobândit-o informaţia în zilele
noastre, precum şi amploarea şi diversificarea nevoilor de cunoaştere, a apărut necesitatea
constituirii unor organe specializate, la diferite nivele şi la diverse domenii de activitate,
pentru culegerea şi valorificarea informaţiilor. Astfel, au apărut specialişti în prospectarea
pieţei interne şi externe, experţi în cunoaşterea evoluţiei situaţiei politice internaţionale,
specialişti în cunoaşterea, analiza şi prognoza fenomenului militar internaţional etc.2
Amplificarea şi diversificarea proceselor internaţionale, indiferent de natura
acestora, determină o creştere şi diversificare a rolului structurilor de informaţii, civile şi
militare, pentru monitorizarea acestor procese, pentru găsirea unor pârghii eficiente de
1
Ionel Stoica, Capacitatea de adaptarea a analizei „intelligence”, atribut fundamental al serviciilor
moderne de informaţii militare, în Sergiu T. Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de
informaţii militare, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 262.
2
Valentin Stănescu, Metode de analiză şi decizie în activitatea de informaţii militare, în Sergiu T.
Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic-
Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 270.
ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR”
5
control al societăţilor şi pentru impunerea intereselor naţionale în raport cu alte state sau
grupări de state. Culegerea instituţionalizată de informaţii reprezintă cea mai nouă şi cea
mai puternică dintre industrii, majoritatea statelor folosind-o şi instrumentând-o la pace, în
situaţii de criză şi la război3
. Oricum, pentru comunităţile informative, în general, nu există
situaţii de pace, criză sau război, ele fiind permanent acordate pe misiuni de luptă adaptate
situaţii.
În realizarea obiectivului primar de a susţine procesul decizional, sistemul de
informaţii are de îndeplinit o multitudine de misiuni, dintre care cele mai importante sunt:
identificarea, analiza şi evaluarea spaţiului informativ-operativ, precum şi a intenţiilor şi
abilităţilor adversarului, concomitent cu formularea ameninţărilor la adresa statului,
stabilirea strategiei de contracarare a acţiunilor adverse.
Rolul, locul şi importanţa analizei în cadrul fluxului informaţional
Rolul, locul şi importanţa analizei
Se poate afirma că procesul de analiză multisursă şi evaluare are un rol deosebit
de important în cadrul fluxului informaţional, având drept rezultat final produsul de
intelligence, oferit beneficiarilor sub o formă sau alta, fiind determinant în luarea deciziei
de către decidenţii politico-militari.
Una dintre etapele fluxului informativ este exploatarea, etapă pe parcursul căreia
datele şi informaţiile culese dobândesc relevanţă pentru siguranţa naţională, prin
intermediul evaluării, coroborării, analizei, sintezei şi interpretării acestora. De fapt această
etapă reprezintă procesarea şi interpretarea informaţiilor colectate, iar generic ea este
denumită analiză, evaluarea, coroborarea, analiza, sinteza şi interpretarea informaţiilor
colectate reprezentând fazele acestei etape. Aceste faze se interferează şi fac parte din
procesul de elaborare a produsului de intelligence (produsul informativ), care reprezintă
rezultatul final al etapei de analiză şi este oferit spre exploatare decidenţilor.
Analiza, ca stadiu în care informaţiile primare sunt coroborate, evaluate,
relaţionate, integrate, prelucrate pentru a deveni de înţeles, reprezintă o verigă critică atât
3
Valentin Stănescu, Metode de analiză şi decizie în activitatea de informaţii militare, în Sergiu T.
Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic-
Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 271.
INTELLIGENCE INFO
6
între managerii serviciilor de informaţii, cât şi între cei care culeg şi oferă informaţia
primară şi cei care o integrează în tablouri comprehensive mai ample. Doar identificarea
corectă a nişei de analiză face ca produsul de intelligence să corespundă nevoilor de
informare ale consumatorilor, respectiv ale decidenţilor politici, politico-militari şi militari.
Din păcate, se întâmplă ca analiştii să scrie rapoartele pe care doar ei le consideră
importante, indiferent dacă decidenţii le utilizează sau nu4
.
Analizele ,,complete” nu pot fi realizate doar pe baza surselor deschise de
informare, fiind necesară coroborarea tuturor surselor avute la dispoziţie.
Un dezavantaj pentru analistul din cadrul serviciilor secrete îl constituie, de
asemenea, multitudinea de surse deschise, care îngreunează procesul de diseminare a
datelor validate de cele imprecise. De asemenea, există riscul apariţiei unor
vulnerabilităţi, prin deconspirarea unor planuri sau intenţii ori al supraaprecierii valorii
de adevăr a unei informaţii ce poate fi doar o dezinformare.
