Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO

Nicolae Sfetcu
Nicolae SfetcuFreelancer en MultiMedia

Serviciile de informații interne, externe și militare, serviciile de securitate și alte departamente de informații și protecție realizează cunoașterea, prevenirea, contracararea sau înlăturarea, după caz, a amenințărilor la adresa securității naționale. În asigurarea stării de securitate, un rol fundamental îl reprezintă cunoașterea disfuncționalităților, vulnerabilităților, factorilor de risc, amenințărilor și pericolelor la adresa acesteia, care se realizează prin identificarea/transmiterea de către alte organe competente, a priorităților informaționale, căutarea și obținerea de informații Pentru securitate, analiza/prelucrarea acestora și transmiterea/diseminarea acestora către factorii de decizie împuterniciți din punct de vedere legal pentru prevenirea și contracararea deciziilor. Acest obiectiv se realizează prin acțiunile operative specifice structurilor de informații, instituțiilor statului, integrate organic în administrația statului, pe baza unui suport juridic adecvat, a responsabilității depline a autorităților politice și a controlului parlamentar. INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 47-54 ISSN 2821 – 8159, ISSN – L 2821 – 8159 URL: https://www.intelligenceinfo.org/puncte-de-vedere-privind-tipologia-serviciilor-de-intelligence-din-unele-state-ale-nato/

INTELLIGENCE INFO
ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence
din unele state ale NATO
Tiberiu Tănase
Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Puncte de vedere privind tipologia serviciilor
de intelligence din unele state ale NATO, Intelligence Info, 1:2, 47-54,
https://www.intelligenceinfo.org/puncte-de-vedere-privind-tipologia-serviciilor-de-intelligence-
din-unele-state-ale-nato/
Publicat online: 06.10.2022
ABONARE
© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine
exclusiv autorilor.
INTELLIGENCE INFO
2
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de
intelligence din unele state ale NATO
Col.(r) dr. Tănase Tiberiu, cercetător asociat - Comitetul Român de Istoria și Filosofia
Științei și Tehnicii – Divizia Istoria Stiinței - al Academiei Romane
Rezumat
Serviciile de informații interne, externe și militare, serviciile de securitate și alte
departamente de informații și protecție realizează cunoașterea, prevenirea, contracararea
sau înlăturarea, după caz, a amenințărilor la adresa securității naționale. În asigurarea stării
de securitate, un rol fundamental îl reprezintă cunoașterea disfuncționalităților,
vulnerabilităților, factorilor de risc, amenințărilor și pericolelor la adresa acesteia, care se
realizează prin identificarea/transmiterea de către alte organe competente, a priorităților
informaționale, căutarea și obținerea de informații Pentru securitate, analiza/prelucrarea
acestora și transmiterea/diseminarea acestora către factorii de decizie împuterniciți din
punct de vedere legal pentru prevenirea și contracararea deciziilor. Acest obiectiv se
realizează prin acțiunile operative specifice structurilor de informații, instituțiilor statului,
integrate organic în administrația statului, pe baza unui suport juridic adecvat, a
responsabilității depline a autorităților politice și a controlului parlamentar.
Cuvinte cheie: servicii de intelligence, NATO
Abstract
The internal, external and military intelligence services, security services and other
departments of intelligence and protection make knowledge, prevention, counteraction or
removal, as appropriate, of threats to national security. In securing the state of security, a
fundamental role is the knowledge of the dysfunctions, vulnerabilities, risk factors, threats
and dangers to it, which are achieved by identifying / transmitting by other competent
bodies, informational priorities, searching and obtaining information For security, their
analysis / processing and their transmission / dissemination to legally empowered decision
makers to prevent and counteract decisions. This objective is achieved through the specific
PUNCTE DE VEDERE PRIVIND TIPOLOGIA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE
3
operative actions of the intelligence structures, state institutions, organically integrated into
the state administration, on the basis of an adequate legal support, full responsibility of the
political authorities and parliamentary control.
Keywords: intelligence agencies, NATO
INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 47-54
ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159
URL: https://www.intelligenceinfo.org/puncte-de-vedere-privind-tipologia-serviciilor-de-
intelligence-din-unele-state-ale-nato/
© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor
exprimate revine exclusiv autorilor.
Introducere
Serviciile de informaţii interne, externe şi militare, serviciile de securitate şi alte
structuri departamentale de informaţii şi protecţie1
realizează cunoaşterea2
, prevenirea3
,
contracararea4
sau înlăturarea, după caz, a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale5
.
În asigurarea stării de securitate, un rol fundamental revine cunoaşterii
disfuncţiilor, vulnerabilităţilor, factorilor de risc, ameninţărilor şi stărilor de pericol la
adresa acesteia, care se realizează prin identificarea/sau transmiterea de către alte
organisme abilitate, a priorităţilor informative, căutarea şi obţinerea informaţiilor pentru
securitate, analiza/procesarea şi transmiterea/diseminarea lor factorilor legal abilitaţi, în
vederea luării deciziilor de prevenire şi contracarare. Acest obiectiv se realizează prin
1
Ne referim numai la cele care au/deţin în structura lor componenta informativă - n.n.
2
Cunoaşterea oferă capacitatea identificării tendinţelor de evoluţie a fenomenelor perturbatoare la
adresa democraţiei şi a statului de drept, a mediilor de proliferare a armelor de distrugere în masă, a
actorilor crimei organizate, terorismului şi vectorilor care generează şi desfăşoară acţiuni specifice
războiului informaţional împotriva statului român şi a aliaţilor săi, cf. Doctrinei Naţionale a
Informaţiilor pentru Securitate, p. 20.
3
Prevenirea este reacţia de apărare prin care se reduc sau se înlătură sursele generatoare de riscuri
la adresa securităţii naţionale (loc. cit., p. 21).
4
Contracararea este acţiunea de apărare prin care se blochează materializarea ori consumarea unei
ameninţări, ibidem.
5
Vezi definiţia din Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru Securitate, p.11.
