Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Edat contemporània

 1. EDATEDAT CONTEMPORÀNIACONTEMPORÀNIA
 2. L’ABSOLUTISMEL’ABSOLUTISME  Carles II mor sense descendència: canviCarles II mor sense descendència: canvi de dinastia.de dinastia.  Acabada la Guerra de Successió (1714)Acabada la Guerra de Successió (1714) comença la dinastia dels Borbons.comença la dinastia dels Borbons.  Felip V:monarca absolut.Unifica elFelip V:monarca absolut.Unifica el sistema polític i reuneix tot el poder ensistema polític i reuneix tot el poder en les seves mans.Dirigeix la política, elsles seves mans.Dirigeix la política, els exèrcits, fa les lleis i és jutge suprem.exèrcits, fa les lleis i és jutge suprem.  Carles III vol modernitzar i augmentar laCarles III vol modernitzar i augmentar la riques del país.riques del país.
 3. LA REVOLUCIÓ FRANCESALA REVOLUCIÓ FRANCESA  Any 1789: acaba ambAny 1789: acaba amb l’absolutisme és la lluita dels nol’absolutisme és la lluita dels no privilegiats contra elsprivilegiats contra els privilegiats.privilegiats.  Idees liberalistes:Idees liberalistes:  Sobirania nacional (dret a vot)Sobirania nacional (dret a vot)  Constitució (limita poder al rei)Constitució (limita poder al rei)  Divisió de poders:legislatiu,Divisió de poders:legislatiu, executiu i judicial.executiu i judicial.  Declaració dels Drets de l’Home iDeclaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà.del Ciutadà.
 4. REVOLUCIÓREVOLUCIÓ INDUSTRIALINDUSTRIAL  Nous conreus (Amèrica), la rotació de conreus i lesNous conreus (Amèrica), la rotació de conreus i les màquines milloren l’agricultura.màquines milloren l’agricultura.  La màquina de vapor s’aplica al ferrocarril, vaixell i a lesLa màquina de vapor s’aplica al ferrocarril, vaixell i a les fàbriques.fàbriques.  Primer s’utilitza el carbó, després l’electricitat.Primer s’utilitza el carbó, després l’electricitat.  Aquesta revolució marcà una ruptura en el curs deAquesta revolució marcà una ruptura en el curs de la història i transformà els éssers humans agricultors ila història i transformà els éssers humans agricultors i ramaders en manipuladors de màquines accionadesramaders en manipuladors de màquines accionades per energia.per energia.
 5. CLASSES SOCIALS: BURGESIA ICLASSES SOCIALS: BURGESIA I OBRERSOBRERS  Burgesia: tenien el capital ( diners necessaris perBurgesia: tenien el capital ( diners necessaris per comprar maquinària, i primeres matèries).Eren amoscomprar maquinària, i primeres matèries).Eren amos d’indústries, feien ostentació de la riquesa.d’indústries, feien ostentació de la riquesa.  Obrers: treballadors de les fàbriques a canvi d’unObrers: treballadors de les fàbriques a canvi d’un salari.Jornades de 12 hores,salaris baixos, no vacances,salari.Jornades de 12 hores,salaris baixos, no vacances, no cobraven si estaven malalts, les dones cobrenno cobraven si estaven malalts, les dones cobren menys, els nens treballaven,males condicionsdevida,menys, els nens treballaven,males condicionsdevida, d’habitatges i d’alimentació.d’habitatges i d’alimentació.  Per això es crren els sindicats: reclamen millores de lesPer això es crren els sindicats: reclamen millores de les condicions de treball.condicions de treball.
 6. CATALUNYCATALUNY AA  Comença el procés d’industrialització juntamentComença el procés d’industrialització juntament amb el País basc.amb el País basc.  Es creen els vapors i les colònies tèxtils.Es creen els vapors i les colònies tèxtils.  Neix el catalanisme: moviments que reclamaNeix el catalanisme: moviments que reclama l’autogovern de Catalunya.l’autogovern de Catalunya.
 7. ART: GOYA I GAUDÍART: GOYA I GAUDÍ  Goya retrataGoya retrata l’ambient de la cortl’ambient de la cort i alguns momentsi alguns moments importants de laimportants de la societat.societat.  Gaudí:Gaudí: modernisme-modernisme- inspirat en lainspirat en la natura.natura.
 8. PRIMERA I SEGONA GUERRAPRIMERA I SEGONA GUERRA MUNDIALMUNDIAL  httphttp://://www.youtube.comwww.youtube.com//watch?vwatch?v=Pt0-=Pt0- SHFbHPgSHFbHPg  httphttp://://www.youtube.comwww.youtube.com//watch?vwatch?v =5U5Wgvzmnsg=5U5Wgvzmnsg  httphttp://://www.youtube.comwww.youtube.com//watch?vwatch?v== GBAVHutphtoGBAVHutphto
 9. LA GUERRA CIVIL ESPANYOLALA GUERRA CIVIL ESPANYOLA  httphttp://://www.slideshare.netwww.slideshare.net//elenaboveelenabove /la-guerra-civil-/la-guerra-civil-espanyolaespanyola--resumresum
 10. PROGRESSOS DEL SEGLE XXPROGRESSOS DEL SEGLE XX  Arma nuclearArma nuclear  TelevisiónTelevisión  Vol espacial tripulatVol espacial tripulat  Comunicacions per satèl · litComunicacions per satèl · lit  InformàticaInformàtica  videojocvideojoc  InternetInternet  Telefonia mòbilTelefonia mòbil  ordinadorordinador  Targeta de crèditTargeta de crèdit  Fotografia digitalFotografia digital  Aviació comercialAviació comercial  gengen  Àcid desoxiribonucleicÀcid desoxiribonucleic
 11. ARTART
Publicidad