Pentru a diminua aceste neajunsuri, ofiţerii analişti trebuie să fie capabili să
realizeze unde se potriveşte o informaţie neclasificată în imaginea de ansamblu a problemei
şi să aibă, pe lângă abilităţile considerate de bază (capacitatea de a înţelege o problemă în
ansamblu, de a colecta informaţii cu rapiditate, de a separa conţinutul relevant de cel
irelevant, de a transforma datele obţinute în produse informaţionale, de a identifica
informaţiile cu tema şi de a elimina inacurateţea) şi unele specifice, în funcţie de sursele
deschise cu care lucrează: Internet, presă audio-vizuală, sateliţi etc.
Succesul activităţii se obţine prin: focalizarea pe identificarea sursei primare;
menţinerea informaţiilor într-un singur format, simplitate, menţinerea filtrelor umane,
utilizarea unui singur ,,instrument” de lucru; consultarea cu colegii5
.
În aprecierea rolului Internetului în ansamblul surselor deschise de informare,
opiniile sunt variate:
- deşi ,,revoluţia informaţiei” are drept rezultat atât asigurarea facilă a accesului la
date variate, cât şi găsirea, manipularea, sortarea, filtrarea, sistematizarea ori plagierea
4
Valentin Stănescu, Metode de analiză şi decizie în activitatea de informaţii militare, în Sergiu T.
Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic-
Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 274.
5
NATO open source intellegence handbook, nov. 2001, traducere .
ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR”
7
materialelor, o mare parte a informaţiilor rămâne într-un format nesusceptibil manipulării
digitale, iar identificarea celor conţinând date relevante în planul securităţii prin diferitele
motoare de căutare depinde în mod esenţial de eficienţa operatorilor care le administrează.
Din acest motiv, capacităţile tehnologice performante trebuie dublate de dezvoltarea
abilităţilor umane, simpla cunoaştere a ,,navigării pe Internet” şi a accesării bazelor de date
nefiind suficientă.
- durata medie de viaţă a unui document pe Internet este de 75 de zile, în condiţiile
în care site-urile apar şi dispar fără o regulă anume. Acest fapt îngreunează munca
analistului care utilizează date din surse deschise, făcând dificilă catalogarea site-urilor şi
necesitând monitorizarea lor continuă. Drept urmare, simpla marcare a unor site-uri nu este
suficientă, fiind necesară arhivarea conţinutului acestora.
- Internetul nu trebuie considerat de către analişti ca o sursă principală în ceea ce
priveşte relevanţa şi rapiditatea cu care poate fi obţinută o informaţie.
Din perspectiva ofiţerului de informaţii, Internetul reprezintă un important
instrument de manipulare şi influenţare, fiindu-i acordat un spaţiu semnificativ în
ponderea materialelor analitice.
Analiza multisursă
Analiza multisursă reprezintă o continuare a prelucrărilor specifice etapei
unisursă, conform descrierii oficiale britanice a rolului DIS - Defence Intelligence Staff,
anume aceea de „analizare a informaţiilor ce provin dintr-o mare varietate de surse, atât
publice, cât şi acoperit”6
. Pe de altă parte, doctrina NATO împarte procesul de analiză
multisursă în următoarele activităţi:
colecţionarea sau munca de birou rutinieră, care constă în înregistrarea (luarea
în evidenţă şi nu culegerea) informaţiilor care sosesc de la surse;
evaluarea gradului de încredere al sursei şi a credibilităţii informaţiilor;
analiza propriu-zisă, respectiv identificarea faptelor (elementelor) semnificative,
compararea lor cu faptele (elementele) existente şi formularea concluziilor;
integrarea tuturor informaţiilor analizate în cadrul unui tablou general;
6
Central Intelligence Machinery, Londra, HMSO, 1993, pp. 21-22.
INTELLIGENCE INFO
8
interpretarea sau „deciderea asupra semnificaţiilor, în sensul a ceea ce este cel
mai probabil să se întâmple în viitor”7
.