INTELLIGENCE INFO
4
acţiunile operative specifice ale structurilor de informaţii, instituţii ale statului de drept,
integrate organic în ansamblul administraţiei statului, în baza unui suport legal
corespunzător, a unei responsa-bilităţi depline a autorităţilor politice şi controlului
parlamentar.
În acest context, structurile de informaţii pentru securitate sunt obligate6
:
- să caute, să identifice, să obţină şi să furnizeze factorilor de decizie politico-statală
cunoştinţe ample şi exacte despre problemele care generează vulnerabilităţi, factori de risc,
ameninţări şi pericole la adresa securităţii interne a României şi a aliaţilor săi, potrivit
cererilor formulate de beneficiari şi, în anumite cazuri, şi în funcţie de anumite evaluări
proprii (când este vorba de ameninţări extrem de grave);
- să contribuie, prin măsuri de cunoaştere, la prevenirea conflictelor locale şi zonale
generate de noii actori identificaţi în state agresoare, actori non-statali – interesaţi să
controleze difuzarea informaţiilor pentru promovarea intereselor proprii, aşa-zisele
corporaţii multinaţionale - cu o identitate foarte greu de stabilit, care intră în jocurile
internaţionale ca actori ai politicii globale, precum şi organizaţiile criminale de cele mai
diverse tipuri;
- să-şi reevalueze permanent modul de acţiune, în vederea identificării cu
operativitate a oportunităţilor şi ameninţărilor la adresa intereselor naţionale;
- să evalueze şi să prognozeze evoluţia situaţiei operative în domeniul securităţii
naţionale, să formuleze propuneri de măsuri adecvate de cunoaştere, prevenire şi
contracarare a factorilor de risc şi ameninţărilor şi să sprijine procesul de luare a deciziilor;
- să asigure un management eficient al resurselor, pe bază de programe integrate,
să-şi îmbunătăţească activitatea de cooperare, conlucrare şi colaborare cu instituţiile din
sistemul securităţii naţionale şi cu cele ale partenerilor externi;
- să elaboreze evaluări şi analize complexe asupra stării de securitate naţională, care
să identifice şi să sesizeze ameninţările potenţiale, caracteristicile mediului în care acestea
acţionează şi să propună măsuri adecvate pentru protejarea obiectivelor, valorilor
fundamentale şi intereselor naţionale împotriva oricăror acţiuni ilegale.
6
Ibidem, p. 21.
PUNCTE DE VEDERE PRIVIND TIPOLOGIA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE
5
Furnizarea informaţiilor de cunoaştere, anticipare şi prevenire a ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale vizează fundamentarea şi determinarea deciziilor şi acţiunilor autorităţilor,
instituţiilor şi organismelor însărcinate cu aplicarea legii.
1. Categorii de intelligence ca servicii- informaţii, contrainformaţii şi securitate)/
organizarea şi competenţe/atribuţii generale
1.1. Categorii de intelligence ca servicii
Activitatea de informaţii pentru securitate presupune şi existenţa instru-mentelor
necesare desfăşurării acesteia, respectiv organizații/serviciile de intelligence Acestea pot fi
clasificate în funcţie de mai multe criterii: scop, obiective şi aria/spaţiul de acţiune, modul
de relaţionare faţă de putere, subordonare, structură etc.
În acest sens, în funcţie de:
- scopul pentru care au fost constituite, serviciile de intelligence pot fi de
intelligence propriu-zise, counterintelligence/contrainformaţii, securitate;
- obiective şi aria/spaţiul de acţiune, pot fi: servicii de intelligence interne, servicii
de intelligence externe;
- modul de relaţionare faţă de putere şi/sau subordonarea acestor servicii, pot
funcţiona servicii independente/autonome sau departamentale;
- structura acestora, pot fi civile, militare, mixte (având în componenţă atât civili
cât şi militari).
În general, în legislaţia statelor democratice întâlnim forme de clasificare
combinate, sens în care o serie de specialişti au optat pentru un sistem de clasificări
multicriterii, care ar putea împărţi serviciile de informaţii, potrivit misiunilor şi modului
de organizare, în servicii de:
- informaţii propriu-zise – interne şi externe;
- independente/autonome sau departamentale cu structură civilă, militară sau
mixtă;
- contrainformaţii – interne care pot fi independente sau departamentale cu
structură civilă, militară sau mixtă;
- securitate – interne, cu structură militară.
2. Organizarea şi competenţele unor servicii de intelligence din unele state euro
atlantice
În ultimii ani, dar mai ales după 11 septembrie 2001, preocupările statelor în
vederea organizării mai eficiente a structurilor şi managementului serviciilor de informaţii
s-a intensificat, fiind adoptate diferite forme organizatorice de realizare a acestui obiectiv,
INTELLIGENCE INFO
6
cu rezultate concrete în îmbunătăţirea eficienţei şi perfor-manţelor acestora7
. În esenţă,
serviciile de informaţii au scopul de căuta şi procura date, a le analiza şi transforma în
informaţii necesare conducerii politice, economice şi militare a unui stat, în procesul
ciclului/fluxului informaţional. Modul în care este organizat şi se desfăşoară acest proces
determină structura şi modul de funcţionare a unui serviciu de informaţii şi contribuie în
mod esenţial la crearea unei culturi organizaţionale şi de securitate specifice.
Astfel, varianta unei organigrame a unui serviciu de iintelligence ar putea avea,
ca principale componente/ structuri de: conducere şi coordonare/ control, culegere,
exploatare/analiză, tehnice, protecţie, administrative/logistice.
● Structurile de conducere sunt cele care asigură managementul performant al fiecărui
serviciu în integralitatea sa, în funcţie de competenţe şi atribuţii, utilizând, în planificarea
strategică, coordonarea şi orientarea activităţilor desfăşurate, diagnoza, prognoza, controlul şi
evaluarea dinamică, pe etape, obiective, scopuri, probleme etc., şi urmărind permanent
identificarea şi diminuarea sau eliminarea vulnerabilităţilor şi disfuncţiilor survenite, creşterea
capacităţii serviciului respectiv de îndeplinire a misiunilor, respectiv, de cunoaştere, prevenire
şi contracarare a ameninţărilor.