În practică, însă, lucrurile nu se petrec atât de simplu. Ca şi în restul procesului
informativ, de la fiecare fază se revine la fazele anterioare într-o manieră ciclică. Termenul
analiză este folosit aici pentru a referi această etapă în întregul ei, deşi „evaluare” şi
„interpretare” reflectă mai bine specificul acestei etape. Rezultatul palpabil al acestei etape
se concretizează cu preponderenţă în intelligence (informaţiile prelucrate, analizate,
interpretate şi corelate), dar şi în alte activităţi cum ar fi: desfăşurarea unor şedinţe de
informare; realizarea unei baze de date destinată utilizării viitoare în cadrul activităţii
informative; semnale de tip reacţie inversă transmise către procesul propriu-zis de culegere
de informaţii8
.
Etapa analizei multisursă combină rezultatele diferitelor tipuri de culegere a
informaţiilor şi, în acelaşi timp, se bazează pe toate informaţiile disponibile din sursele
non-informative. Calitatea acestui proces depinde de calitatea stocării şi organizării la nivel
instituţional a datelor şi necesită o tehnologie a informaţiilor modernă pentru manipularea,
stocarea şi regăsirea lor. Rezultatele obţinute la sfârşitul acestei etape acoperă o gamă largă
a categoriilor, de la cele echivalente cotidianelor şi săptămânalelor din presa scrisă, până
la rapoartele ample cu concluzii pe termen lung. Aceste aspecte scot în evidenţă în mod
special responsabilităţile etapei multisursă în formularea de previziuni şi în determinarea
gradului de incertitudine.
În practică, toate organizaţiile multisursă tind, de asemenea, să aibă şi anumite
sarcini de culegere a informaţiilor. În particular, activitatea informativă de securitate nu
este constituită din agenţii unisursă şi multisursă separate. Este adevărat că o anumită parte
din susţinerea ideilor occidentale privind obiectivitatea activităţii informative se datorează
faptului că principalele elemente implicate efectiv în culegerea de informaţii în mod normal
nu poartă responsabilitatea evaluării rezultatelor propriei munci.
7
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Intelligence Doctrine, Agenţia militară a
NATO pentru standardizare, august 1984, Anexa F.
8
Valentin Stănescu, Metode de analiză şi decizie în activitatea de informaţii militare, în Sergiu T.
Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic-
Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 277.
ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR”
9
În aprecierea diferitelor feluri de materiale informative aflate la dispoziţie etapa
analizei multisursă trebuie să-şi poată vedea ţintele prin ochii acestora. Ea trebuie să
armonizeze această cerinţă cu cea care reclamă necesitatea unor relaţii apropiate cu
utilizatorii săi, concomitent cu menţinerea unei independenţe intelectuale. Fără
desfăşurarea unui efort multisursă eficient, investiţia mult mai mare făcută în procesul de
culegere sub acoperire a informaţiilor se poate pierde. Este necesară existenţa unei proporţii
echilibrate între cele două9
.
9
Valentin Stănescu, Metode de analiză şi decizie în activitatea de informaţii militare, în Sergiu T.
Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic-
Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 278.

Recomendados

Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ... por
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Nicolae Sfetcu
5 vistas16 diapositivas
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
2 vistas19 diapositivas
Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și... por
Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...
Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...Nicolae Sfetcu
2 vistas11 diapositivas
Analiza informațiilor por
Analiza informațiilorAnaliza informațiilor
Analiza informațiilorNicolae Sfetcu
46 vistas7 diapositivas
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022 por
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Nicolae Sfetcu
5 vistas19 diapositivas
Epistemologia serviciilor de informaţii por
Epistemologia serviciilor de informaţiiEpistemologia serviciilor de informaţii
Epistemologia serviciilor de informaţiiNicolae Sfetcu
22 vistas83 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”

Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence por
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceNicolae Sfetcu
4 vistas10 diapositivas
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022 por
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022Nicolae Sfetcu
4 vistas37 diapositivas
Rolul informaţiilor într-o societate democratică por
Rolul informaţiilor într-o societate democraticăRolul informaţiilor într-o societate democratică
Rolul informaţiilor într-o societate democraticăNicolae Sfetcu
3 vistas22 diapositivas
Activitatea de informații - Ciclul informațional por
Activitatea de informații - Ciclul informaționalActivitatea de informații - Ciclul informațional
Activitatea de informații - Ciclul informaționalNicolae Sfetcu
43 vistas8 diapositivas
Activitatea de informații - Ciclul informațional por
Activitatea de informații - Ciclul informațional Activitatea de informații - Ciclul informațional
Activitatea de informații - Ciclul informațional Nicolae Sfetcu
80 vistas8 diapositivas
Intelligence por
IntelligenceIntelligence
IntelligenceIonel Nitu
1.7K vistas14 diapositivas

Similar a Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”(20)

Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence por Nicolae Sfetcu
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Nicolae Sfetcu4 vistas
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022 por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Nicolae Sfetcu4 vistas
Rolul informaţiilor într-o societate democratică por Nicolae Sfetcu
Rolul informaţiilor într-o societate democraticăRolul informaţiilor într-o societate democratică
Rolul informaţiilor într-o societate democratică
Nicolae Sfetcu3 vistas
Activitatea de informații - Ciclul informațional por Nicolae Sfetcu
Activitatea de informații - Ciclul informaționalActivitatea de informații - Ciclul informațional
Activitatea de informații - Ciclul informațional
Nicolae Sfetcu43 vistas
Activitatea de informații - Ciclul informațional por Nicolae Sfetcu
Activitatea de informații - Ciclul informațional Activitatea de informații - Ciclul informațional
Activitatea de informații - Ciclul informațional
Nicolae Sfetcu80 vistas
Intelligence por Ionel Nitu
IntelligenceIntelligence
Intelligence
Ionel Nitu1.7K vistas
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Nicolae Sfetcu3 vistas
Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații por Nicolae Sfetcu
Comunități epistemice în activitatea de informații - ContrainformațiiComunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații
Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații
Nicolae Sfetcu15 vistas
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu4 vistas
Epistemologia colectării informațiilor por Nicolae Sfetcu
Epistemologia colectării informațiilorEpistemologia colectării informațiilor
Epistemologia colectării informațiilor
Nicolae Sfetcu4 vistas
sustinere doctorat ionel nitu 2012 por Ionel Nitu
sustinere doctorat ionel nitu 2012sustinere doctorat ionel nitu 2012
sustinere doctorat ionel nitu 2012
Ionel Nitu1.3K vistas
54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence por ramona771
54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence
54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence
ramona771382 vistas
Analiza strategica si osint por Ionel Nitu
Analiza strategica si osintAnaliza strategica si osint
Analiza strategica si osint
Ionel Nitu3.2K vistas
Ires predictii ale-opiniei-publice por iresibc
Ires predictii ale-opiniei-publiceIres predictii ale-opiniei-publice
Ires predictii ale-opiniei-publice
iresibc388 vistas
Atitudini şi comportamente specifice de utilizare a produselor financiar banc... por toni2007
Atitudini şi comportamente specifice de utilizare a produselor financiar banc...Atitudini şi comportamente specifice de utilizare a produselor financiar banc...
Atitudini şi comportamente specifice de utilizare a produselor financiar banc...
toni20071.9K vistas
Metodologii moderne în analiza intelligence por Nicolae Sfetcu
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligence
Nicolae Sfetcu4 vistas
Megadatele (Big Data) pe Internet por Nicolae Sfetcu
Megadatele (Big Data) pe InternetMegadatele (Big Data) pe Internet
Megadatele (Big Data) pe Internet
Nicolae Sfetcu3 vistas
Metodologii în activitatea de informații por Nicolae Sfetcu
Metodologii în activitatea de informații Metodologii în activitatea de informații
Metodologii în activitatea de informații
Nicolae Sfetcu13 vistas

Más de Nicolae Sfetcu

Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăNicolae Sfetcu
3 vistas15 diapositivas
Biopolitica și geopolitica por
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopoliticaNicolae Sfetcu
3 vistas13 diapositivas
Dance Music por
Dance MusicDance Music
Dance MusicNicolae Sfetcu
5 vistas238 diapositivas
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Nicolae Sfetcu
4 vistas18 diapositivas
Actul de la 23 august 1944 în România por
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaNicolae Sfetcu
3 vistas9 diapositivas
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 por
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Nicolae Sfetcu
2 vistas7 diapositivas

Más de Nicolae Sfetcu(20)

Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por Nicolae Sfetcu
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Nicolae Sfetcu3 vistas
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Nicolae Sfetcu4 vistas
Actul de la 23 august 1944 în România por Nicolae Sfetcu
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în România
Nicolae Sfetcu3 vistas
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 por Nicolae Sfetcu
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Nicolae Sfetcu2 vistas
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 por Nicolae Sfetcu
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Nicolae Sfetcu4 vistas
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 por Nicolae Sfetcu
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Nicolae Sfetcu2 vistas
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining) por Nicolae Sfetcu
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Nicolae Sfetcu5 vistas