Un atribut important al acestor structuri este asigurarea proporţiei juste între
compartimentele informativ-operative şi cele funcţionale/de sprijin din cadrul servi-ciului şi
multiplicarea mijloacelor de cooperare (pe planul exterior şi al comunităţilor informative) şi
conlucrare (în interiorul fiecărui serviciu/fiecărei agenţii).
● Structurile (compartimentele) de culegere sunt interfaţa dintre serviciul de
informaţii şi surse, având ca principale sarcini conducerea surselor existente (transmiterea
nevoilor de informaţii, obţinerea acestora şi transmiterea lor în timp util la centru,
retribuirea surselor şi altele), crearea de noi surse, asigurarea continuităţii conducerii
compartimentelor de culegere şi alocarea lor eficientă, pentru îndeplinirea tuturor
misiunilor stabilite de centru.
● Structurile (compartimentele) de exploatare/analiză sunt în general împărţite pe ţări
sau zone de interes, precum şi pe tematici (terorism, arme de distrugere în masă, infrastructuri
critice etc.)8
.
7
Corneliu Pivariu, Lumea Secretelor, O modalitate de a înţelege informaţiile strategice, Editura
Pastel, 2005, p. 320.
8
Ibidem, p. 231.
PUNCTE DE VEDERE PRIVIND TIPOLOGIA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE
7
Este important ca această analiză să se facă integrat, cu utilizarea unor metode moderne
şi, acolo unde se impune, pe baza cooperării şi schimbului de informaţii cu alte
servicii/agenţii/departamente şi a exploatării tuturor bazelor de date existente.
● Pentru executarea unor operaţiuni speciale tehnice (având în vedere că cea mai
mare parte a serviciilor de informaţii dispun de astfel de entităţi speciale) există structuri
compuse din tehnicieni care pun la dispoziţia compartimentelor de culegere şi exploatare
mijloacele tehnice necesare îndeplinirii misiunilor ce le revin.
În multe cazuri, prin aceste compartimente sunt gestionate şi legăturile de diferite
tipuri în cadrul serviciului de informaţii cu beneficiarii, transmisiile de date, precum şi
gestionarea bazelor de date, fără de care îndeplinirea misiunilor unui serviciu de informaţii
nu mai poate fi concepută.
● Structurile (compartimentele) de protecţie, în cooperare cu celelalte
compartimente, au o legătură particulară cu domeniul tehnic, colaborare care cunoaşte o
dezvoltare deosebită în condiţiile actuale şi de perspectivă a noilor tehnologii în întreaga
activitate a serviciilor de informaţii.
O funcţie extrem de importantă a acestor structuri este de asigurare a protecţiei
datelor şi informaţiilor clasificate utilizate în activităţile fiecărui serviciu, de orientare,
evidenţă şi control al respectării măsurilor şi normelor instituite în acest sens.
● Structurile (compartimentele) administrative/logistice joacă un rol impor-tant în
asigurarea bunei funcţionări şi crearea condiţiilor unei evoluţii corespun-zătoare a
întregului serviciu de informaţii.
În cadrul structurilor funcţionale un rol deosebit îl au cele de management al
resurselor umane, prin intermediul cărora se asigură atât proiecţia adecvată a carierei, cât
şi continuitatea, prin rezervele de personal şi activităţile de instruire şi specializare.
Orice structură de informaţii, indiferent de categoria căreia îi aparţine, conţine în
principal entităţi de: conducere/coordonare/control (management strategic), culegere,
exploatare/analiză, tehnice, protecţie (centrate pe activităţile informative secrete),
administrative/logistice, alături de alte structuri specifice (relaţionare-cooperare, centre de
exploatare a surselor deschise, centre de cercetare de securitate specializată, unităţi
juridice, unităţi/centre de educaţie-instrucţie şi resurse umane etc., în funcţie de profilul
pentru care funcţionează).
Un aspect important este acela că un sistem sau un serviciu de informaţii şi
securitate modern conţine, de regulă, una sau mai multe structuri de intervenţie şi centre
operative.
Dintre caracteristicile mai importante ale structurilor informative euroatlantice
menţionăm:
INTELLIGENCE INFO
8
- în SUA funcţionează o agenţie/serviciu de informaţii civilă guvernamentală - CIA,
coordonată, la rândul său, de Directorul Serviciilor Naţionale de Informaţii, alături de alte
şase structuri departamentele civile şi opt structuri informative militare ale Departamentului
Apărării, cu ponderea cea mai importantă în cadrul structurilor de informaţii americane;
- în timp ce în statele sud-est europene există situaţii diverse de subordo-nare şi
coordonare ale serviciilor de informaţii, în statele membre ale UE cu democraţie consacrată
funcţionează9
, de la caz la caz, organe şi structuri specializate în activitatea de informaţii,
cuprinse în structuri departamentale (ministere), potrivit competenţelor repartizate fie
preponderent Ministerelor Apărării (cazul Franţei, Spaniei, Portugaliei), fie echilibrat, între
Ministerul Apărării şi de Interne (cazul Marii Britanii şi Germaniei). Coordonarea acestor
servicii se face de la nivel guvernamental, prin structuri adecvate aparţinând comunităţii
informative.
3. ”Comunitatea de intelligence ”- funcţionarea coordonată a sistemului de
Intelligence
„Comunitatea de intelligence ” este o noţiune generică, prin care se desemnează
funcţionarea coordonată a Sistemului Național de Intelligence .
Nu trebuie confundată comunitatea de intelligence a unui stat (intelligence
community) cu ansamblul serviciilor specializate în protejarea securităţii şi siguranţei
naţionale (sistemul de securitate naţională – national security system/ sector), care, deşi
însumează totalitatea organismelor cu componente în această sferă, nu au o conducere şi
coordonare unitară, ci una disparată, în funcţie de îndatoririle fiecărei instituţii în parte.
Dacă Statele Unite au promulgat primele o lege care să prevadă în mod expres
definirea „comunităţii de informaţii”, alte state cu democraţii consacrate nu au realizat
acest lucru decât mult mai târziu, sau deloc. Acestea au înfiinţat, totuşi, structuri implicate
în realizarea securităţi naţionale, care, în ansamblu, funcţionează după principiile
„comunităţii de informaţii”.
Astfel, în Portugalia nu am întâlnit, printre actele normative consultate, nici unul în
care să apară conceptul „comunitate de informaţii”, dar putem afirma că Sistemul de
Informaţii al Republicii Portugheze (SIRP), creat prin Legea Cadru a Sistemului de
Informaţii al Republicii Portugheze10
, îndeplineşte rolul şi funcţiile unei Comunităţii de
Informaţii.
9
Vezi pe larg Cristian Troncotă, Horaţiu Blidaru, Careul de Aşi, Editura Elion, Bucureşti,
2004, p. 13 şi ,,Sfera Politicii”, din 30 septembrie 1998;
10
Legea nr.30/5 septembrie 1984, modificată prin Legile nr.4/21.02.1995, 15/30.04.1996 şi 75-
A/22.06.1997, din Portugalia.
PUNCTE DE VEDERE PRIVIND TIPOLOGIA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE
9
Faptul că acest sistem contribuie la acoperirea întregii problematici specifice
domeniilor de realizare a securităţii naţionale, permiţând abordarea unitară a problemelor
manageriale şi funcţionale ale structurilor de informaţii care îl compun, implică evitarea
paralelismelor şi suprapunerilor în activitatea serviciilor de informaţii şi permite un control
unitar, eficient şi calificat, pe domenii, probleme şi profiluri de activitate, în funcţie de
competenţe şi misiunile încredinţate conturează ideea că în fapt (sistemul) a fost gândit şi
reprezintă de facto o „comunitate de informaţii”11
.
În concluzie, putem afirma că existenţa „comunităţii de informaţii” într-o formă
organizată şi funcţională presupune şi un management integrat, care să permită serviciilor de
intelligence, în ansamblul lor, să realizeze analize cât mai obiective şi să nu fie supuse, separat
sau în totalitate, unor eventuale presiuni directe din partea factorului politic, pentru prezentarea
sau „cosmetizarea” unor informaţii conform cu dorinţele acestuia.
Concluzii
Comparând structurile de informaţii de securitate sau pentru securitate din diverse
state euroatlantice, se constată că acestea pot fi clasificate după câteva criterii: a) scopul –
de informaţii propriu-zise, contrainformaţii, securitate; b) obiective şi aria/spaţiul de
acţiune – servicii de informaţii interne, servicii de informaţii externe; c) modul de
relaţionare faţă de putere şi/sau subordonarea acestor servicii/agenţii, anume: servicii
independente/autonome sau departamentale; d) structura resurselor umane ale acestora –
civile, militare, mixte (având în componenţă atât personal militar, cât şi civil).
Folosind cel puţin două sau trei dintre criteriile enunţate putem împărţii
serviciile/agenţiile informative/pentru securitate în patru categorii: a) informaţii propriu-
zise - interne şi externe; b) contrainformaţii – interne, care pot fi independente sau
11
Tănase Tiberiu, Elena-Maria Nicolae, Comunitatea de Informaţii – expresie a
nevoii de coordonare a structurilor informative ale sistemului securităţii naţionale A XII-
a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Academiei Naţionale de Informaţii, secţiunea
I, volumul Ştiinţele socio-umane şi rolul lor în actualul mediu de securitate vol. II,
(colectiv), ISBN general (10) 973-7610-05-2.
p. 156-157.
INTELLIGENCE INFO
10
departamentale, cu structură civilă, militară sau mixtă; c) informaţii şi securitate – interne
şi externe; d) securitate – interne, cu structură militară; e) independente sau departamentale
cu structură civilă, miliară sau mixtă.
Orice structură de informaţii, indiferent de categoria căreia îi aparţine, conţine în
principal entităţi de: conducere/coordonare/control (management strategic), culegere,
exploatare/analiză, tehnice, protecţie (centrate pe activităţile informative secrete),
administrative/logistice, alături de alte structuri specifice (relaţionare – cooperare, centre
de exploatare a surselor deschise, centre de cercetare de securitate specializată, unităţi
juridice, unităţi/centre de educaţie – instrucţie şi resurse umane etc., în funcţie de profilul
pentru care funcţionează).
Un aspect important este acela că un sistem sau un serviciu de informaţii şi
securitate modern conţine, de regulă, una sau mai multe structuri de intervenţie şi centre
operative.

Recomendados

Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence por
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceNicolae Sfetcu
4 vistas10 diapositivas
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
2 vistas19 diapositivas
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor” por
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Nicolae Sfetcu
9 vistas9 diapositivas
Rolul informaţiilor într-o societate democratică por
Rolul informaţiilor într-o societate democraticăRolul informaţiilor într-o societate democratică
Rolul informaţiilor într-o societate democraticăNicolae Sfetcu
3 vistas22 diapositivas
Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații por
Comunități epistemice în activitatea de informații - ContrainformațiiComunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații
Comunități epistemice în activitatea de informații - ContrainformațiiNicolae Sfetcu
15 vistas6 diapositivas
Intelligence por
IntelligenceIntelligence
IntelligenceIonel Nitu
1.7K vistas14 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO

Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și... por
Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...
Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...Nicolae Sfetcu
2 vistas11 diapositivas
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ... por
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Nicolae Sfetcu
5 vistas16 diapositivas
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022 por
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Nicolae Sfetcu
5 vistas19 diapositivas
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate por
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
4 vistas36 diapositivas
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022 por
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022Nicolae Sfetcu
4 vistas37 diapositivas
Analiza strategica si osint por
Analiza strategica si osintAnaliza strategica si osint
Analiza strategica si osintIonel Nitu
3.2K vistas21 diapositivas

Similar a Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO(7)

Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și... por Nicolae Sfetcu
Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...
Principii ale analizei intelligence în cadrul serviciilor secrete, afaceri și...