Variabile în dezvoltarea WordPress por Nicolae Sfetcu
Variabile în dezvoltarea WordPressVariabile în dezvoltarea WordPress
Variabile în dezvoltarea WordPress
Nicolae Sfetcu3 vistas
Anomalii ale relativității generale por Nicolae Sfetcu
Anomalii ale relativității generaleAnomalii ale relativității generale
Anomalii ale relativității generale
Nicolae Sfetcu5 vistas
Viitorul științei – Știința științelor por Nicolae Sfetcu
Viitorul științei – Știința științelorViitorul științei – Știința științelor
Viitorul științei – Știința științelor
Nicolae Sfetcu4 vistas
Cercetare și aplicații în rețelele sociale por Nicolae Sfetcu
Cercetare și aplicații în rețelele socialeCercetare și aplicații în rețelele sociale
Cercetare și aplicații în rețelele sociale
Nicolae Sfetcu4 vistas
Securitatea Big Data: Amenințări por Nicolae Sfetcu
Securitatea Big Data: AmenințăriSecuritatea Big Data: Amenințări
Securitatea Big Data: Amenințări
Nicolae Sfetcu2 vistas
Excel: Comenzi rapide și formatare de bază por Nicolae Sfetcu
Excel: Comenzi rapide și formatare de bazăExcel: Comenzi rapide și formatare de bază
Excel: Comenzi rapide și formatare de bază
Nicolae Sfetcu4 vistas

Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”

  • 1. INTELLIGENCE INFO ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022 Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor” Tiberiu Tănase Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”, Intelligence Info, 1:2, 39-46, https://www.intelligenceinfo.org/analistul- in-intelligence-si-rolul-sau-de-filtru-al-informatiilor/ Publicat online: 04.10.2022 ABONARE © 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
  • 2. INTELLIGENCE INFO 2 Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor” Tiberiu Tănase Rezumat Astăzi, mai mult ca oricând, tot mai multe date şi informaţii circulă prin tot mai numeroase canale de informare. Abundenţa datelor de care dispunem astăzi impune o tratare realistă: o mare parte din informaţii sunt redundante, iar multe dintre acestea sunt nefolositoare beneficiarilor. Analistul în „intelligence” are rolul de „filtru al informaţiilor” pentru factorii de decizie care operează cu un volum mare de informaţii. În aceste condiţii, se pune întrebarea cine furnizează informaţii exacte, valoroase şi oportune, şi cine prezintă ştiri sau evenimente fără valoare fără a le plasa în context, fără a le interpreta rolul. Cuvinte cheie: analist, intelligence, informații Abstract Today, more than ever, more and more data and information circulate through more and more information channels. The abundance of data at our disposal today requires a realistic treatment: a large part of the information is redundant, and many of them are useless to the beneficiaries. The "intelligence" analyst has the role of "filter of information" for decision-makers who operate with a large volume of information. Under these conditions, the question arises as to who provides accurate, valuable and timely information, and who presents worthless news or events without placing them in context, without interpreting their role. Keywords: analyst, intelligence, information
  • 3. ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR” 3 INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 39-46 ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159 URL: https://www.intelligenceinfo.org/analistul-in-intelligence-si-rolul-sau-de-filtru-al- informatiilor/ © 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. Astăzi, mai mult ca oricând, tot mai multe date şi informaţii circulă prin tot mai numeroase canale de informare. Abundenţa datelor de care dispunem astăzi impune o tratare realistă: o mare parte din informaţii sunt redundante, iar multe dintre acestea sunt nefolositoare beneficiarilor. Analistul în „intelligence” are rolul de „filtru al informaţiilor” pentru factorii de decizie care operează cu un volum mare de informaţii. În aceste condiţii, se pune întrebarea cine furnizează informaţii exacte, valoroase şi oportune, şi cine prezintă ştiri sau evenimente fără valoare fără a le plasa în context, fără a le interpreta rolul . Capacităţi ale analistului - Pentru a putea face cerinţelor impuse de manageri şi necesităţilor beneficiarilor, analistul trebuie să îndeplinească o serie de condiţii şi să întrunească o multitudine de calităţi care la prima vedere par foarte dificil de însuşit. ,Analiştii trebuie să fie precauţi atunci când se bazează în exclusivitate pe sursele deschise: să identifice sursa informaţiilor; să stabilească gradul de credibilitate care poate fi conferit acestora; să facă distincţie între informaţie şi fapt. Pentru a evita o interpretare greşită a datelor postate pe site-urile web, ofiţerul analist trebuie să evalueze fiecare informaţie în parte şi să respecte următoarele criterii standard: credibilitatea şi calificarea site-ului (stabilite în funcţie de datele de identificare, notorietatea, influenţa şi numărul de vizitatori); obiectivitatea; relevanţa. Analiştii trebuie să fie participanţi activi la elaborarea strategiilor de integrare pentru colectarea datelor, prelucrarea şi analiza lor, căutând permanent informaţii şi nu comportându-se ca recipienţi pasivi. Datele pe care analiştii le descoperă şi expertiza pe care aceştia o creează atunci când cercetează diferite problematici sunt aspecte la fel de importante ca şi produsul analitic final care poate rezulta în urma cercetării. Noile tehnologii îi ajută să sorteze şi să plaseze informaţiile în diferite categorii logice, dar, oricât de inovatoare ar fi, tehnologiile