Nicolae Sfetcu2 vistas
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ... por Nicolae Sfetcu
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Nicolae Sfetcu5 vistas
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022 por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Nicolae Sfetcu5 vistas
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu4 vistas
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022 por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Nicolae Sfetcu4 vistas
Analiza strategica si osint por Ionel Nitu
Analiza strategica si osintAnaliza strategica si osint
Analiza strategica si osint
Ionel Nitu3.2K vistas
Managementul analizei por Ionel Nitu
Managementul analizeiManagementul analizei
Managementul analizei
Ionel Nitu1.7K vistas

Más de Nicolae Sfetcu

Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăNicolae Sfetcu
3 vistas15 diapositivas
Biopolitica și geopolitica por
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopoliticaNicolae Sfetcu
3 vistas13 diapositivas
Dance Music por
Dance MusicDance Music
Dance MusicNicolae Sfetcu
5 vistas238 diapositivas
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Nicolae Sfetcu
4 vistas18 diapositivas
Actul de la 23 august 1944 în România por
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaNicolae Sfetcu
3 vistas9 diapositivas
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 por
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Nicolae Sfetcu
2 vistas7 diapositivas

Más de Nicolae Sfetcu(20)

Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por Nicolae Sfetcu
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Nicolae Sfetcu3 vistas
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Nicolae Sfetcu4 vistas
Actul de la 23 august 1944 în România por Nicolae Sfetcu
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în România
Nicolae Sfetcu3 vistas
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 por Nicolae Sfetcu
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Nicolae Sfetcu2 vistas
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 por Nicolae Sfetcu
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Nicolae Sfetcu4 vistas
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 por Nicolae Sfetcu
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Nicolae Sfetcu2 vistas
Metodologii moderne în analiza intelligence por Nicolae Sfetcu
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligence
Nicolae Sfetcu4 vistas
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining) por Nicolae Sfetcu
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Nicolae Sfetcu5 vistas
Variabile în dezvoltarea WordPress por Nicolae Sfetcu
Variabile în dezvoltarea WordPressVariabile în dezvoltarea WordPress
Variabile în dezvoltarea WordPress
Nicolae Sfetcu3 vistas
Anomalii ale relativității generale por Nicolae Sfetcu
Anomalii ale relativității generaleAnomalii ale relativității generale
Anomalii ale relativității generale
Nicolae Sfetcu5 vistas
Viitorul științei – Știința științelor por Nicolae Sfetcu
Viitorul științei – Știința științelorViitorul științei – Știința științelor
Viitorul științei – Știința științelor
Nicolae Sfetcu4 vistas
Cercetare și aplicații în rețelele sociale por Nicolae Sfetcu
Cercetare și aplicații în rețelele socialeCercetare și aplicații în rețelele sociale
Cercetare și aplicații în rețelele sociale
Nicolae Sfetcu4 vistas
Securitatea Big Data: Amenințări por Nicolae Sfetcu
Securitatea Big Data: AmenințăriSecuritatea Big Data: Amenințări
Securitatea Big Data: Amenințări
Nicolae Sfetcu2 vistas
Excel: Comenzi rapide și formatare de bază por Nicolae Sfetcu
Excel: Comenzi rapide și formatare de bazăExcel: Comenzi rapide și formatare de bază
Excel: Comenzi rapide și formatare de bază
Nicolae Sfetcu4 vistas
Megadatele (Big Data) pe Internet por Nicolae Sfetcu
Megadatele (Big Data) pe InternetMegadatele (Big Data) pe Internet
Megadatele (Big Data) pe Internet
Nicolae Sfetcu3 vistas

Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO

  • 1. INTELLIGENCE INFO ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022 Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO Tiberiu Tănase Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO, Intelligence Info, 1:2, 47-54, https://www.intelligenceinfo.org/puncte-de-vedere-privind-tipologia-serviciilor-de-intelligence- din-unele-state-ale-nato/ Publicat online: 06.10.2022 ABONARE © 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
  • 2. INTELLIGENCE INFO 2 Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO Col.(r) dr. Tănase Tiberiu, cercetător asociat - Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii – Divizia Istoria Stiinței - al Academiei Romane Rezumat Serviciile de informații interne, externe și militare, serviciile de securitate și alte departamente de informații și protecție realizează cunoașterea, prevenirea, contracararea sau înlăturarea, după caz, a amenințărilor la adresa securității naționale. În asigurarea stării de securitate, un rol fundamental îl reprezintă cunoașterea disfuncționalităților, vulnerabilităților, factorilor de risc, amenințărilor și pericolelor la adresa acesteia, care se realizează prin identificarea/transmiterea de către alte organe competente, a priorităților informaționale, căutarea și obținerea de informații Pentru securitate, analiza/prelucrarea acestora și transmiterea/diseminarea acestora către factorii de decizie împuterniciți din punct de vedere legal pentru prevenirea și contracararea deciziilor. Acest obiectiv se realizează prin acțiunile operative specifice structurilor de informații, instituțiilor statului, integrate organic în administrația statului, pe baza unui suport juridic adecvat, a responsabilității depline a autorităților politice și a controlului parlamentar. Cuvinte cheie: servicii de intelligence, NATO Abstract The internal, external and military intelligence services, security services and other departments of intelligence and protection make knowledge, prevention, counteraction or removal, as appropriate, of threats to national security. In securing the state of security, a fundamental role is the knowledge of the dysfunctions, vulnerabilities, risk factors, threats and dangers to it, which are achieved by identifying / transmitting by other competent bodies, informational priorities, searching and obtaining information For security, their analysis / processing and their transmission / dissemination to legally empowered decision makers to prevent and counteract decisions. This objective is achieved through the specific
  • 3. PUNCTE DE VEDERE PRIVIND TIPOLOGIA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE 3 operative actions of the intelligence structures, state institutions, organically integrated into the state administration, on the basis of an adequate legal support, full responsibility of the political authorities and parliamentary control. Keywords: intelligence agencies, NATO INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 47-54 ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159 URL: https://www.intelligenceinfo.org/puncte-de-vedere-privind-tipologia-serviciilor-de- intelligence-din-unele-state-ale-nato/ © 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. Introducere Serviciile de informaţii interne, externe şi militare, serviciile de securitate şi alte structuri departamentale de informaţii şi protecţie1 realizează cunoaşterea2 , prevenirea3 , contracararea4 sau înlăturarea, după caz, a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale5 . În asigurarea stării de securitate, un rol fundamental revine cunoaşterii disfuncţiilor, vulnerabilităţilor, factorilor de risc, ameninţărilor şi stărilor de pericol la adresa acesteia, care se realizează prin identificarea/sau transmiterea de către alte organisme abilitate, a priorităţilor informative, căutarea şi obţinerea informaţiilor pentru securitate, analiza/procesarea şi transmiterea/diseminarea lor factorilor legal abilitaţi, în vederea luării deciziilor de prevenire şi contracarare. Acest obiectiv se realizează prin 1 Ne referim numai la cele care au/deţin în structura lor componenta informativă - n.n. 2 Cunoaşterea oferă capacitatea identificării tendinţelor de evoluţie a fenomenelor perturbatoare la adresa democraţiei şi a statului de drept, a mediilor de proliferare a armelor de distrugere în masă, a actorilor crimei organizate, terorismului şi vectorilor care generează şi desfăşoară acţiuni specifice războiului informaţional împotriva statului român şi a aliaţilor săi, cf. Doctrinei Naţionale a Informaţiilor pentru Securitate, p. 20. 3 Prevenirea este reacţia de apărare prin care se reduc sau se înlătură sursele generatoare de riscuri la adresa securităţii naţionale (loc. cit., p. 21). 4 Contracararea este acţiunea de apărare prin care se blochează materializarea ori consumarea unei ameninţări, ibidem. 5 Vezi definiţia din Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru Securitate, p.11.
  • 4. INTELLIGENCE INFO 4 acţiunile operative specifice ale structurilor de informaţii, instituţii ale statului de drept, integrate organic în ansamblul administraţiei statului, în baza unui suport legal corespunzător, a unei responsa-bilităţi depline a autorităţilor politice şi controlului parlamentar. În acest context, structurile de informaţii pentru securitate sunt obligate6 : - să caute, să identifice, să obţină şi să furnizeze factorilor de decizie politico-statală cunoştinţe ample şi exacte despre problemele care generează vulnerabilităţi, factori de risc, ameninţări şi pericole la adresa securităţii interne a României şi a aliaţilor săi, potrivit cererilor formulate de beneficiari şi, în anumite cazuri, şi în funcţie de anumite evaluări proprii (când este vorba de ameninţări extrem de grave); - să contribuie, prin măsuri de cunoaştere, la prevenirea conflictelor locale şi zonale generate de noii actori identificaţi în state agresoare, actori non-statali – interesaţi să controleze difuzarea informaţiilor pentru promovarea intereselor proprii, aşa-zisele corporaţii multinaţionale - cu o identitate foarte greu de stabilit, care intră în jocurile internaţionale ca actori ai politicii globale, precum şi organizaţiile criminale de cele mai diverse tipuri; - să-şi reevalueze permanent modul de acţiune, în vederea identificării cu operativitate a oportunităţilor şi ameninţărilor la adresa intereselor naţionale; - să evalueze şi să prognozeze evoluţia situaţiei operative în domeniul securităţii naţionale, să formuleze propuneri de măsuri adecvate de cunoaştere, prevenire şi contracarare a factorilor de risc şi ameninţărilor şi să sprijine procesul de luare a deciziilor; - să asigure un management eficient al resurselor, pe bază de programe integrate, să-şi îmbunătăţească activitatea de cooperare, conlucrare şi colaborare cu instituţiile din sistemul securităţii naţionale şi cu cele ale partenerilor externi; - să elaboreze evaluări şi analize complexe asupra stării de securitate naţională, care să identifice şi să sesizeze ameninţările potenţiale, caracteristicile mediului în care acestea acţionează şi să propună măsuri adecvate pentru protejarea obiectivelor, valorilor fundamentale şi intereselor naţionale împotriva oricăror acţiuni ilegale. 6 Ibidem, p. 21.
  • 5. PUNCTE DE VEDERE PRIVIND TIPOLOGIA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE 5 Furnizarea informaţiilor de cunoaştere, anticipare şi prevenire a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale vizează fundamentarea şi determinarea deciziilor şi acţiunilor autorităţilor, instituţiilor şi organismelor însărcinate cu aplicarea legii. 1. Categorii de intelligence ca servicii- informaţii, contrainformaţii şi securitate)/ organizarea şi competenţe/atribuţii generale 1.1. Categorii de intelligence ca servicii Activitatea de informaţii pentru securitate presupune şi existenţa instru-mentelor necesare desfăşurării acesteia, respectiv organizații/serviciile de intelligence Acestea pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii: scop, obiective şi aria/spaţiul de acţiune, modul de relaţionare faţă de putere, subordonare, structură etc. În acest sens, în funcţie de: - scopul pentru care au fost constituite, serviciile de intelligence pot fi de intelligence propriu-zise, counterintelligence/contrainformaţii, securitate; - obiective şi aria/spaţiul de acţiune, pot fi: servicii de intelligence interne, servicii de intelligence externe; - modul de relaţionare faţă de putere şi/sau subordonarea acestor servicii, pot funcţiona servicii independente/autonome sau departamentale; - structura acestora, pot fi civile, militare, mixte (având în componenţă atât civili cât şi militari). În general, în legislaţia statelor democratice întâlnim forme de clasificare combinate, sens în care o serie de specialişti au optat pentru un sistem de clasificări multicriterii, care ar putea împărţi serviciile de informaţii, potrivit misiunilor şi modului de organizare, în servicii de: - informaţii propriu-zise – interne şi externe; - independente/autonome sau departamentale cu structură civilă, militară sau mixtă; - contrainformaţii – interne care pot fi independente sau departamentale cu structură civilă, militară sau mixtă; - securitate – interne, cu structură militară. 