  • 4. INTELLIGENCE INFO 4 nu pot realiza sortarea corectă a informaţiilor, asimilarea şi plasarea lor într-un anumit context. Ideea potrivit căreia putem, pur şi simplu, utiliza tehnologia pentru a compila munca realizată în diferite locaţii nu aparţine unor analişti adevăraţi. Învăţarea continuă este o activitate extrem de valoroasă atât pentru analişti, cât şi pentru organizaţia din care aceştia fac parte. Publicaţiile anuale în domeniul „intelligence”, care tind să se concentreze asupra evenimentelor importante ce se derulează în fiecare moment, rămân una din puţinele surse de inspiraţie pentru analiştii care doresc să-şi perfecţioneze astfel de deprinderi şi să îşi construiască o platformă solidă pentru gândirea creativă. Alocarea, de către analişti, a unui buget de timp pentru consultarea publicaţiilor „intelligence” nu constituie o sarcină de serviciu, ci o investiţie în viitorul lor. Consultarea unor astfel de publicaţii trebuie să aibă ca obiectiv fundamental formarea gândirii critice, a deprinderilor necesare analizei alternative şi abia apoi trebuie să se facă în scopul informării concrete. Intuiţia şi gândirea creativă, formularea şi testarea diferitelor ipoteze sunt la fel de importante pentru procesul de analiză ca şi abordările inductive bazate pe evidenţa faptelor1 . Având în vedere importanţa deosebită pe care a dobândit-o informaţia în zilele noastre, precum şi amploarea şi diversificarea nevoilor de cunoaştere, a apărut necesitatea constituirii unor organe specializate, la diferite nivele şi la diverse domenii de activitate, pentru culegerea şi valorificarea informaţiilor. Astfel, au apărut specialişti în prospectarea pieţei interne şi externe, experţi în cunoaşterea evoluţiei situaţiei politice internaţionale, specialişti în cunoaşterea, analiza şi prognoza fenomenului militar internaţional etc.2 Amplificarea şi diversificarea proceselor internaţionale, indiferent de natura acestora, determină o creştere şi diversificare a rolului structurilor de informaţii, civile şi militare, pentru monitorizarea acestor procese, pentru găsirea unor pârghii eficiente de 1 Ionel Stoica, Capacitatea de adaptarea a analizei „intelligence”, atribut fundamental al serviciilor moderne de informaţii militare, în Sergiu T. Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 262. 2 Valentin Stănescu, Metode de analiză şi decizie în activitatea de informaţii militare, în Sergiu T. Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 270.
  • 5. ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR” 5 control al societăţilor şi pentru impunerea intereselor naţionale în raport cu alte state sau grupări de state. Culegerea instituţionalizată de informaţii reprezintă cea mai nouă şi cea mai puternică dintre industrii, majoritatea statelor folosind-o şi instrumentând-o la pace, în situaţii de criză şi la război3 . Oricum, pentru comunităţile informative, în general, nu există situaţii de pace, criză sau război, ele fiind permanent acordate pe misiuni de luptă adaptate situaţii. În realizarea obiectivului primar de a susţine procesul decizional, sistemul de informaţii are de îndeplinit o multitudine de misiuni, dintre care cele mai importante sunt: identificarea, analiza şi evaluarea spaţiului informativ-operativ, precum şi a intenţiilor şi abilităţilor adversarului, concomitent cu formularea ameninţărilor la adresa statului, stabilirea strategiei de contracarare a acţiunilor adverse. Rolul, locul şi importanţa analizei în cadrul fluxului informaţional Rolul, locul şi importanţa analizei Se poate afirma că procesul de analiză multisursă şi evaluare are un rol deosebit de important în cadrul fluxului informaţional, având drept rezultat final produsul de intelligence, oferit beneficiarilor sub o formă sau alta, fiind determinant în luarea deciziei de către decidenţii politico-militari. Una dintre etapele fluxului informativ este exploatarea, etapă pe parcursul căreia datele şi informaţiile culese dobândesc relevanţă pentru siguranţa naţională, prin intermediul evaluării, coroborării, analizei, sintezei şi interpretării acestora. De fapt această etapă reprezintă procesarea şi interpretarea informaţiilor colectate, iar generic ea este denumită analiză, evaluarea, coroborarea, analiza, sinteza şi interpretarea informaţiilor colectate reprezentând fazele acestei etape. Aceste faze se interferează şi fac parte din procesul de elaborare a produsului de intelligence (produsul informativ), care reprezintă rezultatul final al etapei de analiză şi este oferit spre exploatare decidenţilor. Analiza, ca stadiu în care informaţiile primare sunt coroborate, evaluate, relaţionate, integrate, prelucrate pentru a deveni de înţeles, reprezintă o verigă critică atât 3 Valentin Stănescu, Metode de analiză şi decizie în activitatea de informaţii militare, în Sergiu T. Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 271.