2. Organizarea şi competenţele unor servicii de intelligence din unele state euro atlantice În ultimii ani, dar mai ales după 11 septembrie 2001, preocupările statelor în vederea organizării mai eficiente a structurilor şi managementului serviciilor de informaţii s-a intensificat, fiind adoptate diferite forme organizatorice de realizare a acestui obiectiv,
  • 6. INTELLIGENCE INFO 6 cu rezultate concrete în îmbunătăţirea eficienţei şi perfor-manţelor acestora7 . În esenţă, serviciile de informaţii au scopul de căuta şi procura date, a le analiza şi transforma în informaţii necesare conducerii politice, economice şi militare a unui stat, în procesul ciclului/fluxului informaţional. Modul în care este organizat şi se desfăşoară acest proces determină structura şi modul de funcţionare a unui serviciu de informaţii şi contribuie în mod esenţial la crearea unei culturi organizaţionale şi de securitate specifice. Astfel, varianta unei organigrame a unui serviciu de iintelligence ar putea avea, ca principale componente/ structuri de: conducere şi coordonare/ control, culegere, exploatare/analiză, tehnice, protecţie, administrative/logistice. ● Structurile de conducere sunt cele care asigură managementul performant al fiecărui serviciu în integralitatea sa, în funcţie de competenţe şi atribuţii, utilizând, în planificarea strategică, coordonarea şi orientarea activităţilor desfăşurate, diagnoza, prognoza, controlul şi evaluarea dinamică, pe etape, obiective, scopuri, probleme etc., şi urmărind permanent identificarea şi diminuarea sau eliminarea vulnerabilităţilor şi disfuncţiilor survenite, creşterea capacităţii serviciului respectiv de îndeplinire a misiunilor, respectiv, de cunoaştere, prevenire şi contracarare a ameninţărilor. Un atribut important al acestor structuri este asigurarea proporţiei juste între compartimentele informativ-operative şi cele funcţionale/de sprijin din cadrul servi-ciului şi multiplicarea mijloacelor de cooperare (pe planul exterior şi al comunităţilor informative) şi conlucrare (în interiorul fiecărui serviciu/fiecărei agenţii). ● Structurile (compartimentele) de culegere sunt interfaţa dintre serviciul de informaţii şi surse, având ca principale sarcini conducerea surselor existente (transmiterea nevoilor de informaţii, obţinerea acestora şi transmiterea lor în timp util la centru, retribuirea surselor şi altele), crearea de noi surse, asigurarea continuităţii conducerii compartimentelor de culegere şi alocarea lor eficientă, pentru îndeplinirea tuturor misiunilor stabilite de centru. ● Structurile (compartimentele) de exploatare/analiză sunt în general împărţite pe ţări sau zone de interes, precum şi pe tematici (terorism, arme de distrugere în masă, infrastructuri critice etc.)8 . 7 Corneliu Pivariu, Lumea Secretelor, O modalitate de a înţelege informaţiile strategice, Editura Pastel, 2005, p. 320. 8 Ibidem, p. 231.
  • 7. PUNCTE DE VEDERE PRIVIND TIPOLOGIA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE 7 Este important ca această analiză să se facă integrat, cu utilizarea unor metode moderne şi, acolo unde se impune, pe baza cooperării şi schimbului de informaţii cu alte servicii/agenţii/departamente şi a exploatării tuturor bazelor de date existente. ● Pentru executarea unor operaţiuni speciale tehnice (având în vedere că cea mai mare parte a serviciilor de informaţii dispun de astfel de entităţi speciale) există structuri compuse din tehnicieni care pun la dispoziţia compartimentelor de culegere şi exploatare mijloacele tehnice necesare îndeplinirii misiunilor ce le revin. În multe cazuri, prin aceste compartimente sunt gestionate şi legăturile de diferite tipuri în cadrul serviciului de informaţii cu beneficiarii, transmisiile de date, precum şi gestionarea bazelor de date, fără de care îndeplinirea misiunilor unui serviciu de informaţii nu mai poate fi concepută. ● Structurile (compartimentele) de protecţie, în cooperare cu celelalte compartimente, au o legătură particulară cu domeniul tehnic, colaborare care cunoaşte o dezvoltare deosebită în condiţiile actuale şi de perspectivă a noilor tehnologii în întreaga activitate a serviciilor de informaţii. O funcţie extrem de importantă a acestor structuri este de asigurare a protecţiei datelor şi informaţiilor clasificate utilizate în activităţile fiecărui serviciu, de orientare, evidenţă şi control al respectării măsurilor şi normelor instituite în acest sens. ● Structurile (compartimentele) administrative/logistice joacă un rol impor-tant în asigurarea bunei funcţionări şi crearea condiţiilor unei evoluţii corespun-zătoare a întregului serviciu de informaţii. În cadrul structurilor funcţionale un rol deosebit îl au cele de management al resurselor umane, prin intermediul cărora se asigură atât proiecţia adecvată a carierei, cât şi continuitatea, prin rezervele de personal şi activităţile de instruire şi specializare. Orice structură de informaţii, indiferent de categoria căreia îi aparţine, conţine în principal entităţi de: conducere/coordonare/control (management strategic), culegere, exploatare/analiză, tehnice, protecţie (centrate pe activităţile informative secrete), administrative/logistice, alături de alte structuri specifice (relaţionare-cooperare, centre de exploatare a surselor deschise, centre de cercetare de securitate specializată, unităţi juridice, unităţi/centre de educaţie-instrucţie şi resurse umane etc., în funcţie de profilul pentru care funcţionează). Un aspect important este acela că un sistem sau un serviciu de informaţii şi securitate modern conţine, de regulă, una sau mai multe structuri de intervenţie şi centre operative. Dintre caracteristicile mai importante ale structurilor informative euroatlantice menţionăm:
  • 8. INTELLIGENCE INFO 8 - în SUA funcţionează o agenţie/serviciu de informaţii civilă guvernamentală - CIA, coordonată, la rândul său, de Directorul Serviciilor Naţionale de Informaţii, alături de alte şase structuri departamentele civile şi opt structuri informative militare ale Departamentului Apărării, cu ponderea cea mai importantă în cadrul structurilor de informaţii americane; - în timp ce în statele sud-est europene există situaţii diverse de subordo-nare şi coordonare ale serviciilor de informaţii, în statele membre ale UE cu democraţie consacrată funcţionează9 , de la caz la caz, organe şi structuri specializate în activitatea de informaţii, cuprinse în structuri departamentale (ministere), potrivit competenţelor repartizate fie preponderent Ministerelor Apărării (cazul Franţei, Spaniei, Portugaliei), fie echilibrat, între Ministerul Apărării şi de Interne (cazul Marii Britanii şi Germaniei). Coordonarea acestor servicii se face de la nivel guvernamental, prin structuri adecvate aparţinând comunităţii informative. 3. ”Comunitatea de intelligence ”- funcţionarea coordonată a sistemului de Intelligence „Comunitatea de intelligence ” este o noţiune generică, prin care se desemnează funcţionarea coordonată a Sistemului Național de Intelligence . Nu trebuie confundată comunitatea de intelligence a unui stat (intelligence community) cu ansamblul serviciilor specializate în protejarea securităţii şi siguranţei naţionale (sistemul de securitate naţională – national security system/ sector), care, deşi însumează totalitatea organismelor cu componente în această sferă, nu au o conducere şi coordonare unitară, ci una disparată, în funcţie de îndatoririle fiecărei instituţii în parte. Dacă Statele Unite au promulgat primele o lege care să prevadă în mod expres definirea „comunităţii de informaţii”, alte state cu democraţii consacrate nu au realizat acest lucru decât mult mai târziu, sau deloc. Acestea au înfiinţat, totuşi, structuri implicate în realizarea securităţi naţionale, care, în ansamblu, funcţionează după principiile „comunităţii de informaţii”. Astfel, în Portugalia nu am întâlnit, printre actele normative consultate, nici unul în care să apară conceptul „comunitate de informaţii”, dar putem afirma că Sistemul de Informaţii al Republicii Portugheze (SIRP), creat prin Legea Cadru a Sistemului de Informaţii al Republicii Portugheze10 , îndeplineşte rolul şi funcţiile unei Comunităţii de Informaţii. 9 Vezi pe larg Cristian Troncotă, Horaţiu Blidaru, Careul de Aşi, Editura Elion, Bucureşti, 2004, p. 13 şi ,,Sfera Politicii”, din 30 septembrie 1998; 10 Legea nr.30/5 septembrie 1984, modificată prin Legile nr.4/21.02.1995, 15/30.04.1996 şi 75- A/22.06.1997, din Portugalia.
  • 9. PUNCTE DE VEDERE PRIVIND TIPOLOGIA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE 9 Faptul că acest sistem contribuie la acoperirea întregii problematici specifice domeniilor de realizare a securităţii naţionale, permiţând abordarea unitară a problemelor manageriale şi funcţionale ale structurilor de informaţii care îl compun, implică evitarea paralelismelor şi suprapunerilor în activitatea serviciilor de informaţii şi permite un control unitar, eficient şi calificat, pe domenii, probleme şi profiluri de activitate, în funcţie de competenţe şi misiunile încredinţate conturează ideea că în fapt (sistemul) a fost gândit şi reprezintă de facto o „comunitate de informaţii”11 . În concluzie, putem afirma că existenţa „comunităţii de informaţii” într-o formă organizată şi funcţională presupune şi un management integrat, care să permită serviciilor de intelligence, în ansamblul lor, să realizeze analize cât mai obiective şi să nu fie supuse, separat sau în totalitate, unor eventuale presiuni directe din partea factorului politic, pentru prezentarea sau „cosmetizarea” unor informaţii conform cu dorinţele acestuia. Concluzii Comparând structurile de informaţii de securitate sau pentru securitate din diverse state euroatlantice, se constată că acestea pot fi clasificate după câteva criterii: a) scopul – de informaţii propriu-zise, contrainformaţii, securitate; b) obiective şi aria/spaţiul de acţiune – servicii de informaţii interne, servicii de informaţii externe; c) modul de relaţionare faţă de putere şi/sau subordonarea acestor servicii/agenţii, anume: servicii independente/autonome sau departamentale; d) structura resurselor umane ale acestora – civile, militare, mixte (având în componenţă atât personal militar, cât şi civil). Folosind cel puţin două sau trei dintre criteriile enunţate putem împărţii serviciile/agenţiile informative/pentru securitate în patru categorii: a) informaţii propriu- zise - interne şi externe; b) contrainformaţii – interne, care pot fi independente sau 11 Tănase Tiberiu, Elena-Maria Nicolae, Comunitatea de Informaţii – expresie a nevoii de coordonare a structurilor informative ale sistemului securităţii naţionale A XII- a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Academiei Naţionale de Informaţii, secţiunea I, volumul Ştiinţele socio-umane şi rolul lor în actualul mediu de securitate vol. II, (colectiv), ISBN general (10) 973-7610-05-2. p. 156-157.
  • 10. INTELLIGENCE INFO 10 departamentale, cu structură civilă, militară sau mixtă; c) informaţii şi securitate – interne şi externe; d) securitate – interne, cu structură militară; e) independente sau departamentale cu structură civilă, miliară sau mixtă. Orice structură de informaţii, indiferent de categoria căreia îi aparţine, conţine în principal entităţi de: conducere/coordonare/control (management strategic), culegere, exploatare/analiză, tehnice, protecţie (centrate pe activităţile informative secrete), administrative/logistice, alături de alte structuri specifice (relaţionare – cooperare, centre de exploatare a surselor deschise, centre de cercetare de securitate specializată, unităţi juridice, unităţi/centre de educaţie – instrucţie şi resurse umane etc., în funcţie de profilul pentru care funcţionează). Un aspect important este acela că un sistem sau un serviciu de informaţii şi securitate modern conţine, de regulă, una sau mai multe structuri de intervenţie şi centre operative.