  • 6. INTELLIGENCE INFO 6 între managerii serviciilor de informaţii, cât şi între cei care culeg şi oferă informaţia primară şi cei care o integrează în tablouri comprehensive mai ample. Doar identificarea corectă a nişei de analiză face ca produsul de intelligence să corespundă nevoilor de informare ale consumatorilor, respectiv ale decidenţilor politici, politico-militari şi militari. Din păcate, se întâmplă ca analiştii să scrie rapoartele pe care doar ei le consideră importante, indiferent dacă decidenţii le utilizează sau nu4 . Analizele ,,complete” nu pot fi realizate doar pe baza surselor deschise de informare, fiind necesară coroborarea tuturor surselor avute la dispoziţie. Un dezavantaj pentru analistul din cadrul serviciilor secrete îl constituie, de asemenea, multitudinea de surse deschise, care îngreunează procesul de diseminare a datelor validate de cele imprecise. De asemenea, există riscul apariţiei unor vulnerabilităţi, prin deconspirarea unor planuri sau intenţii ori al supraaprecierii valorii de adevăr a unei informaţii ce poate fi doar o dezinformare. Pentru a diminua aceste neajunsuri, ofiţerii analişti trebuie să fie capabili să realizeze unde se potriveşte o informaţie neclasificată în imaginea de ansamblu a problemei şi să aibă, pe lângă abilităţile considerate de bază (capacitatea de a înţelege o problemă în ansamblu, de a colecta informaţii cu rapiditate, de a separa conţinutul relevant de cel irelevant, de a transforma datele obţinute în produse informaţionale, de a identifica informaţiile cu tema şi de a elimina inacurateţea) şi unele specifice, în funcţie de sursele deschise cu care lucrează: Internet, presă audio-vizuală, sateliţi etc. Succesul activităţii se obţine prin: focalizarea pe identificarea sursei primare; menţinerea informaţiilor într-un singur format, simplitate, menţinerea filtrelor umane, utilizarea unui singur ,,instrument” de lucru; consultarea cu colegii5 . În aprecierea rolului Internetului în ansamblul surselor deschise de informare, opiniile sunt variate: - deşi ,,revoluţia informaţiei” are drept rezultat atât asigurarea facilă a accesului la date variate, cât şi găsirea, manipularea, sortarea, filtrarea, sistematizarea ori plagierea 4 Valentin Stănescu, Metode de analiză şi decizie în activitatea de informaţii militare, în Sergiu T. Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 274. 5 NATO open source intellegence handbook, nov. 2001, traducere .
  • 7. ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR” 7 materialelor, o mare parte a informaţiilor rămâne într-un format nesusceptibil manipulării digitale, iar identificarea celor conţinând date relevante în planul securităţii prin diferitele motoare de căutare depinde în mod esenţial de eficienţa operatorilor care le administrează. Din acest motiv, capacităţile tehnologice performante trebuie dublate de dezvoltarea abilităţilor umane, simpla cunoaştere a ,,navigării pe Internet” şi a accesării bazelor de date nefiind suficientă. - durata medie de viaţă a unui document pe Internet este de 75 de zile, în condiţiile în care site-urile apar şi dispar fără o regulă anume. Acest fapt îngreunează munca analistului care utilizează date din surse deschise, făcând dificilă catalogarea site-urilor şi necesitând monitorizarea lor continuă. Drept urmare, simpla marcare a unor site-uri nu este suficientă, fiind necesară arhivarea conţinutului acestora. - Internetul nu trebuie considerat de către analişti ca o sursă principală în ceea ce priveşte relevanţa şi rapiditatea cu care poate fi obţinută o informaţie. Din perspectiva ofiţerului de informaţii, Internetul reprezintă un important instrument de manipulare şi influenţare, fiindu-i acordat un spaţiu semnificativ în ponderea materialelor analitice. Analiza multisursă Analiza multisursă reprezintă o continuare a prelucrărilor specifice etapei unisursă, conform descrierii oficiale britanice a rolului DIS - Defence Intelligence Staff, anume aceea de „analizare a informaţiilor ce provin dintr-o mare varietate de surse, atât publice, cât şi acoperit”6 . Pe de altă parte, doctrina NATO împarte procesul de analiză multisursă în următoarele activităţi: colecţionarea sau munca de birou rutinieră, care constă în înregistrarea (luarea în evidenţă şi nu culegerea) informaţiilor care sosesc de la surse; evaluarea gradului de încredere al sursei şi a credibilităţii informaţiilor; analiza propriu-zisă, respectiv identificarea faptelor (elementelor) semnificative, compararea lor cu faptele (elementele) existente şi formularea concluziilor; integrarea tuturor informaţiilor analizate în cadrul unui tablou general; 6 Central Intelligence Machinery, Londra, HMSO, 1993, pp. 21-22.
  • 8. INTELLIGENCE INFO 8 interpretarea sau „deciderea asupra semnificaţiilor, în sensul a ceea ce este cel mai probabil să se întâmple în viitor”7 . În practică, însă, lucrurile nu se petrec atât de simplu. Ca şi în restul procesului informativ, de la fiecare fază se revine la fazele anterioare într-o manieră ciclică. Termenul analiză este folosit aici pentru a referi această etapă în întregul ei, deşi „evaluare” şi „interpretare” reflectă mai bine specificul acestei etape. Rezultatul palpabil al acestei etape se concretizează cu preponderenţă în intelligence (informaţiile prelucrate, analizate, interpretate şi corelate), dar şi în alte activităţi cum ar fi: desfăşurarea unor şedinţe de informare; realizarea unei baze de date destinată utilizării viitoare în cadrul activităţii informative; semnale de tip reacţie inversă transmise către procesul propriu-zis de culegere de informaţii8 . Etapa analizei multisursă combină rezultatele diferitelor tipuri de culegere a informaţiilor şi, în acelaşi timp, se bazează pe toate informaţiile disponibile din sursele non-informative. Calitatea acestui proces depinde de calitatea stocării şi organizării la nivel instituţional a datelor şi necesită o tehnologie a informaţiilor modernă pentru manipularea, stocarea şi regăsirea lor. Rezultatele obţinute la sfârşitul acestei etape acoperă o gamă largă a categoriilor, de la cele echivalente cotidianelor şi săptămânalelor din presa scrisă, până la rapoartele ample cu concluzii pe termen lung. Aceste aspecte scot în evidenţă în mod special responsabilităţile etapei multisursă în formularea de previziuni şi în determinarea gradului de incertitudine. În practică, toate organizaţiile multisursă tind, de asemenea, să aibă şi anumite sarcini de culegere a informaţiilor. În particular, activitatea informativă de securitate nu este constituită din agenţii unisursă şi multisursă separate. Este adevărat că o anumită parte din susţinerea ideilor occidentale privind obiectivitatea activităţii informative se datorează faptului că principalele elemente implicate efectiv în culegerea de informaţii în mod normal nu poartă responsabilitatea evaluării rezultatelor propriei munci. 7 Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Intelligence Doctrine, Agenţia militară a NATO pentru standardizare, august 1984, Anexa F. 8 Valentin Stănescu, Metode de analiză şi decizie în activitatea de informaţii militare, în Sergiu T. Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 277.
  • 9. ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR” 9 În aprecierea diferitelor feluri de materiale informative aflate la dispoziţie etapa analizei multisursă trebuie să-şi poată vedea ţintele prin ochii acestora. Ea trebuie să armonizeze această cerinţă cu cea care reclamă necesitatea unor relaţii apropiate cu utilizatorii săi, concomitent cu menţinerea unei independenţe intelectuale. Fără desfăşurarea unui efort multisursă eficient, investiţia mult mai mare făcută în procesul de culegere sub acoperire a informaţiilor se poate pierde. Este necesară existenţa unei proporţii echilibrate între cele două9 . 9 Valentin Stănescu, Metode de analiză şi decizie în activitatea de informaţii militare, în Sergiu T. Medar (coordonator), Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p. 278.